הוראת ההיסטוריה ואמונת חכמים

ד"ר מרדכי ברויאר

שמעתין 36 אייר תשל"ג
(הודפס ללא ההערות)


תקציר: מחבר המאמר מציג את בעיית אי ההתאמה בין הנתונים הכרונולוגיים בתנ"ך ובחז"ל לממצאים הכרונולוגיים המקובלים היום במדע ההיסטוריה. כיצד, אם כן, צריכה להיות הוראת ההיסטוריה בבית הספר?

מילות מפתח:
הוראת היסטוריה.

ידידי המנוח, ר' שאול לוסטיג ז"ל, פרסם בשנים תשכ"ט ותש"ל ב"שמעתין" (מס' 19 ומס' 23) דברים על בעיית אי ההתאמה שבין הנתונים הכרונולוגיים בתנ"ך ובדברי חז"ל מכאן, והחישובים הכרונולוגיים המקובלים היום במדע ההיסטוריה מאידך. בדבריו עמד על התביעה העקרונית ש-
"במידה שהמדע עדיין לא הגיע לתיאום מלא עם המסורת שלנו, נתלה את זה בחוסר נתונים מלאים ובטוחים שעמדו עד עכשיו לרשות אנשי המדע או בשיקול דעת מוטעה שאנשי המדע נפלו לו קרבן... - בכל אופן את אמונתנו במסורת שלנו לא נעזוב ואת חשבון השנים המקובלת אצלנו לא נשנה".

את עמדתו העקרונית העמיד ר' שאול ז"ל על שני יסודות:
יסוד חינוכי ויסוד הלכי.

היסוד החינוכי:
יש למנוע שתיווצר בלב התלמיד
"עמדה ביקורתית ואף מזלזלת לגבי הדיוק המדעי אשר מונח ביסוד חשובי הזמנים שנהוגים במקרא ובדברי חז"ל".

היסוד ההלכי:
כל ניסיון לפשר בין הכרונולוגיה המסורתית שבמקרא ובדברי חז"ל עלול להביא לידי
"הוספת שנים על מנין שנות הבריאה שנהוגה אצלנו מקדמת דנא, צעד שגורר אחריו בהכרח שינויים במניין שנות השמיטה, במולדות הלבנה ובמחזורי שנות העיבור ועל ידי זה בחלות המועדים ובכלל זה אכילת חמץ בפסח ושינוי צום יום כיפור של כל שנה ושנה".

כללו של דבר: עמדה עקרונית זו יש בה כדי למנוע
"צעד יומרני אשר בהכרח רוצה ליחס לחז"ל ולמסורת אבותינו טעות יסודית או אפילו חו"ח רצון והטעיה".

דברי ידידי המנוח עוררו בלבי דאגה ותגובה. ביום א' דר"ח אדר ב' תש"ל כתבתי לו שורה של השגות. בפתח מכתבי כתבתי בין השאר:
"במאמר האחרון תבעת מן המורים ללמד את ההיסטוריה על טהרת פשטם של דברי חז"ל ולנקוט עמדה של ביטול לגבי כל מה שמקובל בהיסטוריוגרפיה הכללית במידה שהוא מנוגד לדברי חז"ל. תביעה זו נראית לעניות דעתי מוקשה ואף מסוכנת, הן מבחינה השקפתית הן מבחינה פדגוגית. לפיכך חש אני שמחובתי לפרסם ולנמק דעתי זאת ב"שמעתין". אולם בטרם אעשה זאת רוצה אני לפרט לפניך בקיצור את השגותי העיקריות ולבקש ממך לשלוח לי את תגובתך עליהן".

תשובתו של ר' שאול ז"ל נכתבה בג' באדר ב'. הוא פתח:
"הריני מזדרז לענות על חלק של הערותיך",
חזר ופרט כמה מטיעוניו, בעיקר בתחום ההלכה, וסיים:
"עוד אכתוב לך ב"נ".

תוך ימים מספר ביקרתי בביתו כדי לקיים מצוות - ניחום אבלים...

פטירתו של "בעל הפלוגתא" שלי בעיצומם של חילופי המכתבים בינינו הכבידה עלי את מלאכת הכתיבה של דברים שהיה בדעתי לפרסם ב"שמעתין" ושלא פסקתי לחשוב שאמנם מצווה לפרסם. הריני רושם את דברי מתוך תחושה עמוקה של יראת כבוד בפני מחנך יהודי גדול שהרבה למדתי ממנו, וצער נוקב על שדברי שוב לא יזכו להארתו ולתגובתו.

בתחילת הדיון מן הצורך להבהיר, שעיקר הבעיה איננה בעיית המורה לתנ"ך ולתורה שבעל פה, שעה שהוא נתקל בסתירה בין היגד שבמקרא או שבדברי חז"ל לבין ידיעה היסטורית הנחשבת בדוקה ואמיתית לפי מצב המדע כיום. תהא אשר תהא גישתו ושיטתו בהוראת ספרי המקרא וחז"ל, לעולם לא ילמד אותם כספרי היסטוריה וכרשימות כרונולוגיות, ולא ההקשר ההיסטורי כשלעצמו הוא עיקר אלא המשמעות הרעיונית והדתית. המורה המלמד את ספר בראשית, למשל, אינו חייב להרבות בהפניית תשומת לב תלמידיו אל הרקע ההיסטורי החברתי של חיי האבות. זאת יעשה המורה להיסטוריה המלמד את תקופת המקרא. אפילו גלש הדיון בשיעור תורה לבירור עניין היסטורי, יוכל לציין את העובדה, שהמבקר ההיסטורי המודרני מאשש דרך כלל את תיאור חיי האבות (חפירות מארי!). ואם המדובר בשאלה ספציפית, הרי שתעמוד לרשות המורה שיטת "האמת הפדגוגית".

הבעיה העומדת לדיון היא בעיית המורה להיסטוריה. גם הוא יהיה ער, כמובן למשמעויות הרעיוניות, הדתיות והלאומיות של ההתרחשות ההיסטורית, אך עיקר משימתו היא הקניית יידע והבנה בתחום ההתרחשות ההיסטורית בתור שכזאת. אף אין הוא חייב להעמיד את תלמידיו על קיומה של אי התאמה כלשהי בין מקורות אמונתנו לבין המקורות ההיסטוריים המקובלים. אבל חייב הוא להחליט איזו אינפורמציה יקנה לתלמידיו.

בזאת הגענו אל פרשת מלכי פרס, מספרם ומשך תקופתם. לפי הברייתא דסדר עולם רבה, המיוחסת לר' יוסי בן חלפתא והמובאת בכמה מקומות בתלמוד, מספר שנותיה של מלכות פרס לאחר חורבן בית ראשון היה 34, ומספר מלכי פרס היה 4. כן נאמר שם שמספר שנותיו של בית שני היה 420. חשבון מדויק (עי' מאמריו הנ"ל של לוסטיג) יביא בהכרח לידי מסקנה, שחורבן בית ראשון היה בשנת 422 לפני הסה"נ ותחילת מלכות פרס בשנת 352. לעומת זאת, לפי הנתונים המקובלים של תולדות יון ופרס מלך נבוכדנצר בבבל בשנים 562 - 605 לפסה"נ, הקים כורש את ממלכת פרס בשנת 550 ואילך, וקמו אחריו עשרה מלכי פרס (האחרמנידים). המלחמות בין היוונים והפרסים התחילו בראשית המאה החמישית לפסה"נ. אלכסנדר מוקדון נולד בשנת 356, כבש את ממלכת פרס ומת בשנת 323.
ונשאלת השאלה: מורה המלמד את ההיסטוריה של אותה התקופה לפי הכרונולוגיה של סדר עולם - היאך ילמד את תולדות יון ופרס מתחילת המלחמות הפרסיות ועד מות אלכסנדר מוקדון, כשלרשותו עומד פרק זמן שנמשך לכל היותר 40 שנה?
ועוד: מורה זה יצטרך ללמד שנבוכדנאצר חי שנים רבות אחרי תחילת המלחמות בין הפרסים והיוונים, והרי מלחמות אלו התחילו רק לאחר כיבוש ממלכת בבל על ידי הפרסים!

המורה להיסטוריה כללית וישראלית אינו יכול להתעלם משאלות אלו, ועליו להחליט החלטה חד משמעית אם ילמדו את התולדות התקופה לפי הכרונולוגיה של סדר עולם, דהיינו לפי חשבון השנים המקובל בידי חז"ל, או לפי חשבון השנים המקובל בהיסטוריוגרפיה המדעית, חשבון המבוסס היטב על תעודות ורשימות ששום איש מדע אינו מפקפק במהימנותן. בדברים הבאים ייעשה ניסיון להראות, שהוראת ההיסטוריה של ימי הבית השני בהתאם לכרונולוגיה המדעית הכללית אין בה כדי לפגום באמונת חכמים ואין בה משום חשש של פגיעה בהלכות פסוקות.

* * *

טעות היא לחשוב, שדברי הברייתא דסדר עולם נחשבו מאז ומתמיד על ידי גדולי פרשני המקרא ומחשבת היהדות כדברים שהם למעלה מכל ערעור והרהור, מבחינת תוכנם המילולי הפשוט.

א. "וא"ר יוחנן מאן תנא סדר עולם - ר' יוסי, ר' יוסי תני לה ולא סבר לה" (נדה מו ע"ב). הווה אומר, ר' יוסי בעצמו לא סבר כל מה שכתב וערך בסדר עולם.

ב. בסדר עולם זוטא, שנתחבר בימי גאוני בבל, נאמר שמלכות פרס נמשכה 52 שנה.

ג. בסדר עולם נאמר שכורש, דריוש וארתחשסתא הם שלושה שמות של מלך אחד ויחיד, ואילו רבנו זרחיה הלוי בספר המאור (ראש השנה, ג ע"ב) כותב ש"הפירוש הנכון" הוא שכורש, דריוש וארתחשסתא - שלושה מלכים היו.

ד. בהקדמה לפירושו על ספר מלכים (ירושלים תשט"ו, עמ' תכז) כותב אברבנאל:
"וראוי שתדע עוד שהלוח הזה סדרתי אותו פה בשנות המלכים כפי פשוטי הכתובים, ויתחייב ממנו שהיה חורבן ירושלים ושרפ' הבית בשנ' ג' אלפי' ושנ"ח לבריאת העולם, וכן מנאן ר' אברהם ק' דאוד בספר הקבלה, וחכמים מהאחרונים נמשכו אחריו, אך אמנם כפי בעל סדר עולם אותו החורבן ההחלטי מירושלם ושרפת בית הש"י לא היה כי אם בשנת ג' אלפים ושל"א".

ה. ר' דוד גנז, בעל "צמח דוד", תלמידם של הרמ"א והמהר"ל, מביא את הדעה, שאנשי כנסת הגדולה היו פעילים במשך שמונה דורות, מעזרא עד שמעון הצדיק (חלק ראשון, שנת ג' אלפים תמ"ח). דעה זו מנוגדת למובן הפשוט של דברי סדר עולם, שהרי זוהי תקופת מלכי פרס, שנמשכה לפי סדר עולם לכל היותר 40 שנה, וכיצד נדחוס שמונה דורות לתוך 40 שנה, חמש שנים לדור.
ועוד: בחלק השני, שנת ג' אלפים שפ"ט, מקבל בעל "צמח דוד" את ההנחה שמלכי פרס היו יותר מארבעה, בניגוד לדברי סדר עולם. אפשר, כמובן, להוציא את דברי בעל סדר עולם מפשוטם ולומר שגם הוא ידע שהיו יותר מארבעה מלכי פרס ושמשום טעמו ונימוקו ראה לנכון "להסתיר" אותם. אבל אם היו מלכים "נסתרים", הרי שמבחינת אמונת חכמים אין לשלול את האפשרות שהיו גם שנים "נסתרות".

ו. ר' יעקב עמדן הדפיס בשנת תקי"ז מהדורה חדשה של סדר עולם, ובשער הספר כתב:
"ובקצת מקומות מבלי השגחה דבריו מוטעים בסיבת המעתיקים".
דברים דומים כתב לו ר' משה חאגיז (שאילת יעב"ץ סי' לג):
"שבמקצת מקומות איזו חכם אחרון דלא עדיף מנביא שלח בה יד אחר חתימתה",
וכן שיער שלא דייקו המעתיקים בהעתקתם. (אמנם בהערותיו לסדר עולם לא העיר הרב יעב"ץ דבר בעניין מלכות פרס ומספר מלכיה.)

כללו של דבר: בשום פנים אין לומר שאמונת חכמים מחייבת להתייחס אל סדר עולם כאל טקסט שכל פרטיו ההיסטוריים והכרונולוגיים, כלשונם וכפשוטם, הם בחזקת אמת עובדתית. גדולי החכמים בכל הדורות, ראשונים ואחרונים, התירו לעצמם להתעלם מחלקים מסויימים של תוכנו ולהגיה את צורתו הטקסטואלית, כאשר נתקלו בבעיות ובסתירות שלא ניתן לדעתם ליישב בדרך אחרות.

* * *

מסקנה זו, שאין כל הפרטים ההיסטוריים והכרונולוגיים שבסדר עולם בחזקת אמת עובדתית פשוטה, אין בה משום זלזול בדברי חז"ל כלל ועיקר. אדרבה, דווקא ההבנה הפשטנית והמילולית של דברי חז"ל עלולה להביא את הלומד לידי צמצום עולמם הרוחני של חז"ל ולזלזול במהות השקפתם על משמעות ההיסטוריה ופשרם הטמיר של מאורעותיה. תכלית ההיגדים ההיסטוריים של חז"ל איננה לספק לנו מידע היסטורי וכרונולוגי, אלא לגלות את עינינו להביט אל דרכי השגחת ה' על הליכות העולם והעמים.

אין ספק שזוהי דעתם של גדולי המחשבה בישראל. המהרש"ל כותב בבאר הגולה, הבאר השישי (מהדורת פרדס תשט"ו, דף סו ע"ב):
"אין דברי חכמים ספר דברי הימים".
פירושו של דבר: חז"ל לא התכוונו למסור לדורות מידע היסטורי, לא מבחינת הוודאות המוחלטת של סיפורי מאורעות וזמנים ולא מבחינת הדיוק בפרטיהם, אלא כוונתם הייתה ללמדנו אמיתות שבהכרה יהודית ושבהשקפה יהודית. משום כך יכולים התוספות (בבא בתרא ג ע"ב ד"ה קטלינהו) לכתוב על דברי הגמרא, שהורדוס "קם קטלינהו לכולהו רבנן": "לא דוקא לכולהו" - מבלי שיעלה על הדעת שמישהו יראה בדבריהם משום רצון
"לייחס למסורת אבותינו טעות יסודית או אפילו חו"ח רצון הטעיה".

דוגמא אחרות: בדברי חז"ל מובאות דעות שונות בדבר זמן ייסודה של מלכות רומי.
בבלי עבודה זרה ח ע"ב:
"אמר רב יוסף שתי תפיסות תפסה רומי (מלכות) אחת בימי קלפטרא מלכתא ואת שתפסה בימי יונים".
בירושלמי, שם א, ב, נאמר:
"יום שנסתלק בו אליהו הועמד מלך ברומי".
ואילו הראב"ד בחיבורו זכרון דברי רומי כותב, כי ברומי מלכו
"מלכים עצומים כמו מאתים ועשר שנה עד שנת בנין בית שני",
ואין לכך שום מקור בדברי חז"ל. הראב"ד היה נאמן לתפיסת ההיסטוריה של חז"ל מבחינת מהותו של המאורע (ישראל נופל - רומי קמה!), אך בחישוב עיתויו המדויק של המאורע נקט שיטה משלו.

גם הרמב"ן לא זלזל ח"ו בחכמתם ובמהימנותם של חז"ל, שעה שאמר בויכוחו המפורסם עם המשומד בברצלונה, שאינו מאמין באגדה שהמשיח נולד ביום חורבן בית המקדש (עי' כתבי רמב"ן, מהדורת הרב שעוועל, ירושלים תשכ"ג, כרך ראשון, עמ' שו, סי' כ ואילך). כוונתו הייתה שאינו מאמין באגדה זו כפשוטה, אבל מאמין הוא ברעיון הנפלא שחז"ל הטמינו באגדה זו לדורות והלבישוהו בדמותו של היגד היסטורי. ואין לומר שדברי הרמב"ן באותו ויכוח נועדו רק להדוף את דברי הנאצה של שונאי ישראל ולדחותם בקש, שהרי כתב אותם בחיבורו שוודאי נועד לקורא ולמעיין היהודי.

הדיון בדברי אגדה של חז"ל, שיש בהם משום מסירת מידע היסטורי, לא יתרכז באמיתותם הצורנית והמילולית, אלא במשמעות תוכנם הפנימי העמוק. דרך זו הורה לנו המהר"ל בספרו באר הגולה, שכל עצמו אינו אלא סניגוריה על אגדות חז"ל והסברתן כדברי אמת ואמונה. טענה מרכזית בספר כולו, ובייחוד בבאר השישי, היא שחכמים
"לא השגיחו כלל בעניין הגשמי רק על עניין המהות" (סד ע"א).
כלל זה חל במיוחד על מספרים שונים שחז"ל מציינים אותם בדבריהם ושמשמעותם לא "גשמית", דהיינו מילולית כפשוטם, אלא "מהותית", דהיינו סימבולית. לדוגמא: על מאמר רבא, "שיתא אלפי פרסא הוה עלמא", כותב המהר"ל (נה ע"ב):
"אל יעלה על דעתך כי שעור זה נתנו לעולם כאשר הוא נמדד בשיעור הגשמי אבל דע לך כי חכמים לא דברו מזה כלל כי דבר שאינו מגיע אל מהות העולם ואמיתת מהותו לא דברו מזה כלל אבל מה שאמרו כי העולם הזה הוא ששה אלפים ר"ל כי מהות השיעור הגשמי ולא עיינו חכמים רק במהות ולא בגשמי ודבר זה הוא מיסודי החכמה".
בהמשך הדברים מסביר המהר"ל מדוע נקטו חכמים את המספר ששה אלפים דווקא, ומסיים:
"וכל השעורים הנאמרים כאן אין השיעור הזה שעור גשמי".

בדרך זו נוהג המהר"ל גם לגבי אגדות היסטוריות של חז"ל, כגון פירשו על דברי הגמרא בגיטין על טיטוס
"שנכנס יתוש במוחו ונקר בתוכו ז' שנים... אמר ר' אליעזר בר יוסי אני הייתי בין גדולי רומי וכשמת פצעו את מוחו ומצאו בו כציפור דרור משקל ב' סלעים וכו'".
גם כאן מסים המהר"ל את דיונו במלים:
"וכאשר תיקח הדברים בלי גשמיי' הנה כל הדברים כפשוטם לגמרי" (סט ע"א).
יסוד האגדה היא תפיסתם של חז"ל שטיטוס היה רשע מאין כמותו, שחירף וגידף כלפי מעלה, ותפיסה זו היא עיקר משמעות האגדה, והיא אמת לאמיתה. ועל כך שואל המהר"ל, והלא בספר יוסיפון כתוב שטיטוס מחה בחייליו שלא לשרוף את בית המקדש? תשובתו של המהר"ל אופיינית לשיטתו ויש בה משום הדרכה לגבי דיוננו. הוא אינו מבטל את דברי יוסיפון מפני אגדת חז"ל, אלא מוצא דרך לפשר ביניהם: וודא ששריפת בית ה' הייתה לרצונו של טיטוס, אך הוא רצה לפי שעה להמשיך להתעורר בו בחירופו וגידופו, ולכן העמיד פנים כאילו אינו רוצה בשריפתו (והשווה פירוש מהר"ל לאגדות, חלק ד, ירושלים תשכ"ז, עמ' קנג; נצח ישראל, מהדורת פרדס תשט"ו, דף יא ע"א).

דבריהם של חז"ל בתחום ההיסטוריה והכרונולוגיה הם בעלי משמעות סימבולית, כדרך שרבים משאר דברי אגדה, בתחום מדעי החי, הצומח והדומם ויתר תחומי המדע, מדברים על מהותם של דברים ותופעות ולא על ממשותם. וכך דברי רמח"ל במאמר על ההגדות (אמשטרדם תקמ"ג, דף ב ע"ב):
"אל תבהל בראותך מאמר שיראה לכאורה כוזב ובלתי נאות, כי אם תחכם ותדע באיזה דרך ראוי שיובן תראה אמתו ותמצא נחת".
הרחיק לכת ממנו הרמב"ם (מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק יד בסוף):
"החכמות הלימודיות היו בזמנים ההם חסרות, ולא דברו בהם על דרך קבלה מן הנביאים".
נראה שמקורם של דברי הרמב"ם הוא בפסחים צד ע"ב: "ונראין דבריהן מדברינו". שם מביאה הגמרא ברייתא שבה מדובר בחילוקי דעות בין חכמי ישראל וחכמי אומות העולם בענייני מדע האסטרונומיה.

מרובים הם דברי חז"ל על מיבנה הארץ והימים, הרקיע והשמים - - קוסמוגרפיה שכולה מבוססת על השיטה הגיאוצנטרית. כלום עלה על דעת איש מגדולי האמונה להנהיג בימינו הוראה הגיאוגרפיה והפיסיקה על יסוד פשוטי ההיגדים של חז"ל בתחום הגיאוגרפיה הפיסית והפיסיקלית? ומדוע היגדי חז"ל בתחום הכרונולוגיה יהיו מחייבים יותר מבחינת אמונת חכמים מאשר היגדיהם בתחום הקוסמוגרפיה? כל המעיין בדברי המהר"ל בבאר הגולה נוכח לדעת, כי אילו עמד מול ההוכחות ההיסטוריות הבלתי מעורערות לגבי שנות מלכות פרס, שנתגלו ונתאמתו מימיו ועד היום, היה נוקט כלפיהן אותה שיטה פרשנית שנקט לגבי עובדות מדעיות אחרות, שנחשבו אמת ברורה על ידי כל אנשי המדע שבימיו. אסמכתא להשערה זו יש למצוא תוך עריכת השוואה בין יחסו של המהר"ל לתורת קופרניקוס לבין יחסו של תלמידו ר' דוד גנז. בעוד שהמהר"ל דוחה מכל וכל את התיאוריה המהפכנית של קופרניקוס, הרי תלמידו מוכן כבר יותר לפשרה, שכן בימיו נתרבו הקולות בחוגי אנשי המדע שחייבו את תורת קופרניקוס, לפחות חיוב חלקי.

* * *

עתה נבוא לדון בטענה האומרת, שאין להוסיף שנים על חשבון השנים המקובל בדברי חז"ל, שכן כל תוספת שנים על שנות היצירה שאנו מונים על פי חז"ל תשנה בהכרח פרטי הלכות הקשורות בסדר הזמנים. חשבון המולד וקביעות השנים - פשוטות או מעוברות - מבוסס על מספר השנים שחלפו מאז בריאת העולם, ולפיו נקבעים זמנים המועדים. גם חשבון שנות השמיטה והיובל מבוסס על מספר שנות היצירה. הטענה היא אפוא, ששינוי מספר שנות היצירה יחייב רוויזיה בחישוב המולדות וקביעות השנים, דבר שיביא לידי תוצאות חמורות ביותר בתחום ההלכה הפסוקה. ימי חג הפסח וצום כיפור, למשל, יחול בתאריכים אחרים מאלה שנקבעו לפי חשבון המבוסס על מספר שנות היצירה המקובל, וכן יחול שינוי בחשבון שנות השמיטה.

ברור הדבר ואינו צריך הסבר, כי אם אמנם נכונה היא טענה זו, הרי שכל הכרונולוגיה שבדברי חז"ל שייכת לתחום ההלכה, ממש כהוויות דאביי ורבא, ושום שיקול היסטורי וכרונולוגי לא יוכל לערער את תקפותה ואמיתותה העובדתית הוודאית והמוחלטת. אם נכונה טענה זו, יחפש לו המורה להיסטוריה יהודית וכללית דרך כלשהי בהוראת הכרונולוגיה של תקופת ראשית הבית השני, ובלבד שלא יגע כמלוא נימה בחשבון השנים שבדברי חז"ל, חשבון המקודש בקדושת התורה וההלכה המקוימת בישראל.

אולם הדבר איננו כך כלל וכלל.

ראשית כל היו היסטוריונים משלומי אמוני ישראל אשר עמלו להוכיח, כי על ידי תוספת שנים למלכות פרס, בניגוד לדברי חז"ל, לא ישתנה בהכרח מספר שנות היצירה. הם ניסו למשל, להאריך את תקופת בית שני על ידי הקדמת תחילתן של התקופות שקדמו לה, תקופת בית ראשון ותקופת גלות מצרים.

לאמיתו של דבר, אין צורך בפלפולים כרונולוגיסטים כדי למנוע פגיעה בהלכה. כשם ש"אין דברי חכמים ספר דברי הימים", כך אין ספר דברי הימים ספר לימוד דברי הלכה ואף לא ספר עזר ללימוד הלכה. ההלכות שבשולחן ערוך מחייבות את בית ישראל לקיימן - לא משום שדרך קביעתן נמצאה תואמת את ממצאי המדע ומסקנותיו האחרונות - ובין ענפי המדע גם מדע ההיסטוריה - אלא רק משום שנצטווינו בתורה לקיים את הלכותיה על פי הוראת חכמינו. חשבון העיבור וקביעות השנים נקבע לדורי דורות בימי האמוראים והגאונים, ועל פי חשבון זה מקיים בית ישראל את מועדיו. אפילו תשמע מחר בת קול בבית המדרש, אשר תסתור את חשבון הזמנים של בעל סדר עולם, לא יזוז ממקומו חשבון השנים שעליו מבוססות הלכות השולחן ערוך. לימוד סדר הזמנים בהיסטוריה אינו יכול לפגוע בהלכה, משום שהיסוד המחייב בהלכה איננו החשבון ההיסטורי והכרונולוגי אלא רק העובדה שכך הורונו רבותינו חכמי ישראל. דווקא גישה זו עשויה להרבות אמונת חכמים ולא למעט אותה ח"ו (ועי' ראש השנה כה ע"א: "אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידין, אתם אפילו מוטעין").

והנה גם הרמב"ם, לאחר שעשה את חשבון השמיטין והיובלות והגיע לכלל מסקנה עיונית, שהשנה שבה עמד בשעת כתיבתו היא שנת שמיטה (הל' שמיטה ויובל פ"י ה"ד), פסק בכל זאת, בהתאם למסורת הגאונים ולמנהג אנשי ארץ ישראל, שאותה שנה היא מוצאי שביעית (שם הל' ה-ו). לא ה"חשבון" עיקר, אלא ה"קבלה".

ואלה דברי ר' יעקב עמדן בחיבורו "מטפחת ספרים", לבוב תר"ל, עמ' 83:
"כי הדבר ברור שתוספת השנים על חשבוננו מזמן היצירה לא ידחה סדר קביעותנו בשום אופן, ובהר"ד [נוסחת יסוד בחישוב המולד] אינו כתוב בתורה ולא נזכר בתלמוד (ובזמן שהי' מקדשין ע"פ הראי' ודאי לא היו משגיחים אליו) כי אינו אלא סימן בעלמא. ואם יצויר איז' תוספת במנין השנים שלפני הזמן שהחל חשבון מתקני עבורינו, בשביל כך לא נפסד החשבון מעת שהוחל במאומ', ולא יפסיד עלינו כלום עוד כל ימי הארץ, לא יזח ולא ימוט לעולם... זה פשוט מאד לתינוקות".

טענה זו, שהוספת שנים על מספר שנות היצירה איננה ריליוונטית מבחינת ההלכה, נטענה לראשונה על ידי עזריה מן האדומים (דה-רוסי) בספרו "מאור עינים" (בפרקים לו-לח), שחיברו בשלהי המאה הט"ז. המהר"ל יצא נגדו בדברים חריפים ביותר ב"באר הגולה", סוף הבאר הששי. אולם המעיין בדברי המהר"ל יווכח לדעת, כי הוא לא פסל את דברי דה-רוסי בשל פגיעתם האפשרית בעניינים שבהלכה, ואין בדברי המהר"ל רמז קל שבקלים - לא לקביעת המולדות, לא לקביעות השנים ולא לשמיטין וליובלות. התנגדותו החריפה של המהר"ל מכוונת לשליחת הרסן שדה-רוסי נהג לגבי פירושי חז"ל על כתובים שבמקרא, שעליהם סמכו בחשבון שנות היצירה והתקופות ("אבל רצה להביא ראיה לדבריו מן הכתובים"; "אך עתה בא לחלוק עליהם במה שהם מפרשים הכתובים"; "ובזה ניכר עניין האיש הזה... לחלוק בפי' הכתובי'... ולחפש פקפוקי' מן הכתובי'). המהר"ל ידע, כמובן, ש"קצת מפרשים ג"כ הלכו בדרכיו" ופירשו את הכתובים שלא על פי פירושי חז"ל, אולם הם היו "מפרשים הפשט לפי דעתם" ולא יצאו מכלל הפרשנות המקראית, שהרשות נתונה בה לחדש פירוש המקראות על פי הפשט. חטאו של דה-רוסי בעיני המהר"ל היה בזה שקשר את חידושיו ההיסטוריים והכרונולוגיים בפירוש הכתובים בניגוד לקבלת חז"ל. הווה אומר: אילו הגביל דה-רוסי את עצמו בתחום ההיסטוריה והכרונולוגיה, ולא סמך את דיונו על פרשנות מקראית הסוטה מקבלת חז"ל, לא היה יוצא הקצף עליו מפי המהר"ל.

גם הרב יעב"ץ כתב דברי קטגוריה חריפים נגד דה-רוסי:
"ה' יצילנו מדעת החצונים בילדי נכרים יספיקו, המוסיפים הרבה במנין מלכי פרס ומאריכים שנותיהם מאוד, ולא ימצאו ידיהם ורגליהם בבית המדרש, כי בהכרח יצטרכו להכחיש גם המקראות... ע"כ דבריהם בטלים ומבוטלים וכלים מאליהם" (פי' עולם ברור על סדר-עולם, תקי"ז, דף יט ע"א).
אולם, כאמור, גם ר' יעקב עמדן לא תקף את דה-רוסי בשל עניינים שבהלכה, ובהמשך דבריו ב"מטפחת-ספרים", שהבאנו למעלה, כתב בפירוש:
"וכמש"כ האדום [עזריה מן האדומים] ההוא התנצלות בזה [שנוי מספר שנות היצירה אינו ריליוונטי מבחינת חישוב העיבור והמולדות למעשה] באריכות מאוד, על כן לא ישיגהו עוון אשמה זאת כלל וכלל ודבריו כנים וישרים שלא חטא כן".

לימוד פירושי המקראות ודברי חז"ל - לחוד, ולימוד הלכה פסוקה - לחוד, ואין דיסציפלינה אחת נוגעת בחברתה. ועל כורחך אתה אומר כן, כי אלמלא כן הרי אתה נועל דלת בפני לימוד חומש ומשנה עם פירוש רש"י, רשב"ם ושאר גדולי המפרשים. ידוע שפירושי רש"י נוטים לעיתים מדרך ההלכה הפסוקה, וכבר כתב הפוסק הגדול ר' דוד אבן אבי זימרא בתשובותיו:
"שיש בידינו כלל גדול כי רש"י ז"ל הוא מפרש הוא לא פוסק";
"ודרך רש"י ורמב"ם ז"ל שהם גדולי המפרשים לפרש במשנה מה שהוא נאות בלשון וקרוב אל הסברה אע"ג דלא קאי הכי במסקנא" (שו"ת רדב"ז, ורשה תרמ"ב, חלק ד, סי' אלף קפ [דף לב ע"ב]; אלף ח; והשווה שם סי' אלף תרנ"ב; יד מלאכי, דף קכח ע"ב).
אף על פי כן לא שמענו ולא ראינו שימנע אדם מללמוד חומש ומשנה עם פירושי רש"י ורמב"ם בשל אי התאמתם להלכה פסוקה. ואם כך הדבר לגבי לימוד תורה שבכתב ושבע"פ, על אחת כמה וכמה - בלימוד ההיסטוריה. אם אין אנחנו חוששים לשלמות ההלכה ויציבותה מפני פירושי גדולי מפרשינו בתורה ובמשנה, כלום יעלה על הדעת שנחשוש מערעור קוצו של יו"ד מהלכות השולחן ערוך כתוצאה מעיוננו במדע ההיסטוריה?

* * *

עתה נסקור בקצרה את דרך טיפולם של היסטוריונים בני הדורות האחרונים מאמינים בני מאמינים, בשאלת אי-ההתאמה שבין הכרונולוגיה של בעל סדר-עולם לבין הכרונולוגיה המדעית המקובלת לגבי שנות מלכות פרס. אישים אלה יש ביניהם תלמידי חכמים ובני תורה, וכולם מוכנים ומזומנים היו ללחום מלחמתה של תורה ואמונה כנגד אנשי מדע, מבני ברית ומשאינם בני ברית, שכפרו בתורה מן השמים, בנבואת אמת ובאמונת חכמים.

ראש וראשון ביניהם היה הגאון ר' יצחק אייזיק הלוי ז"ל. בחיבורו הגדול ורב הכרכים "דורות הראשונים" הניח את היסוד למחקר ההיסטוריה שאינו מש מאוהלה של תורה ואמונה, ועם זאת אינו מתעלם ממסקנותיו האמיתיות של מדע ההיסטוריה הכללי. כל מי שמצוי אצל דורות הראשונים יודע, שאילו היה המחבר סבור שיש להקפיד בעניין הכרונולוגיה של מלכות פרס על דיוק משמעותם הפשוטה והמילולית של דברי חז"ל, כי אז לא היה מהסס אף רגע אחד להקדיש לכך ממיטב הכתיבה החריפה והלוהטת שלו. והנה מתברר שרי"א הלוי מתעלם בחיבורו לחלוטין מבעיית הכרונולוגיה של מלכות פרס. את ההסבר לכך נמצא בכרך ב (דפוס הצילום), עמ' 466 הערה לח, שם כותב המחבר:
"אבל רבותינו לא הי' מלאכתם חקירת דברי הימים".
ואם נשאר עוד ספק מה בדבר עמדתו של רי"א הלוי בבעיית הכרונולוגיה, די לעיין בכרכי השנתון של החברה היהודית הספרותית, שיצא בפרנקפורט ענ"מ בעריכתו של הלוי.

בכרך התשיעי (שנת 1911) נדפס מאמר של בנו, ד"ר שמואל הלוי, ההולך בעקבות אביו ונשען על מסקנותיו המדעיות. שם, עמ' 424, הוא כותב בפירוש וללא סייג על שלוש מאות השנים שעברו משיבת ציון ועד פרוץ המשבר היהודי ההלניסטי במאה השלישית לפסה"נ. לפי הכרונולוגיה של סדר עולם לא עברו יותר מ- 130 שנה בקירוב!

הרב קוטק ז"ל, רבה החרדי של הומבורג, מתלמידי רי"א הלוי, כתב קיצור תולדות ישראל בכרך אחד, וגם הוא, בהגיעו אל תקופת מלכות פרס, התעלם מן הכרונולוגיה של סדר עולם.

ר' אהרן מרקוס ז"ל, החכם הצדיק והחסיד, כתב כמה וכמה חיבורים על הכרונולוגיה היהודית, ומגמתו הייתה להוכיח את חוסר מדעיותה של ביקורת המקרא. הוא קבע את סדר הזמנים של תקופת בית שני בהתאם לכרונולוגיה ההיסטורית המדעית והציע להתייחס אל כמה ממספרי השנים של סדר עולם כאל מספרים סימבוליים, בהטעימו שבעל סדר עולם ביסס את לוח הזמנים שלו על נבואותיו של דניאל בלבד, שכן הרשימות הכרונולוגיות העתיקות שבירושלים אבדו בימי השמד של אדריאנוס ולא עמדו לרשותו של ר' יוסי בן חלפתא.

הרב בונדי ז"ל, רבה החרדי של מיינץ, הקדיש בשנתון הנ"ל (כרך יז, שנת 1926) מאמר שלם לבעיית מלכי פרס לפי סדר עולם, והציע דרך של הרמוניזציה בין הכרונולוגיה המדעית המקובלת לבין חשבונו של ר' יוסי, תוך הכנסת תיקונים מסויימים בנוסח של סדר עולם.

ולהבדיל בחל"ח: בספר הלימוד שלו על תולדות ישראל בימי בית שני הולך הרב משה אויערבך שליטא בעקבות רבותיו וחבריו מ"אסכולת הלוי". ולא עוד, אלא בעמ' 28 הוא כותב, שתקופת אנשי כנסת הגדולה נמשכה אחרי עזרא עד הזמן שהיוונים כבשו את מלכות פרס. מן הנאמר בעמ' 21 יוצא שעלייתו של עזרא הייתה 30 שנה אחר תחילת תקופת בית שני. בעמ' 27 נאמר שאנשי כנסת הגדולה מסרו את התורה שבעל פה "מדור לדור". דברים אלה אין להולמם בשום אופן עם משמעותו הפשוטה והמילולית של חשבון השנים שבסדר עולם.

הרב פ' ביברפלד (בן ר' אברהם), שכבר הוזכר לעיל בהערה 5, פרסם בשנת תרצ"ז ספר קטן בגרמנית: מבוא לתולדות ישראל. שם בעמ' 454 נאמר בפשטות ובבירור, ששלטון מלכות פרס על ישראל נמשך משנת 538 עד שנת 332 לפסה"נ.

הרב קלמן כהנא פרסם בשנת תרצ"ה מאמר ביקורת על חידושי ר' אהרן מרקוס הנ"ל בשטח הכרונולוגיה. המאמר נדפס בירחון "נחלת צבי" (בגרמנית), שנה ה, עמ' 273 - 277. שם בעמ' 276 הגדיר המחבר את עמדתו בשאלת הכרונולוגיה: מספרי השנים באגדות חז"ל אין להם תוקף מחייב, לדעת גדולי חכמינו. ערכן ההיסטורי של אגדות חז"ל אינו באמיתותן המילולית, אלא בהעלאת תפיסתם של חז"ל לגבי מאורעות ואישים בהיסטוריה.

הרב שמעון שוואב (קהל עדת ישורון, ניו-יורק) פרסם מאמר לפני כמה שנים ("כרונולוגיה יהודית משוה" [באנגלית], ספר היובל לכבוד הרב יוסף ברויאר שליט"א, תשכ"ב, עמ' 177 ואילך), שבו הציע פתרון חדש לתעלומת "השנים הנסתרות", החסרות בחשבון השנים של סדר עולם. השערתו היא שחז"ל ראו לנכון להעלים במכוון את השנים האלה, ואף עשו כן על פי מצוות ה', ככתוב:
"ואתה דניאל סתום הדברים וחתום הספר עד עת קץ" (דניאל יב, ד).
המטרה הייתה למנוע מראש את גילוי קץ הגאולה על ידי חישובי שנים: העלמת השנים שיבשה את כל החישובים.

רואים אנחנו, אפוא, כי אנשי היסטוריה ומחשבה מבין חכמי הדורות האחרונים, אשר עסקו בפרשת בעייתנו, אחת דעתם לקבל את ממצאיה הכרונולוגיים של ההיסטוריה המדעית, ולא חששו שגישתם תביא לידי פגיעה באמונת חכמים ובהלכה הפסוקה. סיכם פרשה זו בזמן האחרון סופר אחד בכתב העת של אגודת ישראל בארצות הברית:
"יש שלוש דרכי טיפול בבעיות מסוג זה. האחת היא לדחות את מקורותינו המקודשות כבלתי אמיתיים, ברור שדרך זו אינה אפשרית בשבילנו כמאמינים בני מאמינים, שהרי משוכנעים אנחנו מאמיתה של תורתנו כמו מאמיתת קיומם של שמים וארץ. הגישה השניה היא לדחות מכל וכל את עדותו של מדע ההיסטוריה ולהתייחס אליה כאל אמצאת דברים בעלמא וכאל קשר בוגדים המתכונן להשחית את המאמינים, למרבה הצער, גישה זו נפוצה למדי, ואין היא נובעת מתוך יראת שמים גדולה. ביודענו שההיסטוריונים אינם רגילים לקשור קשר נגד מי שלא יהיה, ושלמרות שמסקנותיהם עלולות להיות מושפעות על ידי מגמה זו או אחרת, הרי מכל מקום הן מבוססות על סודות עובדתיים כלשהם, אין לנו אלא ללכת בדרך השלישית כדי לפתור את בעייתנו. בדרך זו אנו בוחנים את העובדות ההיסטוריות המוצעות לנו ומנסים להפריד את השרירות והמאוששות מן המשוערות והבלתי וודאיות... קיימת אפשרות לפרש עובדות היסטוריות באור אחר, או שאפשר למצוא מקור מקודש לפשוטו של פסוק, שהוא שונה מן הפירוש המקובל. (כל מסקנה הנובעת מגישה זו צריכה, כמובן, לעבור תחת שבט הביקורת של גדולי תורה ולקבל את אישורם)".

אכן, ר' יצחק אייזיק הלוי - גדול בתורה היה.

* * *

יש דרך "קלה", לכאורה, שבה תוכל הוראת ההיסטוריה במוסדות החינוך הדתי לעקוף את כל בעיית הכרונולוגיה היהודית והעולמית. הדרך הזאת היא - לא ללמד את ההיסטוריה העולמית של תקופת בית שני וללמד רק את ההיסטוריה היהודית. לא אנסה לשכנע את מי שמציע ללכת בדרך זו, שסופו למעול בתפקידו כמורה להיסטוריה, שהרי מלכתחילה לא תעלה הצעת דרך שכזאת כדי לשפר ולשכלל את הוראת ההיסטוריה בתור שכזאת, אלא כדי למנוע פגיעה באמונת חכמים. אם זוהי תכלית ההפרדה בין היסטוריה של עם ישראל לבין היסטוריה של אומות העולם, הרי שדווקא המחנך לתורה וליראת שמים חייב להתנער ממנה. הפרדה שכזאת תהפוך את שתי ההיסטוריות לשתי דיסציפלינות שונות, והרווח של "אמונת חכמים" בהוראת ההיסטוריה היהודית יצא בהפסד התרוקנות הוראת ההיסטוריה של האומות מכל ערכי הדת והאמונה. כתוצאה מכך ילמד התלמיד שאין להקב"ה בעולמו אלא היסטוריה יהודית בלבד, ואילו ההיסטוריה של האומות מתנהלת, כביכול, מעבר לתחום שליטתו והשגחתו. תוצאת ההפרדה עלולה אפוא להיות - לא הגברת אמונת חכמים, אלא חילון טוטאלי של ההתרחשות ההיסטורית העולמית, בבחינת "עזב ה' את הארץ" ח"ו.

זאת עלולה להיות התוצאה של הוראת הכרונולוגיה היהודית על פי משמעותו המילולית של סדר עולם. כי הוראה שכזאת חייבת לנתק את תולדות ישראל מתולדות העמים, אם אין רצונה להסתבך בפלפולים כרונולוגיסטיים או בעריכת הרמוניזציה מעשה הדבקה בין ניגודים שאינם נדבקים לפי פשוטם. כלום לא נשיג הרבה יותר בניצול הוראת ההיסטוריה לשם העמקת החינוך לאמונת חכמים, אם במקום להקפיד ללא צורך וללא חכמה על ההבנה המילולית של דברים ומספרים באגדות חז"ל - נפתח לאוזני תלמידינו את העולם הגדול והמפואר של הגות חז"ל, אשר יאיר את עיניהם להבין את עומק משמעותה הטמיר של ההתרחשות ההיסטורית, וגם ישלים פה ושם פרטים חשובים של ההתרחשות עצמה, שנשתמרו במסורת חז"ל ושהם הכרחיים לשם ציור אמיתי של דמויות ותיאור נאמן של מאורעות?

אם כזה יהיה שילוב אגדות חז"ל בהוראת ההיסטוריה היהודית והעולמית גם יחד, הרי שלא יעלה על דעת איש מבין הלומדים שחז"ל "טעו" או "הטעו", כביכול. הם ילמדו להעלות את הפשר המסתתר מאחורי המספרים והסיפורים של חז"ל, פשר התהליך ההיסטורי, שאין לו רק סיבה ומניע בלבד, אלא גם מטרה ותכלית. עם זאת הם ילמדו את המסורת האמיתית ההיסטורית שבקבלת חז"ל, כגון דמותו ההיסטורית של יהושע בן נון, או הדברים ההיסטוריים שהתרחשו באותו ערב פסח שחל להיות בשבת, שעה שהלל עלה מבבל. גם המעמד ההיסטורי של רבן יוחנן בן זכאי לפני קיסר רומי יוצג לפני התלמידים בכל עומק משמעותו לגבי פשר ההיסטוריה היהודית. יתכן שניתוח המקורות ההיסטוריים יעלה שאלות לגבי דיוקו של פרט זה או אחר - גם בכך תעסוק ההוראה. אולם עיקר המשימה, מבחינת החינוך לאמונת חכמים, היא: להעלות ולהגביר את מודעותו של התלמיד לגבי הכוחות הטמירים הפועלים בהיסטוריה ולגבי ייחודה של ההיסטוריה היהודית - כיהודית - בתוך מסגרת דברי ימי העולם.