ע"בשות תביתכ רוסיאגרבנזור יח-ישי

י-ט ןויליג, ו"נשת , דמח הדשב
ךכו ,ןיטג תכסמב ,ילבבה דומלתב אצמנ ע"בשות תביתכ רוסיאל סחייתמה רתויב םודקה רוקמה
:ונינש
:ס ןיטג ילבב
ךל בתכ" (ד"ל תומש) :ביתכ ,שיקל ןב ןועמש יברד הינמגרותמ ינמחנ רב הדוהי יבר שרד
םירבד ?דציכ אה ,"הלאה םירבדה יפ לע יכ" (ד"ל תומש) :ביתכו ,"הלאה םירבדה תא
.בתכב ןרמואל יאשר התא יא הפ לעבש םירבד ,הפ לע ןרמואל יאשר התא יא בתכבש
.תוכלה בתוכ התא יאו ,בתוכ התא הלא - הלא :אנת לאעמשי יבר יבד
:רמאנש ,הפ לעבש םירבד ליבשב אלא לארשי םע תירב ה"בקה תרכ אל :ןנחוי ר"א
."לארשי תאו תירב ךתא יתרכ הלאה םירבדה יפ לע יכ" (ד"ל תומש)
:הרומת ילבבב םג ךכו
:די הרומת ,ילבב
תא ךל בתכ" (ד"ל תומש) רמוא דחא בותכ :ל"רד הינמגרותמ ינמחנ רב הדוהי 'ר שרד
,ךל רמול ,"הלאה םירבדה יפ לע יכ" (ד"ל תומש) רמוא דחא בותכו ,"הלאה םירבדה
,בתכב ןרמואל יאשר התא יא - הפ לעש םירבד
.הפ לע ןרמואל יאשר התא יא - בתכבשו
התא ןיא לבא ,בתוכ התא הלא - הלאה םירבדה תא ךל בותכ :לאעמשי יבר יבד אנתו
!תוכלה בתוכ
,אתבשב אתדגאד ארפיסב ינייעמ ל"רו ןנחוי יבר אהד ;ינאש אתדח אתלימ אמלד :ירמא
הדגא רפסב םינייעמ שיקל שירו ןנחוי יבר ויהש ,ודמל השדח רבד אמש ,ורמא] יכה ישרדו
רקעית בטומ :ירמא ,"ךתרות ורפה 'הל תושעל תע" (ט"יק םילהת) :[ךכ ושרדו ,תבשב
.לארשימ הרות חכתשת לאו ,הרות
תאפמ תאזו ,ע"בשות תביתכ רוסיא הלוע ,עשילא ןב לאעמשי 'ר יבד אנתב םרוקמש ,ולא תורוקממ
ולא תורוקמב ןיא ךא ,הפ לע היינשהו בתכב תחאה .לארשי םע ה"בקה ידי לע תותירב יתש תתירכ
.הז רוסיאל יתוהמ רבסה


ע"בשות תביתכ רוסיאל הביסה
:האבה הרוצב הז רוסיא ריבסמ ובלא ףסוי 'ר
ג"כ קרפ 'ג רמאמ םירקיעה רפס
המע אצמיהב אל םא המלש בתכבש הרותה היהתש רשפא יאש ,ראובמ אוה הזלו
תרכ אל" ל"זח ורמאש אוה הז לעו .הפ-לעבש הרות ארקנה והזו ,הפ לע הזה שוריפה
תנבהל תואיצמ ןיאש יפל הזו ,"הפ לעבש הרות ליבשב אלא לארשי םע תירב ה"בקה
.הפ-לעבש הרות םע אלא בתכבש הרותה
יפל ,םינמזה לכב קיפסתש ןפואב המלש ךרבתי 'ה תרות היהתש רשפא יאש יפל ,דועו
םיבר םה םילעפנה םירבדהו םיטפשמכ םישנאה יניינעב דימת םישדחתמה םיטרפהש
הרצקב הרותב וזמרנ םיללוכ םירבד הפ לע יניסב השמל ונתנ ןכ לע ,רפס םללכישמ דואמ
.םישדחתמה םיטרפה רודו רוד לכבש םימכחה ואיצוי םדי לעש ידכ
יתכלהה רבסהה רובעיש ךכ ידי לעש ,הפ לעב רבסהה םצעב חוכ שי ,ובלא ףסוי יבר לש וירבד יפל
שרפתהל ןתינ רשא בותכה רבדב ןכ ןיאש המ ,תקולחמ ידיל ואובי אל ,הפ לעב רודל רוד ימכחמ
.ימיטיגל אוה רבסה לכו ,םינוש םימכח ידי לע תונוש םיכרדב

םע דדומתהלו ןמזה יכרדב הכלהה םע ךלהל תורשפאה תא תעבקמ הביתכה םצע ,ךכל ףסונב
.רודו רוד לכב תואיצמב םייונישה

:"הכלה" ךרעב ימורמ לאיחי 'רב ןתנ 'ר תרדגה יפ לע ראבתמ הז ןיינע
"הכלה" ךרע ,ימורמ לאיחי יברב ןתנ יברל "ךורעה" רפס
,ףוס דעו םדוקמ אבו ךלוהש רבד ,אתכלה שוריפ
.הריס-לא לאעמשי ןושלב רמאת רשאכ ,וב ןיכלהתמ לארשיש וא
לכב תונתשמה תויואיצמה םע תודדומתההו תדמתמה העונתה תרתתסמ "הכלה" הלימה םצעב
.רודו רוד לכב הב ךלהתהל ולכוי לארשיש ךכ ,השדחה תואיצמה לא הכלהה סחיו רוד

:תוחנמ ילבבב ,דומלתה תדגאמ עמשמ םג ךכו
:טכ ,תוחנמ ילבב
םירתכ רשוקו בשויש ה"בקהל ואצמ ,םורמל השמ הלעש העשב :בר רמא הדוהי בר רמא
תויהל דיתעש שי דחא םדא :ול רמא ?ךדי לע בכעמ ימ ,ע"שבר :וינפל רמא ,תויתואל
לש ןילית ילית ץוקו ץוק לכ לע שורדל דיתעש ,ומש ףסוי ןב אביקעו תורוד המכ ףוסב
הנומש ףוסב בשיו ךלה .ךרוחאל רוזח :ול רמא ,יל והארה ,ע"שבר :וינפל רמא .תוכלה
ול ורמא ,דחא רבדל עיגהש ןוויכ ;וחוכ ששת ,םירמוא ןה המ עדוי היה אלו ,תורוש
.ותעד הבשייתנ ,יניסמ השמל הכלה :ןהל רמא ?ךל ןיינמ ,יבר :וידימלת
יכרדב ךלה ןוידה ךא ,יניסמ השמל הכלהמ עבנ ושרדמ תיב ידימלתו אביקע 'ר לש ונויד חוכ לכ
,ע"בשותה לש החוכ אטבתמ ךכב .השמ וניבה אל ןכ לעו ,השדחה תואיצמהו שדחה רודה
!בתכבש רפס ןייפאמה ןועביק תמועל ,תושדחתה תרשפאמה

םיכובנה הרומ רפסב אצמנ ,ןושארה ורבסה תא ובלא ףסוי 'ר באש ונממ הארנכש ,המוד רבסה
:ם"במרל
א"ע קרפ ,ןושאר קלח ,ם"במרל םיכובנה הרומ רפס
יווצה יפכ ,םינפל הבותכ התייה אל תלבוקמה הפ לעבש הרות וליפא יכ תעדי רבכו
וז ירהו ,"בתכב םרמאל יאשר התא יא הפ לע ךל יתרמאש םירבד" :המואב םסרופמה
רמולכ ,רבד לש ופוסב הב עריאש הממ הקחרה התייהש יפל ,הרותב המכחה תילכת איה
,רבחמה תרבסהב ועראיש םירורב יתלב םיטפשמו ,תוטישה תופעתסהו תורבסה יוביר
אלא ,השעמב םיכובנו תותיכ םישענו םדא ינב ןיב תוקולחמ ושדחתיו ,ול עראתש החכשו
ךכ לע הרומש יפכו םייתרותה ונירוביחב ונראבש ומכ לודגה ןיד תיבל הז לכב רבדה רסמנ
.הרותה ןושל
ורוביחב ותטיש תנייפאתמש יפכ ,הכלהב הדיחא הטישל הליבומה וכרדל םאות ם"במרה רבסה
."הקזחה דיה"

:םיאבה םירבדב רוסיאה תוהמ תא ריבסמ ,םייניע תריאמ רפס לעב ,ץכ עשוהי 'ר
טפשמ ןשוחל המדקה ,ץכ עשוהי 'ר ,ע"מסה
ןתיל ןיכירצש ומכ ןויעב ךכ לכ הב וקסעי אלו ןהינפל הבותכש המ לע וכמסי אלש ידכ םג
לעו ,והוחכשי אלו םירבדה רוכזל ידכ דימת ןהב תוגהל ןיכירצ זאש ,הפ לעב ודמלישכ בל
.םיניד המכ םתרבסמו םתעדמ ואיצוי ךכ ידי
רבדהש ינפמ ,הפ לעבש הרות ובתכיש ךרבתי 'ה הצר אל אמעט יאהמ םגש ,רמוא ינאו
ונאש לוזגה בלול קרפ ,ןיתעמשב אוהש ומכ) וילעש םישוריפה וב ונתשי ,ונינפל בתכנש
םיניינעו תויגוסו תוטישב רמוחו לק ,הלקה וז הכלהב אוה הז םאו (...םויה וב םיקסוע
אל ,הפ לא הפ םכחל םכחמ השוריפ םע הכלהה הרסמנ אלא הבתכנ אל וליאו .םירומחה
ןתואב ןיקסוע ונייהו ,הכלהה שוריפו הכובמב ונימי תולכל ןיכירצ ונייה אלו תקולחמ וב היה
.רחא דומילב תועש
יוכיסה ,הפ לעב רבועש רבדב ןכ ומכו ,םירבדה ןורכיזל ליבומה הפ לעבש רבדל תובישח הנשי
.רתוי ךומנ תוריהב רסוחלו תקולחמל

תרוסמל אקוודו ,םינוש עוציבו הלועפ יכרדו תונוש תונבה רשפאמה ,רבסה שרוד בותכ רמוח לכ
.ע"בשות בותכל רוסיאה לחוה ןכ לעו ,וז העפות עונמל חוכה הפ לעב תרבעומה

רסוח תאפמ תאזו ,ילבבב עיפומה רוסיאה תוהמ תא תוריבסמ רשא תוטיש רפסמ ,ןכ םא וניאר
.אפוג איגוסב רבסהה


ע"בשות תביתכ רוסיאל הביסה
י"אה תורוקמב
.םיילארשי ץראה תורוקמב רבדה ןכ אל

.ע"בשות תביתכ רוסיא ןיינעב ןובא 'ר ירבד תא האיבמ ימלשוריב ארמגה
ח"ה ,ד דומע וע ףד 'א קרפ הגיגח ימלשורי דומלת
ןיאיצומ ולא ,תומואל ןניב המ .ובשחנ רז ומכ אל יתרות יבור ךל יתבתכ וליא :ןובא ר"א
. ןהירתפד ןיאיצומ ולאו ןהירתפד ןיאיצומ ולא ,ןהירפס ןיאיצומ ולאו ןהירפס
לש הכרוא לכל םינוש םיסנאוינב חתפתיו רובעי רשא רוסיאה תוהמל שדח וק הלוע הז רוקממ
ןיב תטלחומ הדרפהל ליבוהל אוה רוסיאה דיקפת היפ לעש ,תילארשי ץראה תישרדמה תורפסה
.םלועה תומואל לארשי םע

.אמוחנת שרדמ םהב ,םישרדמ רפסמב רועינו רזוח הז ןיינע
דל ןמיס אשת יכ תשרפ (אשרו) אמוחנת שרדמ
רז ומכ יתרות יבור ול בתכא" כ"השז ,"הלאה םירבדה תא ךל בתכ ,השמ לא 'ה רמאיו"
('ח עשוה) "ובשחנ
הנשמה אהתש השמ שקיב ,"ךל בתכ" השמל ה"בקה רמאשכ ,םולש רב הדוהי ר"א
הב ןיארוק תויהלו הרותה תא םגרתל ןידיתע םלועה תומואש ה"בקה הפצש יפלו ,בתכב
םהל רמא .[ןייוצמ א"ס] "ןייועמ םינזאמה וישכע דעו ,לארשי ונא" םירמוא םהו תינווי
.ינב םה ולצא ילש ןירוטסמש ימ אלא עדוי יניא - ינב םתאש םירמוא םתא :ם"וכעל ה"בקה
.שורדל ךממ לכהו ,הפ לע הנתנש ,הנשמה ?וז איה וזיאו
ןיב המו ,בתכב הנשמה אהתש שקבמ תא המ ,השמל ה"בקה ל"א :םולש רב הדוהי ר"א
םהל ןת אלא "ובשחנ רז ומכ" כ"או "יתרות יבור ול בתכא" :רמאנש ?ם"וכעל לארשי
.הפ לע הנשמו בתכב ארקמ
א"ד .הפ לע הנשמ ירה "הלאה םירבדה יפ לע יכ" ,ארקמ ירה "םירבדה תא ךל בתכ"
,םגרתלו הרותב לכתסהל ול רוסא הרותב ארוקל םגרתמה :ורמא ןאכמ - "ךל בתכ"
,בתכב אלא הרותה הנתינ אלש .הרותה ןמ ץוח ויניע ןתיל ול רוסא ,הרותב ארוקהו
."םירבדה תא תוחולה לע יתבתכו" רמאנש
לע יכ" ,ארקמה ירה "םירבדה תא ךל בתכ" רמאנש ,םגרתלו הרותב ןייעל םגרתמל רוסא
.הפ לע ןתינש ,םוגרת - "םירבדה יפ
ידי לע - "תירב ךתא יתרכ הלאה םירבדה יפ לע יכ" ,"'וגו ךל בתכ" םולש רב הדוהי ר"א
בתכב - בתכבש תמייק םא - "הפ לע" ידי לעו "ךל בתכ" ידי לע ?תירב ךמע תרוכ ינא המ
.תירב ךמע יתרכ אל - תינש םאו ,תירב יתרכ ךמע וליאכ ,הפ לע - הפ לעבש תאו
ןתמ ןמז לא ותוא ליבומו רוסיאה תא ביחרמ ,ישימחה רודב ילארשי ץרא ארומא ,םולש רב הדוהי 'ר
תחא לכ ,תורותה יתש םויקו ;הפ לע היינשהו בתכב תחאה ,יניסב ונתינ תורות יתש .הרותה
איה הדרפהה תרטמ .ה"בקל לארשי םע ןיב תירבה תתירכ איה ,הפ לעב וזו בתכב וז ,הכרדב
ןתנש ןירוטסמה איהש ,ע"בשותה תקזחה ידי לע ."לארשי ונא" ורמאיו ואובי אל םלועה תומואש
ה"בקה לש ונב אוהש לארשי םע חוכו" רחבנה םעה אוהש לארשי םע חיכומ ,וריחב םעל ה"בקה
םירצונה ייוטיב רחא בוקעל היהי ןיינעמו ,הז עטקמ הלוע ירצונ-ידוהי סומלופ לש וחיר ."םייוגה אלו
.םירצונל ל"זח סחיב תוחתפתה תוארלו שרדמ לכב םתנעטו

איבהל הרטמב ע"בשות לש הביתכה רוסיא תא םיריבסמ רשא םישרדמה ןיב םג ,ליעל רומאכ
.ךשמהב הארנש יפכ ,םילדבה רפסמ םימייק ,תומואל לארשי ןיב הדרפהל
ו ןמיס אריו תשרפ (רבוב) אמוחנת שרדמ
ארוקל םגרתמ אוהש ימ ונבר ונדמלי .(זי ,ח"י תישארב) "םהרבאמ ינא הסכמה רמא 'הו"
?בתכב לכתסיש והמ ,הרותב
,הרותה ןמ ץוח וניע ןתיל רוסא ארוקהו ,בתכב לכתסהל רוסא םגרתמה :וניתובר ונש ךכ
רוסאו ,(א ,ד"ל תומש) "תוחלה לע יתבתכו" רמאנש ,בתכב אלא הרותה הנתינ אלש
.הרותב לכתסהל םיברב םגרתמל
,(זכ ,ד"ל תומש) "הלאה םירבדה תא ךל בתכ" ,אוה אלמ ארקמ ,יזפ ןב הדוהי 'ר רמא
ןתינש םוגרתה ירה (ד"ל תומש) "הלאה םירבדה יפ לע יכ" ,בתכב הנתנש ארקמה ירה
.הפ לעב
יכ" .הפ ידי לעו בתכ ידי לע ,(םש) "לארשי תאו תירב ךתא יתרכ" ןומיס רב הדוהי 'ר רמא
,ךתא יתרכ ,הפ לע הפ לעבש המו ,בתכב בתכבש המ תמייק םא ,"הלאה םירבדה יפ לע
.ךתא יתרכ אל ,הפ לעב בתכבש המו ,בתכב הפ לעבש המ התינש םאו
לע ה"בקה הפצו ,בתכב הנשמה ףא אהתש השמ שקיב :םולש ר"ב יולה הדוהי 'ר רמא
ונא ףא" :ןירמוא ןהו ,תינווי התוא תורקלו הרותה תא םגרתל םלועה תומוא ןידיתעש
"ובשחנ רז ומכ" ןכ םאו (בי ,'ח עשוה) "יתרות יבור ךל בותכא" ה"בקה ל"א ,"לארשי
ןרוטסמ הלגמ ה"בקה ןיאו ,ה"בקה לש ולש ןרוטסמ הנשמהש אלא ?המל ךכ לכו ,(םש)
.(די ,ה"כ םילהת) "ויאריל 'ה דוס" רמאנש ,םיקידצל אלא ולש
שקיבו ,םיערה םהישעמ ינפמ םודס לע סעכ ה"בקהש העשב וליפא ,אצומ התא ןכו
ןיינמ] (רמאנש) ,םהרבאב ךלמנש דע םניד רזג ה"בקה םתח אל ,םודס תא ךופהל ה"בקה
."םהרבאמ ינא הסכמה רמא 'הו" [ןיינעב ונירקש הממ
ינא הסכמה" קוספה ךותמ הביתכה רוסיא ןיינע ררגנ ,"ונדמלי" תלאש ךותמ עבונה ,הז רוקמב
.הרואכל איה הסוכמ הפ לעבש הרותהש ,"םהרבאמ

דמעמ לבקל םיצור םייוגה ,תרמוא תאז ."לארשי ונא ףא" איה םתנעט ,םירצונה תונעטב ןייענ םא
רוקמב .לארשימ םניא םלועה תומוא יכ חכוי התעידיו ע"בשותה חוכ ידי לעו ,לארשי םעל הווש
."ןיועמ םיינזאמה וישכע דעו ,לארשי ונא" הניה םייוגה תנעט ,ד"ל ןמיס אשת יכ (השרו) אמוחנתב

:םיבלש ינש ןאכ שי ,תרמוא תאז
."לארשי ונא ףא" - אריו (רבוב) אמוחנת - ןושארה בלשה
יוטיבה שוריפ) "ןיועמ םיינזאמה וישכע דעו לארשי ונא" - אשת יכ (השרו) אמוחנת - ינשה בלשה
(ךשמהב ראובמ "ןייועמ םיינזאמ"

:רתוי הטוב הרוצב םירמאנ םירבדה אבה רוקמב
ה השרפ (םולש שיא) יתבר אתקיספ
ונש ךכ ,בתכב לכתסיו םגרתיש (והמ) הרותב ארוקל םגרתמה אהיש והמ [ונבר] ונדמלי
אלש הרותה ןמ ץוח ויניע תתל ארוקל רוסאו בתכב לכתסהל רוסא םגרתמה ,וניתובר
םגרתמל רוסאו (א ,ד"ל תומש) "תוחלה לע יתבתכו" רמאנש ,בתכב אלא הרות הנתינ
.הרותב ויניע ןתיל
ירה (זכ ,ד"ל תומש) "הלאה םירבדה תא ךל בתכ" אוה אלמ ארקמ יזפ ןב הדוהי יבר רמא
.הפ לע ןתינש םוגרתה ירה (ד"ל תומש) "הלאה םירבדה יפ לע יכ" .בתכב ןתינש ארקמה
אוה ךורב שודקה הפצו ,בתכב הנשמה אהתש השמ שקיב :םולש יברב הדוהי יבר רמא
םה ןיא" םירמואו ,תינווי הב םיארוק תויהלו ,הרותה תא םגרתל ןידיתע תומואהש
םה ונא :םירמוא תויהל תומואה ןידיתע ,השמ אה :אוה ךורב שודקה ול רמא ."לארשי
םיינזאמה וישכעו ,םוקמ לש וינב םה ונא :םירמוא לארשיו ;םוקמ לש וינב םה ונא ,לארשי
ימ אלא עדוי יניא ,יינב םתאש םירמוא םתא המ :תומואל אוה ךורב שודקה רמא .ןייועמ
,הנשמה וז :םהל רמא ?ךלש ןיריטסמ םה המו :ול ורמא .ינב אוה ודיב ילש ןיריטסמש
.שורדל ךאיה לכהו
שקבמ התא המ :השמל אוה ךורב שודקה רמא ,םולש יבר יב יולה הדוהי יבר רמא ,אלא
ךל בותכא" רמוא אוה [ךכש] (ךכ) ןיינמ ?תומואל לארשי ןיב המו ,בתכב הנשמה אהתש
.('ח עשוה) "ובשחנ רז ומכ" ןכ םאו (בי ,'ח עשוה) "יתרות יבור
.לארשי םה ןיא - לארשי יפלכ רתוי תשרופמ םייוגה תנעט

ןויעה ףוגמ ."ןיועמ םיינזאמה וישכע דעו" יוטיבה רדענ ,ןושארה בלשבש ןויוושה תנעט ךותמו
.תינוויל הרותה םוגרתמ דחפה הלוע תורוקמה תשולשב


תינוויל הרותה םוגרת
םוגרתל ל"זח סחי .תורוקמ רפסממ ונל עודי ויתוכלשהו תינוויל בתכבש הרות םוגרת לש הז ןיינע
.יבויח וניאש סחי םיפקשמ בתכבש הרותה םוגרת בקע ורצונש תויעבהו תינוויל

.וז תרוסמ ריכמ אמוחנתה ףא

:ט"י הקסיפ תומש תשרפ אשרו תרודהמב ןה
."...ךלמה ימלתל וניתובר ונישש םירבדה ןמ דחא הז"
ב"כ תומש תשרפ ,רבוב תרודהמב ןכו
."...ךלמה ימלתל וניתובר ונישש םירבד הרשעמ דחא הז"
.םירצמב ךלמה ימלתל בותכל לארשי ינקז ושקבתנש תינוויל הרותה םוגרת לע רבודמ ,עודיכ

.הליגמ תכסמב ימלשוריב ןהו ילבב ןה עיפומ וז תרוסמל רוקמה
'ד דומע א"ע ףד 'א קרפ הליגמ ימלשורי
.ךלמה ימלתל םימכח וניש רבד רשע 'ג
:אתליכמב וניה וז תרוסמ ןייצמה םודקה רוקמה
ד"י השרפ אב אתליכמ
.ךלמה ימלתל ובתכש םירבדה ןמ דחא הזו
:הליגמב ילבבו
.ט הליגמ ילבב
אלו ,םיתב םיינשו םיעבשב ןסינכהו םינקז םיינשו םיעבש סניכש ךלמה ימלתב השעמ
.םכבר השמ תרות יל ובתכ :םהל רמאו דחאו דחא לכ לצא סנכנו ,ןסניכ המ לע םהל הליג
.תחא תעדל םלוכ ומיכסהו הצע דחאו דחא לכ בלב ה"בקה ןתנ
רסוח ךותמ םידוהיה וקזני אלש תנמ לע הרותב תונשל ךרוצה ןויצו יתדבוע רואית ונשי ןאכ ףא
תיעמשמ דח הניא תינוויל םוגרתה םצעל ל"זח תשיג ןיידע ךא ,קיודמה םוגרתה תא ימלת לש הנבה
.הטוב הניאו

:םירפוס תכסמ וניה הז ןיינעב הרורב הדמע טקונה רוקמה
.ז"ה א"פ ,םירפוס תכסמ
לארשיל השק םויה היהו ,תינווי הרותה תא ךלמה ימלתל ובתכש םינקז השימחב השעמ
.הכרצ לכ םגרתהל הלוכי הרותה התייה אלש ,לגעה וב השענש םויכ
םויל האוושה ידכ דע הדדחמו ,ליעלד תורוקמהמ הלועה תילילשה המינה תא ןיצקמ הז רוקמ
.לגעה וב השענש

ןיינעב םילארשי ץראה תורוקמה וטקנ וב וקה תא םילשהל הלוכי הרואכלש המגמ ןאכ שי ,ןכ םא
לכ תמגרותמ תויהל לכות אלו תינוויל םגרותת וז הרות ףאש ששחהו ,הפ לעבש הרות תביתכ
.הז יוניש ךותמ ואציי תובר תולקתו ,התונשל וצלאיו הכרוצ

.הלקת אצת םוגרתה ךותמש ,ףסונ ששח אלא ,לארשיל וותשי םלועה תומואש ששח קר ןאכ ןיא
הלוכי הניאש םושמ - בתכיהל הפ לעבש הרות הנתינ אלש ךכל תפסונ הביס ןאכמ קיסהל רשפא
.היצאוטיס לכב תונשרפבו רבסהב תושימג רתוי הנשי הפ לעב איה רשאכו ,םגרתהל

יזכרמה ןויערה רשאכ .רוסיאה רבסהב ימלשוריה תטישב ךלוהו טקונ אמוחנתה יכ ,ןכ םא וניאר
לארשי לש םתונוילעבו בתכבש הרות לש השורפב םלועה תומואל לארשי ןיב דירפהל ןוצר וניה
.ה"בקה לש וינבכ


"םהמ םילדבומ ויהי"
:הנוש טביהב ךא ,הלדבהה ןויער תא םיאצומ ונא רתוי רחואמ ילארשי ץרא רוקמב
זמ השרפ (אנליו) הבר תומש
."ובשחנ רז ומכ יתרות יבור ול בותכא" ('ח עשוה) ד"הה ,"הלאה םירבדה תא ךל בתכ"
,הנשמו ארקמ רדסה לע השמל הרמא לארשיל הרות ןתיל יניסב ה"בקה הלגנש העשב
המ וליפא ."הלאה םירבדה לכ תא םיהלא רבדיו" ('כ תומש) רמאנש ,הדגאו דומלת
רמא ,ה"בקה יפמ הדמלש רחאמ .העש התואב השמל ה"בקה רמא ברל לאוש דימלתהש
הנתיל שקבמ יניא :ול רמא .םהל התוא בותכא ,ע"שבר :וינפל רמא .לארשיל הדמל :ול
ויהיו םהמ התוא לוטילו םהב טולשל םידיתע םיבכוכ ידבועש ינפל יולגש ינפמ ,בתכב םהל
ינא הדגאהו דומלתהו הנשמהו ,בתכמב םהל ןתונ ינא ארקמה אלא ,םיבכוכ ידבועב םיוזב
רמא .םהמ םילדבומ ויהי םהב ודבעתשיו םיבכוכ ידבוע ואובי םאש ,הפ לע םהל ןתונ
ארקמה תא ןתונ ?םהל השוע ינא המו ,ובשחנ רז ומכ יתרות יבור ול בותכא םא :איבנל
"הלאה םירבדה יפ לע יכ" ,ארקמה הז "בתכ" ,הפ לעב הדגאהו דומלתהו הנשמהו בתכב
.םיבכוכ ידבועה ןיבל לארשי ןיב םילידבמ םהש דומלתהו הנשמה וז
הרותה תרימשו ינחורה ודודיב לע רומשל ,ותולגב לארשי םע לע רומשל הביתכה רוסיא לש ודיקפת
.םיבכוכה ידבועמ לארשי םע תלדבהו

לע היופכ תואיצמ ךותמ רוסיאה תוהמל רבסה אלא ,הדרפהב ינורקעה ךרוצה לע השגדה ןאכ ןיא
תרוסמה תא ךישמיו הליהקה חוכ תא רמשיי הביתכה רוסיא וזה תואיצמה ךותבו ,לארשי םע
.הפ לעבש תיתכלהה


ןיועמ םיינזאמ
.יוטיבה שוריפ תא קודבל ונא םיכירצ - "ןייועמ םיינזאמה התע דע" יכ םייוגה תנעטל

:הנוש ארתב אבב תכסמב הנשמה
א"י-י תוינשמ 'ה קרפ ,ארתב אב תכסמ
ןועמש ןבר .שדוח רשע םינשל תחא תיבה לעבו ,םוי םישולשל תחא ויתודימ חנקמ ןוטיסה
.םירבדה ףוליח רמוא לאילמג ןב
חנקמו ,תבשב תחא םעפ ויתולקשמ החממו תבשב םיימעפ ויתודימ חנקמ ינוונחה
.לקשמו לקשמ לכ לע םיינזאמ
.חפט ול עירכהל בייחו ,ךירצ וניא שביב לבא .חלב ?םירומא םירבד המב :ג"בשר רמא
.שביב םירשעל דחאו חלב הרשעל דחא וימורג ול ןתונ - ןיעב ןיע ול לקוש היה
ןב ןועמש ןבר .שביב ןהו חלב ןה םיינזאמהו תודימה קויד לע דיפקהל ךרוצב תרבדמ הנשמה
התרבח דגנכ דרת לקשנה רבדה אצמנ הילע םיינזאמה ףכש קודבל ךירצ רכומה יכ עבוק לאילמג
.תוחפה לכל חפט

רכומה בייח ,תווש םיינזאמה תופכ יתשש קוידב ונייהד ,ןיעב ןיע םילקושו עירכהל וגהנ אלש םוקמבו
תירישע ול ףיסומש ,חלב הרשעל דחא הדימה לע תפסות ,ויתוערכה ונייה ,וימורג הנוקל תתל
קדצ - "ךל היהי קדצו" קוספהמ דמלנ הז לכו .1/2% שביבו 1% רמולכ ,תוארטיל רשע לכל ארטיל
.ול ןתו ךלשמ

- "ןייועמ םיינזאמ" יוטיבה תועמשמו ,תונזואמ םיינזאמה תופכש ךכב רבדמ "ןיעב ןיע" חנומה
יתשל תומוד םיינזאמה תופכו ,םדאה ףוצרפל םימוד םינזואמה םיינזאמה ירהש .ןזואמ םינזאמ
.םדא יניע

:יוטיבה עיפומ םהב םיפסונ תורוקמב ןייענ הז רבסה ששאל ידכ
רחא רבד ה"ד 'ל רומזמ (רבוב) םילהת שרדמ
.אנינח 'רב יסוי 'רו רזעלא 'ר
הטמ ?השוע ה"בקה המ .תויוכז ןאכ תונווע ןאכ אוה ןייועמ םינזאמ ףכ :רמוא רזעלא 'ר
."דסח 'ה ךלו" רמאנש ,דסח יפלכ
ףכה דימו תונוועה ןמ דחא בוח רטש ףטוח ?השוע ה"בקה המ :רמוא אנינח 'רב יסוי 'ר
."עשפ לע רבועו ןווע אשונ" רמאנש ,תועירכמ
:ןישודיקב ילבבה ירבד תא "עמוש" הז שרדמ ארוקה
:מ-.מ ןישודיק ,ילבב
,וירשא תחא הוצמ השע .יאכז ויצחו בייח ויצח וליאכ ומצע םדא הארי םלועל :ר"ת
רמאנש ,הבוח ףכל ומצע תא עירכהש ,ול יוא תחא הריבע רבע .תוכז ףכל ומצע עירכהש
."הברה הבוט דבאי דחא אטוחו"
הדימב עירכת תויוכזה ףכש םדאל עייסמ ה"בקהו ,םיינזאמב םידדמנ םדא לש ויתנוועו ויתויוכז
.ןזואמ ונייהד ,ןיועמ םיינזאמהו

,'ה לוליח תריבע הנשי הבוחה ינזאמ ףכבו םילוקש םיינזאמהו הדימב ,.מ ןישודיק ,ילבבה יפ לע
לוליח תונוועה דחאב שיו הלוקש םיינזאמה ףכ התייה םא - "תערכמ - הלוקש התיה םאש" ירה
.הבוחל ףכה תא עירכמ ,םשה

:שרדמב ונינש ןכו
"'ה יננח" ו"פ רומזמ (רבוב) םילהת שרדמ
?השוע ה"בקה המ .תויוכז ןאכ ,תונווע ןאכ .אוה ןייועמ םיינזאמ ףכ ,ןהכה סחנפ 'ר רמא
."ןווע אשונ ךומכ ל-א ימ" רמאנש ,תוכז ףכל ןתוא הטמו תובוחה ןמ דחא רטש ףטוח
:אמוחנתב ןכו
.'ו ןמיס חלש תשרפל הפסוה (רבוב) אמוחנת
'ר רמא ?ןיעב ןיע רשא המ - "'ה התא הארנ ןיעב ןיע רשא" םלוע לש ונוביר :השמ רמא
.אנ חלס רמוא ינאו ,ונשירואו רבדב ונכא רמוא התא ,ןייועמ םיינזאמ ירה ,שיקל ןב ןועמש
.תדמוע ימ לש הארנ
.הליטב ילשו תדמוע ךלש ,השמ ךייח :ל"א
םייוגה .ןזואמ="ןייועמ" יוטיבה שוריפו .ןזואמ אוה הרואכלש בצמב הערכה לש ןיינע ןאכ שי בוש
,ןכ םאו .הערכהה בלשל םיעיגמ ונאו ,הגרדמ התואב ויה םירצונהו םידוהיה התע דע יכ םינעוט
(ןזואמה) ןיועמה םיינזאמה ףכ תא עירכת ,לארשי לצא תאצמנש ,ןירוטסמ איהש ,הפ לעבש הרותה
.לארשי תבוטל

.םיאתמ וניא "ןייוצמ םיינזאמ"ל אשרו סופדב ןוקיתה יכ קפס ןיא

ימלסומ-ידוהיה חוכיווה עיפומ ךכו .םילאעמשיל םירצונה ןמ סומלופה רבוע רתוי רחואמ רוקמב
:הבר רבדמבב
די השרפ (אנליו) הבר רבדמב
הרותו בתכבש הרות - תורות יתש לארשיל ה"בקה ןתנש ,"םינש רקב םימלשה חבזלו"
םתוכזלו תוצמ םאלמל ידכ תוצמ ג"ירת הב שיש בתכבש הרות םהל ןתנ .הפ לעבש
הפ לעבש הרות םהל ןתנ ."רידאיו הרות לידגי וקדצ ןעמל ץפח 'ה" (ב"מ והיעשי) רמאנש
םילאעמשי הופייזי אלש ידכ בתכב הנתנ אל ךכ לעש ,תומואה ראשמ הב ןינייוצמ תויהל
ול בותכא" ('ח עשוה) בותכה רמא הז לעו לארשי םהש ורמאיו בתכבש הרות ושעש םשכ
הנשמה הז - יתרות יבור לארשיל בותכא םא :ה"בקה רמא ."ובשחנ רז ומכ יתרות יבור
.ובשחנ רז ומכ - ארקמה ןמ הלודג איהש


הרותב ארוקל םגרתמה"
"םגרתלו הרותב לכתסהל ול רוסא
הרותב תולכתסהה רוסיאל תוסחייתה הנשי ,הז אשונב םיקסועה אמוחנת שרדממ תורוקמה ינשב
.תורוקמה ינשב הנוש רוסיאה תגצה יפוא .םוגרתה תעב

:ידגא ישרדמה ןפה לא הכילומ רשא "ונדמלי" תלאש הניה הז אשונב החיתפה ןושארה רוקמב
'ו אריו (רבוב) אמוחנת
והמ הרותב ארוקל םגרתמ אוהש ימ ,ונבר ונדמלי ."'וגו םהרבאמ ינא הסכמה רמא 'הו"
?בתכב לכתסיש
,הרותה ןמ ץוח וניע ןתיל רוסא ארוקהו ,בתכב לכתסהל רוסא םגרתמה :ונתובר ונש ךכ
לכתסהל םגרתמל רוסאו "תוחלה לע יתבתכו" רמאנש ,בתכב אלא הרותה הנתינ אלש
.הרותב
תיתכלהה הנקסמה םשו ,אשרו אמוחנתב עיפומ יעבטה המוקמב וז הלאשב קוסיעה ,תאז תמועל
.ע"בשות תביתכ רוסיא ןיינעב ידגא-יתכלה ןויד רחאל האב
ד"ל אשת יכ ,אשרו אמוחנת
הרותב ארוקהו ,םגרתלו הרותב לכתסהל ול רוסא הרותב ארוקל םגרתמה :ורמא ןאכמ
.'וכו ,בתכב אלא הרותה הנתינ אלש ,הרותה ןמ ץוח וניע ןתיל ול רוסא
הרותב תולכתסהה רוסיא תוהמ תא ריהבמה דחא טפשמ ףסונ ,אשרו סופד ,ספדנה אמוחנתב
:םוגרתה תעב
"'ה אריו" ,אשרו ספדנה אמוחנת
םוגרת ורמאי אלש ידכ ,םגרתלו הרות רפסב לכתסהל ול רוסא םגרתמה :ונתובר ונש ךכ
.הרותב בותכ
םש ,הליגמ ילבבב תויגוסמ הקתעה וניה ,רוביצה רמאיו בושחי המ ששחה לש ,הז ןיינע רוכזיא
:ךכ אתיירבה הנוש
.בל ףד הליגמ
חתופ :רמוא הדוהי 'ר ,ריאמ 'ר ירבד ,ארוקו חתופו רזוחו ךרבמו ללוג ,האורו חתופ ,ר"ת
.ארוקו ךרבמו האורו
עייסי אל הרותב ארוקה ,ורמא המ ינפמ ,אלוע רמאד .אלועדכ ?ריאמ 'רד אמעט יאמ
ןיבותכ תוכרב ורמאי אלש ידכ ,ימנ אכה .הרותב בותכ םוגרת ורמאי אלש ידכ ?ןמגרותמל
.הרותב
אורקל הרותב ארוקל רוסיאה ןיבל הרותב לכתסהל םגרתמה לש רוסיאה ןיב יתוהמ לדבה ונשי
לכתסהל םגרתמה לש רוסיאה תמועל ,תירבה תמחמ אוה הפ לעב אורקל רוסיאהש ,הפ-לעב
אמוחנתב ןהו ד"ל אשת יכ ספדנה אמוחנתב ןה ,םרב .העטי רוביצהש ששח ךותמ עבונה ,הרותב
רוסיא ןהו םוגרתה תעשב הרותב תולכתסהה רוסיא ןה ,וידחי םירוסיאה ינש ןיכרכנ 'ו אריו רבוב
.הפ לעב האירקה

.הז רוסיא ונא םיאצומ הליגמ ימלשוריב ףא
ד"ע דע ףד הליגמ ימלשורי
וג ןמ אמוגרת טשומ רפס דח אמח אתשינכל לאע קחצי יבר רב לאומש 'ר ,רמא יגח 'ר
.[רפס ךותמ םגרתמ ארוקה תא הארו תסנכ תיבל סנכנ קחצי יבר רב לאומש 'ר] ארפיס
'רו ןנחוי 'ר .בתכב - בתכב ורמאנש םירבדו ,הפב - הפב ורמאנש םירבד ,ךל רוסא ל"א
ךתא תרוכ ינא בתכבש המ תרמישו הפבש המ תרמיש םא :רמא דח ,ןועמש 'ר יב ןדוי
.תירב ךתא תרוכ יניא ואל םא ,תירב
תא ןיא ואל םאו רכש לטונ תא בתכבש המ תרמישו הפבש המ תרמיש םא :רמא הנרוחו
.רכש לטונ
הפ לעבש םירבד אורקל רוסיאה םושמ תאזו ,רפסה ךותמ אורקל םגרתמה לע ןאכ רסוא יגח 'ר
.הרותב בותכ םוגרת רוביצה ורמאי אמש ששחה ךותמ אלו ,בתכה ךותמ

תאו ע"בשות תביתכ רוסיאב םיקסועה תורוקמה לולכמ תא ריכה אמוחנתה ךרועש אופיא ונא םיאור
,ינשרדה דבורל ךילומה יתכלהה רושימב תחאה :תורוצ יתשב םגיצהו ,םהל םיקשונה םיאשונה
ןיב רשקב ןד אמוחנתה ךרוע .תיתכלהה הלאשל תרשקתמו ,ינשרדה ןוידה לע תתתשומ היינשהו
וניה וז הלאשב ינשרד קוסיעל יעבטה םוקמה יכ רמול ןתינ .ימלשוריבו ילבבב תונושה תויגוסה
תרוצל אוה םאותו ,גלפומ וניה ינשרדה ןוידה ןכא אריו תשרפב תאז תמועלו ,אשת יכ תשרפב
אריו" ספדנה אמוחנתב העיפומ הז עטקל תרחואמה הכירעה יכ המוד .ונל תרכומה "ונדמלי" תלאש
תלאש ךותמ ףעתסמה ךורא ינשרד ןויד ןכו ,ליעל הב ונדש הרעהה תמגודכ תופסוה הב שיו "'ה
ימלשוריהו ילבבה תויגוס לש הכירע הנשי םיאמוחנתה תורוקמה תשולשב ,הרקמ לכב ."ונדמלי"ה
:הליגמב ימלשוריה תדמעל הביחרמ הדמע תטקונה תינויער הבחרהו
,ןהירפס ןיאיצומ ולאו ןהירפס ןיאיצומ ולא ?תומואל ןניב המ"
."ןהירתפד ןיאיצומ ולאו ןהירתפד ןיאיצומ ולא


היפרגוילביב

.ל"שת םילשורי ,ץטיוואראה תרודהמ ,לאעמשי 'רד אתליכמ שרדמ

.מ"רת אניו ,ןיע ריאמ שוריפ םע ,םולש שיא ריאמ תרודהמ ,יתבר אתקיספ שרדמ

.ז"מרת אנליו םאר סופד ,רבדמב ,תומש ,הבר שרדמ

.א"נרת אנליו ,רבוב תרודהמ םילהת שרדמ

.ה"מרת אנליו ,רעבאב תרודהמ אמוחנת שרדמ

.ב"לשתה םילשורי ,לוכשא תאצוה ,דקונמ אמוחנת שרדמ

.םאר סופד ,םירפוס תכסמ

.יתהק ברה שוריפ ,ארתב אבב תכסמ הנשמ

.ובלא ףסוי 'רל םירקיעה רפס

.ד"לרת ןילבול ,ימורמ לאיחי 'רב ןתנ 'רל ךורעה רפס

.גרבמל סופד יפ לע ,םילשורי ט"ישת הרותה ראפ ,מ"וח ע"וש ע"מסה רפס

.ם"במרל םיכובנה הרומ רפס

,הרומת ,ןיטג תותכסמ ,םאר םיחאהו הנמלאה ,אנליו תרודהמ ,ילבב דומלת
.ןישודיקו הליגמ ,תוחנמ

.ג"פר היצנו ימלשורי דומלת