לארשי לש ןישנוע ינידב רבועה תדמע
ךשמה

רציבוטפא רודגיבא 'פורפ

הטוס תאקשה .ד
הטוסה ןיינעב םג אצמנ ,דלתש דע הל ןיניתממ ןיאש התימ תביוחמה השיאב הנשמה ןיד
תקנימו ורבח תרבועמ" .דלתש דע הל ןיניתממ ןיאו הריתסה רחאל התוא ןיקשמש תרבועמה
השירפהל אוה לוכי םירמוא םימכחו ריאמ יבר ירבד הבותכ תולטונ אלו תותוש אל ורבח
ו"כ] ילבבבש אתיירבב שרופמ ריאמ 'ר לש ומעטו .[ג"מ ד"פ הטוס] "ןמז רחאל הריזחהלו
:[א"ע
יבר היהש ריאמ יבר ירבד הבותכ תולטונ אלו תותוש אל וריבח תקנימו וריבח תרבועמ"
ריזחי אלו איצוי אשנ םאו וריבח תקנימו וריבח תרבועמ םדא אשי אל רמוא ריאמ
."תימלוע

םעט אלב לבא ,ותשא הניאו המייקל היואר הניאש ינפמ אוה ריאמ יבר לש ומעט רקיעש ירה
תקנימו [ומצע] תרבועמ" :םש אתיירבב ןכ שרופמו .התוש תרבועמהש הדומ ריאמ יבר םג הז
."הבותכ תלטונ אל וא התוש וא ומצע

תיב תתימ ןיעמ איה הטוסה תאקשה :םדוקה ןמיסב ונראיבש ומצע ותוא אוה הכלהה םעטו
ןיא הטוסה תאקשהב ןכ ,תגרהנה יעמבש רבועל ןיששוח ןיא ןיד תיב תתימבש ומכו ,ןיד
ותואב רמגנ הטוסה ןיד םג תמאבש .םירראמה םימה ידי לע ןודבאל ךלי אוהש רבועל ןיששוח
:התימ בייח לש וניד רמגנש ךרדה

םילשוריבש לודגה ןיד תיבל התוא םילעמ ויה 'וכו םוקמ ותואבש ןיד תיבל הכילומ"
התוש יניא הרמאו הליגמה הקחמנ 'וכו תושפנ ידע לע ןימייאמש ךרדכ הילע ןימייאמו
.[ג"מ ג"פ ,'דו ג"מ א"פ הטוס] "החרכ לעב התוא ןיקשמו התוא םירערעמ

ןיתמנ םאו ,תומ טפשמ הילע הזב ץרחנ ירה ,תותשל תבייח איהש ןיד תיב םירמואשכ ןכ םא
טעמ דוע :הפצמו בשויש ימ לבוסש םירוסייה םתוא השיא התוא לובסת ,דלתש דע הל
הסיחה ינפמ רבועה לע הסיחה תיחדנ ןכלו .יראווצ לע תחנומ ברח אהתו טעמ דוע ,ינולקסיו
.השיאה לע

ןבר" :לאילמג ןבר אוהו ,דומלתה ימכח ןיב רערעמ ול אצמ ,התוש תרבועמה הטוסהש הז ןידו
'צוה אטוז ירפס] ."התוש הרבוע ןיא רמול העורזל טרפ ערז הערזנו התקנו רמוא לאילמג
"ערז הערזנו"ש בותכה טשפל תדגנתמ לאילמג ןבר תשרד .[237 'מע ,1917 איספיל ,ץיברוה
ןיאש ךחרכ לע אלא .הדגאב הברה שרופמש ומכ ,הרוהט הראשנש לע רכש ,דיתעל הכרב איה
ומצע ינפב שפנ רבועש איהו ,רבכשמ תדמועו העורז הפקשהל אתכמסא אלא ,רומג דומיל ןאכ
םיארקהש ונאצמ ןכו .ומא םע ותיחשהל אלו וילע סוחל שי ןכלו ,ומא ךרי ואל רבוע ,אוה
היאר ןיאש ףאו .תרבועמה הטוסה תא תוקשהל םירסוא ,ומא ךרי ואל רבוע תטישב םידמועה
אצי יאדול בורק אוהש אטוז ירפסב אלא םיאבומ םניא לאילמג ןבר ירבדש ,רבדל רכז רבדל
,ומצע ינפב שפנ רבוע :איה בקעי ןב רזעילא יבר תטישו ,בקעי ןב רזעילא יבר לש ושרדמ תיבמ
.דימ הארנש ומכ

ומצע ינפב שפנ רבוע .ה

הרה השיא ופגנו רמוא רזעילא יבר םושמ ןינח אבא .הידלי ואציו הרה השיא ופגנו" .ה
םאש הרה רמול דומלת המו הרה איהש ונדמל אה הידלי ואציו רמאנש יפל רמאנ המל
וניאש דיגמ הרה רמול דומלת בייח אהי ינא עמוש הירביאמ דחא לע וא השאר לע הכה
.['א ד"פ ש"אמר אצוה ,'ח השרפ םיטפשמ אתליכמ] "הרבוע םוקמב הכיש דע בייח

עמשממ רמוא ןנח ןב יסוי אבא .הידלי ואציו הרה השיא ופגנו םישנא וצני יכ ביתכ"
דע בייחתמ ןיאש דיגמ הרה רמול דומלת המ ,הרה איהש עדוי יניא הידלי ואציו רמאנש
ה"פ ק"ב ימלשורי] "רוטפ הלגר ףכ לע וא הדי ףכ לע הכה םא אה .הרבוע םוקמב הכיש
.[א 'ה ,ו"ה

אפפ בר רמא .ןוירהה תיב דגנכ הנכיש דע בייח וניא םלועל רמוא בקעי ןב רזעילא יבר"
"אלד לגרו די יקופאל דלול אמחיש היב קילסד אכיה לכ אלא ןוירה תיב דגנכ אמית אל
.['א ט"מ ק"ב ילבב]

.ומצע ינפב שפנו ףוג אוה ומא יעמב רבועהש תוארה תדוקנ ךותמ אלא תראבתמ הניא וז הכלה
לע השיאה תא הכה םא לבא .הנווכב ותוא הכה ןכ םא אלא םלשל בייחתמ הכמה ןיא ןכלו
דמועה לבא .םלשלמ רוטפו ,וז האכה תמחמ רבועה תמ םא רורב רבדה ןיא הפוגב רחא םוקמ
וא ןטבה לע האכה ןיב ול לדבה ןיאו ,ןטבה דגנ הרשי האכה שרוד וניא ומא ךרי רבוע תטישב
.ףוגה לכב טשפתמ באכה הלגר לע וא הדי לע האכהבש ומכ .הדי לע וא השאר לע התוא הכה
האכהה ןמ האצות איה רבועה תתימ םג ןכ ,האכהה ידי לע תואדווב דלונ םירביאה ראש באכו
ןטבב רבועהש רבוסה ,ןוליפ דחא דצמ םיאור ונחנא ןכלו .הירביאמ דחא לע וא השאר לע
האכה התוא הכמו" םיידומלתה תורוקמבש השירדה התוא שרוד ,ומצע ינפב שפנ אוה םאה
ןיוכתמ היהש םדא" :תרמוא ומא ךרי רבוע תטישב תדמועה הנשמה רחא דצמו ,"ןטבה דגנכ
אלא הכירצ הנווכה ןיאש ירה ."תודלו ימד םלשמ הידלי ואציו השיאה תא הכהו ורבחל
.ןוירהה תיב דגנ אלו השיאל

יאדו ,םידומלתה ינשב םג תאבומש ףא אתליכמה תשירד לא ובל םש אל ם"במרהש ןיבנ הזבו
ןיא היפלו ,ומא ךרי רבוע :תלבוקמהו העובקה הכלהה תטישל תדגנתמ וז השירדש עדיש ינפמ
.האכהה םוקמב לדבה םוש

.רזעילא יבר אוה אתליכמב .הב םידמוע ונחנאש הכלהה לעב אוה ימ ררבל ונא םיכירצ לבא
ומכ ,ומא ךרי רבוע איה ותטישש ינפמ ,סונקרוה ןב רזעילא יבר אוהש רמול רשפא יא לבא
.ילבבב שרופמכו "בקעי ןב" אתליכמב רסחש ךחרכ לע ןכלו .םירחא תומוקממ ונעדיש
.הרסומ םש אלא ראשנ אלו הכלהה לעב םש טמשנ ימלשוריבו

תודלוו ימד .ו
.תודלו ימד ןיינעב תרחא תקולחמ תראבתמ רומאה יפ לעו

הפי איה המכו הדלי אלש דע הפי איה המכ השיאה תא ןימש תודלו ימד םלשמ דציכ"
תא ןימש אלא תחבשמ תדלוי השיאהשמ כ"א לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא הדלישמ
.[ד"מ ה"פ ק"ב הנשמ] "לעבל ןתונו ןיפי ןה המכ תודלווה

הלבח םא יכ התפיגנב ןיאו השיאה לש הירביאמ רביא אלא וניא רבועה ,םירמוא םימכח
אמיס דציכ קזנב" :הלגר לע וא הדי לע וא השאר לע הכמ םושכ אוה םושהו ,תולבחה ראשכ
היה המכ ןימשו קושב רכמנ דבע אוה וליאכ ותוא ןיאור ולגר תא רביש ודי תא עטק וניע תא
ומצע ינפב ףוג אוה רבועה ,רמוא לאילמג ןב ןועמש ןברו .[א"מ ח"פ םש] "הפי אוה המכו הפי
,רבועה דגנכ רשי תנווכמ תויהל הכירצ האכההש ומכ ,ןמצע ינפב תודלווה תא ןימש ןכלו
היל יעבמ היב שירד יאמ הרה יאה ג"בשרו" :ילבבב שרופמ ןכו .בקעי ןב רזעילא יבר תטישכ
א"מ ק"ב] "ןוירהה תיב דגנכ הנכיש דע בייח וניא םלועל רמוא בקעי ןב רזעילא יבר אינתדכל
.['א

אוה יעבטה המוקמ .לאילמג ןב ןועמש ןברו םימכח ןיב תקולחמה םוקמ םג ןיבנ רומאה יפ לעו
יניינע ראש םע רשק ילבמ תדדוב איה תדמוע ןאכו ,תולבח לש תומושה ראש לצא ינימש קרפב
רוטפ הידלי ואציו השיאה תא הכהו וריבחל ןיוכתמ היהש רוש" :הליחתמ הנשמה לבא .קרפה
."תודלו ימד םלשמ הידלי ואציו השיאה תא הכהו ורבחל ןיוכתמ היהש םדאו תודלו ימדמ
הפוגב םוקמ הזיאב ונייה ,השיאה תא אלא הכה אלש ףא תודלו ימד ימולשתב בייחש ירה
,ומצע רבועה דגנ הנוכנ אהתש הכירצ האכההש בקעי ןב רזעילא יבא ירבדב אלשו ,אוהש
.וז תקולחמל םוקמה האיו האנ הז יפלו ,לאילמג ןב ןועמש ןבר םג דמוע וז הטישבו

.הלעמל וניארש ומכ ,לאילמג ןבר ונקז ויבא וא ויבא תטישב דמוע לאילמג ןב ןועמש ןברו

המע אצוי וניא הרבוע - ןיעו ןשב תאצויה החפש .ז
הרבוע ןיא ןיעו ןשב תאצויה החפשש הכלהה תראבתמ "ומא ךרי ואל רבוע" הטישה יפ לע
ר"א ?ןיעו ןשב אחינ .ןיעו ןשב ןיאצוי ןיא ןירבוע ןנחוי יבר םשב אסי יבר" :תוריחל המע אצוי
'ה ,ו"ה ה"פ ק"ב ימלשורי) "ןמיא לש ןיעו ןשב ןיאצוי ןיא ןירבוע ןיתינתמ יניכ ןוב 'ר יב אסי
.(א"ע

םע רשק ול ןיאו ומצע ינפב ףוג אוה ומא ןטבב רבועהש הפקשהה ךותמ אלא וניבהל ןיא הז ןיד
,ןנחוי 'ר אוה וז הכלה לעב תמאבו .רבועה תוריח הירחא תררוג םאה תוריח ןיא ןכלו ,ומא ףוג
."ומא ךרי ואל רבוע" - ותטיש תא םירחא תומוקממ ונעדי ןנחוי 'רו

התא ואלו ןה ללכמו ,ולש ןיעו ןשב אצוי לבא ,ומא לש ןיעו ןשב אצוי רבוע ןיא ןנחוי 'רל ירה
לש םירבא ישארב תוריחל אצוי רבועה ומא ךרי רבוע רמואה תעדל :רומאל ,ןהו ואל עמוש
ירה רמוא א"ר" :ילבבב אתיירבב אצמנ ןורחאה ןידהו .ולש םירבא ישארב אצוי וניאו ומא
ןיאש ושוריפ רוטפו .['ב ד"כ ןישודק] "רוטפ היעמבש רבוע אמיסו ותחפש יעמל ודי טישוהש
יפלו .[ב"יה םידבע 'להמ ה"פ] "תוריחל אצי אל" :ם"במרה שרפמש ומכו ,תוריחל אצוי רבועה
ןיע תואימסו ומצע ינפב שפנ וניאו ומא ךרי רבועש ינפמ רוטפה םעט שרפל םילוכי ןושלה חטש
שרפמ דומלתה לבא .הירבא ראשמ דחא תחיפ וא רסיח םא ומכ השיאל קזנ אלא הניא רבועה
הזו .תוריחל רבועה אצוי רבועה ןיע אמסל ןווכתה םא עמשמ ,הנווכ רסוח םושמ רוטפה םעט
,וז הכלהב הדומ ג"בשר םגש דומלתב רמואש המ םיאתמ הזלו .ומא ךרי ואל רבוע תטישכ
אלא סונקרוה ןב רזעילא 'ר וניא רזעילא 'ר הז יפלו .ומא ךרי ואל רבוע ותעדש ונעדי ג"בשרו
האכהה םוקמ ןיינעב הלעמל וניאר רבכו .ומא ךרי ואל רבוע איה ותטישש בקעי ןב רזעילא 'ר
.בקעי ןב רזעילא 'ר שרופמ ילבבבו רזעילא 'ר םשב ןידה אבומ אתליכמבש

תטישל הטונ אוהש ינפמ הנווכ רסוח םושמ רזעילא 'ר לש ומעט שרפמ ס"שה רדסמו
.'ג 'יס הלעמל וניארש ומכ ,ומא ךרי ואל רבוע םירמואה

קחוש הליפהו וניש ול רותחל האמסו וניע ול לוחכל ול רמאו אפור ובר היהש ירה"
יאמ התחשו יאה ןנברו התחשל ןיוכתיש דע התחשו רמוא ג"בשר תוריחל אציו ןודאב
רבוע אמיסו ותחפש יעמל ודי טישוהש ירה רמוא א"ר אינתדכל והל יעבימ היל ידבע
אקפנ התחש תחשומ ךדיאו התחשל ןיוכיש דע התחשו ארק רמאד ט"מ רוטפ היעמבש
.['ב ד"כ ןישודק] "שירד אל התחש תחש ךדיאו

אלא רמאק הנוכ םושמ ואל אכהד" :ונשריפש ןיעכ שרפמ א"בשרה ישודחב ד"בארה לבא
ריואל אצי אלש ןקותמ היה אל רבועה ןיעו רבכ תנקותמ התיהש עמשמ התחשוד םושמ
.םלועה

לש ליגרה ןורתפכ ,סונקרוה ןב רזעילא 'ר ונייה ,רזעילא 'ר אוה הכלהה לעב הז שוריפ יפלו
.ומא ךרי רבוע ותעד ונעדי רזעילא 'רש ,א"בשרב ןכו ,א"ר ת"ר

?שפנ חצורכ רבוע חצור םאה .ח
,אוה ומצע ינפב שפנ ומא יעמב רבועהש םתעד התיה לארשי ימכחמ המכש וניאר הנה
דע םיירדנסכלאה תובקעב הלא לארשי ימכח וכלה :לואשל שיו .םיירדנסכלאה תטישכ
?אל וא שפנ חצורכ רבועה תא גרוהה בושחל ונייה ,הנורחאה האצותה

תושיו תויח רבועל סחיימש לארשי ימכחמ דחאש תעדה לע תולעהל רשפא יא :איה הבושתה
ומצע ינפב שפנ רבועה םא ףא :הז םעטמ ,הגירהל רבועה תא תיחשמ ןיד ךתוח היה ,ומצע ינפב
לבא .וגרוה לע תוומ טפשמ תצירחל םיכירצה םיאנתה ינשמ דחא יאנת אלא ןאכ ןיא ,אוה
תורשפאל דחאה ןמיסהש ינפמ קפסב לטומ אמייק ןב גרהנה אהיש ךירצש ונייה ,ינשה יאנתה
שיו .ותעדל ןיד תיבל רשפא יא הזו ,ןוירהה ימי תאלמ אוה ,ומא יעמב רבועהש דועב םויקה
ימי תאלמ תואדו לש הקוחרה תורשפאה רייצנ םא ףאו .תוקיפס יקיפסו תוקיפס המכ הזב
,ריואה תא לובסי אלש רשפא אצי םאו ,םלועה ריואל רבועה אצי אל אמש שוחל שי ,ןוירהה
,םימכחה תקולחמ הזב שי תמאבו .הדילה תעשב םיתמ וא םיתמ םידלונ םירבועש םיאור ונאו
ומכ ,םירחא םינמיס םישרודו וילע םיקלוח שיו ,לפנ ללכמ אצוי וישדוח ול ולכש רמוא שי
:אוה לודג ללכ ,קפסב תלטומ ומא יעמב רבועה לש םויקה תורשפאש ןוויכמו .ןלהל הארנש
יטפשמ תצירחב טעמל לארשי ימכח תפיאש וניניע דגנ םישנ םא דוחייבו .לקהל תושפנ קפס
הטיעמהל םיעצמאו תולובחת ושקב ,לילכ ןיד תיב תתימ לטבל זועה םהל ואצמ אל םאו .תוומ
.המצמצלו

אוה ןמיסהש רבוס שי .םימכח ןיב תקולחמ םהב שי רבועה דלונש רחאל אמייק ןיב ינמיסו
וניא רמוא שיו ,םילדוגמ םיינרופיצו רעש ול שיש ונייה ,םתומלשב םתרימגו םירביאה תריצי
אוה ומא יעמב רבועה םתעדלש לארשי ימכחמ הלא הנהו .םוי םישולש ההשיש דע אמייק רב
בסומ ןוסאש תרוסמה יפל ב"כ א"כ תומש קוספה תא םישרפמ ןכ יפ לע ףאו ומצע ינפב שפנ
.אמייק ןבל קהבומ ןמיס הניא םירביאה תרימגש רמול םיחרכומ ,רבועה לע אלו השיאה לע
לבא .אמייק רבו ומצע ינפב שפנ :תוומ טפשמל םיכירצה םיאנתה ינש ומייקתנ ירה ןכ םאש
םיאתמה אמייק רבל ןמיס אוה םירביאה תרימגש טושפ רבדה ולצא ,ומא ךרי רבוע רבוסש ימ
ינפב שפנ רבועה ותעדלש לאילמג ןב ןועמש ןברלש ונא םיאור תמאבו .עבטה יקוחלו תואיצמל
בשוח ,ומא ךרי רבוע ותעדלש יברו ,םוי םישולש ההשיש דע אמייק רב בשחנ דלוה ןיא ,ומצע
:אמייק ןב לש קהבומ ןמיסל םירביאה תרימג

ורעש וב ןירכינ וינמיס רמוא יסוי 'ר וישדוח ול ואצי אלש לכ הנומש ןב והזיא"
וניא םדאב םוי םישולש ההשש לכ רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר 'וכו ורמג אלש וינרופיצו
.[(ו"טפ לדנמרקוצ 'צוה) ז"טפ תבש אתפסות "'וכו הדפת שדוח ןבמ וייודפו לפנ
:ילבבב ןכו ,םינושארה בור 'יג ןכו ,יסוי 'ר םוקמב יבר 'יגה 'ל י"תכו סופדב אתפסותבו

וינרופיצו ורעש וילע ןיחיכומ ןינמיס רמוא יבר וישדח ול ולכ אלש לכ הנמש ןב והזיא"
"יהתשיאד אוה ייוהתשיאו אוה 'ז רב יאה ןנירמא ורמג אה ורמג אלד אמעט ורמג אלש
.['ב 'פ תומבי]

אמייק ןב רבוע .ט
לש תוומ טפשמ הרותה הריכזמש ןושארה םוקמבש הזמ דמלנ אמייק ןב לש יאנתה
ןב אוהש וילאמ ןבומ שיאו ,(ב"י א"כ תומש) ,"שיא הכמו" ןושלב איה תשמתשמ ,חצורה
ד"כ ארקיו) "םדא" ןושלב הרותה תשמתשמ חצורה לש תוומ טפשמל ינשה םוקמבו .אמייק
םד ךפוש" :רמאנ חונ ינבל החיצר רוסיאב ןכו .אמייק ןב וניאש תא ףא ללוכ םדאו ,(ז"י
,לאעמשי 'ר רמוא ןכלו ,אמייק ןב תשירד חונ ינב לצא ןיא ןכ םאו .('ו 'ט תישארב) "םדאה
תטישל םיאתמ הזו .ןירבועה לע גרהנ חונ ןבש ,אוה ומצע ינפב שפנ ומא יעמב רבועה ותעדלש
.ןוליפו םיעבשה

ןיבו רבועה תרוצ הרמגנ ןיב םיקלחמ םהש אוהו .לודג לדבה לאעמשי יבר ןיבו םהיניב שי לבא
,ןירבועה לכ לע עמשמ ,"ןירבועה לע" :רמואו וירבד םתוס לאעמשי 'ר וליאו ,ותרוצ הרמגנ אל
רבוע םירמוא הירבדלש דומלתה תורפסב ונאצמ אל ןכו .הרמגנ אלש ןיבו םתרוצ הרמגנש ןיב
.הרמגנ אל ןיבו רבועה תרוצ הרמגנ ןיב קוליח ,ומא ךרי ואל

רבועל סחיב תוטיש שולש :םוכיס .י
- ומא ךרי רבוע :רומג ףוליח תופלחתמ ןהמ םיתש :תוטיש שולש רבועה ןיינעב וניאר ירה
הטישהו .הכלהה ימכח תוטיש ןהו ,רמגנ אל ןיבו רמגנ רבוע ןיב לדבה ילב ,ומא ךרי ואל רבוע
ימכח תוטיש .רצונ אל ןיבו רבועה רצונ ןיב םיקלחמש ןוליפו םיעבשה תטיש איה תישילשה
האוטסה ילעבו דחא דצמ ותעיסו ןוטלפא םינוויה םיפוסוליפה תוטישל תומיאתמ דומלתה
םיעבשה תטישש דועב ,הצקה לא הצקה ןמ הלאל הלא םידגנתמ םה םגש ינש דצמ (stoa)
.ןהה תוטישה יתש ןיב איה הרשפ ןוליפו

ישנאו ."ןוזינו ןטבב עעונתמ אוה ירהש יח לעב אוה ומא יעמב רבועה" :רמוא ןוטלפא
,םאה לש הפוג יקלחמ קלח אלא ,יח לעב וניא ומא יעמב רבוע" :וירבד לע םיבישמ האוטסה
זמור וז הטישלו ."יח לעב השענ ריואה ןמ ותמשנ לבקו דלונשמ לבא .חמצה ןוזינש ומכ ןוזינו
ףא ,תרבועמה המהבה יקלחמ קלח בשחנו םיחמצה תלידגכ לדג רבועה יכ חיננ" :ורמאב ןוליפ
הניא שפנה" :םירמואו היסנכה תובא םיקיזחמ ןוטלפא תטישב ."הרימשל אוה יואר ןכ יפ לע
."ריוא לבקל לוכי וניא רבועהש ןמזב דוע תדלונ איה אלא ,הפה ךרד סנכנה ריוא

.ףוגב המשנה תנתינ יתמ תלאשב היולת ומא ךרי ואל רבוע - ומא ךרי רבוע תלאשש וניאר הנה
רבוע תטישב דמועה יבר .ל"זח תורפסב םג טלובו הארנ הלאה תומילבורפה יתש ןיבש רשקה
ריוואל אצוי אוהשכ הדילה עגרב אלא ףוגב תנתינ הניא המשנהש שוריפב רמוא ,ומא ךרי
:םלועה

המשנ יתמיאמ ולאש דועו .'וכו םדאב ןותנ ערה רצי יתמיאמ וניבר תא סונינוטנא לאש"
אלה םימי 'ג חלמ אלב רשב םיש ול רמא ,ומא יעממ אצישמ ול רמא ,םדאב תנתינ
חורו יב יתמשנ דוע לכ יכ :ועייסמ קוספה םג יכ וניבר ול הדוהו .דקפנשמ אלא ,חירסי
תא יב התתנ יתמיאמ (ב"י 'י םש) יחור הרמש ךתדוקפו ('ג ז"כ בויא) יפאב הולא
.['י תוא ד"לפ ר"ב] "ינתדקפשמ המשנה

:תרחא יבר תבושת ילבבבו
תעשמ וא הדיקפ תעשמ ,םדאב הנתינ יתמיאמ המשנ יברל סונינוטנא היל רמאו"
םימי השלש תדמוע רשב לש הכיתח רשפא היל רמא ,הריצי תעשמ היל רמא ,הריצי
ארקמו סונינוטנא ינדמל הז רבד יבר רמא ,הדיקפ תעשמ אלא ,תחרסמ הניאו חלמ אלב
.['ב א"צ ןירדהנס] יחור הרמש ךתדוקפו רמאנש ועייסמ

ןוליפ תטישל הטנ ילבבה רדסמש הזב ראובמ יבר תבושתל ר"ב ןיבו ילבבה ןיב ףוליחה
רבועהש ותטישל םאתהב יבר תבושת םש הרסמנ ןכלו ,רצונ אל ןיבו רצונ רבוע ןיב קלחמש
וניא ותריצי הרמגנש רבועה ףא םתעדלש י"א ימכח לבא .הריצי תעשמ ומצע ינפב שפנ בשחנ
ריואל אצישמ :הכלהב יבר תטישלו םתטישל םאתהב יבר תבושת ורסמ ,ומא ךרי אלא
הלועפ ףא רבועל ןיסחיימ ,אוה ומצע ינפב שפנ רבוע תטישב םידמועה םימכחהו .םלועה
רמואש ומא ךרי ואל רבוע רבוסה ןנחוי 'רל ונאצמ תמאבו .הרכהו העידי ,תילכש תינחור
.ערזה תפיטב רבכ תרשקנ המשנהש

אוהש דע אלא ול גוודזנ ומא יעממ אצישמ רמאת אלש יול 'ר םושמ רמא היכרב 'ר"
,('ד ח"נ םיליהת) 'וגו םחרמ םיעשר ורוז ד"הה הילביקל החיתמ היתריז ומא יעמב
הרז הדובע יתב לע תרבוע הברקב וצרתיו (ב"כ ה"כ תישארב) הברקב םינבה וצצורתיו
תושרדמ יתבו תויסנכ יתב לע תרבוע ,'וגו םחרמ םיעשר ורוז ד"הה תאצל סכרפמ ושעו
.'ו תוא ג"ספ ר"ב] (ה 'א הימרי) "ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב ד"הה תאצל סכרפמ בקעיו
.['ב 'יס ח"נ םיליהת שרדמ .'ד 'יס םש רבוב 'נת .'ד 'יס אצת 'נת

ינשו וניבאל ונחנא םינש יחא ושעל בקעי ול רמא ןמא יעמב ושעו בקעי ויהשכ ורמא"
אשמ ,הייתשו הליכא וב שי הזה םלועה .אבה םלועה הזה םלועה ונינפל שי תומלוע
ךנוצר ,וללה תודמ לכב ןכ וניא ב"הועה לבא ,תונבו םינב דילוהלו ,השיא תאשל ,ןתמו
יל ךתרוכב תא םויכ הרכמ רמאנש אוה ךכש ןינמ ,ב"הועה לוטא ינאו ז"הועה התא לוט
26 'מע םיחפסנ ןמדירפ 'צוה ,ט"יפ אטוז והילא רדס] "ןטבב םירמוא ונייהש םשכ
"אבה םלועהו הזה םלועה ליבשב ןיקלוח ויהש ,הברקב םינבה וצצורתיו" - .[ןלהלו
ןתנוי דוע הארו .ןלהלו 6 'מע םיטוקל רבוב ,י"ק זמר תודלות טוקליב ריכבא שרדמ]
אטח המו (ד"י ט"ק םיליהת) חמת לא ומא תאטחו" - .['א ז"קל א"ח רהזו םש י"שרו
םא רמא הדוהי 'ר ןנברו הימחנ 'רו הדוהי ר"א אבא רב םוחנת 'ר ,[ושע] ומא לע אטח
תחשו ויחא ברחב ופדר לע ד"הה דלת אלש הלש ןירטימ ךתח ומא יעממ אצוי אוהשכ
.['ד 'יס אצת רבוב 'נת ,'א ג"כ ,רוכז 'פ כ"רדפ] (א"י 'א דומע) [ביתכ ומחר] וימחר

תולהקמב רמאנש הריש ורמא ןמא יעמבש םירבוע וליפאש ןינמ רמוא ריאמ יבר היה"
.[ןלהלו 'ב 'ל הטוס] "לארשי רוקממ 'ה םיהלא וכרב
ץוחבש ולא םיללוע רמוא בר ילילגה יסוי 'רו יבר 'וכו זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" -
םיקנוי ,תוצוחב ומשנ 'וגו םחל ולאש םיללוע ביתכו ץוחמ ללוע תירכהל רמוא אוה ןכו
ואר אל םיללועכ רמאנש םינפבמש ולא םיללוע רמוא ילילגה יסוי 'ר ןמא יעמבש ולא
לש ןהיתוסרכ ושענ רמא בר יול 'רו בר .ימא ידש קנוי רמאנש ץוחבמש ולא םיקנוי רוא
יול 'ר רמא .ןרובטמ םיללועו ןהידדמ ושריפ תוקוניתה דימ ,הריאמה אירלקפסאכ ןמא
ןהידדל ורזח תוקוניתו ןמוקמל ןהיתומא תוסרכ ורזחש ןושארה ןמ לודג ןורחאה סנה
תדסי םיקנויו םיללוע יפמ רמאנש הריש ורמאו ולאו ולא םהיפ וחתפ ןרובטל םיללועהו
.['ה 'ח םיליהת שרדמ ] "זע
'אנש ותוא ןיללקמ ןמא יעמבש ןירבוע וליפא הפונח וב שיש םדא לכ רזעלא יבר רמאו"
אל 'אנש הללק אלא בוק ןיאו םימואל והומעזי םימע והובקי התא קידצ עשרל רמוא
.['ב א"מ הטוס] "ץמאי םואלמ םואלו 'אנש ןירבוע אלא םואל ןיאו לא הבק
וליפא דימלת יפמ הכלה ענומה לכ אדיסח ןועמש יבר רמא אנזיב רב אנח בר רמא" -
ןירבוע אלא םואל ןיאו םואל והובקי רב ענומ רמאנש ותוא ןיללקמ ןמא יעמבש ןירבוע
.[ןלהלו 'ב א"צ ןירדהנס] "ץמאי םואלמ םואלו רמאנש

לכ תא סנוכו םורמ ימשב תועש שלש ןורטטמ בשוי םויו םוי לכבש אלא דוע אלו"
תוקונית לשו ןמא ידש לע ותמש םידש יקנוי לש ןמא יעמב ותמש ןירבוע לש תומשנה
תותכ תותכ ןבישומו דובכה אסכ תחת ןתוא איבמו הרות ישמוח לע ותמש ןבר תיב לש
העומשו הדגה המכחו הרות ןדמלמו וינפ תוביבס תודוגא תודוגאו תורובח תורובחו
בלחמ ילומג העומש ןיבי ימ תאו העד הרוי ימ תא רמאנש הרות רפס םהל םייסמו
תיב .11 'מע רמייהטרוו 'צוה אביקע 'רד אתיב אפלא] ('ט ח"כ והיעשי) "םידשמ יקיתע
.[115 'מע ב"ח שרדמה

.םנהיג לש ןידמ רתוי רבקב םדאה תא ןד ה"בקהש ןידה םוי השק א"ר םושמ מ"רא"
בלח ילומג וליפא וב םינודנ םיקידצ וליפא רבקה ןיד לבא הנש םירשעמ םנהיג ןיד
.[151 'מע ג"ח שרדמ תיב] "הב םינודנ םילפנ וליפא וב םינודנ םידש יקנוי וליפא

לכש ךל עדת רפסמ ןיא דע תואלפנ רקח ןיא דע תולודג השוע ביתכד יאמ ןנחוי ר"א"
ימי תששב וארבנ ןלוכ םלועה לכ ףוס דע ויהישו ןושארה םדא ןמ ויהש תומשנה
םויה דמוע ונמע הפ ונשי רשא תא יכ 'אנש הרות ןתמב ויה ןלוכו ןדע ןגב ןלוכו תישארב
השעש תולודג ולא רקח ןיא דע תולודג השוע רמאש המו ,םויה ונמע הפ ונניא רשא תאו
ךאלמל ה"בקה זמור ותשא םע שמשל םדא אבש העשב אלא דלוה תריציב ה"בקה
ינולפ ערזמ םדא רצונ הלילה וזש עד ול רמוא ה"בקהו הליל ומשו ןוירהה לע הנוממה
אוהו םיקלח ה"סשל ןרוגב התוא ערזו ךפכב התוא לוטו הפיטה וזב רמשיהו ךל עד
לככ יתישע וינפל רמואו םלועה היהו רמאש ימ ינפל איבמו ודיב לטונ דימ .ןכ ול השוע
הפוסב אהי המ הפיטה לע רזוג ה"בקה דימ .הילע רזגנ אהת המ וז הפיטו ינתיוצ רשא
יל אבה ול רמואו תוחורה לע הנוממה ךאלמל ה"בקה זמור דימ 'וכו הבקנ וא רכז םא
תוארבהל ןידיתעש תוחורה לכש יפל ךכו ךכ וראתו ינולפ ומשש ע"גב אוהש ינולפ חור
ביתכד םדא ינבב ןינמוזמ םה םלועה לכ הלכיש דע םלועה ארבש םוימ תוארבנ ןה ןלוכ
איהשכו ה"בקה ינפל חורה תא איבמו ךאלמה ךלוה דימ .ומש ארקנ רבכ היהש המו
רמוא העש התוא .ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמה ינפל הווחתשמו תערוכ דימ האב
יל יד ע"שבר וינפל רמאו ויפ חורה חתפ .ינולפ דיבש וז הפיטב יסנכיה חורל ה"בקה
השודק ינאש החורס וז הפיטב ינסינכהל ךנוצר המל ינתארבש םוימ רד יתייהש םלועה
הפי וב ךסינכמ ינאש םלוע המשנל ה"בקה רמוא דימ .ךדובכ תרזגמ הרוזג ינאו הרוהטו
וסינכמ דימ .וז הפיטל אלא ךיתרצי אל ךיתרציש העשבו וב רד תייהש הממ ךל אהי
התא המל ול רמוא אוהו ריואל תאצל ונמז עיגמ ףוסל .'וכו וחרכ לעב םשל ה"בקה
עד וישכעו רצונ התא ךחרכ לעש אצת ינב ךאלמה ול רמוא םלועה ריואל ינאיצוהל הצור
ה"ממ ינפל ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ךחרכ לעו תמ התא ךחרכ לעו תדלונ ךחרכ לעש
ושאר לע קולד אוהש רנה תא ול הבכמו והכמש דע םשמ תאצל הצור וניאו ה"בקה
המ לכו ותאיציב הארש המ לכ קוניתה חכוש דימ .וחרכ לעב םלועה ריואל ויאצומו
םלועה לעו החורהו החנה םוקמ דבאש המ לע ותאיציב הכוב קוניתה המלו עדוי אוהש
.[ןלהלו 153 'מע א"ח שרדמה תיב .'ג 'יס ידוקפ 'נת] "ונממ אציש

'וכו ופוס דעו םלועה ףוסמ טיבמו הפוצו ושאר לע ול קולד רנו" :יאלמש 'ר ירבדב רוציקבו
חכשמו ויפ לע ורטסו ךאלמ אב םלועה ריואל אבש ןויכו 'וכו הלוכ הרותה לכ ותוא ןידמלמו
תורבדה תרשע שרדמ .'ב 'ל הדינ] "ותוא ןיעיבשמש דע םשמ אצוי וניאו 'וכו הלוכ הרותה לכ
.[79 'מע א"ח שרדמה תיבב

הליכאב רוסא םירופכה םויש הכלהה לבק םחרב ודועבש .םייק האנו שרוד האנ ןנחוי 'רו
ושיחל אוה ירופיכד אמויד הל ושוחל וליז והל רמא יברד הימקל ותא אחראד הרבוע אוהה"
.['ב ב"פ אמוי] "ןנחוי יבר הנימ קפנ 'וכו ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב הילע ירק אשיחלאו הל

אשיחליא אלו הל ושוחל והל רמא אנינח יברד הימקל ותא אחראד הרבוע איהה" :םש דועו
."יריפ רצא יאתבש הנימ קפנ םחרמ םיעשר ורוז הילע ירק

.םיאפורו םיטפוש לצא תובישח הל התיה" ,סיורפ רמוא ,"ףוגב המשנה תנתינ יתמ הלאשה"
לצאו ;חצורה ןידכ ונידו אוה חצור וגרוהה ,אוה ומצע ינפב שפנ רבועה םאש םיטפוש לצא
סוחל ךרוצ ןיא ,ומא ףוגמ קלח אלא יח לעב וניא האוטסה תטיש יפל רבועה םאש םיאפור
וניאר ונחנא לבא .סיורפ ןאכ דע ."תובישח םוש וז הלאשל ןיא דומלתה טפשמב לבא .וילע
.לודג ךרע תושפנתהה ןמז תלאשל הל שי דומלתה טפשמ יפל םגש