בלחב רשב

יזרא םהרבא ר"ד

ג"כשת ,ב"נ ןויליג ,יניס

:םיקרפ ישאר
:תולאש
?לושיבב הרותה הרסא בלחב רשב אקווד עודמ .א      
?'לכאת לא' אלו 'לשבת אל' בותכ עודמ .ב      
?רשב לכ התנווכ םא 'ידג' הרותה הריכזה עודמ .ג      
?'ומא בלחב' רמאנ עודמ .ד      
תולאשל תובושת
א ,חק ןילוח ,בלחב רשב תייגוס
הנשמה תבושת
היעבה ןורתפ
םוכיס

ל"זח תושרדלו "ומא בלחב ידג לשבת אל" קוספה רואיבב קסוע רמאמה :ריצקת
.הז קוספמ

ומא בלחב ידג ;בלחב רשב :חתפמ תולימ

רוסיא ומכ ,םוי םוי ייחב וב רימחהלו וב קדקדל הברמ הכ תווצמ רמוש ידוהיש ,רוסיא ךל ןיא
.ךכ לכ וב הרימחה הרותהש ,בלחב רשב

:ב ,וטק ןילוח תכסמב אבומו ,'כ השרפ םיטפשמ לאעמשי יברד אתליכמב ונדמל הכו
רוסיאל דחאו הליכא רוסיאל דחא ,םימעפ שולש 'ומא בלחב ידג לשבת אל' ,אנת"
."לושיב רוסיאל דחאו האנה

לכל אלא ,אקווד ידג רשבל הניא הרותה תנווכש ,הז רוסיאל בחר שוריפ םינתונ ונימכח
:גיק ןילוחב ונדמל הכו .הרוהט המהב לש רשב
ארק רמאד ,רזעלא יבר רמא ?(י"שר - "עמשמב המהב לכד") ילימ ינה אנמ"
םוקמ לכ אה ,םיזע ידג ןאכ .'םיזעה ידג תא הדוהי חלשיו' :(כ ,חל תישארב)
."עמשמב לחרו הרפ וליפא ,םתס ידג רמאנש
טרפ ןכ םא אלא ,זעה דלוו הש דלוו ,רוש דלוו ,תודלווה לכל ללוכ םש אוה םתס ידג
בלחב אלא ,'ומא' אקווד ואל 'ומא בלחב' ל"זח ושריפ ןכ ומכ .םיזע ידג שרופמ בותכה
.המהב לכ לשתולאש

?לושיבב הרותה הרסא בלחב רשב אקווד עודמ .א
םרפסמש ,הרותבש םירוסאה תולכאמה לכ ןיבו ,רתויב הימתמ בלחב רשב לש הז רוסיא
ותוא רוסאת הרותהש ,דחא רוסא לכאמ ףא ןיא .ןפוד אצוי תניחב ידיחיה אוה ,דואמ בר
ריזח רשב ,הז לומ הז דימענשכ רתוי דוע לדגת ההימתהו .בלחב רשבמ ץוח ,לושיבב
;דחי םתוא לשבל רוסיא םוש ןיא תאז לכבו ,םלוע רוסיא אוה םהמ דחא לכש ,סוס רשבו
.דחי לשבל רוסא ,ןירדהמה ןמ ןירדהמל םירשכ ,בלחו רשב וליאו

לשובמ לשבו אנ ונממ ולכאת לא' :וב בותכש ,חספ ןברק לע עיבצהל רשפא ,םנמא
אופא יהוז .לושיבה םצעב רוסיא ןיא לבא ,לשובמ לוכאל אוה רוסיאה םש לבא ;'םימב
?לושיבב הרותה הרסא בלחב רשב אקווד עודמ :הנושאר הלאש

יוצמ וניאש ,שודיחכ ןייצמ (ב ,דמ םיחספ) דומלתהש ,תפסונ ההימת ררועמ הז רוסיא
ותוא לכאי וליפאו ,םויה לכ בלחב רשב תורשל רתומ הרותה יפל ?והמו .םירוסיא ראשב
עודמ .בלחב רשבהו רשבב םעט ןתנ בלחהש יפ לע ףא ,הרותה ןמ הריבע רובעי אל
?רוסא לושיבה אקווד אופא

?'לכאת לא' אלו 'לשבת אל' בותכ המל .ב
התנווכש ,שרפנ ונחנאו 'לשבת אל' תפסונ םעפ בותכל הרותה הכירצ המל ,תינש
?תושרדל קקדזנ אלו ,"לכאת אל" שרופמו רשי בותכתש ןוכנ רתוי ירה ,הליכא רוסיאל

:ב ,אכ םיחספב והבא יבר לש עודיה ללכה רואל רתוי דוע הרומח וז הישוק
רוסיא דחאו הליכא רוסיא דחא ולכאת אל ,לכאת אל ,לכאי אל רמאנש םוקמ לכ"
,"הליבנב ךל טרפש ךרדכ בותכה ךל טרפיש דע עמשמב האנה
.'ירכנל רוכמ וא הלכאו הננתת ךירעשב רשא רגל' :האנהב רתומש שרופמב בותכ םשש
,אקווד הליכא - םצמוצמה ונבומב .םיכרד יתשב ןיבהל רשפא "לכאת אל" רוסיאה
לכ שי ,האנה איה ףא ?הליכא וז המ יכ .בחרה ונבומב וניבהל רשפאו .האנהל דוגינב
תבתוכ והבא יבר תעדל .הליכאה איה ןהמ תחאו ,תונהיל לוכי םדאש ,תואנה ינימ
לבא ,תונושה תואנהה ינימ ןיב רתויב תטלובה ,דבלב אמגוד רותב הליכא רוסיא הרותה
ףא עדוי יתייה ,בלחב רשב לכאת אל הרותה הבתכ ול הז יפל .תואנהה רתיל ןידה אוה
.האנה רוסיא ליבשב 'לשבת אל' תישילש םעפ בותכל הכירצ התיה אלו ,האנהה רוסיא
רצקל הרותה ךרד אלה ."לכאת אל" דחא קוספ קיפסמ ,"לשבת אל" םיקוספ ינש םוקמב
.ךיראהל אלו

?רשב לכ התנווכ םא 'ידג' הרותה הריכזה עודמ .ג
לכ רוסאל התנווכ םא ,ךר דלוו רמולכ .'ידג' אלא הרותה הריכזה אל עודמ .תישילש
?"רשב לשבת אל" הבתכ אל עודמ ?רשב

?'ומא בלחב' רמאנ עודמ .ד
,בלח לכל ,ונימכח שוריפ יפל ,הרותה תנווכ אלה ?'ומא בלחב' רמאנ עודמ .תיעיבר
!?אקווד ואל "ומא" םא ,'ומא' תרתוימו תפסונ הלמ אופא המ םשל
תובושת

לושיב רוסא עודמ (א) הלאשל
,(א ,חק ןילוח) אבר תעד ,לושיבב בלחב רשב הרותה הרסא עודמ ,הנושארה הלאשה לע
,בותכה תריזג רמולכ ,אוה שודיח בלחב רשב רוסיאש ,איה ,ול הדוה הארנכ ייבא ףאש
.םעט אלל קוח

יניעמ םלענ יכ ,ורוסיא םעט המ שקבל ךרוצ ונל ןיאו" :ריעמ ,גכ תומשל ארזע ןבא
םעט ןיבהל םיצור לכה ףא לעו ,הז םע םילשהל םינובנל השק תאז לכבו ."םינובנה
םע ידגה לשבל אוה בל תוירזכא יכ היה ילוא" :רמואו ךישממ אוה ךכ םושמ .תווצמה
וטחשת אל ונב תאו ותוא הש וא רושו' ןוגכ ,תוריבעה גוסב הז לילכמ אוהו ,"ומא בלח
.ןוליפ לצא םג םיאצומ ונא הזכ רבסה .'םינבה לע םאה חקת אל' וא ,'דחא םויב

תרסוא ירה הכלהה לבא ;'ומא בלחב ידג' ,םבתככ םירבדל קיפסמ תוירזכא לש הז םעט
אוהו ,הז ישוקב שיגרה ארזע ןבא .תוירזכאה םעטל ללכ םוקמ ןיא ןאכו ,בלח לכ
ףסואמ היהי בלחהו ,קושב בלחה ונקיו ,ןאצ םהל ןיאש ,םדאה בור גהנמו" :ךישממ
בלחמ וב שי ילוא ,בלח הנק םא הנהו .ומא הנא עדי אל ידגה הנוקה ילוא ,תובר תוישמ
ונינומדק הנהו ...ארמוחל - הרותה ןמ אוהש קפס לכו ,רבוע היהיו ,הנקש ידגה םא
."בלחב רשב ורסאו ,קפס לכ ריסהל ורימחה

בותכל .יאדווכ ן"במרה איבמ ,"ילוא"כ ותוא ןיבמ ארזע ןבאהש ,תוירזכא לש הז םעט
ריעמ ,'ומא בלחב ידג לשבת אל ,ךיהלא 'הל התא שודק םע יכ' :אכ ,די םירבדב
ונתויהל וא םילכאמב םישודק ונתויהל ותוא רוסאי לבא ,בעתנ לכאמ ונניא יכ" :ן"במרה
."ןבה וב לשבנש ,םאה ןמ בלחה תא בולחנש ,ומחרי אל ירזכא םע היהנ אלש ,םישודק

הזש שרופמ רמוא דומלתהש יפ לע ףא ,בלחב רשב רוסיאל םעט שפחמ אוה ףא ם"במרה
הרותה תווצמב ןנובתהל םדא בייחש ,ותטישל ןמאנ אוה .בותכה תריזגו שודיח
:ג"יה ,ד"פ הרומת תוכלהב וירבד הכו .םעט ןהל אוצמל ץמאתהלו
יואר ...םה תוריזג - עודי ןמעט ןיאש תווצמ - הרותה יקוח לכש יפ לע ףא"
הרותה יניד בורו ...םעט ול ןת ,םעט ול ןתיל לוכי התאש המ לכו ,םהב ןנובתהל
."םישעמה לכ רשילו תועדה ןקתל הצעה לודגמ קוחרמ תוצע אלא םניא
:הלא םילמב ,חמ קרפ ,ג קלח םיכובנ הרומב הרעשה ם"במרה עיבמ בלחב רשב ןיינעב
הדובעב םילכוא ויה ךכ ילוא .הרז הדובע חור וב שיש ,ילצא קוחר ןיא"
ותוא הרותה הרכז ,ילצא הז קזחמש הממו .םהיגחמ גחב םישוע וא היתודובעמ
הארי ,הנשב םימעפ שולש' :גחה תווצמ םע ,וילע התווצש המ הליחת ,םימעפ ינש
המ לשבת אל ,'ךיהלא 'ה' תיבל םכאובו םכיגח תעב :רמא וליאכ ,'ךרוכז לכ
."ורוסיא ןינעב ילצא קזחה םעטה והז .םישוע םה ויהש ומכ ...םש לשבתש

תוצראב רקח ןכש ,רתוי םיססובמ וירבד לבא ,ם"במרה תובקעב ךלוה אוה ףא לאנברבא
:עבוק אוה ףיקמ רקחמ דוסי לעו ,ברע
םיידגה לשבל ...םהיצוביק ןמזב הרז הדובע ידבוע השעממ היהש ...הארנ רתויהו"
הכרב חלשיו ...םהיהולאל וצרתי הזבש םבשחל ,תואובתה תפיסא ןמזב ,בלחב
היהש ...וצבקתיש ןמזב ןאצ יעור םישנא הזב םיליגר ויהש ש"כו ...םהידי השעמב
,דרפס תוכלמב םכרד הז ,הזה םויה דוע ...בלחב םילשובמ םיידג זא םלכאמ
םיעורה ינינעב תונקת תושעלו ץעיתהל הנשב םימעפ יתש םיעורה לכ וצבקתיש
רשבו ,בלחו רשב םלכאמ הזש - איה ןכ הונרקח תאז הנה - אוהה ןמזבו ...ןאצהו
יתעדיו יתשרדו יתלאש רבכו .הזה לישבתב םלצא םירחבנ רתויה םה םיידגה
לכמ רתוי ,ןאצהמ גלפומ תומכ םשש ...תארקנה ץראה הצק ,יאב םג יכ ,תמאב
,ךרבתי םריהזה הז ינפמש תמאב בושחאו .דימת םגהנמ כ"ג הז ,תוצראה ראש
םקיחרהלו ,םייוגה יכרדכ בלחו ידג ולשבי אל תוכוסה גחב וצבקתי רשאכש
..."ולושיבו ותאנהו ותליכא ךרבתי רסא ,םילילא תדובע יכרדמ קוחירה תילכת

םעטהו ,ומא בלחב ידג לשבל הרות הרסא םעט המ ,הנושארה הלאשל הבושתה יהוז
אלו ,םייוגה תנוכתמכ רוסיאה יושע ךכ םושמ .'וכלת אל םהיתוקוחבו' אוה ללוכה
אל ,ולוכ םויה לכ וליפא ,בלחב רשב ורש לבא ,דבלב לושיב ךרד אלא הרותה הרסא
.הרותה הרסא

?'לכאת אל' בותכ אל עודמ (ב) הלאשל
םג עדוי יתייה זאו ,"לכאת אל" ,שרופמ הרותה הבתכ אל עודמ ,הינשה הלאשל תעכו
ףא הבושת םצעב איה הנושארה הלאשל הבושתה .האנה רוסיא םגו הליכא רוסיא
,איה הרוצ לכב רסוא יתייה ,"ומא בלחב ידג לכאת אל" הרותה הבתכ ול .הינש הלאשל
,הליכא רוסיאל 'לשבת אל' יוטיבב הרותב שמתשמ ךכ םושמ .בלחב רשב ורש וליפא
ירבד ולא - "הרות הרסא לושיב ךרד" .לושיב ךרד הליכאל אלא התנווכ ןיאש ונעימשהל
.א ,חק ןילוחב אבר

תעבונ הז ןושלמ לבא .לושיב ןושלב הליכאל השמתשהש ,הרותה העימשמש הלוק יהוז
םהילע בייח וניא "לכאת אל" שרופמ םהב בותכש הרותבש םירוסיאה לכ יכ ,הרמוח םג
דע םח אוהשכ ועמגו בלח החמה לשמל םא לבא ,האנה ךרד םתוא לכא ןכ םא אלא
השמתשה אלא "הליכא" הרמאנ אל בלחב רשבב לבא .רוטפ הז ירה ,ונממ ונורג הווכנש
וליפא ותוא רוסאלו וב רימחהל ידכ ,לושיב ןושלב ,תרחא ןושלב הליכא רוסיאל הרותה
לש הרידק ךותב רמ רבד בריע םא" וליפא ם"במרה קסופ ךכ םושמו ,האנה ךרדכ אלש
,א ,הכ םיחספב ייבא תעד יהוז .(אי ,די תורוסא תולכאמ) "בייח - ולכאו ...בלחב רשב
."ותאנה ךרדכ אלש וליפא וילע םיקולש רמול ,ופוגב הליכא בתכ אל יכהל" :ונושל וזו
,אליממו ."לכאת אל" הרותה הבתכ אל המ םושמ ,הינשה הלאשל הבושתה איה תאז
אל' ףסונ קוספ בותכל הצלאנ ,האנה רוסיא ףא ללוכה ,"לכאת אל" הבתכ אלש ןוויכמ
.האנה רוסיא ליבשב 'לשבת

שולש - ומא בלחב ידג לשבת אל" :לאעמשי יברד אתליכמה הטקנ הב ךרדה יהוז
ךרוע ,ישא ברו ."לושיב רוסיאל דחאו האנה רוסיאל דחאו הליכא רוסיאל דחא :םימעפ
בר אב לכה ירחא :הלודגה האילפה האב ןאכ לבא .ב ,וטק ןילוחב התוא איבמ ,דומלתה
עודי רוסיאה םצע ."?הליכאב רוסאש בלחב רשבל ןינמ" :(ב ,דיק םש) לאושו ומצע ישא
עמשמ .הרותב רוקמה ,ןינמ קר איה הלאשה לבא ,םוי םוי ייח ךותמ דימתמו זאמ היה
,קוספ שפחמ אוה !"?הליכא רוסיאל אב "לשבת אל"ש ,לאעמשי יבר לש דומילה ךרדש
לכאת אל' "רמאנש" :הרצק ותבושתו ,ותוא אצמ אוהו ,"לכאת אל" שרופמ וב בותכש
?ןינמ האנהב ,הליכאב אלא יל ןיאו .לכאת לבב אוה ירה ךל יתבעתש לכ - 'הבעות לכ
אל ,לכאת אל ,לכאי אל רמאנש םוקמ לכ :רזעלא ר"א והבא יבר רמאד ,והבא יברדכ
ךרדכ בותכה ךל טורפיש דע ,עמשמב האנה רוסיא דחאו הליכא רוסיא דחא ,ולכאת
."הריכמב םיבכוכ דבועלו הניתנב רגל ,הליבנב ךל טרפש

הכורא המישר האב וז החיתפ רחאל .'הבעות לכ לכאת אל' :רמאנ (ג ,די) םירבד רפסב
אל' רוסיאב תמייתסמ המישרהו ,תופועבו םיגדב ,תומהבב ,םיאמט םייח ילעב לש
החיתפבו ,הבעות הז ירהו ,בלחב רשב לושיב תרסוא הרותה .'ומא בלחב ידג לשבת
.בלחב לשובמה רשב לא ףא סחייתמ אוה ירהו ,הבעות לכ לכאת אל :שרופמב רמאנ

ךרדב הליכאה רוסיא תא דמול אוהו ,דומלתהו אתליכמה לש תושרדה תא בזוע ם"במרה
:בתוכ אוה ,ב"ה ,ט"פ תורוסא תולכאמ תוכלהב .וילכ-יאשונ תהימת תררועמה ,השדח
וליפאו :רמולכ ,לושיבה רסאש ינפמ אלא הליכאה רוסאלמ בותכה קתש אל"
רסאש רחאמ ,תבה רוסאלמ קתשש ומכ ,ותליכא רמול ךירצ ןיאו ,רוסא ולושיב
."תבה תב

רמאמה ךשמה