"םינימה תכרב"

(תוכרב תכסמ רואל םינימה םע קבאמה)

והירבג קחצי השמ םייח

ט"שת ,ד"מ יניס
(תורעה אלל ספדנ)


תוכרב תכסמ ,םייסיא ,םיקודצ ,םינימה תכרב :חתפמ תולימ

םקבאמ תובקע תוארל ןתינ םהב תוכרב תכסמב תונקתו תורמא ראתמ רמאמה :ריצקת
םינימה תכרב איה תטלובה הנקתה .ינש תיב ימיב ומקש תותכב םימכח לש
.םירצונה דגנכ תנווכמה


א


היהש השקה קבאמה תובקע תטלוב הדימב םירכינ ,הפ-לעבש הרותל הנושארה ,תוכרב תכסמב
לארשיב ומקש תונושה םינימה תותכ םע ,רודל רודמ תרוסמה יכישממ ,םישורפה לארשי-ימכחל
,דעומו גח ,תבש תוכלהב םיטלוב םילדבה םינימה ןיבל םישורפה ןיב ויה .ינשה תיבה תפוקתב
.םיידוהיה םייחה חרוא לש ימוי-םויה עבטמה תא תועבוקה תוכרבבו תוליפתב דחוימבו

ללגב ךא .ויקולא םע וחיש -ירבדל םייוטיב ומצעב ול שפחי ונוק לא ללפתמה םדאהש ,יוצר םנמא
תרימש לע הריתי הדפקה דיפקהל םימכחה וחרכוה תונושה םינימה תותכ לש הקיזמה םתעפשה
:הקיתע אתיירבב רמאנ הנה .הנמזו הליפת ינינעב העובקה הרוצה
ליגר םא ,תסנכה -תיבל סנכנ ברעב הדשה ןמ אב םדא ...םהירבדל גייס ושע םימכח"
.ךרבמו ותפ לכואו ,ללפתמו עמש תאירק ארוקו הנוש תונשל ליגר םאו ,ארוק תורקל
.(ב ,ד תוכרב) "התימ בייח םימכח-ירבד לע רבועה לכו

בייח ינתק אלו אתכוד לכב אנש יאמ :ולאשש ,םמצע ארמגה ימכח תא האילפה הריתיה ארמוחה
ןאממ יקופאל :םהמ דחאד םיצורית ינש הז לע שיו ?התימ בייח ינתקד אכה אנש יאמו ,התימ
.תושר תיברע תליפת רמאד

םע ףירח קבאמ ושוריפ םימכח תצע לע רבועה תא התימ בייחל הריתיה ארמוחהש ,רורב
תותכ לש םיקייודמה ןהיתומש תא טרופמ ןפואב ונל ריבסהל תחרוט ארמגה ןיא ,םידגנתמ
אתפסותב .יללכ ןפואב םירדגומ םה .ןימ םשה תחת םבורב םתוא הלילכמ איהו תונושה םינימה
תייחתב ורפכש ,רובצ יכרדמ ןישרופש םיסרוקיפא ,םירסומ ,םידמושמ ןינימ" :גי קרפ ןירדהנס
םלוע רדסבו "(שדקמה-תיב =) לובזב םהידי וטשפשו םייח-ץראב םתיתח ונתנשו . . . םיתמה
."םימשה ןמ הרות ןיא םירמואהו" :ףיסומ ג"פ

תויהל ךירצש הממ הנושה םדא ןימ ונייה ,ןימ לש הז לידבמ ןמיסב היה יד םייוצמ ויה םינימהשכ
רשפאה לככ םיבר םיטרפ - םיינויע םימעטמ - דומללו תעדל ונא םינינועמ התע םלוא .ליגר ידוהי
.םדק ימיב וניתובאל ויהש ,תועדו תונומא םוחתב תומחלמ לע

םהיתוחולש לע ,םיאקיטסונגו םירצונ ,םייסיא ,םיקודצ - הירוטסיהה ןמ תועודיה תותכה לע ףסונ
תכ .הדוהי-רבדמ תכ :םשב הארקנש תמיוסמ תכ לש היבתכ וניניעל בורקמ הז ולגתנ - תונושה
שדח רמוח ףשחנ ומויב םוי ידמ טעמכ .םלועה לכב םירקוחה י"ע יביסנטניא ןפואב התע תרקחנ וז
םירקוחה בור .הדוהי-רבדמ תכ לש קיודמה היוהיזב תורמסמ עובקל ,ןיידע השק .תורעמה ןמ
וא םיקודצה םע םג םתוהזל םיסנמה םירקוח שי יכ םא ,םייסיאה לש תוחולשה תחא הב םיאור
ויהש תותכה ןמ ,טעמב וא הברהב ,םינושו תדחוימ תוימצע ילעב םהש םידומ םלוכ .םישורפה
,םייסיאה לשמ תויופעתסהה תחא איה הדוהי -רבדמ תכש ,העדל ףרטצמ ינא .הכ דע ונל תועודי
תכ ךותמ תינויער הניחבמ תורצנה תופעתסה ,תורצנה לש ינויערה רצויה-תיב אצמנ וז תכבש ןכו
.םהיחילש לש תוירוקמה תכרפהל םיששוחה םירצונה םירקוחה ןיב הבר תושגרתה הררוע וז


ב


קודבל התע הסננ .םינימה םע קבאמה יכרד לע בר רמוח עקושמ תוכרב תכסמבש ונרמא
.םירבדה םינווכמ תושרופה תותכה ןמ ימ לא עובקל ןויסנ בגא ,תואמגוד

:הנביב םינימה תכרב תנקת םצעב ליחתנ
ןהל רמא .הנביב רדסה לע לאילמג ןבר ינפל תוכרב ח"י רידסה ילוקפה ןועמש :ןנבר ונת
הנקתו ןטקה לאומש דמע .םינימה תכרב ןקתל עדויש םדא שי םולכ םימכחל לאילמג ןבר
.(ב ,גי הליגמ םג האר ,ב ,חכ)

םויכ הליחתמ איהו הרשע הנומש תליפתב הרשע םיתשה הכרבה התנוש הרוזנצה ללגב
תואחסונ ואצמנש רחאל םלוא ". . . הוקת יהת לא םינישלמלו" ןושלב זנכשא תואחסונב
ןולא והילדג בושחה רקוחה לש ורקחמ יפל ררבתנ הזינגה ןמ לארשי-ץרא לש הליפתה
:ןושלה הזב היה לאילמג ןבר ימיב ןקתנש הזל רתויב בורקה הכרבה לש עבטמהש ,ל"ז
וחמי ודבאי עגרכ םינימהו םירצונה .ךיתרותל ובושי אל םא .הוקת יהת לא םידמושמל
.ובתכי לא םיקידצ םעו םייחה רפסמ

.ובושי דועש הוקתה תעבומ םהיבגל .הרז הדובעל ורבעו םתד תא ורימהש םידוהי םה םידמושמה
- םינימה רקיע םהש םירצונה תכ ונייה ,םינימהו םירצונהש שרופמב רמאנ הליפתה ךשמהב םלוא
.םייחה רפסמ וחמיו ודבאי

רודה ףוס רבכ והזש ,הנביד לאילמג ןבר ימיב ןברוחה רחאלש ינשה רודב הנקתוה וז הנקת
תודהיה ןיב יפוסה דוריפה ךילהת רבכ םלשנש הרומ םינימה תכרב .םירצונה תכ דוסייל יעיברה
תונושה םינימה תותיכ לכ .הלא םישרופ םינימ לש םתבושתמ םישאיתמ תודהיה ישאר ,תורצנהו
המואה ללכמ ושרפ םירצונה םלוא .לארשי ברקב וראשנ ,םייסיאהו םיקודצה ומכ ,םירצונל ומדקש
,םיימורה דגנ המחלמב ופתתשה םיקודצהו םיסיאה ,תילארשי-ללכ תוירחאו לוע םהילעמ וקרפו
ימור תוכלמ דגנ השק המחלמב םמצע ףתשל ךרוצ ואר אלו םילשורי תא ובזע םירצונה םלוא
הב הללוחתנ .תושרופה תותיכה ראשמ התיה הנוש םירצונה םינימה תכ ,םילשורי בירחמ סוטיטו
ףיטהו םייוגה לא הנפ ,םינושארה היגיהנמ ןיבש תטלובה תוישיאה ,סולואפ .תואצות תבר הרומת
תורודה תשולש ךשמב םלוא .תידוהי-םינפה הנושארה התרגסממ ,אופיא ,הגרח תורצנה .םהל
םגש ןינעמ .םידוהי יאצאצמ וא םידוהי תויהל תורצנה לש םיירקיעה םיגיהנמה וכישמה םינושארה
ץע" םה םילילאהש ,םימודק םיידוהי הרבסה יכרד יפל התיה תולילאה םע םהלש קבאמה ךרד
אל הלאל .םירכנ יאצאצמ םירצונ לא עירכמ ןפואב הגהנהה הרבע יעיברה רודב םלוא ."ןבאו
הרבסהה יכרד יפל תורצנה תא ריבסהל ולחה הלא .ידוהי תסנכ-תיבל ךליל תדחוימ הכישמ התיה
וביטיה הלא םילילא ידבוע יאצאצ .תולילאה םע קבאמה יכרדב יוניש םג לח .ימורו ןווי יליכשמ לש
ןה תוילילאה תויגולותימה תודגאהש תונעטב ם"וכע תונומאב ומחלו ם"וכע יסומינ תא ריכהל
,םייגאמ םיסכט "ם"וכעל" שיש םעדיב ,תענכשמ הנניא "ןבאו ץע" תנעטש וריכה םה .תוסג
.תיגולותימה תילילאה הנומאה תא ופיקתה ןכלו ,ןבאו ץע ךותב םיהולא חור םיסינכמה

.תורצנהו תודהיה ןיבש םיסחיה תשרפב העירכמה הרומתה אופיא הלח הנביד לאילמג ןבר ימיב
תסנכה-יתב לא אובל לאילמג ןבר לש ונמז דע וכישמה רשא ,םיירצונה-םידוהיה לש םבור בור
תויהלו אובל ולכי אל םה .ךליאו ןאכמ קחרתהל וחרכוה ,םתא חכוותהלו םידוהי םע דחי ללפתהל
ימ לכב הברה ודשחו "םינימה תכרב" ןינעב דאמ ורימחה םימכחה .םמצע תא ללקל םיצלאנ
תואיצמב םיזוחא "םינימה תכרב" תרימא יניד לע םיקיתעה םייכלהה תורוקמה .הב העטש
.םהה םימיב םיירצונ-םיידוהיה םיסחיה

םינינועמ םתיערמ ןאצו םירכנ יאצאצמ םיטלובה םירצונה םיגיהנמה דוע ויה אל ינשה דצה ןמ
םג ךכ לע תודיעמ ,השעמל םג תערכמ הדימבו הכלהל םלש היה דוריפה .ידוהיה תסנכה-תיבב
תיצחמב) אבנ-רב תרגא :ןהו ,תודהיה לא םסחי לע תורצנה לש תוישארה תויטגלופאה תודועתה
,(200 תנשמ בוריקב) ןופרט ידוהיה םע סונאילוטרט לש חוכיווה :(הינשה האמה לש הנושארה
םירכנ יאצאצמ טלובה ירצונה טגולופאה .(בוריקב 250 תנשמ) סניגירואו ןאירפיק לש םיבתכהו
אוה .(ןופרט יבר ורוד-ןב םע ותוהזל םיצורש) ןופרט םע חכוותמ םכש ריעה ןמ ןיטסוי ףוסוליפה
."םירצונה תא םכיתויסנכ-יתבב םיללקמ םידוהיה םתא" :ורמאב םינימה תכרב תא הארנכ ריכזמ
םירצונה .םויב םימעפ שולש םתוא םידנמו םירצונה תא םיללקמ םידוהיהש ריכזמ סוינפיפא םג
םיאור םה .ןטשה לעפמכ םידוהיה תנומא תא םיאורש םהמ שיו םידוהיה תא םה םג םיללקמ
הקיתעה לארשי תסנכ לע הריעצה םתיסנכל ןוטלש םיעבותו םידוהיה לע םינוילעכ םמצע
.םירומאה םיירצונה םיחוכיווה יבתכ לכב טלוש ינייפוא וק ."ריעצ רובעי ברו" קוספה לע םכמתסהב
ןאכ ןיא .דבלב "םייתורפס" םיסופיטו םיבולע םיטסיטאטס קר םה םיחכוותמכ םיעיפומה םידוהיה
תעידימו תודהיה תנבהמ רבכ םיקוחר וללה םירצונה תועדה יגוה .היח הנומא-ילעב םע םיחוכיוו
ירצונה ןויסימה .םינושארה תורודב חוור היהש ,םידוהיה ןיב ירצונה ןויסימה קספנו ךלה .םידוהיה
.םייניבה ימיב קר שדחתנ םידוהיה ןיב

- וז תכ ינב ."םינויבא" םשב הארקנש תחא ןהיניבו תותיכב תעפושמ התיה המודקה תורצנה
םתעפשה ךא ,תידוהיה המואה לא הקיז לש המ-תדמ רומשל ושקיב - םידוהי יאצאצמ םלוכ
תכרב תנקתב עירכה הנביב לאילמג ןבר לש וניד-תיב" ,םלועה ןמ הרבע תכהו תטעומ התיה
.(ןולא והילדג) "תידוהיה תורצנה לש הלוטיב - הירוטסיהב הלודג התאצותש הערכה םינימה
םייתד םימגפ ינימ לכ הינשל תחאה תוסחימו וז תא וז תונומאה יתש תוללקמ ךליאו ןאכמ
.םהמ קחרתהל ללכבו םהירבדל ןיזאהל אלו םלצא ךליל אלש ושקב לארשי-ימכח .םיירסומו
רמואו תכל קיחרמ ןופרט יבר .ם"וכע ןיבל םירצונה ןיב לארשי-ימכח וניחבה דוע ןושארה ןמזב
וליפאש ,ןהבש תורכזאה תאו םתוא ףורשא ינאש (םינימ ירפס =) ידיל אובי םאש ינב תא חפקא"
.ולא לש ןהיתבל סנכנ וניאו הרז הדובע תיבל סנכנ ושיכהל ץר שחנ וגרוהל וירחא ףדור םדא
לדבהב תאז לכב ריכמ ןופרט יבר .(א ,זטק תבש) "ןירפוכו ןיריכמ ןיא וללהו ןירפוכו ןיריכמ וללהש
הכלה ,ם"וכע יאצאצ ויה הינימאמ בורשכ ,ןכמ רחאל םלוא .הרז הדובע ידבועל םירצונה ןיבש
,הקיסה תודהיה .הישודק תונומת ןחלופ םע המילשהו םילספה ןחלופ םע הרשפתנו תורצנה
.הרז הדובע ידבוע ןיד םירצונל שיש ,העבקו תיכלה הנקסמ וז העפותמ ,הארנכ

תא םיפקשמה ,תוכרב תכסמב וניתורוקמב ןייענ ,היתואצותו "םינימה תכרב"ל עקרה רואית רחאל
הל רמא :ריאמ יבר לש ותשא הירורב םע חכוותמ ירצונ ןימ .הז קבאמ לש תימוי-םויה הנומתה
ינר" ביתכ :הירורבל (ירצונ וא ,ןימ בותכ היה רוקמב ,יקודצ ספדנ ונלש םיסופדב ==) אנימ אוהה
ינב םיבר יכ ביתכד ארקד היפיסל ליפש איטש :היל הרמא ?ינר הדלי אלד םושמ הדלי אל הרקע
םינב הדלי אלש הרקע השאל המודה לארשי-תסנכ ינר . . . אלא 'ה רמא הלועב ינבמ הממוש
אק הוה"ו ירצונ ןימ תפסונ הללק ללקל הצר יול-ןב עשוהי יבר .(א ,י תוכרב) "וכייתוכ םוניהיגל
ויה םירצונהש םהה תורודב תימוי -םוי העפות וז התיה .(א ,ז תוכרב) "יארקב אבוט היל רעצמ
רתוי תרחואמ הפוקתב םג .םייתד םיחוכיוול םתוא םיררוגו םינוש םיקוספב םידוהיה לא םילפטנ
.(א ,י) תוכרב תכסמב רכזנ הז םגו ,ןירסיקב ירצונה זכרמה ישנא םע חכוותהל והבא יבר הבריה
חכוותמה לש ורוד ןב) לאעמשי יבר הזיב המכ דע .ינצקוע געלב ללכ ךרדב בישה ידוהיה דצה
םהב לזלזו םירצונה םינימה תא ( (ב ,ה הגיגח),היננח ןב עשוהי יבר םלועה תומוא םע לודגה
.(ב ,ונ תוכרב) םהמ דחא לש ויתומולח ןורתפ ןפואמ תוארל רשפא


ג


.הדוהי-רבדמ תכ דחוימבו םייסיאה תכ ,םיקודצה תכ :תורחא םינימ תוצובק לא הנפנ התעו

םלועה דעו םלועה ןמ םירמוא והיש ,הנקתה הארנכ הנקות םדגנו םיתמהו תייחתב ורפכ םיקודצה
תרימא לוטיבל האיבה "םינימה תניט"ש וניתורוקמב רפוסמ ,(תוכרב תכסמב הנורחא הנשמ)
:םויה תליפתב תורבדה-תרשע
לכב תורבדה תרשע ןירוק ויהיש ןידב :ןורמא ןוהיורת ןמחנ רב לאומש יברו הנתמ ברד"
ול ונתינ םדבל ולא םירמוא ויהי אלש םינימה תניט ינפמ ןתוא ןירוק ןיא המ ינפמו .םוי
.(א ,בי ילבב הושה ;ג"ע ; ג ,א קרפ תוכרב ,ימלשורי) "יניסמ השמל

(א ,ה דימת) שדקמב גוהנ היהש גהנמה תא שדחל םיארומא המכ ושקיבש שריפ ןולא והילדג
הלא םינימש יל הארנ .םינימה תמוערת ינפמ םוחד םימכחש אלא ,עמשו םירבדה תרשע אורקל
.םיקודצ םה ןאכ םהילע רבודמש

םה םהילע םירורבה תורוקמה ךא ,הנורחאב הברה הילע םירבדמש תירותסמ תכ וז םייסיאה
הלעתש שמשל םתליפתב םיארוק וליאכ ויהש ,והיתתמ-ןב ףסוי םהילע רפסמ םוקמ לכמ .םיטעומ
לע ךרבמה :ז ,תוכרב אתפסותב הדוהי יבר ירבד םינווכמ םדגנש רבתסמ .(ה ,ח ,ב תומחלמ)
.תונימ ךרד ונייה ,תרחא ךרד וז ירה המחה


ד


הארנ .המ-תדימב םהילא םיבורק - רומאכ - ויהש ,הדוהי-רבדמ תכ ישנא לא רובענ םייסיאה ןמו
ישנא לש םגהנמ דגנ תנווכמ ,ב ,טכ תוכרב תכסמב תרכזנה לארשי-ץרא ימכח ולליקש הללקש ,יל
."המח ימודמד םע ילצמד ןאמא אברעמב הלע יטייל" :ארמגה ןושל וזו .הדוהי-רבדמ תכ

הדוהי-רבדמ תכ ישנא - רומאכ - םה הלא םיטוס .הרשיה ךרדמ םיטוס שיש ןמיס םיללקמ םא
,הארנכ ,וללפתה תכה ישנא .םהלשמ הליפת רדסו תוכרב רדס םהל היהש (?םייסיאה ידימלת =)
:םהיבתכב שגדומ ןפואב רמאנש יפכ תורואמה יפוליח םע קוידב הממיב םיימעפ קר
,ותפוקת םע רוא תלשממ תישרב
ךשוח ירומשא תישרב וקוח ןועמ לע ופסאהבו
.(1 הרוש י ףד דחיה קרפ)

:תוידוהה תליגמב תלפוכמו הריתי השגדהבו
דימת ןנחתהו לפנתהל הלפתו
ץקל ץקמ
(ותנוע)ממ רוא אובמ םע
ונוכתל םוי תופוקתב
ברע תונפב לודג רואמ תוקוחל
ךשוח תלשממ תישרב רוא אצומו
רקוב תונפל ותפוקתב הליל דעומל
רוא ינפמ ותנועמ לא ופסאה ץקבו
םמוי אובמו הליל אצומל
.(ד4-- תורוש 12 ףד)
שמשה תאיב םדוק החנמ תליפת םג ללפתהל ןומדק גהנמ היה םייקש ,וניתורוקמב םיזמר שי
היה יסוי 'רש ימלשוריה תא איבמ לאננח וניבר .תורואמה ףוליח ןמזל דאמ ךומס ונייה ,טעמכ
.םוי לש ויוצמ תעל המח ימודמד םע ילצמ

ללגבש ,ינרובס .החנמ תליפתל ןווכמכ םישרפמה ןמ קלח י"ע שרפתמ "םוי לש ויוצמ תעל" יוטיבה
ךכ לכ הכומס היהת אלש ,החנמ תליפת תמדקה לע םימכח ודיפקה וז םינימ תכל תודגנתהה
.ברעב שמשה תאיבל

היה הז .תושר וא הבוח איה תיברע תליפת םא הלאשה הררועש תושגרתהה תא םג םירכוז ונא
חכ-זכ תוכרב "םויב וב" לש תוערואמב לאילמג ןברו עשוהי יבר ןיב םישקה םיחוכיווב ירקיע ריצ
ירבד לע רבועה"ש ליעל ונרכזהש הקיתעה אתיירבב םג הארנכ זמרנ רבדהו (ד ,ד םידי הנשמ)
ויהש ,רבתסמ ."תושר תיברע תליפת רמאד ןאממ יקופאל" שיגדהל האבש ,"התימ בייח םימכח
ןתנ רשא ,םתא השק קבאמ היה שוטנו ,םויב תוליפת שולש לע םימכח תעד ולביק אלש םינימ
.םישורפה לארשי ימכח ןיב םיפירח םיחוכיווב םג ויתותוא

ונאצמש ,(ב ,גל) "ותוא םיקתשמ םידומ םידומ רמואה" םילמה גוז תרכזה האילפמ דחוימב
:תוידוהה תליגמב םתמגוד
.הדומ הדומ התרבגה רמח רציבו רפע םע התלפה יכ ילא הכדוא
.(3 הרוש ,11 ףד)

רכזנש המ לכ השעו רמוחה ןמ רצונש ,רפא אוהש ,םדא םע תושעל אילפה 'הש רמול םתנווכ
.ריבחתה תניחבמ ולוכ טפשמה םע הפי תורשקתמ ןניא "הדומ הדומ" םילמה ."הדומ הדומ"ב
יוטיב ידיל ואב הבש "הדומ הדומ" םילמב הליחתמה תמייוסמ הליפתל זמר ןאכש יל הארנ
וא ,הליפתל תזמור תוכרב תכסמב ונלש הנשמה םגש ,רבתסמ .תכה לש תונומאו תונויער
םידומ" וא ,"הדומ הדומ" לש אלמה חסונה הלגתנ אל הכ דע םלוא .וז תמיוסמ הלומרופל
םגפה תנבהב המודק הפוקתב רבכ ושקתה ןכלו .ןמזה ךשמב חכתשנ הארנכו ,"םידומ
ךכ לע רמאנו .ומצעלשכ "םידומ םידומ'" יוטיבב ער םוש ןיא הרואכל יכ ,הז םילמ גוזב שיש
:ימלשוריב
לבא .רובצב רמא תאד אדה ,"רקש ירבוד יפ רכסי יכ" קחצי יבר רב לאעמשי יבר רמא
.(ג"ע ;ט ,ה"פ תוכרב ימלשורי) עמש עמש ,ןמא ןמא היתוכדו םה םינונחת דיחיב


ה


רמואה :(א ,ה) הליגמ הנשמב דחוימבו תוכרב תכסמב הנשמב תודחא תואחסונ יפל ונאצמ
םייאקיטסונגה םיעדויה תכל בסומ הזש ןכתי .(א ,דל) תונימ ךרד הז ירה םיבוט ךוכרבי
םידגונמכ םראבל םג רשפא ,םלוא .םיער םיהלאו םיבוט םיהלא םויקב ונימאהש ,םייטסילאודה
.לווע ינב םיעשרלו (םיבוט =) םיריחבל םלוכ םדאה-ינב תא וקליחש הדוהי-רבדמ תכ תונומאל
םע היה א"ע ,גי - ד"ע ,בי תוכרב ימלשוריב אבומה טרופמה חוכיווהש ,רורב הארנ םוקמ לכמ
."םלועה תא וארב תוהולא המכ יאלמש 'ר תא ולאש" וללה םינימה .םיאקיטסונגה


ו


.(ב ,חכ תוכרב) !ןויגהה ןמ םכינב וענמ :רזעילא יבר תאווצב רכזנש םיחנומה דחאל הנפנ התעו
םוליגרת לא :י"שר .ך"נתה לש םייוסמ דומיל ןפואל ןאכ הנווכהש םינושארה ידיב איה תרוסמ
:יריאמה םחנמ 'רו ,ידמ רתוי ארקמב
."הריפכ לש דצ הזיא חיכומ וטושפש רבד לכב ותרוצב קוספ רותפל אלש םתודלימ םכנחל"

רבדמ תכ ישנא לש םמעט יפל םירשפ תואצוה םשל תוארקמה דומיל ךרדל יוניכ הז היהש ,ןכתי
ירבד רשפ תא ןיבה םהלש קדצה הרומש םה םיראפתמ ללכבו ,םלצא רכזנ "וגה" חנומה .הדוהי
הרבע "ןויגה"ה לש הקינכטה .(9--4 תורוש ז קוקבח רשפ) םמצע םיאיבנהמ רתוי םיאיבנה
וענמיש וידימלת תא ריהזה רזעילא יברו םיחוכיווב םידוהי וכשמש םירצונה לא תכה ןמ הארנכ
השק רמאמ ןיידעד ,תחכומ יתלב הרעשהכ קר הז רבסה יתאבה .ןויגהב קסעתהלמ םהינב תא
.ףסונ ןויע ןועט הז


ז


דוגינב ואב יכ ןכתיש ,תוכרב תכסמב תוכלהו תורימא רפסמ רוציקב דוע ריכזא ירבד ףוסב
:םינימה תותיכ לש תועדו תונומאל

םירצונה וז הנומא ושרי םהמ .האובנ לש תמייוסמ הגרדל וכזש ,ונימאה הדוהי-רבדמ תכ יגיהנמ
םכותב ויה .תומולח ימלוחו םיאיבנ תוקהל וצרפתה תורצנה תובקעב .האובנה שודיחל ונעטש
םימכח תעד .ןחלוש ינפל וכרע :שדוקה חורה רמא הכ :רמאו אבש ירצונ איבנ ןוגכ ,דאמ םילקנ
יברל םימכח לש ההימתה ירבדל רשפ ןאכ שי ילואו .איבנ תויהל רמיתהש יממ החונ התיה אל
.(ב ,דל תוכרב) התא איבנ יכו ול ורמא :אסוד ןב אנינח

.(ב ,בכ) ארזע תליבט תא לטבל תואיצמה רואל ןוכנל ואר םימכחהש רפוסמ תוכרב תכסמב
דומעל לוכי היה אל רובצה בורש ,וז הרמוחב לקהל ךרוצה םע ומילשה אלש םימרז הארנכ ויה
,תושיא ייחמ תושירפ לש הבורמ הדימב ללכב וגהנ (הדוהי רבדמ תכ םג ילואו) םייסיאה .הב
זכרמ - ןארמוק תברוחב ואצמנש (הליבטה תומוקמ =) תוכירבה .תוליבטב וברה םה ,םלוא
ילבוט" לש תוחולשה תחא םע םייוהיז תורשפא לע הלאשה תא תוררועמ - הדוהי-רבדמ תכ
.(םידי תכסמ ףוס אתפסות) "תירחש

רואתה ךותמ ונא םיעדוי .(דועו גכ) אסכ-תיב לש םיגהנמו תוכלה בר טוריפב ורכזנ תוכרב תכסמב
ךשוח-ינבב רוא-ינב תמחלמ תליגמ יפלו (ט ,ח ,ב תומחלמ) םייסיאה לע והיתתמ ןב ףסוי לש
קוחה תא וטושפכ םבשומ תומוקמב םייקל ולדתשה וללה תותכה ישנאש ,הדוהי-רבדמ תכ לש
ןכתי .(גי ,גכ םירבד) "הנחמל ץוחמ ךל היהת דיו" :המחלמ הנחמל רשקב הרותבש יאכראה
הטושפ וז הוצמ םייקל ולכיש ,וללה תותכה ישנאל דוגינ לש המינ םושמ אסכ-תיב תוכלהב שיש
תפה עוציב תוכלה ןיבש דחוימבו הוושב ןויעל םוקמ םג שי .רבדמב םתוררוגתה ללגב העמשמכ
.הדוהי -רבדמ תכ לש הדועסה יגהנמ ןיבל תוכרב תכסמבש הדועסהו

תכסמב הנורחאה הנשמבש םימש םש תרכזה תנקת לע טרופמב דמוע דנרב עשוהי ר"דה ידידי
ד"ויב הכרבה תחיתפבש (תונימה ךרד =) תרחא ךרד לע ןכו םינימה תלקלק לטבל האבש ,תוכרב
.םש ימלשוריבו תוכרב ףוס אתפסותב תרכזנה ,ד"מל ף"לאב התמיתחו א"ה

יניינעב תוירוקמ לש עפש הפ-לעבש הרותה לש הנושארה תכסמב שיש וז הריקסב אופיא וניאר
סוניכב םשה הצרי םא ןייענ .תושרופ תותיכ םע םהב וקבאנ לארשי ימכח רשא תועדו תונומא
םיגחו תבש תוכלהב םיידוסי םינינע לע דעומ רדסב ל"זח תורוקמב פ"עבש הרותל ינשה יצראה
.םינימה ךרד לע םימכח וקלח םהב םג רשא