ע"בשות ידומילל סיסבכ "הרות הנשמ"
םיינוכית רפס-יתבב

ברוי ישיבא

3-1 א"סשת דמח הדשב

:רמאמה ןכות
םיכרדו תורטמ ,םיישק - הפ לעבש הרות תארוה
הרות הנשמ ךותמ דומיל תוביטח
םייכוניחו םיידומיל הנשימ-ידעי
תוידותמו תויטקאדיד תורעה

לבקתמ וניא דומלתה דומילש רפס יתבב דומלת םוקמב הרות הנשמ דמלל העצה :ריצקת
.םידימלתה בל לע

ןוכיתה רפסה תיבב דומלת ,ם"במרל הרות הנשמ :חתפמ תולימ

םיכרדו תורטמ ,םיישק - הפ לעבש הרות תארוה .א
תומכסומה ןמו ,הפ לעבש הרותה לש יזכרמה רוביחה אוה דומלתהש גילפד ןאמ תיל
תפוקת יהלשמ ,עודיכ .ארמגה דומילב םשגתמ הרות דומלת תווצמ רקיעש ,אוה תולבוקמהו
תקיספל ידעלבה דוסיה רפסכ ,לארשי תוצופת לכב ילבבה דומלתה לבקתה ,ךליאו םינואגה
תא ססיבש אוה ,הז דמעמ .תודהיב םיימיטיגל תועדו תונומאל ךמסומה רוקמכו ,הכלה
(text book) דומילה רפסכ הנוילע תופידעב הז רוביח הדימעמה ,תינקתה דומילה תרוסמ
.ארקמב דוסיה ידומיל ירחא

ךותב תכלוהו תרבוג העפות ןורחאה רודב תילגתמ ,ולא תונעטו תוירוטסיה תודבוע לומ
דומילה ךרד תא םינפהל םידימלת דצמ תונוכנ רסוח לש ,תיתדה תיכוניחה תרגסמה
הבשחמהו םייחה חרוא םע תוהדזהל (ירקיע וא) ידעלב ביתנ הב תוארלו ,וזה תיתרוסמה
,םייתד-םייתכלממה ךוניחה תודסומב דומלתה דומילב וז תויתייעבל תועדומה .1םייתדה
ברקבו םיכנחמ ןיב ירוביצ ןוידל דבכנ אשונל הנורחאל וכפה ,תויתרבחה היתוכלשהו
תא המכיס ךוניחה דרשמבש יתד ךוניחל להנימה םעטמ הדעו ,תאז תורמל .2םיכנחתמה
:הרהצהב הינויד
ןיא ,ךכיפל .עוצקמה תושירדל תומיאתמ ואצמנו וקדבנ תומייקה םידומילה תוינכת"
.3"...םידומילה תמר תדרוה םושמ ןהב שיש ,תורחא תוינכתב ןפילחהל
,תפסונ תיפילח םידומיל תינכות ,ול ףואשל ךירצש דעי הנניא יאדווב םידומילה תמר תדרוה
דומיל תא סינכהל איה יתעצה ,רמאמה תרתוכ הסירתמש יפכ .הקידב הוושש היצפוא איה
םוקמב הבר הדימב אובל םג לוכיש ,יפילח-ליבקמ לולסמכ ,ןוכיתה ידומילל הרות-הנשמ
.ארמגה דומיל

אוה הרותה דומיל .תודהיה תודוסימ דוסי לכ-םדוק הנה ,טרפב פ"עבש הרותו ,ללכב הרות
תווצמ - המצע ינפב הווצמו הרטמ םג ךא ,תווצמהו תוכלהה תרכהלו העידיל ךלמה ךרד ןבומכ
תעפות .הלעמב ןושאר יתדו יכוניח רגתא ןנהו ויה פ"עבש הרותה תארוה יכרד .הרות דומלת
בורק רבכ תודהיה ירומ ינפב תבצינ ,םויכ ינרדומה םלועה דמוע הלומש "עדימה תוצצופתה"
,דימתמו זאמ םייק ,הארוהה ךילהתב ,רמוחה תא גרדל תוחפל וא ,רוחבל חרוכה .הנש ףלאל
.גישהל םיפאוש ונא ןתוא תויכוניחה תורטמל תועדומה תא דדחל ףונמכ וב שמתשהל ןתינ ךא
עיגהל תופסונ םיכרדו תושדח תויורשפא ףושחל היושע םידעיו תורטמ לש הנובנ הרדגה
.ןהב ןודל שיש םיכרדה ללכב אוה םג ,םידימלתל שגומה רמוחה רחבמ .םהילא

- פ"עבש הרותה דומיל לש םידעיה לע קולחיש ימ ןיאש ,המוד
,"ןושעי רשא השעמה" תרכה קר אל ,רומאל .רתויב בחרה ןנבומב הווצמהו הרותה תעידי
.םהירחאמ תדמועה תירסומהו תיתדה היצפסנוקהו םייתכלהה םיגשומה תנבה םג אלא
ןושלה םע דדומתהלו "הרות ירבדב קוסעל" רשוכה חותיפו ,תינרותה תורפסה לולכמ תרכה
.םינושה הידבר לש םידחוימה ןונגסהו
השעייש יוארלו םייקל םייטנבלר ןכא הינכתו תיתכלהה תרוסמה יכרעש הרכהה חותיפ
.הנידמבו הרבחב
םע תישיא תוהדזהל ךינחה תא דדועיש "ינחור םילקא" תריצי ,תירקיע הרטמכ ךא ,ףוסבל
ךנוחמה םדאה ןמ םיפצמ ונא .הרות לש םייח חרואל תוביוחמ תלבקו ,תיתכלהה תרוסמה
.תווצמה םויקב בלושמ ,יביטינגוקו יטתסא ,ירסומ עדי תמנפה י"ע ותוישיא תא תונבל ליכשיש

תידוהיה הירוטסיהב לבקתה ,ויתותכסמו וירדס לכ לע ,ילבבה דומלתה ,ונחתפש יפכ
בושח .רודל רודמ תינחורהו תיתדה תרוסמה הלחנוה ותועצמאבש ,ינקתה דומילה סופרוקכ
ילואו) םג ,דומילה ךילהת םצעב ,ל"נה תורטמה תגשהב הנימאמ תלבוקמה השיגהש שיגדהל
.דמלנה רמוחה ןיבל ןניב םאתל ןויסינ אללו ,ןהילא תנווכמו תשרופמ תוסחייתה אלל (אקווד
הסיסב לעו ,ןיררוע אלל טעמכ וז החנה ולביק ע"בשותב ךוניחה דרשמ לש םידומילה תוינכות
.ןוכיתה ס"היב ידימלתל ירשפאהו יוארה רמוחה רחבמ תא וותה

תורשע המכ לש "ןויע" ידומיל ללוכ ,דחאה :םילולסמ ינשמ םויכ םייונב ע"בשות ידומיל
ינשב .הכלה ידומיל תביטחו הנשמ דומילב דקמתמ (תונבל רקיעב דעוימה) ינשהו ,ארמג יפד
איה ןושארה לולסמב 4תיזכרמה היעבה .םידחא םיילאנידרק תונורסח םנשי םילולסמה
יתורפסה ויפוא .5"רתויב אונשה עוצקמה אוה ארמג"ש שרופמב םיריהצמ םיבר םידימלתש
תורבוע בורל .ותא דדומתהל שקבמה ןמ רכינ ילאוטקלטניא ץמאמ שרוד דומלתה לש בכרומה
תונהיל םג לכויש המרל עיגהל חילצמ דימלתהש דע ,(ןוכיתל רבעמ ,רמולכ) תוטעמ אל םינש
.הכוז םדא לכ אלו ,דומילה ןמ

דומילה רמוחו ,יארקאב רחבנ (הנשמה) דמלנה טסקטהש היעב תמייק 6ינשה לולסמב
השוחתה איה תומסרופמה ןמ .7פ"עבש הרותה יאשונ בורב שממ לש יסיסב עדי קפסמ ונניא
ןמ תוגרד המכב ךומנו "ב גוסמ" אוה ןהלש עדיהש ,תונפלואהו םייתדה רפסה יתב תורגוב לש
-יגשומ הב םירסח ,הכלהה לש רתויב המודק הבכש הווהמ הנשמה ,עודיכ .םינבה לש עדיה
.השעמל תגהונה הכלהה ןיבל הניב שממ לש רשק םוש טעמכ ןיאו ,הכלהה לש םייזכרמ דוסי
םע תודדומתהל שממ לש תונמדזה קפסמ ונניא (!תובא-יקרפ וליפאו) הנשמה טסקט דומיל
.יכוניחה ךילהתה דדועל רומא התואש ,תוילאוטקא תוירסומ תויעב

המוד ךא ,8םימעפ המכו המכ (ונוש ףאו) ונחבנ ע"בשות אשונב םידומילה תוינכות ,תמא
,ארמג דומילב םייביטינגוקהו םייטקאדידה םיישקל הנפוה חותינהו הבישחה רקיעש
רושימב תונולשיכהו הבזכאה תורוקמ יפלכ דאמ טעמו ,9תויגולה תוינבתהו הקיטנמסה
תלאשב תודקמתמ הענהה תייעבל תונורתפ תתל תושקבמש תוינשדח תועצה .10יכוניחה
תותע .רתויב תומצמוצמ יוסינ תורגסממ וגרח אל ןיידע םוקמ לכמו ,11תויגוסה רחבמ
םג .ללכה ןמ םיאצוי םניא ע"בשות ידומילו ,תיגטרטסא הבישחל תונמדזה דימת ןה הקוצמ
לכ תא גישהל תושדח תויצפוא תולעהל היושע ,תללוכ-תיתכרעמ הניחבש רשפא ,הז ןיינעב
דומילל תשדוחמ הפונת בינהל לוכי תוכרעמה דודיש .םירחא םיעצמאב ךא ,םידעיהו תורטמה
.הרותה ןמ רוסא שדח לכ אל .היצביטומלו

הלוכסאה ךינחו קהבומ הכלה שיא - ןייטשנטכיל ןורהא ברה הלעה ,12תויונמדזה רפסמב
ידומילב דוסי רמוחכ ,ם"במרל הרות הנשמ רוביחב שמתשהל ,זעונו ירוקמ ןויער - תיאטילה
.ארמגה דומילל "םירבחתמ" םניאש םידימלת רובע (תפדעומ ףאו) הריבס הפולחכו ע"בשות
תוביטחו םיאשונ לש תטרופמ רתוי תצק המישר עיצהל הצור ינא ,וז תידוחיי העצהל ךשמהכ
.הקמעה לש תונוש תודימלו תונוש תומרל ןתוא םיאתהל ןויסינ ךות ,הרות הנשמ רפסב דומיל

.ארמגב רשאמ תוחפ אל ,ת"נשמ רפסב הרות דומלת תווצמ םייקל ןתינש ןיבמ תעד-רב לכ
קימעהל היושע - ת"נשמב תמשוימה - תיתקיספ הבישח םע תורכיהש איה ,ילש דוסיה תחנה
רוריבל םינוידה רוזחיש רשאמ ,רתוי ףא ילואו ,תוחפ אל ,תיתכלה תוביוחמל תונוכנה תא
לכ לע תונעל יושע ת"נשמ .תידומלתה היגוסה הנבמל ינייפואה - היטרפו הכלהה תורוקמ
האב ,השדחה העצהה .הנשמה ידעיב הלכו לעה-תורטמב לחה ,ע"בשות ידומילמ תושירדה
ןויע יכרדו ,דימלתה לש ושארלו ובלל םיבורק תויהל םייושעש םיידומיל םינכת רחבמ ףיסוהל
.הינכתו הכלהה תורפס םע היטאפמא תישיא תודדומתהו הליעפ תופתתשה תוררועמה

םיקסופה ןיבל דומלתה ןיב - "םינושאר"ה דחאכ אוה ם"במרה לש ירוטסיהה ודמעמ
לש היצטניירוא םע דחי ,םודק תורוקמ-רמוח לש םייניב דמעמ ת"נשמ ורפסלו - "םינורחא"ה
רודיס ,(דבלב תירבע) הרורבה הפשה :םה ת"נשמ לש םילודגה ויתונורתי .השעמל הכלה
הגצהו ,(םיטרפו םיללכ ןיב הנחבא ,תוקיודמ תורדגה) רדוסמ יגול הנבמ ,םיאשונה לש ינויגה
דומלתה תופוקתב וחתופש םייתכלהה תונורקעהו םיגשומה בור לש הריהבו תשרופמ
ותוענמיה .(תופסותה ילעבו י"שר לש תונשרפה יגשיהל תוסחייתה אלל םנמא) םינואגהו
םיביצמ הלא לכ .לודג ןורתי ונלש רשקהב תווהל היושע ,אירטו אלקשמ (תטלחומ טעמכה)
טסקט" לככ ,קפס ןיא .הלוכ פ"עבש הרות לש היגשומלו היניינעל ,הלועמ אובמ טסקטכ ותוא
םה םיישקה ,ינמודמכ ךא .םימיוסמ םיידותמ םיישק שי םיליחתמל ותארוהב םג ,"רוקמ
ויתונורסח .ארמגה דומילמ רקיעבו ,תומייקה תופולחה לכמ םיכומנ רתוי תומר המכב
.ךשמהב זמרייש יפכ ,תונוש םיכרדב אלמיהל םינתינ ,םירחאה

לש םדובכ ,ןכא ?ךורע ןחלוש וא רוט אל המלו ,ם"במרה אקווד עודמ :תושקהל ןיד לעב לוכי
האציש תיטקאפמוקו הדיחא הריצי ותויהמ תעבונ "רוביחה" לש ותלודג .חנומ ומוקמב םלוכ
הרוצב םיעיפומ (םירחא םיברו) םיעצומה דומילה יאשונ ,קפס אלל .13דחא ןואג די תחתמ
םיאשונה תשקב הרכהה ןמ תעבונ ,ת"נשמ לע תודקמתהה .םירחא םירוביחב םג תרחא וא וז
שומישה .(!ומצע דומלתה תא איצוהל) רחא יתכלה רוביח לוכבמ רתוי וב היוצמש ,הבחרה
רסמ הז םג .הכלהה לש תיסיסבה התודחא תא םיגדמו שיגדמ דיחיו דחא text-book-ב
.14בל-תמושתל יוארש יכוניח

תורישי גלדל ,ומצע ם"במרה לש ותצלמה תא תטלחומ הרוצב ץמאל הבוח ןיאש ,וילאמ ןבומ
םצמצל וא לטבל העצה םושמ וז תינכותב ןיאש ,שוריפב רמול בושח .15ורוביח לא ארקמה ןמ
.16ותא דדומתהל םינכומו םילוכי רשא םידימלתל ,ארמגה דומיל תא

םידומיל תוביטח עברא תללוכ העצהה ,תיטרקנוק
יתרבח רסומו הרות דומלת תוכלה (א)
ט"ויו תבש תוכלה ירקיע (ב)
ירבעה טפשמה תודוסי (ג)
.יתכלה-יחרזא טפשמ (ד)

רשא ,םייכוניחו םייתכלה םיאשונ לש דקוממו גציימ רחבמ ףקשל תורומא ולא תוביטח
,ינש דצמ .הכלהה תורפסב תמייקה םיאשונה תשק ךותמ ריבס ןווגמ דימלתל תתל םילוכי
תויגוס המכ יתתכ ןוידל תולעהל תויונמדזה הרומל שיגהל ןווכמ (ןלהל אוביש) טורפה
.(תוניינעמו) תובושח תויכוניח

םה ,דחאה .םידימלת לש םינוש םיגוס ינש השעמל םה ,השדחה תינכותה לש דעיה-תוחוקל
רשפא וז הלבגמ ."ףדה לע" ארמגה לש יתרדיס דומיל םע דדומתהל םילגוסמ םניאש םידימלת
יתנווכ) זוכירה רשוכב טושפ וא ,חונימהו הפשה תא דומלל ןורשכב ,הטשפהה תלוכיב היהתש
שוריפב ךא .םייעוצקמה ס"היתב ידימלתלו הטמו תינוניב המרב ,ינויע רפס תיבב םידימלתל
המר ילעב םידימלתו תודימלת םה ,ינשה גוסה .(דחוימה ךוניחה תורגסממ םירענל אל
הצובק .דומלתה םיב תועקתשהב ןיינע םיאצומ םניא תונוש תוביסמש ,ההובג תילאוטקלטניא
דספה הווהמ ןולשכ וליאו ,זפב אלוסת אל וב החלצה .הלעמב ןושאר יכוניח רגתא הווהמ וז
.אבה רודל יתוגיהנמ ךבדנ לש

- תלבגומה תלוכיה ילעבל ןווכמ ןושארה :םידבר ינשב היונב יתעצה ,דעיה-ילהק ינשל םאתהב
םירשכומל - תורחבנ תוכלה לש "ןויע"ב דומיל - ינשהו ,הכלהה תודוסי לש ירסומ-ינויע עקר דומיל
.17רתוי

הרות הנשמ ךותמ דומיל תוביטח .ב
לש תינורקעה ןתובישח ,תישאר :רמוחה לש תעצומה הריחבה תא םיחנמ םינוירטירק ינש
תולאשל דחוימבו ,וננמזב תואיצמל רתוי וא תוחפ תויטנאבלר ןתויה ,תינשו ,תוכלהה
רמוחה תא ידמ רתוי לצפל אלש ץמאמ השענ תוינכט תוביסמ .םידימלתה תא ןיינעל תויושעש
ןודיעל םוקמ שי ,דומילה רמוח תא זכורמב סיפדהל רשפאתי רשאכו םא .ירוקמה רוביחבש
תונורקעל םאתהב לכה .םרדסב םייונישלו תורוקמה לוציפל ,תשדוחמ הריחבל ,רחבמה
.ושבוגיש םיידותמהו םייכוניחה

יתרבח רסומו תדה תודוסי - הנושאר הביטח
;ה"פ הרותה ידוסי
םשה שודיק
;ב"יה ,ו"פ-א"פ
הרות דומלת תוכלה
;ו"פ םירממ
םאו בא דובכ
;(רחבמ) ה"פ-ג"פ קיזמו לבוח ;א"פ םידבע
;ד"ה,ב"פ הולו הולמ
ותורחו םדאה דובכ
;ז"ט-ו"ה ,א"פ שפנה תרימשו חצור
ףדרנ תלצה
;ז"פ-ו"פ תועד
החכותו ןושלה תרימש
;י"פ ;ט"ה ,ח"פ - ז"פ םיינע תונתמ
הקדצ
;ג"יפ שפנה תרימשו חצור
"בוזעת בוזע"
;ד"יפ-א"יפ הדיבאו הליזג
הדיבא תבשה
;ח"פ-ה"פ םינכש
םינכש תוכלה
;(רחבמ) ג"יפ-"יפ ןוממ יקזנ
םיברה תושרב רוב
;ח"יפ ;ד"יפ ;ב"יפ הריכמ ;ח"פ-ז"פ הבינג
רחסמב תוניגה
;ד"י-ב"יה,ב"יפ שפנה תרימשו חצור
קשנב רחסמ

בוט םויו תבש תוכלה - הינש הביטח
;ב"פ-א"פ תבש
שפנ-חוקיפו דוסי-יגשומ
;ח"ה,ד"יפ - ח"ה,ב"יפ םש
תבש תויושר
;א"לה - א"יה,א"כפ םש
תורחבנ תוכלה
;ד"כפ םש
לוחד ןידבוע
;(רחבמ) ז"כפ םש
םוחתל ץוחמ האיצי
;(רחבמ) א"פ
בוט םוי תוכלה

םייטפשמ תודוסי - תישילש הביטח
;ו"כפ - א"כפ ;ז"פ - ו"פ ןירדהנס
ןוידה רדסו ןידה תיב
;ב"פ - א"פ םירממ ;ת"נשמ תמדקה
תורזגו תונקת
;ח"יה-א"יה,ה"פ הדיבאו הליזג
"אתוכלמד אניד"
;י"ה-א"ה ,ו"פ םינכש
"ריעה ינב" תונקת
םירדנ ;ד"ה - א"ה,ו"פ ;ג"ה,ד"פ - ג"פ ;א"פ
;ט"יה-ד"יה ב"פ
הנתמו היכז תוכלה
;ב"כפ ;ט"יפ ;ד"יפ - ב"יפ ;ח"פ - א"פ
(ןיינק) הריכמ תוכלה

יחרזא טפשמ - תיעיבר הביטח
;ב"יפ - י"פ ;ז"פ - ה"פ ;ג"פ - א"פ
םינכש תוכלה
;ד"יפ ;י"פ ;ג"פ - א"פ
;ז"פ-ו"פ קיזמו לבוח
ןוממ יקזנ
;ו"פ-ה"פ ;א"פ
הדיבאו הליזג
;ו"פ - ה"פ
הבינגו תוכלה
;י"פ - ח"פ
ןעטנו ןעוט תוכלה

רמג תדובעל "םייבחור" םיאשונ - םינייטצמל הביטח
:המגודל
תוכלהל תוקמנהכ םישרדמו ארקמ-יקוספ -
"תובוט תוצע"ו ןידה תרושמ םינפל -
יכוניח טסקטכ "תוכלה"ה ימויס -
?םיאנת וליאבו ?יתמ .ת"נשמב (תשדוחמ) תיאמצע הקיספל אמגוד -
,('דכו "תודרמ תכמ" ,"םירפוס ירבד" ,"םימכח וויצ") םייוטיבו םיגשומ לש ךתח-תפילש -
ת"ושה טקייורפ עויסב ןבומכ השעת וזכ הדובע .םהיניינעב הווש-דצ אוצמל ןויסנ ךות
.בשחוממה

םייכוניחו םיידומיל הנשימ-ידעי .ג
דבלמ ךא .ליכשמו ריעצ םדאל םייתועמשמ םיטסקט גיצהל םירומא ןאכ וטרופש םיאשונה
תולאשב ןויעל תויונמדזהו םיבר "םיחתפ" םהב שי ,ליבקמ יכוניח דבורכו ינכותה דומילה
ינושה .וזמ וז ןייפואב תונוש תורכזנה תוביטחה עברא .רישיה רסמל רבעמש תויתדו תויתוגה
וניאש רבד .ןהמ קיפהל ןתינש םייכוניחה םידעיה (גורדלו) ןוויגל תונמדזה הווהמ םינכתב
.םינוש םיגוסמ תימושיי הקידותמ עובתל םייושע םינוש םייכוניח םידעיש אוה ,רמאיהל ךירצ

תבוח יהמ :ןוגכ םייסיסב-םייתוגה םיאשונב םינויד התיכל תנמזמ הנושארה הביטחה
בלשל היהי ריבס .דועו הרבח ןנוכמ ךרעכ הרותה ,תוומבו םייחב 'ה שודיק ?ומלועב םדאה
םידימלת .ןיינע לש ופוגל ליעות קר תורגסמה תריבשו ,לארשי-תבשחמ ירועישב הלא םינויד
,(המודכו "דמועו עבשומ") םיכרע ןיב תושגנתה לש תויצאוטיס תולעהל םייושע םיקימעמ
הילאוטקאו ןיינע תפסות .המודכו םייטפשמ תויוכזו תובוח לומ םייתד תובוח לש המליד
.דועו "ךרבח ייחו ךייח" ,תימצע-הנגה תויעב לש תויתואיצמ תואמגוד הנשגת

תולשלתשה לש תולאשב זכרתהל ןתינ ןאכ .ילאירטמ יתכלה עדיב תדקמתמ הינשה הביטחה
הוושמ ןויע ךות ,דוסיה-יגשומ דודיח ךילהתב םידימלתה לש םניינע תא ררועל יאדכ .הכלהה
יניע תא ריעהל בושח .18ול תרחואמה הקיספהו (ף"ירהו דומלתה) ם"במרל ומדקש תורוקמב
!ם"במרה תעדכ תקספנ אל ללכ ךרדב השעמל הכלהש םידימלתה

טפשמב ןיינע םילגמש םידימלתל רקיעב תדעוימ (תיעיברה םג ומכ) תישילשה הביטחה
םירקחמ בלשל םג ןתינ ךא ,יטאמגוד-יטפשמ אוה ןאכ יסיסבה חותינה .תיטפשמ הבישחבו
וא הירוטסיה ומכ תועוצקמל תירנילפיצסיד-רטניא "הגירח" ,בושו) תירוטסיה תוחתפתה לע
"םייתד" םקלח הבחרהל םייוארה םיאשונה .(דומילה תא תורפהל היושע היגולויצוס
הז ןיינעב ןיחבהל ןתינ םאה :רגתא תלאש) תווצמ םויק תייפכ לש הירדג :אמגודל ,םיקהבומ
לש המרב ןה תובושח תולאש .(?ורבחל םדא ןיבש תווצמ לומ םוקמל םדא ןיבש תווצמ
העשהש המ יפכ" השינע וא ,"הלית לע תדה דימעהל" תורזג תמגודכ) הקיספה-תוינידמ
םיאשונב לארשיב גהונה טפשמל יתכלהה ירוביצה טפשמה תאוושהל םג םוקמ שי .("הכירצ
.םהימודו טועימו בור תייפכ ,רוביצה יגיצנ תוכמס ,"בושח םדא תמכסה" ןוגכ

תיעיברה הביטחב
חותינל שדקוי דומילה ןמ דבכנ קלח .תויטפשמ תורדגהב הקמעה לש ןוויכב םה םירגתאה
לש ותנבה ךרד חותינו תוידומלת תויגוס דומילב תויהל לוכי יפולח ןוויכ .ןתועמשמו תואמגוד
תונוילע תלאשב ןוגכ ,םייללכ םינוידל םוקמ שי הז אשונב םג ,תאז תורמל .ןתוא ם"במרה
.האלה ןכו ("קולייש טפשמ") ףוג-יקזנ לע תונתהל רשפא םאה ,םיזוחה יניד לע םייחה-תשודק

תויצאוטיסב .דומילה יאשונ לש ימגדמ ץבקמ תויהל תויושע הז ףיעסב ורכזוהש תודוקנה
,הרקמ לכב .תובחרהה לע רתוולו ,הרות הנשמ לש טסקטב קפתסהל הרומה יושע ,תומיוסמ
19.הכלהה לש היפוסוליפב רועישל הכלהב רועיש ךופהלמ רהזיהל יואר

תוידותמו תויטקאדיד תורעה .ד
הרומא ,המישרה .לוקישלו ןויעל תינושאר העצה איה ,דומילל םיעצומה םיעטקה תמישר
דציכ םיגדהלו ,ןויערה םושיי תא םדקל תנמ לע ,תויטרקנוק תולאשב העצהב ןוידה תא דקמל
.האלמ תידומיל תינכותכ ותוא בצעל ןתינ

םגו ,רתויב תיסיסבה איה הנושארה הביטחה .השקל לקה ןמ תויתגרדהב הנבומ דומילה רמוח
םייכוניח םימעטמ .םימדקתמ םידימלתל ימצע דומילכ התוא עיצהל ןתינש ןכתי .רתויב הלקה
דמליהל לוכי תורחאה תוביטחבש רמוחה .דומילה תונש לכ ךרואל התארוה תא לצפל יוצרש ןכתי
ןיב רשקה חותינל םוקמ שי ,רתוי ההובג המרב .םהיאשונ יפל תוכלה לש הפוצר הרדסכ
.תוישעמה םהיתונקסמ ןיבל ,םייטפשמהו םייתכלהה תונורקעה

ינשה לולסמב .דבלב הנושארה דומילה תביטח תעצומ (יסיסבה) ןושארה םידומילה לולסמל
תעד לוקישל היצפואכ עיצהל ,ענמנה ןמ אל .דומיל תודיחי עברא (דע) תוללכנ (םדקתמה)
רשא ,תרחבנ תידומלת היגוסב ,עבראה ךותמ תחא הדיחי רימהל תורשפאה תא ,ימוקמ
.ול הבחרהכו ,םידמלנה םיאשונה ןמ דחאל הרושק

,תופסונ תולטמ םע דדומתהל םילגוסמו םינכומ ויהיש םידדוב םידימלת ויהיש ,הווקת ךותמ
תונפהל ןתינ ולא םידימלת .םירחבנ םירגתא דוע עיצהל ססהמ ינניא ,רתוי תוקימעמו תופיקמ
,םיאתמ דודיעב .ם"במרה לש (הקיספהו) הנבהה ךרד לע םתא ןודלו ,םיידומלתה תורוקמל
הביטחב ועצוהש ומכ ,םיפיקמ םיאשונב רמג-תודובע לש רגתאב דומעל וז הצובק הלוכי
החיכומו ,םינש עבשכ רבכ תלעופ ,"ירבע טפשמ רחוש רעונ" תידוחייה תינכותה .הנורחאה
.תובהלתהב לבקתהל תויושע הלאכ תומישמש לעופב

םיישקה ינש .הרות הנשמ דומילב הקיטקאדידו הקידותמ לע תורעה המכ ףיסוהל יוארה ןמ
הליחתכלמ םיקלוסמ ,ןוידה לש תיגולה תולשלתשההו ןושלה :ארמגה דומילב םירומחה
לש תידיימ תילולימ הנבה תרשפאמ ם"במרה לש "בהזה ןושל" .20ת"נשמ לש ונונגס תוכזב
,םולכ תישע אל - איגוסה תא "תחצפ" אל םא ובש ,ארמגה דומילל דוגינב ,ןכ לע רתי .טסקטה
-דא הטלחהל ןותנו שימג תויהל יושע הזו ,"רמוח"ל רבעמש המ אוה רקיעה ת"נשמ דומילב
דומילל תויצפוא םג ומכ ,תוילאוטקא תוירסומו תויתכלה תוכלשה לע םיחנומ םינויד .קוה
ךנחמהו הרומה לש רגתאה .הדימלה ךילהת בורו רקיע תווהל םייושע ,םיימצע הריקחו
םינואגה יבתכ ,תידומלתה היגוסה) היתורוקמ לא ם"במרה תקיספ לש רשקה תרבסה אוה
הרומ .(רוטה ,ש"ארה ,ג"מסה) םיאבה תורודב הכלהה הלשלתשה הבש ךרדה ןכו (ף"ירהו
רשאב .התכה תונוכנו תלוכיל העיריה בחורו קמוע תא םיאתהל לוכי ,וינפלש םידימלתל בושק
םיינומאהו םייכוניחה תונויערה לש םיפיקמ הדימל-יכרעמ חתפל דחוימב בושח ,יכרעה טביהל
תרדיס תמסרפתמו תכלוה תונורחאה םינשב .21יתרבח רסומו הרות דומלת תוכלהב םימולגה
תווהל יושע ,ירבע טפשמב תקסועה תרחא תורפיסב םג ומכ ,הבש רמוחה ."לארשיל קוח"
.22תינכתה לש יטקאדיד שומימל יעוצקמ רוקמ

תויגוס דומילל ףיצר דומיל ןיב תדמתמה המלידה איה דומלתה תארוהב תושקה תויעבה תחא
רושרשה .(דחא אשונב דקמתהל ןוצרה םושמ ןיבו ישוקה גורד לש םימעטמ ןיב) תורחבנ
ןמ הלחתה" לש השוחת םורגלו גלדמה תא ךיבהל לולע הדגאל הכלהמו ןיינעל ןיינעמ
אוה רשאכו םא ,עוטיקה לע דאמ לקמ הרות הנשמ לש "יטקאפמוק"ה הנבמה ."עצמאה
.שרדנ

ךישמהל םעט ןיא ,םייללכ ראתמ-יווקב תקסועו ,בא-תינכות תניחבב איה הלוכ העצההו תויה
םיינכות םידעי קיודמב רידגהל ךרוצ היהי ,םכסומ םידומיל ךרעמ שבגתי רשאכו םא .הטרפלו
תותיכב הארוהב ןויסנ קר .אמגודל רועיש-יכרעמ ןיכהל ףא ילואו ,הביטח לכל םייטקאדידו
היגולודותמב ,תמאה ןעמל יכ םא .ידמ לודג וא ידמ ןטק ,ריבס רמוחה ףקיה םא דמלל יושע
!ךפהל ןכו ,רצקל יאשר ךיראהל ורמאש םוקמב .תאזכ הערכהב ךרוצ ןיא ,וז ןיעכ החותפ
.הריחבל תופולח המכ םירומל שיגהל ןתינ ,םיבוט תוחפ אל םיפסונ םיעטק ועצויו הדימב

םודיקל לועפל וליחתי (הארוהל םירנימסה ילואו) םירומה ברקמ השעמ ישנאש ,תופצל רשפא
.תינכותה לש ישעמו יטרואית שוביגל ורזעיו ,יתרגש יתלב רמוח םע דדומתהל וזעי ,ןויערה
םיגשיה אללו םינחבמ אלל ,םיניינעתמל גוח תרגסמב לשמל עצבתהל לוכי "ץולח טקייורפ"
.םירדגומ םיידומיל

םויכ שי ,יתעד תוינעל .תלבוקמה השיגל הרידחמ וז העצהש "הכפהמ"ל טלחהב עדומ ינא
לכב תישממ ךרד תצירפ ךכב היהתש ןכתי .תושדח םיכרד תוסנל - תונוכנ ףא ילואו - תועדומ
ןווגמל םידימלתה תא ףושחל תנווכמ תינכותה .ע"בשות דומיל תושדחתהלו םודיקל עגונה
לכוי ,ולוכ רמוחה םע דדומתהל ליכשיש דימלתש ,ינמוד .הכלהל תושיגו דומיל יכרד לש בחר
לולסמ) הכלה ידומיל לש לולסמב דחוימב ,ההובג הבישיב ךשמה ידומילב םג תולקב בלתשהל
םילכ ןתמ תינכתב שי ,קוחרה חווטל .("םישיית ןיא - םיידג ןיא םא" לבא ,םייק אל ןיידע הזכ
היתוריפ תאש הארנ ,םוקמ לכמ .תימדקא תרגסמב ,ירבע טפשמב תוחמתהל םג םיינושאר
.אבה רודב קר לוכאל הכזנ םייתימאה

לארשי ךמע לכד אבילו יאבילד ןילאשמ םילשתו ,אתיירואב ןאבל חתפתד ךמדק אוער אהי"
.23"םלשלו ןייחלו בטל:תורעה


תטיסרבינואמ בל רב .מ לש םייצולחה וירקחמב המסרופ העפותה לש תיעמשמ-דח הגצה .1
.ןליא רב
17 דמימ :ךותב ,"וישכע דומלת" .(ט"נשת) ןיתעמש לש 135-138 תונוילג אמגודל ואר .2
.16-21 'מע (ט"נשת בא)
.1.א :חתופה ףיעסה ,115 'מע 136 ןיתעמשב טטוצ .3
.ליעל הנייוצש תורפסב ואר וז היעבל תובר תוביס לש תומישר .4
.בל רב .מ 'ורפ לש וירקחמב שרופמב הדעות וז הנעט .5
.ע"בשות לולסמל ארמג לולסמ ןיב הניחבמ ךוניחה דרשמ לש תימשרה הקיטנמסה .6
(דומיל עוצקמו) םוחתב ללכנש (ידומיל אשונו) רוביח אוה דומלת-ארמג יחכונה ןוידה ךרוצל
.הפ לעבש הרות
,ךוניחה דרשמ תאצוהב .ע"בשות דומיל תוינכותב םיטבל תונש םישימח גרבנזייא.י .7
.50,56 'מע .ח"משת
תא אלמל ידכ אלא ,יהשלכ [תיכוניח] הרטמל תנווכמ הניא תונבל הנשמב םידומילה תינכת"
הנוש וניא םידומילה רמוח" ."םידומילה תינכתב תונבל םיבוצקה שדוקה ידומיל תועש
תינכותהש המ יפ לע העבקנ אל תונבל םידומילה תינכת" ."ב"י התיכב רמוחהמ 'ה התיכב
הינוריאב ."[דומלת=] דמללמ העונמ תינכותהש המ יפ לע אלא ,תודימלתה תא דמלל הצור
תורטמ םינבה וגישי דציכו" :הנשמה דומיל תורטמ "תרדגה" לע בתוכה ההות תרתסומ יתלב
?"הלא תובושח
.םש גרבנזייא.י ואר .8
."תירוטסיה-תיטקדיד הריקס ,ןורתפל תונויסנהו םיישקה - ארמגה תארוה" דימא.י .9
תגצה) תניינעמ הטיש .85-92 'מע .ס"שת הפיח ,ךוניחל תיתדה הללכמה ןותנש ,ןנאש :ךותב
.וחירי הפצממ ותבס ברה ידיב הנורחאל החתופ (המירז ימישרת י"ע ןוידה ךלהמ
"תריקח"ב קימעהל תועצהב רוריבב הלגתמ היעבה שרושל תועדומה רסוח .10
.דומיל ירעש ,םואבנריב.ש :לשמל ואר .(!הנשמ תודמולה תונבל וליפא) םינורחאו םינושאר
.ס"שת ,ינרותה רפסה תוגה תאצוה
."פ"עבשות תארוהל תיביטנרטלא תינכתל העצה - םייח תרות" יצרא-ןב.ח :לשמל .11
.367-393 'מע .ה"נשת םילשורי ,ץישפיל םירומל תיתדה הללכמה ןותנש ,וילדמ םימ :ךותב
."תעד" טנרטניאה רתאב םסרופ ."ע"בשותו דומלתב םידומיל תינכותל העצה" סדנרב.י
תיישרדמל הנש 50 לבויה ךושמב :ךותב "תוינוכית תובישיב ארמגה תארוה" לשמל .12
.א"סשת המלש לכיה ,הנשב הנש :וז חורב ףסונ רמאמו .160-167 'מע (1996) םענ
אל ןיידע תוישוקמ"ש תעדל בושח ."ם"במרב הריתס" יוליגמ להבי אל בוט הרומ .13
.םרכשב םדספה אציו ,םילכה יאשונ לא תונפהל רשפא םיינחכוו םינשקע םידימלת ."םיתמ
.וירחאו ם"במרה ינפל הכלהה תולשלתשה תריקחב םגדות תוטישה תוינוג-בר .14
הלא םיטביה .ומצע ינפב (םדקתמ) ןוידל אשומ תויהל יושע הלא םינייפאמ ינש ןיב דוגינה
.ךשמהב וטרופי
.ביש 'מע תליש 'דהמ ם"במרה תורגא .15
וידימלתש םסרופמ ברב השעמ ריכזהל יאדכ ,תונבל "תולפית" דומילמ םיששוחה םתואל .16
בוט המכ :הנע ?ןידה ןמ ששוח ךניא :ותוא ולאששכ .באב העשתב הרות דמול ותוא ואצמ
...הרות דומלת ללגב תופלצה לבקל
רופישב ךא ,םויכ לבוקמכ) הכלהל יפרגוילביבו ירוטסיה אובמ בלשל שי םילולסמה ינשב .17
הנשממ ורחבי אל הז רמוחל תורוקמהש ףידעש הארנ .השעמל הכלה םיניד ןכו (דומילה ירפס
רמוחב ודקמתי ןלהלש םירבדה .יתכלהה-יתורפסה בחרמל תפסונ הפישח גישנ ךכו ,הרות
.דבלב הרות הנשמ ךותמ דומילה תוביטח
היגוסה טשפב הקמעהב תבלושמ ("שיטפב הכמ") תיתכלה היעבב קוסיעל אמגוד .18
.103 ןיתעמש :ךותב "הכלה ירפס תרזעב ארמג תארוה" יול .ש ברה :ואר תידומלתה
יכרד" (היצטרסידבו) ורמאמב לפר בד הלעהש תודוקנה תא לשמל ואר הז אשונב .20
.סקוא 'דל ןורכזה רפסב "הרות הנשמב יטקדידה רבסהה
רפסו הרות דומלת תווצמ" סידנרב הדוהי :ואר הז ןוויכב הבושחו תניינעמ הגצה .21
.9-26 'מע ,(ט"נשת זומת) ה םיעוטנ :ךותב ,"ם"במרל הרות הנשמ
תאצוה ,רשכ ףסכ ,ירמת ריאמ :לשמל ואר טפשמו הלכלכ יאשונב תפסונ רזע-תורפיס .22
תודוסי" יגח.ש .ב-א רתכ ןוכמ הכלהה פ"ע טפשמו הלכלכב םירקחמ ,רתכ .1994 סמ
.(בנשת) 2 םיינחמ :ךותב "רחסמה תוכילהו תוכלהב םיירסומ
הרות הנשממ תוכלה טקל .לארשי תנידמב קוחהו ם"במרה :ואר םירחא םייפיצפס םיאשונב
םיאשונב תורוקמ יצבק .ירבעה טפשמב תואנדס :ןכו .המשת רבוקר.נ .תסנכה יקוחל הקיזב
.(זמשת) 'ד תרבוח ,(דמשת) 'ג תרבוח ,(דמשת) 'ב תרבוח ,(גמשת) 'א תרבוח ,רבוקר.נ .םינוש
לע ראשה ןיב ךמתסהל ןתינו הלחתהמ לגלגה תא איצמהל ךרוצ ןיא םייללכה םיאשונב םג
תוינכתל ףגאה תאצוהב ,יתכלממה ס"היבל פ"עבשותב םירועיש ,הקיקחה :ןוגכ םימוסריפ
.המשת קזב.י .ויתונוכתו ותוישיא רואת ,ירבעה ןידב טפושה .ח"נשת יוסינ תרודהמ .םידומיל
ול היה אל םלועמ .תוכרעמ ןנכתמו חתנמ אוה הז רמאמ בתוכ :רבחמה תולצנתה .23
החלצהל הכז וידלי ךוניחב .התכ ינפב רועיש ןתנ אל וימימ ,הזמ תוחפ .יכוניחה להנימב קלח
.אימשד אתעייסל ללפתמ אוה וידכנ לעו ,דבלב תיקלח            חזרה לתוכן בשדה חמד