ירבעה טפשמב השיא תודע

רצלוה ןושרג

אלשת ,זס יניס

:רמאמה ןכות
דעכ השיאה תולספל תורוקמה
דעכ השיאה לש תירוקמה התולספל םימעטה
דומלתבו הנשמב דעכ השיאה
תונוממ ינידב דעכ השיאה
םינושה תונוממ ינידב התודע .1   
ןיקיזנ ינידב התודע .2   


ילילפהו ישיאה דמעמב ,תונוממ ינידב הכלהב השאה לש הדמעמב קסוע רמאמה : תיצמת
.תודעבו

.השיא תונמאנ ,השיא תודע : חתפמ תולימ


תא םיווהמ רשא םה-םה .רתויב ךרע בר אוה םדיקפת ,תונושה טפשמה תוטישב תויאר יניד
רישכמה םתויהב ,הרבחב רשויהו קדצה תטלשהל תיטפשמ תכרעמ לכב ירקיעה ילכה
קר .תקולחמב יונשה ןיינעב תיתדבועה תמאה תגשהל טפשמה יתב םירתוח ותועצמאבש
לע ליחהל אוה לוכי ,וינפבש תויארה רואל תודבועה תכרעמ תא ,ומצעל שבגמ טפושהש רחאל
.ןד אוה היפל הטישב םייתוהמה םייטפשמה םיללכה תא םירבדה

תטיש הנוש וז הניחבמ .תודעה ילוספ לע תילאודיבידניאה התפקשהו תיטפשמ הטיש לכ
רשאב ,תושידחהו תושדחהמ רמול ךרוצ ןיאו ,תוקיתעה טפשמה תוטיש בורמ ירבעה טפשמה
.דעכ השיאה לש התורשכ תייעב - ירבעה טפשמה תטישב הב תמייק

יכ ,תונושה היתופוקתל תיתכלהה תורפסה לכ ךרואל םילקתנ ונא וז היעבב תוטבלתהב
לוספל ףאו רוטפל יוצר םנעמלו םללגב רשא םייביטקייבוא םינותנו םיאנת םימייקש תורמל
רתוול רודו רוד לכבש םימכחל היה השק תאז לכב ירה - טפשמב דע תווהלמ השיאה תא
וז ךרדב םג רזעיהלו תמאה תא רואל איצוהל ידכב ,דעכ השיאב םג שמתשהלמ טלחומ ןפואב
.הרבחה ןוקתל

,וז היעבב הנדה תיתכלהה תורפסה לש בחרה םיהמ תולדל תוסנל איה ,הז רמאמב הרטמה
.וז תורפסב םיפקתשמ םהש יפכ םיחנמ םיווק

,ארקמה תפוקתב לחה ירבעה טפשמב דעכ השיאה תייעבל תוסחייתהה תא ליכת הריקסה
םינושארה לש תובושתהו םישודיחה תורפסב הלכו םינואגה ,תידומלתה תורפסה ךרד
.םינורחאהו

אל הז קלח םגו ,דבלב ירבעה טפשמה לש יטפשמה קלחב דעכ השיאה תייעבב זכרתי ינויד
.ומצע ינפב רקחמל אשונ הווהמה - הנוגע יניינעב דעכ השיאה לע ןויד לולכי

ללכב ירבעה טפשמב תודעה דסומ לש ותוהמל םייללכ םיווק םג ,בגא ךרד ,ולעי הדובעה ךותמ
הנוש דסומ ילוא וא ,ללכב תודע יהוז םאה - טרפב הז טפשמב השיאה לש התודע תוהמלו
.הזמ

 

דעכ השיאה תולספל תורוקמה .א
תורוקמה יפל ,וז תודעש דועב .תיתייעב איה ירבעה טפשמב השיאה לש התודע תוליבק
םילקתנ ונא ,הז טפשמב רתוי םירחואמה תורוקמבש ירה ,לכו לכמ הלוספ ,םימודקה
ינש ושדקוי הלא תומגמ יתש ןיב רשגל .הליבק איה השיא לש התודע םהב םירקמ תוצובקב
.םיאבה םיקרפה

ינשה וליאו ;דעכ השיאה תולספל םינושה תורוקמב ןודי דחאה - הלא םירצק םיקרפ ינש
ןוידל יחרכה סיסב ווהי - תידומלתה הפוקתב ףקתשהל ליחתהש יפכ םירבדה בצמ תא רוקסי
.הליבק ןכ איה וז תודע םהב ,דעכ השיאל רשקב תויפיצפסה תויגוסב ףיקמ

 

םוקי אל' :הרותב קוספ אוה דעכ השיאה לש התולספ תא ירפסה דמל ונממ יארקמה רוקמה
םירבד) 'רבד םוקי םידע השלש יפ לע וא םידע ינש יפ לע ...תאטח לכלו ןוע לכל שיאב דחא דע
.(וט טי

הלא תואסריג יפוליחב ןיא ךא .וז הכלה םידמל הב ךרדה יבגל ירפסב תואסריג יפוליח שי
הלוספ השיאהש ,ירפסה ךותמ הלועה תיעמשמ-דחהו הרורבה הכלהב קפס תלטה םושמ
'ה ינפל בירה םהל רשא םישנאה ינש ודמעו' :קוספב וז הכלה דומילב עייתסמ ירפסה .תודעל
.(זי םש) 'םהה םימיב ויהי רשא םיטפושהו םינהכה

:ירפסה ןושל הזו

רומאה ינש המ ,ינש :ןלהל רמאנו ינש :ןאכ רמאנ ?תודעל הרשכ היהת השיא ףא לוכי"
."םישנ אלו םישנא ןלהל רומאה ינש ףא םישנ אלו םישנא ןאכ

'םידע ינש יפ לע' קוספל 'םישנאה ינש ודמעו' קוספהמ הוש הריזג דומיל ידי לעש ,עמשמ
.תובקנב אלו םירכזב ןד ןורחאה הזש םידמל

תכסמב .דע שמשל הלוספ השיאהש הכלהל ילבב דומלתב אבומה יארקמה רוקמה הזמ הנוש
ינפל בירה םהל רשא םישנאה ינש ודמעו' :קוספהמ לוספה תא ארמגה תשרוד (א ,ל) תועובש
ןושלו ,םידעב קוספה ןד הז דומיל יפל .'םהה םימיב ויהי רשא םיטפושהו םינהכה ינפל 'ה
םאש ,תרמואו הכישממ םש ארמגהו .תודעל הלוספ השיאהש ןאכמ ,רכז ןימב אוה ארקמה
:קוספהמ הוש הריזג י"ע דמלנ זא - םידעב אלו ןד אוה ןיד ילעבב הז קוספש רמאנו קפתסנ
םוקי םידע השלש יפ לע וא םידע ינש יפ לע ...תאטח לכלו ןוע לכל שיאב דחא דע םוקי אל'
.ןד אוה םידעב 'םישנאה ינש ודמעו' קוספהש .'רבד

תטלחומ תולספ איה ,ארקמה ןמ ילבב דומלתב ןאכ תדמלנה ,דעכ השיאה תולספ לש הכלהה
.ןודנב תונחבה לכ םישוע םניא םינושארה םג .םיגייס םוש אלל

דומיל תרוצ .'םישנאה ינש ודמעו' קוספה ןמ דע תויהל לוספ השיאהש םידמל ימלשוריב םג
'םידע םינש יפ לע' :קוספה ןמ הוש הריזג דומיל י"ע ,רמולכ .ילבבה לש וז םע ההז ימלשוריה
,רכז ןימב איה ןורחאה ארקמה ןושלו ןד אוה םידעב 'םישנאה ינש ודמעו ,קוספהש םידמל
ןוב 'ר יב יסוי יבר ,הדיעמ אלו" :ןירדהנסב ימלשוריה ןושלכ .תודעל הלוספ השיאהש ןאכמ
םינש יפ לע ןאכ ףא םידע םינש יפ לע ןלהל המ ,ינש ןלהל רמאנו ינש ןאכ רמאנ ,ףסוי בר םשב
."םידע

יוצר הז רשקהב .ארקמה ןמ השיאה תולספ לש הכלהה שרדמל ולשמ תירוקמ ךרד ם"במרל
לע :רמאנש ,הרותה ןמ תודעל תולוספ םישנ" :ונושל הזו .ב"ה ט"פ תודע 'להב וירבד איבהל
."הבקנ ןושל אלו רכז ןושל ,םידע םינש יפ

םיקוספהמ רזע םוש אלב וז הכלה 'םידע םינש יפ לע ...' :קוספה ןמ דמול ם"במרה ,רמולכ
ףסכ"ה וז ההימת לע דמע רבכו .ליעל ואבוהש יפכ ,ימלשוריו ילבב ,ירפסל דוגינב ,םירחא
.םש "הנשמ

- םיפסונ תורוקמ ינש איבא דעכ השיאה תולספל םינושה תורוקמה לע ןוידה תומילש ןעמל
.דומלת דחאו הנשמ דחא

תייאר לע דיעהל םינוש םידע לש םתורשכב הנד (ח"מ א"פ) הנשה שאר תכסמב הנשמה
ןירישכ ןניא ןה ףא הל הרישכ השיאה ןיאש תודע לכ ,ללכה הז" :הנשמה ןושל הזו .שדוחה
."הל

ןמ הלועה ןפוא לכב ;תלבקתמ השיאה תודע םהב םירקמ שיש ,םנמא ,הריבסמ ארמגה
.הליבק דימת אל איה השיאה תודעש ,איה הנשמה

,הדמל םש ארמגה .תודע רוסמל הלוספ השיאהש תשרופמ ארמג םיאצומ ונא רחא םוקמב
השיאה תולספ תאש ריבסמ י"שר .השיא תודעמ רמוחו לקמ ,הליבק הניא ינענכ דבע תודעש
.'םישנאה ינש ודמעו' קוספה ןמ (א ,ל) תועובש תכסמב םידמל ,דיעהל

 

יפכו ארקמב םהש יפכ ,דיעהל הלוספ השיאהש הכלהל םינוש תורוקמ ואבוה הז קרפב
,וז הכלהל םיידומלת תורוקמ רפסמ ןאכ ואבוה ןכ ומכ .תידומלתה תורפסב שרדנ בותכהש
.ארקמה - שרופמב רמאנ אל רבדה יכ םא - ןבומכ ,ןכ םג אוה םסוסיב רשא

הכלהה יבגל תידומלת-רתבה תורפסה לכ תססבתמ םהילע תורוקמה םה הלאש ,רמול ןתינ
םיאצומ ונא ,השיא תודעבש ,הרואכל ,טלחומה לוספה תורמל ךא .דיעהל הלוספ השיאהש
וליאו ;ג קרפ שדקוי הלא םירקמל .הליבק איה השיאה לש התודע םהב םירקמ דומלתב רבכ
.דע תויהמ השיאה תא תלסופה ,הכלה התוא לש המעט לע תוקחתהל ןויסנ השעיי אבה קרפב

 

דעכ השיאה לש תירוקמה התולספל םימעטה .ב
תייעב הנודינ םהב תומוקמ המכמ ,הפיקע הרוצב יכ םא ,םילוע דעכ השיאה לוספל םימעטה
- השיאה לש הרתיה התלעמ םושמ דחאה :םינש םרקיעב ,הארנכ ,םה םימעטה .דעכ השיאה
לע אקוד ססבתמ ,ןושארה הזל רומג דוגינב ,ינשה םעטה וליאו ;'המינפ ךלמ תב הדובכ לכ'
:םיילילשכ םימעפל םתוא םירידגמ םימכחהש ,השיאה לש םידחוימה היתונוכתו היפוא
."ןה תוינלצע םישנ" וא ,"ןהילע הלק ןתעד םישנ"

יתרבחה הדמעמ .השיאה לש הרתיה התלעמ םושמ ,אוה דעכ השיאה תליספל ןושארה םעטה
ךלמ תב הדובכ לכ' - התיב תוכילה תונידעבו תועינצב אקוד אטבתמ רשא ,דבוכמהו דחוימה
,תופיקתה אקוד םינייפאמ םתוא ,תואכרע ןוגכ תומוקמב העפוהה תא השיאהמ ענומ ,'המינפ
םעט .המש רכוי אל השיאה לש המוקמו - םייחה תמחלמבש תוירזכאה - תויוכז לע הדימעה
תא הקיסמ ,םש ארמגה .ילבב דומלתהמ ,הפיקע הרוצב ןבומכ ,יכ םא ,עמתשמ הליספל הז
קוספה ילוא ,ההימת ארמגהו .'םישנאה ינש ודמעו' קוספה ןמ ,דעכ הלוספ השיאהש הכלהה
- "ןידל אובל" םילוכי םירכז קר םאה ,הז הרקמב השקוי יכ םא ?םידעב אלו ןיד ילעבב ןד
רמול תעדה לע לבקתמ היהש ,איה ארמגה תבושתו ?תובקנ אלו - תישיא ןיד תיבל קקזהל
ןכל ,'המינפ ךלמ תב הדובכ לכ' יכ ,הדובכ יפל אל הזש םושמ ןידל אובל הלוכי אל השיאהש
.ןיד ילעבב רבדמ 'םישנאה ינש ודמעו' קוספה ילוא ,ארמגה תלאש תקדצומ

םינואג תקולחמל רוקמה תא - הפיקע הרוצב םאו הרישי הרוצב םא - הווהמ וז איגוס
לעבכ ןיד תיבב םירקמה לכבו תישיא עיפוהל השיאל אוה יואר םאה :היעבל ביבסמ םינושארו
בר ?השיאה לש הדובכ יפל אוה ןידה תיב ינפב העפוה םאה ,אוה היעבב יזכרמה ריצה ?ןיד
וליאו ;וזכ תורשפא תמייקש ,העדב םידדצמ א"בטירהו יריאמה ,ן"במר ,ף"ירה ,ןואג הידעס
.התוא םיללוש ן"רהו ךורעה לעב נ"ר ,ח"רה ,ספלא בר ובר םשב שאגימ 'ן י"רה

תורשפאל סחיב םהיניב תמייקה תקולחמה ףא לע ,ל"נה םינושארהו םינואג ,ארמגהמ ,מ"כמ
עיפוהל אוה השיאה דובכ יפל אלש רוריבב עמתשמ - ןיד לעבכ ןידה תיבל תישיא אובל השיאה
םג וז המגמ תוארל לכונש ,רורב ןכ םא .ןידה לעב המצעב איה רשאכ םג תאזו טפשמה תיבב
.דעכ ןידה תיבב עיפוהלמ השיאה לש התולספל םעטו הביסכ

יפכ ,תוישפנה היתונוכתב ,רומאכ ,שפחל שי ,דע תויהלמ השיאה לש התליספל ףסונה םעטה
,תיבהמ ץמחה רועיב לע תנמאנ השיאה םא היעבב ןד םיחספ ימלשוריב .ןתוא וניבה ל"זחש
השענ רבדהש רמול תונמאנ ןניאו ,ןתונלצע לשב ןהילע ךומסל ןיא םישנהש הרבסה תא הלעמו
.הרושכ

ומכ ,םש ימלשוריב אבומה הזל םימודה םירחא םיחטשב םג תועמשמ תלבקמ וז הכלה
ןווכ ןאכמ תועלותמ תוינטק תרירב לע התונמאנ וא ,המהב רשב רוקינל רשקב השיאה תונמאנ
.דעכ השיאה לש התולספל ףסונ ינויער

 

תא תלסופה הכלהה לש ילאנויצר רבסהל םיזמר תיתכלהה תורפסב אוצמל וניסנ הז קרפב
התלעמ םושמ םא .ל"נכ םיאצומ ונא - םיזמרמ רתוי אלו - םיזמר םנמאו .דע תויהלמ השיאה
.תוילילשה היתונוכת םושמ םאו השיאה לש הרתיה

 

דומלתבו הנשמב דעכ השיאה .ג
לש התודע תא םילסופה םיידומלת תורוקמ םתוא דצב ,תומוקמ רפסמב ליעל ןיוצ רבכש יפכ
םימעפל ,עמתשמ םהמ ,דומלתבו הנשמב ,םירחא תורוקמל םידע ונא ,לכו לכמ השיאה
םהב ,םירקמה בורבש ןייצל שי יכ םא .הליבק איה השיאה תודעש ,ןיפיקעב םימעפלו ןירשימב
םיקומינ םימייק ,רמולכ ,"תוליקמ תוביסמ" תומייק ,השיא תודע לש התוליבקב םילקתנ ונא
םינושארה םינצינה הארנכ םה הלא ךא ,וז תודע לבקתת םירקמה םתואבש םיבייחמה
.הליבק השיאה תודע םהב םירקמל

,השיאה תודע תא ורישכהש םימכח תונקתש ,הכ דע רומאה תא םיחיכומ הלא םיקומינ
תיתדבועה תמאה וא התיה וז תודע ידעלבו רחא אצומ היה אל םהמ םירקמב קר םוניקתה
.רשפאה לככ ותוא עונמל וצר םימכחהש ,בצמ רצונ היה וא ,תדספנ תאצוי

התודעל לקשמ םינתונ םהב ,תומוקמ רפסמ םיאצומ ונא ,םש ילבב דומלתבו תומבי הנשמב
השיא אישהל רשפאש הכלהה הלבקתנו ןקזה לאילמג ןבר םשב רמאנ הנשמב .השיא לש
,ןקזה לאילמג ןברמ ינלבוקמ" :השיא יפמ האב לעבה תומל תודעה רשאכ םג הלעב גרהנש
יפמ ,דבע יפמ ,דע יפמ דע ןיאישמ תויהל וקזחוהו ...דחא דע יפ לע השיאה תא ןיאישמש
.תונוש םיכרדב וז הכלה קמנמ דומלתהו ..."השיא

תעיבק יבגל תודעב אוה רבודמה .הליבק איה השיא תודעש דומלתה קסופ ףסונ הרקמב
אתלמ יולג" תודעה ירהש ,"תוליקמ תוביסמ" תומייק בוש יכ םא םובי תווצמל רשקב הבריק
יכה ואלבד םושמ ,אוה אמלעב אתלמ יולג" :ונושלב תאז ריבסמ ט"ירהמהו .איה "אמלעב
לכש יפל ונייה ...אתלימ הל ןלגמד אוה םיבורקהו באה ןמ ויחא תקזחב ותוא ןיספות ונייה
."ןכ םירמוא םלועה

:איה הרוהט הינשהש - ובשנ ןהיתשש הרקמב - התוער לע השיא לש התודע הרישכמ הנשמה

ירה וז תא וז תודיעמ ןה ןמזבו ,תונמאנ ןניא ...יתיבשנ תרמוא תאז ובשנש םישנ יתש"
."תונמאנ ולא

:ןיינע ותואב תפסונ הנשמו
ולא ירה החפש וליפא דבע וליפא דבע וליפא םידע ןהל שי םאו ...םוכרכ הושבכש ריע"
."ןינמאנ

אלא ,"תולוספ הכותב ואצמנש תונהכ לכ"ש אוה ןידהו ,ביוא י"ע השבכנש ריעב הנד וז הנשמ
דע התבשנש תעמ הדושחה השיאה תרבחב ויהש םידיעמה ,םידע ילוספ וליפאו םידע שי ןכ םא
.איה הרוהטש םידיעמו הרורחש

ליאוה" :הז קומינ ריבסמ ם"במרהו .וליקה היובשבש ,יפפ בר םשב הז ןיד קמנמ דומלתה
."םירפוס ירבדמ ןלוכ תוקפסה לכ רוסאו

תונמאנ לע דשח הליטמה השיא לש התודעל לקשמ םינתונש ,ףסונ םוקמ םיאצומ ונא
.דגנכש דצה לע העובשה תא םיליטמ ךכמ האצותכ .םיניידתמה םידדצה דחא לש ותעובשב
הז הרקמב השיאה תודעש ,םינושארה תפוקת ףוסמ םימכחו םינואגה םיריבסמ וז הכלה
לש ףקות הז הרקמב השיאה ירבדל ןתינ אלו ,ןיידה לש ותעד לוקישל היחנהכ קר תשמשמ
.דומלתה תפוקתב השיא תודע לש התוליבק יבגל תומגמה לע העיבצמ וז איגוס םג ךא ,שממ

.הנשמב םיאצומ ונא הליבק השיאה לש התודע םהב ,םיפסונ םירקמ ינש

לע תודע הרסמנ רבכ ןכל םדוקמ רשאכ ףואינ לע השיא לש התודעב ןד ןושארה הרקמה
םיקשמ אל הדושחה תאו תלבקתמ ףואינה לע השיא לש התודע .הדושחה השיאה לש התריתס
.הרותב בותכהמ תדמלנ וז הכלה .םירראמ םימ

תא התארש הדיעה השיא םאש ,עמתשמ וז הנשממ .הפורע הלגע תפירעב הנד תרחא הנשמ
.בותכהמ דמלנ הז רבד םג .הלגעה תא ףורעל אלש ויד ,גרוהה

אמק אבבב .סוחי תעיבק יבגלו ליג תעיבק יבגל השיא תודע תוליבק םיאצומ ונא ןישודיקב םג
,םירובד ליחנ לע תולעב תעיבק תונוממ יניינעב השיא לש התודע תוליבקב םילקתנ ונא בוש
ףוג ינמיס יבגל השיא לש התודעב םג םיבשחתמ "תוליקמ תוביסמ" תומייק ןאכ םג יכ םא
.תגיוסמ וז הכלה םג .הרענ לש התורגב תא םיעבוקה

לש תטלחומה התליספב "תוצרפ" ועבנ דומלתהו הנשמה תפוקתב רבכש תואורה וניניע
ךשמהב הז לע דומענש יפכ תורחואמ רתויה תופוקתב רבגתה דוע הז ןווכו ,דע תויהלמ השיאה
.רמאמה

 

םורתל לולע הרוריב לבא ,תימדקא ,םנמא ,איה הרקיעבש ,תבקונו תינורקע הלאש תלאשנ
םהב םירקמב םג ,השיאה תודע םאה ,איהו ,ירבעה טפשמב דעכ השיאה תייעב לש רתי תנבהל
םירקמה םיטעמ .הזמ הנוש יטפשמ דסומ ילוא וא ,תודע ללכב איה ,הליבק איהש עבקנ
םג איה ,תלבקתמ איהו הדימב ,השיאה לש התודעש םשורה לבקתמו וז הייעבל םיסחיתמה
- ויתובושתב א"בשרה ךא ."ןוקת אתיירואד ןיעכ ןנבר ןוקתד לכ" תניחבב - תודע ןידמ ןכ
לבא ,םירשכ םידע לע םילח םינושה תודע יניד :תנינעמ הנקסמל עיגמו וז הייעבל סחייתמ
הב ,הנוגע השיאב השיא לש התודע ןוגכ ,תודע לע אלו תונמאנ לע וכמס ל"זחש םירבדב
ןוגכ םינושה תודע יניד לע םידיפקמ אל ,דבע וא השיא ומכ תודע ילוספ לש םתודע םג םיריתמ
:הבושתה ןושלבו ;םידעה רפסמ לע

ךמס לע ולא םירבדב םימכח וכלהש לכו ...ורשכוה תודע ןידמ אל תואכרעש ,דועו"
השיא וליפא תודע ילוספ השיא תודעב רשכוהשכש ,םינשל דחא ןיב וקלח אל תמאה
גוהנה תתמא לע וב וכמסש רבדבו ,םינש וכירצהד אוה םירשכ תודעבד ורישכה ...תחא
...."רשכ דחא דע וליפאד הארנ הז -

םידעה לגעמ תא הביחרמ הניא ירבעה טפשמב תודעה ילוספ לש םתודע תוליבקש ,ןאכמ
אלא ,םיליגר תודע ינידמ תלבקתמ הניא םילוספה לש םתודעש םושמ ,הז טפשמב םירשכה
אל םג ןכל .םימיוסמ םישנא לש םהירבדל םימיוסמ םירקמב ונימאה םימכח .תונמאנ ןידמ
.םילבוקמ תודעה יללכ הלא םירקמב םילח

יבגל ,םש ןישודיקב ארמגה תא וריבסהב .ן"רב םג םיאצומ ונא ,א"בשרה לש הזל המוד ןויער
:ן"רה רמוא ,דלוה לש וסוחי לע דיעהל תדלימ לש התונמיהמ

םיאצומ ונא "הדוהיב עדונ" תובושתב כ"מכ ."ןנבר הונמיהד אלא ,אנידמ אלו ..."
תמש השיא תודעב תנמאנ איהש ףאד ...תודע רדגב ללכב הניא השיאד" :םימוד םירבד
." 'וכו תנמאנ איה תודע תרותב ואל ...הלעב

תורפסה לש הז קלחב ןפוא לכב - תיתכלהה תורפסב תחוורה העדה ,רמולו םכסל לכונ ןכ םא
אל ,טפשמה תיבב השיאה לש התודע תלבקתמ םהב םירקמה םגש ,איה - הייעבב ללכב ןדה
.םייטרקנוק םירקמב םימכח הל ונימאהש םושמ אלא ,תלבקתמ איה תודע םעטמ

 

תיתכלהה תורפסב .דעכ השיאה לש התוהמל סחיב רוריבל תחא תיללכ הדוקנ ונל תראשנ
איה ,הליבק איה םהב םירקמב ,השיאה תודע םא היעבל תסחיתמ הניאשו וז הייעבב הנדה
- המצע לע הדיעמ השיאה םהב םירקמה היבוברעב םיאצמנ - רחא יטפשמ דסומ וא תודע
המצעל הדיעמה השיאב וא ,הטיחש יניינעב ,רוסיאה תא הנקתש רתיהו רוסיא יניינעב ןוגכ
ןוגכ ,תלוזל תוסחייתמה תודבוע תכרעמ תרגסמב הדיעמ איה םהב םירקמה םע - הלעב תמש
.המודכו ,תולעב תעיבקב ,הנוגעב השיא תודע

השיאה םהב םירקמב םגש רבוס ם"במרה :םינושאר תקולחמ ןודינב תמייק הארנה יפכ
הדיעמ איה רשאכ קר דע םש השיאל שיש העדב ן"במרהש דועב ,דע םש הל שי המצעל הדיעמ
דחא דע" לש ןידה ירהש ,ןוביל הנועט וז הנורחא הטיש .המצעל הדיעמ איהשכ אלו םירחאל
הריפסה הרקמב ירהו ,התרהט ימי תא רופסל השיאה לש התונמאנמ דמלנ "םירוסיאב ןמאנ
השיאה לש התונמאנ ריבסמו ותטישל ךלוה ן"במרהש יאדול בורק ךא .המצעל הדיעמ השיאה
ןידמ דמלנש דחא דע לש ןידה תא לבא ."תרחא רשפא יאש" הדבועב הרהט ימי תריפס לע
.םירחאל תסחייתמ תודעה םהב םירקמ יבגל קר דמלנ - השיאה תריפס

 

תא םיווהמה דומלתבו הנשמב םינושה םירקמה לע תיתיצמת הריקס ונאבה הז קרפב
תודע םאה היעבה לעו ,הליבקל השיא תודע ךופהל םימכח תונקת לש םינושארה םינצינה
.רחא יטפשמ דסומ ילוא וא ללכב תודע איה השיא

.דעכ השיאל רשקב תויפיצפס תויגוס המכב ןודל רובענ התע

 

תונוממ ינידב דעכ השיאה .ד
םינושה תונוממ ינידב התודע .1
קלח .הליבק איה השיאה לש התודע םהב תונוממ ינידב םינוש םירקמ ונודי הז ףיעסב
םירקמ .םינושארה תורפסב הנושארל םילקתנ ונא םהמ קלחבו ;הנשמב םרוקמ םירקמהמ
.ללכב תונוממ ינידב השיאה תודע תוליבקל החנמ וק םיווהמ הלא

ןטק וא השיא תנמאנ ,הקורב ןב ןנחוי יבר רמא ...םירובד לש ליחנ ןכו" :הנשמה ןושל הזו
םג ."?והנינ תודע ינב ןטקו השיא" :ל"נה הנשמה לע המת ארמגבו ."הז ליחנ אצי ןאכמ רמול
,םש החדנ - "םמות יפל םיחיסמ ןטקו השיא"ב ןאכ רבודמהש לאומש םשב י"ר לש ורבסה
לש ליחנ ינאש" :םכסמ דומלתהו ."דבלב השיא תודעל אלא רשכ ומות יפל חיסמ ןיא"ש
והנינ רקפהד אהד ,םולש יכרד ינפמ אלא לזג ןאכ ןיאד" :י"שרבו ."אוה ןנברד ןינקד םירובד
."םולש יכרד ינפמ אלא לזג םושמ ןהב ןיא היילע ינויו ךבוש ינוי ):אמק ףד ןילוח) אינתו

.דבלב ןנברדמ ןינק םילעבל שי םהב ,םיצפח ךויש יבגל הליבק איה השיא לש התודעש ,ונדמל

ןאכמ רמול ןטק וא השיא תנמאנ" :ם"במרב ןכו .םינואגה תובושת םשב םג תאבומ וז הכלה
ליאוה ,תודע ינב ןטק וא השיא ןיאש פ"עאו ...ןמות יפל ןיחישמ ויהיש אוהו .הז ליחנ אצי
.רוטה םג קסופ ןכו ."וב םתוא ונימאה םהירבדמ םירובד ןינקו

תודוא הכלהה תא םיאצומ ונא ,םירובד ליחנ לע תולעבה יבגל השיא תודעבש ,ןייצל שי
תורפסב רתויב רע ןויד םייק ךא ."ומות יפל חיסמ" תויהל ךירצ דעה - גייסב תודעה תוליבק
אל" רשאכ ,ללכ ךרדב ןוממ ינידב השיא תודע לש התוליבק יבגל םינורחאהו םינושארה
."דיעהל םירשכ םישנא אחיכש

לש התודע תא םילסופו תינרשפ-ילבה הטישב םילגודה םימכחה הלאב ןוידה תא ליחתנ
תיביטקייבוא תורשפא םוש ןיא רשאכ וליפא ,ןוממ ינידב םירקמה לכב לכו לכמ השיאה
.םירשכ םידע לש םתודעב רזעיהל

יניד לש תודעב ןכ ןיאש המ ,הצילחה תא התארש רמול תנמאנ הרשכ השיאש ,קסופ ם"במרה
,רמולכ ."רוסיא תודעל ןיב ןוממ תודעל ןיב הרות לש תויודע ראשב ןכ ןיאש המ" :תונוממ
.תודעל הלוספ דימת השיא תונוממ ינידב

תרזעב תומוקמ יבגל תקולחמל רשקב לאשנ אוה .ויתובושתב א"בשרה םג קיזחמ המוד העדב
דגנתמ א"בשרה .השיא תודע לע וכמתסה הז הרקמב .םיכייש םה ימל ,תסנכ תיבב םישנ
ולא םירבד עדנ אל ונחנאו" :הככ םירבוסה שי םא וליפאש רמואו ,ףקות לכב וז תוכמתסהל
אל הרוסמ תודעה רשאכ הנוש ותעד יכ םא ."םהילע ךומסל יואר ןיאו םלועמ םונעמש אלו
.גייס אלל השיאה לש התודע תא "ףסוי תיב"ה לסופ ןכ ומכ .ןוממ יניינעב

רואמ םושרג וניבר תטיש תמייק ,ל"נה "ףסוי תיב"ה ןרמו א"בשרה ,ם"במרה תטיש תמועל
תרחא תורשפא ןיא רשאכ היפל הנקת תמייקש ,םתומכ םירבוסהו םת וניבר תטישו ,הלוגה
.תונוממ ינידב םג וז תודע לע םיכמתסמ - השיא לש התודעב רזעיהל אלא

ינשב טרופמ ןויד ךא .םת וניברו ה"מגר ,רומאכ ,םה וז הטישב םילגודה םינושארה ינושאר
.ילילפה חטשב השיאה תודעב ןודיש ,ז קרפ ףוס ןלהל אבוי הלא םינושאר

,גרובזירמ ם"רהמ :םג םה ילילפה טפשמל םירושקה ,הלא םייפיצפס םירקמב ,המוד העדב
.ןישנוע ינידב ןודיש קרפב ןוידב ואבוי םהיתועד .ם"דשרהמהו ק"ירהמ

,תונוממ ינידב השיא תודע םירישכמה ל"נה תוטישב םיכלוה ןשדה תמורת לעבו הדוגאה לעב
,תיניינע הניחבמ וא םוקמה תניחבמ ,רושקה עוראל תסחיתמ וז תודע רשאכש העדב םהו
העידי םהל תויהל הלוכי אל םירבדה עבטמ יכ ,ויבגל דיעהל םילוכי םירבג ןיאש בצמל
םיליגר םירבגה ןיאש ,תסנכ תיבב םישנ תרזעב םוקמ לע תולעבל רשקב תודע ןוגכ םיניינעב
וא וז הלמש שבול ימ בל םישל םישנה ךרדש ,השיא תלמש יבגל תולעב לע תודע וא ;םש תויהל
.הליבק השיאה תודע הלא ןוגכב - וז

תודעש ,ורמאב וז הכלה תצקמב גייסמ ך"שה יכ םא ;השעמל הכלה הז ןווכב קסופ א"מרה
תא וז תודע ךמס לע איצומ אל ןידה תיב רשאכ קר הליבק איה ,הלא תונוממ ינידב השיאה
ןמיהמ םישנאב דחא דע םלועלו" :ףיסומ אוהו .םינש 3 לש הקזח וילע ול שיש םדא ידימ סכנה
."םישנ יתשמ רתוי

הדיעמ איה וילע רבדה רשאכ קר תנמאנ השיאהש ,רמואו וז הכלה גייסמ "הדוהיב עדונ"ה םג
רבד יבגל איה תודעה רשאכ ךא .תחכונ התיה השיא קרו ירקמו ימואתפ עוריאמ האצות אוה
,תנמאנ השיאה ןיא - והשימ תושרב בונג ץפח תואצמיה לע תודע ןוגכ ,ךשוממ ןמז ךשמנה
.ימואתפ רבד אוה הבינגה תלועפ םצעש תורמל

יפכ ,םישדח ןיד יקספב םג ירבעה טפשמב םילקתנ ונא השיאה תודע תוליבקל סחיב וז העדב
הכלהה ,הארנכ ,איה תאזכו .םילשוריב לודגה ינברה ןידה תיב לש ד"ספב עמתשמ רבדהש
.םויה הגוהנה

ןיקיזנ ינידב התודע .2
ןוממ יניינעב השיא לש התודע תוליבקל רשקב ךא ,תונוממ ינידמ קלח םנמא םה ןיקיזנ יניד
.םירחא ןוממ ינידמ הכלהה הנוש ,ןיקיזנ לשב םימלתשמה

ינבו ןירוח ינב םידע תויהל םיכירצ ןידה תיב ינפב קזנה לע םידיעמש םידעהש ,תרמוא הנשמה
."תירב ינב ,ןירוח ינב םידע יפ לעו ןיד תיב ינפב ,ףסכ הושו ףסכ םוש" :תירב

טעמל האב "תירב ינבו ןירוח ינב" םידע הריכזמה וז הנשמש ,ד"בארה גישמ ם"במרה קספ לע
."ןשדה תמורת" םג ךכל המודב .םש הנשמ דיגמב 'יעו .השיא תודע םג םהיניבו ,םילוספ םידע
.ןלהל רבסומ רבדהו

י"ע מ"וח ע"ושב םג ,הפיקע הרוצב יכ םא ,הקספנ ,ןיקיזנב השיאה תודע תליספ לש וז הכלה
."םירשכ םידעבו הרורב היארב אלא םימלתשמ ןיקיזנה ןיא" :רבחמה קסופ םש א"מרה
אחיכש אלד" אכיה :ל"נה די ףיעס הל ןמיסב גישמ אוהש ומכ ,רבחמה לע גישמ וניא א"מרהו
אוהו וז ההימת לע דמוע רבכ ע"מסהו הליבק איה השיאה תודע םג "דיעהל םירשכ םישנא
."אחיכשד םיקזנ ינאשד ל"צו" :רמוא

רמאנ םאו רתויב םיחיכש םירבד םה ןיקיזנה יניינעו תויה ,ריבסמ "טפשמה תוביתנ"בו
,"םירשכל ייח ןניקבש אלש" ירה ,הלא םירקמב הלח השיאה תודע תא הרישכמה הנקתהש
.ול קיזה וריבחש דיעהל םישנ התפי וא םילוספ םידע ול רוכשי דחא לכש םושמ

,ןיקיזנ יניד ןיבל םתס ןוממ יניד ןיב לדבה ןיאש ,רמואו ע"מסה לע קלוח "ןחלשה ךורע" לעב
א"מרהש המ ריבסמ אוהו .אצמנב תרחא תודע ןיא רשאכ םהינשב הליבק השיאה תודעו
.די ףיעס הל 'יסב הלעמל וילע גישה רבכש םושמ הז - רבחמה לע גישהלמ חת 'יסב םלעתמ

הכלהה תאז לכב ,םיללכה תונוממ ינידמ קלח םה ןיקיזנ ינידש תורמלש ,תואורה וניניע
יפכו תקולחמב היונש ,תורחא תויורשפא ןיא םהב םירקמב השיאה תודע תא הרישכמה
ריכזמ וניא חת 'יס מ"וח ע"ושב ע"מסה םג ירהש ,ןחלשה ךורע לעב לש ותעד תלבקתמ הארנה
.ל ק"ס ,הל 'יסב ריכזה התוא ,א"מרה לע ותהימת תא

רמאמה ךשמה