רמה ןולובז לש ורכזל לבא תבישי

2-3 ןויליג ,ט"נשת ,"דמח הדשב"

,הלשממה שאר ןגס לש ורכזל תדחוימ לבא תבישי
,תותד יניינעל רשהו טרופסהו תוברתה ,ךוניחה רש
,הכרבל ונורכיז ,רמה ןולובז תסנכה רבח
.ותומל העבש תואלמב
הרשע-עבראה תסנכה לש תחאו-םיעבשו-האמה הבישיה
1998 ראוניב 27 ח"נשתה תבטב ט"כ ,ישילש םוי

:ןוכית 'ד ר"ויה
.החותפ תסנכה תבישי 1998 - ראוניב 27 ח"נשתה תבטב ט"כ ,ישילש םוי םויה

:ןאה'א תסנכה ריכזמ
.םוקל השקבב
!אישנה דובכ
(הנידמה אישנ ינפ תא המיקב םימדקמ תסנכה ירבח)

:ןאה 'א תסנכה ריכזמ
.תבשל השקבב

:ןוכית 'ד ר"ויה
תוברתה ,ךוניחה רש ,הלשממה שאר ןגס לש ורכזל תדחוימ לבא תבישי - םויה-רדס לע
העבש תואלמב ,הכרבל ונורכיז ,רמה ןולובז תסנכה רבח ,תותד יניינעל רשהו טרופסהו
.השקבב .היימוד תקדל םוקל שקבמ ינא .ותומל
(חונמה לש ורכז תא המיקב םידבכמ תסנכה ירבח)

:ןוכית 'ד ר"ויה
.השקבב .תבשל השקבב

:ןאה 'א תסנכה ריכזמ
.ךשדק רהב ןכשי ימ ,ךלהאב רוגי ימ 'ה .דודל רומזמ
.ובבלב תמא רבדו קדצ לעפו םימת ךלוה
.וברק לע אשנ אל הפרחו הער והערל השע אל ,ונשל לע לגר אל
.רמי אלו ערהל עבשנ .דבכי 'ה יארי תאו סאמנ ויניעב הזבנ
.חקל אל יקנ לע דחשו ךשנב ןתנ אל ופסכ
.םלועל טומי אל הלא השע

.דודל תולעמה ריש
יניע ומר אלו יבל הבג אל 'ה
.ינממ תואלפנבו תולדגב יתכלה אלו
,ומא ילע למגכ ישפנ יתממודו יתיוש אל םא
.ישפנ ילע למגכ
.םלוע דעו התעמ 'ה לא לארשי לחי

:ןוכית 'ד ר"ויה
ונאו ,ותומל העבש ואלמ םויה .ונניא ןולובז ,רמה תחפשמ ,תסנכה ירבח ,אישנה ינודא
אל תוברק .ונמע ויכרעו וחור ךא ,וידעלב םיכישממ ונחנא .ונדבוא תא םיבאוכו םיבוצע
לע ברקה ,ןורחאה ברקה .חצנמ אצי םבורמ .וייחב ,הכרבל ונורכיז ,רמה ןולובז להינ םיטעמ
ופוגשכ ,תושקה תועשב .ותוא העירכה אפרמ תכושח תירזכא הלחמ .םלוכמ השקה היה ,וייח
אציו תינלטקה הלחמל לכוי םעפה םג יכ ,ותנומא תא ןולובז שטנ אל ,תפות ירוסייב רסייתה
אל הרמה תמאה .םילחיו רבגתי ,רובעיש ענכשל למע ויאפור תא וליפא .הנוילעה לע ודישכ
ידיקפתב .הווקת רסחו שונא ובצמ יכ ונעדיו שאונה וקבאמ תא וניוויל קוחרמ .ונתאמ המלענ
ןולובז .ותלחמ תרמוח תא ינממ וריתסה אל םהו ,ויאפור םע רשקב יתדמע תסנכה שאר-בשויכ
,ךירדמ היה אוה .םהיתובקעב ךלוה םעהש םייטמזירכ םיגיהנמ לש רמוח ותואמ ץרוק אל רמה
,םדא ,יתימא רבח היה ונל .וזה ץראה לש םיננערה םילמסהמ ,רגבש רעונ תעונת שאר ,ךנחמ
.הלמה תועמשמ אולמב ,"שטנעמ"
תבדנתמ ,תיצולח העונתכ דמעמ םמצעל ושבכו וכלהש ,תוגורסה תופיכה ינב תא בציע ןולובז
28 תופיצרב הב ןהיכו 1969 תנשב סנכנ תסנכל .הנידמה לש היישעה זכרמב בטיה תבלושמו
תסנכה הנהש ,םכותב ילו ,םיריעצל הווקת תרושב התייה 33 ליגב תסנכל ותריחב .םינש
תא רמה ןולובז ללוח רחא יאקיטילופ לכמ רתוי ילוא .יניס רוד ,שדחה רודה ינפב תחתפנ
קלחל ןוטלשה יפוליח תא ךפהו שדח יטילופ ןדיע חתפ אוה .ץראב לודגה ינוטלשה יונישה
.זכרמב לארשי-ץרא תא דימעהש ,יגולואידיא-ירוטסיה ךפהמ היה הז .ונלש היטרקומדהמ
תופיה ויתונשכ האר ךוניחה דרשמב ויתונש תא .ךוניחה רשכ ודיקפת תא דואמ בהא ןולובז
דיקפתב .הלש תויכוניחה תורגסמב ועבקיי הישנא תומדו הרבחה תומד יכ ןימאה אוה .רתויב
ךוניחב הצר ןולובז .לובג הל ןיאש הכאלמ ,חווט תכורא תיתרבח תוחילש האר ךוניחה רש
התשעש ךרד ,תינויער תוחיתפב לגד תאז םע .תורודה תמכוחמו הרותהמ קנויה ,יממע ידוהי
.הפיכ שבוח ךוניח רשל הלק אל המישמ ,םיבחרנ םיגוח לע לבוקמ ותוא
ינועט םידימלת םודיק ,ינויצה ידוהיה ךוניחה תקמעה :םימוחת השולש ומצעל ביצה דעיכ
.םירומה לש הרשכהה תמר רופישו תושלח תויסולכואמ חופיט
.ימואלה תורישה תונב - וסוסיבל םתרנש לודגה לעפמה ןאכמ .ןימאמ ינויצ היה ןולובז
הלא לכ תכלל םיכירצ ויתובקעבש ,ךרד ןויצ האר ימואלה תורישל תונבה תובדנתהב
.ל"הצב םיתרשמ םניא םינוש םימעטמש
.תינרדומו תינלבוס ,החותפ ,הינווג לולכמ לע תיטרקומד הרבח לארשיב תוארל הצר ןולובז
.םיטלובה הינמאנמ היהו ,םידוהיב הירוזא לכ בושייבו המלשה לארשי-ץראב ןימאה ןולובז
םילויטב דדמ היליבש תא .תובא תלחנ האר הבש ץראה ןיבל וניב היה הבהא לש רשק
יכישממ תא םהב האר אוה .ריקוה היבשייתמ תאו ריכה םישדחה היבושיי תא ,תודעצבו
םינושארה םיתומיעה דחא .הבהא לש ןמור הז היה דימת אלש אלא ,תיצולחה תשרומה
םע םולשה םכסהמ קלחכ ,יניסב םיבושייה יוניפ היה "םינומא שוג" לומ דמע םהבש םישקהו
םכסה לע םתח עורק בלב .ומויק םע םילשהל ץלאנ םלוא ,ולסוא םכסה תא ללש רמה .םירצמ
.לוכמ וילע השק היה לארשי-ץרא יקלח לע רותיווה .ןורבח
,תוילרוג תוערכהל ףתוש היהו ,תילארשיה הקיטילופה לש םיבושחה םיתמצב היה ןולובז
השעמ לבא ,רמול גהנ ,תכלוהו האב הקיטילופ . ומלוע זכרמב דימעה יטרפה םדאה תא םלוא
,"ידאפ םאלכ" ,םילמ ראשה לכו ,הקצומו תמייק לע-תובישח ול שי החפשמ םוקיש ומכ
.ונושלב
וב האר ןולובז .םצעתהו ךלהש ,םינוליחל םייתד ןיבש עסשהמ דואמ דרטוה תונורחאה םינשב
דדומתהל ידכ .תיטרקומד הרבחכ תילארשיה הרבחה לש היתודוסי תא רערעל הלולעה הנכס
.םיפתוש לש הנבה ,תידדה הנבהל עיגהל ץמאמב ,םישגפמו תויורבדיה םזי הז בצמ םע
,הרבעש הנשב תואמצעה םויב .תובבל בוריקב לוכמ רתוי הצר ,בלה לעב םדאה ,ןולובז
דומענ םאה .םיחא תאנש :םינפבמ ביוא ונילע םייאמ" :ריהזה ,לארשי יסרפ תקולח דמעמב
ליכשנ אל םא ירה ?התומלשל םיברע ונאש המואה לש התוקרפתה חכונל תובולש םיידיב
".ונתוא עירכת איה ,וז תוניוע לרטנל
םירעוסה םילגה ןיב הניפסה תא טוונל קר אל עדיש טינרבק ,ךרד הרומו גיהנמ רסחי ותעונתל
ורתונ ותריגמב .םנמז םרט ומייתסה רמה ןולובז לש וייח .םיחטבמ ףוח לא האיבהל םג אלא
,תוכילהה םיענו עונצה שיאה ,רמה ןולובז .םלועל דוע םישגי אל ןתואש ,תובר תוינכות
,ךילא םיעגעגתמ רבכ ונחנא .ויכישממ תא בייחמ ונל ריתוהש רסמה .דוע ונניא ,ערהו רבחה
.דבל םכניא - דבכה םכנוגיב ,תונבלו םינבל ,הימחנמ היערל .ןולובז

.השקבב ,והינתנ ןימינב הלשממה שאר

:והינתנ 'ב הלשממה שאר
ןולובז ,רבעבו הווהב תיבה ירבח ,רמה תחפשמ ינבו הימחנמ ,שאר-בשויה ינודא ,אישנה דובכ
ומר אלו יבל הבג אל 'ה" :םיליהתב רומזמה ירבד תא רשויב ומצע לע רמול היה לוכי רמה
."תולדגב יתכלה אלו יניע
לש גיהנמל היה אוה דואמ ריעצ ליגב .רתויב םידבכנהו םימרה םידיקפתב תריש ןולובז
הרבחה לש טבמה תדוקנמו ,ןפוד יאצוי םיישיא םיגשיהל עיגה אוה .דואמ הלודג העונת
.דואמ האג תויהל םלועבש תוביסה לכ ול ויה ,ונלש תיגשיההו תיתורחתה
,והשימ לע אשנתמ ותוא יתיאר אל םלועמ .ובל הבג אל דחא עגר ףא .וכרד התייה אל וז לבא
.םרה ודמעמב האגתמ וא
ול םיבושחה םירבדב .ןרתו היה אל יאדוובו ,לק ףתוש היה דימת אל ןולובזש ,רמול בייח ינא
םושו הררש לש םינוניג םוש השוע אל אוהש יתעדי דימת לבא ,דואמ ףיקת היה אוה תמאב
.ונלש הקיטילופב ידמל רידנ ,עודיכ ,הזו ,דובכ לש תונובשח
ינע ,תשורח-תיבב לעופ לש תיב ,לדג אוה ובש תיבה לע םירבד םינורחאה םימיב ונעמש
,ירעצל ,םש יתייה .םיקה ןולובזש הזה תיבה לע והשמ רמול הצור ינאו .חורב רישעו רמוחב
רוקיבה ןמ דואמ הברה יתדמל לבא ,החפשמה תא םחנל יתייער םע יתאבשכ ,ותומ ירחא קר
.הזה
הריוואה ןמ ,םידליה ןמו הימחנמ היערהמ ,ישונאה ןבומב תיבהמ םג תוקומע יתמשרתה
,יזיפה ןבומב תיבהמ םג יתמשרתה לבא ,םתלוז ןיבל םניבו ,םמצעל ןיבל םניב ,םהיניבש
.םירפסו תועינצ תרמוא הלוכש ,תיעיברה המוקב הרידה :ועמשמכ וטושפ
,הפי תורפסו שדוק ירפס :תיבה תוריק לכ ינפ לע םירפס .הלאכ םירבד םויה םיאור אל רבכ
םירפס ,םישמושמ םירפס אלא ,בהז תויתואבו רוע תוכירכב אלו ,תוגה ירפסו עדמ ירפס
ישנא לש קהבומ תיב ומכ הארנ הז ,ירמוחהו ישונאה ,תיבה לש םינבומה ינשב .םהב םיארוקש
.רטסינימ לש ןבומב ,לארשיב רש לש תיב אל ןפוא םושבו ,םיעונצ חור
יגשיההו יתורחתה םלועב תיטילופ הריירק השועש ימ לש ויה אל תונורקעה םג ,תיבה ומכ
ךוניחה אל יאדוובו ,םיידיימ םיגשיה איבמש הלועפ הדש אל אוה ךוניחה .2000 תנש ברע לש
יכרע תלחנהב :הדמתהבו תונשקעב קסע אוה הזבו ,רקיעה היה הז ןולובז יניעב .םיכרעל
ידכ תושעל ותלוכיבש המ לכ תיישעבו לארשיב םיריעצ לש תורודל לארשי םע לש חצנה
.םייתדל םינוליח ןיב רעפנה רעפה לע רשגל
היה רמה ןולובז .ותוא וריכה אל טושפ םה ."יחצנה טבלתמה" ול וארק ןולובז לש םיבירי
שיש דימת רוכזל ,ולצא ןורקיע היה הז .בוש בושחל ,העד דוע עומשל ,לוקשל ,בישקהל חותפ
.עירכמ אוהש ינפל - ןובשחב ןתוא איבהלו תועד דוע
.ולש תא גישמ היה ללכ ךרדבו ,יראכ הילע םחלנ היה אוה ,הטלחה ולצא הלפנש ירחא ,לבא
.הנטק אל תופיקתב לבא ,טקשבו םעונ יכרדב םנמוא
תומלש ןעמל ולש תוליעפל תיתרושקת הטלבה התייה ,שאר-בשויה ינודא ,םירבדה עבטמ
ןכומ היה אוה .הברה הזב קסע אוה .םעה תומלש ותוא הגיאדה לוכמ רתוי לבא ,ץראה
.דירפמה לע רובגל לוכי ףתושמהש דימת ןימאהו ,בירי לכ םע רבדיהל
לארשי תבהא חורב גופס ולוכ לכו ,לוגד ךנחמ ,ותייווה םצעמ ךנחמ ,לארשיב גיהנמ היה אוה
.םעב תודחאה תא ריבגהלו חפטל הפיאשבו
ללכה תא םג רפה רמה ןולובז .םיסרטניא אלא ,תובהא ןיא הקיטילופבש ,רמול םיגהונ ונחנא
.דואמ ונל רסחי אוהו ,ךכ שממ ,ותוא ונבהא .הזה
דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ ,ךממ שרוד 'ה המו בוט המ םדא ךל דיגה" :רמוא איבנה הכימ
."ךיהלא םע תכל ענצהו
.רמה ןולובז לע ,הלמב הלמ ,רמאנ וליאכ הזה קוספה םג

.ךורב ורכז יהי

:ןוכית 'ד ר"ויה
.השקבב ,קרב דוהא תסנכה רבח .הדות

(הדובעה) קרב דוהא
עברא ,תסנכה ירבח ,םירקיה רמה תחפשמ ינבו הימחנמ ,שאר-בשויה דובכ ,אישנה ינודא
:רמה ןולובז םע םישגפממ ינורכיזב תולוע תונומת
ורכז ,ןיגב םחנמ לש ותלשממ ,"לילגה םולש" עצבמ רחאל הנש ,1983 ינוי - ןהב הנושאר
,םיכורא םייחל לדביי ,ורבח םע דחי ,קיתו רש רבכ ןולובזו ,ריעצ ן"מא שארכ ינא .הכרבל
רדחל ץוחמ תוחישב ,תונורדסמב ,הזמ רתויו ,הלשממה ןחלושל ביבסמ ,ריאמ-ןב הדוהי
ביבס תכלוהו הלדגה הכובמהו הקוצמה תא רותפל ךרד םישפחמ םהינש .הלשממה
,תינוחטיב תוירחא לש הקזח השוחת בלשל ךרד םישפחמ ;המחלמה תואצותו תוחתפתהה
ירבד לש דההו םדא ייחל הקומעה תישונאה תושיגרה םע דחי ,ונכרד תקדצ םע תוהדזה
.ןונבלב םוי םוי םימחלנש ,ןולובז לש ויכינח ,תוגורסה תופיכה ינב ,םינבה
,םייניע עבראב רסייתה ןולובז .ץוחה רש רבכ ינאו ,ןיבר קחצי חצר רחאל - היינש הנומת
לע ,חצרל ואיבהש םיכילהתה לע ,ץוחב וירבדב ףושחל ןכומ היהש הממ רתוי הברה
להק לש וחצמב קבדת הלילחש המגיטסל דרח ,םעב רעפנו ךלוהה ערקל דרח .תועמשמה
לכ תאו םהייח לכ תא ומרתש ,םללכב םייתד םישנא ,תוגורסה תופיכה ינב ,םלש ,בחר ,לודג
םירזוחש ,םירבח לש םינבו םינב לש תובוגת לע באכב רפסמ ;הנידמה םע תוהדזהל םתייווה
,תושק תובוגתב םימעפל םילקתנ םהו ,תוהדזהל ואבש ,חצרה ירחא םיימויו םוי רכיכהמ
קבאמ וא ערק ,הלילח ,עונמלו חיש-ודה תא שדחל תישונאו תירוביצ ,תיטילופ ךרד שפחמו
.םיחא לש
תכשל לא אב ןולובז .תסנכב ןולובז לש ןורחאה םויה ,םיישדוחכ ינפל - תישילש הנומת
םכסה לע ונלש רעונה ינבו ןליא-רב לש רעונה ינב םע דחי םותחל הדובעה תעיס שאר-בשוי
,ולש ויבאכו הווהה יבאכו תירוטסיהה תירבה לע תונורכיז .םיטנדוטסה תועונת ןיב יטילופ
ולוקו ,ונלש החישב הלועש לגעמה ינוח לש יומידהו ,דיתעל םיערז םיערוז ונחנאש תושוחתהו
התאשכ ,יב תלחלחמש באכה תשוחתו ,ונממ תנרוקש תימינפה המצועהו ,וב דגוב םימעפלש
.תאזה הכשלב בוש ותוא הארת םא עדוי ךניאש עדוי התאו וינפב לכתסמ
לש חישה ךותב .הימחנמו ,הכרבל ונורכיז ,ןולובז לש םתיבב ,העבשב - הנורחאה הנומתהו
.םירפסה יפדמ לא תודדונ ,הלשממה שאר לש ויניע ומכ ,יניע םג ,םילבאה להק
:הז דצל הז .התא ימ ךל רמואו ךיתומא 'דב םיפדמה לע םירפסה םה המ יל רומא :רמאנ רבכ
לדיל לש "סונקירפא ויפיקס" םדצלו ,באה קוק ברה יבתכו "הקזחה דיה"ו "הרות הנשמ"
,תימורה הירפמיאה לש יתבר היגטרטסא םע קאווטולו ,לעבינח תא עירכהש ויפיקס ,טראה
יטילופ חוכל התיילעו הדובעה תעונת תודלות ,קפואה וק לע הכילהה םע אריפש הטינאו
.ןימינב רטלו לע ןטק רפסו ,הלבקה לע םולש םשרגו ,םישולשה תונש תישארב
יפדמ לכ - וישרוש תא ,ויפוא תאו ושפנ תומוצעת תא ןולובז באש ןינמ תעדל הצור התאשכו
.רמה ןולובזמ קלח םה םירפסה לכו היירפסה
יקלח יהי" :קילאיב ןמחנ םייח ימואלה ררושמה לש ותרוש-ורמאמ ןמיסב ודמע ןולובז לש וייח
."ךרד ירשי םלוע יוונע םכמע
תאבהב ,תוגורסה תופיכה רוד תגהנהב :ונלש ונרוד לע ומתוח תא ןולובז עיבטה השולשב
לכל ידדה דובכ לשו תונלבוס לש תיטילופ תוברת תגהנהבו תימואלה היווהה זכרמל ךוניחה
.וכרד ךרוא
לעו תונויצה לעו תמאה לע :רמה ןולובז לש ורכז דימתל ונתעדותב דומעי םירבד השולש לע
.הנומאה
לע :דמוע םלועה םירבד השולש לע" :רמוא ,תובא יקרפ לש 'א קרפב ,לאילמג ןב ןועמש ןבר
".םולשה לעו ,ןידה לעו ,תמאה
.ןוצר יהי ןכ
.ךורב ךרכז יהי ,ןולובז ,דואמ ונל רסחת

:ןוכית 'ד ר"ויה
.השקבב ,יול דוד תסנכה רבח .הדות

:(תמוצ-רשג-דוכילה) יול דוד
רוד תונשמ הלעמל ךשמב .הדבכנ תסנכ ,הרקיה רמה תחפשמ ,שאר-בשויה ינודא ,אישנה דובכ
רשכו תסנכה רבחכ שידקה וימי ינש תיצחמכ .הזה תיבב רמה ןולובז לש ומוקמ דקפנ אל
.םייתרבחהו םיימואלה םיאשונה םודיקל לארשי תולשממב
םגו .תימואתפה ותכילה םע םילשהל ןאממ בלה .השק .היהש ימכ ןולובז לע רבדל רשפא-יא
יוטיב ילככ םילמה תוספא לומ השקתמ הזה תיבב תסנכה ירבח לש ,רצויה ,איצממה חומה
ןנער ץעכ איה ןולובז לש ותכילה .ולוכ םעה תאו ונלוכ תא דחאמה בואכמלו הלודגה הדבאל
יגלפ לע לותש" :בותככ ,ןנער ץע ,הפי ץע הז היה .ונלש ישונאהו יטילופה ףונה ןמ רקענש
ולבנ אלו ושבי אלש ,דימת םיקורי םילע םעו ,תדלומה תמדאב םיקומע םישרוש םע ,"םימ
.םינחבמו םירגתא תייוור התיהש ,וכרדב ובצינש םילושכמ ףרח ,וייח לכ ךרואל
לש ,תוליעפ לש םינש דוע ול ונוכנ תמאב יכ ,דוע ונניאו היהש ימכ ןולובז לע רבדל השק
.הב םייח ונחנאש השקה הפוקתב המורת לש ,תומזוי
,םיריעצ ועיגה תסנכה לא .1969 תנשב תסנכל דחי ונסנכנ .הנש 30 ינפל ןולובז תא יתרכה
.תרחא תוליעפ ,שדח ןונגס ,היציבמא םמע ואיבהו םהיתוגלפמב וחמצש ,שדח רוד לש םיגיצנ
.םייתרבחהו םייטילופה ונייחב תורומתו תומורת הרשיבש הפוקת וז התייה
.הגורסה הפיכה םעו תירולבה םע ,ףיקתה ,ץרמנה ריעצה ןמ םלעתהל רשפא היה אל
.ויתונורשכב טא-טא וריכה ,הזה תיבה לא עיגהש שדח לכ ונחבש ,םיסונמה ,זאד םיקיתוה
וכלה םישנא .רחא רנא'זמ ימצע ןוחטיב ןירקה ,דימת ןכייח ,יממע ,תוכילה םיענ היה אוה
.הזה תיבב תיטילופה תוליעפה זכרמל היה אוהו ,וב ונימאהו וירחא
םע ,השק הפוקת וז התייה .דעסה רשל היה - רכוז ינאו - הלחתהב בריסש ףא ,ןמזה תצורמב
הקעזה תא תאזה המבה לעמ יתעמשה ,איהה הרובחה םע אבש ריעצכ ,ינאו ,תויתרבח תואלת
רחאלו ,יל בישהל ךירצ היהו דעסה רש היה אוה .חותיפה ירעבו תונוכשב ,םעב לודג קלח לש
רקבל ימע אובל ליאות םאה ,רשה ינודא :ול יתרמאו וילא יתשגינש רכוז ינא ,הנעש המ הנעש
תומלש תוחפשמ ךיא וניארו םינומטקה תנוכש לא ונאצי .ןכ הנע םוקמב וב ?םיוסמ םוקמב
.קנחמב תויח ,תולבוס
.תועמד ואלמתה ויניעש יתיאר .םחה םדאה ,רחאה ןולובז תא יתרכה עגר ותואב
ונינש ונמצע תא ונאצמ 1977 ךפהמב ,ןכמ רחאל .םידידי ונייהנו ,עגר ותואמ ותוא יתבהא
.תחא םעפ אל ףא המגפנ אל תאזה תודידיה .ךשמנ הז ךכ ןמז ךרואלו ,הלשממב םירבח
.ונלש תוגלפמה תופתוש ויה ןהבש תולשממה לכב - הזה גשומב שמתשהל רשפא םא - ונתריש
לשו םידלי לש ,הלא לש םבאכ תא באכ ךיא ,דיקפתה תא יח ךיא ,ךוניח רשכ ותוא רכוז ינא
אוה .םדקתהל םהל ורשפאי רשא םיאנתה תא םהידלילו םמצעל קינעהל ולכי אל רשא םירוה
הרייעב ותוא אצומ תייה ךכ .ןוילע ידוהי וצ ויניעב התייה םעה תשודק .םדאב ןימאה
.ןיינעתמו לבוס שיאו הנקז ,השיא ,שיא קבחמ ,הנוכשבו
ודמעמ תא העבק רשא ,ינויצע-תדעו לש םזוי היה ,לארשיב הרומה לש ודמעמ ןעמל השע אוה
ביצקת לש ןיינעב רכוז ינאש רצוא רש םוש םע םעפ ףא רשפתה אל אוה .לארשיב הרומה לש
יוטיב הזל ןתנו ,םיבר לש םבאכ תא שיגרה אוה .ותומכ ןיאמ יתרבח םחול היה אוה .ךוניחה
.הנורחאה הפוקתל דע ,ףתתשה ןהבש תולשממה לכב
ןולובז .םימוחתה לכב תומוד ויה וניתודמעו ,רבד ותוא ונרביד לבא ,וניניב םימאתמ ונייה אל
ומלוע תפקשה .םחולה תחונמ ותניחבמ היה אל םינשה תוברב הלשממה ןחלושו ,הנתשה אל
תא האר אוה .דואמ הדבכ התייה ויפתכ לע הצברש תוירחאה לבא ,התייהש ומכ הראשנ
ימ ,השלוח הנניא תוטבלתהו ;יארחא היה ,לוקש היה ךכ םושמו ,תוירחאה תא ןיבהו לולכמה
.שיגר םדא היה ןולובזו ,טובור אוה טבלתמ ונניאש
יתא אצי ךיא ,תונוכשה םוקיש טקיורפב ןיינעתה אוה ךיא ,ןוכישו יוניב רש יתויהב ,רכוז ינא
םוקישה םוחתב דחי ונישע םילודג םילעפמ וליא .לואשלו רקבל ,תוארל ,תונוכשה לא
.םינקזלו ךרה ליגל תוינכותבו םיס"נתמב ,תוירפסב ,רפס-יתבב ,יתרבחה
אוהו .רבעש המ לכ לע המחנה ילוא היה המשגהב המושיי .תוכז ותניחבמ התייה תובשייתהה
.תולאשמ ול ויהו ;הנבנ המ ,הרק המ - בושיי לכ לע לאוש היה עובש לכ טעמכ ,ןיינעתמ היה
.בהא םכרד תאו דעצ םשארבו לדג םמעש םישנא םתואל יטנתואו יתימא גיצנ היה אוה
םינמז ;הנתשה ןולובזש אל .תאז ול בייח ינאו ,ינידמה םוחתב םג ,ותוא וניבה אל םג םימעפל
אלו ,םיניינעב טולשלו רקיעה לע דומעל ךירצש עדי ,"הפוקה לכ לע תכלל" םוקמבו ,ונתשה
,רחא גוסמ ,ןוכנ .גיהנמה ,היישותהו היישעה בר ןולובז היה הז .ונילע טלתשהל בצמל תתל
.יחצנה ךויחה םע יממע
.ועדי ונתאמ םיברש יפכ ,רבוע אוה המ יתעדי ןכש ,יתלאש אלו םינורחאה וימיב ותוא יתיאר
יתייהו לאוש יתייה אל .דוד ,יתיזר המכ הארת :יל רפסמ היה אוה .לוכיבכ םלעתמ יתייה
םג דמע אוה ךיא םירכוזו ןאכ הלשממה ירש םיבשוי ןורחאה ביצקתה לע ןוידבו .ךייחמ
אורקל עדי אוה םירפסמה ירוחאמו ,הפרה אלו קעצו ןחלושה לע םלהו םינורחאה ויתוחוכב
.המ יהיו ,ךומתא אל הזה ביצקתב ינא :יל רמא ונתאצבו ,םיאשונה תאו םישנאה תא תוארלו
.תחא הנומא לש ףתושמ ןויערבו ,ךרד לש תובלטצה ,יתבזע ינאו ךלה אוה
םישיגרמ םתאו ,םכשאר תרטע ,בא לש הארונ הדיבא וז החפשמל .דואמ ונל רסחי אוה
,םכשאר תא ומירתו םכתמוק תא ופקזת יאדו לבא ,םימיה ףוס דע ,ףוסה דע ושיגרתו ונורסחב
.תילוגסה ותמורתב הוואג קר לארשי םעל ףיסוהו ,הזכ היה החפשמה שאר יכ
,תוירבה תא בהוא ,ץרמנ ,ריעצ ךרד הרומו גיהנמ דבא ,תימואל-תיתדה הגלפמה ,ותגלפמל
ןבא ןימכ היהש ,תראפתל ןב דבא םעלו הנידמל .ותוא ריכהש דחא לכ לש בלה לא רדחש
.ונלש שיב ,ונלש ספיספב הקירבמ
תא שיא ךירעהל ונעדי לבא ,הנוכש התואב ונלדג אלו רפכה ותואב ונדלונ אל .רבח דבא יל
ןשייבה ,ץרמנה ריעצה תא ,דימת ךתוא רוכזא ,ןולובז ,ךילע יל לבח .ותוא יתבהא .והער
.ךורב ךרכז יהי .הגורסה הפיכהו הפיה תירולבה לעב ריעצה גיהנמה ,ןכייחהו

:ןוכית 'ד ר"ויה
.השקבב ,יערד הירא תסנכה רבח .הדות

: (ס"ש) יערד הירא
ירבח ,םירקיה רמה תחפשמ ינב ,לארשיל ישארה ברה ,שאר-בשויה ינודא ,אישנה ינודא
דיקפת אלממכ דפסהה ספתנ תידוהיה תרוסמב ,ןולובז לש ורכז יריקומו םיריכמ ,תסנכה
,םייחה לש םדובכל ,רמולכ - "ייחד ארקי" ."יבכשד ארקיו ייחד ארקי" :ל"זח ןושלבו ,לופכ
רטפנה לש ודובכל ,רמולכ - "יבכשד ארקי" ;םידיפסמש רטפנה לש ויריקומ ,ותחפשמ ינב
דיקפתה לש ילולימה שוריפל רבעמ ךא .םלועה ןמ בוט םשב אצי יכ םלועל רפסל ,בוטה
.וכרע ןאכמו ,ל"זח םירמוא ,ידיחי דלונ םדאה .רתוי קומע ןויער יוצמ ,דפסהה לש לופכה
ול שי יכ דיחי דלונ אוה .ידוחיי דיקפת םדא לכל ,תידוהיה תרוסמב רוביצה תובישח תורמל
רסמה הלוע ונממו םלגמ אוה ותואש דיקפתה ,וצרת םא ,וייח תריש ,ול ידוחייה דיקפת
ובש רבד ותוא ,רטפנה לש ,ולש ידיחיה ודוחיי תאלעה אוה לופכה דפסהה .ולוכ םלועל
אוה דומלל וראשייש םייחל רסמ םג .רטפנה תא דבכל הבוחל רבעמ איה וז האלעהו ,דחייתה
ךישמהלו םיראשנה םייחה תיינומרה ךותב תידוחייה וייח תריש תא ץמאל ,רטפנה לש ודוחיי
.הקיספהל ןתינ אלש הניגנמה תא
לכ לע ךושמ היה דסח לש טוחו ,יטילופ ביריכ ,רשכ ,רבחכ ,םדאכ ןולובז תא ונרכה ונלוכ
.ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבחו ,תוכילה םעונו תוניגהו דסח ,ותוליעפ
קומע הכ ןפואב עוטנ ןולובז היה הבש ,תידוהיה תרוסמב ?ןולובז לש וייח תריש איה המ ךא
,ןולובז .המישגהל םדאה תא ןווכמו תוהמה תא גציימ ,ותוהמ לע הרומ םדא לש ומש ,ישרושו
ןלובז חמש" :םילמב םיטבשל ונבר השמ תכרבמ קוספב גצוימ ,בקעי לש ונבכ ,ל"זח תרוסמב
."ךילהאב רכששיו ךתאצב
ןיב יכ ונל םירפסמ ל"זח .הרומג תופתושבו רומג ןויוושב רכששיל דומצה םש היה ןולובז
םיקחרמל אצויה רחוס היה ןולובז .לרוג תופתושו תיקסע תופתוש התייה ןולובזל רכששי
,הרות דמול ,םילהוא בשוי היה רכששי וליאו ,ץוחבש םלועה יפלכ אצייל ,סנרפל ,רוחסל
.הרות לש הלוע לובסל ומכש הטהש
הרומתבו רכששי תא סנרפי ןולובזש ,הקסע םהיניב ושע רכששיו ןולובז יכ םירפסמ ל"זח
םלועב קלח איה ,םירבדה ינפ לע ,תופתושה .הרותה רכשב וקלח תא ןולובז םע רכששי קלחי
הזה םלועה ןיב הקשה תודוקנ ןיא .תיחטש הפקשה וז ךא ,אבה םלועב קלח תבוטל הזה
תופתוש .תומלוע ינשמ בכרומו עוטנה םדאה ךותב היוצמ הדיחיה הקשהה תדוקנ .אבה םלועל
לכ .ומצע םדאה יקלח לע תססובמ תופתושה ובש םוקמב קר ,ןכל ,ןכתית ןולובזו רכששי גוסמ
וירושיכבו ויתולבגמב הרכהה תאו תלוזה לש וקלח תובישחבש הרכהה תא הקסעל איבמ דצ
וקוסיעב יסחיה ונורתיב ריכמ ךא ,רכששי לש וקוסיע תובישחב ריכמ ןולובז .ותלוז לשו ולש
ובושיי יכו ,הרצי תבשל ,הארב והותל אל יכ ריכמה ,רכששי יבגל םינוכנ םירבד םתוא .ולש
ןולובזו ותרותב רכששי .האופר ,תואלקח ,רחסמ ,הדובע ,םלועב היישע בייחמ םלוע לש
.וישעמ תאו ותלוז תא ריקומו ךירעמ ,וקלחב חמש דחא לכו ,ותדובעב
.אבה םלועהו הזה םלועה :םיכפהו תווצק ,הדובעו הרות לש ליבומו ןמאנ גציימ היה ןולובז
לבא ,ינורקעו בושח ול הארנש לע רתיו אל אוה .תורשפ שיא היה אל ,תאז תורמל ,ןולובז
רושקה הרות שיא ,הדבכמו הרות ריקומ ךא ,השעמב עוטנה םדא .הינומרה לש שיא היה אוה
,שעמו השעמ שיא הז דצל ךא ,ותליהקל ךרד הרומו ךנחמ ,םתרותמ הקשמו הלוד ,ויתוברל
תא קחד אל ינולובזה וקלח .ןולובזהו רכששיה תא ומצעב םייק ןולובז יכ ,הינומרה לש שיא
.ךפיהלו ,ירכששיה
ול ינש ןולובזש בשח אל ובש רכששיו ,םד תצצומ הקולע ,טיזרפ רכששיש בשח אל ןולובז
ולא ,םעה יקלח ןיב רשיג ,חורב ושארו היישעב וילגרב עוטנ היהש ימכ ,ןולובז .ותובישחב
םילוע םייח םישנאש יח רשג ,היישעמ םיקוחרה חורבש ולאו חורהמ םיקוחרה היישעבש
תונלבוסה לע קר אל יונבה יח רשג ,יח רשג ותוא איה ןולובז לש וייח תריש .וב םידרויו
התא וא ,תאז רמוא אל ךא טיזרפ התא - רוביד תוברת לש םיינוציח םיסומינ לע תססובמה
ץוציפל עיגהל הפוסו הרצק הייח תלחותש ,קופיא לש תונלבוס וז .תאז דיגא אל ךא יצאנ
.תגגופתמ הפילקהשכ
אוה .ולש דצה תא קמועל האר ךא ,וילע קלח .תלוזה תא ךירעה אוה יכ ןלבוס היה ןולובז
יקלח לש ימינפה ןיערגה תאו יבויחה תא האר .השעמה תא ךירעהו הידמולו הרות ךירעה
.םידוהי ונחנא ,םהרבא ינב ונלוכ :לולכמה תאו םינושה םעה
ץוציפ ינפל עגר :רורב רסמה ?ןולובז לש וייח תרישמ דומלל ונילע המ - "ייחד ארקי"ל ןאכמו
,התסהה תא קיספנ ,םיקיתוול םילוע ןיב ,םיזנכשאל םייחרזמ ןיב ,םינוליחל םייתד ןיב יתרבח
לע .לארשי ללכמ םיחא ואיצות לאו םינבא וקרזת לא ,תומש וארקת לאו תופיכ קורזנ לא
,הקינכט איה היטרקומד .רבק ילא ונמצע דירונ לא :ונלוכל ארוק ינא ןולובז לש ירטה ורבק
.השכורל ךירצו רשפאש תישפנ הנוכת איה תידדה הכרעהו תונלבוס
רוביצל ,בוטו םלש רוביצל המגיטס תדמצהל ,הכרבל ונורכיז ,ןיבר חצר רחאל ,םידע ונייה
םשוה ,ותנומאלו וצראל רוסמ ,יגולואידיא רוביצ .הנחבה אלל ,סיסב אלל ,ימואל-יתדה
.הל המוד ןיאש תויניצבו ,לוכיבכ ,םייטרקומד תונורקע םשב סמרמל
,תועדל תודבוע ןיב ןיחבמ וניאש ןפואב ,עתעתמ ,הזבמ ןפואב ידרחה רוביצה גצומ הנורחאל
םג רתוול ןווכתמ יניאו .ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה תא םיתעל ריכזמש ,הטובו סג ןפואב
,המיהדמ הנבה-יאבו תוועמ ןפואב ידוהיה םעהמ םיקלח גיצמה ,ונממ קלח ינאש רוביצל
.וב תמעפמה תידוהיה היגולואידיאלו תוקזחה תוידוהיה תולוגסל ,םיתעל
דחא שיא ינב ונלוכ ."ונחנא םימשא לבא" :בקעי ינב תרימא תא ץמאל ונלוכל ארוק ינא
ןולובזמ ודמל ,וחינה - הבוט הקלח לכ םיחאה תאנש ונב הלכת םרטבו דבאנ םרטב .ונחנא
םסרא ונב לחלחי םרטב ,איה המ תונלבוס ,איה המ לארשי םע תבהא ,איה המ םיחא תבהא
לש םעהו םדאה ,הרותה תבהא יהת .התסהל יד ,תקולחמל יד ,וחינה .ער םש יאיצומ לש
.ךורב ורכז יהיו ,ונכרדל רנ ןולובז

:ןוכית 'ד ר"ויה
.השקבב ,השוארד בהולא-דבע תסנכה רבח .הדות

:(ם"ער-ע"דמ) השוארד בהולא-דבע
ןולובז תא ,וידידיו ותיב ינב ,חונמה תנמלא ,תסנכה ירבח ,שאר-בשויה ינודא ,אישנה דובכ
ךוניחה דרשמב חקפמכ ,רפס-תיב להנמכ ,ךנחמכ ותוא יתרכה ,תובר םינש ינפל יתרכה רמה
.םירומה תורדתסה זכרמ תלהנה רבחכו תוברתהו
.הנידמב ךוניחה תכרעמ םודיקל תובר השעש ,ןיוצמ תוברתו ךוניח רשכ ןולובז תא יתכרעה
קבאמ להינ אוה .לארשי תנידמב םיכנחמהו ךוניחה דמעמ םודיקל קדוצה וקבאמב יתכמת
ויהש םיצוציק עונמל ידכ ,תסנכב תוברתהו ךוניחה תדעו ירבח לכ תכימתל הכזש ,שקיע
.ךוניחה תכרעמב עוגפל םילולע
תמועל םילודג םירעפמ תלבוס ,ירעצל ,ןיידעו הלבסש ,הנידמב תיברעה ךוניחה תכרעמ םג
רשא הנושארה שמוחה תינכות .ותפוקתב הבר תומדקתה העדי ,תידוהיה ךוניחה תכרעמ
,םיכורא םייחל ולדביי ,ןייטשניבור ןונמאלו ינולא תימלושל .האולמב טעמכ העצוב הוותה
ידכ היינש שמוח תינכות תייוותהל לעפ םג אוה ,טקש אל אוה לבא .העוציבב לודג קלח היה
.תיברעה ךוניחה תכרעמ תא םדקלו םירעפה תא רוגסל
תסנכב ונשגפנ הבש הנורחאה םעפה .ושגפנ וניכרד ,הרומה ,דליה יניינע ,ךוניח יניינעב
ארקנש המ ,תיז ןמש יקובקב ינש ול יתרסמ .תסנכב ןאכ עיפוה אוהש הנורחאה םעפה התייה
.תרוסמב תועודי יופיר תונוכת ילעב םירוחש םיניערגמ םייושע ,"החסיכ" תיברעב
םידידי ונראשנש לע חמש ינא" :רמא אוה .םלועל ןתוא חכשא אלש ,תומח םילמב ביגה אוה
ךא ,ךוניח יאשונב ,םיינמוה םיניינעב ונשגפנ ןכא ."וניניב םייטילופה תועדה יקוליח תורמל
.םיינידמ םיאשונב ונדרפנ
,ינא .םיחטשב תויולחנתהה דעבו המלשה לארשי-ץרא שיא היה ,ל"דפמה גיהנמכ ,רמה ןולובז
ינא .םולשל לושכמ ןהב האורו תויולחנתהל דגנתהל ךישממו יתדגנתה ,ע"דמ שאר-בשויכ
תיברעמה הדגב תיאמצע תיניטסלפ הנידמ תמקה חיטביש ,םולש לש רדסהב ךמות
.לארשי תנידמ דיל הזע-תעוצרבו
,ובל ץמוא תא ,ורשוי תא ,רמה ןולובז תא דימת יתכרעה םייטילופה תועדה יקוליח תורמל ךא
בהואו שפנ ליצא ,ינמוה םדא ןולובזב יתיאר לוכל לעמ .ךוניחל ותגאד תאו ותועינצ תא
םוחתב ולש םייחה לעפמ תאו רמה ןולובז תא דימת וכירעה םיברעה הנידמה יחרזא .תוירב
רוכזנ לבא .תיטילופה ותנשמ םעו ותא ונמכסה אל םא םג ,ותומ תא ונבאכ ונלוכ .ךוניחה
.םיכנחמהו ךוניחה ןעמל תובר לעפש ץימא םדאכ ,םחול םדאכ דימת ותוא
.ומחרי הללא .ךורב ורכז יהי .תוכילה םיענו ןוגה םדא ןבכ ותוא רוכזנ דימת

:ןוכית 'ד ר"ויה
.השקבב ,יול קחצי רמ הרובחתה רש - ןורחאה .הדות

:יול 'י הרובחתה רש
תא ריכזהל יואר ,תסנכ ירבח ,םירש ,הלשממה שאר ,שאר-בשויה ינודא ,הנידמה אישנ דובכ
תחפשמ ,םירקיו םיביבח םינורחא םינורחאו ,ןאכ ונתא בשויה גרוב ףסוי ר"ד ונתעונת אישנ
דרשמ ךרד ,תסנכהמ היוולהה עסמ ;תכלמ הדמע םילשורי ןולובז לש היוולהה עסמב .רמה
,ץוחב םישנאה ,ברע תעש העשה .םיתיזה-רה ימורממ ,םיתיזה-רה הכאוב תוברתהו ךוניחה
יתבשח .םישנאה תא רוצעל ידכ הרטשמ ךירצ היה אל .םידמוע םלוכ תרבוע היוולהה רשאכו
רפס-תיב ידימלת קר םאה .אלו אל ?תוגורס תופיכ ילעב קר םאה ,םידמועה הלא ימ ,יבלב
הלא םאה .םה םג ;םה קר אל ?לארשי תנידמ לש ךוניחה רש לש ותוקלתסה תא םיבאוכה
ינימ לכב וב ורזענו ירוביצה ולעופו ותנוהכ תונש םישולשב רמה ןולובזל ונפ ילואש םישנא
היזיוולטהמ ,ןותיעהמ ןולובז תא וריכהש םישנא םג םש ודמע .םה קר אל לבא ,םה םג ?תורזע
תכלמ הדמע םילשורי לכ .תכלמ ודמעו ותוא ובהא ,ותוא וכירעה ,תירוביצה ותוליעפמ וא
שיא ןולובזו םילשורי שיא ןולובז ,רבחה ןולובז ,גיהנמה ןולובז ,ןולובז לש ודובכל
.לארשי-ץרא
לש ופוסב .דחא קר אל ,הברה יתאצמ .ןולובז תא ןייפאל יל עייסיש ,ןייפאיש קוספ יתשפיח
תוסנל ידכ ,גארפמ ל"רהמה לש וכרד יפ-לע ותוא ראבל תוסנלו דחא קוספ אורקל יתרחב רבד
,עיקרה רהזכ ורהזי םיליכשמהו" :רמוא לאינד רפסב קוספה .ןולובז תא טעמב ןייפאל
:תורוא יגוס ינש ללוכ הזה קוספהש ל"רהמה ריבסמ."דעו םלועל םיבכוככ םיברה יקידצמו
רוא אוה ,םויה רוא אוה ,שמשה רוא אוה עיקרה רהוז רוא .םיבכוכה רואו עיקרה רהוז רוא
,רתוי יטרפ רוא אוה ,רתוי םצמוצמ רוא אוה םיבכוכה רוא .לוכה תא ריאמש רוא אוה ,ףיקמ
המכ .יטרפ רוא םגו יללכ רוא םג ,ןולובז ונל ריתומ רוא המכ יתבשח .רתוי יתדוקנ רוא אוה
םע לש ורוא ,לארשי תרות לש הרוא ,לארשי-ץרא לש הרוא ,יללכה רואה - וישעמב היה רוא
םע השק תודדומתהב הז תא הז ומילשה אלא ,הז תא הז ורתס אל ןולובז לצא םירבדה .לארשי
ןולובז .הז תא הז םירתוס םירבדה תשולשש רמוא ןולובז תא יתעמש אל םלועמ .תואיצמה
.לארשי-ץראל ןמאנ היה ןולובז ,לארשי םע לכל ןמאנ היה ןולובז ,לארשי תרותל ןמאנ היה
.לארשי תנידמ יבשות לכלו לארשי תנידמל ןמאנ היה ןולובז
הפוקתה לע ילוא ורביד .תאז השע אוה הבש ךרדה לעו ולש ךרדה תוצירפ לע ורביד רבכ
םע ,תוכופהתה לכ םע ,םויה דעו םימיה תשש תמחלמ ינפלמ ,הב לעפ ןולובזש דוהה תארונ
ךישממו ליבומ ,ליבומו םילגה ןיב החוש ןולובזו ,לארשי םע רבעש הטמלו הלעמלה לכ
םירבשמ םגו ינידמ רבשמ םגו יתעונת רבשמ םג ,רבשמ תעב םעפו ןוחצינ תעב םעפ ,ליבוהל
.םירחא
רבוד ךכ לע יכ ,יללכה רואה לע אל - ןולובז ריאהש םיבכוכה רוא לע םילמ המכ דוע ילוא
הנשב לשמל ומכ ,םיבר םייטרפ םירבד תולעהל םילוכי ונלוכו ןולובז תא ונרכה ונלוכ .הברה
.הלשממב תפתושמה ונתדובעב וילא דואמ בורק יתייהש ,הנורחאה יצחו
,ולפנש םילייח לש םילבא ימוחינ ,םילבא ימוחינל הברה תכלל וז יצחו הנשב םיכירצ ונייה
הכוב היהו תויווח קלחל אב היה ןולובז הזכ רוקיב רחאל .ועגפנש םישנא לש םילבא ימוחינ
לכ לע ,םותי לכ לע ,הנמלא לכ לע ,דחא לכ לע יארונ באכב ,תמאב לבא ;העמד ליזמו
תופתתשה אלמ םדא ,בל בוט אלמ םדא ,תושגר אלמ םדא ,שיאה ןולובז היה הז .הידגרט
.ולש לע דומעל עדויש םדא ,ןאכ רמאנש יפכ ,תאז םע .דחאו דחא לכ רעצב
תונטקה תועשב ,רחואמ היה ,התיבה ךליש ביצקתה אשונב הלשממה תבישיב וינפל יתננחתה
ויתוינכות תא עצבל לכוי אוהש חוטב אל אוהש דע ךלוה אל אוהש יל רמא אוה .הלילה לש
וז ,ברק הזש רמא אוה .ךירצ היהש ימ לכלו םיעגמל ראשנ אוהו ,ול השק היה .ךוניחה דרשמב
.ןאכ ראשנ ינא - עגפיי אל ךוניחה אשונו ,המחלמ
שגר עיבהל ילוא ,רמול הצור קר ינא .ךיראא אל לבא ,שאר-בשויה ינודא ,ךיראהל דוע רשפא
עיבהל םג יל השרוי ילוא ,ונתוא םיפקותש םילודגה םיעוגעגהו רעצה ,באכה ישגר דבלמ -
ודמעש םייטילופ םיבירי ,םירעטצמ םלוכ ,ןולובז לע לבאתמ םעה לכ .הלודג הוואג לש שגר
,דואמ םירעטצמ דחי ונלוכ ,תוינידמה ויתודמע לע םישק םירבד וב וחיטהו הזה ןכודה לע
.םידוהי אלו םידוהי ,ריעצה רמושה ישנאו אביקע ינב ישנא
דובעל ,ךתא דחי דובעל תוכזה ונל התייהש לע םיאג ונחנא .ונגיהנמ ןולובז ,ךב םיאג ונחנא
ףיקמ רוא ץיפמש םדא ידי-לע לבומ תויהל הכוז דחא לכ אל .הכוז דחא לכ אל .ךתגהנה תחת
.תוניחבה לכמ ונכרדל רנ איה ךתשרומש קפס ןיאש בשוח ינא .ךכ לכ לודג ,ךכ לכ
ועיגהש יאדו .החפשמה תאו הגלפמה תא םימחנמה לכל םג תודוהל הצור ינא יתגלפמ םשב
תודוהל הצור ינא .םיבר םימוחינ ועיגה הגלפמכ ונילא םג .םימוחינ תובברו יפלא החפשמל
ותשרומ תא ךישמנ ונחנא .רמה ןולובזל הבהא הברה ךכ לכ ועיבהש הזה תיבב םיבשויה לכל
אוהש ;לארשי םע תבוטל הז תא תושעל הנובתהו חוכה ונל ויהיש ,םשה תרזעב ,הווקנו
.םייחה רורצב הרורצ ותמשנ אהת .וב םיאג םויה ונחנאש ומכ ונב האג היהי םימשב

:ןוכית 'ד ר"ויה
.םוקל השקבב .הדות

:ןאה 'א תסנכה ריכזמ
! אישנה דובכ
(האילמה םלואמ הנידמה אישנ תאצ תא המיקב םידבכמ תסנכה ירבח)

:ןוכית 'ד ר"ויה
.תבשל רשפא

רשהו טרופסהו תוברתה ,ךוניחה רש ,הלשממה שאר ןגס לש ורכזל תדחוימ לבא תבישי
.תמייתסמ ,הכרבל ונורכיז ,רמה ןולובז תסנכה רבח ,תותד יניינעל