רמועה תריפס
םינבו תובא לש תפתושמ הדימלל הייחנה ףד

ןייטש ךורב

נ"נשת ד-ג ןויליג ,דמח הדשב

:םיצוחנה םירפסה
(ארמג) תוחנמ תכסמ
'ה ךרכ ,הרורב הנשמ
ארקיו שמוח
"הדובע" קלח ם"במר

זט-וט 'ספ ג"כ ארקיו
:םיקוספה יפל ךתעד הווח *
?ןנברדמ וא אתיירואדמ התווצמ ,שדקמ ןיאשכ ,ונימיב רמועה תריפס

י"שר םע (הנשמה לעמ תורוש עברא) "ייבא רמא אפוג"מ .וס "תוחנמ" ארמג
רמימא ה"ד
?וז הלאשב רמימא לש ותעד המ *
?םירחאה לש םתעד המ *

ה"כ-ב"כ תוכלה 'ז קרפ ,ןיפסומו ןידימת תוכלה ,"הדובע" רפס ,ם"במר
(ד"כ הכלה) ?וז הלאשב ם"במרה לש ותדמע המ *
?ךמתסמ אוה ל"נה םיארומאהמ ימ לע *
?תרחאה העדה ומכ אלו םהומכ קוספל ם"במרה רחוב ללכ הזיא יפל *

ןמזב הריפסש םירבוס םיקסופה בורש עבוק ("םיחספ יברע" קרפ ףוסב) ן"רה
.ןנברדמ הזה
?םדגנ בור ארמגב ןיאש ןועטל ולכוי עודמ *
?תועובש םגו םימי םג רופסל ובייחי םאה *
?םימי קר וא תועובש םג םירפוס ונא םאה *

.הריפסה רמג רחאל דימ םיפיסומ ונאש טפשמה והמ רודיסב אצמ
?(הזה ןמזב הריפס בויח ןיינעב) זמרמ אוה העד וזיאל *

.הכישח קפס בשחנה "תושמשה ןיב" ןמז אוה םיבכוכה תאצ ןיבל העיקשה ןיב
ןנברד אקיפס ,ארמוחל אתיירואד אקיפס" ללכה יפלש ירה ,"תושמשה ןיב" רפס םא
:"אלוקל
הלילב תינש רופסי  אל / ןכ  ם"במרה תעדל *
הלילב תינש רופסי  אל / ןכ  םיקסופה בור תעדל *

('ה ךרכ הרורב הנשמב) םיקדקדמה יבגל 'ב ףיעס ט"פת ןמיס םייח חרוא ע"וש
?הז ןיינעב "ךורע ןחלוש"ה רבחמ תצלמה יהמ *
?ד"י ןטק ףיעס "הרורב הנשמ"ה ירבד יפל וז הצלמהל רבסהה והמ *

:םילמ ירואיבו תובית ישאר
םיכלוהו - ןנילזאו
' םיבכוכה תאצ - כ"הצ
תושמשה ןיבש - ש"הבד
רמול ונוצר - ל"ר
ןכלו - יכהלו
הזה ןמזב - ז"הזב
םוקמ לכמש - מ"מד

?תושמשה ןיב רפס ,תאז לכב ,והשימ םא ךורע ןחלושה רבחמ ,ךתעדל ,רמאי המ *
?ו"ט ןטק ףיעס הרורב הנשמב הז ןיינעב תועדה יתש ןהמ *
(ה"כ הכלה ם"במר) ?הבוח ידי םיאצוי הכרב אלב הריפסב םאה *
.הז ללכ רבסה ."תובכעמ ןניא תוכרב" ללכב תאז קמנמ "הנשמ ףסכ"ה *
ףדה תיתחתב) ?"ןויצה רעש" יפל הלילב תינש רופסל (הבר הילא) ר"אה לש וקומינ והמ *
(הרורב הנשמב
."לקהל תוכרב קפס" ללכה יפ לע ,תרזוחה הריפסה לע ךרבל אל ר"אה תכרדה תא רבסה *
?תינש ךרבלו תוכרב קפסב רימחהל רוסא ,ךתעדל ,עודמ *
?ומצעב רפס אל ןיידע םא ,"םויה םירפוס המכ" הלאשה לע ורבחל הנעיש ימ דיספי המ *
?הז דספהמ טלמיהל ידכ ורבחל בישי המ *
(ונל תפכא אל = הב ןל תיל) ?'כ ןטק ףיעס הרורב הנשמה יפל תעבוקה הלמה יהמ *
.רופסיש םדוק רמועב ג"לב ,"רמועב ג"ל" יוטיבה ןמ רהזיהל ךירצ םאה :הלאשב ךתעד הווח *

.המצע ינפב הווצמ איה םוי לכב הריפסה ,"תופסות" תעדל
.הכורא תחא הווצמ םה הריפסה ימי לכ (תולודג תוכלה לעב) ג"הב תעדל
:רפס אל דחא םויש הרקמב ,ןכל
ךישמהל םעט ןיא / רופסל ךישמי :"תופסות" תעדל *
ךישמהל םעט ןיא / רופסל ךישמי :ג"הב תעדל וליאו *

:ותליחתב 'ח ףיעס ךורע ןחלוש הז ןיינעב קספ המ *
הריפסה יבגל .א   
.הכרבה יבגל .ב   
.הכרבה יבגלו הריפסה יבגל הקיספה תא קמנ *
("הזב ןוכנו" םילמהמ) ?ז"ל ןטק ףיעס הרורב הנשמב הז ןיינעב ץלמומ המ *
('ח ףיעס ךשמה) ?דחא םוי גליד םא חוטב וניאש הרקמב ךורע ןחלוש קספ המ *
(תונושאר תורוש יתש ,ח"ל ןטק ףיעס) ?הז קספ הרורב הנשמה ריבסמ דציכ *

:םילמ ירואיבו תובית ישאר
המצע ינפב - ע"פב
שיש - אכיאד
(ישפוח םוגרת) חיננ םא וליפאו - רמול יצמת םאו - ל"תאו

:וליאכ הארנ "הנייהת תומימת תותבש עבש" יוטיבהמ *
תחא הווצמ םימיה לכ / המצע ינפב הווצמ םוי לכ
ג"הב / תופסות תעדל המיאתמ וז העד *
םוי רופסל ךירצ םוי לכבו ,דרפנב םוי לכל תסחייתמ "תומימת" הלימהש ריבסי תופסות *
:רפוס ןכלו .הממיה תליחתב רופסל - ונייהד ,םלש
רקובב םג / ברעב אקווד
:אבה הרקמב קוספל הסנ ,תדמלש םיללכה יפל
.הלילב רפס אלש רקובב רכזנ דחא
_____________יכ אל / ןכ ?רקובב רופסי םאה
_____________יכ אל / ןכ ?וז הריפס לע ךרבי םאה
_____________יכ אל / ןכ ?םיאבה תולילב רופסי םאה
_____________יכ אל / ןכ ?הריפסה לע םיאבה תולילב ךרבי םאה
.םש ,הרורב הנשמבו 'ז ףיעס ךורע ןחלושב ךיתובושת קודב

?םידימלת ןיינמב תירחשב רופסל םעט שי םאה *
.קמנ ?הכרבב רופסי םאה - הריפסה ימי עצמאב רייגתנש רג *
הכרבב רופסלו ךישמהל לכוי ,ךתעדל ,םאה ,הריפסה ימי עצמאב "הווצמ רב" השענש דלי *
.קמנ ?הווצמ רבה םוימ
,'א ןטק ףיעס הרורב הנשמב ד"צת ןמיס) ?תועובשה גח לילב תיברע ללפתהל םירחאמ עודמ *
(ןושאר טפשמ            חזרה לתוכן בשדה חמד             חזרה לתוכן שבת ומועד