םדא ינב טוביש/לופכית
םיידוהיו םיירסומ ,םייעדמ םיטביה

גרבניטש םהרבא 'פורפ

3 'סמ ןויליג ,ז"נשת דמח הדשביתדבוע עקר .א
םירפמ :האבה ךרדב תואלקחב םייח ילעב לש (cloning) םיטוביש םיעצובמ ןורחאה רושעב
םייח לעב רכז לש וא) רפ לש ערז אתב (רחא םייח לעב תבקנ לש וא) הרפ לש תיציב הנחבמב
ןיב יסיפ ןפואב םידירפמ הז בלשב .תוקולח רפסמ קלחתהל תירפומה תיציבל םירשפאמו ,(רחא
םיהז םינורבוע רפסמ םילבקמ וז ךרדב .בוש קלחתהל םיאתהמ דחא לכל םירשפאמו ,םיאתה
תורפ לש םימחרב םילתשומ ולא םינורבוע .תינושארה תירפומה תיציבב םרוקמש ,תיטנג הניחבמ
םיהז םימואת לש תיתוכאלמ הריצי השעמל יהוז .תיטנג הניחבמ םיהז םילגע תודלוי רשא ,תונוש
וא רישע בלח ירצוי ןוגכ ,תויוצר תונוכת ילעב תורפ וא םירפ רמשל ןתינ וז ךרדב .םילודג םירפסמב
.הלועמ רשב

ןאיא ר"ד ומסרפ הז םויב .ונל תרכומה תיגולוירבמאה הנבהב יסיסב ךפהמ לח 22.2.1997 םויב
ב השבכ תדלוה לע דנלטוקסבש (Institute Roslin) ןילזור ןוכממ וירבחו (Dr. Ian Wilmut) טומליו
ליכמה ולש ןיערגה תרדחה ידי לע ,היבר-את ונניאש רגוב אתמ טוביש לש הטישב (Dolly) ילוד םש
.ןיערגה הנממ אצוהש תיציב ךותל יטנגה רמוחה תא

:םיאבה םירבדה תא ריהבהל שי יעדמה שודיחה תנבהל
(DNA) ,יטנגה ןעטמה תיצחמ דחא לכ םיליכמ ,תיציבהו ערזה ונייה ,הבקנהו רכזה לש היברה יאת
46 ונייה ,יטנגה ןעטמה אולמ תא ליכמה את רצוי םהיניב רוביחה .םימוזומורכ 23 לש הרוצב
אצמנ הזה יטנגה ןעטמה .הבקנהמו רכזהמ תויטנג תונוכת לש תבורעת םיווהמ רשא ,םימוזומורכ
ארקנה אתה קלחב יטנגה ןעטמה לש רתוי הנטק תומכ היוצמ ןכ ומכ) .ןיערג ארקנה אתה קלחב
לש המורת וב ןיאו ,הבקנה ןמ קרו ךא אב הז יטנג ןעטמ .ןיערגל ץוחמ יוצמ רשאו ,הירדנוכוטימ
.(רכזה

חתפתהל לוכי םיינושארה םיירבועה םיאתהמ דחא לכש ונתוא הדמיל תיסאלקה היגולוירבמאה
ןפואב ךופהל לוכי םיינושארה רבועה יאתמ דחא לכ ,ונייה .תיטנג הניחבמ ההזו םלש םזינגרואל
ףוגה תא םיביכרמה םינושה תומקרהו םירביאה לש םיאתה יגוס 200 -כמ דחא לכל ילאיצנטופ
תיציב יאתמ םיטוביש תריצי לש תיאלקחה הטישה ,ךכיפל .(ב"צויכו רוע ,םד ,בצע ,דבכ ,בל :ןוגכ)
.יתוהמ שודיח התיה אל תירפומ

לבוקמ םג היה ,םידחא תועובש ינפל דע החוורש ,היגולוירבמאה לש תיסאלק הרות התוא יפ לע
תונוכתה לכ תא דבאמ אוה ירה ,יפוסה ודועייל עיגהו תיפיצפס תוניימתה את רבעשמ יכ בושחל
םיצורע םימסחנו םירגסנ ,הררבוה םרטש ךרדב ,ונייה .רחא אתל ךופהל תורחאה תוינושארה
ותואל דחוימה דוקפיתל םידעוימה םידדוב םיצורע םתוא קר םיליעפ םיראשנו ,םיאתב םיבר םייטנג
את דוע לכוי אל םלועלו ,םיכיפה-יתלבו םייפוס םה ולא םיכילהתש ,התיה תלבוקמה החנהה .את
שכר אוהש תיפיצפסה 'תויחמומה' תרגסמב קרו ךא לועפל אלא ,את לש רחא גוסל ןיימתהל לשב
.ומצעל

וחילצה םינעדמה ןכש ,וז תיעדמ הבישחב יתוהמ ךפהמ הווהמ ילוד השבכה לש הרקמה הנהו
תלוכיה לעב ירבוע את לש דוסיה-תונוכת תא ול ריזחהלו ,תיפוס תוניימתהל עיגהש לשב את תחקל
ונניא הז את .םינש 6 תב השבכ לש ןיטעהמ את וחקל ולא םינעדמ .םלש םזינגרואל חתפתהל
תרזעב .יפיצפסו רגוב אתל תוניימתה רבכ רבע רשא ,לשב את אוה אלא ,(תיציב וא ערז) היבר-את
םילגוסמ םינגה לכ ובש בלשב קוידב אתה תוליעפ תא םינעדמה ורצע תדחוימ היגולונכט חותיפ
השבכמ תיציב וחקל םה ןכמ רחאל .ירבוע את ומכ תינושאר תואטבתהל המיאתמ הדוקפ לבקל
ךותמ השענ הז רבד .ןיטעה-את ןיערג תא הכותל ורידחהו ,ןיערגה תא הנממ ואיצוה ,תרחא
תא ליעפהל םילגוסמה םידחוימ םינובלח םייוצמ תיציבה לש תדחוימה תימינפה הביבסבש ,העידיה
הקולחה ךילהת תלחתהל םרג ילמשח םלה .םלש םזינגרוא תוחתפתהל םיילאיצנטופה םינגה לכ
תיציבה תא םינעדמה ורידחה הדבעמ יאנתב תוקולח רפסמ רחאל .תיציבה ךותב רבועה תריציו
תא הדלי םישדח השיש רחאלו ,רבועה תא הלדיג רשא ,תיאקדנופ-השבכ לש המחרל תירפומה
לש החלצהה רועישש ,ןייצל שי .היבר יאתמ אלו לשב אתמ הרצונש םלועב הנושארה השבכה
יבלש תא וליחתה ןהמ 30 קר ,וז ךרדב תורפומ תויציב 277 ךותמ - ךומנ היה וז םינעדמ תצובק
קר ,ןכא .תיאקדנופ-השבכב ןוירה םורגל וחילצה תורפומ תויציב 9 קר ןכותמו ,םיינושארה הקולחה
איה ילוד םא עדונ םרט יכ ,ןייצל שי דוע .הדילה בלשל העיגה ,ילוד השבכה ,תורפומה תויציבה תחא
ךשמב יכ חינהל שי ,ןכא .ןמז ךרואל דורשת איה םא עדונ םרטו ,םימומ אלל ,ןיטולחל האירב השבכ
ילעב תריצי רשפאלו ,החלצהה רועיש תא לידגהל ,וזה הקינכטה תא ללכשל םינעדמה וחילצי ןמזה
.(IVF) תיפוג-ץוח הירפה לש בצמל המודב ,םיניקתו םיאירב םדא ינבו םייח

,תויבויחה תואצותה לכ תא תעדל ןתינ אל ןיידע וז תידיתע היגולונכטב ןוידה לש הז םדקומ בלשב
רפסמ םויכ תולעהל ןתינ ינורקעה ןוידה ךרוצל ,ןכא .וז היגולונכט לש תוילילשה תואצותה רקיעבו
:ןמקלדכ וז היגולונכטל תוילילשו תויבויח תויורשפא

םיילאיצנטופ םייאופר תונורתי .1
וטבושיש םירחא םיאתב ותמש םיאת תפלחה וא ,ועגפנש םיאת לש דוקפית שדחל תלוכי .א
,רמייהצלא ילוח וא ןוסניקרפ ילוח לש םתייעב ןורתפ תויהל הלוכי ךכל אמגוד .וללה תוקינכטב
אלא םדא ינב טובישב ןיא הז דעי תגשהל םנמא .ועגפנ םחומב דחוימ דוקפת ילעב םיאתש
.וז היגולונכטמ דמלנה עדיב קר

,םנמא .תוריאממ תולחמ אפרל ךכבו ,םיינטרס םיאת לש תרקובמ יתלב תוברתה רוצעל תלוכי .ב
.וז היגולונכטמ דמלנה עדיב קר אלא םדא ינב טובישב ךרוצ ןיא הז דעי תגשהל

םירביא ימרותכ שמשל םהל ורשפאי רשא ,תוהז תוינוסיח תונוכת ילעב םדא ינב לש הריצי תלוכי .ג
םירביאל תורוקמכ שמשל תומיאתמ תונוכת םהל ויהיש םייח ילעב לש טוביש תלוכי וא ,הזל הז
.הלתשה רובע

תורתופ אל תורחאה תוינרדומה תוירופה תוקינכטש ,םירקע תוגוז לש םתייעב תא רותפל תלוכי .ד
.םהיתויעב תא

םיילאיצנטופ תוששחו תונורסח .2
,םיקזח ,םינואג) תודחוימ תונוכת ילעב םישנא לפכשל הפיאשה ןוגכ ,תוינגיוא תוטיש תוחתפתה .א
.ןייסוח םאדאס וא ,יפאדק ,רלטיה ןוגכ ,םיער םיגיהנמ לש ימצע לופכיש וא ,(ב"צויכו םיפי

,תוישונאה תונוכתב םג אלא ,ינוציחה הארמב קר אל םיהזה םישנא לש תולודג תוצובק תריצי .ב
,םדא ינבל םישחור ונאש דובכה ןדבואל םורגי הז רבד .דחאו דחא לכ לש תוידוחייה תא דבאל ךכבו
תוילילש תויגולוכיספ תועפשה הזכ ךילהתל תויהל תולוכי ןכ ומכ .םהבש דוחייהו ינושה תוכזב אקווד
.םיהזה טובישה ירצות לע רתויב

,תיטנג הניחבמ תותיחנ םהל םורגל לולעש רבד ,םיטבושמה םדאה ינב ןיב יטנגה ינושה דוביא .ג
יטנג רמוח בובריעמ האצותכ םירצונש םייח ילעבל האוושהב רתוי הנטק םתודרשיה ייוכיס רשאו
.הבקנו רכזמ

םייוניש וכותב ללוכ םלש םזינגרואל חתפתהל לאיצנטופה םהל רזחוהש םילשב םיאתב שומישה .ד
תאז .םיאבה תורודל ורבעי וללה תוילילשה תויטנגה תונוכתהו ,םינשה ךלהמב אתה רבעש םיילילש
.הלאכ םייוניש םהב ןיאש םיינושארהו םיירוקמה היברה יאתל דוגינב

,םיקזח ,םינואג ןוגכ ,'תויבויח' תונוכת םע םדא ינבמ ורצוייש םירבוע לש 'רוחש קוש' ינפמ ששח .ה
.תאז וצריש םיילאיצנטופ םירוהל ורכמייש םירבוע לש רחסמ רצוויי ךכו ,ב"צויכו םיפי

.תורוה לש תיתרבח העיבקב תכל יקיחרמ םייונישו ,תוהמאו תוהבא לש תוהזה תעיבקב תויעב .ו

עצבתת םדא ינב תריצי רשאכ ,ימלועה יתרבחה רדסה יוניש אוה רתויב םיטלובה תוששחה דחא .ז
.םיהוזמ םירוה אלל ,רכונמו רק ינכמ ןפואב ,הבהא אלל ,תושיא ייחב ךרוצ אלל

,םירצותה ןיב תטלחומ תוהז ןיא ילוד השבכה תריציב ורקש יפכ טוביש יאנתב םגש ןייצל שי ,ןכא
לע הביבסה לש תישממ העפשה םג שיש אלא םדאה תא רצויה אוה יטנגה ןעטמה קר אל ןכש
,ןוצרה ללוכ ,תונושה תוישונאה תונוכתה לעו ,תוישגרה תויוחתפתהה לע רקיעבו ,ותוחתפתה
טובישה רצות לש ותורגב ןיבל תינושארה הריציה ןיב ,ןכ לע רתי .ב"צויכו םיכרעה תכרעמ ,תושגרה
-תיטנגה המרב וליפא .ותביבסבו ומצע רצותב םייתועמשמ םייוניש ונכתיי םהבו ,תובר םינש תורבוע
,הביבסה ידי לע תואכודמש תויטנג תויטנ ונכתיי .הביבסה תעפשהב םיבר םייוניש םירוק תיסיפ
תונוכתה ןיב היצקארטניאה ךכיפל .תמייוסמ הביבסב קר לעופל תואצוי אקוודש תורחא תונוכתו
-תישונאה המרב ןהו ,תיסיפה המרב ןה ,הביבסה תועפשה ןיבל תויטנגה תויטנהו תויטנגה
.דיחיה לש ותוהמ תא רבד לש ופוסב תעבוקה איה תיגולוכיספ


דוסי תוחנה .ב
םנמאו .תויעדמ תויגולונכט חותיפ ןמז ךרואל רוצעל ןתינ אלש ,תדמלמ עדמה לש הירוטסיהה .1
.םייגולונכט-םייעדמ םיחותיפ עונמל רבעב וחילצה אל םירחאו םייתד ,םייתרבח ,םייכרע םילוקיש
דעב הערכהל ,קפס אלל ,ואיביש ,הבר המצוע תולעב תויטנסרטניא ץחל-תוצובק תומייק ,ןכ לע רתי
תויתיישעת -תוילכלכ תוצובקב רקיעבו ,הזה םוחתב עדמה תיליהקב רבודמ .היגולונכטה חותיפ
ידראילמ לש ילכלכ לאיצנטופ םע הישעתב ןאכ רבודמ ןכש ,םייאופרו םייגולונכט םיעצמא חותיפל
.םיבר םירלוד

רחואמב וא םדקומב טשפתי דחא םוקמב יעדמ שודיח ךכיפלו ,לודג דחא רפכ אוה ולוכ םלועה .2
חותיפה תריצע ןכש ,םיימואל/םיימוקמ תולבגהו םירוסיאב םעט ןיא ,ךכיפל .םלועה תונידמ לכב
,תיפוג-ץוחה הירפהה חותיפ איה ךכל אמגוד .תרחא הנידמב חותיפה תא ענמית אל ,תחא הנידמב
תורחא תונידמב החתפתה היגולונכטה ךא ,הזכ חותיפו רקחמ לע םוירוטרומ הליטה ב"הרא רשא
.הילרטסואו הילגנא ומכ

-תיכרע הניחבמ עירכמה רבדה .תיכרע הניחבמ םישידא םה םמצעלשכ היגולונכטהו עדמה .3
עדמה ישודיח לכ טעמכ ,םנמאו .היגולונכטהו עדמה ישודיחב םישועש שומישה אוה תיתרבח
תומייוסמ תולעות שי יכ חינהל ריבס .םיילילש םירבד ןהו םייבויח םירבד ןה םבוחב םינמוט
היגולונכטמ תועבונה תושק תויעבו םילושכמ שי יכ חינהל ריבסש ומכ ,םדא ינב טוביש/לופכיתל
.(יתדבועה קלחב ליעל האר) וז

:תונקסמ
.םדא ינב טוביש / לופכית לש היגולונכטה חתפתת רחואמב וא םדקומבש החנה ךותמ תאצל שי .א

ירדסב ,ישונאה יתרבחה רדסל תוישממ תונכס תונומט וז היגולונכטב יכ החנה ךותמ תאצל שי .ב
תוכיא לע תואנ חוקיפ רדעיהב תויגולוקא תועיגפ לש וא ,תרקובמ יתלב תיניערג היגרנא לש לדוג
.הביבסה

תרקובמ הרוצב וזה היגולונכטה חותיפ תא רשפאל רתוי ןוכנ הז אהי ליעלד תוחנהה ןזאמ רואל .ג
רוסאל רשאמ ,וז היגולונכט לע תוינדפק תולבגהו חוקיפ לש תולועפב שארמ טוקנלו ,דואמ הריהזו
וגישי אל תודדוב תונידמ לש תולבגהו חוקיפ ,ןכא .וזה תוחתפתהה םצע תא טלחומו ףרוג ןפואב
ןאכ גוהנל שי .ולא תולבגהו חוקיפל הבחר תימואלניב המכסה אהת ןכ םא אלא ,תויבויח תואצות
.הביבסה תוכיא תויעבו תיניערגה היגרנאה ןינעב םיגהונש ומכ

הווהמה יתוהמ ער הב םתוארב םדא ינב טוביש/לופכית תיגולונכטל ץרחנ ןפואב םידגנתמה שי
לש ינגיואה טנמלאל םה םידרח רקיעב .םדאה ינב ייחל תירסומ הניחבמ תקדצומ יתלב הרידח
ינפב הרטמכ אלו םיעצמאכ םהמ קלח לא תוסחייתה ךות םדא ינב לש הערל לוצינלו ,ךילהתה
.םמצע

ןתינ םא .הרבחלו דיחיל היגולונכטה לש תואצותה ןזאמב יתאה טביהה תא םילקושה שי םתמועל
.תויבויחה ויתורטמל הז ךילהת לוקשל םוקמ שי - תויבויח תואצות חיכוהל


תיתכלה-תידוהי השיג .ג
םיליבומ םה ןאל בטיה עודי אלש םייתרבח וא םייעדמ םישודיחל סחיב תודהיה תדמע ללכ ךרדב
ןכל .'תומחלמ לעב תושדח השוע'' ,'הרותה ןמ רוסא שדח' תניחבב ,הריהזו תינרמש השיג איה
ךדיאמ ךא ,םייגולונכטו םייעדמ םישודיח לש תיתגרדהו תיטיא הלבקו הבר תוריהז תשרדנ םנמא
:רתומ אוה ירה רוסא ונניאש המ לכש רורב תינורקעה המרב
םירתומה םירבד הרותה הריכזה אלש ,םעט ילב אוה רתומ ,ורסואל םעט עדנ אלש רבד לכ"
.(ג ד םידי י"אפת) "םירוסאה םירבד קר ,םלוכ
:איה םדא ינב טוביש/לופכית לש תידיתעה היגולונכטל סחיב קרפה לע תדמועה תינורקעה הלאשה
?יפיצפס יתכלה וא/ו יללכ יתפקשה רוסיא ויתואצותב וא הזה ךילהתה םצעב שי םאה

:ןמקלדכ םייתכלהו םייתפקשה םיטביה רפסמ ןוחבל שי וז תינורקע הלאש לע בישהל תנמ לע

ארובב הנומאה םצעב העיגפ םושמ םדא ינב טוביש / לופכית לש תוקינכט חותיפב שי םאה .א
?םלוע
תוינרדומה תוירופה תויגולונכט לכב םג ומכ ,וז היגולונכטב ירהש .תילילש איה הבושתהש קפס ןיא
ךא ,םינוש םיכרצל םייקה לש עדיב שומישו ,האירבה עבטב םימייק םינותנ יוליגב רבודמ ,תורחאה
טוביש /לופכית לש ידיתעה יגולונכטה שודיחה םג .השדח האירבב רבודמ אל ןפואו םינפ םושב
תינכטה הטישהש אלא ,םייעבט הדילו ןוירה לש ךרדב םדא ינב תריציל רבד לש ופוסב איבמ
הדילו ןוירהל עיגהל םויכ רבכ ןתינ המוד ןפואב .תיעבטה ךרדהמ הנוש איה רבועה תריצי תליחתל
רבועה תריצי תליחת ןאכ ףאש ,תיפוג ץוח הירפה ומכ תוינרדומ היירפה תוקינכט ידי לע םייעבט
ךרדמ הנוש איהש 'שימ שי' לש ךרדב םדא ינב תריציב רבודמ ,ונייה .תיעבטה ךרדהמ הנוש איה
.'ןיאמ שי' לש ךרדב םלוע רוציל 'לגוסמ' םלועה ארוב קר .תוהמב אלו הקינכטב קר םלועהו עבטה
.תיסיסבהו תינורקעה םתוהמו םייחה תדיח ןורתפ םושמ ולא תויגולונכטב ןיא ןכ ומכ

ינורקע יתפקשה -יתכלה רוסיא םושמ םדא ינב טוביש/לופכית תיגולונכטב תוארל שי םאה .ב
?האירבב תילילש תוברעתהל
תוארל ןתינש םיבצמ ונכתיי וז היגולונכט לש עוציבה יטרפב יכ םא ,תילילש איה תינורקעה הבושתה
.האירבב היוצר יתלבו תילילש תוברעתה םהב

.םדאה ינב תלעותל ןוויכו ךרד לכב םלועה תא ללכשלו תונבל הבוחו רתיה שי תודהיה תפקשה יפל
,םלוע לש וכלמ תריזג תריתס םושמ םלועה רופישו לולכש לש תולועפב תוארל ןיא ינורקע ןפואב
.םדאה ינב ןיבל ה"בקה ןיב תיבויח תופתוש םושמ הברדא אלא ,האירבב תילילש תוברעתהו

: וניצמ דומלתב.לארשיב תועדה יגוה ילודג ןיבו ל"זחב תונוש תורוצב יוטיב ידיל אב הז ןויער
.'אפרל אפורל תושר ןתינש ןאכמ ,(טי אכ תומש) 'אפרי אפרו' :לאעמשי יבר יבד אינת'
(א הפ אמק אבב)
:םש י"שר שריפו
'יסמ והיאו יחמ אנמחר ןנירמא אלו'
.(אפרמ אוהו ץחמ ה"בקה :םירמוא ונא ןיאו :םוגרת)
:ןמקלדכ הזה ןויערה אטובמ שרדמב
.דחא םדא םהמע היהו ,םילשורי תוצוחב ןיכלהמ ויהש ,אביקע יברו לאעמשי יברב השעמ'
!אפרתא המב יל ורמיא ,יתובר :םהל רמאו הלוח םדא םהב עגפ
.אפרתתש דע ךכו ךכ השע :ול ורמא
.ה"בקה :ול ורמא ?יתוא הכה ימו: םהל רמא
םכניא ?םיאפרמ םתאו הכה אוה ?םכלש וניאש רבדב םכמצע םיסנכנ םתאו: םהל רמא
?ונוצר לע םירבוע
?ךתכאלמ המו: ול ורמא
.ידיב לגמה ירהו ,ינא המדא דבוע: םהל רמא
.ה"בקה :םהל רמא ?םרכה תא ארב ימ :ול ורמא
?ונממ תוריפ ץצוק התאו ,ותוא ארב אוה ?ךלש וניאש רבדב ךמצע סינכמ התאו :ול ורמא
אל ,ושכנמו ולבזמו וחסכמו ושרוחו אצוי ינא ילמליא ?ידיב לגמה םיאור םתא ןיא :םהל רמא
.המואמ הלעת
,וימי ריצחכ שונא :(גק םילהת) בותכש המ תעמש אל ךתכאלממ !םלועבש הטוש :ול ורמא
וניא לבזנ אלו ,םימ התש אלו הלע םאו ,הלוע וניא שרחנו לבזמו שכנמ וניא םא ץעהש םשכ
.אפורה אוה המדא שיאו ,האופר ינימו םסה אוה לבזה ,ףוגה ךכ ,תמ אוהו יח
.'ינושינעת לא םכמ השקבב :םהל רמא
(ב"פ ,הרומת שרדמ)
:םינושארב הז ןויער וניצמ ןכו
'- הושבכו'
,רפע ילחוז לכו םיצרשבו תומהבב םנוצרכ תושעל ץראב הלשממו חכ [םדא ינבל=] םהל ןתנ
לכבו" רמאש המ לולכי הזו .הזב אצויכו ,תשחנ בוצחל היררהמו ,עוטנ רוקעלו ,תונבלו
.[חכ א תישארב ן"במר] (וכ קוספ ליעל) "ץראה
אקווד רתומ רבדה ךא ,ליעל ראובמכ האירבב תוברעתהה תרתומ םנמא ינורקע ןפואב יכ ףא ,ןכא
:םייחרכה םיאנת השולש םימייקתמ םא
.לולכשה תלועפ םצעב יתוהמ יתכלה רוסיא ןיא .א
.ןוקיתל וא/ו העינמל תנתינ הנניאש הרוסא תיחרכה האצות לולכשה תלועפל ןיא .ב
.קזנה לע הלוע תלעותהש דבלבו ,לולכשה תלועפב םדא ינבל תלעות שי .ג

רוסיא תא ריבסהש ימ שי .לארשיב תועדה יגוה ילודג ידי לע תונוש תורוצב חסונמ הז ןויער וניצמ
: האירבה השעמב יונישכ ףושיכה
ותלועפ לועפל עבט םלועה ירבדמ רבדו רבד לכל האירבה תליחתב םש אוה ךורב םשהש'
תכאלמבו.. .והנימל ולעפ לועפל דחא לכ הוויצו ,ארב רשא םלועה ינב תבוטל הרשיו הבוט
ףוסש םיקלא עדוי יכ ,ןהב שמתשהל םדא ינב ושרוה אלש םידדצ הב שי תובורעתה
.(בס 'מ ךוניחה רפס) 'םענמ הז ינפמו ,םהל ער םידדצ ןתואב םדא ינבל אצויה השעמה
: ונימ וניאש ןימ םע המהב תעברה רוסיא רואיבב ןכו
רשא לכ יכ םיקלא עדוי תויהבו ,'וכו תעדבו הנובתב המכחב ומלוע ארב אוה ךורב םשה יכ'
ויתוריפ השוע תויהל ןימו ןימ לכל הוויצ ,ומלועב ךירצ אוהש ונינעל תומילשב ןווכמ אוה השע
םהילע הווצי אלו ןתומילש רסחי ןפ םינימה וברעתי אלו ,תישארב רדסב בותכש ומכ ,והנימל
-- זנטעש רוסיא םעט םג הזש ךוניחה רפס רובס ינורקע ןפואבו) דמר 'מ ךוניחה רפס 'ותכרב
(אנקת 'מ
קזנ יופצ ולא תולועפבו ,םייאלכ וא ףושיכ לש תולועפב יתוהמ יתכלה רוסיא שי ולא תואמגודב
:האבה ךרדב הז ןויער עיבה קוק ה"יארה .תלעותה לע הלועה
איה ,עבטה םוקמב תסנכנ תויתוכאלמהשכו ,ול יוארה ומוקמב דואמ חבושמ אוה עבטה'
תאפמ םדא ינבב ודלונש תושלוח לעו םיאלח לע םימכח הברה םילבוק ןכ לע .ותוא תלקלקמ
םוקמ לכמ ,ןקתלו ללכשל ,תושעל םלועה תא ארב י"שהש פ"עא הנהו .עבטה ןמ םתוקחרתה
אצוי וניא תמאב זאו' ,ה תנתמ איהש עבטה תא ללכשי קרש ןייעל הריתי תוריהזב םדאה ךירצ
לבא ,יעבט רבדו איה םיקולא תתמ הז םג ,ותוצירחו םדאה ןורשכ יכ ,עבטה ןמ לולכשב םג
למוג אוה זא ,ודעב רצועש המ י"ע ,ולקלקמו ולש תא תושעל ךירצ עבטהש םוקמ לא סרהמשכ
ךתמהב" :הרמאו ,םייעבטה םירבדה יונישב םדאה תלוכי תא הרות הליבגה ןכ לע .הער ושפנל
ךמרכ ערזת אל" ,"ךילע הלעי אל זנטעש םיאלכ דגבו , םיאלכ ערזת אל ךדש ,םיאלכ עיברת אל
אוהש םוקמב ,עבטה תא סרהל אלש רהזיהל בויחה תא םדאה בלב שירשהל הז לכ ,"םיאלכ
רישכהל םדאה ךירצש ,ישונאה ימינפה רסומה ןינעל לודג רבד אוהו .ונויבצב דמוע תויהל ךירצ
םעונ תא ,רשויה תאו בוטה תא ותוא תוריכזמה ,ולש תובוטה תויעבטה תויטנה הנייהתש ומצע
סינכמש םילבה ןומה ונממ חיכשהל םדאה ץמאתי םא ,תיעבט הנוכתכ ,ולרוגו ותארי ותבהאו 'ה
'... ושפנב הפי תועמשנ וללה תובוטה תונוכתה ויהיש ידכ ,ובלב
[109 .דומע ,ב קלח ,היארה תורצוא]
ינב לופכית/טוביש לש היגולונכטב שומישה ינורקע ןפואב יכ רמול ןתינ תיתפקשה הניחבמ ,ךכיפל
איה םדא ינב טוביש/לופכית תיגולונכט ןכש .האירבב תילילש תיתוהמ תוברעתה הווהמ ונניא םדא
,ךכיפל .םיאלכמ ןהו ףושיכמ ןה הנוש אוה ךכבו ,עבטב םייק אלש שדח ןימ רצוי ונניאו ,יעבט השעמ
תליטקל הקיטויביטנאב שומיש ןיבל םדא ינב טוביש/לופכית תיגולונכט ןיב לדבה אהי אל הז ןבומב
םרגש הז אוהש ,ה"בקה 'ןוצר'ב תוברעתה םושמ וז הקינכטב שיש ףא ,הלחמ יללוחמ םיקדייח
,ןכא .ה"בקה ידי לע המרגנ םתלחמש תורמל ,ךכל םיקוקזה םישנאל םירביא תלתשהב וא ,הלחמל
שי םא - ליעלד םיליבגמה םיאנתה ינשל םאתהב םדאה ינב טוביש/לופכית תיגולונכט תא ןוחבל שי
וא יתוהמ רוסיא וז היגולונכטב ןיא םאו ,םדא ינבל תרחא תלעות וא יופיר ,הרזע םושמ וז היגולונכטב
.האירבב הרוסאו תילילש תוברעתה םושמ וז היגולונכטב תוארל ןיאש ירה - הרוסא האצות

,האירבב םינושה םינימה לש םתוהמ לע הרימש לש ןויערה ןומט םייאלכ רוסיאב יכ ףא ,ןכ לע רתי
תוכלה וניצמ םייאלכ יניד יטרפב ןכש ,דיחיה םעטה הז ןיאש רורב ,םישדח םינימ לש הריציה תלילשו
אלא ץראל ץוחב לח םרוסיא ןיאו ,םישדח םינימ תריצי ןיא םיערז יאלכב :הז ןויערל תומיאתמ ןניאש
,ם"במר) םדא לכאמל םייוארה םיערז לע אלא לח םיערז יאלכ רוסיא ןיא ןכ ומכו ,לארשי ץראב קר
ןימ תונליא תבכרה אלא רסאנ אלו ,תרתומ דחאכ םינוש תונליא לש םיערז תעירז ;(ד-ג ,א םיאלכ
העבק םנמאו .יתוהמ יוניש לכ ןיא ,זנטעש ונייה ,םידגב יאלכב ;[ו-ה םש ,ם"במר] ונימ וניאשב
דגבו ,םיאלכ ערזת אל ךדש ,םיאלכ עיברת אל ךתמהב ,ורמשת יתקח תא ['טי טי ארקיו] הרותה
ןיאש ךלמ תרזג' ,הקוח רדגב םה םיאלכ לש םינידה יטרפ לכ ונייה' ,ךילע הלעי אל זנטעש םיאלכ
םיאלכ רוסיאב ןומטה ןויערה תא ביחרהל םוקמ ןיאש ןכתי ,תאז רואל .[םש ת"הע י"שר] 'רבדל םעט
םינימ תריצי םושמ ולא םיבצמב היה וליא םג ,יתכלה ןפואב םהל םימוד םניאש םירחא םיבצמל
הדובעמ הקחרהב םירושק םייאלכ ירוסיא לכש ,[זל ג נ"ומ] ם"במרה תטישל יאדוובו .ל"יו ,םישדח
.םישדח םינימ תריצי לש רוסיאל רוקמ ןיא ,הרז

?קזנה לע הלועה תלעות םדא ינב טוביש/לופכית לש היגולונכטב שי םאה .ג
תולעמ שי יתדבועה קלחב ראותש יפכ ,ןכש .תואדווב העודי אל ןיידע ולא תולאשל הבושתה
הלועה בר קזנל םורגל לולע לבגומ יתלבו ףרוג רתיהש רורב .וז היגולונכטל םיירשפא תונורסחו
הלוכי וזה היגולונכטה תורטמ לע התואנ הטילשו הלבגה ,ןכא .היופצה תלעותה לע הברהב
.רתוי יבויח ןזאמל איבהל

?יתוהמ יתכלה רוסיא םדא ינב טוביש/לופכית לש היגולונכטה םצעב שי םאה .ד
,םדא ינב טוביש/לופכית לש הלועפה םצעב רדגומו יתוהמ רוסיא ןיא יכ ,רמול ןתינ תיתכלה הניחבמ
השולש יכ ל"זח ועבק עבטה ךרדב םנמא .השאל שיא ןיב גוויז לש ךרדב אלש םדא ינב תריציל וא
תניחבמ היוצרהו היוארה ךרדה וז יאדוובו ,[ב ל ןישודיק] ה"בקהו םאה ,באה - םדאב םה םיפתוש
ךרדב ורצוויי םדאה ינב בור ןיידע םיטוביש ומייקתי ובש םלועב םגש חינהל שיו ,תידוהיה הפקשהה
איה ךכש אלא ,וז ךרדב הריציל בויח רצוי הז ל"זח רמאמש רמול היאר לכ ןיא ךא .וזה תופתושה
תיגולונכטב םג ירהש ,הז ל"זח רמאמ םייקתמ ןיידע תיתוהמ הניחבמ ,ןכ לע רתי .םלוע לש וכרד
תיתמשנ-תישונא תוהממו ,השאו שיא לש יטנג רמוחמ םדא ינב תריצי לע רבודמ טוביש/לופכיתה
שומישב תמייוסמ אלוק שי תיתכלה הניחבמש ,רמול שי דוע .ה"בקה ידי לע םהב תעבקנה
.תורחאה תושידחה תוירופה תוטיש תמועל תוירופ יכרצל טוביש/לופכיתב

ארקמבש הדבועה רואל רקיעבו ,ףושיכ לש יתכלהה רדגה ןידמ הרוסא וז היגולונכטש םירובסה שי
-יתלב םיכרדב םייח ילעבו םדא ינב תריציל עגונב אקווד ףושיכ ינינעל תוסחייתה וניצמ ל"זחבו
תעדלש קפס ןיא .רחש הז רבדל ןיאש ד"נעפלנ ןכא (ב זס ןירדהנס ;בי-אי ז תומש האר) .תויעבט
יאדווב ,הרז הדובע ירוסיא םושמ אלא רסאנ אלו ,שממ םוש וב ןיא ףושיכש םירובסה םינושארה
(1) ם"במרה תטיש איה וז הטיש .םדא ינב טוביש/לופכית לש היגולונכטלו הז רוסיאל תוכייש ןיאש
:ףושיכה ןיינעש רובסה
אוה ףשכמ לכ יכ' ,וכו ללכ רבד ובייחי םהש לכשה ןימאי אלו ,ללכ םתוא ןתונ שקיהה ןיא
םימכח םהש לארשיל יואר ןיאו' ,וכו ןה הזכו רקש ירבד םלוכ וללה םירבדו ,ז"ע דבוע
.ולא םילבהב ךשמהל םימכוחמ
:[ב זס ןירדהנס] ח"רה בתכ ןכו
תריזג לע רבעש ינפמ אוה ףשכמ בויחו ,ת"ישה רוזגיש המ םא יכ הלועפ םיפשכל ןיאש
(2) .ונממ ענמש המ תושעל ה"בקה
.תמייק הדבוע אוהו ,תיעדמ הניחבמ ןבומו לכשומ רבד איה טוביש / לופכית לש היגולונכטהש רורב
עדמה יללכ יפ לע ןבומ אוה האצותל םרוגה ןיב רשקהש לכ ,םש נ"ומב ם"במרה תטיש יפל םנמאו
יפ לע ףא ,ןויסנב וחכוהש םירבד ןכ ומכו ,ףושיכ םושמ הזב ןיא ,םבייחמ יעבטה ןויגההו ,םילבוקמה
,שממ לש רבד אוה ףושיכהש םינושארה תוטישל םג ,ןכא .ותושעל רתומ אוה ,ובייחמ ןויגהה ןיאש
רפס ,[זי בכ תומש] ייחב ונבר ,[גית 'יס א"ח ת"וש] א"בשרה ,[ט חי םירבד] ן"במרה ועירכהש יפכ
.ונינפלש היגולונכטל תוכייש הזל ןיאש הארנ ,[ג"יקס טעק 'יס ד"וי] א"רגהו ,[איקת 'מו ,בס 'מ] ךוניחה
לכו ,[אי ז תומש ן"במר] הלבח יכאלמב םהב םישמתשמש תוריציב אקווד רבודמ וז הטישל םג ןכש
ךוניחה רפסב ראובמכ ,ףושיכ רדג םהב ןיא ,תובוט תונווכ שי רשאכ לבא .סורהלו תיחשהל םתנווכ
:[בס 'מ]
ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש לכ ,ללכ ךרד הכרבל םנורכז םרמא והזו
תמאב ןויסנב יוצמ וב תלעות שיש רחא ,ףושיכ דצ ינפמ ורסואל ןיאש רמולכ ,[א זס תבש]
.(3) םהבש קזנה דצמ קר ורסאנ אל יכ ,םירוסאה םידדצה ןמ הז ןיא
םא םג ,ירומאה יכרדו ףושיכ ירדג הזב ןיא םתוהמב םייעבט םיכילהתב רבודמ רשאכ ,ןכ לע רתי
:[ב זס ןירדהנס] יריאמה בתכ רבכו .ץראה לכ ךרדכ אלש םישענ םירבדה םימיוסמ םיטרפב
אלש תופי תואירב אורבל ועדי וליפא .םיפשכ ללכב וניא ,תיעבט הלועפב השענ אוהש לכ
יעבט אוהש לכש ,תושעל םיאשר ,ענמנ רבדה ןיאש עבטה ירפסב עדונש ומכ ,ןימה גוויזמ
םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש לכ ,('ב זס תבש) ורמא הזל המודו ,ףושיכה ללכב וניא
.'ירומאה יכרד
יריאמה תורדגה תא תמאותו ,וללה תושירדה לע הנוע טוביש/לופכית תיגלונכטש רמול ןתינ יאדוובו
.ל"נה

שי םאהו ,םדא ינב טוביש/לופכית לש היגולונכטב שומישהמ תועבונה תויתכלהה תויעבה ןה המ .ה
? הכלהה תניחבמ םירוסא םיבצמ תריצי םושמ וז היגולונכט לש שומישה תואצותב
:וז היגולונכטב שומישמ תועבונה תויתכלה תויעב רפסמ ןלהל

ןירדהנס) םדאכ וניד ןיאש קספנ ויבגלש (4) ,'םלוג' ןידכ אוה טוביש/לופכת רצות לש וניד םאה*
?(5) וגרוהל ףא רתומו ,ןינמל ףרטצמ וניאו ,(:זס
רתומו ,םדאכ 'םלוג' לש וניד ןיאש םעטה רקיע ןכש ,תילילש יאדווב הבושתה תיתדבוע הניחבמ
החיצר רוסיאש ןאכמ ,[ו ט תישארב] 'ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש' רמאנש םושמ אוה ,וגרוהל
רצונש 'םלוג'ה ןכ ןיאש המ ,ומא יעמב רצונה רבוע ונייהד ,םדא ךות רצונה םדא לע אקווד לח
ןירדהנס י"שר האר) .ויפל שרופמה םש תסנכה ידי לע וא הריצי רפס ידי לע ןוגכ ,תוילבק םיכרדב
.ומא יעמב רבוע אוה דוליהו ,םייעבט םינותנ לש רצותב רבודמ טוביש/ לופכיתב ךא (יקסע ה"ד ב זס
השאמ דלונש ימ לכ ןכש ,םדו-רשב םדא לכ ןידכ אוה טוביש/לופכיתמ רצונה לש ונידש רורב ,ךכיפל
(6) .ב"צויכו החיצר רוסיא ויבגל לוחיש יאדוובו ,ותווהתה הלחה דציכ הנשמ הז ןיאו ,םדא אוה

? היברו הירפ תוצמ וז ךרדב םימייקמ םאה*
אקווד תמייקתמ היברו הירפ תוצמש ,םירמוא שי :םיקסופה תקולחמב היולת וז הלאשל הבושתה
השעמב היולת היברו הירפ תוצמ ןיאש ,םירמוא שיו ;םיאלמו םייעבט תושיא יסחי םויק לש ךרדב
(7) .יח דלוו תדיל לש האצותב אלא ,הליעבה

? טוביש/לופכית יכילהתב באה רדגוי דציכ*
תוהבא תרדגה וניצמ אל .רז רבג וא ,השאה לעב אוה םא ןיב ,באה אוה ערזה םרות הכלהה יפ לע
ךיא .לשב את לש ןיערג ןוגכ ,רחא יטנג רמוח אלא ערזה הנניא רבועה תריציל המורתה רשאכ
:םיירשפא םיבצמ המכב וז הלאשב ןודל ןתינ? הז ךילהתב םא וא בא ורדגוי

םזינגרואל ךופהלו קלחתהל ינושארה רשוכה תא וניערגל םיריזחמ ,השאמ לשב את םיחקול .א
הקולחה תא םירשפאמ ,הנממ אצוה הניערגש השא התוא לש תיציבב ותוא םילתוש ,םלש
הארנ הז הרקמב .השא התוא לש המחרל תירפומה תיציבה תא םיריזחמ ךכ רחאו ,תינושארה
תדלויו הרה םגו יטנגה רמוחה תמרות םג איה ןכש ,דולייה לש תיתכלהה םאה איה השאהש רורב
רמוחה ןכש ,ויבא אוה ומא-יבאש ןכתי ;ללכ בא הז רצונל ןיאש ןכתי - תוקפס שי 'באה' יבגל .ותוא
תורשפאה .דבלב םאהמ אוה ירבועה ורוקמ ןכש ,'ויבא' םג איה ומאש ןכתי ;ונממ אב ירכזה יטנגה
ומכ .'בא' תויהל הלוכי השא ובש בצמ ללכ וניצמ אל ןכש ,הכלהה ירדגב ללכ תיארנ אל הנורחאה
אלא ,דולייה תורצוויהל רישי ןפואב םרג וערז אל ןכש ,םאה-יבאל תיתכלה תוהבא סחייל ריבס אל ןכ
רבתסמ ךכיפל .רחא םשו רחא ףוג תויהל ךפהו גזמתה רבכש ,דולייה - םא לש לשבה אתב וקלח
ריכמש ,יקותש ןידכ הזכ דוליי לש וניד ןודל שי הרואכלו .ללכ בא הז דולייל אהי אל הזכ בצמבש רמול
ןאכ רבד לש ותימאל (8) .לארשי תבב רוסא יקותשש קספנ הכלהלו ,ויבא תא ריכמ וניאו ומא תא
,ונל עודי ונניא אוהש אלא םלועב בא שי ידומלת בצמ ותואב ןכש ,יתכלהה יקותשהמ הנוש בצמה
הרקמב ,ןכ לע רתי .תיתכלהה הרדגהה יפ לע תואיצמב בא ללכ ןיאש ןכתי ונלש הרקמבש דועב
סחייל איהש ךרד לכב ןתינש םישנו םירבג לש םיאצאצה לכמ רצונה יאושינ לע רימחהל רשפא ונלש
רמול הארנ ךכיפלו .םלועה לכ לע קפס שי םשש ,דומלתה לש יקותשב ןכ ןיאש המ ,תוהבא םהל
(םש מ"מבו ,טכ וט האיב ירוסיא ם"במר) ,הכלהל קספנש המ יפ לע לארשי תבב רתומ תויהל ונידש
תא ריכמ ונניאש יפ לע ףא לארשי תבב רתומ אוה ירה יתכלהה יקותשכ שממ רדגומ וניד ןיאש ימש
.ש"ייע ,לארשי תונב תאשל םירתומ יאדוובש ,םהיבא תא וריכה אלש םלועבש םימותיה לכ ןוגכ ,ויבא

םאה איה השאהש רורב הז הרקמב ףא .תיציבה תא תמרות ותשאו ,לשבה אתה תא םרות לעב .ב
אוה תיטנג הניחבמ םנמא ןכש ,יתכלהה באה אוה לעבה םא רבדה קפס ןיידעש אלא ,תיתכלהה
תריציל ערזה תא םרותש ימ אקווד איה בא תרדגה םא יולת אהי תיתכלה הניחבמ לבא ,באה יאדווב
וא תורזממ לש תיתכלה הלאש תפסוותמ .בא אוה יטנגה רמוחה לכ תא םרותש ימ םגש וא ,דלווה
הבחרהב הנודינ וז הלאש .תורזממ קפס

הערזה ןינעב הז הרקמב .שיא תשא איה תיציבה תמרותו ,רז ידוהי אוה לשבה אתה םרות .ג
הערזהב תורזממ רידגהל םירימחמל םגש רמול ןכתי ,ןכא (9) .שיא תשאל רז ידוהי םרותמ תיתוכאלמ
ןאכ ןיא ירהש ,תורזממ ןאכ ןיאש ודוי ץראה לכ ךרדכ האיב לש ךרדב ללכ היה אלש ףא תיתוכאלמ
ןיא םאו ,תוהבא לש הרדגהה תלאשב היולת הרואכל וז הלאש .בכרומ יטנג רמוח אלא ,רז ערז ללכ
.תורזממ תויהל הלוכי אל אליממ ,לשב את לש המורתב תוהבא


תונקסמ .ד
אלו ,ןיא .םדאה רצויו םלוע ארובב הנומאב העיגפ םוש םדא ינב טוביש/ לופכית תיגולונכטב ןיא .א
.ולא םייגולונכט םישודיח ןיגב הנוש תיסיסב תינומא-תיכרע תוסחייתה ,תויהל הכירצ

תא םיליבגמש יאנתב ,האירבב תילילש תוברעתה םושמ וז היגולונכטב ןיא תינורקע המרב .ב
עובנל תולוכיה תויתכלה תויעב םיענומו ,םדא ינבל תלעות םיאיבמה םיבצמל אקווד השומיש
.וזה היגולונכטה תלעפהמ

אתה תרימשב םייקה יתרבחה רדסה ךשמהל תידוהיה הפקשהה תניחבמ תופידע שי .ג
םיאצאצ םידימעמו ,הביחו הבהא ייח םייח רשא ,םירורבו םיהוזמ םאו בא לש יניערג-יתחפשמה
תויגולונכטמ החונ תודהיה חור ןיא .'היברו הירפ' תוצמ תועדה לכל םימייקמ ךכבו ,תיעבטה ךרדב
וא ,ינגרוא-יתחפשמ ןיערג םניאש םינוש םישנו םישנא לש בוברע ידכ ךות תושענה הירפה
תולוכיש תוברה תולקתה ללגב רקיעב תאזו ,תינימ תויגוז אלל תושענה טוביש/לופכית תויגולונכטמ
.(10) ןהמ עובנל

ששח םושמ ךילהתה םצעב ןיא ,םויכ ונל םיעודיה םינותנה רואל יכ ןייצל שי תאז םע דחי .ד
ןתוא רותפל וא ,תויתכלהה תולקתה תא עונמל םיכרד אוצמל ןתינ יכ חינהל שי ךכיפלו ,תורזממ
תוהמאו תוהבא תרדגהל תועגונה תואצות םע תיתכלה הניחבמ דדומתהל ךרוצ אהי .ורצוויישכל
רואל ,דבעידב .ב"צויכו ,םינוש םיאנתב רויג יכרצ ,תוירע ירדג תעיבק ,ולאכ תוישונא תוריצי לש
היגולונכטב שומישה לש יברימ םוצמיצל גואדל שי - רבד לש ופוסב ועצבתי תוקינכטהש החנהה
שי ןכ ומכ .בצמה רופישל איבתש תידעלבה איה וזה היגולונכטהש םיגירח םיבצמל קרו ךא וז
רדסה סרה תא עונמל ידכ ,וז היגולונכטב שומישהו חותיפה לע ימואלניבו קודה חוקיפל גואדל
.םיאבה תורודל םייתכלה-םייתרבח םיקזנ עונמל ידכו ,םייקה ימלועה יתרבחה

ןיא יאדוובו ,הכובסו השידח היעבל תוינושאר תועצהו תובשחמ רדגב אוה ליעל רומאה לכ .ה
תוכירצ ולא תולאשש וילאמ ןבומו רורב .הכלה קספ ,ןפואו הרוצ םושב ,ולא םירבדב תוארל
,תורומאה תולאשה לכב םתעד תתל רודה ילודג לעו ,ןנבר יכלמ ןאמ ,םיכלמ ןחלוש לע תולעל
.םהל הרוסמה הכלהה יפ לע ןתוא רותפלו


:תוישעמ תועצה .ה
ףרוג רוסיא .םדא ינב טוביש/לופכיתב יעדמה קוסיעה תא ןיטולחל לארשיב רוסאל שי הז בלשב .א
.וז הפוקתב תויוחתפתהל םאתהב וכיראהל תורשפא םע ,םייתנשל לבגומ אהי הז

.א"קסב ל"נכ רוסיאה תלטהל האירקב יברעמה םלועב םיטנמלרפה לכל הנפת לארשי תסנכ .ב

רשא ,תיעוצקמ-בר תימואלניב הדעו םיקהל האירקב םלועב םיטנמלרפה לכל הנפת לארשי תסנכ .ג
רידגהל הז בלשב ןתינש המכ דע ,ונינפלש אשונה לש םיילילשהו םייבויחה םיטביהה לכ תא ןחבת
לש םיילילשהו םייבויחה םיטביהה לכב ןודל תוכמס וז תימואלניב הדעוול תתל שי ,ןכ לע רתי .רתאלו
: תואבה תולטמה תא וללכי וז הדעו ידיקפת .תידיתעה הקיטנגה
.ולא תויגולונכט לש חותיפהו רקחמה יכרד לע תוצלמה .א    
.ולא תויגולונכטה לש םושייה יכרד לע תוצלמה .ב    
קשנה לע חוקיפה תמגודכ ,ולא תויגולונכטב שומישה שומימו םושיי לע ימואלניב חוקיפ .ג    
.ילנויצנבנוק -יתלבה        
.ולא תויגולונכט םושיילו רקחמל תובצקהה לע חוקיפ .ד    


:תורעהו תורוקמ


;זל ג נ"ומ ;זט אי ז"ע 'לה ,הרות הנשמ ;ז ד ז"ע ש"מהיפ .1

תזיחא 'ע ,א ךרכ ,תידומלת הידפולקיצנאב תוכיראבו ,ם"במרה תטישב וט אי ז"ע מ"סכב הארו .2
;ףושיכ תרדגהב םיקסופה תוטישב ,ךליאו סת 'מע ,םייניע    

;ךליאו ושת 'מע ,ירומאה יכרד 'ע ,ז ךרכ ,תידומלת הידפולקיצנאב דוע הארו .3

;גארפמ םלוגה לע רופיסה ןכו ,ארבג ארב אבר - ב הס ןירדהנסב ורמאש התואכ .4

םלושמ ירבד ת"וש ;בפ 'יס ב"ח םש ;אמ 'יס א"ח ץבעי תליאש ת"וש ;גצ 'יס יבצ םכח ת"וש האר .5
ירקיע ;הנ 'יס ח"וא ףסוי יכרב ;ב טי ןירדהנס ליגנע י"רגהל ס"שה ןוילג ;בנ תוא םינומש תורובג ;י 'יס    
;הפש 'יס ז"ח םירפא תובבר ת"ושב תוכיראב הארו .ב"קס בס 'יס ד"וי ת"פ ;וט תוא נ 'יס ח"וא ט"דה    

;ךליאו זש 'מע ,מ"שת ,א האופרו הכלה ,רלשרה .מ ברה לש ורמאמב הז ןיעכ הארו .6

'ע ,ב ךרכ ,םש153 ; 'מע ,תיתוכאלמ הערזה 'ע ,א ךרכ ,תיאופר-תיתכלה הידפולקיצנא האר .7
;139-138 'מע ,תיפוג-ץוח הירפה    

;ה 'יס ג"ח שא ידירש ת"וש הארו .אכ וט האיב ירוסיא ם"במר ;א גע ןישודיק .8

'מע ,תיתוכאלמ הערזה 'ע ,א ךרכ ,תיאופר-תיתכלה הידפולקיצנאב ןודינב םיקסופה תוטיש האר .9
;א157    

;ד תוא המ ןמיס ו"ט קלח רזעילא ץיצ ת"ושב ןודינב בתכש המ הארו .10