הנח תוליפתב ןויע - הבל לע תרבדמ

ןוסנזור לארשי ר"ד

ט"נשת הנשב הנש


:רמאמה ןכות
הדיל םרטב הליפת - עמשי אל הלוקו
הרישה - 'הב יבל ץלע
ובושייו חתמה - בלהו טסקטה
'ה תיבב הליפת

לע הארמ הליפתה חותינ .הליפת ינידו הליפת תונורקע דומילל דוסי איה הנח תליפת :ריצקת
.הנח תליפתב םיביכרמ ינש

.הליפתו תונברק ,הנח תליפת ,הליפתב הנווכ ,הליפת :חתפמ תולימ

המכ :אנונמה בר רמא" .ןלוכ תוליפתל בא ןיינבו ידוסי םגד ןיעמ הנח תליפתב ואר ל"ז ונימכח
.הדגאב םג ךכו הכלהב ךכ .(א ,אל תוכרב) "...הנחד יארק ינהמ עמשמל אכיא אתוורבג אתכלה
,בותכב שרופמב הליפת הגצוה הבש ךרדל הרקיעב הרושקה תמיוסמ הדוקנ חתפל אובנ ,ןלהל
תונקסמ הלא ןיעמ םיחותינמ תולדל ןתנ יכ המוד .ארקמ לש וטושפ לע ורקיעב ןעשנה חותינלו
הבש ךרדבו ,הליפת איה רשאב הליפת לש התילכתב ןויע ,ונייהד ,הליפתה תבשחמב תורושקה
.הידעיל ותליפת תא ללפתמה ליבומ

,'הליפת' ןושלב םגיצמ בותכהש ,הליפת ייוטיב ינש הלעמ א לאומש רפסב ב-א םיקרפב ןויע
.הל ןתינ השקובמש רחאל התבוגתב ,ינשהו ,דליל התשקבב רושק ,דחאה - הנחל םיסחוימה
.םחותינו םיעטקה תגצה ןלהל

הדיל םרטב הליפת - עמשי אל הלוקו
.(י ,א) "הכבת הכבו 'ה לע ללפתתו ..." :דליה תשקבל רושק ןושארה הליפתה יוטיב

:םיביכרמ ינש וז הליפתב
;רדנה .1
.לוק אלל הליפתה .2

חוסינב ןייפואמ רדנה .(אי ,א) "..רמאתו רדנ רדתו" :רדנב התליפת תא תחתופ הנח .רדנה .1
:יתיצמתו ריהב
ךתמאל התתנו ךתמא תא חכשת אלו ינתרכזו ךתמא ינעב הארת האר םא תואבצ 'ה ..."
.(אי ,א) "ושאר לע הלעי אל הרומו וייח ימי לכ 'הל ויתתנו םישנא ערז
.השפנ לע הנח הלטנ תובייחתה וזיאו ,ונכות היה המ סוסיה אלל הלגמ בותכה

יכ היהו" :וז הליפת לע רפסל הברמ בותכה ,הרואכל .הליפתה האב רדנה רחאל .הליפתה .2
הלוקו תוענ היתפש קר הבל לע תרבדמ איה הנחו .היפ תא רמש ילעו 'ה ינפל ללפתהל התברה
עקר לע ,רשאב תאז .תקיודמ תויהלמ הקוחר וז תינושאר תומשרתה ,םלוא .(בי ,א) "...עמשי אל
הנוצר לע תיללכה העידיהמ דבל ןכש .ןכותה תמולעת תטלוב ,'ללפתהל התברה' יובירה תשגדה
.וז התליפת ןכות לע רבד השעמל םיעדוי ונא ןיא ,רדנה חסונמו עקרה רופיסמ הלועה ,דליב
.הזה טעמה תא םג תולגל שש וניא בותכה יכ איה ארוקה בלב ןנקל היושעה השוחתה ,וזמ הריתי
רמוש ילעו' - הנחל ילע ןיב עלגתמה תומיעה איה רדנה ירחאש הליפתב קוסיעל הליעה ,השעמל
התברה יכ היהו' - תומיעל עקרכ אלא ,ומצע ינפב דמועה ןיינעכ תראותמ הניא הליפתה .'היפ תא
שגר יזע םייוטיב טטרשמה וט קוספ .'הרוכשל ילע הבשחיו ..היפ תא רמש ילעו 'ה ינפל ללפתהל
חור תשק השא ינדא אל רמאתו הנח ןעתו" :ילעל הנח לש הבושת ןיעמ םצעב אוה ,התליפת לש
ברמ יכ לעילב תב ינפל ךתמא תא ןתת לא" .'ה ינפל ישפנ תא ךפשאו יתיתש אל רכשו ןייו יכנא
המו 'היפ לע' וז 'הרימש' אלמלא יכ רעשל םזגומ הז ןיא .(זט-וט ,א) "הנה דע יתרבד יסעכו יחיש
תילכתב הגיצמ היהש וא ,וז הליפת לש הניינעל סנכיהל ללכב ענמנ בותכה היה ,הנממ לגלגתנש
.רוציקה

תוענ היתפש קר' - םייתפשה תעונת קר וניה ינוציחה היוטיבש ,תישיא הליפתב רבודמ ,ןכ יכ הנה
הניא ,הפש ןוכית אל הידעלבו ,תישונא תרושקתב סיסבה איהש לוקה תעמשה .'עמשי אל הלוקו
,תאז לכבו .הלקנ לע ןיבהל ונא םילוכי וזה הליפתה לש ימינפ-ישיאה הייפוא תא .ללכ ןאכ תמייק
תישונא תואר תדוקנמ ירה ,הרוכישכ הנחל וסחייתהב םיזגה ילע םא םגו ,רזומ רבד ןאכ שי
עודמ ,רובידב הרושק הליפת םא .תנבומ יתלבו הגירח הליפתה תעב התוגהנתה תיארנ ,אדירג
תועונתב ךרוצ ללכב שי עודמ ,ןניקסע הבשחמב ,םאו ?תולוקב םייתפשה תועונת וול אל
:ללפתמה לש תינורקע הדימ וז התגהנהב האורה ישרדמה רבסהה תא הז בלשב ץמאנ ?םייתפש
קוסעל ונאובב ,ןלהל .(א ,אל תוכרב) "ותליפתב ולוק היבגהל רוסאש ןאכמ - 'עמשי אל הלוקו'"
.ךכב ןודל בושנ ,ןכשמל הליפתה ןיב הקיזב

הרישה - 'הב יבל ץלע
'הבל לע הרוביד'ל דוגינב .(א ,ב) "...רמאתו הנח ללפתתו" :הליפת הנוכמ תמסרופמה הרישה םג
וז העידיו .הירבד לכ תא ונא םיעדוי יכ רורב ןנד הרקמב ,ןירותסמ ףאו תוריהב-יא הרשמה
לע יפ בחר" .התשקב תנבהב ידוסי ישוק לש ומויקל ןעטנ םא המודמכ העטנ אל .תולאש תררועמ
ירדחב הליפתה לש הלודגה המרדה תלהנתמ אל םעפה .געל ילב אל ,הנח תארוק (א ,ב) "יביוא
יוטיבה תנווכב תועטל השק - רורב הכ ,שרופמ הכ !רבודה אוה הפה םעפה - המינפ בלה
:יוטיבב שומישה תא (!קחודב) ןיבהל ןתינ םא ףא ?וללה םיביואה םה ימ ךא .םיביואל סחייתמה
תונחלסל םוקמ 'רמגנ לוכהש ירחא' התע ןיאה - התרצל סחייתמכ (ה ,ב) "הללמוא םינב תבר"
םג לילכהל אוהד ןאמ לוכי הזה יוטיבה לש הטושפ הנבהב ןה ?םיבר ןושלב 'םיביוא' עודמו ?סויפו
.דוסי ול ןיאש יאדווב הזו ,היביוא ןיב הנקלא תא

האובנל םא .םעה תורוק לע האובנ ירבד ולא םירבדב תוארל השק תוארקמה לש הטושפ האירקב
ללפתתו' הליפת לע שרופמב תרבדמה ,החיתפה דצמ ןה .רשקה ילוטנ םה ירה ,םירבדה ובשחי
זמר לכ ןושארה קרפב ןיא - ןכותה דצמ ןהו .ךכל הררועתנ 'ה תאמ יכ זמר אלל ,"...רמאתו הנח
שוריפב עצומה ,ןורתפה ונילע לבוקמ ,ךכליה .האובנל יוריג שמשל היושעה יהשלכ תימואל הרצל
.(די 'מע ,לאומשל ארקמ תעד ,ליק 'י) "תוגהו המכח ירבד" :ולא םרקיעב יכ זמורה ,ארקמ תעד
- םייללכ המכח ירבדכ רייטצהל ('הנח ללפתתו') הנחל תסחוימה הליפתה הלולע ,אוה ךכ םא ךא
.םיבר ועימשהל ולכי ותוא העימשה הנחש םשכו .ולא ןיעמ תוביסנב עמשומה יטרדנטס חסונ
תפפור עמשות םהבש םיעוריאה ןיבל וזה תיתוגהה הליפתה ינכת ןיב הקיזה ,ולא תוביסנב'ו
.הב תורייוצמה תומגמל התעמשהל תוביסנה ןיב המאתהל ןויסינב קדקדל ןיא ,ןכ לע רשא .ידמל

םריו וכלמל זע ןתיו ..." :תוימואל תולאשב םג תעגל אב הזכש יתוגה עטקש אלפ ןיא ,דועו תאז
תויפיצב םיקסועה ,רפס לש וניינעמ ,האובנ ירבד ןבומכ ךכב תוארל ןתינ .(י ,ב) "וחישמ ןרק
לש הלודג הכרעהל הנח היואר ,ךכמ רתוי דועו .לאומש רפס ירוביג בלב תוננקמה הכולמל
ולאכש תויפיצ יכ םג רעשל ןתינ תוטשפב ,םלוא .המואה תויעבמ המלעתה אל יטרפה הרשואבש
תוגה ירבד ללכמ העיקפהל ידכ הרישב הכולמל תוסחייתהב ןיא ,המצעשכלו ,םיבר תובבלב וחוור
.תורחאו הלאכ תוביסנב םיעמשומה םייללכ המכחו

ובושייו חתמה - בלהו טסקטה
תעבהב ןהו ,הדיל םרטב השקבב ןה - 'הל םינוש םיגוסמ תוינפ תודילומ ןבל הנח תויפיצ :םוכיסל
תורשפא שי רעצמל וא - םירייטצמה םירורב םיחוסינ האדוהה תליפתלו רדנל .הירחא הדות
הלגתמ .רבד טעמכ םיעדוי ונא ןיא הילעש ,'הבל תלפת' ןכ ןיאש המ ,תועובק תואחסונכ - םשרפל
תינטנופס הליפת ןיבל ,יסחי ןפואב םיעובק םיטסקט לע תוססובמה 'הל תוינפ ןיב חתמ ןאכ
תעמשומ תויהל אל ףאו ,רדגומ ינושל שובל שובלל ללכ הלוכי הניאו ,בלה יקמעממ תצרפתמה
.תינושלה תרושקתה לש סיסבה ילכה אוהש לוקב

הקעז - תימינפ היווח הליפתב תוארל ןתינ .וניתוליפת לכב םיבר םינבומב םייקתמ הזה חתמה
הליפת יעטק תונשרפ - תיטיונמרה היווח הליפתב תוארל ןתינו ,ונתאמ בגשנו םרה לא תישיא
םשרפל םיאב ונאו ,וניתוקעומו וניתוקוצמ תא חרכהב תומאות אלש תוביסנב ,םירחא םורביחש
ףילחת ןיא .ינויח ףאו יבויח חתמ וניה הז חתמ יכ המוד .ונלש תיתעדותה אצומה תדוקנ ךותמ
תונשרפה תיווח .'ה םע חישה לע אלמ ןוטלש הל ריתהל ןיא ךא ,שפנה יקעממ תימינפה הקעזל
הליפתה תא הדימעמ תינשרפה היווחה ,רמול הצור !רתומ לכה אל .הליבגמ היווח הדוסיב איה
.םירחא לש םהיתוליפתל חרכהב התוא תרשקמו ,תילאוטקלטניא הרקב תחת

קועזל םדא לוכי ,דבלב תימנפ הקעז תליפת רתות אל - תינוציק המגוד תועצמאב תאז םיגדנ
,הער האצותל תרתוחה הליפת ולאכש תוביסנב רצוויהל הלוכי .רחא םדא לש ותלפמל םג הלילח
חרכהב דדומתהל ללפתמה ךרטצי ,תרחא תילכתל ונווכש רבעה ןמ םיטסקטל רוביח שי םא ךא
.רחא ןיממ תוליפת םע

תינושל תואר תדוקנמ .תובייוחמו היינתה וב שי - עובק הנבמ לע ססובמ רדנ .רדנב תחתופ הנח
החסונל המצע תא 'תרגסממ' הנח ,ךכלה .חותפ לכה אל - תועיבק לש דצ הז הנבמ ביתכמ
.לשמל הנינפ לש התלפמל אלו ןבל איה השקבה ,ולא תוביסנב .םיוסמ קוסיע בחרמ תעבוקו
,רשק תרצוי תוישרפ תוכימס .תועמשמ בר וניה תישיא הליפת וירחאו רדנ :רדסה ,ךשמהל רשא
קוסעת וז .בלה תליפת לש הייפוא לע םג ,רעשל ןתינ ,עיפשה רדנה לש עובקה טסקטהו
- הנחל ויהש תורחאה תויעבב הלילח אל ךא ,ןבה תשקבל רושקה לכב ונייהד ,רתומבו שקבתמב
החסונבש ןוויכמ ךא .םיביוא לע רבודמ םש האדוהה תליפת האב ,ףוסבל .הזב אצויכו הנובלע
םיביואכ תאז שרפל ןתינ .תונשרפל םיחותפ םירבדה ,תישיא הקעז תליפת וז ןיאו ,ןניקסע העובק
ידכ הבצמ תא תלצנמ אלא ,הל תובורקה תושפנב תקסוע הניא הנח ,רמאל .ינורקעה רושימב
השלוחל רשקב הזימר םג ךכל הפיסומ ,וז תונשרפ יפ לעו ,שלח אוה רשאב שלחה לע ללפתהל
.תימואלה

'ה תיבב הליפת
רתויה לכל .ישיא ןיינע ןיגב תאשינה תישיא הליפת לש םיחנומב הנח תליפתל התע דע ונסחייתה
םייסנ .וזכש הליפת לש התוהמ לע והשמ תולגל בותכה תא "ץלאמ"ו הב הפוצ ילע יכ רמול ןתינ
.ןכשמה - תאשינ ובש םוקמל הליפתה לש התקיזל רשאב תינורקע הרעהב הז וננויד תא

- 'ה תיבל תינייפואה תיתדה תוליעפה תא תוארל ןתינ עקרכ .'ה תיבב רוכזכ האשינ הליפתה
"'הל חובזלו תווחתשהל..." :תונברוק תברקהו ,(ג ,א) "...וריעמ אוהה שיאה הלעו" :לגרל היילע
הסיפתה העודי ?הביט המ 'ה תיבב הליפת ךא .תמסרופמה הליפתה תפרטצמ הלאל .(םש)
,ריכזנו בושנ הז ןיינע ררבנ םרט .שדקמה תדובעב תונברקו הליפת ןיב תיתוהמה הדרפהה רבדב
המ הלאשב אלא ,לעופב גוהנל שי ךיא הלאשב םיעגונ ונא ןיא ,ארקמ לש וטושפב ונא םיקסוע
רבדל/תודותהל שי יכ תעבוק הכלהה ,ונניינעל .םיבותכה לש תמיוסמ יוטיב תרוצמ דומלל ןתינ
ירבד' 'רבדמ' םימלש לעו ,ד"יה ג"פ תונברוקה השעמ תוכלה ,ם"במר) ןברוקה תברקה תעב
.הזכש רובידל סחייתהלמ ענמנה בותכה ןמ הלועב בר ינויער ךרע שי ןיידעו ,(ו"טה םש ,'חבש
- ןכשמה תא ףפואה ונימב דחוימ םלוע לבקתי ,םיוסמ רסמ אשונכ ארקמ לש וטושפ תא לבקנ םא
.טלחומ טקש לש םלוע

םתויה ךותמש ,םיגירח ינש טעמל ,לוק תפסות אלל םיראותמה ארקיו רפס תונברוק םה הלאכ
הלאמ תחאל םשאי יכ היהו" :םשא ןברוקב רושק ,דחאה .ללכה לע םה םידיעמ ללכה ןמ םיאצוי
אוהש יודיוה שרופמב רכזנ ןאכ .(ו-ה ,ה ארקיו) "...'הל ומשא תא איבהו .הילע אטח רשא הדותהו
:ןברוקה אבומ ןייטעבש תוריבעה לש דחוימה ןייפואב הז גירח ריבסהל ןתינ ךא .ילולימ יוטיב
םיתפשב אטבל עבשת יכ שפנ וא ...ונוע אשנו דיגי אל םא ...הלא לוק העמשו אטחת יכ שפנו"
,רוביד לש תורבע ולא ירה .(ד-א ,ה ארקיו) "...העבשב םדאה אטבי רשא לכל ביטיהל וא ערהל
.'הדימ דגנכ הדימ' ךרד לע ,ןוקיתב עייסמכ רובידה טלבוי ןתרפכב םג יכ תנתונ תעדהו

:תומ ירחא תשרפב םירופיכה םוי תדובעב רושק ינשה גירחה
תאו לארשי ינב תונוע לכ תא וילע הדותהו יחה ריעשה שאר לע ודי יתש תא ןרהא ךמסו"
ארקיו) "הרבדמה יתע שיא דיב חלשו ריעשה שאר לע םתא ןתנו םתאטח לכל םהיעשפ לכ
.(אכ ,זט

ן"במרה ונריהזה רבכו ,הרבדמה חלושמה ריעש לע אלא ןרהא הדוותמ ןברוק לע אל ,הנה
הנשמה םנמא .(ח זט ארקיו "...טחשי אלש ,ןברוק וניא חלתשמה יכ ...") ןברוק ריעשב תוארלמ
ד"פ ,ל"מ ג"פ אמוי) םויה ותואב לודגה ןהכה תונברוק לע םג יודיווה תולח תא רוכזכ הביחרה
.(ב"מ

.הנח תליפת תנבהל הב רזעיהל לכונ ארקיו רפסב 'ןברוק - רוביד' יסחי תנומת הרהבתנשמ
ונרידגנ םא המודמכ העטנ אלו ,יזכרמ םוקמ בלה תליפת תספות הנח לש היתוליפת לולכמב
תליפת האב ארקיו רפסב הקיתשה רשפל ותעד ןתנ אלש ימל .ולוכ לולכמה בבוס וילעש ריצכ
.תראבמו הריאמ - הנח

.ןודינה רשקהב הנח תליפת תדחוימ תוניחב יתשב
ירחא הנח םקתו" :םהיניב דירפהל דיפקה בותכה - תונברוקה םע דחי תאשינ איה ןיא ,תחאה
.(ט ,א) "התש ירחאו הלשב הלכא

,רמוא יווה .ימינפה רובידה תלועפ תא רידגמ 'עמשי אל הלוקו תוענ היתפש' .התממדב ,היינשה
'עמשיי אל הלוק' לש רוצעמה םייק היה אל םא .םיטפשמו םילימב ,רוביד תיומד הבישח יהוז
הליפת לש תרחאה תורשפאה דגנכ תודמוע ולא תוניחב יתש .רבד לכל רוביד תפש וז התייה
דע ןברוקל הליפת ןיב אלמ גוזימ תמייקמה תורשפא ,ןברוקה תברקה סקט לש יתרגש קלחכ
.ןהיניב דירפהל תלוכי יתלבל

הברקה ןיב הדרפה לע ,הנח תליפתב תראבתמה ,ארקיו רפסב הרותה תדפקה לש הביט המ
הדובעה לש דוסי תויווח יתש - תונוש תויושי יתשב רבודמ יכ התועמשמ וז הדרפה .הליפתו
ןושלב חוסינל תנתינ ןברוקה תברקה .ןיוצימ יאל ליבומ םהיניב םימוחת שוטשט לכש ,תיתדה
ןברוקה גציימ קומעה ונבומב .שגרה לע לעופ אוהו ,'רבדמ' הארמה - תיתונמוא היווחכ תינרדומ
ושפנ תוריסמ ידי לע 'הל תוברקתה לע רבודמ - אמלעב ןושל קחשמ הז ןיא .תוברקתהו הברקה
השוריפ ,תילמס תועמשמ הנועט תיתונמוא העבה לכו ,תילמסה התועמשמב .בירקמה לש לוכיבכ
(הדקעה רופיס) םדא תונברקב ךכ לכ הקבאנש תודהיה אקווד .'הל שפנה תריסמ - הברקה לש
תוברקתהל םיארוקה םיזעה תושגרה בותינ וניינע .ילמס ףילחת שפנה תברקהל דימעהל הליכשה
היווח רומאכ איה וז ,הנוש הניינע הליפתה ,תאז תמועל .תילמס תוליעפל עדונ-יתלבה לא תילאטוט
.םיינושל םיעצמאב ילולימ עונכש ,תורבדיהו חיש לש היווח - תילאוטקלטניא

ולבגוה שגרה תרעס תא םיגציימה תונברוקה .תינורקע 'האוושמ' ביצהל ןתינ וננויד לש וז הדוקנב
דואמ םיטעומו םידחוימ םייח ילעב םינייפאמ רפסה לש תונברוקה תסיפת תא .ארקיו רפסב דואמ
,הברקהה תיווח תא םינסרמ הלא לכ .דחוימ דחא םוקמ רקיעהו ,תודחוימ תולועפ ,םרפסמב
,תיארקמ תואר תדוקנמ ,תאז תמועל .שגרהו הארמה תועצמאב 'ה תדובע תא רתוי בחר ןבומבו
לע דואמ ינורקע רבד רמוא הז .ןמזו םוקמ ירדסב תעבוקמ הניאו ,חסונל הלובכ הניא הליפתה
תואחסונ לע ססובמה עובק רוביד ארקמה לש הליפתה םלועב היה ול .תיארקמה הליפתה
ול ןתינ .רובידה לש וחוכ םסקב םייובש ויה םינומדקה .תיגאמ החסונכ ספתיהל לולע היה תועובק
.ומויב םוי לש ןיינע ויה םסק ייוטיבו ,אלפ תואחסונ ,תועבשה ,םישחל לש תכסמ :םוצע חוכ רובידל

תימינפה הקעזה איה תועמשמהש םצעב תרמוא העובק הליפת לע הרותה לש התדפקה-יא
שומיש הב ןיא יכ הנח תליפתב בטיה ןגפוה הז ןיינע יכ המוד .יגאמה חוכה אלו ענכשל ןויסינהו
ל"זחש ,ענכשל ןוצרו שגרו יסיסב באכ לש םירחא םיאנת אלא ,םלועל םינב תאבהל החסונב
לע רותיו אוה לוקה לע רותיו ,ןכ םא .הנח תליפתל תישרדמה תונשרפב םעיבהל ךכ לכ וביטה
הרקיעש ןברוקה לש תיתונמואה היווחה ןיב לדבהה תא דדחמ םג אוה ,ךכל ףסונב .יגאמ רוביד
.לוק תעמשה - תרחא תישוח היווח ןיבל הארמה

ףיסונ ,ארקיו רפס לש תינויערה תכרעמב הנח תליפת ץובישב העיריה תבחרהב ונחתפש ןוויכמ
,הארמה תונמואב הכורכה הריציל רוביד ןיב חתמה יכ המוד .תישארב רפסל הרושקה הרעה
תילכתב וגיצנ ונאו ,הבר הבחרה עבות הז ןיינע .תישארב רפס לש םינושארה םיקרפב רבכ גצוה
.רוציקה

ונוצר תא איצוהל םוקמל ול תובר םיכרד .הריציה חוכב ב קרפבו רובידה חוכב 'ה לעופ א קרפב
האובב .הריציו רוביד לש םחוכ והמ ונדמלל אלא םירבדה ואב אל יכ המודו ,לעופה לע חוכהמ
יוויצ - ןיטולחל יניינע אלא יגאמ רוביד הז ןיא יכ הרותה תזמור 'ה לש רובידה חוכ תא םיגדהל
המ ןייצל רתומל .שחל עדויכ אלו ךלמו טילשכ 'ה לש וחוכ גצומ ךכב .ול תתייצמ ןבומכ האירבהש
ב קרפב וליאו ,א קרפב ךכ .'ה תורובג לש וז השחמה ךרדל תפקזנה תיתדה תובישחה הלודג
.ןמא ןיעמכ לוכיבכ אוה לעופ םדאה תא ורצויב .רצויכ 'ה לעופ

אלו ,(א קרפ תמגוד) םיטילשכ האירבל תונפל םילוכי ונא ןיא ?םדאה לש ודמעמ תאז רואל והמ
דומלל ונא םילוכי םיהלא םלצ ונב עבטנש ןוויכמ ךא .(ב קרפ תמגוד) ותומכ תואלפומ תוריצי רוציל
רובידה .'ה תדובעל ךרד איה םג הריציהו יניינע רוביד היהי רובידה ,התעמ .לעפ הבש ךרדהמ
.תונברוקה סיסבב דומעת תוארמ הגיצמה הריציהו ,הליפתב יתוהמ דוסי הווהי ,יגאמה אל ,יניינעה
השיגו השיג לכ לש הדוחיי תמנפהב עייסת - הנח תליפתב םג תטלובה - םהיניב הדרפהה
.'ה תדובעב

,תורחא תוליפתל בא ןיינבו המגודכ הנח תליפת לש הדוחיי תגצהב וננויד חתפנ םא ,רבד ףוס
ןיב .ארקמב 'ה תדובע יכרד לש תינויערה תכרעמב וז הליפת לש המוקמ תניחבב והונמייס
.תמא תליפתל למסו תואכ וז הרקי הליפת תדמוע דחאמל דחוימה