?'ה השעמב תורחת - יטנג טובש

רבוקר םוחנ 'פורפ

ב"סשת הנשב הנש


הב ןיאו ,'ה ישעמב תורחת הניא הדילמ הנוש ךרדב "םתאירב"ו םייח ילעב טוביש :תיצמת
.רוסיא

.הייבר ,יטנג טוביש :חתפמ תולימ


שיגהש תיטרפ קוח תעצה לע ןוידב ,יעדמ חותיפו רקחמ יניינעל תסנכה תדעווב םרקיעב ורמאנש םירבד
םדא טוביש) תיטנג תוברעתה רוסיא קוח תא הקקוח תסנכהו ותעצה הלבקתנ םייתניב .םורימ יגח תסנכה רבח
לש ותרטמ' :קוחל 1 ףיעס ןושל הזו .(47 'מע ,ט"נשתה םיקוחה רפס) -1999ט"נשתה ,(הייבר יאתב יטנג יונישו
תניחב םשל ,םדא ינבב תיטנג תוברעתה לש םיגוס ועצבתי אל הבש ,םינש שמח לש הבוצק הפוקת עובקל הז קוח
.'םדאה דובכ לע םהיתוכלשהו הלא תוברעתה יגוס לש םייעדמהו םייתרבחה ,םייטפשמה ,םיירסומה םיטביהה


.הלודג הדרח םגו הבר תושגרתה םלועב תררועמ השבכ לפכשל םייטוקס םינעדמ לש םתחלצה .1
תריציב ,םירוצי לש בר רפסמ לופכשב תונומטה תויורשפאה ןמו יעדמה גשיהה ןמ איה תושגרתהה
םג םנמא .טבש ןושלמ ,(cloning) 'טוביש' אוה הזל שדחה חנומה .ירוקמה רוציל םימודה 'םיטבש'
לעבמ רוצי לפכשל וחילצה וישכע לבא ,רבוע לש אתמ שדח רוצי לפכשל םינעדמ וחילצה ןכל םדוק
.םייח

תלאש תא תררועמ רוקמל ההזה ליפכ םדא תריצי .םינוש םימוחתב םה תוששחהו הדרחה
לע ודמע ל"זח רבכ .םדא לכבש דוחייה דוביא ינפמ אוה ששחה .םדאה לש תילאודיבידניאה תוהזה
ינב לכש ףא לעש ,ארובה תואלפנ תא סנ לע הדימעמ אתפסותה .םדאה ינב ןיב תונושה ןורקע
ינב וארבנ המ ינפמו .לוקבו תעדבו םינפה הארמב ורבחמ הנוש דחא לכ ,דחא םתוחב וארבנ םדאה
אובי אלו ,ורבח בשוח המ םדא עדי אלש ידכ ?לוקבו תעדבו םינפה הארמב הזמ הז םינוש םדאה
ןושל הזו .ורבח תשא לע אוביו רחאל הזחתי אלש ידכו ,ורבח הדש לע תולעבל ןעטיו םדא
:אתפסותה

לש וינב ונא :ןירמוא םיקידצ והי אלש ?םלועב ידיחי ארבנ המלו .ידיחי ארבנ םדא
אלש ?ידיחי ארבנ המל .רחא רבד .עשר לש וינב ונא :םירמוא םיעשרה והי אלשו ;קידצ
וארבנ וליא ,וזב וז תורגתמ ,ידיחי ארבנש ,וישכע המו .וזב וז תורגתמ תוחפשמ והי
המו .ןינלזגהו ןינסמחה ינפמ ?ידיחי ארבנ המל .רחא רבד .המכו המכ תחא לע - םיינש
.המכו המכ תחא לע - םיינש ארבנ וליא ,ןיסמוחו ןילזוג ,ידיחי ארבנש ,וישכע
םתוחבש ,אוה ךורב םיכלמה יכלמ ךלמ לש ותלודג דיגהל ?ידיחי ארבנ המל .רחא רבד
:(די ,חל בויא) רמאנש ,הברה תומתוח ואצי דחא םתוחמו ,ולוכ םלועה לכ ארב דחא
.'שובל ומכ ובציתיו םתוח רמוחכ ךפהתת'
ץפוק דחאו דחא לכ אהי אלש .ןיאמרה ינפמ ?וזל וז תומוד תופוצרפה ןיא המ ינפמ
םרוא םיעשרמ ענמיו' :(וט ,חל בויא) רמאנש ,וריבח תשא לע אבו ,וריבח הדש ךותל
םינפ הארמ .לוקו תעד ,םינפ הארמ םוקמה הניש :רמוא ריאמ 'ר .'רבשת המר עורזו
.הורעה ינפמ - לוקו ;ןינלזגהו ןינסמחה ינפמ - תעדו

םהש רשפא .תויטנגה םהיתונוכתב םיהז ויהי ןכא את ותואמ םיארבנה יכ חרכה ןיא ,םרב
.םימואת םיחא הזמ הז םינוש רשאמ רתוי םינוש ויהי

תונוכת .וז תוהז רבדב החנהל דוסי לכ ןיא ,יפוא תונוכתב תוהזמ ששחל רשא .תאז םג ףאו
םדאל ןתינ הריחבה שפוחו .ךוניח לש םג ,םיינוציח םיאנת לש םג ,תונוש תוביסנ לש רצות ןה יפוא
.עשר וא קידצ תויהל

ילעב םיארבנ לש םידודג תמקה םוזיל םילולעה םיטילש ינפמ םיששוחל הבושת םג ןאכמ
טובישל חרכהב רושק וניא עשר ידודג לודיג .ןייסוח םאדס וא רלטיה תמגוד 'תויקלמע' יפוא תונוכת
.יטנגה

לש םינג ילעב ויהיש םירוצי טבשל לכונ םא ,ןוימדה תא תיצהל ידכ טובישב ןיא םאה ,דגנמו
םניאש ,םינב יכושחל הבושת תתל יושע טובישה .תאזמ הרתי ?אנליוומ ןואגה לש וא ןייטשנייא
עייסל יושע ףא תומקרה תסדנה חותיפ .ץראב תיראשו םשל וכזיש ,תיעבטה ךרדב דילוהל םילגוסמ
.םייח תלצהלו הלתשהל םירביא תריציב

םג רשפאתיש ןפואב השדחה ךרדה חתפתת אמש :יתרבחה דצה ןמ םה םיפסונ םידבכ תוששח
.ןימזמה לש ויתוינכותל םאתהב ,הנמזה יפל םדא ינב לש 'רוציי'

ישעמ וניא םדא ינב לש ינומה רוציי .םדא ינב טוביש לש בלשל עדמה עיגה אל הכ דע םנמא
יטנגה טובישב רקחמה ךשמה לבא .השיא לש המחרב תיציב תיירפהב ךרוצ שי ןיידעש םושמ ,םויכ
אופא יואר .השיאה םחרל םג ףילחת אצמייו םוי עיגיש רשפא .רתוי םדקתמ בלשל םג עיגהל לוכי
רבכ םישורדה םידעצה תא טוקנל ףא - ךירצ םאו ,הנממ עבונש המ לכלו וז תורשפאל ונתעד תא ןתינש
.וישכע

אלא ,ןהב קוסעל ןאכ ונניינע ןיא לבא ,יטנגה טובישל רשקהב תולוע תורחא תולאש דועו
.םדאה טובישב הכורכה תיגולואתה הלאשב דקמתהל

םלועל םירוצי תאבהב םלועה ארובב הרחתמ םדאה לוכיבכש םושמ ,ןה יתדה דצה ןמ תוששחה
שי תאירב וז ןיא םנמא ?םלוע ארובב תורחתהל םדאל רתומ םאה :איה הלאשו ,תיסאלקה ךרדב אלש
רכז ןיב םיסחי תכרעמ םויק לש ךרדב אב שדחה רוצייה ןיאש רחאמ לבא ,ארובה לש והשעמכ ,ןיאמ
ןויריה םגש הדבועל בל םישל ונילעו ?האירב םושמ ,'הריצי' םושמ טובישב תוארל ןתינ אמש ,הבקנל
תורחת הב שיש הריצי רדגב אוה הז ןויריה ףא םאה .עבטה ךרדב ןויריה וניא תיתוכאלמ הירפהב
?ותוא לולשל שיו ,'ה השעמב

תורחת םושמ האירבה יונישב םדאה השעמב שי יכ ,הפקשהל הפתוש תידוהיה תדה םאה .2
?התוא תונשל תוסנל ול רוסאו ,איהש תומכ תואיצמה תא לבקל בייח םדאה םאה ?ארובה לש וישעמב
רבד תונשל םדאל רוסא בושו ,תישארב ימימ יעיבשה םויב ותכאלמ תא אוה ךורב שודקה הליכ םאה
?םלועב

תונעט יכ םהמ דמלנו ,תודהיה תורוקממ םידחא תורוקמב ןייעל הסננ ,וז הלאש לע בישהל ידכ
תומוא ינב אקווד ןכ ונעטש אלא ,תוקיתע תופוקתב ונעטנ רבכ האירבה השעממ תונשל רוסיאה רבדב
.האירבה יוניש לש 'אטח'ה תא לארשי ימכח לע ולפטש ,םלועה

אושנ .וז הלאשב תומואה ימכחו לארשי ימכח ןיב םייגולואת םיחוכיו םיאצומ ונא םישרדמב
ימכח תא םלועה תומוא ימכח ולאש .קוניתה תלרע תא םיריסמ הבש ,הלימה תירב היה חוכיווה
,םדאל רתוי בוט ךכש ,ורמאת םאו ?ארבנש יפכמ קוניתה לש ופוג תא םידוהיה םינשמ עודמ :לארשי
?הלרע אלב םדאה תא אוה ךורב שודקה ארב אל עודמ

:הבר תישארב שרדמב םיאצומ ונא ךכו

הנתינ אל המ ינפמ ,הלימה הביבח םא :ול רמא .היעשוה 'ר תא לאש דחא סופוסוליפ
?ונקז חינמו ושאר תאפ חלגמ שיאה ותוא המ ינפמ ,ןכ םא :ול רמא ?ןושארה םדאל
תא עטקיו וניע שיאה ותוא אמסי ,ןכ םא :ול רמא .תוטשב ומע לדגש ינפמ :ול רמא
:היל רמא !אהמתא ?[ונאב ולא םירבדלו=] ןניתא היילמ ןילאלו :היל רמא .וידי
:ןוגכ ,היישע ןיכירצ תישארב ימי תששב ארבנש המ לכ אלא .רשפא יא קלח ךאיצוהל
ךירצ םדא וליפא ,ןחטיהל םיכירצ םיטחה ,קתמל ךירצ סומרותה ,קתמל ךירצ לדרחה
.ןוקית

:ארקיו רפסל אמוחנת שרדמב םג םנשי הלאל םימוד םירבדו

רשב לש וא ה"בקה לש ?םיאנ םישעמ הזיא :אביקע 'ר תא עשרה סופורסונרוט לאש
?םדו
.םיאנ םדו רשב לש :ל"א
?םהכ תושעל התא לוכי ,ץראהו םימשה ירה :עשרה סופורסונרוט ל"א
אלא ,ןהב ןיטלוש ןיאש ,תוירבה ןמ הלעמל אוהש רבדב יל רמאת אל :אביקע 'ר ל"א
.םדא ינבב ןייוצמ ןהש םירבדב
ךכל ,ןכ יל רמול דיתע התאש עדוי יתייה ינא ףא :ל"א ?םילומ םתא המל :ל"א
םילובש יל ואיבה .ה"בקה לשמ םיאנ םה םדו רשב השעמ :ךל יתרמאו יתמדקה
.תואקסולגו
?םיאנ ולא ןיא ,םדו רשב השעמ ולאו ה"בקה השעמ ולא :ל"א
?ומא יעממ לוהמ אצוי וניא המל ,הלימב ץפח אוהו ליאוה :סופורסונרוט ל"א
אצוי וניא המלו ?וררוש ומא ךותחת אל ,וב אצוי [ורובט=] וררוש המלו :אביקע 'ר ל"א
:דוד רמא ךכל .ןהבףרצל ידכ אלא תוצמה תא לארשיל ה"בקה ןתנ אלש יפל ?לוהמ
.(אל ,חי םילהת) 'וגו הפורצ ['ה] (הולא) תרמא (לכ)

וישעממ רתוי םיאנ םהש שונא ישעמ שי יכ םלועה תומוא ימכחל םיחיכומ לארשי ימכח ,רמולכ
םדאה אוביש ידכ ,םימלשומ אל םירבד אוה ךורב שודקה ארב הליחתכל יכו ,אוה ךורב שודקה לש
.םתוא םילשיו

רשא' :'ץראהו םימשה ולכיו' תשרפ ףוסב תישארב רפסב רומאה תא ןיבהל ןתינ םג ךכש רשפא
,םלשומ יתלב ומלוע תא ארב אוה ךורב שודקה ,רמולכ .דיתע ןושל ,(ג ,ב תישארב) 'תושעל םיהלא ארב
:ג השרפ ,הבר תישארב ,י"שרל סחוימה שוריפב אבומ ךכו .האירבה תא ללכשל םיכירצ ונאו

,'תושעל' אלא ,ןאכ ביתכ ןיא 'השעו ארב רשא' .'תושעל םיהלא ארב רשא' :ביתכד אוה אדה
.ןוקית ךירצ לכהש רמול

:םייאלכ רוסיא םעט רבדב ן"במרה ירבדב ןייעל שי םנמא

,העונתה שפנ ילעבבו םיחמצב תושפנה ילעב לכב םלועב םינימה ארב םשה יכ ,םיאלכב םעטהו
.םלועה םויקב ךרבתי אוה הצריש ןמז לכ ,דעל םהב םינימה ומייקתיש הדלותה חכ םהב ןתנו
תביס אוהו .'והנימל' םלוכב רמאנש ,םלועל דעל ונתשי אלו םהינימל ואיצויש םחכב הוצו
.היברו הירפל םישנה לע םישנא ואובי רשאכ ,ןינימה םויקל וז םע וז תומהב עיברנש ,בכשמה
ומלועב ה"בקה םילשה אלש בושחי וליאכ ,תישארב השעמב שיחכמו הנשמ ,ןינימ ינש ביכרמהו
אל םייח ילעבב םינימהו .תוירב וב ףיסוהל ,םלוע לש ותאירבב רוזעל אוה ץופחיו ,ךרוצה לכ
אל םה יכ ,םערז תרכי ,םידרפה ןוגכ ,םהמ ודלויש עבטב םיבורקה םגו .ונימ וניאשמ ןימ ודילוי
.ודילוי

,תוירבב הדלוהה חוכ תא ןתנ ה"בקה :אוה דחאה םעטה .ן"במרה ירבדב םישגדומ תודוסי ינש
הבכרההשכ םגו ,הדילומ הניא ונימ וניאשב ןימ תבכרהש דועב ,םלועל םינימה םויקב הצור אוהו
.דילוהל םילוכי םניא םהש םושמ ,םערז תרכיי ,םידרפה תדלוהב ןוגכ ,הדילומ

השעמב שיחכמו הנשמ' םינימ ינש ביכרמה :אוה םייאלכה תבכרה רוסיאל ינשה םעטה וליאו
םלוע לש ותאירבב רוזעל אוה ץופחיו ,ךרוצה לכ ומלועב ה"בקה םילשה אלש בושחי וליאכ ,תישארב
ול רוסאש תויהל הייושע ותועמשמו ,םייאלכ רוסיאל דחוימ וניא הז םעט ,הרואכל .'תוירב וב ףיסוהל
לכ ומלועב ה"בקה םילשה אלש בושחי וליאכ' אוהש םושמ ,ה"בקה ארבש המ לע ףיסוהל םדאל
החנהל יוטיב םושמ האירבב לולכשו הפסוה לכב שיש ן"במרה לש ותנווכ ןיאש ,רשפא לבא .'ךרוצה
ירהש ,תוירב לש םישדח םינימ תפסוהב קר ותנווכ אלא ,ךרוצה לכ ומלועב ה"בקה םילשה אלש
.ונאבהש םישרדמה ירבד תא םולהת אל ן"במרה ירבד לש רתוי הבחר תונשרפ

ךורב שודקה לש ותמכחל דוגינב איה ,האירבה לולכשב הב רזענ אוהש ,םדאה לש ותמכח םאה .3
אליממו ,המכחה תא םדאב ןתנש ,ארובה לש ותמכחמ האב םדאה תמכחש םושמ ,אלש יאדו ?אוה
ןיבש הקיזב ריכמש ימ .ארובה וב עטנש םילכב לכשומ שומיש קר אוה םדאה ידיב המכחה לוצינ
.םדאה לש וחור םג ךכ ,ארובה לש ותריצי ירפ אוה םדאה לש ופוגש םשכ יכ ןיבי ,ארבנל ארובה
תגהנה יכ' :האירבה השעמ ינפ לע םדאה ישעמב שיש ןורתיה תא גארפמ ל"רהמ ריבסמ ךכו
ךישממ אוהו .'תינימש הגרדמ ,עבטה לע איה הרותה וליאו ,תישארב ימי תעבשב ארבנ עבטה
ירמוח חכ אוה עבטה יכ ,עבטה ןמ הלעמב רתוי אוה לכש לעב אוהש המב םדאה השעמ יכ' ,ריבסמו
.'ילכש אוה םדאהו ,דבלב

:הלעמל ונאבהש ,סופורסונרוטל אביקע 'ר לש ותבושת תא ל"רהמ ריבסמ ,הז יפ לעו

לעופ עבטהש המב ,עבטה השעממ םיתוחפ םדאה השעמ יכ רובס היה סופורסונרוט יכ
,ךרבתי םשה לעופ ,עבטה השעמ איהש ,הלרעהמ התוחפ הלימהש רמא ןכל ,יקלא
אוהש המב ,םדא השעמ יכ ,ןכ רבדה ןיאש [אביקע 'ר] ול בישהו .םדא השעמ הלימהו
.עבטה ןמ הגרדמב רתוי ,לכש לעב

ןרמ ונל עימשמ תוינוציחה תומכחהו הרותה ןיבש הצימאה הקיזה רבדב םיפלאמ םירבדו
:ל"צז קוק ה"יארה

המכחהו הרותה תאנש םושמ האב ותאנשו ,תוינוציח תומכח אנוש םדאהש שי םימעפל
לביקו עמש ירהש ,שנועה תארי ינפמ הרותה לא ותאנש םולבל חרכומ אוהש אלא ,ללכב
לוח רבד אוהש המ לכ לע ותאנשו ותמח תא ךפושו ,הרות דומלת תווצמ איה הלודג יכ
.ותעד יפל

:וירבדל .קי'צייבולוס בד ףסוי ברה לש ותנשמב בטיה שגדוה ,רצויכ םדאה לש ודועיי

אל ,םאבצ לכו ץראו םימש תיישע לע ונל הרפיסו םלועה תאירבב הכיראה הרותהשכ
.השעמל הכלה תורוהל אלא ,םייסיפטממ םלוע יזרו םיינוגומסוק תודוס תולגל האב
ומכ ,הב םילולכ הרות יפוגש ,תורודל העובק הכלה תשרפ איה תישארב ישעמ תשרפ
זא ,םדאה ינפל הריציה תליגמ תא החתפ הרותה םא ."םיטפשמ" וא "םישודק" תשרפ
.האירבה שודיחו הריציב קסעתהל אוה בייח יכ ,וז הדיממ תחכומ תחא הכלה

:קי'צייבולוס ברה בתוכ רחא םוקמבו

לכב תכלל" - רתויב בושח דומיל ונדמלל ידכ תישארב ישעמ תשרפב הכיראמ הרותה
הרותה תשרוד ...רצוי אוה ףא תויהלו וארובל תומדיהל םדאל תורוהלו - "ויכרד
ה"בקה לש ויתודימב קבדיהל האלנ יתלב ץמאמב ץמאתיש וילע הווצמו םדאהמ
םדאל ךרד הרומ איה תישארב תשרפו ,ידוהי לאידיא אופא איה הריציה .רצוי תויהלו
.הריציה תבוחל לארשימ

:רמוא אוה דועו

םייס אל תישארב ימי תששב :רומאל ,יזיפאטימ יפוסוליפ ןכות לולכ הריציה וצב
תא רצ ,דוסיה תא חינה ארובה .האירבה תכאלמב לכה תא ,הליחת הנווכב ,ארובה
םיניינעו תומיגפ ריאשה אוה םלואו ;עבטה יקוח תא עבק ,תוחוכה תא עטנ ,הרוצה
ךישמהל איה רצוי תרותב םדאה לש ותדועת ...ןוקיתו המלשה םיכירצ םדועש
אלא ,רקיעה איה ["ולכיו" לש] הרימאה אל ...קספוה ובש םוקממ ךילהתב
;"רוא יהיו" לש ךילהתה תכשמה ,הריציה לש המלשהה ,"ולכיו" לש המשגהה
.'תודהיב לודג דוסי אוה - "תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש" תויהל

:וירבד ךשמהב קי'צייבולוס ברה רמוא דועו

אל םא ,רשב תלרע יהמ .תישונאה הריציה רבדב ןויערה יוטיב ידיל אב הלימה תווצמב
ריסהל םדאה ךירצ ןתואש ?האירבבש המהוזה אל םא ?םדאה ףוגב תראשנש תלוספה
לע תישארב תשרפב ונאצמש הלודגה הכלהה תא תלמסמ הלימה .ומצע לומלו
.הריציה ןיינעב ארובה םע םדאה לש תופתושה

:ךכ קי'צייבולוס ברה ריבסמ ,הלימה רבדב אביקע 'ר לש ותבושתו סופורסונרוט לש ותלאש תא

ףוגב המיגפו םומ ןימכ תבשחנ הלרעה םא - ךשפנ הממ :לאש סופורסונרוט :רמוא יוה
לש תישארב השעמ תא רפשיו ןקתי םדאהש ךירצ המלו ?לוהמ ארבנ אל המל ,םדאה
:אביקע יבר ול בישה ?םימש יפלכ לארשי תסנכ לש הפצוח ןיעמ ךכב ןיא םאה ?ה"בקה
םירצויכ ונמצע תא ונא םיאור ,ונתטישל .ה"בקה ארבש המ לע והשמ ףיסוהל ונילע ןכא
.עבטה ךותב םירבד הברה ןקתל ונדיקפתשו ,תישארב השעמב ה"בקהל םיפתושכו

הללכב האירבה לולכשב םדאה לש ודועיי רבדב ,יתרכזהש םישרדמב תנמתסמה המגמה .4
לש ותלודג תא הליחת שיגדמ דומלתה .דומלתב םיאבומה םירבד ונל ריבסת ,טרפב םדאה לולכשבו
לוכי ,הנוילעה תינחורה ותמרל עיגמ היה םדאה םאש ,ךכ ידכ דע ול המוד אוה .ארובל המודה ,םדאה
:ארמגה ירבד םה ךכו .םלוע אורבל וליפא היה

רמאנש ,[םלוע וארבי - םיקידצה וצרי םא] אמלע ורב - יקידצ ועב יא :אבר רמא
.'[םכיהלא ןיבו םכניב] םילידבמ ויה םכיתונוע [םא] יכ' :(ב ,טנ והיעשי)

,עצבתהל הלוכי הניא םעפ ףאש םושמ ,תיטרואת קר איה םדאה ידי לע םלוע תאירבש רשפא
וניא םדאהש ןוויכ ,רמולכ .'םכיהלא ןיבל םכניב םילידבמ ויה םכיתונוע יכ' קוספה לש ןבומה והז יכו
םעפ ףא םדאה לכוי אלש ירה ,םוגפ חרכהב אוה םדאה לש השעמ לכו ,םימלש םירבד תושעל לגוסמ
םגו ,וישעמב לבגומ םדאהש םושמ ?םימלש תויהל םילוכי םניא םדאה ישעמ עודמו .םלוע אורבל
המשגה איה תואיצמב וללה םילאידיאה לש םתמשגה ,םיבגשנ םילאידיאל ישעמ יוטיב תתל הצרישכ
.המוגפ איה ירה ךכ םושמו ,תיקלח

םיקידצה וצרי םאש ארמגה הרמאש רחאל .ןירדהנס תכסמב דומלתה תייגוסל רוזחנ התעו
,'דה האמב יחש ,אבר ארומאה לע אוה דחאה רופיסה .םירופיס ינש ארמגה תרפסמ ,םלוע אורבל ולכוי
:אריז בר ,ורבח לא ותוא חלשו ,םדא ארבש וילע תרפסמ ארמגהש

רדהמ אק הוה אלו ,ידהב יעתשמ אק הוה .אריז יברד הימקל הירדש .ארבג ארב אבר
!ךירפעל רדה ?תא אירבח ןמ :היל רמא .היל

ןמ=] תא אירבח ןמ' :אריז בר ול רמא .ול בישה אל הלהו ,םדא ותוא לא רבדמ היה אריז בר
.םדא ותוא תא אבר רצי דציכ ונל רפסמ וניא דומלתה .'![ךרפעל בוש=] ךירפעל רדה ?[התא םירבחה
עודמ .רפעמ רצונ אוהש אריז בר רבסש רשפא ,ךרפעל בוש :רוצי ותואל אריז בר רמאש ךותמ לבא
.'םדא' ותוא םע רבדל ךרד התייה אלש םושמ ?אבר ידי לע רצונש םדאה תא אריז בר 'תימה' ןכ םא
תמשנ ויפאב חפיו' :תרמוא איה ,ןושארה םדא תריצי לע תרפסמ הרותהש העשב יכ רוכזל ונילע
חור ,רמולכ .'אללממ חור' :סולקנוא םגרתמ ,'םייח תמשנ' יוטיבה תאו ,(ז ,ב תישארב) 'םייח
תא קלחל וגהנ םינומדקה םגו .םדאה לש ירקיעה ןייפאמה אוה 'רוביד'ה ,רמוא יוה .תרבדמ
אריז בר האר רשאכו .רבדמו יח ,חמוצ , םמוד :וזמ הלעמל וז תוגרודמ תוצובק עבראל םיארבנה
.ורפעל ובישה ןכלו ,םדא לש ויפכ ריצי אלא ,ליגר םדא וניאש ןיבה ,רבדמ וניא רוצי ותואש

הרגתמ םושמ אברב האר אל אוה .םדא ארב אברש הדבועה ןמ ללכ 'שגרתמ' וניא דומלתה
.וב הרחתמ וא ה"בקהב

:דוע רפסמ דומלתהו

אלגיע והל ורבמו ,הריצי רפסב יקסעו אתבש ילעמ לכ יבתי ווה איעשוא ברו אנינח בר
.היל ילכאו ,אתלית

םיארוב ויהו ,'הריצי רפס'ב תבש ברע לכ םיקסוע ויה ,איעשוא ברו אנינח בר ,םיארומאה ינש
םשב ימינונא רפס םויכ ונידיב שי ?'הריצי רפס' והמ .ותוא םילכואו ,םינש שולש ןב לגע ,ישלש לגע
לע ונל רפסמ דומלתהש ,הדבועה ונתוא תניינעמ לבא ?לגעה רצונ דציכ ,הלאשב עגרכ ונניינע ןיא .הז
.ארובה לש ולובג תגשה לע הנעט םוש אלב ,וז האירב

רפוסמש האירבה ,תמא .םלוע אורבל וליפא היה לוכיו ,םדא ארוב ,לגע ארוב םדאה ,ןכ םא
וא 'הריצי רפס' תועצמאב האירב ?ינכפהמ רתוי דעצ והמ לבא .טוביש לש ךרדב הניא דומלתב הילע
וכרדב) ןיאמ שי תאירב םושמ הרואכל שי 'הריצי רפס' תועצמאב האירבב ירהו ?םדאמ םדא תאירב
.(אוה ךורב שודקה לש

ןתונ ,אורבל םדאה לש וחוכל "רישכמ"כ הריצי רפסב קוסיע רבדב דומלתה ירבדל קימעמ רבסה
ןכ ,יהלאה רסומה לע דסוימה ןוצרב רתוי הלעתמ םדאהש לככש ,ריבסהל םידקמ אוה .קוק ה"יארה
:אורבלו רוציל ותלוכי תרבוג

,ותתמא קמוע יפל ,וב יורש יהלאה רסומהש ,ןוצרה לש בוטה תדוקנמ אצויה רוביד לכ"
."לעופו רצוי אוה ךכ ,לכשב ותרכה םור יפלו ,םישעמב ותוטשפתה לדוג יפל

:םיאורב רוציל םדאל םירשפאמ הריציה רפס תודוס דציכ ראבמ אוה ,הז דוסי לעו

ץפחה תולעתה ידי לע םיאב םנה ,ארבגו ,אתלת אלגע ,םיאורב תריצי ,היוהה לש םייחה ךשמ"
תא ססבל םה םירזוע ,הריצי רפסבד ,םייזרה םידומילה .והבג םורל ןוצרה תדוקנ תשודק לש
."והשעמל ילכ איצוהל ,ןוצרה
תולעתהל םדאה לש ותוישיא תא רישכמ וקוסיע אלא ,ינוציח קוסיע וניא הריצי רפסב קוסיעה ,ןכא
,הלעתמ לכה ןוצרה ךרדו" :םלוע תאירב ידכ דע ,רתוי דוע ההובג המרל עיגהל רשפא ,ןאכמו .ןוצרה
,תונוע אכיל יא אה ,'םכיהלא ןיבל םכניב םילידבמ ויה םכיתונוע' רמאנש ,אמלע ורב יקידצ ועב יאו
."הלדבה ןיא

:ריבסמ קי'צייבולוס ברה ?ונרובע 'הריצי רפס' לש רסמה אופא והמ

תומלוע אורבל לוכי ועדויו וב לפטמהש ,"הריצי" רפס רבד לע תודהיה תעדוי םניחל אל'
אוה ,וילא עיגהל תפאוש תודהיהש ,תיתדהו תירסומה תומילשה איש ...םבירחהלו
- םדאה - וידי רוציל םוקמ חינה ,ומלוע תא ארבשכ ,ה"בקה .רצוי רותב םדאה
היתומיגפ תא אלמי םדו רשבש ידכ היווהה תא ארובה םגפ וליאכ .ותריציב ףתתשהל
קר אל ,םדאל - הריציה רפס - האירבה לש ןירותסמה תא רסמ םיהולאה .הללכשיו
.'הריציה השעמ תכשמה םשל אלא ,דבלב ןויע םשל

רדגב אוה םאה :'הריצי רפס' תועצמאב ארבנש ימ לש ודמעמ תלאשב םימכחה וטבלתנ רבכו .5
ןיא אמש ?ךרפעל בוש :אבר ידי לע ארבנש רוצי ותואל רמאש ,אריז בר ירבד תועמשמ המ ?םדא
ןיא םנמא .ומויק תא לטבל רתומ היהש ירה ,ורפעל ובישה תמאב םא לבא ?הללק םושמ אלא וירבדב
םאה לבא .ומויק תא לטיב ךכבו ,ורפעל בושל ול הרוה הפ רובידבש םושמ ,שממ הגירה םושמ ךכב
וא ?ןיינמל ופרצל רשפא םאה ?תווצמב בייח אוה םאה ?רוצי ותוא רבדב המו ?וגרהל ףא היהי רתומ
םאה :דועו ?שונא ינב לכ לע תולטומה ,'חנ ינב' תווצמ עבשב אל וליפא ,תווצמב ללכ בייח וניא אמש
תולאש ןה הלא לכ ?בלחב רשב רוסיא ןיינעל ,תויעבט תומהבכ םה םדאה ידי לע םירצונה םייח ילעב
.תורותפ ןניא התע תעלש

בא לש ,ולא תובושתמ םייתש ןאכ איבנ .ולא תולאשמ תודחא ונודינ תובושתהו תולאשה ירפסב
תרוסמ ריכזמ אוה .םדא ידי לע ארבנה לש ודמעמ תלאשב יזנכשא יבצ 'ר ןד ,יבצ םכח ת"ושב .ונב לשו
םיטביהב ןד אוהש אלפ ןיא ךכ םושמ ."םלוג" ארב ,םש לעב והילא 'ר ,ונקז יבאש ,ותחפשמב התייהש
:'יבצ םכח'ה תבושת ןושל הזו .הז רוצי לש םייתכלהה

,'ארבג ארב הבר' ,ןירדהנסב ורמאש התואכ ,הריצי רפס ידי לע רצונה םדא ,יתקפתסנ
,הרשעל ףרטצמ [םאה=] ימ ,םלעח ק"קדבא ,והילא ר"רהומ ןואגה ינקז לע ודיעה ןכו
ךותב יתשדקתנו' :ביתכד ןויכ ,ןנירמא ימ ?השודקו שידק ןוגכ ,הרשע ןיכירצה םירבדל
טי] ןירדהנסב ןל אמייקד ןויכ ,אמליד וא ?ףרטצימ אל ,(בל ,בכ ארקיו) 'לארשי ינב
ינב תשמח' :ביתכדמ ,'ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ ,ותיב ךותב םותי לדגמה' ,[ב"ע
הדלי ברימ ,אלא !הדלי ברימ אלהו" ?הדלי לכימ יכו .(ח ,אכ 'ב לאומש) 'וכו 'לכימ
ינב' ללכב היל יוה ,אוה םיקידצ לש םהידי השעמש ןויכ ,ימנ יכה ,''וכ הלדג לכימו
אריז 'רל ןחכשאד ןויכד ,יל הארנו .םתודלות ןה ןה םיקידצ לש םהידי השעמש ,'לארשי
תלעות וב שיש ךתעד אקלס יאו .וגרהש ירה ,'ךרפעל בות ?תא איירבח ןמ' :רמאד
וב ןיאש ףאד ,םלועה ןמ וריבעמ אריז 'ר היה אל ,השודקבש רבד לכל הרשעל ופרצל
םדאה םד ךפוש' :(תורחא תושרד וב שיש ףא) ארק קייד יכהד ,םימד תכיפש רוסיא
רצונה רבוע ונייהד ,םדא ךות רצונה םדא אקוד - (ט ,א תישארב) 'ךפשי ומד םדאב
אלש ,אבר ארבד ארבג אוהה אצי ,םימד תוכיפש םושמ הילע בייחד אוה ,ומא יעמב
אלא .םלועה ןמ וריבעהל ול היה אל ,תלעות וב שיש ןויכ ,םוקמ לכמ .השא יעמב השענ
.ט"ס יזנכשא יבצ .יל הארנ ךכ .השודקבש רבד לכל הרשעל ףרטצמ וניאש יאדו

בקעי 'ר בתוכ ךכו ,ץבעי תליאש ת"וש ורפסב ,ויבא ררועש הלאשב ןד ,ןידמע בקעי 'ר ,ונב םג
:ןידמע

ףרטצמ םא ,הריצי רפס י"ע רצונב ,(ג"צ ןמיס) ורפסב ,אבא רמל היל אקפסמד אהב
ןניאד ,ןטקו הטוש שרחמ ףידע ימ וטא ?היל איעבמק יאמ ,יל אישק .הרשעל
ץוח רבד לכל לארשימ םדא ראשכ ןיבושחו ,יאדו ןה לארשי ינבמד בג לע ףא !?ןיפרטצמ
ללכל יתאד ןטקה ןכש לכו ,אהימ אתשילק אתעד והל תיאו ,בייח ןגרוההו ,תווצמה ןמ
תהימ רמימל אכירצ ,ללכ אוה העד רב ואלד ,ארבג יאה .ףרטצמ אל יכה וליפאו ,תעד
.הינמ ערג יאדו אה .היל רדהא אלו ,אידהב אריז יבר יעתשא אהד !?אוה שרח ללכב
,יכה יא .אריז יברד הימקל הירדש אהד ,עמוש היהש הארנ הרואכל :קדקדל שיש אלא
יכ ,תמא הארנ הז ןיא לבא .רבד לכל חקפכ ונידש ,'רבדמ וניאו עמושה שרח' היל יוה
אלא ,ולצא ענמנהמ היה אלו ,יאדוב רובדה חכל םג יואר היה ,העימשה חכ וב היה םא
איבהלו ךילוהל תוחילשב ךליל בלכה תא םידמלמש ומכ ,היה תוצירקו תוזימרב ןיבמ
םהרבא 'רל] םהרבאל דסח רפסב בותכו .ךלהו הזל וחלש ןכ ,רחא םדאמ המואמ
אטישפ ,ןכ םא .הרבע םוש ותגירהב ןיא ןכלו ,המהבה תויחכ אלא ותויח ןיאש ,[יאלוזא
.איעשוא ברלו אנינח ברל והל ירבימד אתלית אלגיעכו םדא תרוצב המהבכ אלא וניאד
רצונש ותואב הרקש המ ,ל"ז ברה ירומ יבא ,שודק הפמ יתעמשש המ ןאכ ריכזא בגא
,דאמ לדגו ךלוה והארש רחא יכ ,ל"ז [םש לעב והילא 'ר ןואגה=] ש"בארגה ונקז י"ע
לעו ,וחצמב ןיידע קובד היהש םשה ונממ קתנו חקל ןכ לע .םלועה בירחי אלש ארייתנ
תקיתנב קסעתנש דועב ,וינפב הטירש וב השעו ,וקיזה לבא .ורפעל בשו לטבתנ הז ידי
.הקזחב ונממ םשה

:םדאה תאירבב ארובה לש ולובג תגשה רבדב תיגולואתה הלאשה תא וררוע אל ולא םימכח
תורחת םושמ רבדב ואר אל ,םדאמ ארבנ אלש ,םלוג תאירב איה וז האירבש םושמ אקווד םאה
?םלוע ארובב תורחת םושמ םיאור ויה ,טוביש לש ךרדב ומכ ,םדאמ םדא תאירבבש דועב ,'ה השעמב
.ןוכנה אוה ךפהה יכ ינמוד

,יריאמה םחנמ 'ר רביד רבכ ,גוויז לש ךרדב אלש תואירב אורבל תורשפאה לע יכ ,ןייצל יואר .6
:רמוא אוה ,ףושיכה רוסיא ירדגב ןד אוהשכ .סנאבורפ ימכחמ

אלש תופי תוירב ארבל ועדי וליפא .םיפשכ ללכב וניא תיעבט הלועפב השענ אוהש לכ'
יעבט אוהש לכש ,תושעל םיאשר ,ענמנ רבדה ןיאש עבטה ירפסב עדונש ומכ ,ןימה גווזמ
.'ףושיכה ללכב וניא

לשב םאה לבא .תובורמ תויתכלהו תויטפשמ תולאש הלעת יטנג טוביש לש ךרדב םדא תריצי .7
ןמע ואיבה תיאקדנופ םא תועצמאב הירפה וא תיתוכאלמ הירפה םג ?הריציה ךשמה תא עונמל שי ךכ
תולאש לבא ?ומא איה ימו דלווה לש ויבא אוה ימ :דלווה סוחיי רבדב תולאש ןהיניבו ,תובר תולאש
הניא המצעלשכ תושדחה תולאשה תאלעה .תישונאה הריציב שדחתמה םוחת לכב תולוע ולאכ תודבכ
.תולאשה תא םיררועמה םיאורבה לש םתורצוויה תעינמל הביס

אל םא םג ,םדא ינבב יטנגה טובישה רקחמ תא םדקנש יואר םנמא םאה :איה תרחא הלאש .8
סיסבה תא הווהמה ,יתחפשמ את אלב ולדגיו ,תיסלקה תרוסמבכ ,םירוה םישדחה םירוציל ויהי
?םייחה תוכיא תניחבמ םודיק םג אוה יעדמ םודיק לכ םנמא םאה ?ונלש הרבחל

םקלח תנמ ויהש ישפנה טקשהו רשואה תא לטונ יגולונכטה םודיקהש םיעמוש ונא םויה רבכ
ונייח תא בירקהל וליפאו ,יעדמה םודיקה דעב ריחמ לכ םלשל םינכומ ונא םאה .םימדוקה תורודה לש
?ונעמל

ידכ יעדמה םודיקב שי .ךפהה תא םורגל םג לולע אוה לבא ,בר רשוא איבהל לוכי יעדמ םודיק
- הכז' :הרותה לע םימכח ורמא ידכב אל .םייח ןדבאל ןוכיס םג וב שי לבא ,םייחה לולכש תא איבהל
,בחרה הנבומב הרותה לע םג םירומא םירבדהו .'התימ םס ול תישענ - הכז אל ;םייח םס ול תישענ
.םיעדמה לכ תללוכה

לש הכרדהה יפ לע חתפתמ וניא בוטה ןוצרהש דועב ,תישונאה תלוכיה תרבגהבש ןוכיסה לע
ונוצר םא ,[עבש יפ=] עבש תחא לע ישונאה תלוכיה לדגי םא ,הנהו" :קוק ה"יארה דמוע ,רסומה
ךדיאלו ."ותוהל קר וליעוי תוחכה יובר אלה זא ,םלשה רסומה לש הכרדהה יפ לע חתפתי אל בוטה
תלוכיה ,תוחכה ינש יולימ לש המלשה תורבחתהמ אקוד אבת יאדו ,המלשהו תללוכה הבוטה" ,אסיג
יוטיב ידיל אופא אב ,רסומה לע ססובמה ןוצרה ."'אמלע ורב יקידצ ועב יא' ...םבוט תילכתב ,ןוצרהו
.רסומה = "יקידצ"ו ,ןוצרה = "ועב" :וז הרמאב

הרקב ךות השעיי יטנג טוביש לש רקחמה םוחתב השענה דעצ לכ יכ יואר ,הזה םעטה ןמ
םנמא םאה :ןחבתש ,תימצע הרקב תחת ושעייש יואר ,םוי-םוי לש םישעמ ףא ,םדאה ישעמ לכ .האלמ
םישעמב רמוחו לק ,ישיאה ,יטרפה השעמב אוה ךכ םאו ?ךפהל םולשו סח וא יוארכ לעופ םדאה
םהישעמ ויהיש יוארש ,רוביצה ןעמלו רוביצה םעטמ םילעופה ,םיירוביצ םיפוג ידי לע םישענה
.יוצרהו בוטה תא ךא ומדקישו ,'הריתס' אלו 'ןיינב' םושמ םהישעמב היהיש ןפואב ,םירקובמ