:ל"זח יניעב קחשמה
?ןמז לוטיב וא יכוניח ילכ

לאומס םירמ

1 'סמ ןויליג ,ז"נשת ,דמח הדשבהמדקה
:אוה קחשמ
,תודיחיב וא הרבחב גונעתלו ןמז יוליבל הנהמו עשעשמ רבדב תוקסעתה ,עושעש (א
,תורחת ,עושעש (ב
,וב םיקחשמש רישכמ וא ילכ ,וב קחשל רבד (ג
"ול קחשמ םינזורו סלקתי םיכלמב אוהו" ךכב המ לש רבד ,יניצר וניאש רבד ,קוחצ (ד
.["קחשמ" ךרע ,ןשוש ןבא לש ונולימ יפ לע ] .('י 'א קוקבח)    

תונוכת רופישלו חותיפל עייסמ אוה :םיבר תונורתיו תולעמ הרבחב וא תודיחיב קחשמל
,יתונמוא יוטיב ,תוזכרתה ,תוניצר ,תעדה תונינשו הבשחמה חותיפ ןוגכ תובר תוילאודיבידניא
ןומאו רשויכ תויתרבח תונוכת ,הבוגת-תוריהמו תונרע ,חור ךרוא ,תימצע הטילש ,ןוימדה חותיפ
האנה ,בוטה לכ :םוכיסלו .ללכה יכרוצל טרפה יכרוצ תמאתהו תידדה תוירחא ,רבחל הרזע ,ידדה
ידכ םיקחשמ ונא דימת אל ךא .םיקחשמב וידחי ורבוח הירבחל קינעהל הכירצ הרבחהש ליעומהו
יוליבו עושעש םשל ,רודיב םשל ,ומצע קחשמה םשל ונא םיקחשמ תובורק םיתעל .םיכרע תונקהל
.הדבכנ הרטמ וז ףאו ,דבלב יתרבח

ידי לע דליה לש ןומאה תשוחת תא קזחל רשפא .תונוש תורטמל קחשל בייח דליש ועדי ל"זח
ןנוכתהל רשפא קחשמה ידי לע .תיניצר הלועפ אלא תוקרפתהו רודיב קר וניא קחשמ .םיקחשמ
תרימש לע דיפקמ קחשמהש ךותמ ,םירבחה תא דבכל דומללו תימצע תעמשמ דומלל ,םייחל
.(69 'מע ,ב"נשת ,לא-תיב ,יעבטה ךוניחה ,רניבא 'ש) קחשמה יללכ

תוערואמה תא יחו םייחה תא דמול אוה וכרד ןכש ,רתויב יזכרמ ןיינע אוה קחשמ דליה לש ויניעב
.(156 'מע ,םש) שגפנ אוה םתא

,ירמגל לטבו ההותו בשויב אלא םומעש ןיאד" .ןועגיש וליפאו םומעש ,אטח ידיל האיבמ הלטבה
ידכו לטבתהל םוקמב ,יאנפה תועשב .(י"שרב 'ב א"ס תובותכ) "תונכסמ לצינ - קחשמ םא לבא
.יוליבלו גונעתל עשעשמ רבדב קסעתהל יוצר אטח ידיל עיגהל אל

רתא לע דוד תדוצמ ריבסמ "...ויעשעש עטנ הדוהי שיאו..." איבנה רמוא ('ז 'ה) והיעשי רפסב
,"...םהמע חמשו םהב עשעתשמ היהש..." רמוא ק"דרהו ."וב חמשמו עשעשמ אוהש העיטנה"
םייכרב לע (קנויה תא) ותוא תעשעשמ איהו..." ק"דרה ריבסמ "ועשעשת םיכרב לעו..." (ב"י ו"ס) דועו
ןתנויו ,"...קוניתה תא ןיעשעשמש ךרדכ ןיעשעושמ ויהת" שרפמ י"שרו "...קנויה לודיג יניממ הז לכו
קנוי עשעשו" ('ח א"י) ןכו החמש ןושלמ רמולכ ,"היתודחד" הלימב "ועשעשת" הלימה תא םגרתמ
."קחשו" שרפמ י"שרו "ךיחיו" שרפמ םוגרתה "...ןתפ רוח לע

- ולא תורדגה תמועל ."יתורחת קחשמ" תויהל קחשמה לוכי ונולימב ןשוש ןבא 'א תרדגה יפכ
םורגל לולע קחשמה ."ךכב המ לש רבד ,יניצר וניאש רבד ,קוחצ" איה ןולימב תפסונ הרדגה
.(ג"י ג"פ תובא) "םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ שאר תולקו קוחש" .םייניצר םירבדמ תעדה תחסהל
לכ אל .םימיוסמ םיגייסב ותוא םג ל"זח םיריתמ ,לודג ישפנ ךרוצל וא ,הווצמ םשל רבדה םא ךא
םג דימתמו זאמ םירכומ ויה עושעשהו קחשמהש חכווינ ,וניתורוקמב קודבנ םא .רתומ קחשמ
.קוידב םיללכ םתוא יפל םויה ףא םיעודי םיקחשמהמ קלחש תוארל ןיינעמו ,דומלתב םגו ך"נתב

.וניתורוקמב ואבוהש םיקחשמל תואמגוד ןאכ איבא

דוקיר
ו"ט א"יהד) "זזפמו קחשמ" היהש בתכנ ןכו ,'ה ןורא ינפל דקרמ - רכרכמ (ד"י 'ו ב"מש) ךלמה דוד
יריכ רמואו חפוטו וזל וז וידי שיקמ" היהש וריבסה שרדמבו ."דקרמ" - הלימל ןתנוי םוגרתבו (ט"כ
(םש ,ארקמ תעד) ."םר (תינוויב ןודא=)

הרמא" ('כ 'ו ב"מש) "םיקירה דחאכ" גהנש לע הבילב ותוא התזיב ,דקור ותוא התארש ,לכימ ותשא
די תסיפ םהימיב םהב םדא האר אלש םהל הלילח .ךממ האנ תוכלמ התייה אבא תיב לש :היל
ןכ לעו ופוגמ םיפושח םיקלח וארנ דוקירה ידי לעש רמולכ ('ד 'ה הכוס 'שורי) "...ןילוגמ בקע תסיפו
ןיאש (תינוויב ןדקר=) סירטסיכרא הז םיקירבש קירה" ורמא שרדמבו ."םיקירה דחאכ" היניעב היה
.('ד 'רפ ףוס ר"מב) "הווצמ לכמ ונימיה םקיר

,הווצמל וליפאו ,"גונעתלו ןמז יוליבל הנהמו עשעשמ רבדב תוקסעתה" לש הרדגהל הנוע דוקירה
.דוד השעש יפכ

לע םירפסמ .תונותחב דחוימב ,םינוש םיעוריאב חבש ירישו םידוקירב םינד 'א ז"י תובותכ תכסמב
דקרמ היה קחצי בר רב לאומש ברו הלכה ינפל דקרמו סדה לש דב לטונ היהש יעליא רב הדוהי 'ר
,ןקזה ונתוא שייבמ ירה" :(םוקמב ,ץלזנייטש ברה םוגרתב) אריז 'ר רמא .הלאכ םיפנע השולש םע
."םימכח ידימלתל השוב םרוגו ותרות דובכב לזלזמ אוה הלא םידוקיר ידי לעש

םיינש וא דחאל הרק הזכ רבד .שא לש דומע םלועה לכ ןיבל וניב ץצח ,ומלועל אריז 'ר רטפנ רשאכ
ול הליעוה" הנוש תצק ןושלב רמאנש םירמוא שיו "...םידוקירה ול וליעוה" םימכח ורמאו .רודב
."דקר רשאכ הטושכ גהנתהש ,ןקזל ותוטש

(!הלכה תא=) הל ביכרמ" ....המע דקורו ופתכ לע הלכה תא ביכרמ היהש םירפסמ אחא בר לע
.('א ז"י תובותכ) "היפתכא

?ךכ ארקנ עודמו .הלכה ינפל וב ןידקרמש סדה לש דב - אתיטוש לע רבודמ ('ב ז"ע) תבש תכסמב
.תוטש השעמ והז יכ

ילכ ןקתי אמש הריזג ,ןידקרמ אלו (ךרי לע ףכ וא ףכ לע ףכ תוכהל) ןיקפסמ ןיאו ןיחפטמ ןיא תבשב"
.(ט"לש ןמיס ח"וא) "...םיררושמה ךרדכ תחא וא חולה לע וא עקרקה לע עבצאב תוכהל וליפאו .ריש

רחאל ,חתפי תב .(ו"ט תומש) םיה תרישב ומכ ,ללוחלו ריש ילכב וא דיב ףפותל התייה םישנה ךרד
םימרכב ללוחל ואצי הליש תונבו ,(ד"ל א"י םיטפוש) תולוחמבו םיפותב ותארקל האצי ,היבא ןוחצינ
א"ש) םישילשבו החמשב ,תולוחמבו םיפותב דודו לואש תארקל ואצי םישנה .(א"כ א"כ םיטפוש)
.('ז-'ו ח"י

יפלכ ןתוא ןיקרוזו ןהידיב רוא לש תוקובאו" הבאושה תיב תחמשב םידקור ויה השעמ ישנאו םידיסח
הכוס) "וזב וז תועגונ ןיאו תחא לטונו תחא קרוז תוקובא הנומש לטונ ג"בשרו ןתוא ןילבקמו הלעמ
.('ב ג"נ

החמשה ףאו ,"גונעתלו ןמז יוליבל הנהמו עשעשמ רבדב תוקסעתה" לש הרדגהל הנוע דוקירה
דודכ 'ה ינפל החמש אלא דובכהו הלודגה ןיאו איה הלודג הדובע - 'ה תדובעבו תווצמה תיישעב
.(ו"ט 'ח בלול ,ם"במר)

שא לע הציפקו םיקוקיזו םיצח תקירז
ץח הרוי לאעמשיו הדשל םיאצוי לאעמשיו קחצי ויה .םיצחב "קחשמ" היה םהרבא ןב לאעמשי
הרויה הלהלתמכ" רמאנש יפכ .(י"שר 'י א"כ תישארב) "ינא קחשמ אלה" רמואו ותשקמ קחציב
ושרד ל"זח ,(ט"י-ח"י ו"כ ילשמ) "ינא קחשמ אלה רמאו והער תא המר שיא ןכ תוומו םיצח םיקיז
ימ לא ואובי םרט םיבכנה שא תוצוצינ קורזל עגייתמה ומכ" בתכ דוד תדוצמו ,לאעמשי לע הז קוספ
.(םש) "... רוניד יקוקיז הלא ,שא לש םיקיז קורזל עגייתמכ" שריפ י"שרו ,"...ותוא וקיזי אלו םקרזש

,ב"י ז"ט בויא) "הרטמל שיא ומש ןכו" ,('כ 'כ א"ומש) עושעשל םגו ןומיאל םג התייה םיצח תקירז
.עשעתשהל ידכ הרטמ רמולכ ,(ב"י 'ג הכיא

תיב לא םיאב ךכ ךותב" ל"ז ץנול השמ םהרבא 'ר רפסמ (42-43 'מע ב"מרת 'א) "םילשורי" ףסאמב
הפירש קבא לש) תונטק תוצצפ - "םדיב תויפיפ ברח"ו םיריעצ םידרפס ןומה (הכונחב) תסנכה
םיינזוא תשרחמ היירי הפוכת היירי הליחתמו םילודגו םינטק םיחדקא ,םיצח ,תותשק - (שממ
םירויו םירזוחו םירוי םה (!םיאנומשחה תומחלמל רכז) "'הל ברח" הקעצבו םיבצעה תא תעזעזמ
."הזב הז םימחלנ םג םימעפלו

ימיב ןמיתבש (250 'מע "םידעומה רפס" יקסניול לצא) "ןמיתל ןדע ןיב" ורפסב בתוכ ינדעה ללהמ
םיררופתמו םיקלדנ ןיקוקיז ינימ לכ .הליתפב תקלדנה תירפוגמ "תוצצפ" םיניכמ ויה" ,הכונחה
תובבלה תא ררועו ררועתנ ימ בל ...םיחקלתמ םירורפג ינימ לכ ...םיעבצ ללשב םיצצונ םיבכוכל
ינקז תא לואשל הברה יכ ףא הבושת עדוי רקוחה ןיא ?םיבכמה תמחלמ תא ריכזהל םירחאה
"...רודה

ארמג (הנשמ ,'א ד"ס ןירדהנס) "שאב ריבעיו ךלומל רוסמיש דע בייח וניא ,ךלומל וערזמ ןתונה"
"?ימד יכיה .הרבעה ךרד ונריבעיש דע ,בייח וניא :הדוהי בר רמא" :('ב ד"ס)

שא ,עצמאב םינבל תרוש=) .אסיג יאהמ ארונו ,אסיג יאהמ ארונ ,אעצימב ינבלד אגרש :ייבא רמא
.אירופד אתרוושמכ :רמא אברו (הז דצמ שאו הז דצמ

הריפח התייהש ,םירופה ימיב ןיצפוק תוקוניתהש ךרדכ ,וילגרב ץפוק" - איירופד אתרוומשכ :י"שר
."הפשל הפשמ ץפוק אוהו וב רעוב שאהו ץראב

."םהילע ןיצפוקו םירופה תולילב תולודג תורודמ תושעל וגהנ" גיהנמה רפסב רפוסמ ןכו

לע התוא ןילותו ,ןמה תומדב הרוצ םישוע םירוחבה" :המוד גהנמ לש רואית אצמנ םינואגה ירבדב
הברה חלמ הילע ןיכילשמו שאל הרוצה תא ןיכילשמו הלודג הרודמ ןישוע םירופה םויבו ...ןהיתוגג
דצל שאה דצמ ןיצפוקו ןיחמשו רמז ינימ לכב ןירמזמו הביבס ןידמוע םירוחבהו ,לוק הל תושעל ידכ
.(72-73 'מע ,ו"לשת ,ןליא-רב 'ינואו תוברתהו ךוניחה דרשמ "הליגמ") "רחאה

"םיסיסרל ותוא םיצפנמש דע םינבאבו םיצחב וילע םיקרוזו ...ןמה תומד םישוע םירענה ויה ןמיתב
.(ה"ל ןמיס ב"ח "ריפס ןבא")

םישוע םירופה ימיבו ...ןהיתוגג לע התוא ןילותו ןמה תומדב הרוצ םישוע םירוחבה םליעבו לבבב"
שאה ךותב היולת תעבט םהל שיו ןירמזמו הביבס ןידמועו הכותל הרוצ התוא ןיכילשמו הרודמ
:ןמשיפ ןהכה ל"י ברה ךותמ .רווש ךרע םלשה ךורע") "שאה דצל שאה דצמ ןיצפוקה הב ןילתינש
.(כ"ק 'מע ב"ישת םילשורי ,םידעומו םיגח

ימימ ויתונורכיז תא ,ללכ ךרדב ,ויתונומתב ראתמ ,הרשע-עשתה האמה ןב ,םייהנפוא ץירומ רייצה
תיבב הנוכתה תא םייהנפוא ראתמ "הינמרגב ידוהי תיבב הכונחה גח" הנומתב .הינמרגב ותודלי
ןכו םינוביבסב םיקחשמ םינטקהו טמחשב םיקחשמ םירגובמה .הכונח תורנ תקלדה םע ידוהי
הכונחה גח" רעש ףסוי) .וקילדהש תורנל לעמ הציפק אוהו - םייניבה ימיב ורוקמש - קחשמב
רמאמה תבתוכ דצמ םיצמאמ תורמל] .(37 'מע ,ט"לשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ "לארשי תשרומב
.[הז קחשמ תועמשמ ףסונ םוקמ םושב יתאצמ אל

רודכה
."...םיידי תבחר ץרא לא רודכ הפנצ ךפנצי ףונצ" :ח"י ב"כ והיעשיב רבכ רכזומ קחשמכ רודכה
רקעיתש ךפוס" םוקמב "ארקמ תעד" יפלו ,"...דיל דימ ןילבקמו ותוא ןיקרוזש ...רודכ" י"שר ריבסמ
."לגלגתמה רודככ

"ארקמ תעד" יפלו ,הקזח הלטלט רמולכ ,"...רבג הלטלט ךלטלטמ 'ה הנה" ז"י קוספב םוקמ ותואב
."בר חוכב ךילשמו קרוז" םש ותרעהב

ומכ" ריבסמ ק"דר םג .רודכה קחשמל תרשקנה הלועפ בוש - "ךיתפדהו" (ט"י) ןכמ רחאלש קוספב
דע ךלוהו לגלגתמ אוהש ,ובכעמ רבד וא רדג םש ןיאש םיידי תבחר ץראב רודכה םדא ךילשמש
."ונבכעיש רבד אצמייש

."התוא ןילבקמו דיל דימ ןיקרוזש המ לוגע רבד אוה" רודכש "דוד תדוצמ" ריבסמ 'ג ט"כ והיעשיב

וז תוקרוזש תונב לש רודככ (יתבר אתקיספ) ןנישרדכ" "...תונברדכ םימכח ירבד" א"י ב"י תלהקב
הז רודכ המו ...ץראל לפונ וניאו לגלגתמ הז רודכ המ ...הפ לא הפמ ןיקרזנ הרות ירבד ךכ וזל
שרדמ) "...םינקזל עשוהיו עשוהיל הרסמו יניסמ הרות השמ לביק ךכ - לפונ וניאו םיידיב וב ןיעלקמ
.(קוספל הבר

לש רודכ ןימכ יושע" םיריבסמ תופסותבו .רודככ חפנתהש גורתא לע רבודמ ('א ו"ל) הכוס תכסמב
."וב תונבה תוקחשמש רוע

ןיינעל רועב םיפוחמה םילכ תאמוט תודוא רזעילא 'ר תא אביקע 'ר לאוש ('א ח"ס) ןירדהנס תכסמב
.רוע הפוחמ ץוחבמו םיטוטרמסב םינפבמ אלוממה רודכה תא םג הנומ אוה םירבדה ןיב .םתרהט
רודכ לע ריבסמו ךישממ י"שרו "קחודב לייא לש רמצ וכותמ האלמו רוע הפוחמ" ריבסמ י"שר
.ולש "ללח הארנו" ערקנש

"המצע ינפב רודכ האשעש וא" םילכ תכסמב ."רודככ יושע םלועהש" רמאנ ('ג ב"מ) ז"ע ימלשוריב
.תוקונתל םישועש ומכ רודכ ןימכ לוגיעכ וכרכו דגבה תא חקלש םישרפמו ,('א ח"כ)

(ט"סר ד"פ ,תינעת ימלשורי) "תבשב רודכב ןיקחשמ ויהש םירמוא שי ?ברח המל ןועמש רוט"
.(םש ,הדעה ןברק) "הרותב וקסע אלו םהב םהימי םילבמו"

,תונב לש םא ,תוקונת לש םא .רודכב םיקחשמ ואר ,תופוקתה לכ ךרואל ,םימכחש הלוע הז לכמ
.המילש ריע לע היילכ הרזגנ רודכ יקחשמב ידעלב יוליבו תבשב םהיקחשמ ללגבש םישנא לש םא

םינומיסא
וא םיסרחמ םישוע ויהש קחשמ ינבאל איה הנווכה םירחאו "ךורעה" יפל .םיספיספ - ירדנוקסיא
.תועבטמ ןימכ הלוגע תיללכה ןתרוצו (תונטק תומצע ןוגכ) םירחא םילוז םירמוחמ

ן"רה ,ןהב םיקחשמש םיספיספ..." :"ירדנוקסא" הלימה תא י"שר ריבסמ ('א ה"כ) םירדנ תכסמב
ןיספיספש י"שר ריבסמ ('ב ה"כ) ןירדהנסב םנמאו .ןהב ןיקחשמש תונטק ץע תוכיתח ולאש ריבסמ
לש ונולימב ."ב"ויכו שיש לש תויבוק םה םיספיספ" - םש ץלזנייטש 'ע ברה יפל ."םיצע ירבש" םה
שאר) ימלשוריב "קחשמל ןבא" ונאצמ ןכאו ,הנטק ןבא - סופספ תינווימ - ספיספ :ריבסמ ןשוש ןבא
.('ג ז"נ הנשה

,םינבא שמח םאות קחשמ וא (םילייח ומכ ילוא) קחשמ ינבא םע םיקחשמ םימייק ויהש םידמל ןאכמ
שיש ינבא ,םיצע ירבשב קחשמהו ,ןיטולחל הנוש הנווכהש וא .םידליה הלא ונימיב םיקחשמש
.לזמ יקחשמל ושמישש תופילקו םיזוגא ירבש וא תונטק

חשה קחשמ - םיכלמה קחשמ
עדיוהי ןב והינב םע קחישו ,הזה קיתעה קחשמה תא אצמו רקחש ךלמה המלש לע תרפסמ הדגא
ותוא חצינ והינבש ןיבה ,חצינ אלש דואמ דע בצעתה ךלמה .תימרת י"ע ךלמה תא חצינ והינב .וצעוי
.(22 'מע 'ה ךרכ ,לארשי רצוא 'יצנא) ואטחב הדוה והינבש דע רבד ול רמא אל ךא ,האנוה י"ע

רישדרנה קחשמ והז וירבד יפלו [ECHEC] שיקקשיא - חשה קחשמל ארקש ןושארה היה י"שר
(איבמ) שיקיקשיא ןירוקש קוחש" ('ב א"ס תובותכ) בתכ י"שר .('ב א"ס תובותכ) דומלתב רכזנה
."המיז ידיל

קוחשב קזחה תא שלחה חצניש ןכתי אל הז לעו" רמואו הז קחשמ ריכזמ "ירזוכ"ב יולה הדוהי 'ר םג
.('כ ,'ה ,ירזוכ) "דימת ותגהנהב םכחה חצניו ... שקקשיאה

:קחשמה לע ריש רביח ארזע ןבא םהרבא 'ר
המדא ילב ץרא"
הירשו היכלמ
המשנ ילב םיכלוה
הממש ךלמה םא
.המשנ היחת אל

הכורע המחלמו ריש ררושא
הכוסנ םדק ימי ןמ המודק
הניבו לכש יתמ הוכרע
הנומש םירוט ילע הועבק
תוקוקח םהב רוטו רוט לכ לעו
תוקלחמ הנומש חול ילע
םהידי וטשפ ברקב םישוכ
םהירחא לא ואצי םימודא
הליחתב ואובי םילגורהו
"...הליסמה חכונל המחלמב

אלש םידעבו רטשב םתח ןבואר ,לשמל .תבשו תודע ,רדנל רשקהב חשה קחשמב םירבדמ ת"ושב
ברה ול הנוע .חש קחשל ול וריתיש הצורו ךכב דומעל לוכי אוה ןיא ךא ,קחשמ םוש רתוי קחשי
םייולתה קוחש ראשכ וניא ףוס ףוס יקוקשאה קוחשו וליאו" :[1718] ח"עת ולסכב ז"י) אנוקנאב
ריסהל יאנפה תותעמ תעב ותעד ביחרהל לאושה תמגמ ןכ לע ...קירו לבהו המרעהבו אתכמסאב
.("חאש" ךרע ,ןייטשנזייא ד"יל "לארשי רצוא") "...תואלתה ושפנמ

קוחשל ופרטצי אל יכ ...איה המכח לש קוחצ" הירדנסכלאמ ילרקניפ ןתנ יבר ןב לאוי ברה רמואו
.(םש ,םש) "תונרק יבשוי אלו תובוט תודימו לכש ילעב קר יקוקשיאה

תא חשה קחשמ ךלהמ ךותמ ריכהש הצנגממ לודגה ןועמש יבר ןטייפה ברה לע תרפסמ הדגאה
'מע ה"ח "שרדמה תיב") םינש תורשע ינפל ול דבאש ונב אוה יכו ידוהי אוה יכ ,ונמזבש רויפיפאה
.(ב"נק-ח"מק

ךרע) "קחצי דחפ"ב ילומירטנופ לאירבג ברה .תבש גנוע םושמ טמחש קחשל וריתה םיקסופה בור
רתיה רבדל םינכומ יקאקשיאה ןכלו ,קוחצה ותואב םהל שי גנוע המכ םיקחצמה ואר וניניע" (העובש
."הצקומ רוסיא םהב ןיאו

לש םיללכה ראש ןיב ול ועידוהשכ לבא ,טמ-חשב קחשל דומלל הצר ,רענ ודועב ,ןיניטסגמ יברה
- רחא ךלהמ תושעלו בושלו וב רוזחל לוכי וניא בוש ךלהמ םדא השעש רחאל יכ ,הזה קחשמה
הלוענ הטרחהו הבושתה ךרד אהתש ול רוסא ידוהיש ןוויכמ ,הז קחשמ קחשל דמלי אלש טילחה
.(87 'מע ,ןשיה ונרצואמ ,ןוזשואי 'ב) ...וינפב

(הייבוקב םיקחשמ ,םינוי תחרפה ,םייח ילעב יצורמ) לזמ יקחשמ
הז לע הז ןתוא ןיזיגרמ" :י"שר יפל םינויה יחירפמ .תודעל םילוספ - םהינימל תופועהו םינויה יחירפמ
ךנוי הימידקת יא" :הטושפ תורחת ,ןושארה :םינוי תחרפה יקחשמ המכו המכ םירכזומ ."םחליהל
ןכ .הכוז - ורבח לשמ רתוי רהמ םיחרופ וינויש ימ לכו ('א ה"כ תבש) "ךכו ךכ ךל ןתא זא ינויל
חקי - רתוי ץורת םא וא ,ותמהב חצנמה לכש יאנת םישועו תופועב וא היחב וא המהבב םיקחשמ
."לזגה ללגב רוסא לכה ,הזב אצויכ לכו ךכו ךכ ורבחמ

םיצירח וא םיבקנ םהילע תורחו םיעבורמו םיקולח םימצעב וא םינבאב קחשמ :תויבוק קחשמ
הברמה לכו ,ןחלושה לע םתוא םיקרוזו .ב"י דע דחא רפסממ בורל ,דצ לכב םינוש םירפסמב
הנתוה יאנתהש יפכ ךכו ךכב הכוזו ,חצנמה אוה ירה םיצירחה וא םיבקנה רפסמ ותקירזב תולעהל
קישט ןירוקש תומצעב קחשל רתומו .('א ט"מק תבש פ"ע) תולרוגב קחשמ ןיעכ והז .םיקחשמה ןיב
.(ןיבוריע ףוס יספלא תוהגה)

םיקוסע םה ןיאש שיגדה תשש ברו ,אמח רב ימר ירבדכ תודעל םילוספ הייבוקב םיקחשמה םג
הרזח ורזחיו ןהיספיספ תא ורבשיש דע ,('א ד"כ ןירדהנס) תודעל םילוספ ןכלו םלוע לש ובושייב
.('ב ה"כ ,םש) הרומג

:ארזע ןבא םהרבא 'ר בתכ
היבוקב קחצמ
היירט ותכמ
- הייאש ותירחאו
.םירעשב ללוקי
ונוממ רזפי
ונווע לע ףיסויו
- ונוקב דרומו
.םירקש תעובשב
,חיוורי יכ בושחיו
חילצי אל םלועל
- חא הנוי יכ םגו
".םירורמ וימיו
.(149 'מע ,1907 ,תילגנא "לארשי תורפסב הידורפה" ןוסדיוד לארשי יפ לע)

:(ןלהל האר) הנידוממ הירא הדוהי 'ר הנע הז לעו
,היבוקב קחצמ"
הייקנ ותכאלמ
היוור וסוכו
.םירעש שיא ףכב
ונוקל בוט םאו
ונוה דבאל
ונווע הז תויה
.םירקש ירמא
חיוורי דבאי
חילציו רחוסכ
חינהל ליגריו
...םירורמ קותמל
הכרב האריו
,הכוסב וקחצב
הכונח ימיבו
...םירופבו חספב
,ותדו הז קוחצ
ותכאלמ הלודג
ותירב שיא יחי
".םירישו החמשב
.(54 'מע ,1932 ,ןייטשנרב ר"ד 'צוה ,הנידוממ הירא הדוהי 'רל "ןאוויד" פ"ע)

יבר רמא - דחוש האלמ םנימיו" קוספה תא ושרדו ,"ןמז הלבמ" םושמ לזמה יקחשמ תא ורסא ל"זח
ןילזוגו ןימיב ןיכמסמו לאמשב ןיבשחמו ןיספיספב םיקחשמ ןהש םדא ינב ולא :אמח רב ןהכה סחנפ
. (ףוסב ,ו"כ ,םיליהת שרדמ) "הז תא הז ןיסמוחו

ןיא ,גרבדלוג קחצי ברה) םירופל תשדקומה "לארשי ידעומ" תרבוחב םיאבומה סרפ תודהי יגהנממ
םיפגא ינש תלעב אלבט ךותב - "רנתכת" קחשמב קחשל םיברמ םירופב" בתכנ (האצוה תנש
םיפגאה דחאל תויבוק יתש תקירז יפ לע .עודי רדס יפ לע םירוחשו םינבל ץע ירותפכ םירדסמ
.(28 'מע ,םש) "קחשמב הכז ואתב וירותפכ תא זכרל םידקמהו ,םירותפכה תא םדקל רשפא

םיפלק יקחשמ
מ"הוחבש בתכ ,הילטיאב הנושארה האמה לש הנושארה תיצחמב יחש סומינולק ןב סומינולק יבר
"ןחוב ןבא") "היבוברעב לכה דבכנכ הלקנכ ,היבוקבו םיפלקב ...היוזבו הזבמנ הכאלמב םיקסוע"
. (ט"מר

וליפאו .הכונח דובכל קר םהל וריתהש םיפלקב קחשמל שרדמה תיב ישבוח וארק ךכ - "ןטק ס"ש"
יפכ הרובחב חספ ןברק תברקה תא םיוושמ ובש םיפלקה קחשמל "תילותיה תכסמ" ןימ ומסריפ
ןושלמ=) "לאיתרק" ברה םה איהה "תכסמ"ב "םיבככמ"ה םימכחהו .הרובחב םיפלק םיקחשמ םגש
יאיבוק בר ,תילגנאב םיפלק קחשמ "לבמג"ל זמרו לאילמגמ סורס=) לאילבמג ברה ,(ףלק-טרק
קחשמ ,ליפש ןושלמ=) יאליפש בר ,(םיפלקה קחשמב "ףנורט" ןושלמ=) יפנורט בר ,(היבוק ןושלמ)
.(270 'מע ,יקסיול ,"םידעומה רפס"ב אבומ "הכונח תכסמ" ךותמ) (שידייב

התבר דוחיב ,הלטבל לארשי לש םנמז תא הלכמה ,םיפלקה יקחשמ לע וננולתה םיבר םימכח
הזה קחשמל וארק רודה ימכח .םיפלקה קחשמב םשוכרו םנוה לכ תא ועיקשהש הלא לע הנולתה
"הלחמ"ה תא רוצעל םיחילצמ םניא יכ םתוארבו "תקבדמ הלחמ"ל התייהש "קוחשה תלחמ"
םהב םירמוא ןיאש םימילו םיעודי גח ימיל קר קחשמה תא ריתהלו "וטועימב ער"ב רוחבל וטילחה
כ"א אלא קוחשל אלש הנקת ושע להקהש השעמ" :ויתובושתב רפסמ אנורבמ לארשי יבר .ןונחת
י"רהמ תא ולאש הכונח רחא הלילה ,קוחשל רתומ כ"הכו הכונחבו הניחת םירמוא ןיאש (םויב)
םויה עיגה כ"אא הנקתה לח אלו ןיידע רוסיא ללכל עיגה אלש קוחשל םהל ריתהו ו"צי קרופרמ
תנשבש ךכ ידכ דע םיפלקה קחשמ טשפתה הילטיאב .(ו"לק אנורבמ י"רהמ ת"וש) "הניחת רמואש
םירפכב וא םיכרכב ,הילטיאב תוירבעה תוליהקהמ ידוהי םושש תדחוימ הנקת הסנכוה ח"עק-ו"עק
םושב אלו םיפלקה יקוחצמ קוחצ םושב אלו תויבוקה קוחצמ קוחצ םושב קוחצל" יאשר היהי אל
ותיבב אל םירצונ םע אלו םידוהי םע אל םירחא דעב אוה אלו ודעב םירחא אלו אוה אל רחא קוחצ
ןויליג 'ה הנש ץרג דובכל "יבצ תרטע" לבויה רפסב וספדנ "תוינומדק תונקת") "םירחא תיבב אלו
.('ט-'ז

ןמו רועכה ןמ המכ ,ןויסינה יפ לע ,ומצעב ריכה היציניוב בר היה רשא הנידוממ הירא הדוהי יבר
"ערמ רוס") הזה קחשמה דגנ תדחוימ תרבוח איצוה ותודליבו םיפלקה קחשמב שי דספההו קזנה
לש ורפסב אבומ .ו"ש היצניו ,תוזורחו חצ ןושלב דדימו דדלא ןיב החישו חוכו קוחצה תונגו חבש לע
המה השולש" יכ הנקסמ ידיל אב וז תרבוחב .(ח"פ 'מע "םידעומו םיגח" ןמשיפ ןהכה ל"י ברה
ןיא הנהו יתיאר ,רשוא המשנל תתלו רשוע תוברהלו ,רשוכב ונפוג תויהל :ונייוואמ לכו וניניע ידמחמ
"קוחצה ינפ תואר ףיסוי אל" יכ חיטבמ אוהו ."ונממ וקחרי ןתשולשו קחצמה שיאל הנהמ תחא םג
לוונמ וב עגפי םאו - וזכ תובשחמ רצי יכ ותאמ ריסהל הב רוזחל תנמ לע אלש" המכסה םיכסמ אוהו
רכמתהו ורציב טולשל היה לוכי אל תאז לכ תורמל לבא ."שרדמה תיבל ונכשמי (קוחצה רצי) הז
קספב אוה אצי ,םיקחשמה דגנ םינברה ילודג םעטמ זרכוהש םרחה לעו ,ובל לכב םיפלקה קחשמל
.("קוחצל אלש םרח" ךרע "קחצי דחפ" האר) הז ןיינעב םתנקת תאו םמרח תא לטבל ךורא

תבישי" תרבח תונקתבו ,תאז הצרפ דגנ םתמחלמ תא ךישמהל ופיסוה הילטיאב תוליהקה יבוט
קוחצל הבישיה ישנאמ דחא םוש לכוי אלש" דחוימ ףיעס וסינכה ו"מש תנשמ הילטיאב "םולש
םירופו הכונחו דעומה לוחמ דבל - םדעב םירחא אלו םמצעל םה אל ןפוא םושב םיפלקב וא היבוקב
.(ז"יר-ו"טר 'מע ,ז"מרת "ףיסאה"ב וספדנ "םולש תבישי תרבח תונקת") "ןיאושינו הלימ תירבו

שיא לע לייו בקעי ברה ינפל הנלבוקב ואבשמו ,גהנמ לש חוכ ןמזה ךשמב הלביק תאזה הנקתה
קוחש םוש השוע וניאש" אוהה שיאה דצמ אלתמא התייה היד ,קחשמב ושוכר תא זבזבמה דחא
- ו"ירהמ לש ורוד ןב .(ה"לק ןמיס ,לייו י"רהמ ת"וש) ותוא קידצהל - "גוהנכ הכונחב קר ןגוהכ אלש
אלא ,אטחל "גהנמ"ה תא בשח אל הארנכ אוה םג ("ןשדה תמורת" לעב) ןילרסיא לארשי יבר
הדוהי יבר .(ג"נק 'מע ח"וא "רשוי טקל") "הכונח תורנ דגנ קוחשל תוקונתל חינהל ןיאש" ריהזהש
יפלש (ז"טת ,גיצפייל "ערמ רוס" ורפס רעשב ראותמ אוה ךכ) "טרחתמו דמולמה ןקחצה" הנידוממ
הכונח ליל עיגהש ןוויכ לבא ,רתוי קחשי אלש םלש בלב הלבק תחא םעפ אל וילע לביק ומצע תודע
"לודג דובכ רדעהו בר דספהב" וב דימתהו "ללוקמה קוחצל רזחו" ורצי לע גילבהל היה לוכי אל
.(ג"ס 'מע "הדוהי ייח" ולש היפרגויבוטואב ומצע תודע)

אלש הזה רפסב יתעבשנ מ"ח ינא" די בתכב דחא רפס לע האצמנש תבותכה םג איה תניינעמ
לש הלילו ןיאושינ ןמזו הכונח ימי 'חו תוכוס לש מ"הוחו חספ לש מ"הוחב םא יכ קוחצ םושב קוחצל
'מע רלדא לש י"כ ירפס תמישר האר) "ה"יא המייקאו יתעבשנ ייח ימי לכ לע ,(דלומה גח=) לאטינ
.(ה"ע

לכו םיזנכשאה ןיב םגו םידרפסה ןיב םג תונוש תוליהקב גהנוה הכונחב םיפלק יקחשמ לש "גהנמ"ה
ריאי יבר .וליעוה אל - הז גהנמ לטבל םינוש תורודב לארשי ילודג דצמ החכות ירבדו רסומ תפטה
ל"צז ש"ררהומ ןואגה א"א םשארבו תונקת ילעב וברו ונמנ..." :רפסמ (ב"סת - ח"פש) ךרכב םייח
ימי ויהיש דיסחה א"א יניעב ערהו הכונח ימיב קר הנשה לכ קוחשל אלש גוהנה םודק גהנמ תונשל
םדיא ימי 'ח םהיתחת עובקלו םרסאל שקיבו תולקו קוחשל םידחוימ ללהלו תודוהל םיעובקה סנ
תונשל ומיכסה אל יכ ,ודיב התלע אלו ,םהיתבב םיראשנ םדא ינבש ,ןתמו אשמ לוטיב םהב ןיאש
םגפה לע" עירתה ('בת רטפנ) "רשיה בק" לעב רבונדיק שריה יבצ יבר .(ו"כק "ריאי תווח") "גהנמה
יקסע ורואל םישועו תורנה ןמ "שמש"ה רנ םיחקולש םיגהונ םעה בורש ה"עב יתיארש המ לודגה
ןיארוקש םיפלקב "שמש"ה רואב ןיקחשמש הלילפ ןוועמ ןידה תא ןתיל ןידיתע ןכש לכמו .לוח
קעוצ (ע"קת רטפנ ,א"דיחה) יאלוזא דוד ףסוי םייח 'ר ידרפסה ןואגה םג .(ו"צ "רשיה בק") "ןיטראק
הלאה םישודקה םימיה איצוהל אלו םחרמ םיקולאל תודוהל ונא םיביוחמ ...הכונח ימיב" הרמ
"תווצמו הרות לוע קורפלו ןוממ דיספהל ןיטראקה לועיג... תושר לש תואתשמו שאר תולקו קוחשב
.(ח"כ "דוד בל")

יבצ יבר םידיסחה י"רומדא ילודגמ דחאו םיפלקה יקחשמ דגנ םינברה ואצי םינורחאה תורודב םג
ימיב הפילקה תאצמה אוה" קחשמה יכו "'ןטש' איירטמיגב ןטרק" יכ אצמו בשיח בונידמ ךלמילא
יפלש ,בושטידרבמ קחצי יול ברה .('כ 'יס תבט-ולסכ רמאמ "רכששי ינב" האר) "םינוויה תטילש
הכונח תולילב םיפלקב םיקחשמה הלא תא םג תוכז ףכל ןודל םוקמ אצמ תידיסחה תרוסמה
אלש היה לוכי אל אוה םג - הלילה לכ םירע תויהל לגרתהל םה םיצור יאדווב יכ ורמאב ,םיכוראה
ךותבש עידוהו הכונחב םיפלקב קחשל "לארשי תיב וניחאב הצרפנש הצרפה" הארמל ריעהל
לש םלוקכ ,ולוק םג לבא ,("הכונחל םישורד"ב "יול תשודק") "הלודג הפילק יאדוב שי" םיפלקה
םויה דע םיפלקב םיקחשמל "הנשה שאר" ןיעמ היה הכונחה גחו "רבדמב ארוק לוק"כ היה ,םירחא
.("םידעומו םיגח" ,ןמשיפ ןהכה ל"י ברה יפ לע) .הזה

םהילא הנפ .[םיפלק הארנכ] "אקוא"ב םיקחשמ םידיסח המכ הכונחב םעפ אצמ ןיניטסגמ יברה
ינש םוי ותוא םהמ יתדמלו "אקוא" וקחישש םישנאב יתננובתה ,רענ יתייה דועשכ תחא םעפ" :רמאו
,הז דגנכו .םהמ רטפתמו םתוא קרוז והירה ,םיער םיפלק ,הער הרוחס ול שיש ימ ,תישאר :םירבד
'ב) "...ץוח יפלכ ותוא הארמ וניאו ומצע לצא ותוא ריתסמ והירה ,בוט והשמ םדאל ול שי םא
.(87 'מע ,ןשיה ונרצואמ ,ןוזשואי

שדקומה קרפב (האצוה תנש אלל ,גרבדלוג קחצי ברה) םירופל תשדקומה "לארשי ידעומ" תרבוחב
רתומ ,הנשה תומי ךשמב וב םיקחשמ ןיא םיברש םיפלקה קחשמ"ש בתכנ ,לבב תודהי יגהנמל
תיברעב תארקנ םיפלקבש "ךלמ"ה תנומת ."םירופ לש קחשמ"ל בשחנ אוה .םירופה םויב וב קחשל
.(25 'מע ,םש) "ןמה" םשב תילבב

םייח ילעבב םיקחשמ
םימעפ םיאצמנ םישחנהש יפל..." ק"דר שרפמ "...ןתפ רוח לע קנוי עשעשו" ('ח א"י) והיעשי רפסב
קנויה קונית" דוד תדוצמ שרפמ ןכו "...תוריקה ירוחבו תיבה עקרקב םיחפטמ םינטקהו ,תיבה ירוחב
"...םש בשוי ןתפה רשא בקנה לע ודי תטשוהב חומשל קסעתי

ינב ךרדכ" ,םיעושעש תייח שמשל ידכ - "ךיתורענל ונרשקתו רופצכ וב קחשתה" (טכ ,'מ) בויאב
התא לוכי םולכ" :ןתיוולה לע םילאוש ה"כ קוספב ."ןהב עשעתשהלו קחשל םירפצ םיאלוכש םדא
"?הב ועשעתשיש תודליה ליבשב היח םירשוקש ךרדכ ןתיוולה תא רושקל

רמ יב ותיווה יכ :ןנע ברל ןמחנ בר היל רמא" :ןנע בר תא ןמחנ בר לאוש ('ב א"כ) ןישודיק תכסמב
םתקחיש ,ולצא םתדמלו לאומש רמ לש ותיבב םתייה רשאכ=) ?"ותיללטיא ידמוקסיאב לאומש
.(?תוניצרב םתדמל אל ,רמולכ ?םיבלבלכב

ןשוש ןבא יפל .תואדווב ושרפתנ אל העמשמ ףאו הרוקמ ?הלימה רוקמ המ ."רישרדנ"ל רוזחנ
לש ומש והז "ךורעה"ו י"שר יפל ."טמחשה קחשמ ,רישדרנ" איה "יקוקשיא ,הקוקשיא" הלימה
.םינטק םיבלכ אוה הלימה שוריפ לאננח ונבר תעדלו ,תונוש קחשמ ינבא תרזעב םיקחשמש קחשמ
תועבטמ ןיעכ םתוא םיבצעמ םידליהש םיסרח ירבש" םה הלאש לאננח ונבר ריבסמ רחא שוריפב
.םינטק םיבלכל הנווכהש אוה ןושארה ושוריפ ךא ,"םהב םיקחשמו

קוחשל ןטקל ותוא ןיעינצמש ...אמט יח בגח" רוהטהו אמטה בגחה לע םינד ('ב 'צ) תבש תכסמב
םא אלא ,יח ודועב וב קחשמ אוהש בגחה תא לכאי ןטקה דליהש ששח ןיאש הנשמה תרמואו ."וב
בגחה תומי םא יכ ךכל שושחל ןיאש רבס הדוהי 'רו ...אמט אוהש בגחה תא לכאי דליהו תומי
."ונלכאי אל יאדוובו ןטקה וילע לבאתי"

תוקוניתל םיקחשמ
."הכותב בשוי ןטקהש" הלגע ריבסמ י"שר .האמט םא "ןטק לש הלגע"ב םינד ('ב ג"כ) הציב תכסמב
איהו ,ךולהל דמלתהל םינטקל םישועש ילכ ונייהד" ורמאו י"שר לש ושוריפ לע וקלח תופסותה
.ונימי לש ןוכילה ןיעכ "...דימת וינפל תלגלגתמ איהו וידיב הב זחואו םינפוא השולש לע תדמוע

ןטק לש הלגע" :שרפמ י"שר ."סרדמל האמט ןטק לש הלגע" לע םג םירבדמ ('א ו"ס) תבש תכסמב
:ץלזנייטש ברה יפל "םיקרפל הילע ךימתסמד בג לע ,ךלהמ ולגר לעש ...הילע ולטלטלו הב קחצל -
."הילע ןעשנ אוה המ תדימבש ןוויכ ...תכלל ודמלל הייושעש ןטק דלי לש הלגע"

תוריפב םיקחשמ
וא רפע םהב דומל תוקונת םוקקחש" זוגאהו ןומירה ,ןולאה ירפ לע רבודמ ('ב ב"י) ןילוח תכסמב
דומל בקנה ךותמ לכואה ואיצוהו ןהידיצב ןטק בקנ ובקנ" י"שר ריבסמ ."םיינזאמ ףכל םוניקתהש
."קוחצל םישוע תוקוניתהש ךרדכ רפע םהב

"םיזוגאב תוקחשמה םישנ" .ונימי לש דראיליב ןיעכ ףסונ קחשמ רכזומ ('א ד"ק) ןיבורע תכסמב
ורשיי אלש ?םעטה המ .רוסא הזב הז ועגפיש דע שרק יבג לע םתוא תולגלגמש ,תבשב םירסוא
ואוביו קחשמה לש ןיקתה וכלהמל הנערפת המדאבש תומוגה קחשמה ךלהמבש .תומוגה תא
,םישנה תוקחשמש ךרדכ וז תא וז תוכמו ףד ךרד ןלגלגל" :שרפמ י"שר .תבשב תומוגה םותסל
.םיחופתב - םיזוגאב םוקמב וקחישש םישנ שיו ."זוגאה לגלגל ךרד ןיכהל תומוגה ומתסיו

יזוגא הלא לע הלא םיקרוזו המחלמ תוכרעמב תונחמ ינשב םמצע םידימעמ םירענה ויה הילטיאב
.(ט"פק 'מע ב"ח ,ןמדיג ,םייחהו הרותה) "...ךרפ

(ד"פק 'מע א"ח) "התכלהכ תבש תרימש" ורפסב טריביונ 'י ברה םיקחשמ ןיינעל סחייתה ונימיב םג
[רוקמב השגדהה] (!שמשמ יניעלג) המהב תליכאל וליפא םייואר םניאש םיניעלג..." בתוכ אוה םש
תומיב םג םיניעלגב ...קחשל םיליגרש וא םוי דועבמ קחשמל םתוא ודחיי םא אלא לוטלטב םירוסא
םה םירקיש דע דואמ םתוא םיבישחמ םידליש עודיד שמשמ יניעלג ןיינעל..." :בתכנ הרעהבו "לוחה
."...ומצע ירפהמ רתוי םהל

םימסק-םסוק
ףסכה שריפו .(א"יפ ז"ע ,הקזחה די) "תודרמ תכמ הקול - השע אל אוהו םייניעה תא זחאמה"
רפסב ."ךכ םהל המדנש אלא תמאב ואשע אלו השעש םדא ינבל הארנ" השעמ ותואש הנשמ
השעיש םישנאל המדנש דע דיב העונתה תולק ...אוהש" "םייניע זחוא" ראבמ ,ם"במרל תווצמה
םהידגב ףנכב ותוא ומישיו לבח וחקיי .דימת ושעיש םתוא הארנש ומכ ,םהב תותימא ןיאש םיניינע
.ןכ תושעל רסוא ם"במר ."...שחנ ואיצויו

יימרפו יירושיק ,ןימטקול
לע .הרוהט "ןימטקול" רמאנ .תבשב תאצל רוסא המו רתומ המב םינד ('ב ו"ס) תבש תכסמב
לעש רומח=) "אפכאד ארמח והבא יבר רמא" .ארמגב םינוש םירבסה ונתינ "ןימטקול" הלימה
רומח" ריבסמ י"שר ."םייפתכה לע ותוא םיאשונו עושעשל ץע לש רומח תומד םישועש" ,(םייפתכה
ריבסה ."אסיפדרא ארקנ ונמוקמבו וילע בכורש ימכ הארנו ותוא ןישוע םינצילה ,םייפתכב אשינה
.(ע"ע ,ס"של י"שר יזעל רצוא) "ףוכרמ ,תשופחת ,יוקיח - אסיפדרא" ל"ז ןטק השמ ר"דה ירומ יבא

ךכ םיארוק הז יפלו (רייוצמ דגבב ותוא םיסכמו) םינציל לש ץע סוס תינבת - ףוכרמ" ןשוש ןבא יפל
."םידליל עוצעצה "סוס"ל

םיהובג םייבק ןיעמ" רמולכ "יירושיק" םה "ןימטקול"ש אפפ בר ןעוט תבש תכסמב םוקמ ותואב
.(ץלזנייטש) "עושעשל וא טיטב ךלהל םיילגרל תחתמ םימשש

םינבה תיעבהל ףוצרפה לע תרשקנה - אסומלט" י"שר ריבסמו ,"ימרפ" ריבסמ אנוה בר רב אבר
.הכרד תוארנ םייניעה קרש ,הדיחפמ הכסמ ןימ רמולכ ,"םינטקה

דבלמ היה שורד ,םירופה ימי תארקל תוצילעו החמש לש םלוע ךותל המשנה תא סינכהל ידכ
תושובלתבו תוכסמב םירופב ושפחתה םיבר .םייתוכאלמ םיעצמאב םג שמתשהל ,תומסבתהה
תא םיעמוש ונא ,הילטיאב ,הנש תואמ שמחכ ינפל .םירופב תושפחתה דגנ וחמ םימכחה .תונושמ
םינקז ,תורוחבו תולותב םגו םירוחב שובלל ןיגהונש םיפוצרפה תשיבל רבד לע" :ץנימ י"רהמ ןואגה
תקבא היב אלוכד אכרכ ינתוחמ ,יתימעו יבוהא רתיהל קספ רבכש יתיאר הנה ,םירופב םירענ םע
רשאכ וטפשמ רואכ איצוהו ו"צי ל"גס םיקילא ר"רהמ לודגה לשאה הלוג שירו הלכ שיר םילכור
ואר המ ...םעט ןתיל ...רכש לוטיל יתאב לבא...ריתהל היאר איבהל יתרמא ינא ףא.... ,ומע וקומינ
ןתוא ןישבול םהיתולכו םהינתח ,םהיתונבו םהינבב ואר רשא ... ל"ז םלוע ידיסחו םילודג הככ
"החומ ןיאו (רתומש) טושפ גהנמהו ...ךפהל ךכו השיא ידגבל שיא ידגבמ םהידגב ונישו םיפוצרפ
אלא םינווכתמ ןיאש רחאמ" (ו"צרת 'יס ע"וש) א"מרה ריבסמ ,(ו"ט ןמיס ףוס ץנימ י"רהמ ת"וש)
."ןגוה אלש רבד השעי אלש דבלבו אמלעב החמשל

גהנמ לע רערע בהובא לאומש ברה ,וירחא םינש םייתאמכ יחש ,הילטיאב םינברה ילודגמ דחא ךא
.(ז"מר הלאש ףוס ,ן"יבת תנש היצנו "לאומש רבד" ת"וש) הז

תוללוע" ורפסב ץישטנול שיא םירפא ברה גארפב םינברה ילודגמ דחא אצי ךרעב ןמז ותואב
ול ןיאו רחא שיאל ךפהנש דע הווסמ םהינפ לע תתל םמעט תא ונשיש" בתכו (ט"ש רמאמ) "םירפא
םהינפ לע ונתי םישנה לכו השיא ילכ ויהי רבג לע יכ םישנל ויהו תולמש תופילח ויהי םלוכל יכ ריכמ
םוי היהי הזכה ...םיכלוהה ימו ימ םוניבי אלו ועדי אלו םוריכי אל םהיאור לכ רשא דע םייניע תוסכ
."?ולאכ םילקלוקמ םיגהנמל ךמס םהל ןיאמו 'הל ןוצרו התשמ

...ןידיזמ ויהי לאו ןיגגוש ויהיש בטומ לארשיל םהל חנה" בתכ (ח"בה לעב) סיקריס לאוי ברה םג
אלו םירופב אל ואל רוסיא לע ורבעי אלש ולוקל םיעמשנלו ותיב ישנאל ריהזי םימש ארי לכ לבא
.(ב"פק יס וס ד"וי רוטל ח"ב) "וגהני אל םינוגה אל םיגהנמו ...הלכו ןתח תחמשב

םירופ לכבש רמא רתיה ןיבו רטפנה לש ויתולעמ תא דיפסמה טריפ א"מרה לש ותריטפ רחאל
תיבל תיבמ רבוע היהו םירופ ינקחשמ דחאכ הכסמ וינפ לע םשו ,שפחתמ א"מרה היה ברעב
(223 'מע ,ןשיה ונרצואמ ,ןוזשואי 'ב) ...בירעמ תליפת ללפתהל וחכשי אלש להקל ריכזמו

הצירו הביכר תויורחת
:הדוהי ךלמל הקשבר ירבדב ,תוצופנ ויה הציר תויורחתש ךכל זמר ילוא שי
"...םהילע םיבכור ךל תתל לכות םא םיסוס םייפלא ךל הנתאו רושא ךלמ תא ינודא תא אנ ברעתה"
.(ג"כ ח"י 'ב םיכלמ)
והימרי ירבדב וא
.('ה ב"י) "...םיסוסה תא הרחתת ךיאו ךואליו התצר םילגר תא יכ"
גנוע םושמ תבשב חשה קחשמ תא ריתמ ,(העובש ךרע) "קחצי דחפ"ב ילומירטנופ לאירבג ברה
."...םהלש גנוע והזש ,ץורל םיגנעתמה םירוחבל תבשב הסג העיספ םינורחאה וריתהש ומכ" ,תבש

תוארטאית
סוקרכו ןינידטצא" םימכח ורמא רבכו (ב"פ ז"ע אתפסות) "םימד ךפוש הז ירה ןוטרטסיאב בשויה"
ךליל לארשי תונב לש ןכרד ןיאו" .םהב רקבל ורסא ל"זח .('ב ח"י ז"ע) "םיצל בשומ םה (סקרק=)
.(תור רמאתו 'פ ,הבר תור) "...תואסקרק יתבלו תוארטאית יתבל

יתבל ןוכלעמב ןיתא ןיטיל" - (ט"י ח"כ םירבד) - "...ךאובב התא רורא" קוספה לע ןתנוי םוגרת
"...ןוכתסיקרוקו (ןוכינורטאית ל"צ) ...ןוכינורטאיק

תוורמ ייתשמל ןילזאד ןהירמזו" םגרתמ (ג"י ט"ס םילהת) "רכש יתוש תוניגנו..." קוספה לע םוגרתה
תוארטאית ולא" ('א 'ו הליגמ) ארמגה תרמוא ('ז 'ט הירכז) "יסוביכ ןורקעו" . "ןוסקרק יתבב
םיברה יקסע לע חקפל תואקליסבל תואסקרקלו תוארטאיתל ןיכלוהה" לבא] ,"ןלש תויסקרקו
םירתומ - תויראה תריזל קרזיהל ודמעו ובשנש םיללמואה ןוידפב לופיט ןוגכ (נ"ק תבש) "תבשב
.[תבשב םשל תכלל

תוחמשמו אתוחידבד ילימ" םש וביצהש תונויזחהש ינפמ ,תוארטאיתב רקבל רוסיאל ףסונ םעט שי
,"לארשי רצוא" 'קיצנא) "רעצב המואהשכ ןברוחה רחאל והיפ קוחש אלמל ידוהיל רוסאו בלה תא
.(251 'מע ,'ה ךרכ

םילשמו םינודיח
םבל אלמל םייושע תונורתפהו ,םיעמושה תא עשעשל םיאבה המכח ירבד םה םינודיחו תודיח
."יתדיח רונכב חתפא..." ,('ה ט"מ םילהת) הניגנ השעמב םימעפל תוולמ ויה תודיחה .הוודח

םיכלמ) תודיחב ךלמה המלש תא תוסנל ידכ םילשוריל האב אבש תכלמ .ך"נתב תודיח דח ןושמש
תרוצב תודחא תודיח ןכו ,('ד 'ל) הקי ןב רוגא לש ויתודיח-וילשמ לע םיארוק ונא ילשמב ,('א 'י 'א
.ורתפנש תולאש

הדיח דח לאקזחי םג .('א ז"ט ק"מ) ארפק רב תדיח איהו ,םויה דע הרתפנ אלש תחא הדיח שי
.(ז"י)

המ לכב וחומ תא דדחל לדתשה ןכ לעו ,םיאלפנ תונורשכ ודוד הבר וב ריכה ייבא לש ותודליב רבכ
"אנפקרק" םשב ותוא וניכ ורוד ימכחש ךכ ידכ דע ."דיבעד אוה ייבאל ידודיחל הברו" רשפאש
ךרוע היהש הארנכ ('א ח"ע תומביבו 'א ב"כ ןיבורע) דדוחמו ףירח רמולכ "תלוגלוג לעב" ושוריפש
(ץלזנייטש ברה יפל) ..."אתידבמופד יפירח" וארקנ םהש ןוויכמ ,וידימלתל םינודיח םג

םידודיחב הכונחה יברעב םיעשעתשמ ויהש םהיתוברו םידימלת לע םיעמוש ונא רתוי רחואמ ןמזמ
םש לע םיזמרמה ,םיירוגילא םימגתפמו םינוקירטונו תוירטמיגמ תופרוצמ תומכוחמ תוצלהבו תודיחו
םיארוק ויה הלאה תועשעשמה תודיחה תא .גחה לש תורנה רפסמ לע וא םידימלתהמ דחא
ףסוי יבר .הכלה ירמאמבו םיקוספ ירבשב הז ךרוצל םישמתשמ ויהו "תובדכ" "תופטק" וא "תובתכ"
.ולאכ םידודיח לע רפסמ (ג"נק 'מע א"ח) "רשוי טקל" ורפסב "ןשדה תמורת" לעב דימלת השמ ר"ב
רבדהו" להקה תא עשעשל התייה ןתרטמ לכש םירופל וא הכונחל תודחוימ תושרד ינימ לכ ןכ ומכ
להקה תא עשעשל וצרש םינשרד י"ע ורצונ "האילפ ישרדמ" לש םבור ומכ הז שרדמ יכ רורב
.(ז"פ-ו"פ 'מע "םידעומו םיגח ,ןמשיפ ןהכה ל"י ברה) "..."םתופירח"ב

אתוחידבד אתלימ
אקורב 'ר לאש ('א ב"כ) תינעת תכסמב .הווצמ םשל קר לבא ,םינחדב ינימ ויה הנשמה ימיב רבכ
םיחמשמו םיחמש" י"שר שריפו ."יביצע ןנחידבמ ,ןנא יחודב ישניא" ונע םהו ,םתכאלמ יהמ םישנא
."םדא ינב

ןחדב היהש יפל") ונב תנותחל ונימזה אל יברו ,םסרופמ ןחדב םגו לודג םכח דימלת היה ארפק רב
ח"כ ארקיו ר"דמ) רתוי רחואמ ותוא סייפ יברו ,("קוחשיש רבד םוש השעי אמש ארייתמ יבר היהו
.('ב

םייח חור חפנ הז ודומיל ךרדבו ,"אתוחידבד אתלימ"ב ויתושרד תא לבתל ליגר היה םג הבר
.ויתושרדו וירבד לכב תומיענו

םירחואמ םיקחשמ
"סכ" ."סכ םת" וא "רסחו םת" וא "יצחו םת" םשב תפרצ ידוהי ןיב קחשמ עודי היה םייניבה ימיב
ט"וי ,"םידעומה רפס") .יצח וא רסח רמולכ - "אסכ אלו סכ" :(ז"ט ז"י תומש) י"שר שוריפ תא ריכזמ
(226 'מע ,יקסניול

"תואקתפ"ב קחשל םידליל םישרמ ויהו םינוש םיקחשמ םידליה ליבשב וגיהנה ןילופבו היסורב
ילכ היה תוטועפל .[ס"מ .הלא םיקחשמ יזר יל םיעודי אל] ."באזו םיזע" קחשמב "םיכלמ א"ל"ב
תותורח ויה ויתועלצ עברא לעו תרפועמ םיכיתמ ויהש ,עבורמ ןטק "ןוביבס" תומדב דחוימ קחשמ
היתוצק 'דב הילעו תעבורמ ץע תכיתחב םיקחשמ וא .(םש היה לודג סנ ןוקירטונ) ש"הגנ תויתואה
דחאו ,הז קחשמב הכונחה תוליל םילבמו םיקחשמ ויה "רדח"ה ידלי .ש"הגנ תויתוא תוקוקח
ןבר תיב לש תוקונית ליבשב גהנוהש הז קחשמ-גהנמל דעבמ םגש ,אצמ תודיסחה יר"ומדאמ
ונתא 'ה ישעמל המוד ותוא בבסמו הלעמלמ ןוביבסב זחוא דליה :קומע ימינפ ןויער רתתסמ
.(ד"פ 'מע ,םידעומו םיגח ,ןמשיפ ןהכה ל"י ברה) ."הלעמלמ"

םירוחב המכ םש אצמו ושרדמ תיב לא ברעב הכונחב סנכנ םעפש ,ןי'זורמ לארשי יבר לע םירפסמ
ירה ,םידלי וקחש" :רמאו םעיגרה יברה לבא ,דואמ ושייבתהו ולהבנ םירוחבה .הקמדב םיקחשמ
רתומש ,תישאר .הזה קחשמה ןמ דומלל רשפאש לכשהה רסומ תא וחכשת לא לבא .םויה הכונח
,תישילש ,תכלל רוסא תחא תבב םיכלהמ ינש ,תינש ,םייתש לבקל הז י"ע רשפא םא ,תחא תתל
לכל תכלל רתומ רבכ - הלעמל םיעיגמש רחאל ,תיעיברו .הרוחא אל לבא ,המידק קר םילוכי תכלל
.(87 'מע ,ןשיה ונרצואמ ,ןוזשואי 'ב) "...םיצורש םוקמ

םוכיס
הסנרפל םייפכ תדובע וא הרות דומיל היה אלש המ לכו ,םיקחשמה ךרעב ללכ ךרדב וטיעמה ל"זח
ןיבשויש םיינש" ןוידרת ןב אנינח יבר רמא רבכ .םישנ ישעמ וא תודלי ישעמ ,"ןמז לוטיב" רדגב היה
רדגב םניאו ךוניח ליגל רבכ ועיגהש םידלי רמולכ ,"...םיצל בשומ הז ירה הרות ירבד םהיניב ןיאו
םיקחשמ לע ורסאש יאדוובו .םיקחשמב ןמזה תא לטבל אלש יאדוובו דומללו תבשל םיבייח תוקונית
.םהילע ותסנרפש

תקחשמ םוי םוי םיעושעש היהאו..." ('ל 'ח) ילשמב ,לשמל .קחשמה תובישחב םיריכמש םנשי ךא
יתייה תע לכבו םוי לכב עושעשל ול יתייהו ולצא תלדוגמ יתייה" דוד תדוצמב שרפמ "תע לכב וינפל
."היבאל הבוהאה תבכ וינפל תחמשמו תקחשמ

,םוי םויה ייח יניינעב תונוש תוצע ול האישהש "םא"ה ירבד תא ייבא איבמ ('ב ח"ע) אמוי תכסמב
,לדג אוהשכ דליל דואמ רוזעי רמולכ ,"ינאמ ירובת - אתרופ לדג" ול הרמא וז "םא" .'דכו םידלי לודיג
םירובש סרח ילכ הנוק היה הברש ונעדיש ומכ .הריבשהמ הנהנ אוהש ןוויכמ רובשל םילכ ול ויהיש
.ךכמ םינהנו םתוא םירבוש ויה םהו וינבל (םילקלוקמ=)

...שרזו ןמה רבש םעמשב תורדק ןירבשמו ןבא לע ןבא וא ןהילגרב ןיכמו..." יכ ודיעה י"שר םשבו
הילטיאב ןכו .('ר ןמיס טקלה ילוביש האר) "וחמשיש ידכ תוקונית תחמש אלא ...הבוח וניא הז לכו
תא םר לוקב הז לע אורקלו תוצוח לכ שארב סרח לש תורדק רבשל םירופה ימיב םיגהונ ויה"
.(ט"פק 'ע ב"ח ,ןמדיג ,םייחהו הרותה) "...םירצוי לבנ רבשכ הרבשו" בותכה

םע) "?הכונחב םיקחשמ קחשל םיבייח" םא לאשנש ,רניבא המלש ברה ירבד תא איבא ,םויסל
שיו .שדוקמ לארשי גהנמ םוש הזב ןיא ,בשוח ןומההש המ תורמל" :איה ותבושתו (185 'מע ,איבלכ
םידוהיהו ,םייוגה לצא שפוח ןמז אוה זאש בתכ רפוס םתחה (א .הז גהנמ תווהתהל םירבסה ינש
יקחשמ וגהנוה ןכלו .ערה ןושלו תקולחמ לש םילושכמ ידיל םיאבו םיממעושמו םילטובמ םיבבותסמ
(ב .הפידע תיתועמשמו תינחור רתוי הקוסעתש יאדווב לבא - הקוסעת םהל היהיש ידכ םעל הכונח
ןכלו ,לכו לכמ םהמ עונמל רשפא יאו ,ולא םיקחשמל הנשה לכ קשח םעל שיש ,בתכ הבושתה דוסי
אלו םירחא םימי עובקל שי ,אוה חרוכ םנמא םאש בתכו גייתסה ריאי תווחבו .הזל הכונח ימי ועבק
ול ןיאש ימש םימיכסמ םלוכ ןכל .םשה ונל השעש םיסנה לע האדוה ימי םהש הכונח ימי אקווד
. "...הכונחה ימיב זונגה רואב קוסעלו הזמ ענמיהל אוה ודובכ ,קחשל חרכה

הלכי אל הליהקה לש םינושה םיגהנמל םיקומינו םימעט אוצמל הלדתשהש ,םיגהנמה תורפס
םא םיריעצה תושפנ תא עשעשל תונוש תוליהקב וגהנש ,הלא ומכ םיגהנמל קיפסמ םעט אוצמל
םיגהנמב יכ רעשל בורק .הכונחה ימיב אקוודו - םידודיחו תודיח יעושעשב םא םיקחשמ ינימב
יפכו םסרופמכ .הכונח ימיב הירוטסהה ךותמ ביצעמ דחא טרפ םיריעצל ריכזהל םינווכתמ ויה הלאה
םיקהל" סוכויטנאל ןווייתמה ןהכה הז ,וינוח יחא (ןוזי) עושי הנפ ,ינשה םיאנומשח רפסב רפוסמש
קחשמ יתב עושי הנב" סוכויטנא תמכסה יפ לעו "םירענה תא םכותב ךנחל םילשוריב קחשמ יתב
חמורו תינחב חגנתהלו לתפתהל - םהינפ לע הווסמב וב קחשל חכ-ירוחב לכל וציו דוד ריעל תחתמ
םינש התייהש תאזה הביצעמה הדבועה תא .(ז"ט-'י 'ד 'ב םיאנומשח) "םירודכה קוחשב קוחשל
ןמזב םג "םירדח"הו תובישיה יכינחל םיריכזמ ויה םהה םימיב לארשי תיב יריעצל לושכמל תובר
ימכח ושרה ןכ לעו ...תודהיה חורל תמאתומ תירבע הנומתב םיעושעשו קוחש ינימ ידי לע הזה
יקחשמב םשפנ עשעשלו הרות לש התמחלמב חגנתהל וניריעצלו ונירוחבל הזה ןמזב המואה
םימכח תעדו םירגובמה ןיב םג וטשפתה וללה םישעמהש אלא ...תוירטמיגהו םיזמרה ,םידודיחה
.ןוממ דספהו ןמז לוטיב ללגב םהמ החונ התייה אל

הילטיא ידוהי לצא תורח בורו שפוח רתיו זנכשא ידוהי לצא ןוגיו תורצ רתי ללגבש העדל ןיכומיס שי
ללגב תוגאדה תא גיפהל ידכ זנכשאב .םייניבה ימיב ,ולא תוצראב םג םיקחשמה "עגנ" טשפתה
המכ יפלכ ש"מ 'ש תוא תבש 'ה "םהרבאל רוכז") "קחשמה לא םהינפ ומש" ,הרוחשה הפיגמה
ילוחב םילוח ויהש רשפאו לארשי ילודגל חנה" :תבשב םיקחשמ וליאל ולפטנש לארשי ילודגמ
.(ח"פ ,ןמשיפ ל"י ברל "םידעומו םיגח") ."ידבע והיידומלתא רדהימלו והיתעד יחוסאלו הרוחשה