תונותחב דחיב םישנו םישנא תבישי

ןיקנה לצרה הדוהי ברה

מ"שת הנשב הנש


תונותחב םישנו םירבג ןיב הבישיה תומוקמ תא דירפהל גהנמה רוקמב ןויד :ריצקת
.ופקותו

.תועינצ ,םינימה ןיב הדרפה :חתפמ תולימ

םישנא בישוהל אלש םידיפקמ שיש תונותחב דחיב הבישיה ןיינעב םיקולח םיגהנמ שיש עודי
ובשיש םיקפתסמ שיו ,םהיניב הרשכ הציחמ םינוב וא םידרפנ םירדחב אלא דחא רדחב םישנו
םניאש שיו ,םלוא ותואב דרפנב ןהלש תונחלושב הלאו םהלש תונחלושב הלא םישנו םישנא
לע םידיפקמהש עודיו .איבוברעב תונחלוש םתואב םישנו םישנא םלצא םיבשויו ללכ םירהזנ
:א ףיעס טמק ןמיס ךורע ןחלוש רוציקב בתכש הממ םרוקמ ,הציחמב וא םידרפנ םירדח

םישנו םישנא םילכוא םאש ,דחא רדחב םישנו םישנא ולכאי אלש רהזיל םיכירצ"
,ל"כע ,טלוש ערה רצישכ החמש ןיא יכ ונועמב החמשהש םירמוא ןיא דחא רדחב

.אי ןטק ףיעס בס ןמיס רזעה ןבאב ח"בה םשב לאומש תיבה ירבדמ אוהו

אלא הז ןושלב בתכ אל ח"בהש הומת אוה ד"על לבא

החמשהש אלו ארב רשא םיכרבמ ינש לילב םישועש הדועסבש םיגהונ אקארקב"
איה הנטק וז הדועסש יפל אלא הז םגהנמל םעט םוש יתאצמ אלו המית אוהו ונועמב
החמשהש םיכרבמ ןיאש םיגהנמב בתכו דחא רדחב דחי םישנהו םישנאה םיבישומו
אלא םש ןיאש אכיה יאדווב הז יפלו ,הריבע רוהרהד אששח אכיאד אכיה ונועמב
.ל"כע ,"ונועמב החמשהש ךרבל ךירצ הביסמב םישנא

ןחלוש רוציקב קרו ,גהנמה ץרתל אלא הרהזא וא רוסיא ןושלב בתכ אלש קיידל שי הליחתו
וליפא עמשמו דחא רדחב םישנו םישנא בתכ "לאומש תיב"הש דועו .רהזיל ךירצש בתכ ךורע
תונחלוש םתואב םיבשויל ותנווכ הארנו דחא רדחב דחיב בתכ ח"בה לבא ,םידרפנ תונחלושב
םש ןיאש אכיה בתכש והזש רשפאו ,דחא ןחלוש אלא םש ןיא םינטק םירדחבש תוליגר ןכו
שוריפ אלא ,קותשילו םישנא וא רדחב םישנא אלא םש ןיאש בתכ אלו הביסמב םישנא אלא
.ןחלוש ותוא לע הביסהב הביסמ

:בתכש גצש ןמיס םידיסח רפסמ היארו
םוקמב הדער םא הדערב וליגו ומייק םא רוקחל ךירצ ונועמב החמשהש ךרבמה לכ
םינוגה םניא םהינש וא ןוגה וניא אוה וא ול תנגוה הניאש השא חקול םדא לבא ,הליג
אל ,םש םירוהרהש םישנאה ןיב תובשוי םישנ וא םהיניב הפ לובינו םש תוברת ןיאש וא
דוסב תבשי אל (זט הימרי) רמאנ םהב אצויכו הלא לעו ונועמב החמשהש ךרבל ןכתי
'וכו םוקמ ילב האוצ איק ואלמ תונחלוש לכ יכ (חכ היעשי) ביתכו זלעאו םיקחשמ
.ל"כע

םיקוספ איבה םג ןכלו תונחלוש ןתואב איבוברעב שממ םישנאה ןיב תובשוי םישנ ןושלו
הבישיו איבוברע ןיינעב ו"מ תרבוח "םורדה"ב יתבתכש המ ןייעו .תונחלושבו הבישיב םינדה
.לארשי ץרא ינבל םישעמו אתפסותהו ארקה ןושלמ ,דבל

ל"ירהמבש ,רדח ותואב םישנו םישנאל הנותחב הבישיל ושח אל םינושארהש ךחרכ לעו
:בתכ ןיאושנ תוכלה

הז םישועו םעה לכ ואציו הדועס התוא ןמזב דחא רדחב םדחיל םינומדקה גהנמ היהו"
ןיסנכנ ךכ רחאו םהל תתרשמה היבורקמ תחא השא קר םש ןיאו הב סג ובל אהיש ידכ
.ל"כע "םחמשל ידכ םהמע ןכ םג םילכואו הצריש ימו םיבורקה לכ

אצי םעהשכ היבורק ןיבמ תתרשמה הראשנ םישנ ןתואמש דחא רדחב םישנו םישנא ויהש ירה
תונחלושב ובשיש רמאל שיו ,םש ולכאו הצריש ימו תובורקה ראש םע םירחאה ורזח ךכ רחאו
המ הציחמ ירוחאמ תתרשמ םגו המש רכד ןאמ הציחמו םידרפנ םירדחב אל לבא םידרפנ
םיגהנמל ןוויכש הארנו ,םיגהנמ םשב בתכ אלא םידיסח רפס ריכזה אל ח"בה םנמא ?הנינע
:בתכש םייח חרוא קלח ףוסב שובלבש

ןיאושנ תדועסב ןוגכ הז תא הז םיאור םישנו םישנאש םוקמ לכ םידיסח רפסב ורמאו"
.כ"ע הרבע ירוהרה וב שישכ ה"בקה ינפל החמש ןיאש ונועמב החמשהש ךרבל ןיא
ןאכ ןיאו םישנא ןיב הברה םישנה תולגרומ וישכעד םושמ הזב וישכע ןירהזנ ןיאו
"ושד ושדד ןויכו ונניב ןלגרה בור ינפמ ארוויח יקאקכ ןלע ןימדש ךכ לכ הרבע ירוהרה
.ל"כע

ןיא דרפנב הבישיב םג רדח ותואבש עמשמ ,הז תא הז םיאור םישנו םישנא שובלה תחסונ יפלו
םידיסח רפס לע םהרבא תנשמ רפסב ןייעו ,םידיסח 'ס יפל "ונועב החמשהש" םירמוא
איבה םא ח"בה ירבדב רוסיא תועמשמ ןיא בוש הברדא ןכ םא לבא ,ועשתת ןמיסל תוטמשהב
לבקמש בותכל ול היה ח"בה וילע קלח וליאו הזב םירהזנ ןיאש םייס שובלהש ,שובלהמ
.ראשה אלו וירבד תצקמ

םגו ,דיספה אל לאומש תיבהו ךורע ןחלוש רוציקה ירבדכ אלש תורוהל לקימה ,יתעדל ןכל
רמול בורקש ךמא תרות שוטית לא םושמ הזב ןיאו וגהנמ תונשל לוכי רימחהל גהנש ימל
ח"בהש ןויכ ,א ףיעס דיר ןמיס העד הרויבכ ,תועט תמחמ רוסיא וב וגהנש רתומה רבד אוהש
םישנו םישנא תבישיב אדיפק ןיאש םינושארה תועמשמ ןכו רוסיא ןושלב ובתכ אל שובלו
אל תונותחבש אמ ןמיס ןושאר קלח םייח חרוא "השמ תורגא" ת"ושב ןייעו .דחא רדחב
.הציחמ םיכירצ
םישנא ןיב הברוק ףיסונ המלש ,וגהנש םוקמב גהנמה תונשל רהמל הארנ אל ןכ יפ לע ףאו
ירוהרה ןיא ןכלו םישנא ןיב םישנה תוליגרש םושמ אלא שובלה ריתה אלש טרפבו םישנו
וישכע דע רוסאל גהנש ימב הרבע ירוהרה יכייש ריפש אליממו ,ושד ושדש ןויכו ךכ לכ הרבע
בושו םדיב תושרה רתומש תורמל םמצע לע רימחהל וצרי םאו .םואתפ עתפב לקהל ואובי םא
.םהינפב ריתהל יאשר ןיאש רוסיא םהב וגהנש םירתומה םירבדכ יוה

םיאיבמו רדחל ץוחב הלכה םיקיזחמש המב גהנמה לטבל יוארו ד"על הארנ וניא הזב קרו
.תוכרב עבשל קר התוא

םיחמשמ ריפש ,דבל םישנ הברהו דבל םישנא הברה םש שיש םיאושנה ליל תדועסב ףאש
ראשב לבא ,כ ןמיס א קרפ תובותכ 'סמב "המלש לש םי"ב ןד הזכ ןפואבו הלכה תא םישנה
תראשנ הלכהו לודגה רדחל םישנאה תא םיסינכמו יטרפ תיבב תוכרב עבש םישועש תולילה
אל ,לכאמה תשגהב תוקסועש דועו ,הלצא םישנ טעמ אלא םש ןיאש תוליגרו רודזורפב ץוחב
םגש הע ןמיס רזעה ןבאב שדוקמ רזעב בתכש המ יפל ףאו .הלכו ןתח תחמש הפי םימייקמ
ןתחה חמשל ונל ןינמ ,הלכו ןתח החמש תוצמ םייקמ 'וכו תוכרבה עבשמ תחא הכרב ךרבמה
םידקרמ ויהש הזמ ךפה וניצמ ארמגבו ?תוכרב עבשב טעמ הלכה תאו החוראה לכב הברה
דקרל תועטב ספדנ ךורע ןחלושבו א"ע זי ףד תובותכ תכסמב ןייע .אקווד הלכה ינפל ןיחבשמו
תעשמ אנש יאמ רוהרה דצמ םאו .םינורחאו רוטב אוה ןכו הינפל דקרל תויהל ךירצו םהינפל
ןושאר קרפ תובותכב ן"רב ןייעו .הלכה ינפב לכתסהל םימכח ורסא דימת םגו ןמצע תוכרבה
הלכה וא ןתחהש ןמז לכ תונותחה יתבמ תחא לכב ךרבל םויה םיגהונ ךכש ףסוי תיבב אבוהו
ןתחהשכ בתכ ןכש ,ןומיז תעשב קר וניאו תאצמנ הלכה םא םיכרבמ ןתח ילב םגש ל"כע םש
איבהו ל"כע החמשה רקיע איה וז ,הפוחל םיסנכנו הרדחמ הלכה םיאיצומ תסנכה תיבמ אצוי
הזכ הברהו ש"ייע התא םיחמש תויהל העבש לכ התפוחמ הלכה םיאיצומש ימלשורימ
.םינושארב

,םהל רמאי שודק םידרפנ תונחלושב דחא רדחב םישנו םישנא בישוהל םיגהונהש ונל אצויה
יפל םא יכ ןירהזנ ןיאש בתכ אלש שובלה םגו ח"בה ןושל הרומ ןכו םידיסח רפס תדיפק ןיאש
בישוהל אל לבא ,ריתהל שי הזש םישנה תא םישנאה םיאור ויהי אלש םידיסח רפסב ותחסונ
סופד י"שר לש ושרדמ תיבל סדרפה רפסב בתכש דועו .תונחלוש םתואב םישנו םישנא
:םינואגה רצואב אבוהו לארשי ץרא ינבל םישעממ אוהו טי ףד אנידנטשוק
םישנו דבל םישנא אלא ןינע לכב ןיב הדועסב ןיב םישנה םע םישנאה ברעתהל רוסא"
דוד תיב דבל תוחפשמ לארשי תיב הדפסו ביתכ לבאה תנועב םא המו רמוחו לקמ דבל
.ל"כע "המכו המכ תחא לע קוחשהו התשמה ,דבל םהישנו דבל

.ש"ייע בי קרפ הירכזד ארקמ א"ע בנ ףד הכוס תכסממ אוהו

ומצעבש ףאש ,שובלה תרבס לע םויה םיכמוסש רמאל שי ונועמב החמשהש תרימא יבגלו
תוארל םיליגרש רחאמש ומעט יפל םוקמ לכמ ,ונבתכש ומכ םידרפנ תונחלושב אלא ריתה אל
םויה ןידה אוה אליממ ,ושד ושדש ןויכו ךכ לכ הריבע ירוהרה הזב ךייש אל הלא תא הלא
ךכ לכ הרבע ירוהרה םהב ךייש ןיא ולגרוהש ןויכש איבוברעב םוי לכ תבשל םיליגרש הלאל
ז תוא הע ןמיס םייח חרואב תולוגמ תורעש לומ עמש תאירק יבגל ןחלושה ךורעב בתכש ומכו
אוה ונועמב החמשהש ב קלח םינתח תכרבב רוטיעה תעד לע םיכמוסש רמאל שי דועו .ש"ייע
עבש לכ וא ארב רשא םיטימשמ ןיאש ומכ ותוא טימשהל ןיא אליממו תוכרב עבשמ תחא
.וירבדב בטיה ןייע ח"בהו ,םידיסח רפס תעדל םג ןינמ שישכ תוכרבה
רוהרה אטח ינפמ תוחדנ תוצמה לכש צק ןמיס טפשמ ןשוח קלח רפוס םתח ת"ושב בתכש המו
תיבה ירבד םש איבה ומצעב ירהש תוכרבה זא רמול ןיאש קוספל אב וניא ךחרכ לע ,הרבע
אלא ?הז יפל המצע ןוזמה תכרב רסאית ,"ונועמב החמשה"ב דחוימ המו ,ח"בה םשב לאומש
םג םישנ תרימז רסא ןכלו הוצמ םייקל ידכב םירוהרהל םורגל ריתהל ןיאש וירבד תנווכ
הברה דוע הנמש םידיסח רפסכ םיגהונ ונחנא ןיא ךחרכ לעש דועו .ש"ייע רסיקה דובכל
ימ ןיאו ,םהב אצויכו םייסו הפ לובינו תוברת ןורסחו הנוגה הניאו ןוגה וניא יאושנכ םיניינע
.ןכ אוה םישנה ןיב םישנאב םג ןכ םאו ונועמב החמשהש םלצא רמול אלש הלאב קדקדמש

ףידע וניא הרבע ירוהרה ןיא םא וליפאש ,שובלה תרבס וב ךייש אלו השק הירכזד ארקמ לבא
טלוש ערה רצי ןיאו דפסהב םיקסועש אובל דיתעל המ ארמגב ורמאש אובל דיתעל דפסהמ
ןיא הנהו .דבל םישנו דבל םישנא הרות הרמא ןכ יפ לע ףאו הרבע ירוהרה םג ןיא אליממו
לכוא ירדחב םויו םוי לכב ןידה אוה אלה תונותח איריא יאמו ,םיטעמ םא יכ הזב םירהזנ
הירכזד ארק ןיאש ד"עלנ ןכל .םיניינע ראשב תווצמ ירמוש רובצ לצא םג ,רפסמ ןיא תופסאו
הממ אוהו ,תומוקמ ראשב אלו השודק ןהב שיש תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב אלא קסוע
לש י"שרפו םיבר לש דפסה ןהב םידיפסמ תויסנכ יתב ב"ע חכ ףד הליגמ תכסמב ורמאש
ל"כע לודג תיב אוהש יפל ךכל יואר תסנכ תיבו ודיפסהלו ףסאתהל ןיכירצש תמש םכח דימלת
עמשמ ןכו רחא םוקמב אלו תסנכה תיבב םידיפסמ םיבר לש דפסהש עמשמו עורז רואב ןכו
ותאד ינפמ תסנכה תיבב ןנברדמ אוההל דיפסה אריז יברו היתלכל דיפסה םרפרש םש ארמגב
.ץראה הדפסו בותכש ומכ םיבר לש דפסהב קסוע הירכזד ארקו .אמלע ילוכ

:אכ הכלה ו קרפ בוט םוי תוכלהב בתכ ם"במרהש המו
לעו םיסדרפבו תונגב םישפחמו ןיבבסמ ויהיש םילגרב םירטוש דימעהל ןיד תיב ןיבייח
ןכו ,הריבע ידיל ואוביו םישנו םישנא םש תותשלו לוכאל וצבקתי אלש ידכ תורהנה
וכשמי אלו החמשל םהיתבב םישנו םישנא וברעתי אלש ידכ םעה לכל הז רבדב וריהזי
בתכ ירהש תבורעת לכ רוסאל אב וניא ךחרכ לע הנה .ל"כע הריבע ידיל ואובי אמש ןייב
ןיששוח ןיא הברה םישנא םע הברה םישנ ,ח תוכלה בכ קרפ האיב ירוסיא תוכלהב
.ל"כע דוחייל

תבורעתב ןכ םאו ,א הכלהב םש בתכש ומכ הורע תולגל איבמש ינפמ ורוסיא ומצע דוחייו
ומכ םישנו םישנא הברהב רבדמ בוט םוי תוכלהבו הריבעל םיששוח ןיא םישנו םישנא הברה
ןייהו התשמו לכאמב הברה םיחמשש לגרה הנושש רמאל ךירצ אלא ,'וכו וצבקתי אלש בתכש
בתכ ןכו ,םרוגה אוהש ,הריבע ידיל ואובי אמש ןייב וכשמי אלו םייסש והזו תורכש ידיל איבמ
ןיי הלתש ,'וכו שאר תולקו קוחשבו ןייב ךושמי אל לגרב חמשו התושו לכוא םדאשכ :הלעמל
.ז הכלה ב קרפ תועד תוכלהב תובא תכסממ איבהש ומכ הורעל ןיליגרמ שאר תולקו קוחשב

ןיב השא לכש םיצורפ ןיבל םירשכ ןיב דוחיי ןינעל קוליח ןיא ם"במרה תטישלש יפ לע ףאו
בכ ןמיס רזעה ןבאב ןייעו ,רתומ םישנא הברה ןיב םישנ הברהו רוסא םישנ ןיב שיא וא םישנא
ומכ הב םילשכנ םיקידצ וליפאש םיצורפמ יפט ארימח תורכשש הארנ ןיידע ,םינורחאבו
תכסמב ורמאש ומכ ,םירחא ןכש לכו א"ע ע ףד ןירדהנס תכסמב תחא העדל עברנ חנש ורמאש
לכ וסוכב ויניע ןתונה לכ א"ע הע ףד אמוי תכסמבו ,ש"ייע השוע ןיי הברה א"ע ז ףד הטוס
שוריתו ןיי תונז ,ד קרפ עשוהל ןייצ םש א"שרהמבו ,ל"כע רושימכ וילע תומוד ןלוכ תוירעה
התשמב םיקסועש ןויכ םישנו םישנא יובר שיש ףא ןכלו ,ש"ייע ידדהל ושקוהש ל"כע בל חקי
וניא החמשו התשמ אלב םישנו םישנא לש רובצ יאדוב לבא .הריבעה דגנ הרימש םהב ןיא בוש
.טכקת ןמיס ףוסב הרורב הנשמב ןייעו ם"במרה תעדל רוסא

י"שר בתכש ומכ שאר תולקו תורכש ןהב תוליגרש תונותחב תבורעת רסאית בוש הז יפלש ףאו
ןכלו היוצמ הניא תורכש םויהש רמול שי ,ןיליפתה ןמו ליחתמה רובדב ב"ע הכ ףד הכוס 'סמב
היאר וניאו ,א"ע אפ ףד ןישודק 'סממ בוט םוי 'להב םה ם"במרה ירבדש דועו .הזל בישח אל
היהש הארנו .אקוד לגרה ימי תעבש ןינע אוהש אס 'יס ובלכב 'כש ומכ םימי ראשל םשמ
הנש ןושלמ וניאש אתש שריפ אוהש ,אלגר אתשד אבקס ארמגה ןושלב רחא שוריפ ם"במרל
םיפסאתמ זאש לגרה תעשב אוה םדא ינב לש היתשה לש עוערהש ושוריפו איתש ןושלמ אלא
.החמשל םהיתבב םישנו םישנא