"תומדקא" ןוגינ לע

ירושג .ש .מ

זישת ,אמ יניס

:רמאמה ןכות
תודחוימה םהיתוליפת תומיענו םיגחה
"תומדקא" תמיענ
םירצק םיביטומ ינש - תומדקאה תמיענב
בא תמיענכ "תומדקא" תמיענ

היונבה ,"תומדקא"ה תמיענ איה הנימב הדיחי .תודחוימ תומיענ םיגחה תוליפתל :תיצמת
דוחיה ריש תומיענ הל םימודו ,בא תמיענ איה וז המיענ .להקהו ןזחה תיב גולאיד לע
.םידרפסל םיליהת תומיענו ,םיזנכשאל

.הליפת תוניגנמ ;תומדקא :חתפמ תולימ

תודחוימה םהיתוליפת תומיענו םיגחה
דחוימ ןויזח םיווהמ ,םינושהו םיברה םהיתואחסונו םהינחל לע תסנכה תיבב תוליפתה ינוגינ
תואחסונ שי הדובעו הדובע לכ לש םימלש םיקלחל קר אל .והנבמב רדהו ראפ בר ,ונימב
תויתרמז תואחסונ שי םיקלחה םתואב תודדובה תוליפתה ןמ המכל םג אלא ,םהלשמ םינוגינו
.ולש ןחלו רמזו רמז לכו ולש ןחלו ןומזפו ןומזפ לכ ,הלש החסונו הליפת לכ .תודחוימ

ומע איבמ דעומו גח לכ .תודחוימה םהיתוליפת תומיענב םיגחה םינייטצמ דוחייב
הריוא םירצוי ,הדגהה ינוגינמ המכ דוחייב ,חספה גח ינוגינ .תדחוימ תילאקיסומ הריפסומטא
תומיענה יתש לע םג רמול לכונ תאז .םהיפנכב םיאשונ םה ביבא חור ןיעמו ,ןואגו תוריח לש
.תועובשה גח לש תוישארה תומיענה ולא ,"םגתפ ביצי"ו "תומדקא" לש

:שגרה תא תוסיסתמהו שפנה תא תושיערמה םיטויפהו תוליפתה רודיסב ןה תומיענ שולש
ריש"ל ילולימה טויפה םע דחי תבשחנה "תומדקא" לש וזו ,"הליענ-םשג-לט" ,"ירדנ לכ"
לכב ךפתשמה קותמ ןחלב "תומדקא" ןירוק ויה םעב לבקתנש גהנמ יפלו .תועובשל "םירישה
.תושפנ הייחמו המשנה תא םמורמ ןוגינהו הלודג תויגיגח הרשמו םירביאה

"תומדקא" תמיענ
,ישפוחה חסונל דוגינב .םיעובקהו םילבוקמה םינוגינה לולכממ תחא איה "תומדקא" תמיענ
רתוי וא תוחפ םינוגינ שי .תמדוק הנכה אלב תינוגינ הרימאב רשומה ןונגסה וא "רגייטש"ה
םיגוהנה תודוסיה םתוא לע ותרמז תא בצעמו ןזחה רצוי םהיפ לעש ,םירדוסמו םיעובק
ךות הרקיעמ ורצונש םינומדקמ תולבוקמ תוידולימ וא םינוגינ םה הלא .םינושאר תורודמ
הרואכל .תחא הביטחו המילש המיענל ,"ונימב ןימ" ,גוסה ותואמש תועונתה םוכיסו סוניכ
,"רמוח יתב ינכוש" םינוגינה ןוגכ ,קיודמ לקשמבו בצקמב םותחו בותכ ,בוצק ןוגינ ןאכ ירה
ןיידע םאצומ לע .תסנכה תיב תניגנל ורבעו וטגל ורדחש ,םהב אצויכו "ונאיבחי" וא "ונעימשי
תא תונבל ,םצמצלו ביחרהל ,עורגלו ףיסוהל ןזחל וחינה םוקמ השעמל .םוכיס ידיל ועיגה אל
ןוגינה ותואב תורוצאה תועונתה ןתוא דוסי לע ויתושגר תעבה ידי לע ויתומיענ תוריצי
.ונוימד חוכבש תויומדה ירואיתלו ויתונויערל תרגסמו עקר ןיעכ שמשמה ,לבוקמה יתרוסמה
םישודיח םכות לא גופסלו טולקל םילגוסמ הז גוסמ םינוגינה בורש ,רבדבש אלפה והזו
ןהש ןפואב ,ןיינע ותואבש תועונתהו חסונה םוחתב ןהש המכ לכ תושדח תומיענ ףאו תופסותו
.ואב שדחמ ךאש עדונ אלו חסונל תוגוודזמו תופרטצמ

םירצק םיביטומ ינש - תומדקאה תמיענב
לעו .םיבצקמ ינש דחא לכל .דבלב םירצק םיביטומ ינש "תומדקא" תמיענ הליכמ םצעב
םעפ לכבו .ב"א רדס יפל ןומזפה יזורח יונישב םימעפ הברה םירשה םירזוח וללה םיביטומה
תעונתב .תינרדנג תינונמה םגו ,הנדע ,תוכרב תנייטצמ המיענה .תרבוגו תכלוה ,תוקיבדה הלוע
.ףוס אלב רוזחלו ךישמהל םתפחדו ביטומל ביטוממ תדנדנתמ איה לג

תוקיתעה רכיהל בושח ללכ דועו .איה תיחרזמ הדימ - רפסמ ןיא םימעפ המיענה תלפכה
םייוצמ םיללכה ינש .חסונה תוקיתעל אוה ןמיס םינוטהו םיחוורמה םוצמצ :םילילצב
,ןללכב םילגרה שולשל אלו ,דבלב תועובשה גחל תדחוימה הניגנמה איה ,"תומדקא" תמיענב
תוכיאה תא הריבגמו גחל תדחוימ תויגיגח הפיסומ וז המיענו .המודכו ללה תרימא ומכ
חירו םעט ,גחה לש דחוימה יפואהו תדחוימה הרוצה לע הפיסומ ,םיירוקמה גחה ילילצב
ונוגינ יפל גחה תא ריכהלו ןיחבהל םיעדוי ןבר תיב לש תוקונית וליפאו ,המצעל הל דחוימ
."תומדקא" לש דחוימה

האצרהב רמאנ אוהו המיענ לש יול אלל ותליחתב לבקתנ "תומדקא"ש ,בושחל ןיא
םגו ןזחה תא םג הקיסעמה הקיתעה תינופיטנאה הרוצל םיאתמ טויפה הנבמ .תיביטטי'צר
המיענה םא ,קר איה הלאשה .המיענ תועצמאב "הינע"ל דימת הקקדזנ וז הרוצו .להקה תא
דע תוחתפתה לש בלש הרבע המיענה תמאתהש וא ,טויפה םע תחא תבב הלחה תלבוקמה
.עבק רודיסל העיגהש

רבחש ןוגינה תא םג חינהל עדי אל ךא ,טויפל ןחל םג רבח "תומדקא" רבחמש חינהל שי
תא רישל ןזח לכל הנתינ תושרש רשפאו ,םיאבה תורודלו תורחא תוליהקל ושירוהלו
.דיחא ןחל לש ןויערל ועיגה רחואמ רתוי ןמזב קרו טויפל לגיסש םינחלב "תומדקא"

רתכו טויפה רתכ :דחאכ םירתכ ינשב ושמיש םינזחהש הפוקתב רבחתנ "תומדקא" טויפה
תא םג רביח ,הליהקב ץ"ש תנוהכב ןהכל הכז טויפל ונורשכ חוכבש רשפאש ,ןטייפה .ןוחילה
.רוטליאב רקיעבו ,תונזחב זא תויוצמה תולוגסב שמתשמ היהו םילמה תא הוולמה המיענה
.ןודבאלו החכשל ,ןוחילב םהיתוריצי לכ ונודנ ,זא הניגנ בתכ רסוח לגרלש לבחו

בא תמיענכ "תומדקא" תמיענ
םיזנכשאלו םינלופל "דוחייה ריש" תמיענל המוד איה .בא תמיענל תבשחנ "תומדקא" תמיענ
תלבקב "הננרנ וכל" יקרפ תא הב םירמזמ םיזנכשאה .חרזמה ידוהי יפב םיליהת תמיענלו
חוקל הינמרג חסונבש "בוט יכ 'הל ודוה" ןוגינ ."רתסב בשוי"ו "תורימז םיענא" ןכו ,תבש
תודהיב ."ודוה" ,"אנא" ,"ונייחהש" ,"הכומכ ימ" תא הינמרגב הב םירש ןכו .תומדקא ןוגינמ
הרוצב תובהלתהב תרשומו "םילגר שולשל שודיק" תמיענב שומיש ידיל האב איה היסור
.תינונמה

דע תורודה תרוסמב השדקתנ רודל רודמ הרבעו םעב השרתשנש ךותמ ,"תומדקא" תמיענ
.ונוגינו "תומדקא" אלב גחה ראותי אל שממש