חספ ברעב הצמ תייפא
ותולשלתשהו גהנמה תורוקמ

רנטרג בקעי

ח"לשת ,בפ יניס


:רמאמה ןכות
םינואגה תפוקתמ תורוקמה
םינומדקה זנכשאו תפרצ ימכחמ םיקספ
םירחואמ תפרצו זנכשא ימכח לצא גהנמה
הוצמ תצמ תייפא
ךורע ןחלושה לש וקספל עקרה
דרפסו סנאבורפ גהנמ
םוכיס


םיקיתע םיגהנמ .חספ ברעב הצמ תייפא רבדב םיגהנמה ילוגליגב קסוע רמאמה :תיצמת
.גהונה הנתשמ ןכמ רחאלו ,תוצח רחא התפאנ אלש הצמ םילסופ

.חספ ברעב תוצמ תייפא :חתפמ תולימ


םינואגה תפוקתמ תורוקמה .א
:הכלהה תאבומ ךורע ןחלשב
ןברק תברקה ןמז אוהש ,תועש שש רחא דע חספה ברעב הוצמ תצמ שולל אלש םיגהונ
.תועש שש רחא תבש ברעב ןישל תבשב תויהל לחש ד"יבו ,חספ

םיאצומ ונא גחל הצמ תיפא ןמז לע ןויד .דומלתב תרכזנ הניא חספ ברעב הצמ תייפא
חספ ברעב הצמה תייפא ןמז תא ררבל וניינע ןיא םש לבא .םינואגה תובושתב הנושארל
תובושתב .תבשב חספ ברע לח םא ,גחל הצמה תופאל שי יתמ ,הלאשה ןיינעל אלא ,המצעלשכ
טפשמה עיפומ ןואג יאליה ברל תסחוימה הבושתב .ןודינב תוטיש יתש םיאצומ ונא םינואגה
:הזה
ברעמ הצמ ול הפואו תבשה ינפלמ לכה תא ןירעבמ תבשב תויהל לחש ד"י ונינש ךכש
.תבש

הז ןיעמ .תבש ברעב תוצמה תא תופאל שי תבשב חספ ברע לח םא ,ןואג יאליה בר ירבד יפל
:הנושל הזו ,רוטב האבוהש ןואג יאה בר לש ותבושתב םיאצומ ונא

אלש ונינומדק ורדג רדגו .הצמ תופאלו ש"עמ ץמח רעבל וניתובא גהנמ ,בתכ יאה ברו
אלא ונל ןיא ונא .הנוקתכ הצמ ןיפוא ש"מבו ,רוסיא ידיל אבי אלש ,ש"עמ הצמ תופאל
ןימידקמ ןיזירז אלא ,הצמ תליכא רחאלו ט"יב חורטל אלו ,ש"עמ תופאל וניתובא גהנמ
.הוצמל

לבא ,תבש ברעב הצמ תופאל היה ויתובא גהנמו וגהנמש ,םידמל ונא ןואג יאה בר ירבדמ
ברעמ הצמ תופאל אלש - הב וחיגשה אל ויתובאש הרזג - םינומדקהמ הרזג ול העודי התיה
,וירבדב שריפ אל יאה בר .תבש יאצומב תופאל שי ןכלו ,"רוסיא ידיל אבי אלש" ידכ ,תבש
הצמ תייפא תובייחמה ,םינואג תובושת יתש ונידיב שי לבא ,םירזוגה ול וששחש רוסיאה והמ
תופאל אלש רזגנ וללגבש ,רוסיאה והמ דמלל יושעה ,רמוח יוצמ םהירבד ךותבו ,תבש יאצומב
:םיארוק ונא ןואג יאדוהי בר תבושתב .תבש ברעב הצמ

יפ לע ףאש ,ןיעה תיארמ ינפמ תבש ברעב הצמ ופאת לא תבשה רחא תויהל לחש חספ
ורהזהו ט"ויל תבש ןיכמכ אוה הארנ יכ ,ושעת לא תבש ברעב הצמ תופאל רתומש
.הנמזב ולכאתו הנמזב תבש יאצומב הצמה תאו הוצמה תא [ורדהו]

אוה הארנ יכ" ,"ןיעה תיארמ ינפמ" תבש ברעב הצמ תופאל ןיאש ,אופא רמוא ןואג יאדוהי בר
:םירבתסמ וירבדו ,ןואג יאדוהי בר תנווכ תא "ףסוי תיב" שריפ ךכ ."ט"ויל תבש ןיכמכ

הצמ תבש יאצומ לילב האורהש רמול ונייהד ,ט"יל תבשמ ןיכמכ הארנ בתכש המש ל"נו
,הז ששח ינפמ איה 'ןיעה תיארמ ינפמ' ש"מ ז"פלו .תבשב תיפאנש רמימל יתא ,היופא
.תבשב תיפאנש ורמאי אלש

יאה בר ירבדב ורכזוהשו ,םינומדקה ורדגש רדגה ,ןואג יאדוהי בר ירבדב ןאכ ונל שי ,ןכ םא
םוש לע ,ןואג יאדוהי בר לשמ תצק הנוש קומינ הבו ,ןואגמ תרחא הבושת ונידיב שי םרב .ןואג
.תבש ברעב אלו ,תבש יאצומב הצמ תופאל שי המ
:םיארוק ונא ןואג היתתמ ברל הבושתב

.ריאמ יבר ירבד ,תבשה ינפלמ לכה תא ןירעבמ תבש תויהל לחש ד"י ,םימכח ונש ךכ
ןילוחו ,תבשה ינפלמ המורת ,רמוא קודצ יברב רזעלא יברו .ונמזב ,םירמוא םימכחו
,םירמוא םימכחו .הצמ ןיפוא רתלאו ,תבש ברעמ ץמח ןירעבמ רבס ריאמ יבר .ןנמזב
המהבל ותוא ןיליכאמו ונמזב ותוא ןירעבמו ,ץמח ןילכוא תועש 'ד דע תבשבו ש"עב
המורת ,רבס קודצ 'רב רזעלא 'רו .ש"צומב הנמזב הצמה תא ןיפואו ,תופועלו היחלו
וליכאהל רשפאש ןילוח לבא ,תבשה ינפלמ התוא ןירעבמ תבשב הרעבל רשפא יאש
רמא אינתו .קודצ 'רב רזעלא 'רכ אתכלהו .תבשב ןירעבמ תופועלו היחלו המהבל תבשב
תא ורעיב אל המלו .ץמחה תא ונרעבו 'וכו אבא תבש תחא םעפ ,קודצ יברב רזעלא 'ר
,ןילכוא אמש ןיפוא םאש ,הוצמה תא רדהל ידכ ,תבשב הצמ ולכאו ופאו ש"עמ ץמחה
ש"צומב אלא הצמה תא ופאת לא ךכליה .וילע ךרבמו רזוח ונממ וסירכ אלימש רחאלו
פ"עאו .הב ןיליקמו הוצמב ןילזלזמ םירחא ,ש"עמ ןיפוא םתא םאש .ןיעה תיארמ ינפמ
.ונמזב ש"מב ופאו הוצמה תא ורדהו ורזח ש"עמ הצמ תופאל רתומש

,תבש ברעב הצמה תא תופאל ןיאש ,רבוס ,ןואג יאדוהי ברל המודב ,ןואג היתתמ ברש ירה
"ןיעה תיארמ" לש ששחל היתתמ בר לש ורבסה לבא ;ןיעה תיארמ ינפמ ,תבש יאצומב אלא
תבש ברעב הצמה תא תופאל אלש םעטהש ,ריבסמ היתתמ בר .ןואג יאדוהי בר לשמ הנוש
,תבשב הצמ לכאל אביו ,תבשב הנממ ןילכואש רובס אהי ש"עמ הצמ הפואש האורהש" ,אוה
םיפוא םתא םאש בתכש וזו ,הילע ךריב הנממ וסירכ אלימש רחאלש ,תוצמב לזלזמ אצמנו
רודיה לש ןיינע שיש ,העדב םיווש םהינש הז לדבה םע ."תוצמב 'ילזלזמ םירחא ,ש"עמ
.חספ לילב ונייהד ,הנמזב הצמ תייפאב

לבא ,הנמזב הצמ תופאל שיש ,םינואגה לצא העד התיהש ,םידמל ונא ונאבהש תובושתה ןמ
,םש םוליעמ הבושת .הנמזב הצמ תיפא לש רודיהה םעט המו ,הנמז ליחתמ יתמ ,ונעמש אל
:הלא תודוקנ לע רוא הציפמ ,ברעמו חרזמ ינואג תובושת ץבוקב תאבומה

ידכ ומע אשילו חספה םדוק תופאלו שולל שקבמו ,חספה בורקב םיב שרפל שקבמש ימ
הביבחש ,ץמח רועיב רחא ד"יב תופאל רחבומה ןמ הוצמ ,חספה ימיב ונממ לכאיש
סרפב בושיל עיגמ וניא יאדוב םא לבא .התוצמ ךכבו ,המח לכאיש ידכ ,התעשב הוצמ
ךירצש המ ראשו םישנ שלשו ונלש םימ הצמ ןוגכ ,התכלהכ הצמ הניפסב ןיאו ,חספה
.הצמ תליכאמ לטבי אלש ידכ ,ומע אשיו הפאיו שולי ,הצמ תוצמב םימכח וריכזהש

,התעשב הוצמ הביבחש ,ץמח רועיב רחא ד"יב תופאל רחבומה ןמ הוצמ" םילמה תובושח ונל
קמנמ ןואגה הרואכלש ינפמ ,וכרוצ יד רורב וניא הז טפשמ ."התוצמ ךכבו ,המח לכאיש ידכ
איהשכ הצמה לכאיתש (2) ;ץמח רועיב רחא היהת הייפאהש (1) :םינוש םיניינע ינשב וירבד
קר התעשב תבשחנ הצמה תייפאש ,איה ותנווכ ,הארנכ ,לבא ,וירבד ריבסמ ןואגה ןיא .המח
ןיבו ץמחה רועיב ןיב רשק שיש ,תרמוא תאז .תוצמה הפוא לש ותיבב ץמח ןיא רבכש רחאל
םא ."התוצמ ךכבו ,המח לכאיש ידכ" :ףיסומ אוה ינש דצמ לבא .הצמ תייפא ןמז תלחתה
ירהש ,ץמח רועיבל הצמ תייפא ןיבש רשקל ךרטצמ ןואגה היה אל ,המח הצמב איה הוצמה
יתמ ,ונל בושח אלו ,המח תפה היהתש ,אוה רקיעהש רחא ,דירומ וניאו הלעמ וניא הז טרפ
רועיב ירחא הייפאה היהתש אוה רקיעה :ךכ ןואגה ירבד תא שרפל הארנ לבא .התוא ופא
הביח הפיסומה ,המח הצמ איהו ,הזמ תאצויה תפסונה תלעותה תא םיעטמ אוהש אלא ,ץמח
.הוצמל

.ץמח רועיב רחא איהו ,התעשב הצמ תופאל שיש ,םינואגה לצא העד התיהש ,ונדמל הז ןוידמ
,תבש ברעב אלו ,תבש יאצומב הצמה תייפא היתתמ ברו יאדוהי בר ופידעה ךכ םושמ הארנכו
קמינ ,תבש ברעב הצמ תייפא ףידעהו וז העד החדש ,ןואג יאה בר .תבשב חספ ברע לח םא
תליכא תווצמל םרגייש רוחיאב ףאו ,תמרוג תבש יאצומב היפאהש ,בוט םוי חרוטב ותעד
.רועיבה תעש ינפל התפאנש הצמה תא לוספל הרבס םוש םהירבדב ונעמש אל לבא .הצמ
תא תופאלו שולל שיש ,עבוק ןואגה ברעמו חרזמ ינואג תובושתב האבוהש הבושתב ,הברדא
תליכא לש הוצמ לטבל אלשו ,ומצע חספ ברעב התופאל תורשפא ןיא םא ,חספ ברע ינפל הצמה
:בתוכה ,"טקלה ילבש"ב אפורה היקדצ בר ירבד ןייצל שי הז ןיינעלו .הצמ

ילילב התוא לוכאל ידכ רשע העברא םדוק תפאנה הצמ ,יתאצמ ל"ז םינואגה ירבדבו
יל ןיא התעשב הוצמ יבובח םושמ ךא ,ותבוח ידי הב אצויו הרשכ יאדווש הארנ ,הבוח
.תוצח םדוק תופאלו םידקהל

םינומדקה זנכשאו תפרצ ימכחמ םיקספ .ב
אציש קספב םיאצומ ונא חספ ברע לש םויה תוצח ינפל התפאנש הצמ תרסואה העד םרב
:ונושל הזו ,י"שר לש ושרדמ תיבמ

,םירמוא םינושארה .תבש ברעמ הצמ תופאל רוסא ,תבשב דחאב תויהל לחש חספ
חספל תוצמ ושקה אהד ,אתיירואדמ רוסיא וב וניצמ לבא ,אוה הוצמ רודיה םושמ
עבשמ אלא וניא חספה תיישע המ ,(ח ,בי תומש) תוצמו שא ילצ ,ארתב אקריפ יהלשב
,אברדכ ,חספ תליכאל ושקוה ימנ הצמ תליכאו .הצמ תיישע ףא ,ךליאו הצחמו תועש
.ותבוח ידי אצי אל הירזע ןב רזעילא יברל תוצח רחא הזה ןמזב הצמ לכא ,אבר רמאד
טחשת אל רמאנש ,ץמח רועיב םדוק הצמ ךרוצל קצבב קוסעל אלש וניתובר וכמס ןכימ
םדוק של םאו .םייק ץמח ןיידעו חספה טחשת אל ,(הכ ,דל תומש) יחבז םד ץמח לע
.ץמח רועיב םדוק טחשנש חספב אצויכ אוה ירה ,רועיב

ם"וש ימכחמ םיניד יקספו תובושת ללוכה ,"םינואגה השעמ" רפסב םג היוצמ העד התוא
:הנושל הזו .םינומדקה

ורסא [כ]י"פעאו ,ץמח לכ רעיב רבכו רשע העבראב תועש 'ג םדוק תוצמ הפא דחא ידוהי
אל הליחתכלו ,ןה ןירתומ ,ורמא ןהכ לאומש וניברו ע"נ לודגה וניבר לבא .ולש תוצמ
ןירוקש רפסב יתאצמ ןכ ומכו ,ימד ריפש רבעידב לבא ,התעשב הוצמ הביבחד ,השעי
.םילחג יבג לע רשב

וז אלש ,זנכשאו תפרצב םימכח ויהש ,תישאר .םירבד המכ םידמל ונא וללה תורוקמ ינשמ
ברעב םויה תוצח ינפל התפאנש הצמ ורסא ףאש אלא ,התעשב הצמה תופאל ופידעהש דבלב
הכלה ואר ,תוצח רחא חספ ברעב הצמ תופאל ,םהימיב ץופנ היה הארנכש ,גהנמב .חספ
,חספ ןברקל הצמ השקוה (1) :םירבסה ינש םיאצומ ונא רוסיאה םעטל רשאב ךא .תבייחמ
ןברקל הצמ השקוהש רחאמ (2) .ןכ הצמ תיישע ףא ,תוצח רחא אלא הניא חספה תיישע המו
םיקומינה ינש תא אוצמל רשפא .חספ ןברקל המודב ,םייק ץמחהשכ הצמ תופאל רוסא ,חספ
ינש ינשה רוקמב םג לבא .שרופמב ורמאנ םיקומינה ינש ןושארה רוקמב .תורוקמה ינשב
,רעובמ ץמחה היה רבכש העשב תוצמה תא הפא ידוהיהש ,הדבועה ןויצ .םיזומר םיקומינה
.תוצמה תא רוסאל הביס וז התיה םייק ץמחה היהש העשב תוצמה תא הפא וליאש ,ונל רמוא
.תוצח םדוק ופאנש םושמ ,תורוסא תוצמה ןיידע ,רעובמ ץמחה היה רבכש יפ לע ףאש אלא
לבא ,ץמח רועיבל הצמ תייפא ןיבש רשקל םיזמר םינואגה תובושתב אוצמל שיש ,וניאר רבכו
ןברקל הצמ תייפא לש שקיהה .דבעידב לש ןיינע אלו ,הליחתכל לש ןיינע אלא הז ןיא םש
וא דומלתב רכז ול אוצמל ןיאו ,תפרצו זנכשא ימכח לצא שדחתנש דומיל אוה ,הארנכ ,חספ
.םינואגה תובושתב

,זנכשאו תפרצ ימכחל עודי היה םינואגה ירבדב םיאצומ ונאש הוצמ רודיה לש םעטה ,תינש
רתומש פ"עא" ומכ תונושל וניצמ םינואגה לצא .םהירבד תנבהב ףסונ דעצ וכלה םהש אלא
רתומש פ"עאו" ,"(יאדוהי בר תבושת) ..הוצמה תא ורדהו ...ושעת לא ,תבש ברעב הצמ תופאל
ןמ הוצמ" ,"(היתתמ בר תבושת) ונמזב ש"מב ופאו הוצמה תא ורדהו ורזח ,ש"עמ הצמ תופאל
וליאו ,"("טקלה ילבש"ב אבומ) התעשב הוצמ הביבחש ,ץמח רועיב רחא ד"יב תופאל רחבומה
.תבש ברעמ הצמ תופאל רוסא" ומכ תונושל םיאצומ ונא זנכשאו תפרצ ימכח תובושתב
,תרמוא תאז ."...ולש תוצמ ורסא" ,"... אוה הוצמ רודיה םושמ םירמוא םינושארה
.דבעידב ףא לש ןיינעל הליחתכל לש ןיינעמ חספ ברעב הצמ תייפא התנתשנ ןמזה תצורמבש

לאומש 'רו לודגה (רזעילא) וניברכ םימכח .םימכחה לכ תעד לע הלבקתנ אל וז השיג ,תישילש
ןיינע אלא וניא "התעשב הוצמ הביבח" לש ןיינעהש ,ורבסו תוצח ינפל ופאנש תוצמ וריתה ןהכ
םא לבא ,שרופמב ךכ תרמוא הניא הבושתה .תורשכ תוצמה דבעידב לבא ,הליחתכל לש
,ןיינע חספ ןברקל הצמ לש שקיהב ואר אלש םושמ הז ירה ,תוצמה תא וריתה הלא םימכח
.הצמ תייפא לע דמלל ידכ וב שיש

אקווד לש ןיינע תוצח רחא חספ ברעב הצמ תייפאב האורה השיג - ןהילע ונדמעש תושיגה יתש
ןיב הז אשונב ןוידל ןה תוינייפוא - הליחתכל לש ןיינע תוצח רחא הצמ תייפאב האורה השיגו
קספה דע גהנמה תולשלתשה רחא בוקענו ,םיקסופה ירבד תא ןאכ איבנ .םינושארה םיקסופה
.ךורע ןחלושב

:יכדרמב האבוה ותעד לבא ,ונידיל ועיגה אל ןודינב םת וניבר ירבד

אמש ,(תבשב חספ ברע לחשכ ,ישיש םויב תוצמה תופאל) רסאד ת"ר תבושת יתיאר םג
.םינורחא םימיל םילקלקמ םיאצמנו ,רבעש תבשמ אוה חספ רמאי

לש רוסיאל ,םדוק והונעמש אלש ,שדח םעט ןאכ םיעמוש ונאש ,אוה הלא םירבדבש ןיינעמה
תייפא רסא ץנאשמ ןושמש 'רש ,יכדרמבש עטק ותואב ונא םידמול םג .תבש ברעב הצמ תיפא
.חספל הצמ השקוהש ינפמ ,תבש ברעב הצמ

ילואו ,רורב הז גהונ .תפרצב גהונה תא ,הארנכ ,םיפקשמ םקספב ץנאשמ ןושמש 'רו םת וניבר
ידוהי וגהנ ךכ םנמאשו .ליעל ונאבהש י"שר לש ושרדמ תיבמ האציש הבושתה לע ,דסוימ םג
:ה"יבאר ירבדמ םידמל ונא ,תפרצ

לחשכ ,תבש יאצומב תוצמ 'ג תוחפל ןיפואש) תפרצב ןכ ןישוע קחדה ינפמש ,יתעמש ןכו
תייפאב םהל ורזעיש םיוג) דחושב אלו ריחמב אל םיאצומ םניאש (תבשב חספ ברע
היהו ,הברה תוצמ םיכירצה םש םיתב ילעב שי יכ ףאו ,(םיוגה לש םדיא םוי ינפמ ,הצמ
.תוצח רחאל דע רבדה החדנ

ברעב הצמ תייפא םיריתמו ,הז קספ לע םיקלוחש ,תפרצ ימכח לע םיעמוש ונא ינש דצמ לבא
קחצי ר"ב הדוהי 'ר ,ובר תא האר אוהש ,ונל רסומ "עורז רוא" לעב ,השמ ר"ב קחצי 'ר .תבש
קחצי וניבר ינפל ריתהל ןדש ,רמאו" ד"י םדוק חספ לש הצמ תופאל ריתהו הרוהש ,שירפמ
םיעדוי םג ."(המורתה לעב) ל"צז קחצי ר"ב ךורב ר"ה כ"כו ...(ןקזה י"רה) ל"צז לאומש ר"ב
הצמ תייפא ריתהו ובר תובקעב ךלה ,שירפמ לאיחי 'ר ,שירפמ הדוהי 'ר לש ודימלתש ,ונא
:יכדרמה ןושל הזו .תבש ברעב

,'וכ הנשי הצמ ימלשוריד איההמ ריתהו ,ש"ירפמ לאיחי ר"ה ירומ ינפל השעמ אבו
לש תוצמ 'ג םנמא .היפא ןינעל אלו ,הליכא ןינעל אלא איוה אל חספל הצמד אשקיהו
.התעשבש הוצמ הביבחד םושמ ,תבש יאצומב חספ לילב תופאל שי הוצמ

העשב חספ ברעב הצמ תייפא ריתמש ,ץיממ רזעילא יבר ,םת וניבר לש ודימלת תא וניצמ ףא
:םיארי רפס ןושל הזו .םייק ץמחהש

ד"י ,םיחספד אתפסותב אינתדכ ,םייק ץמחהש פ"עא ,חספ ברעב תוצמ תופאל רתומו
המורת תבש ברעב הצמ ול הפואו תבשה ינפלמ לכה תא ןירעבמ תבשב תויהל לחש
םעטמו ,אינת אקוד המורתב אמש יכ ,תאז היאר תוחדל הארנו ...ןילוח ה"ה ,הרוהט
.דיספה אל הפא םאו ,םייק ץמח דועב הצמ תופאל אלש ,רשכ גהנמ הארנ יתשרפש

'רו ,"חקורה" לעב ,אזימרגמ הדוהי ר"ב רזעלא 'ר םהו ,ץיממ רזעילא 'ר ידימלתמ םיינש לצא
ןידה קספ ןיא לבא ,ונלש אשונב ןויד םיאצומ ונא ,ה"יבארה רפס לעב ,לאוי ר"ב רזעילא
שיש ,י"שר לש ושרדמ תיבמ קספה תא איבמ "חקורה" .םהימדוק לצא ומכ ,ךכ לכ יטלחה
תויאר םג איבמ אוה לבא .חספ ןברקל הצמ השקוהש םושמ ,תוצח רחא תוצמ תופאל
:בתוכ אוה אפר ןמיסב .ןה תורשכ תוצח ינפל ופאנש תוצמש ,אתפסותהמו ימלשוריהמ

ש"בד אתגולפב הנשי הצמ ימלשוריבד ג"עא ,ךליאו הלודג החנממ פ"עב תופאל גהנמ
'זמ ונייהד חספה תבורקתכ גהנמה והימ ,הנשי הצמ תרשכמ אתפסותב ןכו ...ה"בו
.הלעמלו

חל ןמיסב םשש אלא .ריתהל תויארו רוסאל תויאר ,המוד ןויד אצמנ "חקור השעמ" ורפסב
:קיסמ אוה

הליחתכל לבא ,דבעידב הנשי הצמב ןיאצויד אהו ...תוחדל ל"נ (ריתהל) היארה לכ והימ
.יושמכ וילע הארי אלש ב"עת רימחמהו ,ןניעב התעשב הוצמ ל"מיקד אל

:טל ןמיסבו
ןנירמאד ג"עא .'ינש הלילבו הנושאר הלילב ןיפוא ,התעשב תוצמ תופאל םלועה לכ וגהנ
...אתפסותב אינתד םייק ץמחש יפ לע ףא ,תבשב ד"י לחשכ ש"עב תוצמ תופאל רתומ
רימחמהו ,'וכו ץמח לע טחשת אל ביתכד ,םייק ץמח דועב הצמ תופאל אלש רשכ גהנמ
.אבבו הזב ירשא הוצמב קסועה יכ חרוט ול 'יהי אלו ,ךרבתי

:בנת ןמיס ,םיחספ תכסמב ונושל הזו .ה"יבאר רפסב אצמנ המוד ןויד

תבש ברעב המשל הצמ תופאל רתומ היה (הנשי הצמ תודוא ימלשוריה ירבדמ) הז יפלו
,תופאלו םידקהל אלש רימחהל יוארש יל הארנ ...וירחאלש םויב תויהל חספ לחשכ
קדקד אלש ימכ יוה הב קדקד וליפא עמשמ ,הב קדקד אלש ימכ ימלשוריב רמאקדמ
וליפאו ,הליחתכל תושעל אלש רימחהל יואר ,אתפסותהו ימלשוריה יגילפד ןויכו ...הב
אצמי אלש ,קחדה תעשבו .התעשב הוצמ הביבחד רהזהל ךירצ תוצח םדוק חספ ברעב
,ץומיחמ רהזיו ,ריתהל הילע ךומסל יואר ,םיוגה דיא םוי ינפמ תבש יאצומ לילב תופאל
.התעשב הוצמ הביבחש ינפמ חספ לילב תוצמ שלש הפאי םוקמ לכמו

םירחואמ תפרצו זנכשא ימכח לצא גהנמה .ג
קחצי 'ר .םימדוקה לצא רמאנ רבכש המ לע הרזח םיאצומ ונא רתוי םירחואמ םיקסופ לצא
רבדב י"שר ירבד תא איבמ ,חקורהו ה"יבארה דימלת ,"עורז רוא" לעב ,אניוומ השמ ר"ב
חספה םדוק הפא םא דבעידב 'יפא י"שרד הימעטלו" :קיסמו חספ ןברקל הצמ לש שקיהה
.י"שר לש ותעד תא החוד אוה ףוסבל לבא ."הלוספ

,הצחמל שקיה ןיא אהד תבש תא הצמ תייפא החדת כ"א ,יל 'ישק י"שר בתכד אשקהאו
.היפא ןינעל אלו הליכא ןינעל אלא שקתנ אל יאדו אלא

תוצח ינפל התפאנש אצמש ,תויארכ אתפסותהו ימלשוריה ירבד תא ןייצמ םג "עורז רוא"ה
ךמס לע הריתהל ןקזה י"רה ינפל ןד שירפמ הדוהי 'ר וברש ,רסומו ,הרשכ חספ ברעב םויה
(ליעל 'יע) קחצי ר"ב ךורב 'ר ,המורתה לעב רבוס ןכשו הדות תולחמ היארה

תוחורה יהלא" הבורקל ,שירפמ הדוהי 'ר דימלת ,שיילפמ המלש ר"ב לאומש 'ר לש ושוריפב
תוצמה תא תופאל ןירימחמש ,ןייצמ אוה (עורז רואב אצמנה) םלע בוט ףסוי 'רל "רשב לכל
:ףיסומו אתפסותהמ השקמ אוהו ,חספ ןברקל הצמ לש שקיהה תא איבמו רועיבה רחא

םושמ םידיחיה קר ללכ םידיפקמ ויה אל םורדבו ,רבדב םירימחמ זנכשאב יתעמש ןכו
אלד ,שוחל ןיאד ,רמוא היה םייח 'ר 'יבר ןב םהרבא ר"ה ימח ירומו ,הוצמ רודיה
קחצי יבר איבה דועו ...םינינע ראשל אלו היישע ןינעל אלו ,הליכא ןינעל אלא שקתא
רימחמ ינא כ"פעאו ...ימלשורימ היאר (תופסותה ילעב ילודגמ ,א"בצירה) םהרבא ר"ב
.רתיהל טושפ רבדהש פ"עאו ,תוצמ ראשמ קחדה תעשב קר ימצעל

תולח רבדב ארמגהו אתפסותה ,ימלשוריה תא "לודג תוצמ רפס"ב איבמ יצוקמ השמ 'ר ףא
לינולמ ןרהא 'ר ."הרשכש ץמח רועיב םדוק תישענש הצמש עמשמ הלא לכמ" :קיסמו ,הדות
שיו" :ףיסומו ,םינואגה תצקמ םשב חספ ןברקל הצמ לש שקיהה תא איבמ "םייח תוחרא"ב
תא איבמ "טקלה ילבש"ב אפורה היקדצ 'ר ."...הדות תולח ןנירמאד אהמ וז הרבס לע בישהל
'ר ובר תעדו םינואגה ירבד תא אוה איבמ ףא .םיארי רפסב ץיממ רזעילא 'ר ירבדו י"שר ירבד
הביבח והימו" :םייסמ אוה תאז םעו ,חספ ברע ינפל הצמ תייפא םיריתמה ,השמ ר"ב ריאמ
."ןמזה םדוק התוא םידקהל ןיאו התעשב הוצמ

קסעתהל םיליחתמ ןיא" ליחתמ חנת ןמיס .םינושארה ירבד לש טוקיל םיאצומ ונא רוטב ףא
השעמ" רפסמ ונל העודיה הבושתה תא איבמ אוה ךשמהבו ,"תועש 'ו רחא דע ד"יב תפב
לכה רעבמ היה ל"ז ש"ארה א"או" :םייסמו יאה בר ,היתתמ בר ,ה"יבארה ירבד ,"םינואגה
."ש"עב תוצמ הפואו תודועס ינש ןוזמ ריישמו תבשה ינפלמ

היה אלש - אוה ונראיתש יתכלהה ןתמו אשמה תובקעב ןמזה תצורמב רצונש בצמהש הארנ
םא ,ןידה דצמ םא ,תוצח רחא חספ ברעב תוצמה תא תופאל וגהנ תומוקמה בורב .דיחא גהנמ
ןמיס ףוסב "ףסוי תיב" ירבדב ףקתשמ הז בצמ .תועדה לכ ידי תאצל ידכו ,רשכ גהנמ דצמ
דצמ לבא ."גהנמה תונשל ןיאו ,תועש שש רחא דע שולל ליחתהל אלש םלועה לכ וגהנו" :חנת
לכ וגהנו" "ףסוי תיב"ב אבומש המ לבקל ןיאש ,םידמל ונא רוגאה רפס לעב ירבדמ ינש
הדוהי ר"ב בקעי 'ר .חספ ברעב םהיתוצמ תופאל ודיפקה אלש ,תומוקמ ויה .ועמשמכ "םלועה
ןודינב וימדוק ירבד בור תא "רוגא"ה רפסב איבמ ,הילטיאב ו"טה האמה ףוסב יחש ,אדנל
."חספ ברע םדוק 'יפא לכה תופאל גהונ םלועה בורו" :םייסמו

.תבשב חספ ברע לחשכ היעב הררועתה אקווד חספ ברעב הצמ תופאל ודיפקהש תומוקמב
.םימכח רפסמ ורוה ךכ ,וניארש יפכ ,תמאבו ,תבש יאצומב תוצמה תופאל היה יוצרה ןורתפה
ואצמ אלש ,תוירצונ תוצראב ,ונעמש רבכש יפכ ,תומוקמ ויה .רבדב ויה םיישק ינש לבא
םורגת אמש ,ששח היהש דועו .תוצמה תייפאב םתוא ועייסיש םיוג תבש יאצומב םידוהיה
.תוצח רחא דע תוצמה תליכאו ,תרחואמ העש דע רדסה החדייש תבש יאצומב תוצמה תייפא
הפי ףקתשמ הז בצמ .תבש ברעב תוצמה תא תופאל םינוש תומוקמב וגהנ הלא םיישק תמחמ
:"ךרדל הדצ"ב ונושל הזו .ד"יה האמה תליחתב דרפסב יחש ,יחרזה ןרהא ר"ב םחנמ 'ר ירבדב

ושקוהש יפל ,הצחמו תועש שש רחאל הבוח ידי םהב ןיאצויש תוצמה ןיפוא ןירדהמה
לש ןושאר ליל דע םתוא ןיפוא ןיא תבשב דחאב חספ לש ןושארה ט"וי לחשכו ,חספל
,תודועס יתש ןוזמ ןיריישמ אלא ץמחה ישש םוימ ןירעבמו ליאוהש ןירמוא שיו .חספ
םינפ שיו ,בוט םוי לילב תבש יאצומב חורטלמ הז בוטו ,רועבה רחא הצמ תופאל לוכיש
.םוקמה גהנמכ לכהו ,ןאכלו ןאכל

הוצמ תצמ תייפא .ד
וניאר רבכ .םויה דע רכינ המשורש תוחתפתה ,גהנמה תודלותב תפסונ תוחתפתהל םידע ונא
תבש ברעב תוצמה תא םיפוא םא וליפאש ,העצהה תא ה"יבאר ירבדבו שירפמ לאיחי 'ר ירבדב
,תוצמה שולש תוחפלש דיפקהל ,הז ןויער .תבש יאצומב תוצמ שולש תופאלו רדהל שי
תויוטבלתהב הרשפ ןיעמ שמיש ,הכלהכ ופאיי ,ו"ט לילב הצמ תליכא תווצמ ידי ןהב םיאצויש
לע םש רבודמש ,"ךרדל הדצ"מ ליעל ונאבהש םירבדב הלגתמ רבכ הזו .הצמה תייפאבש
'ר ,ל"ירהמ לש וקספב הפי תפקתשמ וז ךרד לש התווהתה ."הבוח ידי םהב ןיאצויש תוצמ"
תא תופאל ל"ירהמ רפס ןושל הזו .ו"טה האמה תישארב זנכשא ילודגמ ,ןילומ יולה בקעי
םיאצויש ,דבעידב לש בצמ ךכב האר ,הארנכ .הוצמ לש הצמה תא וליפאו ,תבש ברעב הצמה
:ל"ירהמ 'סב ונאצמ דועו .הנשי הצמב הבוח ידי

'ו םויב ץמחה תא ורעיבו ץמח ילכ עינצהש רחא לגס י"רהמא תבשב חספ ברע לחשכ
רתיה ןמזב אלו ט"יב תופאל ובתכ רשא ,וניתוברמ שיש פ"עא ,תוצמה ןוקיתב ןיליחתמ
תוצמ ראש ש"עב הפימל יפט ףידעו ,ט"יב ותליכא לכ ידכ תופאל לודג חרוט מ"מ ,ץמח
תאזה ץראה ילודג םילודגה ומצעתנו .ש"עב תופאל שי הוצמ הצמ םגו ,םימעט המכמ
,התעשב הוצמ 'ביבחד ,הינש לילב הוצמ תצמ תופאל שי לוחב פ"ע לחשכ ףא ,ובתכ
,תוצמה תופאל ש"עמ םיריתמ תבשב לחשכ 'יפא ,ובתכש םילודג שיו .ליעל 'יפדכ
רוסיא בישחד ,הלח תשרפהו תוקוניתה תנישו ןמוקיפא רוחיא םושמ ףידעד והל יריבסו
ינא םלוכ לעו ,הז ירבדכו הז ירבדכ םירומו םיגהונ םילודג יתיארו ...ט"י ךרוצל אלש
פ"ע לחשכ םג ,פ"עב םתופאל ולש תוצמב גהנ לגס י"רהמו ...םיקידצ םלוכ ךמעו ארוק
.תבש ברעמ ןאפא תבשב

ךורע ןחלושה לש וקספל עקרה .ה
הוצמה תוצמ תא קר תופאל דיפקהל שיש ,העדה השבגתה ףוסבלש דע ,םיניינעה ולשלתשה ךכ
'ר ירבדב ףקתשמ הז .חספ ברע ינפל תופאל ןתינ תוצמה ראש לבא ,תוצח רחא חספ ברעב
:"השמ יכרד"ב ונושל הזו (א"מרה) שילרסיא השמ

ןיפוא תוצמ ראש לבא ,ד"י תוצח רחא הוצמ לש תוצמ שולל ולא תונידמב גהנמה ןכו
.הזב ששח םוש יתיאר אלו ,הזל םדוק

ברעב הוצמ תצמ שולל אלש םיגהונ" :ךורע ןחלושב וראק ףסוי 'ר לש וקספל םירזוח ונא הזבו
,רוטה ןושלמ הניש ךורע ןחלושה ."חספ ןברק תברקה ןמז אוהש ,תועש שש רחא דע חספ
לש הז חסונ ."תועש 'ו רחא דע ד"יב תפב קסעתהל ןיליחתמ ןיא" :חנת ןמיס תא חתפש
אוה .וז תועמשממ ענמיהל הצר ךורע ןחלושה לעבו ,תבייחמ הכלה לש תועמשמ ול שי הכלהה
רמאנש המ רואל ,אקווד תוצח רחא חספ ברעב הצמ תיפא בייחל ןיא ןידה רקיעמש ,ריכה
וראק ףסוי 'ר ירבדב םינייעמ ונא םא תרשאתמ וז העיבק .םינושאר םיקסופ הברה לצא
רתומ" םיליחתמה ,םחורי וניבר ירבד תא איבמ אוה ןמיסה ףוסב ,םירוטה לעש "ףסוי תיב"ב
תולחמ תויאר תואבומ ךשמהבו "םייק ץמח ןיידע וליפא ,תועש 'ו םדוק פ"עב הצמ תופאל
,םייק ץמח דועב הצמ תופאל אלש רשכ גהנמ" תוינומיימ תוהגה ירבדמו ימלשוריה ןמו הדות
רחא דע שולל ליחתהל אלש םלועה לכ וגהנו" :םש םייסמ "ףסוי תיב" ."דיספה אל הפא םאו
שש רחא תוצמ תופאל גהונה .ךורע ןחלושב וקספ דסונ הז לעו ."גהנמה תונשל ןיאו ,תועש שש
רדגב אלו ,דבלב גהנמ רדגב ראשנ אוה לבא ,גהנמ תא תונשל ןיאו ,גהנמ לש ףקות ול שי תועש
ךרדב הצמ תייפא לע רבודמ רוטבש ,רוטה ןושלמ ךורע ןחלושה ןושל הנוש ףא .תבייחמ הכלה
.הוצמ תצמב קר רבודמ ךורע ןחלושב וליאו ,תוצמה ראש ןיבל הוצמ תצמ ןיב לדבה אלל ללכ

."תועש שש רחא תבש ברעב ןישל תבשב תויהל לחש ד"יבו" :אוה ךורע ןחלושב קספה ףוס
לכה רעבמ היה ל"ז ש"ארה א"או" :חנת ןמיס ףוסב רסומ רוטהש המ אוה הז קספל סיסבה
ןיאש ,וראק ףסוי 'ר עדיש רחאמ ."ש"עמ תוצמ הפואו ,תודועס ינש ןוזמ ריישמו תבש ינפלמ
זא םג לבא ;תבש ברעב הצמ תופאל רתומש ,קספ ,חספ ברע ינפל התפאנש הצמה תא לוספל
.םינש ראשל וז הנשב הצמ תייפא ןיב תונשל אלש ,הארנכ - תוצח רחא תופאל םידיפקמ

דרפסו סנאבורפ גהנמ .ו
ינפל תוצמה תייפא רוסיאל רוקמה .תחא הדוקנ ףיסוהל שי הז גהנמ לש ויתודלות תמלשהל
ושרדמ תיבמ ואציש םירפסבו "םינואגה השעמ" רפסב ונאצמש םיקספב אוה ד"יב םויה תוצח
תורוקמב .הייפא ןיינעל םג אלא ,הליכא ןיינעל קר אל חספ ןברקל הצמ השקוה םש .י"שר לש
תפרצ ימכחב ורוקמ הז דומילש ,אופא חינהל םיאשר ונא .הז דומיל ונאצמ אל רתוי םימודק
תא תופאל הדפקההש ,תויאר שי תמאבו .םירחא תומוקמל רוסיאה טשפתה םשמו ,זנכשאו
.תינברה הפוקתה תישארב דרפסבו סנאבורפב הגהנ אל אקווד חספ ברעב תוצמה

.ב"יה האמב יחש ,אילישרממ ירמ אבא ר"ב קחצי 'רמ תודע ונידיב שי סנאבורפל רשאב
אוה ,ןודינב ןואג יאה בר ירבד תא איבמ אוהש רחא ,תורבדה תרשע קלחב ,"רוטיעה רפס"ב
,ןייצל יוארו ."גהנמה תונשל ןיאו ,רועיבה םדוק ד"י רוא תופאל םינשה לכב גהנמו" :ףיסומ
תא ללכ ךרדב ףקשמה ,ב"יה האמהמ םכח ,לינולמ לואש ר"ב רשא 'רל "תוגהנמה רפס"בש
.תוצח רחא חספ ברעב תוצמה תייפא גהנמל רכז ןיא ,סנאבורפ גהנמ

תובושת ץבוקב א"יה האמב דרפס ילודגמ ,תאיג ןבא קחצי 'רמ תודע ונידיב שי דרפסל רשאבו
:"הבושת ירעש" םינואגה

הצמ תופאלו תבשה ינפלמ לכה תא רעבל וגהנ הנסילאב ,בתכ ל"ז תאיג 'ן קחצי ברהו
.ריאמ 'רכ תבשב הלכאלו תבש ברעב

אוצמל ןיאש ,ףיסוהל שיו .תבש ברעב הצמ תייפאב לוספ םוש ואר אל תימורדה דרפסבש ירה
םירחואמ םיידרפס םירבחמ ונאצמ םנמא ,חספ ברעב תוצמ תופאל בויח ם"במרב וא ף"ירב
רחא חספ ברעב תוצמה תא תופאל םיגהונהש חינהל שי לבא ,גהנמה תא םיאיבמה ,רתוי
,םהרדובא רפסב אוצמל ןתינ הזל אתכמסא .יתפרצה גהנמה תעפשהב ךכ וגהנ אקווד תוצח
:ונושל הזו .דרפסב ד"יה האמב ףסוי ר"ב דוד 'רל

חספ תטיחשכ תוצח רחא אלא הוצמ לש הצמ ןישל ןיא ,ולש השרדב ד"בארה בתכו
.חספ תליכאל הצמ תליכא שקתאו ,תוצח רחא אלא הניאש

בתוכה ,ד"בארה ירבד תא איבמ אוה אלא ,ךכ גוהנל שיש וא םיגהונ ךכש ןייצמ םהרדובא ןיא
.דרפסב ךכ וגהנ אל השעמלש ,ןאכמ .ךכ גוהנל שיש

:רוטה ירבד ףוסבלו

,דעומה םדוקמ דעומל םיכירצש המ לכ ןיפוא ויהש ןיקדקדמהמ אנולצרבב יתיאר ינאו
.ורוסיא םדוק לטביש ץמחמ והשמ ומע ברעתי םאש

וגהנ הלאה םיקדקדמהש ןכתייו ,אקווד גחה ינפל תוצמה לכ תא תופאל שרוד גהנמה ןאכ
תמאב וגהנ ךיא ,עירכהל השק רוטה ירבדמ לבא ,תוצח ינפל דוע םהיתוצממ קלח תופאל
בשיש דרפס אצוי ,חמצ ןב ןועמש 'רל "העומש ןיבי" רפסב רהבתמ הז טרפ םרב .הז טרפב
:ונושל הזו .ו"טה האמה תליחתבו ד"יה האמה ףוסב רי'גלאב

ויהו ,(חספ לילב תוצמה תופאל) ןכ וגהנ אל (דרפס ונייה) םודא תוצראב וניתומוקמב
ןירוריפה וברעתי םאש ,רועיבה ןמז םדוק לכה תופאל אוה בוט יכ רמול ןיקדקדמ
.ורוסיא ןמז םדוק לטבתי הסעב והשמ

םוכיס .ז
ךרדב חספ ברעב הצמ תייפא גהנמ לש ותולשלתשה תא ראתל ןתינ וררבתהש םירבדה רואל
יפ לע ףא ,אקווד חספ ברעב תוצמה תייפא תבייחמה ,הכלה התיה אל דומלתה תפוקתב :וז
.גהונה היה ךכש ,רבתסמש

,"הנמזב" תוצמה תא תופאל שיש ,העדה תא הנושארל םיעמוש ונא םינואגה תפוקתב קר
הצמ הביבחש ,ץמח רועיב רחא ד"יב תופאל רחבומה ןמ הוצמ" ןושלה ונאצמ תחא הבושתבו
רחא תוצמה תייפא הוצמ בוביחכ וא רחבומה ןמ הוצמכ התאר וז העדש ,הארנ ."התעשב
התפאנש הצמ תרסואה ,העד אוצמל ןיא םרב .הצמ לש התעש וא הנמז בשחנ זאש ,ץמח רועיב
.זנכשאו תפרצ ימכח תצקמ ואציש םיקספב הנושאר םיעמוש ונא וז העד .תוצח ינפל

,העידי ונידיב שי ,הברדא .הז ןיעמ רוסיא לע ונעמש אל ןיידע וז הפוקתב דרפסבו סנאבורפב
שקיהה יפ לע .בורב לטבתי ,הסיעב ץמח ברעתי םאש ידכ ,רועיבה ןמז ינפל תוצמה תא ופאש
אלא ברק וניאש חספ ןברקל המודבש ,זנכשאבו תפרצב העדה השבגתה חספ ןברקל הצמ לש
ויה .םימכחה לכ לע הלבקתנ אל וז העד לבא .תוצח רחא קר תופאנ תוצמה ףא ,תוצח רחא
תובושת תעפשהב הזו - תוצח רחא תוצמה תא תופאל שי הליחתכל םנמאש ,ועבקש םימכח
שקיהה רמאנ דומלתב .וזכ הצמ לוספל ןיא דבעידב לבא - "התעשב הוצמ הביבח"ש ,םינואגה
ינפל ופאנש תוצמש .םיידומלת תורוקממ תויאר םג ואבוה .הייפא ןיינעל אלו ,הליכא ןינעל קר
ינפמ .השדח תוחתפתה השחרתה ןאכ לבא ,גהנמה טשפתה םיריתמה תורמל .ןה תורשכ תוצח
תוצח רחא תופאל רקיעהש ,העדה השבגתה חספ ברעב תוצמה לכ תייפאב םיכורכה םיישק
ןושלב הכלהה הקספנ ךכו .ו"ט לילב הצמ תליכא תבוח ידי ןהב םיאצויש תוצמה תא
.ךורע ןחלושב "םיגהונ"