םידיבעמהו םידבועה ןיב םיסחיה תלאשל

ילארשי .ש ברה

ז"כשת הנשב הנש

תורעהה אלל ספדוה

םאה ,םידיבעמו םידבוע ןיב םיסחיה אשונב הרותה תעד תא איבמ רבחמה :ריצקת
המ ?וריבח תא ףוכל לוכי דחא דצ םאה ?תרתומ - הדובע יאנת ןעמל המחלמה קשנ - התיבשה
?ךוסכס לש הרקמב הרוק
.תוררוב ;לעופ ;התיבש ;הדובע ;דיבעמו דבוע יסחי :חתפמ תולימ


.הכלההו הרותה טבמ תדוקנמ םהידיבעמל םידבוע ןיב םיסחיה תלאש תא ריאהל הצור ינא
היעבה ןורתפל רתויב תישעמהו הנוכנה הסיפתה םג איה תינרותה הסיפתה ,יל המדנש יפכו
םיילכלכה םיעוזעזה עונמל ידכב הב היה הנידמב היפל םיגהנתמ ויה וליאש ,וננמזב תאזה
םיקזחה םיעצמאה דחא וננמזב איה התיבשה .ןורחאה ןמזב םהל םידע ונייהש ,םייתרבחהו
ןכוסמ קשנל הכפה איה םרב .דבועה לש םייחה יאנתו ,הדובעה יאנת ןעמל המחלמב רתויב
הכרעמה לכ לש תיללכ תוטטומתהב םיתיעל תמייאמה הנידמב הנורחאה הפוקתב רתויב
תעד המ .הבוח תוררוב דעבו תותיבשה רוסיא דעב תולוק םיעמוש ונא רתויו רתוי .תילכלכה
?ןודינב הרותה

תפוקתב ,םימודקה םינמזב שרופמב םיאצומ ונא ןיא התיבשה לש הז קשנב תושמתשה לע
ידימ אכיל" - תאז םעו .רתוי תרחואמ הפוקתב התלעו הצצ איה ;םיקסופה ינושארו ארמגה
השיג הרותב שיש הארנ ,םיעבוק הכלההו הרותהש תונורקעה יפ לעו ,"אתיירואב אזימר אלד
ייחב םעפל םעפמ תוררועתמה תורחא תולאש ינימ לכלש - םשכ ,וז הלאשל םג הרורב
.השעמה

לכ תא האור איה .תודמעמ תמחלמ תסרוג הניא הרותה תשיגש עובקל ונילע הנושארו שארב
אליממו ,אגרד תוחנכ לעופה תא םעפ ףא התאר אל הרותה .םיווש ןיב הוושכ לארשימ דחא
ול שי לארשימ שיא לכ .אגרדב ותולעהל ויתויוכז ןעמל קבאמב ךרוצה םג הינפל התאר אל
,םידבעל םידבע אלו - םה ידבע :וראיב ל"זחש ,"םה ידבע" ,רמאנ םלוכ לע ,תויוכזה ןתוא
הכלה היונב וז החנה דוסי לע .וילע טלושה םירחא תעדב יולת תויהל םדאל ול לאש ונכותו
ןיב תובייחתה לש תורחא תורוצ לכמ ןפוד אצוי תניחב איהש הכלה ,םילעופ תוכלהב הבושח
םידדצה ינש תא ידדה ןפואב בייחמ הזוח ללכ ךרדב .םירחאה םיחטשה לכב ורבחל םדא
ןכ ,רכומהו ריכשמה תא בייחמ הזש םשכ ,ול ריכשהש וא ורבחל ץפח דחאה רכמ .הווש הדימב
תמייק לעופב .לעופה לש ונינע אוה הז ללכמ אצוי ;ךפהל ןכו ,רכושהו הנוקה תא בייחמ הז
,םימת םוי תדובע לע שוריפב בייחתהש תורמל .םויה יצחב וליפא וב רוזחל אוה לוכיש ,הכלה
וז הכלה .דספה םוש לובסל ילבמ הזוחה תא רפהל ודיב תושרה ,הזב אצויכו הנש ,שדוח וא
יאש ,ושוריפו .םידבעל םידבע אלו ,םה ידבע - הרותה ונל הרסמש ללכב רומאכ תקמונמ
ךכ םושמ .תושרהל רשפא יא הז תאו ,דבע תניחבל העש התואל ותוא תכפוה הרזח תורשפא
.הצריש תמיא לכ הלטבלו וב רוזחל לוכי אוהו לעופה םעטמ וז תובייחתהל ףקות ןיא

לטבל איה הכלהה תנווכש םהמ הארנש שי .וז הכלה תנבהב תוסיפת יתש תומייקש ןייצל יואר
,ינשה תעדב יולת דחאה תויה .לארשיב הרבחה ייחמ הדובע ןתונו לעופ לש וז תואיצמ ללכב
לכמש ,הרירב תיל לש תואיצמ רותב קר תלבקתמ איהו ,היוצר הניא תלבגומ הרוצב םג ולו
וז הסיפת .רחאה לצא לעופ רותב דובעי אלשו ומצע תושרב דומעי דחא לכש םיניינועמ םוקמ
אוה לבא ,ריחמ תפסות שקבמ אוהש ינפמ וב רוזחל הצור לעופה םאש ,הכלהב היוטיב תאצומ
.ללכב הרזחה תוכז ול ןיא זא יכ ,לעופכ דובעל ךישמהל ןכומ

םילעפמ ,הזב אצויכ לכו השעמה תשורח םייקתת הז יפל ךיא ,דציכה :לואשל םנמא םילוכי]
םילעפמ ססבל איה הנווכה תאז הסיפת יפלש הארנ לבא ?תודבוע םידי הברה לע םיססובמה
,הווש הדימב םיארחא ויהי הזב םיפתתשמש הלא לכש ;תופתוש לש סיסב לע הלא ןיעמ
.[לעפמה לש וגושגשו ותבוטב הווש הדימב םיניינועמו

םידבע אלו" ןבומה תא תצק רחא ןפואב הריבסמ םג הארנה יפכש ,הנשי תרחא הסיפת
גשומה תא ונממ העיקפמ ןדיעו העש לכב רוזחל לוכי לעופהש הדבועה םצעש ונייה ,"םידבעל
הסיפת יפל .ןמז לכב הזמ ררחתשהל ותושרבו ,ונוצרל אלא דבוע אוה ןיאש רחאמ תודבע לש
הרקמבש אלא) רכש תפסותב ונוצר תמחמ וב רזוח םא םג לעופל תמייק הרזח לש תושרה ,וז
.הדובע הזוחמ לעופה לש הרזחה תויורשפא ןאכ דע .(הנוילעה לע ודי ןיא הז

הרזח םוקמ לכמ הז ןיא ,הדובעה תקספה ןאכ שיש תורמל .רחא בצמ ןימ והז התיבש ןכא
םחלנ אוה - אברדא ,ותדובע םוקמ תא ריקפמ לעופה ןיא .הז םוקמב הדובעה ןוצרמ לכו לכמ
סופתל רחא והשימ הצרי םאש אלא ,דבלב וז אלו .הדובעה יאנת תא רפשל הצורש אלא ,וילע
הזיאב התיבש תזרכה םע דחיש תוארל ונא םיליגרו ,ודיב בכעמ אוה ירה ,ותדובע םוקמ תא
סופתלו וז הדובעל סנכיהל םירחא וניהי לבל תורמשמ םילעופה םידימעמ לעפמ אוהש
תשגל רחאל תתל אל םג - ךדיאמ ;דובעל אלש ,דחא דצמ - ותוכז לע דמוע לעופו .םמוקמ
סנכיהל הדובעה ןתונ לע עיפשמו ,רתויב ענכשמ ,רתויב ץלאמ קשנ והז ןכאו .ומוקמב הדובעל
עצמאב תקספנ הדובעהשכ ,דיבעמל םיבורמ םיקזנ םרוג רבדהש הרקמב ,טרפב ;םילעפל
.ןדעומב עצבתהל תולוכי ןניא תונמזההש וא ,לקלקתהל םילולע םירמוחהו ךילהתה

?הזב הרותה תעד יהמ
הז ירה ,םויה יצחב וליפא וב רוזחל לוכי לעופש תורמלש הכלה הנשיש שיגדהל ונילע תישאר
עצמאב תאצמנה הדובעל קזנ תמרוג הניא הדובעה תקספהש רמולכ ,דבאה רבד ונניאש יאנתב
לכב ךרוצ אופא שי .הדובעה קיספהל תושרה ןיא זא ,דובאל ךלת איה םא םלוא .ךילהתה
םיחוור תעינמ קר אל םרוג רבדה הדימ וזיאב - וז הדוקנ לכ םדוק ןוחבל התיבש לש הרקמ
םא םג .טלחהב הרוסא התיבש י"ע םיקזנ תמירג .םייקש המב םידספה םג םא יכ ,דיתעב
אלש יאנתב םינפ לכ לע הז ירה ,ןלהל הארנש יפכ הכלהה תניחבמ התיבשל םוקמ שי םנמא
התיבש םנמא .הב קסוע אוהש תפטוש הדובע התואו לעפמ ותואל קזנ רשי ןפואב םורגי
הדובעה ןתונ יפלכ רתויב ץחול םרוג הווהמו קזח רתוי הברה טקפא הל שי םידספה תמרוגה
אוה ,םיקזנ תמירג תועצמאב ץחל ונייהד ,הז טנמומ לוצינ םלוא ,ול םיביתכמש םיאנתה לבקל
.הרותה תעדל דוגינב

וז םג ,הב ךישמהל םירחא תעינמ ידכ ךות הדובעה תקספה ונייהד המצעלשכ התיבשל רשא
עונמל לעופה לכוי תוכז וזיאב :תלאוש קדצה תדמ ןכאו .הכלהב רוקמ הל םיאצומ ונא ןיא
תאז ףא ?הדובעל סנכיהל רחא לעופמ עונמל לכוי תוכז וזיאבו ,הדובעל רחא לבקל דיבעמהמ
?אוה ויאנת תא לבקיש ידכב דיבעמה לע ץחל יעצמא ליעפהל הנשי הקדצה המ יכו ,לאשנ
:איהו תרחא תורשפא תמייק םרב .הרותה יפל תמאב תמייק הניא וז תוכזש ,רבתסמ
םיאצומ ונא וז תונגראתה .ידדה ןפואב םתוא תבייחמש םילעופה דצמ תימינפ תונגראתה
.םידיבעמה לצא םג תמייק איהו ,הכלהב התוא

ארמגה .ריעה ינב תונגראתה - דחא ןפוא :תונגראתה לש וללה תורוצ יתש ונינפל ארמגב
רומשל םיאשרו ,הדובע יריחמ ,תרצות יריחמ ,םיריחמ עובקל םיאשר ריעה ינב :הזב תרמוא
- וננושלב והז .רחא וא הז ןפואב סנקי םהל עמשנ וניאש ימש תאזכש הרוצב וללה תונקתה לע
םיחבט ינש לע תרפסמ ארמגה .םידבוע ןוגרא לש הרוצ םג הנשי הז דגנכ .םידיבעמה ןוגרא
דחאש הרקמבש הנתוה הז םע דחי .רחא םויב דובעי דחאו דחא לכש ,םהיניב םכסה ושעש
תא לעופל ואיצוהו יאנתה תא רפה דחאהש הרקמ הרק ןכאו .סנקי - רדסהל עמשי אל םהמ
אבויש יפכ ,תובייחתהה יאנתל ףקות שי םהיפל םיאנתה תעבוקו רבדב הנד ארמגה .סנקה
.ןלהל

לש רדסה רמולכ ,"העיגר" םהיניב רדסל םיפוא םיאשר :אתפסותב םג תאצמנ המוד הרוצ
.ול העובקה העשב דובעי דחא לכש ,הדובע תועשו םיעגר

םיחבטה םא .קושב םיריחמה תא בצייל םידעוימ םהש רורב ?וללה םירדסהה ןכות המ
רצוי הז םיתיעלו ,תורחתה ידיל איבמ הז זא יכ ,דחי םתרצות םיאיצומו םידבוע םימותחנהו
םיריחמה לע עיפשהל ותרטמ םילעופה םעטמ רדסהה .םיריחמה לע עיפשמש המ ףדוע םג
אלש םלוכ תא םיבייחמה ,ריעה ינב ידי לע םישענה םירדסהה ,תאז תמועל .דבועה תבוטל
.ךופה ןוויכב םיריחמה לע עיפשהל םתמגמ .רתוי םלשל

הדוגא תמקה תוכזב הריכמ ,גוח לכ לש תימינפה תונגראתהה תוכזב אופא הריכמ הכלהה
,רמולכ .הדובעה ינתונ לש תונגראתה םג הדימ התואב תרשפאמ םלוא ,םילעופ לש תיעוצקמ
,תימינפ תעמשמב הז תא הז םיבייחמ םינגראתמהש ,תישפוח תונגראתה לש תורשפא תמייק
,הינתונל הדובעה ילבקמ ןיב ישפוח קבאמ לש תורשפא רצוי הז .התוא רפהל םהמ ימל רוסאו
,התיבשה לש יתוכלהה דוסיה ןאכ .תדכולמ הרוצב ותדמע לע ןגהל דצ לכ ידיב תרשפאמו
םיאנת תבתכה ןאכ ןיא .דוגיא ותואמ התיבש יריפמ דגנ םיעצמא תטיקנ םג הכותב תללוכה
םלוא .תימינפ תעמשמ לש הרוצב םתוכז לע דומעלו ןגראתהל םיאשר םה םג .דגנכש דצל
לע קבאתש תדכולמ תיזח םיקהל ךכ ידי לעו ,דחאתהלו דגאתהל םילעופה ידיב תושרה
יעוצקמה דוגיאל יתוכלהה סיסבה ןאכ .דוגיאה לש תימינפה תעמשמה תועצמאב היתויוכז
.םילעופה ינוגראלו

רשקב ארמגבש ןידה ונרכזה רבכ .הזה ןיינעב העירכמה הדוקנה ילוא ,תפסונ הדוקנ שי ןכא
תרפה לש הרקמב םיחבטה לש דוגיאה םהיניב וטילחהש תוסנק ןתואל ףקות שי םא הלאשל
.םהמ והשימ דצמ םכסהה

ולקלקי ינשה לש םויב טחשיו רובעיש ימש םהיניב ועבקו השעמ היהש ,ןודינב תרפסמ ארמגה
רבדה עיגה .רועה תא ול וכתח .ינשה לש ומויב טחש דחאהו הרקמ הרקו .המהבה רוע תא ול
םה ירה ?המל ,ארמגה תלאוש .הזה סנקל ףקות תתל ןיאש עבקו ,אבר לש ןידה תיב ינפל
םניב תוטלחהו תידדה המכסה לש תורשפא תמייק הרואכל ירהו ,םהיניב ומיכסהו וטילחה
םוקמב לבא ,בושח םדא ןיאש םוקמב םירומא םירבדה :ארמגה הנוע הז לעו .םמצע ןיבל
.תונתהל תושר םהל ןיא - "ונתמד והיינימכ לכ ואל" ,ריעה םכח - ונייה ,בושח םדא ונשיש
םדאה רושיאו תרוקיב רובעל הכירצ ,תימינפ קר הרואכל איהש תורמל ,סנקה לע הטלחהה
ןוממבש רבדבו ,ינשה םע םכסה תונתהל םדא לוכי םנמא :םינושארה םיריבסמ .בושחה
םהיניב ושעש הז ןיעמ םכסהש רחאמו .ישילש םדאב עגונ וניאש יאנתב הז לבא .םייק םיאנת
.ולוכ רוביצל עגונה רבד אלא םהלש יטרפ ןיינע רבכ הז ןיא ,קושב ריחמה לע עיפשמ םיחבטה
תוישיא לש תיביטקייבוא תרוקב רובעל חרכומ הז .תאז תושעל םיאשר םניא ךכ םושמ
רבדה הדימ וזיאב עבקי אוה רוביצה לע הנוממה סנרפה ,ריעה םכח .בושחה םדאה - הרותה
בושחה םדאה ןתנ אל .ףקות ול שי - הזה רבדל רושיאה תא ןתנ אוה םא קרו .קדצומו ןוכנ
ול ןיא ןכ לעו ,רוביצה לש סרטניאב שקנתמ אוה ,קדצומ וניא הז רדסה עמשמ ,ותמכסה תא
.ףקות

הז ןיא בושחה םדאה תמכסה תשרדנש יפ לע ףא :ןודינל והשמ דוע םיעמוש ונא וז הכלהמ
ילבמ םג תידדהה המכסהל ףקות שי זא יכ ,בושח םדא ןיא םא לבא .ונשי אוהש םוקמב אלא
דמועש ימ רוביצל ןיא םאש ,םירבדה ןכות .םירחא לש םהיתויוכזב עגונ הזש תורמלו ,רושיא
.ויתויוכז לע קבאיהלו ןגראתהל דצ לכל רשפאל חרכהב שי זא יכ ,יזכרמ חוקיפ םייקל ושארב
,םרב .קושב תוחוכה קחשמ יפל ועבקי םיריחמהו ,ןוסיר אלל היהי הזכ הרקמב קבאמה
תרדוסמ הליהק לכב ,יעבט ןפואב .קבאמה לש תילמרונהו תילאידיאה הרוצה וז ןיא ןבומכ
המ עבוקו ,םיקבאנה םידגונמה תוחוכה ןיב בציימו ןתממ םרוג שמשמ אוהו .בושח םדא םייק
.עובקל הצור רחא וא הז דצש םיאנתבש קדצה תדימ

המכסה תמייק םא .תמכסומ תוררוב לש םג ,הבוח תוררוב לש םג תודוסיה ינש ןאכ ונינפל
,ךוסכס לש הרקמב הערכה ךרד לע ןכו ,הדובע יאנת לע הילבקמ ןיבל הדובעה ינתונ ןיב תידדה
הצוחנ ןיא ,בושח םדא ונשיש הרקמב םג ןכ לעו ירמגל תינוציח תוברעתהב ךרוצ ןיא זא יכ
,ולש םיסרטניאל גאודו דרפנ ןפואב ןגרואמ גוח לכ םא לבא .םהיניב ושעש רדסהל ותמכסה
לע ץחל תווהל ידכב וילא םיכייתשמה לכ תא בייחל גוח לכ ךותב םישועש םימכסהה ,ולש קרו
הז רבד םא ,תיביטקייבואה תרוקיבה ךרד רובעל רבכ םיקוקז הלא ןיעמ םימכסה ,דגנכש דצה
.(םוקמב בושח םדא ונשי) תורשפאה רדגב אוה

יאנת לע םיטילחמ םידדצה ינש הליחתכלש ונייה ,תמכסומ תוררוב הנשי םא :תורחא םילמב
ךוסכסה ,םייק וניא הז רבד םא םלוא .בוט המ ,ךוסכס לש הרקמב תוררוב יאנת לעו הדובע
ינשה דצה תייפכ םשל .דצ לכ לש ותעיבת תקדצ תא עבקיש ןיד תיב י"ע ערכומ תויהל ךירצ
ןוגרא ןכ לע יאשר .תימינפ תעמשמ אוה וירבח לע ףוכל דצ לכ יאשר ןיד תיב תערכהל קקזיהל
קקזיהל הדובעה ינתונ תייפכ םשל ,ןוגראה ירבח לכ תא בייחתש התיבש זירכהל םילעופה
תיב ידי לע רשוא אל דוע לכ םלוא .םהיתועיבתבש קדצה תדמ תא ררבתש ןידל וא תוררובל
.הדובעל תשגל אלש םהירבח לע םג ףוכל םדיב תושרה ןיא תקדוצ םתעיבתש ןידה

תא חירכהל ידכב תובשל לעופל תושר הנשי :וז הלאשב ל"צז קוק ברה ןרמ קספ הז חורב ןכאו
תוכזל הצור אוהש ינפמ ,תיתורירש הרוצב תובשל תושר ול ןיא .ןידל קקזיהל הדובעה ןתונ
.ויאנת תא לבקל התיבשה ידי לע ץלאלו ,תומיוסמ תובטהב

:התיבש לש תורוצ שולש תומייקש ונירבדמ אצוי
תיארפ התיבש .1
בכעל הלא םילעופל תושר ןיאו .תיקוח הניא וז התיבש .יעוצקמה ןוגראה תעד לע אלש ונייה
,םילעופ ינוגרא המכ םימייק םא ןידה אוה .םימייקה םיאנתב םג דובעל םיצורש םירחא דיב
.רחאה ןוגראה ירבח לע התיבשה תא ףוכל דחאה ןוגראה ירבח ידיב תוכז ןיא

הילע זירכמ יעוצקמה ןוגראהש התיבש .2
יריפמ דגנ םיעצמאב טוקנל תושרו .ןוגראה ירבח לכ תא תבייחמ ,בושח םדא םוקמב ןיאשכ
.םלוכ תא תבייחמ איהו תועד בור ידי לע תלבקתמ הטלחהה .התיבשה

ןיד תיב וא בושח םדא םייקש םוקמב ל"נכ התיבש .3
ןתונ תא תיקוח ץלאל הרטמב האב איהשכ ,ןוגראה ירבח לכ תא תבייחמו ,תיקוח איה
הדובעה ןתונ תא ץלאל הרטמב האב איהשכ ןכו ;תוררובל וא ןיד תיבל קקזיהל הדובעה
.ל"נכו ןידה תיב ידי לע םינוכנכ ורכוהש םיאנתה תא םייקל

- הנידמב תיזכרמה תוכמסה תא ליעפהל םוקמ שי ,םויכ םירבדה בצמ יפלש ,ףיסוהל יואר
לע תושענה תונקתל ףקות שי הכלהב תרכזנה אמגודב .הדובעה יסחיב רדס תסנכהל ,תסנכה
דחאל דספה םרוג רבדהש תורמל ,םיירוביצה םייחה תנקתהל עגונש המב להקה יבוט ידי
,ןיד תיב רקפה דוסי לע תונקת ןקתל תושר הנשי העשה ךרוצ םיאורש הרקמב ןכש .ינשל חוורו
.וב עגופ הזש רוביצהמ קלח ותוא ןוצרבו המכסהב וניא הזש הרקמב םג

- םיינויחה םיקרועב רקיעב - תותיבשה הדימ וזיאב ,םעפל םעפמ םידע וננהש ,ןנד הרקמב
,תוררובל קקזיהל םידדצה בייחיש קוח תקיקחב חרכה שי ,הנידמב םייחה ךילהת לע םיעפשמ
,התיבשה קשנב םויא לש תורשפא ילבמ ,תויפוסה תואצותה תא לבקל וחרכוי םידדצה ינשו
םג קבאמב ימיטיגל דוסי שמשל יואר וניאו ,םידדצה ינשל סרה םרוג והנה יפוס ןובשחבש
.םיקדוצה םיניינעה ןעמל