ךיחאו ךמאו ינא אובנ אובה"
"?הצרא ךל תווחתשהל

רבגניא ןושרג

ט"נשת ,135 ןיתעמש


.ויחאל ותא רפסיו רחא םולח דוע םלחיו"
שמשה הנהו דוע םולח יתמלח הנה רמאיו
."יל םיוחתשמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו
,ויבא וב רעגיו ,ויחא לאו ויבא לא רפסיו"
אובה ,תמלח רשא הזה םולחה המ ול רמאיו
."הצרא ךל תווחתשהל ךיחאו ךמאו ינא אובנ
,"רבדה תא רמש ויבאו ,ויחא וב ואנקיו"
.(א"י-'ט ,ז"ל תישארב)

תובקעב תובכרומ לש םישדח םיאישל העיגמ ,םיחאהו ףסוי ,בקעי ןיב תשלושמה םיסחיה תכרעמ
ןאכ ןיאש ןיבהל םיחאה םג םיליחתמ םולחה רופיס םע .ול םיווחתשמה םימשה ימרג לע ףסוי םולח
בקעי .םילדג םיחאה ןיב םירעפה ,ךכמ האצותכ .וגב םירבד שי םא יכ ,אדירג םילטב םירבד רתוי
םולחה תשחכה תרזעב ותוא תוחאל הסנמו בחרתמה ערקב שח ,החפשמה תומלשל ביוחמה
םלוכ .לשכנ םיערקה יוחא ,רבוג דוריפה ,הקימעמ האנקה ,ודיב הלוע אל רבדה ךא .ונורתפו
הסננ .הווקת אלמו ןימאמ באהו ,םיששוחו םינימאמ םיחאה ,םולחה תומשגתהב תעכ םינימאמ
.םינושה היטביהמ וז םיסחי תכרעמ ריאהל הז ונרמאמב

הרעגה תועמשמל - "ויבא וב רעגיו"
יולת םולחה םאה ?םולח םלח אוהש ףסוי "םשא" המ ,תנבומ יתלבו ההומת בקעי לש ותרעג
םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשהש םולחב האור םא עשפ המו" ?םלוחה לש תישפוחה הריחבב
ףסוי יכו ,'וכו "אובנ אובה" הרעגה לש המוקמ המ ,השק דועו .(ןיקסיד ל"ירהמ) ?"ול םיוחתשמ
םיאבה םיחאהו םאה באה תא םילמסמ םימשה ימרגש רמאל םולחה תא רתפש הז אוה
,דועו .ותוא רתופש הז אוה בקעי וליאו ,דבלב םולחה תא רפסמ ףסוי ירה ?הצרא ול תווחתשהל
קוספה םע בשייתמ רבדה דציכ ,לככו לכמ םולחה תא לטבמ בקעיש ירחא ,ושקה רבכ םיבר
םירבדה אלה ,(י"שר) םולחה םשגתי יתמ הפצמו דמוע היהש - "רבדה תא רמש ויבאו" ךומסה
.הלא תא הלא ,הרואכל םירתוס

לופכ רסמ תלעב - הרעגה
ךכ לע הדיעמ הרותה ,קפס ךכב ןיא .יאובנ רסמ לעב וניה םולחהש ןימאמ םימתבו תמאב בקעי
,ןיבהל שיו ?הרעגה לש המוקמ המ ההימתה תקזחתמ כ"א ."רבדה תא רמש ויבאו" שרופמב
תישממ הנכס תדמוע קרפה לע ,השק בצמל ורדרדיה םיחאה ןיב םיסחיהש ךכל הדומ בקעי
תנטקהבו תוחורה תעגרהב ,ףחסה תריצעב ףוחד ךרוצ שי .התודחאלו החפשמה תומלשל
םירבד םניהו ךרע לכ ןיא םולחלש ןעוטו ,וב רעוג בקעי ,ףסוי לא הרישי הינפב ,ךכ םשל .םיחתמה
ףסויל דחאה רסמה .םידדצה ינש לש םרבעל לופכ רסמ זמורמב בקעי חלוש תעב הב .םילטב
םיחאל ינשה רסמהו .(י"שר) "ומצע לע האנש ליטמ אוהש יפל" תומולחה רופיס םע קיספיש
איצוהל ןיוכתנ בקעיו" ,תועמשמ לכ םולחל ןיא ןכש ףסויב אנקל המ םכל ןיא ,חיש-ודב םיחכונה
תא דבאל אל ידכ זמורמב הנווכב םיחלשנ םירסמה .(י"שר) "והואנקי אלש וינב בלמ רבדה
האיבמ אל הרותה ןכאו ,ויבא תרעגל ביגמ וניאו קתוש ,רסמה תא טלק ףסוי .םהלש תויביטקפאה
רסמהש םידמל ונאצמנ ."ויחא וב ואנקיו" תיביספ הרוצב םיביגמ םיחאה ,ךדיאמ .ותבוגת תא
בקעי םינועיט וליאב חתנל הסננ ,ךשמב .ודיב התלע אל םהיבא לש ותנווכו ,טלקנ אל םניינעב
ורמאיו .וינב ושיגרי אמש שוחל ול היה" כ"ומכ ,הינפב בצינ אוהש היעבה םע דדומתהל ןווכתמ
תרזעב היהי ןורתפה ידקוממ דחא .(םימכח יתפש) "אמלעב הלובחת ךרד אלא בקעי ירבד ןיאש
הארנ ךא ,"אובי יתמ הפצמו ןיתממ היה"ש שריפ רבכ י"שר ."רבדה תא רמש ויבאו" בותכה
רמשש תובשחמו תועידי ויה בקעי ידיבש ,םירבדה לש הז חסונ תרזעב ,ונדמלל םג אב בותכהש
םהיבא תנווכ תא םיחאה וטלק לכה תורמל םאה .וינבל תועודי ןניאש היה רובסו ,ומצעל ןהילע
?ודיב הלעת אל וזש ךכב ומרגו

"?תמלח רשא הזה םולחה המ"
המו .הכלמה רתסא ךתלאש המ" :ןוגכ ,הלאש תרוצ עיבהל ידכ עיפומ "המ" יוטיבה ללכ ךרדב
תא בטיה עמש בקעי ירהש ונניינעב תיטנוולר הניא וז יוטיב תרוצ .(ב ,'ז רתסא תליגמ) ".ךתשקב
םהל רמאיו" ןוגכ םירבדה תלילש תא עיבהל ידכ העיפומ "המ" יטיבה לש תפסונ הרוצ .םולחה
הכל") "ימהת המו יחחותשת המ" ןכו ,(ב ,ז"י תומש) "'ה תא ןוסנת המו ידמע ןובירת המ השמ
קלח ונל המ" וא ,(אי ,ז"ט רבדמב) וילע ונילת יכ אוה המ ןרהאו" :רתוי הפירח הרוצבו ,("ידוד
תא אטבל אב "תמלח רשא הזה םולחה המ" ,ןכ ונניינעב ףאש הארנ .(זט ,ב"י ''א םיכלמ) "דודב
.תועמשמ רסחו תונכתיה רסח םולחה ,םינושה ויטביהמ םולחה תלילש

י"שר תטיש
:םיעטק העבראל הקולחל םינתינ "אובנ אובה" ה"דב י"שר ירבד
.התמ רבכ ךמא אלהו" .1
.ומאכ ותלדיגש ההלבל ןיעיגמ םירבדהש עדוי היה אל אוהו .2
.םילטב םירבד אלב םולח ןיאש ןאכמ ודמל וניתוברו .3
:ול רמא ךכל ,והואנקי אלש וינב בלמ רבדה איצוהל ןיוכתנ בקעיו .4
."לטב אוה ראשה ךכ ךמאב רשפא יאש םשכ 'וגו אובנ אובה
עמשמ ינש עטקמ .הז תא הז םירתוסכ ,הרואכל ,םיארנ םירבדה ירהש השקומ י"שר ,הרואכל
עטקמו .םולחב םילטב םירבד ןיא ונייהד ,האלמ תויהל תבייח ונורתפו םולחה ןיב המאתההש
יתש םילכומ י"שר ירבדבש ןיבהל שיו .םילטב םירבד אלב םולח ןיא :תשרופמ הרוצב ,ישילש
,ןלהל הארנש יפכ ,ןכאו .(א"ע ,הנ תוכרב) דומלתה תטישו הבר תישארב שרדמה תטיש ,תוטיש
.ןהיניב תוקולח תוטישה

הבר תישארב שרדמה תטיש
בקעי היה ךכ ,אנינח רב אמח 'ר םשב יול 'ר .'תמלח רשא הזה םולחה המ ול רמאיו'"
אובנ אובה ,'וגו ךמאו ינא אובנ אובה רמאנש ,וימיב תעגמ םיתמה תייחתש רובס וניבא
.ךיחאו ךמאו ינא רמוא התאו ,התמ רבכ ךמא אלהו ,ךמאו ינא אמש ,אחינ ךיחאו ינא
."ומאכ ותלדיגש לחר תחפש ההלבל םיעיגמ םירבדהש עדוי וניבא בקעי היה אלו

רב תויהל בייח םולחב טרפ לכו ,םולחב םילטב םירבד ןיאש בקעי רובס ,שרדמה לעב תעדל
.תועד יקוליח ךכ לע ןיאש רבכ וניאר ,יאובנ רסמ םולחב שיש בקעי לש ותנומאל רשאכ .שומימ
םולחב ןיאש ותנבה ןיבו םולחה תומשגתהל בקעי לש תויפיצה ןיב רעפ רצוי לחר לש התומש ,אלא
דוע לחרו "וימיב תעגמ םיתמה תייחתש בקעי היה רובס" ,הז רעפ לע רבגתהל ידכ .םילטב םירבד
תייחתש ותווקת לע םהל רפסמ אל בקעי ,םיחאה בלמ םירבדה איצוהל ידכ .היחתל םוקת וייחב
םולחה ןיב המאתה רסוח וינבל גיצהל לוכי בקעי לחר לש הנורסח תרזעב זאו ,וימיב תעגמ םיתמה
בקעי .ולוכ םולחה םייקתהל לכוי אל ךכ םייקתהל לוכי וניא םולחב דחא טרפש םשכו ,ונורתפל
תא למסמ חריהש רובס שרדמה לעב ,אסיג דחמ .לחר תא ונורתפב למסמ םולחב חריהש ןיבמ
שרדמה לעב ,הארנכ ,השורדה המאתהל השירדה תאלמתמ ךכבו ,ומאכ ףסוי תא הלדיגש ההלב
התויהב "םיתמה תייחת" תרזעב אלו "ההלב" תרזעב תשרדנה המאתהה תא םילשהל ףידעמ
תייחת" תרזעב המאתהל ביוחמ ,שרדמה לעב תעדל ,בקעי ,אסיג ךדיאמ .רתוי הטושפ הרבס
ירבדמ וענכתשה אל םיחאה ,מ"מ ."ההלבל םיעיגמ םירבדהש עדוי היה אל" יכ ,אקווד "םיתמה
םהש ינפמ םא ,"ויחא וב ואנקיו" - וירבד םותב דימ דיעמ בותכה ירהש ,שממ םולחב ןיאש םהיבא
.םילטב םירבד ילב םולח ןיאש וניבה םהש ינפמ םאו ההלבל םיעיגמ םירבדהש וניבה ןכ

דומלתה תטיש
ךכ ןבת ילב רבל רשפא יאש םשכ יאחוי ןב ןועמש 'ר םושמ ןנחוי 'ר רמא..."
ותצקמש י"פעא םולח היכרב 'ר רמא .םילטב םירבד ילב םולחל רשפא יא
'חריהו שמשה הנהו' ביתכדמ ,ףסוימ ?ןל אנמ .םייקתמ וניא ולוכ םייקתמ
.(א"ע ,הנ תוכרב) ."תוה אל הימא [י"שר .םלחד=] אתעש איההו .'וגו

ביתכד ףסוימ דמלנ רבדה ."םילטב םירבד ילב םולחל רשפא יא"ש רבדה טושפ ,דומלתה פ"ע
,חריל הליבקמה לחר ,םלחש העש התואבו ,"יל םיוחתשמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה הנהו"
ךא .םילטבה םירבדה לש עטקה הזו ,ףסויל תווחתשהל לכות אלו םייחה ןיב תאצמנ אל רבכ
ןתינ הזו ,םייקתה ןכ םולחה לש רחאה וקלחש םג חיכוהל ךירצ יכ ,ךכב םלש וניא ןיידע דומילה
המ" :א"שרהמה ןיבה ןכו .ווחתשה םיחאהו בקעיש ירחא ונייהד ,םולחה שומימ ירחא קר תושעיהל
םייקתנש רחא ונייה - םילטב םירבד אלב םולח ןיאד ןאכמ [דומלתה ימכח ונייהד] וניתובר ודמלש
ההלב תא אלו ,שממ ומא ,לחר תא למסמ חריה דומלתה פ"ע ."םייקתנ אלש ומאמ דבל ,םולחה
םתדירי ינפל התמ איה ןכש ףסויל התוחתשה אל ההלב םג השעמלש ןוויכ ןכתיי ,ומאכ ותלדיגש
רמש ויבאו" רמאנש תיאובנ תועמשמ םולחלש ןימאמ בקעי םלוכ תעדל רומאכ .(ן"במר) המיירצמ
רמול ךירצ ,"התמ רבכ לחר ירהו" לחרל סחיב םולחה םשגתי דציכ הלאשל רשאב ."רבדה תא
רחאל תאז עדוי דומלתה ירה ?תאז עדי ןיינמ .םילטב םירבד ילב םולח ןיאש ןיבמ אוה ףא בקעיש
העידימ תאז עדי בקעיש רמול שיו ?ול ןיינמ בקעי ךא ,םולחה תושממתה רחאל ,םיעוריאה םויק
יא םילטב םירבד אלב םולח ןיאש ןאכמ ודמל [דומלתה ימכח] וניתוברש ןוויכש" ,תימצע הנבהו
"םילטב םירבד ילב םולח ןיאש וידיב התיה הלבק"ש ,וא .(ם"אר) "הזב העוט בקעי היהיש רשפא
אוהד אתלימ"ו ,דומילל ןתינש רבד אוה םילטב םירבד אלב םולח ןיאש ןיינעהש ,וא .(ל"שרהמ)
םש לש םשרדמ תיבב םינש דמל בקעיו תויה .("הירא רוג") "עדוי היה בקעיש קפס ןיא - דומיל
בקעי ןווכתמ דציכ ןיבהל שי ןיידעו .זאמ ודיב היה הז דומיל וא וז הלבקש ןכתיי טלחהב ,רבעו
,םילטב םירבד אלב םולח ןיאש הנבהה תא רפיס אל וינבלש הארנו ,וינב בלמ האנקה איצוהל
המאתה תויהל תבייחש םהל רמוא אוה םולשה ינפמ תונשל רתומש הכלהה תרגסמב הברדא
םולחה לכ ךכ ,לחר לש התומ םע םייקתהל לוכי אל דחא טרפש ןוויכו ,ונורתפו םולחה ןיב האלמ
ילב םולח ןיאש תאזה העידיה תא רמש ויבאו - "רבדה תא רמש ויבאו" בותכה תנווכ וזו .לטב
אלא בקעי ירבד ןיאש ורמאיו ושיגרי םיחאה אמש ששח אל בקעי .(ל"שרהמ) ומצעל םילטב םירבד
םיחאה רבד לש ופוסב .(ל"שרהמ) וינבל הריבעה אלו ודיב קר התייה וז הלבקש ,אמלעב הלובחת
.םילטב םירבד ילב םולח ןיאש םלכשב וניבה םה םגש ןכתיי ,םהיבא ירבדמ וענכתשה אל

תורוקמה יפ לע י"שר תטיש
:"התמ רבכ ךמא אלהו" - 1 עטקל
ךל תווחתשהל ךמאו ינא אובנ אובה .ר"ב שרדמל םגו דומלתל םג םיאתמה ןועיט ןאכ איבמ י"שר
.לטב םולחה לכ - םייקתהל לוכי אל דחא טרפש ןוויכו ,התמ רבכ ךמאש ןוויכ ןכתיי אל הז ?הצרא
ןווכתנש אלא ,םילטב םירבד אלב םולח ןיא ירהש הז ןועיט םע ההדזמ אל בקעי דומלתה תטישל
םייקתהל לוכי אל דחא טרפ םאש ,תמא ןועיט והז שרדמה תטישל .והואנקי אלש וינב בלמ איצוהל
ידכ וינבל רפס אל וז היצמרופניאו ,וימיב תעגמ םיתמה תייחתש היה רובסש אלא ,לטב םולחה לכ
.והואנקי אלש וינב בלמ איצוהל

:"ומאכ ותלדגש ההלבל ןיעיגמ םירבדהש עדוי היה אל אוהו" - 2 עטקל
למסמ חריה .ןורתפל ויטרפ לכב םיאתהל ךירצ םולחהש ר"בב שרדמה תטיש תא ןאכ איבמ י"שר
קולח דומלתה .לחרל הנווכהש בשוחו תאז עדוי אל בקעי ךא ,ומאכ ףסוי תא הלדיגש ההלב תא
.לחר תא למסמ חריהש רבוסו שרדמה לעב לע

:"םילטב םירבד אלב םולח ןיאש ןאכמ ודמל וניתוברו" - 3 עטקל
לחרש ןיינעה אוה לטבה קלחה ,םילטב םירבד אלב םולח ןיאש דומלתה תטיש תא ןאכ איבמ י"שר
.התמ רבכ לחר ירהש ,ףסויל הווחתשמ

'וגו 'אובנ אובה רמא' ךכל ,והואנקי אלש וינב בלמ רבדה איצוהל ןווכתנ בקעיו" - 4 עטקל
:"לטב ראשה ךכ ךמאב רשפא יאש םשכ
םג םיאתהל הלוכי וז תונשרפו ,י"שר לש תונשרפ הווהמה העבראה ןיבמ דיחיה עטקה והז
םירבד אלב םולח ןיא ירהש שממ וב שי םולחה ,דומלתה יפל :ןמקלדכ שרדמל םגו דומלתל
תואיצמה ןיבו םולחה ןיב האלמ המאתה תויהל הכירצש בקעי ןעוט דבלב וינבלש אלא ,םילטב
ידכ הניה תמאה ןמ בקעי הנשמ המשלש הרטמה .לטב ראשה ךכ ךמאב רשפא יאש םשכו
,תואיצמל ויטרפ לכב םיאתהל בייח םולחה ,שרדמה יפל .והואנקי אלש וינב בלמ רבדה איצוהל
ןימאה ומצע בקעי .לטב ראשה םג ןכל התמ רבכ ירהש ךמאב רשפא יאש ןויכו ,בקעי בשוח ןכו
ןוויכ וינבל תאז רפס אלש ,אלא .םיתמה תייחתל וימיב םוקת לחרש היה רובסו יאובנ םולחהש
.והואנקי אלש וינב בלמ רבדה איצוהל ןווכתנש

ן"במרה תטיש
הזה םולחה המ" ."וילעמ םתמח ךכשל" התרטמו דבלב ןיע תיארמל הניה ףסויב בקעי לש הרעגה
וניה םולחה .ךרע רסח ונייהד (ג,ד"מק םיליהת) "והעדתו םדא המ" תארוהב "המ" - "תמלח רשא
תיארמל ףסוי םשאומ ךכב .ףסוי לש םויה ירוהרה תובקעב רצונש ןוויכ תועמשמ רסחו ךרע רסח כ"א
תא רפסמ התא המל ,תחאה :בקעי לש ותרעגב תוללכנ תועיבת יתש .תואשנתה ירוהרהב ןיע
!םלוח התא המל ,הינשה ."םילטב םירבד אלא םניא יכ ונדיגתש םולכ וניא הזה םולחה ." !תומולחה
ךבל ךאשנ ךיא" ,הלילב ךכ לע םולחל קיספת םג אליממ תואשנתה לע םויב רהרהל קיספת םא
."ךבבל לע הלאכ םירבד ולעיש תורענו בלה הבוג םא יכ הז ןיא ,הזה םולחה םולחל

"םייחה רוא" תטיש
- "תמלח רשא הזה םולחה המ ול רמאיו" .הקמנהו ןועיט :םיביכרמ ינשב ןיחבהל שי בקעי ירבדב
ךל תווחתשהל ךיחאו ךמאו ינא אובנ אובה" :הקמנההו ,תועמשמ םוש םולחל ןיא ,ןועיטה והז
ותולדג תוכזב הלודגל תולעל םילוכי בקעי ינב :תידוחיי הקמנהל ונתוא ריאמ "םייחה רוא" .הצרא
לש תווחתשהה תובקעב הלודגל תולעל ףסוי לכוי אל ןכ לע ,ותלפשה תובקעב אלו םהיבא לש
- הלודגה םגישת בקעי ינב יכ תעדה לע הלעי אל" .אבאה תא ליפשהל ידכ הב שי םכש ,ויבא
םולחה רתס אליממ ,ויבא ול הוחתשיש תואיצמ ןיא התעמו ,םהיבאמ אקוד םא יכ ,תומואהמ
."בושחי ןכ אל ובבלו ,םיחאה ינפב

(ןיקסיד) ל"ירהמה תטיש
םיפוג םניה םיבכוכהו חריהו שמשהש ןוויכ ןכתיי אל םולחה - "תמלח רשא הזה םולחה המ"
תומולאש יעבט הז ,ןיבהל ןתינ - תווחתשמ תומולאש ?תווחתשהל לוכי לוגע ףוג דציכו ,םילוגע
ןכתיי דציכ ,ךכ לע הרתיו ?הווחתשי ירודכ ףוגש ןכתיי דציכ לבא ,םהב תבשונה חורב תוערוכ
ןועיט ךכב שי ?"הצרא" תווחתשהל םילוכי ללחב םמוקמש םיפוג םהש םיבכוכו חרי ,שמשש
ןועיטה םע ההדזמ אל בקעי ,ןבומכ .ךבלמ םולחה תא תידב םא יכ תמלח אל ,ףסוי יפלכ שדח
תחרוט הרותהש ךכל בל םישנ .םיחאה לש םבלמ איצוהל ויתוינכות תא תרשל דעונש הזה
.הז ןועיט תושרופמ שיחכהל

?"והואנקי אלש וינב בלמ איצוהל" בקעי חילצמ אל עודמ
התוא תגשה םשל הבוגת תויורשפא יתש וידיב ויה ,ינשה םולחה רופיס תא עמוש בקעיש רחאל
םולחב שי ,ה"בקה ןוצר והז ,יאובנ רסמ וניה םולחהש תושרופמ וינבל איצוהל ,תחאה .הרטמ
םולחכ םולחה תא שיחכהל ,היינשה .ןידה תא לבקל םהילעו ה"בקה לש תידיתע תינכות תעבה
הארנכ ,היינשה תורשפאב שמתשהל ףידעה בקעי .שומימ רב וניא ירהש ,תועמשמ רסח ,קרס
ולבק ול ."ויחא וב ואנקיו" - ודיב התלע אל ותנווכש אוה שרופמ ארקמ .רתוי הליעי איהש ןיבה
.קרס תומולחב אנקמ תעד רב ונאצמ אל ירהש ,ףסויב םיאנקמ ויה אל בקעי ינועיט תא םיחאה
,ירהש .םיחאה ןיב האנק יסחי תוחתפתה לע הרותה ונל העידומ בקעי ירבד תובקעב קר ,הברדא
ופיסויו" ,"ותוא ואנשיו" ןוגכ ,דבלב האנש יסחי לע רבדמ בותכה םהינפל ףאו תומולאה םולח ירחא
יתש ליעל רבכ ונרכזמ ?םיענכתשמ אל םיחאה עודמ ?חילצמ אל בקעי עודמ ."ותוא אונש דוע
םה םג .2 .דומלתה תטישכ ,םילטב םירבד אלב םולח ןיאש םירבוס םה םג .1 :תוירשפא תוקמנה
ל"נה תוקמנהה יתש .שרדמה תטישכ ,ומאכ ףסוי תא הלדיגש ההלבל ןיעיגמ םירבדהש םירובס
שיש הארנ ךכל רבעמ ךא .בקעי ינועיט לש םפוגל תוסחייתמ ןתויהב ,ןעבטב תויביטקייבוא ןניה
אלא ןיינועמ וניאש םהיבא לש ותנווכ תא תוהזל וחילצה םיחאה .תויביטקייבוס תוקמנהל םג םקמ
ערק עונמל ןויסינ רתתסמ יגולה ןועיטה ירוחאמש וטלק םה ,ףסויב ואנקי אלש םבלמ איצוהל
.החפשמה תודחאל איבהלו םהיניב

יאובנ םולחהש םיניבמ םלוכ
,ויתומולחל ומרגש םה ףסוי לש ןוטלשה ירוהרהש םיחאה ובשח ןיידע תומולאה םולח ירחא םא
לע טלתשהל רהרהי ףסויש ינויגה אלש םה םג וניבה רבכ םימשה ימרג לע םולחה םעש ירה
תרדוח םהיבא לש ןורתפה ינפל דוע .ול םיווחתשמש וירוה לע רהרהמ םירוצעמ רסח קר .ויבא
םימרוג םויב ףסוי לש תואשנתה ירוהרה אל ,תיאובנ תועמשמ םולחל שיש הנבהה םתעדותל
םימשה ימרגש ןיבמ אוה םגש ,ךכל שקבתנש ילבמ ,הלגמ ונורתפב בקעי .הלילב ויתומולחל
תומגרותמ תובשחמה םעפהש אלא ,ףסויל תווחתשהל הדיתעה בקעי תחפשמ תא םילמסמ
םתמח תא ךכשל דבלב תחא הרטמל תודעוימ תומשאההו םינועיטה לכש םיטלוק םה .םילמל
יא .ףוקשל ךפוה ןועיט לכו ענכשמ וניא םולחה תא שיחכהל ןויסינ לכ .םייביטקפא םניא אליממו
ןיבמ ןכו .קצומהו ןימאה לולכמה תא שיחכהל לוכי וניא םולחב רחא וא הז טרפ לש המאתה
תביסל םולחה אבש ןושארה םולחב םהל היהש קפסה וריסה [ינשה] הז םולחב" :םייחה רוא"
רבד תעדוה אלא הז ןיאו ,ויבא לע ררתשהל ותעד לע הלע אלו בשח אלש יאדו יכ ,ויתובשחמ
."האנק םהב הסנכנ הזלו ,םימשהמ

בקעי לש ותנווכ תא הריגסמ הרעגה
תמינב הצוענ םהיבא לש םולחה תשחכה ןויסינ תא םילבקמ אל םיחאה עודמ תפסונ הרבס
.תרעוג המינב םא יכ ,םילטב םירבדל האיכ השידאו העוגר הרוצב םירמאנ אל םירבדה .רובידה
הדישחמ הרעגה ,הברדא .לוזלזבו לוטיבב םהילא סחייתהל ףידע םילטב םניה םולחה ירבד םא
י"שר תנבהכש דואמ ריבס ,"וילע האנש ליטמ היהש יפל - וב רעגיו" ריבסמ י"שר .וגב םירבד שיש
ומצע לע האנש ליטמ אוהש לע ףסויב רעוג בקעיש ןויערה תא וטלק םה םג ,םיחאה תנבה ןכ
אל ידכ קותשל ףסויל רסמ ריבעהל ותרעגב הצור בקעיש םיניבמ םה םג .םיחאה תא וילע םמוקמו
,בקעי לש תרחא הרטמ םצעב תתרשמ הרעגהש םיניבמ םה םג ,האנקהו האנשה תא ריבגהל
תשחכה לש היצטנמוגראה היתובקעבו ,הרעגה אליממ .תיב םולש תגשה ,המצעלשכל הדבכנ
.םיסחיה תכרעמ לש ילילש רבגהל םימרוג ףא אלא םייביטקפא םניאש דבלב וז אל ,םולחה
רוציי אוה ףסויב הרעגה תרזעבש הוויק בקעי ודצמ .תיתוכאלמ תויהל תכפוה םולחה תשחכה
האיבה אל הרעגה רבד לש ופוסב ךא ,ףסוי דגנ הסיסתה תא עיגרי ךכבו .םיחאה םע הדיחא תיזח
וינב ושיגרי אמש ששח אל םאה ?תואצותה הנייהת הלאש ותעד לע הלעה אל בקעי םאה .העיגרל
ףא ךיישל רשפא ילואו ,("םימכח יתפש") ?"אמלעב הלובחת ךרד אלא םהיבא ירבד ןיאש" ורמאיו
ללכל אב סעכ ללכל השמ אבש יפל" ,םיאיבנה ריחב ,השמל רשקב י"שר ונדמילש ללכה תא ןאכל
.(אכ ,א"ל רבדמב) "תועט

תונקסמו םוכיס
גיפהל ץמאמ ודי לע עצבתמ .תובאה ריחב לש חורה תולדגב ףסונ ןפ וניליג תומולחה תשרפב
םהל הדיעוהש תומישמה שומימ תא רשפאל ידכ םהיניב םולש ןיכשהלו םיחאה ןיב האנקה תא
שיאה .תבכרומו השק היצאוטיסל ומצע סינכהל ןכומ אוה ךכ םשל .ידוהיה םעה ןיינבב החגשהה
םיאצויה םירבדה"ש בצמל עיגהל ןכומ (י"שר) "ויפ ןכ וב לכ" - "םת שיא בקעיו" וילע דיעמ בותכהש
.רמוא וניאש המל ןיוכתמו ,ןיוכתמ וניאש המ רמוא .("םייחה רוא") "בושחי ןכ אל ובלו - ויפמ
אוהש םינועיטב ןימאהל םיחאה תא ענכשל ןיוכתמ .ונורתפל לחיימ תעב הבו םולחה תא שיחכמ
הברקה וז התייה בקעי יבגל ,םולשה ינפמ תונשל רתומש ונדמל םנמא .םהב ןימאמ וניא ומצע
תינכות .תירשפא יתלב המישמ ומצע לע לטנ בקעיש הארנ ?חילצהל ודיב יוכס היה םאה .תדחוימ
ףסוי תומולח ,םירצמ תולגל םיבייוחמ ויה וינבו בקעיש ןוויכ יוכיס לכ ודיב הריתוה אל תילבולגה 'ה
.הז יקולא ךלהמב ,יונישל תנתינ יתלב ,תישאר ךרד ןבא וויה םיחאה תאנקו