ךשמה-םייואר םניאש תולבא יגהנמ


:רמאמה ןכות

לבאה תיבב רואה תשלחה
לבאה תיבב רנ תקלדה
לבאה תיבב הרות ירבדב תושרד
?לטב תבשל לבאל רתומ םאה
עקרקה לע הבישי
לבאה תיבב הקיתש
?םימחנמ דציכ
?םחנל ידכ םדומילמ לטבל םימחנמה םיאשר םאה
םינושארה םימיה תשולשב םילבא םוחינ
העבשה רמגב תורבקה תיבל האיצי
תורבקל הכילהה תעינמ לע
רבקה דיל םילהת וא תוינשמ תרימא
םימחר אלמ לא תרימא
"טייצראי" תרימש
טייצראיה םויב תולבא יגהנמ


לבאה תיבב רואה תשלחה
למשחה תורוא לכ תא קילדהל אל םיגהונה שיש איבמ (ה"עש 'יס ג"ח) בקעי תנשמ ת"ושב
("םודיו דדב בשי" קוספ) יתבר הכיא שרדמב תמאבו .באב 'ט יגהנמל רבדה הושמו ,תיבבש
(טכק ףד) "לארשי תמשנ" הז גהנמל דגנתמ .ק"מהיב ןברוח תמחמ םיסנפה תא הביכ 'הש
תיגיגחה תשרבנה תא קילדהל אל הנווכה אמשו .ךרוצ אלל תיבה ינב לע השקמ הזש רמואו
.ןולסה רדח תרקתבש
לבאה תיבמ לכאמ תחקל אל
םיגהונש איבמ (ד"פרת ףד ,ד"צרת ,ןדיק 'דהמ) ןיגאג בוט םוי ברה לש "בוט םש רתכ" רפסב
"לארשי תמשנ" ךכ לע השקמ ,האמוטה חור םש הרוש יכ ,לכאמ םוש לבאה תיבב לוכאל אל
םינדעמ עיצהל ,חרזמה תודע ינב לצאו ,םהידיסחו ם"ירומדא לצא גהנמ שי ירהו (ל"ק ףדב)
ירבד תא םש איבמ אוה .םהיתוכרב י"ע "ןוקית" םיחרואה ושעי ןעמל ,לבאה תיבב תונוזמו
תיבמ ץפח םוש תחקל ןיאש ,"העבש תגהנה" קרפב (זנכשא ינומדק תוגהנה) "ץמוא ףסוי"
.תועט הז םגש ןעוטו ,לבאה

לבאה תיבב רנ תקלדה
שרופמ הז רבד הרואכל .(א ףיעס כ"פ א"ח "םייחה רשג") לבאה תיבב רנ קילדהל גוהנ
הניאש חכווינ קיידנשכ לבא "ומוקמב קלוד אהי רנ" הויצ שודקה ונברש ,(א,גק) תובותכב
םיקידצהש ןויכ .תבש ליל לכ אוביו בושיש ינפמ תאז הויצ יבר יכ ,בתכ םש י"שר .ללכ היאר
ונבר לצא קר ךייש הז םעטו .(א"שרהמ ש"ייע) תבש לילב ורואל ךירצ אוה ,םייח םתתימב םג
אקוודש ךכב יונישה המ ,םילבאתמה לכ לצא ל"זח ימיב ץופנ גהנמ הז היה וליא ,דועו .שודקה
ףסוי" רפסה לבא .(וט"פ ,תמא תפש) קבי רבעמב אבומ הז גהנמ םנמא ?ךכ-לע תווצל ךירצ יבר
תמכח" בתכ ןכ .ותמשנ תא איצוה תמה םשש רדחב קר רמאנ הזש עבוק (ט"כש ףד) "ץמוא
'ז לכ ןיקילדמש רנה" ג"י ק"ס "השמ תבצמ ,אשידק ארבח תגהנה" תולבא 'לה ףוסב "םדא
יכרדמ אוה ,הפמו םימ לש תיחולצ ןידימעמש המ לבא ןוכנ גהנמ אוה (!) וב תמש תיבב
תמה לש ןבה תיבבש בתכ (ט"צש 'יס) "המלש םרכ" רפסב ןכו ."הז גהנמ לטבל ךירצו ירומאה
.(ךכ ובתכש םירבחמ המכ דוע איבהש ב"לק ףד ,"לארשי תמשנ" ןייע) רנה תא קילדהל ןיא

לש הז גהנמ וחוכ לכב קזיח ,ך"קת 'יס ףוסב ("יח שיא ןב" לעבמ) המשל הרות ת"וש רפסב
ךשמבו ,(קילדהל ןיא ,םש תמה רטפנ אל םאש שרופמב רמוא אוהו) רטפנה תיבב רנה תקלדה
איבמ םש .ינולפ רטפנה םשל רנה קילדמש ויפב לבאה רמאיו ,תסנכה תיבב וקילדי שדח ב"י
תקלדהב תינהנ המשנה יכ עודיו" בתכש (אל ,הכ תומש) ייחב ונבר ירבד ןמ ותעדל רוקמ
לע ...הרואה תאנה ךותמ תבחרתמו תטשפתמו ,החמשהו דוהה ינודיעב תכלהתמ איהו תורנה
.ל"כע "םדא תמשנ 'ה רנ" רנל המלש הלישמה ןכ

חמשה אוה יחה םדאהש אלא ,תמה רכזל רנב רבודמש זמר אצמנ אל ולא וירבדב ןייענשכ
םשמ היאר ןיא ךא ,ייחב ונבר ירבדמ גהנמל היאר איבהל בשח ,רמולכ .רואה הארמל זלעו
ותואיקב לכ ירחאש ןויכו !הבהלב ןנובתמה יחה תמשנב רבודמ יכ ,תמה דובכל רנ ןיינעל
קילדהל גהנמל רוקמ עודי אלש ןאכמ ,ייחב ונבר ןמ הז רבד אלא איבה אל רבחמה לש העודיה
הארנו ,תבש ברע לכב רנ ףיסוהל םיגהונ שיש איבה (ו"נרת ףד) "לארשי תמשנ"ב .תמה תרידב
.עורג הזו ,תבשב איסהרפב תולבא ומכ הזש יל

ונאפמ ע"מר ת"וש יכ ,ריעהל שי שדוח ב"י ךשמל נ"כהיבב רנ קילדהל "המשל הרות" ירבד לע
.אמלעב גהנמ אלא וניא יכ ,הזב םיבייח ןיאש בתכ (ןבואר דוע ןעטש המו ה"ד ,ט"פ 'יס)

לבאה תיבב הרות ירבדב תושרד
,לבאה תיבב םימחנמ רוביצ שי רשאכש םיגהונ .(א,דפש ד"וי) הרות דומלתב רוסא לבאה
ךכב שיו ,תיברעל החנמ ןיב דחוימב ,תוינשמ קרפ ארוקש וא הרות ירבדב חתופ ךכל יוארה
רוסא ירהו ,רתומ רבדה דציכ (חפק ףד) "לארשי תמשנ" השקה לבא .תמה שפנל תוכז תפסות
םירשי 'ה ידוקפ" ךמס לע א"ר 'יס ,ל"ירהמ ת"וש בתכ ןכ) רוהרהב וליפא דומלל לבאל
?הרותה ירבדמ תצק עמוש לבאה וחרוכ לעבו ("בל יחמשמ

איבה (254 ףד ,ג"כשת ,םילשורי ,רפס תירק 'צוה ,חפאק ףסוי ברה לש) "ןמית תוכילה"ב
ארוקש וא) תולבא ינידב קרו ךא ןד אוה ,לבאה תיבב הרות דמלמ םכחה רשאכש םגהנמש
.כ"ע "חצנל תומה עלב" קוספב םימייסמ כ"חאו (ע"ושב וא ם"במרב
לבא 'לה) "ןיוד ןיבשוי אלא לבאה תיבב הדגהו העומש םירמוא ןיא" :ם"במרה לש ונושל ךכ
.(א,גכ ק"ומ) "ןימודו ןיבשוי" איה אסריגה ארמגב .(ט,גי

?לטב תבשל לבאל רתומ םאה
אלא הרות דמול םדא ןיאש ןויכ ?לטב תבשל לוכי ,הרות דומלת תווצממ רוטפה ,לבאה םאה
דומלל ומצע תא ףוכל בייח אוה םאה ,תולבא תוכלהב ןיינעתמ לבאה ןיאו ,ץפח ובלש םוקמב
?(י ק"ס ד"נקת 'יס ,םייחה ףכ) באב 'טב ומכ ,רוטפ אוה אמש וא ,םהב

ןויכ יכ הארנ לבא .הרות דומלתמ ותוא ורטפ ל"זחש ושריפ (ו"ט ק"ומל) א"בטירהו ן"במרה
קוסעי ,םימחנמ ול ןיאש העשב הרותב קוסעי אל םא ,תולבאה ןמ ותעד חיסהל ול רוסאש
לבאל רסוא ןחלושה ךורעב ירהו .(תולבא 'להל "םייח ירבד" רפס) רוסא הזו ,םילטב םירבדב
ותעד חיסי אלש ידכ ןותיע אורקל ול רוסאש ןכש לכו ,םלוע תומכח ראשב דומלל וליפא
.(ד"פש 'יס ףוס) תולבאהמ

רוזחל ידכ ,תוררועתהו רסומ ירבד דומלל לבאל רתומש רמוא (:אכ ףד ק"ומ) יריאמה
דחאו .הבושתב רוזחיו וישעמב שפשפיו גאדיו [לבאה] דחפי אלא" :ם"במרה ןושל הז .הבושתב
'לה) "ותנשמ רועייו רוזחיו ,ומצע ןיכהל הז לכ ...הלוכ הרובחה לכ גאדת ,תמש הרובחה ינבמ
.הבושתב רוזחל םהילעו ,ותחפשמ ינב לכל שנוע אוה תמה תתימ לש שנועה רמולכ .(בי,גי לבא
הז רתיה אמש לבא .(ה"כ תוא ,תולבא 'לה) דמח ידשב הכלהל קתעוה רסומ דומלל רתיהה
.אתיירואדמ תולבאה זאש ,ןושארה םויל אלו ,םימיה ראשל קר סחייתמ

עקרקה לע הבישי
ירבדב אוה ליגר אסכ לע תבשל רוסיאה רוקמ .ךומנ ףרפרש לע בשוי לבאהש וננמזב וגהנ
יאשר וניאש לבאל ןינמ" ל"זח רמאמ איבמ (ז"פש 'יס) רוטב םנמא .(ה"צתת 'יס) יכדרמה
ריאה לבא .(גי ,ב בויא) "'ץראל ותא ובשיו' ביתכד ?ץראה ג"ע אלא הטמה יבג לע בשיל
אל ם"במרה םגו .ימלשוריב וא ילבב ,ארמגב הזכ רמאמ ונל עודי ןיאש ('ג ק"ס ףוס) "השירד"
.(ג,גי לבא 'לה) הזכ ןיד איבה

יבג לע ןושיל םיגהונ ונא ןיאש ומכש ,איה הביסה אמש .שממ הפצרה לע םיבשוי אל וננמזב
עקרקה לע הבישיה ןכ ,ונל השק ףוגיס אוהו םלועל השלוח הדריש תמחמ (רוטה ש"מכ) עקרק
.תירשפא יתלב איה שממ

אוה ךומנ ףרפרש לע ןמז הברה תבשל םג ,אסכ יבג לע תבשל ונלגרה יפל יכ ,דוע ריעהל שי
םינבר המכ יתיאר םנמאו .תיחרזמ הבישי תבשל ךכב ליגר וניאש ימל השקש ומכ ,השק ףוגיס
.הז רודיה ומייק אל םילבא ויהשכש םינקז

ןיבה .ולצא םימחנמה רשאכ קר אוה עקרקל בורק תבשל לבאה בויחש בתכ (ז"פש 'יס) ך"שב
םויה ראשבש (העד הרויל םיטוקיל ג"ח ,ו"נקת ,ונרוויל ,לאעמשי ברה) תמא ערז ת"וש הזמ
.ךומנ ףרפרש ויתחת ןתיי זא םימחנמה ותיבל םיאבש תעב קרו ,ליגר לספס לע תבשל רתומ
.(ט"ל 'יס ב"ח ,ד"סרת ,'ץקנומ ,לשערפ ףסוי ברה) השמ בשיו ת"ושב רגרוז ז"מרג בתכ ןכו

לבא ,וילגר לע דומעל וא תיבב בבותסהל לבאל ריתהש ,ך"שה ןושלמ היאר ךכל ןיא יכ הארנ
,גהנמב אלא ןנברד רוסיאב רבודמ אלש ןויכ ,ןוכנ רתיהה השעמל לבא .ליגר אסכ לע תבשל אל
.ורמא אל רעצ םוקמבו

ולחמ הז לע םג ,עקרקל ותא תבשל םימחנמה לע םגש (ג,גי לבא 'לה) ם"במרב בותכש המו
.(91 ףד ,העד הרוי ,ןשדה תמורת דימלתל ,בשוי טקל) וללה תורודב

לבאה תיבב הקיתש
ליחתי לבאהש דע רובידב חותפל םיאשר םימחנמה ןיאש ,ארמגב ורוקמו ,קספ ם"במרה
.רבדל תושר ולבקיש דע קותשל םהילע .רבדל

.םהירבדל בישקהל ןכומ אוה םא תעדל םיכירצ ,םחנל ואבש ןוויכ יכ ,הז ןיד ריבסהל הארנו
לע םידיבכמ םה םיתעלו ,לואשל דציכו לואשל המ םיעדוי םימחנמה לכ אל :רבדל ףסונ םעט
ןמסיש דע החישב וליחתי אלו םמוד ובשיש הויצו ,לבאה םע ה"בקה השע דסח ןכל .םילבאה
.םהל

בשיל ןיאשר םימחנמה ןיא בוש ,ושארב ענענש ןויכ" :ל"זח יפ לע ,ם"במרב שי האנ רבד דוע
םימחנמה .ושפנל תודידב ךירצ אוהו ,לבאה לש ושפנ הפייע םימעפל .(ג,גי לבא 'לה) "ולצא
.תיבה תא ובזעיו ,לבאה םהל ןמסמש ןמיסב וניחבי

םלצא גוהנ אלש (254 ףד ,ג"כשת ,םילשורי ,רפס תירק ,"ןמית תוכילה") בתכ חפאק ףסוי ברה
ינינעב הרות ירבד םירבדמ וא אלא .וייח תודלות וא ,תמה תמ דציכו ,היהש המ לע רבדל
"ןימודו ןיבשוי" איה ארמגה ןושל .דבלב םיטעמ םיעגר קר דחא לכ בשויו ,םיממוד וא ,תולבא
(א ,גכ ק"מ)

?םימחנמ דציכ
ןיא ,םימחנמ תורשע וא תואמ םיאב םימעפ .ותיב תא דקופו אב לבאה תא ריכמה לכ וננמזב
םכתא םחני םוקמה" םילמה לש הרימאב םיקפתסמ םהו ,המחנ ירבדב ךיראהל יאנפ םהל
."םילשוריו ןויצ ילבא ראש ךותב

'יס) ע"ושב יכ .ללכ המחנ הב ןיאש ןעוטו ,וז הרימא דגנ אצוי (דעש-חסש 'מע) "לארשי תמשנ"
אלו ,"םחנתת" ול רמול שי ,תולבא ימי 'ז רובעכ קושב לבאה תא םישגופ רשאכש אבומ (ה"פש
םימייקמ אל "םחנתת" תרימאבש היאר ןאכמ .ותוליבא ימי 'ז ךשמב וגהנש ךרדב ותוא םחנל
.המחנ אלו (!ןמא תונעל וילעו) לבאל םיכרבמש הכרב קר וזש ךברוא ז"שר תעדו !המחנ תוצמ
תא םיעיגרמ ויהש םירבד םימחנמה ורמא ,(:ח) תובותכבו (:חכ) ק"ומב ארמגב רומאה יפ לע
.(ו ,ו תישארב - "םחניו" הלימה תועמשמכ) .המלשהל רעצמ ותעד תא םיכפוה ויהו ,לבאה
דיגי םירבד וליא ןנכתל ,ואוב םדוק ומצע תא ןיכהל םחנמה לעש ראובמ (:אק ףד ג"ח) רהוזב
דציכ וניתורודב חכתשנ רבכש ,(די,דמש) ןחלושה ךורעב ןייע) .לבאל עוגרמו רוזמ םהב אהיש
.(לבאה תיבב ורמאייש םירבדל ןנוכתהל

"ומחנל םירבדב ותוא םימיעטמש לבאה תיב" :"אימט יב" שריפ (ג"יק ןירדהנס) י"שר
המל םעט ןתונ" םחנמהש (ב"ח ח"כ ביתנ) םחורי ונבר בתכ ןכו .(םעט ירבד םירמוא :רמולכ)
:עונכש יכרד המכ לע ותעד ןתנ (המחנ :ךרע) "ץעוי אלפ" ."הבושתב בושיש ידכ ,ערה ול עריא
.הנמיה לוצינש 'הל תודוהל שיו ,הנמיה הער שי הרצ לכלש (א)
.הנושמ התימ תמ אלו הער תוברתל אצי אלו דמתשנ אלש לע םחנתי ,תמ ול תמ םא (ב)
המחנ איבה (הל ,זל תישארב) "רקי ילכ"בו .דוע םש ןייעו .אמייק לש ערז תמהמ ול ראשנש םחנתי (ג)
םלועה ןמ קתענ אוה יכו ,םיקידצל ןופצה בוט ברל הכז תמה הזש ובל לא יחה ןתישכ ןימוחנתה רקיעש"
ןוע לע רפיכש םיקידצהמ אוה תמהש לבאל םיריבסמ םא ,המחנ דוע שיו ."יחצנה רוא לא לפאה
לולכ הז לכ .(:חיר ףד ג"ח רהזב ורוקמו ,'ח אקספ ג"פ ב"ח ,'ה ךרד) ל"חמר ירבדכ ,רודה
."הקיתשב ןיבשוישכ ןימוחנת ןיא" (ג"י 'יס ,תוחמש 'לה) טקלה ילבש ירבדב

?םחנל ידכ םדומילמ לטבל םימחנמה םיאשר םאה
י"ע םייקתת הוצמהש רשפא םאש רובס אוהו ,(ט"נש ףד) "לארשי תמשנ" לאש וז הלאש
ברה) "ךורב ינפ" רפסב םנמאו .(ח"י ףיעס ו"מר ד"וי ע"ושב קספנ ןכ) .ת"ת לטבל ןיא ,םירחא
עגרנ אוה לבאה לש ותיבל םישנא רתוי םיאבש לככש רובס (ו"משת ,םילשורי ,גרבדלוג םייח
.םירחא י"ע תאז תושעל רשפא יא ןכלו ,וילא םיסחייתמ הב הצרעהה סחי תא ותוארב רתוי

אבה הרות ןב ותוא לש תפסותב ןיא ,ומחנל םדא ינב תורשע םיאב םא :לבאב יולתש יל הארנ
.אבש ימ לכל תובישח שי ,דומלגו דדוב אוה םאו .ףיסוהל וילא

םינושארה םימיה תשולשב םילבא םוחינ
'ג הרודהמ ,תעדו םעט בוט) רגולק המלש יבר ?םינושארה םימיה תשלשב םחנל יואר םאה
ןיאו ,(:זכ ק"ומ) יכבב קסוע לבאה םינושאר םימיבש ןויכ ,םחנל אלש דמיל (ט"לר 'יס ב"ח
םילודג הברהמ איבה (דכק ףד) "ךורב ינפ" רפסב לבא .המחנ ירבד עומשל היונפ ותעד
אל "שיא ןוזח"הש איבה (ח"כשת ,קרב ינב ,רטור ןרהא ברה) "ןרהא ירעש" רפסבו .םיליקמש
.ךכב דיפקה

םימיב םיבר םיאב אלש ינפמ ,הברדאו .לבאה לש ישפנה ובצמב יולת רבדהש רמול ךירצ
.המחנ ירבד לבאה םע רבדל תורשפא הלא םימיב םיתעל שי ,םינושאר

,םילבא המכ דחי םיבשוי םאש ,בתכ (297 ףד) דלוונירג לאיתוקי ברה לש ,תולבאל "וב לכ"ב
בתכ ןכו .(םלצא םיאב ץוחבמ םימחנמ ןיאש ןמזב תוחפל) הזל הז המחנ ירבד דיגהל םהילע
.(רוגמ יכדרמ םהרבא 'ר ר"ומדא םשב ,א"צרת 'יס ,תוגהנהו תובושת) ךובנרטש ברה

העבשה רמגב תורבקה תיבל האיצי
ימי רמגבש ץופנ גהנמ איבמ "לארשי תמשנ" .העבשה רמגב תורבקה תיבל תאצל םיגהונ
יקרפ םירמוא ,רבקה תא םילבאה םידקופ הרובקה ירחאש הנושארה הנשה רמגבו םישולשה
םויב הנשו הנש לכב אובל םיפיסומה שי ."םימחר אלמ לא" תליפתו שידק ,םיליהת
.טייצרהאיה

ע"וש פ"ע) רבקה םוקמ תא םידקופ זא םג "העבשה" ימי רמגבש םיגהונה םיבר וננמזב שי
ינש ןייצל שי לבא .םיקסופהו ארמגהמ ןיד רבדב ןיאש םימיכסמ לכה .(מ"דש 'יס ףוס ד"וי
.רבדב תונורסח
תמה תרובק תעב ךרוצל אלש ,תורבקל הכילהה תא םירסואה םיקסופה ילודגמ שי (א)
.(ןמקלדכ)
.(ןלהל האר) ל"זח ורדגש הממ רתוי תולבאה לע ףיסוהל רוסא (ב)

תורבקל הכילהה תעינמ לע
.(הנשמ ףסכ ש"ייע) "תורבקה רקבל םדא הנפי אלו" בתוכ (ד"ה ד"פ לבא 'לה) ם"במרה (א)
,תורבקה ןמ תומא 'ד קוחר תויהל ךירצ" בתוכ (טמ ףד ,שדוקה חור רעש) ל"ז יראה םג (ב)
."םש תואצמנה תוחורה םתוא ומע וזחאתי אלש ידכ
לע ךליל ןיאד י"ראה יבתכב 'כו" ךכ חסנמ (ט"נקת 'יס ףוס ח"וא ע"ושל) "םהרבא ןגמ" (ג)
."םינוציחה וב םיקבדתמ ,ירק ןווע ןקת אל םא טרפבו .תמה תיוולה ךרוצל אלא תורבקה
תומוצה ד"פל וא הוקמב הליבטל ותנווכ םא קפסו ,"םימי תדמח"מ חוקל וירבד לש אפיסה
.םוצל "בייח" ירקב לשכנהש
אמט אוהש ימ תורבקל וסנכי אלש דואמ רהזיל םיכירצ םנמאו" בתכ (ה,חלק) "םדא ייח" (ד)
שמישש ימ וליפא ותנווכו ,"םהרבא ןגמ" ש"מכ "ירק ןוע" יוטיבב שמתשה אל אוה) "ירק
,רבקה תא דוקפל םיכלוה החפשמה ינב לכ רשאכש רורבו .(לבט אל ןיידעו ותשא םע רתיהב
ןוצרב ודוי אל םה םגו םתוא לואשל רשפא יא ,ירק ןווע ןקת אל דוע םהמ ימ ררבל רשפא יא
.םבצמ המ
דואמ דגנתה (182 ףד "א"רגה תורצוא"ב אבומ ,י"אל וכרדב בתכש ותרגאב) א"רגה םג (ה)
הרעה 66 ףד ,והילא תוילע ,וירבד ע"ע ."הזמ םיאב תונועה לכו תורצה לכו" תורבקל הכילהל
(ה"מש ףד ,יודנל ב"ר ,"אנליומ דיסחה ןואגה"ב אבומ ,ו"צ
קפקופמ ,ךכל יא ,םש רבק לכמ תומא 'ד קחרתהל שיש רמא (אמ,טנקת) הרורב הנשמ םג (ו)
.םירבקל היילע לש גהנמה דאמ

ב"י ךשמ רבקה תא דוקפל ןיאש םילודג הברהמ איבה (ד"צש ףד) "לארשי תמשנ" רפסב הנהו
,אזלעב גהנמ אוה ןכו ,(ד"כרתת תוא ,םולשו םייח יכרד) 'ץקנוממ ר"ומדא .םינושארה שדוח
.םילשורי גהנמ אוה ךכש ןייצמ אוהו ,ףרודסטמ גהנמ ןכו

,(ח"כ תוא א"ח ,הרות ירבד) 'ץקנוממ ר"ומדא קמנמ ,םיגהנמה ןיב הריתסה תא בשייל ידכ
,ונידב דורט ןיידע אוה ירהו ,םרובע ללפתהל תמהמ שקבל ואובי אמש ,שדוח ב"י לכ םיענמנש
תמהמ שקבלו רבקל אובל רוסא אהי םיתמה תייחת דע יכ ,הז קומינ לע אלפתהל שי .כ"ע
א"ח) רזעלא תחנמ ת"ושב ומצע אוה םנמא .('ה ףיעס ח"לק) "םדא ייח"ב ראובמכ ,ללפתהל
('ב ק"ס ,םיבצנ 'פ) "יח שיא ןיב" לש וקוליח ןכו .קוחד הארנ הז לבא ,קוליח איבמ (ח"ס 'יס
.קוחד הארנ

המ לע םירבועו ,תמה תומ לע םירעטצמו זא םיכוב יכ ,רבקל היילע תורידתב היעב דוע שי
,דפסהל העבשו ,יכבל םימי השלש ?דציכ אה ...יאדמ רתוי תמל וכבת לא" :ל"זח ורסמש
ק"ומ) "!ינממ רתוי םינמחר םתוא יא ,ה"בקה רמא ךליאו ןאכמ .תרופסתו ץוהיגל םישולשו
שי ,רמולכ ."הכוב אוה רחא תמ לע ,יאדמ רתוי ותמ לע השקתמה לכ" :רמאנ הז ינפל .(ב ,זכ
.הינב ראש ייח ךכב החפק תחא השיאש השעמ ואיבהו .ןידה תדמ ררועמ אוה יכ ,הנכס ךכב
המ" :בתכ ,ח"נ 'יס ב"ח (ד"ל תנשב רטפנ ,זיגאח בקעי ברה לש) תונטק תוכלה ת"ושב
תושועש הז ...תוננוקמו תודפוסו ,תמ םהל תמש םויב ררועל הנש לכב םישנה ןאכ תוגהונש
איבהל תוננוקמה םע ףתתשהל המל (ל"נה ל"זח רמאמ איבמו) ...ןהל איה תוטש הנש לכב
אלו גהנמ ןיאד" :ן"במרהמ איבמ ('ה ק"ס ה"מש 'יס ד"וי ע"וש) ז"טה ."?השדח הניק הילע
."שדוח ב"י רחא תמה ריכזהל ץרא ךרד

רבקה דיל םילהת וא תוינשמ תרימא
הרואכל .תוינשמ םש דומלל וא םילהת יקרפ םש רמול םיגהונ רבקה תא דוקפל םיכלוהה
,רוסאל םש ךכוח ך"שה םג לבא .(ז"י ףיעס ד"מש 'יס ד"וי) ע"ושב קספנש ומכ ,רתומ רבדה
לע ךומסל אל "םידיפקמ ויהש םילודג הברהמ יתעמש" בתכ בטיה ראבבו .ח"בה רבד איבמו
תמה דיל "שידק" תרימא רסוא ומצע אוה יכ ,ע"ושב הריתס שי הרואכל הנהו .הזב ע"ושה
ק"ס ז"סש) ך"שב אוה ןכו ,('ד ףיעס ו"עש) "שידק םירמואו תורבקה תיבמ טעמ ןיקיחרמו"
,םירסואה "םירמוא שי"ו םיריתמה "םירמוא שי" תאבה ומכ םה ע"ושה ירבד הרואכלו .('ג
.הערכה ןיאו

דומלל אל דיפקה שיא ןוזחהש ,בתכ (ו"שת 'יס א"ח ,"תוגהנהו תובושת") ךובנרטש השמ ברה
שרל געולכ יוהד ,םוקמב אוהש רבק לכמ קחרתי כ"אא םיליהת רמול וא הרות ירבד םש
הז ןיאו .םירסוא םש תופסותה ירה לבא ,ריתמ (:זט ק"ב) ףסוי יקומינהש פ"עאו .(:ג תוכרב)
,"םירבד תאנוא" ןידמ אוה אלא ,"תולבאב לקימד ןאמכ הכלה" קוספנ זא רשא תולבאב ןיד
טספדוב ,רפוס ןועמש ברהמ) הבושת תוררועתה ת"ושב ןכו .תוקפסב רימחהל םיבייחש
ת"ושב ןכו .םיחפט 'י הבוגב תצצוחה הציחמ םש םידימעמ כ"אא ,רסוא (א"ע 'יס א"ח ,ג"פרת
דגנ רערע (ו"שת 'יס) "תוגהנהו תובושת"ב ךובנרטש השמ ברהו ,רסא (ז"י 'יס ד"וי) רפוס בשח
ה"נק) םדא תמכחו (ז"סש) ףסוי יכרב ןכו (ד"כר 'יס) ז"בדר ת"וש ,ךדיאמ) .םייקה גהנמה
.(םיליקמ (ו"ט ק"ס

םימחר אלמ לא תרימא
.ונידיב תחסונמ איהש יפכ וז השקב תרימאל דגנתה (יחיו 'פ ,תווצמה רעש) ל"ז יראהש עודי
םייח יכרד" ןכו (ה"ל 'יס ח"וא ד"ח ,"יח שיא ןב" רבחמל) םילעפ בר ת"ושב ךכ לע ע"ע
ןועמש ברה) ג"שרהמ ת"ושב ןכו (ז"צקתת תוא ,תוטמשההב ,'ץקנוממ ר"ומדאל) "םולשו
.הלבקה יכרד פ"ע ,וז השקב תרימאל ודגנתהש (ד"ע 'יס ג"ח ,הירגנוה ,ילהימס ד"בא ,דלנפירג

"טייצראי" תרימש
.הריטפה לש הנשה םויב תולבא גהנמ וגהנ אל ל"זחש (םדוקה עטקב אבומה) ן"במר יפל רורב
הווצמ" :בתוכ א"מרה תאז תמועל .(ב ,דנ םיחספ) "חכתשיש תמה לע הרזג" :ורמא ,הברדא
לבא ?גהנמה רוקמ ןאכ אמש .(בי,בת ןכו ,ד,ועש ע"וש) "םא וא בא תמש םויב תונעתהל
ירה רמואה" ,(.כ) תועובשל תועובשד ג"פרב הרואכל עמשמ ןכ" ריעמ (ז,ועש) א"רגה רואיבב
ןייע :הרעה) ."ינולפ וב תמש םויכ ,ויבא וב תמש םויכ ןיי התשא אלשו רשב לכוא אלש ילע
טעמכ אוה ןכו ,םכחה תמש הנושארה הנשב םויה ותואב וגהנ ךכש 'ד ףיעס ח"עש 'יס ע"וש
זאש ,הנושארה הנשב אקווד רבודמש ןיבה א"מרה הנה .(ז"ה ג"פ ק"ומ ימלשוריב שרופמ
אוה םהילא םישרפמהו .טייצרהאיה םוצל ארמגב רוקמ םוש ןיאו ,ןייו רשבב רוסא ןנואה
.א"לר אקספ ,"םידיסח רפס" םה ירה ןווכתמ

ףלא" םשב פ"שת ףד ,"לארשי תמשנ") טייצרהאיה םויב "המשנ רנ" קילדהל םיגהונ שי
תיבב הקלדהל אלו ,תסנכה תיבב הקלדהל ןווכתמ ,הז גהנמ ריכזהש ימ לכ טעמכ לבא .("ןגמה
תבש לש תושמשה ןיבב קילדהל ריתהש הממו .ו"מ 'יס) ל"שרהמ ת"וש בתוכ ךכ .םילבאתמה
לש רנל רנה בישחה אלש היאר ךכמ שי ,הווצמ לש הקלדהכ יפושב ריתה אלו ,יוג י"ע קרו ךא
.(כ,דנק) ח"ואל הבושת ירעשב בתוכ ןכו ,(הווצמ

רנ םתס אלו ,םידמולל וא םיללפתמל ריאהל ידכ אוה רנה תקלדה לש גהנמה יכ ,ריעהל שיו
(המ ה"ד ה"פ 'יס ,ה"נרת השרו ,ןיקצאלק והילא ברה) רפש ירמא ת"וש לש ונושל ךכ .ומצעל
נ"כהיבב וקילדמ םא אקווד אוה ("רוכזי" תרימא םויב) המשנ רנ ןכו ,טייצרהאי רנ תלעותש"
ואלב לבא .נ"כהיבב הרוא ףיסוהל וא ,ורואל ללפתהל וא דומלל םיכירצש ןפואב ,ד"מהיבב וא
וקילדהל רוסא ט"ויב ג"הכבו ,"תיחשת לב" רוסיא הב שי הברדאו ,תלעות םוש הב ןיא יכה
וא נ"כיבב הזכ רנב םעט ןיא ,למשח רוא שיש ונימיבש הלוע ןאכמ ."הלטב לש רנ םושמ
ב"ח ,קסניפ ,ןיקלאוו ברה) ןרהא ןקז ת"ושב ,דחא לודג דוע כ"ג בתכ ולאה םירבדכ .ד"מהיבב
דוביאו תיחשת לב הזב שי ,המשנ רנ שיא שיא םיקילדמ םימותיה םינבה לכ םאש ,(ו"ע 'יס
.לארשי לש םנוממ

איבמ ('ב ק"ס ב"שת 'יס ,ח"נשת 'דהמ) ךובנרטש השמ ברה לש "תוגהנהו תובושת" רפסב
.טייצרהאי םויב המשנ רנ קילדהל הז גהנמ קזיח אל א"רגהש

.(.ך"קת 'יס ףוס ,המשל הרות ת"וש) רנה תא םש קילדהלו תורבקה תיבל תאצל םיגהונה שי

טייצרהאיה םויב תולבא יגהנמ
םייסמ ומצע ז"טה לבא .(ז"טו ך"שו ,ג,הצש) ע"ושב א"מרב וז תולבאל רוקמ םיאצומה שי
ףא גהנמה ."ןכ םיגהונ יתיאר אל יתרבעש תומוקמה בורב יכ ,ןכ וגהנ א"מר לש ומוקמב ילוא"
.החמש ןהב שיש תודועסל הנווכה לבא ,(ז,אכר) דירפצנג ש"רהמל "ע"וש רוצק"ב רכזוה

,(המלש יבר לש ונב) רגולק ןימינב םהרבא ברה הזב לאשנ ,הטמה שימשתב רתומ םא הלאשב
םגש עירכהש (ט"פשת ףד) ,"לארשי תמשנ" ןייעו .רתומ אוהש אטישפ :םילאושה לע המתו
.תולבאב לקמש ימכ הכלה וז תקולחמב

ףד ,םש) הז םוצ םיגהונ אל וננמזבש עידומ אוה ,ומא וא ויבא לע טייצרהאיה םויב םוצ ןיינעב
.(צ"שת

(ד"פש 'יסל) ח"בה אוה גהנמה רוקמ .הליפתב הביתה ינפל רובעל םיגהונ טייצרהאיה םויב
םיעבות המכ םיתע .(ג"כ ק"ס םהרבא ןגמ םש ש"מכו ,כ,גנ ח"ואב ןכו ,ו"עש 'יס ףוסב) א"מרו
שיו ,םיניינמ המכל רוביצה תא םיגלפמ ףא םימעפל .הבירמ ידיל םיאבו ,הביתה ינפל ללפתהל
שרופמכ) "ךלמ תרדה םע בורב" םיענומש דספההמ ץוח ,עובק םוקמב הלפת לש דספה הזב
.(ב"ל ק"ס 'צ 'יס ח"וא ,םהרבא ןגמ ךכ לע ןייע :בל ה"רב

וירבדו ,םש םידגמ ירפ כ"כו ,תווצמה תמחמ טטוקתהל ןיאש הרומ (בכ,גנ ח"וא) םהרבא ןגמ
אל ,ורבחל עיגמש שידק רמואש ימ לכש" וז העפות לע רמא רפוס םתחה .(אס) הרורב הנשמב
אבבמ איבמ אוה ."ול ךיישש ימ תמשנל הלוע םוקמ לכמד ,ורבחל דיספה אלו ומצעל ליעוה
ףוס ד"וי ת"וש) (ותבוח ידי אציו ,בנגנה הז) רוטפ ,ובירקהו ורבח לש ותלוע בנוגה ,אמק
.('ז ק"ס ו"עש 'יס הבושת יחתפב םירבדה ואבוהו ,ה"מש

'ג רובעל םה םיבייח םאה .ץ"ש תויהל דאמ םידיפקמ םימותיה ,םינושאר םישדח ב"י ךשמב
,דואמ ךכל םיכירצש פ"עא ךרדל תאצלמ םיענמנה שי יכ ?החנמו תירחש ,תיברע ,םויב םימעפ
לש ףסונ ןינמל הכחמה שיו .הביתה ינפל רובעל רחא םוקמב םיאבגהמ תושר ולבקי אל אמש
.םהל ץ"ש היהיו ,םיללפתמ

תחאב יד אלא ,םויו םוי לכ לש תוליפתה 'ג לכב רובעל ךרוצ ןיאש הרוה 'ץקנוממ ר"ומדאה
תמה ליצהל שיו ,הרוש ןידה תדמ זא יכ ,תיברע תליפתב ץ"ש תויהל איה לכהמ ףידעו ,ןהמ
(ג"עקת ףד ,"לארשי תמשנ") הנממ

"איצמהל" ידכ םיקרפ וא םיקוספ םיפיסומ םהש ,"שידק" תרימאב כ"כ םירימחמה שי
טעמל בוט ךכ ,תוכרבב טעמל בוט רשאכ" בתוכ "הרורב הנשמ" .שידק לש תפסונ תרימא
הנומ ,43 ףד ,ןידמע י"ר רודיסב הנהו .(א,הנ) "הז לע רגת וארקש םינורחאב ןייעו .םישידקב
ץע"ל ותמדקה ףוסב ל"זיראב םנמאו) םוי לכב םישידק 'ז עומשל קר אוה רקיעהש רפוסו
ןיא ,יאדמ רתוי םיפיסומ רשאכש רורבו .(םוי לכב םישידק הרשע עומשל שיש הנומ "םייח
לע ףיסוהל ןיא המל א"רגה ש"מכו) אמלעב ללמל ךפהנ אוהו ,שידקה תיינעל התואנ תושגרתה
.('י ק"ס ו"נ ח"וא ,תויוחתשהה

 

םוכיס ירבד

:םיניינע השלש שי תולבאה תגהנהב

ישגרב תוברהל ןיאש ךניח םשו ,תושרד אדריט ה"ד .הכ הכוסל י"שר) רטפנל דובכ תעבה (א)
.(םימכח וויצש הממ רתוי רעצ

לכ גאדת תמש הרובח ינבמ דחא" (בי,גי לבא) ם"במרה ש"מכו ,הבושת תוררועתה (ב)
לכ ..וראווצ לע ול תחנומ ברח וליאכ ומצע תא הארי םינושארה םימי השלש לכ .הלוכ הרובחה
."ותנשמ רועיו רוזחיו ומצע ןיכהל הז

תוררועו םתייכבב תחנ םילבאל יכ" ם"במרה ןושלכ .רעצהו באכה ןמ ררחתשהל ךרד (ג)
החמשה ילעבל שיש ומכ ,יישפנה ערואמה ותוא לובסלמ ,םיינפוגה םהיתוחוכ תולכ דע םלבא
ןמ האלתש דע תאז הל הרשפאו (ראות תפי היובשל) הרותה התננח ךכיפלו .קוחשה ינימב תחנ
.(אמ,ג נ"ומ) "לבאהו יכבה

ינפמו ."חבושמ הז ירה" בל ןורבש תנגפהו רעצ תוגהנה ףיסומה לכו ,זירפהל םיגהונ ונרודב
אוה ,תמה לש ודובכב ו"ח לזלזמ אוה וליאכ שרפתת גהנממ ותוענמיה ןפ ששוח לבא לכש
ם"במרה ןכלו .לבאב לקימש ימכ הכלההש ל"זח רמאמל רומג דוגינבו ,גהנמ לכ ץמאל ץלאנ
הארי אלו היחי רבג ימ") םלוע לש וגהנמ והזש ...יאדמ רתוי ותמ לע םדא השקתי לא" םייסמ
,יכבל השלש ?השעי דציכ אלא .שפיט הז ירה ,םלוע לש וגהנמ לע ומצע תא רעצמהו (?"תוומה
וגיהנה םימכח .(אי,גי לבא 'לה) "םירבד השמחה ראשלו תרופסתל םישלש ,דפסהל העבש
שיש תונקת לע םתעד ונתי רודה ימכחש בוטו .ףיסוהל ןיא ןהילעו עורגל ןיא ןהמ ,תוגהנה
.ונוק תא דובעל איה םדאה תדובע רקיע .ןסרל שי המו ריאשהל שי םיגהנמהמ המ ,ןקתל
ר"ב) "םתושרב םביל םיקידצה ,םביל תושרב םיעשרה" .ותושגרתה י"ע להונמ םדאהש רוסא
.(ד"ל

תיב לא תכלל בוט" .הבצקו ףוס שי וייחל םגש תעדל ,םייחה תויעראב ןנובתהל לבאה לע
הזבו .(ב ,ז תלהק) "ובל לא ןתי יחהו ,םדא לכ ףוס אוה רשאב ,התשמה תיב לא תכלמ לבאה
לש םירבד םייחב שיש לבאה עדי ,ויניע לומ תומה הארמל .םיבר םימיל ויתוואת תא ןסרי
.('ו ,תובא) "תווצמו הרות אלא םדאל ול םיוולמ ןיאש" .לפתו אווש לש שיו ,רקיע

המשנ תאיצי תעשב תמה לע דמועה" .ילארשיה םדאה לש וכרע לע דומעל לבאה ידיקפתמ דוע
קיר ךל ןיאש" :י"שר שרפמ (ב ,הק תבש) "ףרשנש הרות רפסל ?המוד הז המל אה ,עורקל בייח
םינב") ה"בקה לש ונב אוהש ללגב איה תמה לע תולבאה ."תווצמו הרות וב ןיאש לארשיב
ןנובתהל םיכירצ ונתאמ חקלנש הזה דספהה לע .'ה רבד ימייקממ היהו ("םכיהלא 'הל םתא
.רקי ול תתלו

לארשי םע לש ודובכש ,ימואלה לולכמה תא תוארלו ,יתחפשמהו ישיאה רעצה תא םצמצל שי
תובשחמ (.ה ז"ע) לארשיב התימ התייה אל ,לגעה אטח אלוליא יכ .תמ םהל תמש המב םגפנ
ךנחל רודה ילודגל שי .תוטוזב קוסיעה אלוליא ,הרותה-ןב תא תוקיסעמ ויה ולאמ תוקומע
תולועפה (די,ל םירבד) ארזע ןבא א"ר ירבדכ .תינוציחב קרו ךא ראשהל אלו ,תימינפ הדובעל
.תוילכש תובשחמ ידיל איבהל תובייח תוינוציחה