תוירבה דובכ

רבוקר םוחנ ר"ד

ב"משת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה


: רמאמה ןכות
"הרותבש השעת אל החודש תוירבה דובכ לודג"
א"ע כ - ב"ע טי תוכרב תייגוס    
םיברה דובכו דיחיה דובכ
םירחא ינפב אלש םדאה דובכ
םינוש םימוחתב ויתוכלשהו ,ךרעכ "םדאה דובכ"
םוכיס

םיתיעלו םיווצמ ונחנא וילעש ךרע ,הרבחה ייחב יסיסב ךרע אוה תוירבה דובכ :ריצקת
ןמ תואבומ טוטיצ ךות אשונה תא ביחרמ רבחמה .הרותבש השעת אל תווצמ החוד ףא
.תורוקמה

.הרבח ;תוירבה /םדאה דובכ :חתפמ תולימ


שי .םירוה דובכ לע הנגהו השיאה דובכ לע הנגה הנשי .דובכ יסחי הפוצר תיתרבחה תכרעמה
דובכה לבא .ןהכל דובכ שיו םימכחל דובכ שי .אישנהו ךלמה דובכ :םידיקפת יאשונל דובכ
.םדא אוה רשאב םדאה דובכ ,קפס אלל ,אוה יסיסבה

יאכז ןב ןנחוי ןבר לש וירבדב עבומ ,םדאכ םדאל ןתינה דובכה לש ףירחה ויוטיבש המוד
ןיבו - רושה תחת השימח םלשמש - רוש בנגש ימ לש ושנוע ןיב לדבהה תא ריבסהל אב רשאכ
םיאבומ יאכז ןב ןנחוי ןבר לש וירבד .השה תחת העברא קר םלשמש ,הש בנגש ימ לש ושנוע
:ןושלה הזב לאעמשי יברד אתליכמב
וילגרב ךלוה אוהש יפל רוש :תוירב לש ןדובכ לע סח ה"בקה ,רמוא יאכז ןב ןנחוי ןבר"
."העברא םלשמ ופתכ לע ונעוט אוהש יפל הש ,השמח םלשמ

וילע ה"בקה לקיה ךכיפל וב ומצע תא לזלזו ופיתכ לע בנגה וביכרהש הש" :י"שר ריבסמו)
.("ןימולשתב

ירהש .ןויערה לש ותלודג ךכבו ,עיתפמ וניה םיניירבעל רשקהב תוירבה דובכ לע רבידה
ימש דועב ,תודחוימה ויתולוגס לע ודבכמ התא ,ויתולעמ לשב דובכל יוארש ימל דובכ תקנעהב
ודבכמ התא ,ודבכמ התאשכ ןאכ - םדא ותויה איה ותוהמ לכש ,תולענ תונוכת ולצא תורדענש
ירה ,עגפיהל לולע ודובכ ןיא - ינוניבה םדאה ונייה - םדא םתסש דועב :דועו תאז .םדאכ
תרגסממ אצומ אוה ןיא ןכ יפ לע ףא .רוביצה יניעב ללוחמו ,ומצע ידיב ללוחמ ודובכ ,ןיירבעה
.םדא לש ושארב דובכה תרטע בישהל יאכז ןב ןנחוי ןבר ירבד םיאב ןאכ .קוחה

וניא יאכז ןב ןנחוי ןבר .םדא לש ודובכ רוקמ םג יובח יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ונושלבש הארנ
,םלועה ארובל הזימר הנשי "היירב" הלמב ."תוירבה" דובכ לע אלא "םדאה" דובכ לע רבדמ
םלצב יכ :רוכזל שי :דועו תאז .עמשמב ארובה לש ויתוירב - "תוירבה" לע םירבדמ רשאכו
םידבכנהו םישקה םירגתאה דחא אוה םדאבש םיקולאה םלצ דוביכ .םדאה תא ארב םיקולא
.ורבח םע וסחיבו ,ומצע תא םדאה לש ותגהנהב

ונא םירבד רפסב .ארקמב רבכ השעמל יוצמ םיניירבעל רשקהב םדאבש םיקולא םלצ תרימש
:םיארוק
רובק יכ ץעה לע ותלבנ ןילת אל .ץע לע ותוא תילתו תמוהו תומ טפשמ שיאב היהי יכו"
ךיקולא 'ה רשא ךתמדא תא אמטת אלו יולת םיקולא תללק יכ ,אוהה םויב ונרבקת
."הלחנ ךל ןתונ

."יולת םיקולא תללק"ש םושמ ץעה לע ןיירבעה תנלה תא תרסוא הרותהש ירה

:ל"זח ושרד רבכו
םימואת םיחא ינשל - 'יולת םיקלא תללק יכ' רמול דומלת המ רמוא ריאמ 'ר היה"
הז ספתנ ןמז רחאל .אייטסילל אצי דחאו ,ולוכ םלועה לכ לע ךלמ דחא ,הזל הז ןימוד
ךלמהש המוד :רמוא בשו רבוע לכ היהו ,בולצה לע ותוא ןיבלוצ ויהו ,אייטסילל אציש
." 'יולת םיקלא תללק יכ' : רמאנ ךכל .בולצ

:"יולת םיקלא תללק יכ" ארקמה לע ונרופס הידבוע יבר לש ושוריפ הארו
םדאב תילכשה שפנה םצע אוה ןימה הזמו םיהל-א ארקי רמוחמ לדבנ םצע לכ הנה"
.םילוע יתיאר םיהל-א :לואשל בוא תלעב הרמא ךרדה ז"עו .םיהל-א םלצ תארקנה
לדבנ םצע איה רשא תילכשה שפנל ןויזב אוה התימ רחא תמל השענ ןויזיבהש תויהבו
יתלב תמה ףוגל הילתה תנלה יכ ,םיקלא תללק איהש רמא ,ףוגה תתימ רחא ראשנה
."םיקלא ארקנה יחצנה םצעה ותואל ןויזב איה הרובק

:יאזע ןב לש וירבדב יוטיב ידיל אב הז ןויער
רפס הז' :רמוא יאזע ןב .הרותב לודג ללכ הז :רמוא אביקע יבר ,'ךומכ ךערל תבהאו' "
;ימע ירבח הזבתי ,יתיזבתנו ליאוה :רמאת אלש .הזמ לודג ללכ הז ,'םדא תודלות
הזבמ תא ימל עד ,ןכ יתישע םא :אמוחנת יבר רמא .ימע ירבח ללקתי יתללקתנו ליאוה
." 'ותוא השע םיקלא תומדב' -
תא השע םיקלא תומדב יכ ,םירחא דובכב םג לזלזל הליע וניא םדאה וב לזלדזנש לוזלז ,ונייה
.םדאה

ויתוירב לכש ירה ,ארובה לש "ויתוירב" ןתויה איה ,תוירבה דובכב אצומה תדוקנש ןויכו
לצא רבדה עבומ םנמא ךכו ."תוירבה" דובכב אלא "לארשי" דובכב ןאכ רבודמ ןיא .עמשמב
:ם"במרה
לכו ,םהירבד לש השעת אל תא החוד אוה ירהש ,ויניעב לק תוירבה דובכ היהי לאו"
."...תמאה תרותב ןיקיזחמה בקעיו קחצי םהרבא ינב דובכ ןכש
.היירבו היירב לכ דובכ לע הווצמ םדאש ירה

הניחבמה ,(ןישנועה יניד םוחתב) תיטפשמ הכלהל רבסה תתל םיאב יאכז ןב ןנחוי ןבר ירבד
ונאשכ לבא .תויטפשמ תוכלה שדחל ידכ םהב ןיאו .רוש בנוג לש ושנועל הש בנוג לש ושנוע ןיב
"תוירבה דובכ" ןיינע דומלתב םיאצומ ונא ,םיארומאה תפוקתל םיאנתה תפוקתמ םירבוע
.תויוכז ליבגמו תויוכז קינעמה ,טפשמב יסיסב ןורקעכ ,המצועו ףקות לעב יתכלה אשונכ

"הרותבש השעת אל החודש תוירבה דובכ לודג"
א"ע כ - ב"ע טי תוכרב תייגוס
ןאכ .א דומע כ - ב דומע טי ףד תוכרבב הייגוסה איה ונניינעל תיסיסבה תידומלתה הייגוסה
לכ לש וחוכו ופקיה ררבתמ הז תומיעמ האצותכו ,םתושגנתהב תונורקע ינש תומיע ידיל םיאב
.תונורקעה ןמ דחא

ןטשופש ,ודגבב םייאלכ אצומש ימב ,בר םשב הדוהי בר לש ותכלהב הייגוסה לש התליחת
." 'ה דגנל הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח ןיא" :ילשמב ארקמה אבומ ךכל םעטכו ,קושב וליפא
ןאכ האבוהש המגודה ."ברל דובכ ןיקלוח ןיא םשה לוליח שיש םוקמ לכ" :ארמגה הכישממו
,רתויב לודג ןויזב ןאכ שי ל"זח תפקשה יפלש ,קושב םורע ותויה איה ,םדא לש ותשובל
."םורע קושב ךלהמש יממ רתוי םוקמה ינפל בעותמו ץקושמ ךל ןיאש" :םתואטבתהכ

םדאה דובכ לוליח ,הז לומ הז ,םידמוע רשאכ יכ ,הרואכל ,הלוע םייאלכה תכלה ךותמ ,ןכא
רחאל ,םיגייס המכ ובצוה הז ןורקיעל ,םרב .'ה דובכל תופידע תנתינ ,'ה דובכ לוליחו
םירחא תורוקמ השימח םע 'וכו המכח ןיאש ללכה תא תומיע ידיל האיבמ הייגוסהש
םויק םע ותושגנתהב ,אקווד םדאה דובכל תופידע תתל שיש ךכ לע ,הרואכל ,םיעיבצמה
.תווצמה

.ונינפלש אשונל דתי הנממו הניפ הנממש ,וז היגוסב ןייענו הבה

:האבה הכלהה אוה ," 'ה דגנ הצע ןיא"ש החנהל הריתסכ ,םש אבומה ןושארה רוקמה
(לבאה=) אב .האמט תחאו הרוהט תחא ,םיכרד יתש םהינפלו ,ורזחו תמה תא ורבק"
רתומש ונייה ."ודובכ םושמ ,האמטב ומע ןיאב - האמטב אב ;הרוהטב ומע ןיאב ,הרוהטב
ךכב תאז הריתס תצרתמ ארמגה .לבאה לש ודובכ םושמ אמטיהל ,לבאה תא םיוולמל
אוה ןנברדמד ןויכו" :י"שר ריבסמו ,ןנברדמ האמוטב ונייה ,"סרפה תיב"ב אוה רבודמהש
."לבא יבג והיירקיל והולחאד אוה ןנבר ,רוסאד

,קודצ רב רזעלא יבר לש ותודעמ ארמגה האיבמ ,'ה דגנ הצע ןיאש החנהל תרחא הריתס
:ונינפלש ארמגה חסונב אבומ ךכו .םיאנתל ינשה רודב יחש
יכלמ תארקל םיתמ לש תונורא יבג לע ונייה ןיגלדמ :קודצ רב רזעלא יבר רמאד ,ש"ת"
,םלועה תומוא יכלמ תארקל וליפא אלא ,ורמא דבלב לארשי יכלמ תארקל אלו ,לארשי
."םלועה תומוא יכלמל לארשי יכלמ ןיב ןיחבי הכזי םאש

,םיתמ לש תונורא לע גולידב םיאמטנ ויהש דיעמ ,ןהכ היהש ,קודצ רב רזעלא יברש ירה
הארנ םינושארה ירבד יפל לבא ,םיכלמ לע ןאכ רבודמ םנמא .םיכלמ תארקל הכילהב
דובכל ירה" :י"שר ירבדכו ,תוירבה דובכל םיכלמ דובכ ןיב ןיחבהל התאר אל ארמגהש
ןנירמאדכ הוה ןהכ קודצ רב רזעלא 'ר אהד ,(אכ ארקיו) אמטי אל שפנל לע םירבוע תוירבה
ןוגכ ,תוירבה דובכל ולא תונורא לע גלדל אוה יאשר" יריאמה ןושלכו ."(ול ףד) תורוכבב
האמוטב שרפתנ הז רוקמ ףאו ."ךרדה תא םקעל ךרטצי אלו ,הזב אצויכו םיכלמ ינפ תוארל
."ןנבר והב ורזג אל םיכלמ דובכ םושמ" ,ןנברד

ללכה םע תומיעל 'וכו "המכח ןיא"ש ללכה תא ארמגה האיבמ ,הייגוסה לש הכשמהב
ושוריפ תא ארמגה האיבמ ךכ לעו ,"הרותבש השעת אל החודש תוירבה דובכ לודג" :עבוקה
:תרפסמ ארמגהו ."לאמשו ןימי םהירבדמ רוסת אל" לש ואלב אוה רבודמהש אבש רב בר לש
לע בישהו .והחוד תוירבה דובכ ןכ יפ לע ףאו ,"אוה אתיירואד 'רוסת אל'ד ואל :הילע וכיחא"
:אנהכ בר ךכ
אל'ד ואל לע והניכמסא ןנברד ילימ לכ .הילע וכיחת אל - אתלימ רמא הבר ארבג"
דובכ ינפמ החדנ םירפוס ירבדמ אוהש רבד" ,רמולכ ."ןנבר ורש ודובכ םושמו ,'רוסת
,אוה אתיירואד וכל אישק אקדו .'רוסת אל' ביתכד םושמ 'השעת אל' היל ירקו תוירבה
."תוירבה דובכ אכיאד אכיה םהירבד לע רובעל והיירקיל הולחא ןנבר

דובכ ינפמ םיחדנש ןנברדמ םירוסיאב ושרפתנ םינושארה תורוקמה תשולשש דועב
ןאכמו ,תוירבה דובכ ינפמ הרות ירוסיא םג םיחדנ םיאבה תורוקמה ינשב ירה ,תוירבה
.'וכו "המכח ןיא"ש ללכל ,הרואכל ,הריתס

ידכ הדיבאב לפטיהל ודובכ יפל רבדה ןיאו ,ןקז אוה אצומה םא יכ עבקנ הדיבא תבשה ןיינעב
:הדיבאב לפטהלמ רוטפ והירה - הבישהל
.םהמ םלעתמ התא ןיאש םימעפו םלעתמ התאש םימעפ - 'םהמ תמלעתהו' :עמש את"
התייהש וא ,ודובכ יפל וניאו ןקז היה וא ,תורבקה תיבב אוהו ןהכ היה םא ?דציכ אה
." 'תמלעתהו' רמאנ ךכל - ורבח לשמ הבורמ ותכאלמ

ביתכד םתה ינאש" :הבישמו ,'וכו "המכח ןיא" ןאכ םירמוא ןיא עודמ ארמגה תלאושו
ךכ לעו ,םירחא םירקמ לע ןאכמ דמלנ אמש תלאושו ארמגה הכישממו ." 'םהמ תמלעתהו'
וזש םושמ ,הדבא תבשה ןידמ דומלל ןיאש ,ונייה ."ןניפלי אל אנומממ ארוסיא" :הבישמ
.םירוסיא לע ןאכמ דומלל ןיאו ,ןוממל תעגונה הווצמ

ם"במרה ןושלמ לבא .הרותה דובכ םושמ אקווד םכחב םישרפמה שי ?וב רבודמש ןקזה והימ
:בתכ ךכש ,םכחב אקווד ואלש עמשמ
וניא ודיב ולא םילכ לוטיל וכרד ןיאש ,דבוכמ ןקז וא ,םכח היה םא ,הפוק וא קש אצמ"
בייח ךכ ,ומצעל ןריזחמ היה םא ולש היה וליא ותעד תא דמואו ,ןהב לפטהל בייח
וניא וריבח לשב ךכ ,ולש היה וליפא ודובכ לע לחומ היה אל םאו .וריבח לש ריזחהל
."ריזחהל בייח
ןיאש ןקזמ דמלנש ונייה ,תוירבה דובכל רשקהב ןקזה ןיד תא האיבמש - ונתייגוס םוקמ לכמ
םצמצל ןיאש הטישה תא רתוי תמלוה - קושב םייאלכ ןיינעל םג 'וכו "המכח ןיא" םירמוא
.אקווד םכחל תאז הכלה

דובכ ינפמ החדנ הרות רוסיאש ךכ לע עיבצמ אוה ףא ,וז הייגוסב ישימחה רוקמה
.תוירבה לבא .אמטיי אלש - תמ ול תמש עמשו ונב תא לומלו וחספ תא טוחשל ךלהש ימ אוה רבודמה
לוכי" :חספה ןברק תא בירקהל לכוי אל האמוטה לש היטעבש ףא לע ,אמטיי - הווצמ תמל
אוה ותוחאל ,ותוחאלו :רמול דומלת - הווצמ תמל אמטמ וניא ךכ םהל אמטמ וניאש םשכ
ירה .("הרות רבד החודו תוירבה דובכ אוהו") "הווצמ תמל אוה אמטמ לבא ,אמטמ וניאד
ינאש" :תאז הייאר לע ארמגה הבישמו תוירבה דובכ לשב הרותה ןמ הווצמ תוחדל הצע שיש
דובכ החדי םוקמ לכבש ןאכמ דמלנ אמש תלאושו ארמגה הכישממו ." 'ותוחאל' ביתכד םתה
."ינאש השעת לאו בש" :הבישמו ,הרותבש השעת אל תוירבה

םיברה דובכו דיחיה דובכ
לידבהל אקווד םיברה לש םדובכל איה הנווכהש ןיבהל היה רשפא "תוירבה דובכ" ןושלה ןמ
לבא .'וכו "םיברה דובכ לודג" אוה ןושלה ימלשוריה דומלתב :ןכ לע רתי .דיחיה לש ודובכמ
לודג" עודמ תלאוש ארמגהשכ :דיחיה לש ודובכ לע םג לח אוהש ךכ ללכה שרפתנ דומלתב
ורש ודובכ םושמ" :הבישמ איה ,'וכו "המכח ןיא" םירמוא ןיאו ,'וכו החודש תוירבה דובכ
.דיחיה לש ודובכ ונייה ,"ןנבר

תא טילבהל ידכ םיבר ןושלב רבדה רמאנ ,דיחיה לש ודובכב םג הרמאנ הכלהה ףאש רשפאו
םדא לוכי םא הלאשה ןיינעל תועמשמ תעדונש ןאכמו .םדאה דובכב םיברל שיש העיגנה
םא ףא דיחיה לש ודובכ לפשוי אלש םיברה לש םתוכז וז אמש וא ,ותשובו ודובכ לע לוחמל
םדאל הנגה ךכב היהת תישעמ הניחבמ .תיטרפה ותוכז הניא וז תוכז יכ ,ודובכ לע לחומ הלה
דובכ" ןושלהש רשפאו .ודובכ לע לוחמל יאשר היהי אל אוה ףא ירהש ,ומצע ינפמ וליפא
ודובכ לע םדאה תליחמ תלאש תא] .םיברה ינפמ שוב םדאהש אוה "םיברה דובכ"ו "תוירבה
אוה םא הלאשה הלוע ןאכ ירהש .ודובכ לע םכח דימלת לש הליחמה תלאשמ דירפהל שי
שי לבא ,לוחמ ודובכ - ודובכ לע לחמש םכח דימלת םנמא .הרותה דובכ לע לוחמל יאשר
.[ןויזב ןיבל דובכ רדעה ןיב לידבהל

םירחא ינפב אלש םדאה דובכ
ינפב אקווד וא ומצע ינפב םדא לש ודובכב םג רומא תוירבה דובכ םא איה תרחא הלאש
,חוניק ךרוצל ,אסכה תיבל םסינכהלו םינבא לטלטל הריתמ תבש תכסמב ארמגה .םירחא
השעת אל תא החודש תוירבה דובכ לודג"ש םושמ גגל םתולעהל ףא ארמגה הריתמ ןלהלו
,ודובכ םושמ וריתה ןכ יפ לע ףאו ,םירחא םישנא ןיאש םוקמב םג ןאכ רבודמה םא ."הרותבש
.ומצע ינפב םדא לש ודובכ םושמ ףא וריתהש ןאכמ חיכוהל שיש ירה

םינוש םימוחתב ויתוכלשהו ,ךרעכ "םדאה דובכ"
,םדאה דובכ ינפמ תווצמ לש ןתייחד ירדג לע ונדמע ,ב-א טי ףד תוכרב תכסמב הייגוסה ךותמ
תרתוסה תרחא ןיד תארוה לכ תוחדל םדאה דובכ ןורקע לש וחוכב שי יתמיאו דציכ :ונייה
יוטיב ידיל האב ,םדאה דובכ ןורקע לש בושחה דמעמה ןמ תעבונה ,תאז הפקשה ?הז ןורקע
ונויד חתפב ,יריאמה םחנמ יבר .תוירבה דובכ תייגוסב ורבדשכ םימכח לש םהירבדב
:רמואו םידקמ ,תוכרב תכסמבש ונתייגוסב
דובכ לודג ורמא לודג ללכ .הנממ הביבח הדימ ךל ןיא .דאמ דע ביבח תוירבה דובכ"
דובכמ השע םוקב הילע רובעל םירפוס ירבדמ אוהש השעת אל לכ החודש תוירבה
'וכו "ךכיפל ;תוירבה
:וירבד ךשמהבו
דובכ ינפמ הרותב תובותכה תווצמ תוחדל ךרדה תא ונל הביחרה הרותהש םירבד שי"
.'וכו "השעת לאו בשב ןוגכ ,תוירבה

ירבדב םיאצומ ונא ,ןישנועה יניד םוחתב החנמ ןורקיעכ םדאה דובכ לש וכרע תשגדהל יוטיב
ןידה תיב לש תובחרה תויוכמסה תא ראתמ ם"במרהש רחאל ,ןירדהנס תוכלהב .ם"במרה
אוה ,"םירוסאה תיב רוסאל" ןוגכ ,תינפוג השינעב ןהו תיפסכ השינעב ןה ,השינעה םוחתב
:עבוקו ךישממ
ויהי לכבו .הכירצ העשהשו ךכל יואר הזש ןיידה האריש המ יפל םירבדה ולא לכ"
השעת אל תא החוד אוה ירהש .ויניעב לק תוירבה דובכ היהי לאו םימש םשל וישעמ
היהיש ,תמאה תרותב םיקיזחמה בקעיו קחצי םהרבא ינב דובכ ןכש לכו םהירבדלש
."דבלב םוקמה דובכב ףיסוהל אלא םדובכ סרהי אלש ריהז

,רתויב עגפיהל םדאה לש ודובכ לולע ,השינעה יכרד תרירבבו ,השינעה םוחתב אקוודש המוד
.תוירבה דובכ רבדב ןידה תיב תא ריהזהל ם"במרה ךרצנש דע


לש םינוש םימוחתב עיפשמ ,תורחא ןיד תוארוה תוחדל וחוכב תוירבה דובכש עבוקה ןורקיעה
המכ ועבקנ דומלתב רבכ .םינווגמו םיבר םניה תורודה תצורמב ונודינש םיאשונה .הכלהה
,ולבא לע ול עדונו תחלגתב לחהש ימש ,ימלשוריה דומלתבש העיבקה ןוגכ ,הז םוחתב תוכלה
לע עדיש אלב) תמה להואב םורע בכושה ןהכ רבדב תוכלה ןכו .תחלגתה תא םילשמש
.הליחת שבליש דע ול דיגהל ןיאש ,(האמוטה

,תבשה תסינכ רחאל ,המותי הלכל ןישודיקו הפוח ךורעל ריתה ,שלרסיא השמ יבר ,א"מרה
-ש םושמ
הימי לכ ןולקל הל היהו תשייבתמ הלודג המותי התייהש ,הזמ לודג קחוד ךל ןיא"
לכמ רוסת אלד השעת אל החודש תוירבה דובכ לודגו .תולותבה לכמ התונשל טעמכ
."ןנברד רוסא אלא וניאש הזה רבדב ,ךורוי רשא םירבדה

םשב ותוא ןיארוק ןיאש ןיילרסיא לארשי יבר קספש ,הרותל רמומ לש ונב תאירק ןיינעב
השוב תמרגנ ןיאש םוקמל וז הארוה האודאפמ ריאמ יבר ליבגה ,ויבא יבא םשב אלא ,ויבא
שוב אוהו ,ויבא םש הז ןיאש עדוי להקה םא לבא ,ויבא םש עדוי להקה ןיאש ,ךכ לשב ןבל
:ושייבל אלש ויבא םשב ול אורקל רתומ ,ךכמ
ינפ ןיבלי לאו שאה ןשבכל ומצע ליפיש םדאל ול חונ :בהזה קרפב ל"ז ורמא אלה"
לק ,הרותבש השעת אל החודש תוירבה דובכ לודג ל"זח ורמא אלה ;...םיברב וריבח
."...םיאיבנ דוסי אלו הרות דוסי ול ןיאש הזכ רבד רמוחו

ומצע דבאש ימ לע תוליבא ןודינב "רפוס םתח"ה ךלה האודאפמ ם"רהמ לש ותארוה תובקעב
תוליבאמ תוענמיה םאש ירה ,תעדל ומצע דבאש ימ לע לבאתהל ןיא הכלהלש ףא .תעדל
ןוויכש ,תוירבה ורמאי זאש ,וילע לבאתהל םהל רתומ ,החפשמל םלוע תמילכו זוב םורגת
.תעדל ומצע דבאמל בשחנ וניאש הארנכ ,וילע תוליבא םיגהונש

,הלעבל עידוהל בייוחמ םא ,הלעב תחת התניזש שיא תשא לע עדויש ימב ןד אדנל לאקזחי יבר
החמש ריאמ יבר .לארשיב תסחוימו הרקי החפשמ םגפ שיש םוקמ ,רוסיאמ ושירפהל
ריתהש םסרופמ בר לש וקספ תא םייקל שיש ,ם"במרה לע חמש רוא ורפסב הארמ קסניוודמ
.תויולג לש ינש בוט םויב ךלמה תארקל ןגנל

תחת התניזש שיא תשאמ אוה ןוירההשכ ,ריתהל םימכח המכ םינד תיתוכאלמ הלפה ןיינעב
.רבדבש הלודגה השובה תמחמ ,הלעב

ןד גרובנטורמ ךורב ר"ב ריאמ יבר .תוירבה דובכל תועמשמ תעדונ תונוממ יניד םוחתב םג לבא
הוולה ןמש ארמגה ירבד תא איבמ אוה .הפ לע הולמ בייחה לש ויסכנמ בוח תייבג יכרדב
:ריבסמו ףיסומו ,"היפתכ לעד אמילגמ וליפא" םיבוג
הוולמל ןתיו בוטה הוולה חקיי ,יאדמ רתוי הפי דחא םילברס 'ב ול שי םא אקוודו"
דובכ לודגש ,םורע הוולה בשיו הוולמה חקיי אל עורג 'א אלא ול ןיא םא לבא ,עורגה
."הרותבש השעת אל תא החודש תוירבה

:"ס"שה ינוילג"ב ליגנע ףסוי יבר ריבסהל הסנמ ,גרובנטורמ ם"רהמ לש ותבושת תא
ראובמכ ,השעת לאו בשב אתיירואדל החוד תוירבה דובכד ןויכד ותנווכ הארנו"
הוולמהל ןתיל הווצמ הוולה לע ןיאו ח"עב תעירפ תווצמל החוד נ"ה ןכל ,א כ תוכרבב
לכד ,ונממ התוא ןיבוג ןיא ד"בה םג אליממ הווצמ וילע ןיאד ןויכו ,םורע תבשלו ותוסכ
תלטומה ח"עב תעירפ תווצמ םייקל הזב היל ןניפכד תאפמ קר אוה ד"ב תייבג רקיע
."ןיפוכ ןיא ד"בה םג אליממ הווצמ וניאד ןאכ ןכ ןיאש המו ,א ופ תובותכ ראובמכ וילע

םוכיס
םלצב לוזלז םושמ ואר םדאה לש ושויבבו ,ארובה לש ודובכמ עבונכ רכוה "תוירבה דובכ" ךרע
וז העיגפ יכ ,טרפה לש ודובכב העיגפל ללכב תוירבה לש םתקיז ףא ןאכמ .םדאבש םיקולא
תירב ינב ,תוירבה לכ הז גשומב וללכנ ,ארובה לש ויתוירבב רבודמש ןוויכו .םלוכל איה הער
ינפמ הנגה ול הנתינו ,תוירבה תחפשמ ללכמ אצוה אל ןיירבעה ןאכ ףא .תירב ינב םניאשו
ול הדחייתנ אלא ,תירסומה הניחבה ןמ קר אל הלענ ךרעכ רכוה םדאה דובכ .ודובכ תלפשה
דובכ םע תובשייתמ ןניא הלאשכ ,תורחא ןיד תוארוה לטבל החוכבש תיטפשמ המרונכ הרכה
.תוירבה

.א כ - ב טי תוכרב תייגוסב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,םיבטקה ינש ןיב תומיעה אוה ףלאמ
." 'ה דגנל הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח ןיא" :המלש ילשמב ודוסיש ללכה דמעוה דחא דצמ
דובכ לודג" :ללכה דמעוה ינש דצמו .'ה תווצמ דגנכ םידמוע םניא םדאה לש ויכרעש ונייה
םיללכ ינשכ םתוארל רשפאש ,הלא םיללכ ינש ."הרותבש השעת אל החודש תוירבה
ןמ דחא לכש ןפואב ,םוצמצה ךרד לע ושרפתנ אלא ,הז ינפמ הז ולטבתנ אל ,םיינויצוטיטסנוק
דמעמ תולעבכ ,ינורקע ןפוא ,ורכוה הרותב ןדוסיש 'ה תווצמ .ורבחל הלוחת ריאשמ םיללכה
הז ללכמ ואצוה השעמל לבא ,תוירבה דובכ לש ןורקיעה ינפ לע ,הנוילע המרונכו ,ףדעומ
ןניאש תווצמו הלאשב ןנשיש תווצמ םג ילואו ,השעת לאו בשב תוחדנה תווצמ ,ןוממבש תווצמ
תוירבה דובכ ינפמ תוחדנ ,םימכח ירבדמ אלא ,הרותה ןמ ןניאש תווצמ :דועו תאז .לכב תווש
,"לאמשו ןימי םהירבדב רוסת אל" ארקמה לע וכמסנ ןנברדמ תווצמש ףאו .השעו םוקב ףא
.תוירבה דובכ ינפמ הרותבש הז "השעת אל" החדנ


ןמ םדאה תא ןיאצומ דובכהו הוואתהו האנקה" :תובא יקרפב ,רמוא רפקה רזעלא יבר
רחא ףדורה לכ" :םעה יפב לגרומ רבכו ;וגישמ וניאו דובכה רחא ףדורש ימ שי ."םלועה
."ונממ חרוב דובכה ,דובכה

ןמ ותוא האיצומש איה ,(דובכה רחא ףדור וניאש ימב ףא) םדאב דובכ תגיהנ-יאש שי לבא
םייח תוכיאב ונא םיצפח םא .םייח םניא וייחש דע ,ומלועבו ותביבסב רוכינ ול תמרוגו ,םלועה
ךרעכ םדאה דובכ רבדב העדותה תא חפטל שי ,ארובה לש ומלועב יחה םדאל הוודח הנקמה
אלא היהי אל ,ןאכ וראתל וסינש יפכ ,יטפשמה ושובלש יתרבח ךרע ,םייחה תוברתב יסיסב
.םדאה לש ושפנב םישרשומה םיכרעל יטפשמ בוציע

לא ,ותמוא לא םג אלא ומצע לא קר אל םדאה לש ותקיזל ואיבי םלולכשב הלא םיכרע
ורפסב אבומכ ,ל"צז קוק ברה ןרמ לש ורואיתכו .ולוכ םוקיה לאו הללכב םדאה תחפשמ
:"עבורמ ריש" תרתוכה תחת ,"שדוקה תורוא"
ינחורה קופיסה אלמ תא ,לכה תא אצומ אוה ושפנבו ,ושפנ תריש רש אוהש שי"
.ואולימב
קבדתמ אוהו ...תיטרפה ושפנ לש לגעמה ךותמ אוה אצוי ,המואה תריש רש אוהש שיו
...היריש תא רש אוה המעו ,לארשי תסנכ לש התוללכ םע הנידע הבהאב
תריש תא רישל ,לארשי לובג לעמ טשפתמו אצויש דע ושפנ בחרתת דוע רשא שיו
...ומלצ דוהו םדאה תוללכ ןואגב בחרתמו ךלוה וחור ,םדאה
לכ םע ,ולוכ םוקיה לכ םע דחאתמש דע ,אשנתי בחורב הלעמל הזמ דוע רשא שיו
."...הריש רמוא םלוכ םעו ,םימלועה לכ םעו ,תוירבה