הבושת ילעבו םירג

גרבספלוו והיעשי

בישת ,ל יניס

:רמאמה ןכות
הבושת ילעבו םידמושמ
םיגוסה ינשל תפתושמ יפואבש תוביצי-יא
תוללובתהל דובכ וקלח
הבושת-ילעבו םירג
םירגה לע הרחתמ תורצנה
?תורג לצא הבושת ןיינע המ
םיובנריב ןתנ
ותרטמל עיגהש הבושתה לעב
קדצה רג
קדצ רגו הבושת לעב לש יגולוכיספ חותינ
תויטילונומ התיה םימודק םינמזב
םזילאודיבידניאה תעש האב הלכשהה ימיב
םישדחמה ןמ המכ לע הירוגינס
שממ לעופב אל םה ,ןולשיכה ,אטחה
רגה לש ושפנב ךפהמה
השרדל השעמ ןיב הריתס תורצנב
ותרובחמ דרפנה תודידב
רגה לש ורשוא
תידוהיה הנידמה םוק םע
הבושת לעב לש ולרוג
הבושת ילעבמ םיששוח םדא ינב
קזחו ףוצר וק לא לגתסהל השק הבושת לעבלו רגל
הפ לעבש הרותב הבושת ילעבו םירג


.רמומל האוושהב ,רגה לשו הבושתה לעב לש םתוישיא חותינ : תיצמת

.תורצנ ,םיובנריב ןתנ ,הבושת לעב ,קדצ רג :חתפמ תולימ


הבושת ילעבו םידמושמ
תונויסינה .םידמושמהו דמשה תייעבב תונורחאה םינשה תורשעב וקסע םידוהי םירפוס המכ
רקחמ .םייפארגויב בורל םה ,גרובזניג לואשו ןורטצ ל"ש לש הלא םהיניב ,וללה םייתורפסה
,םהייח תרגסמ תא םיבזוע ,םתנומאו םתד תא םיריממ םידוהיש ,העפותה םצע לע קימעמ
.ןיידע השענ אל ,תרחא הנומא םוחתל םירבועו םהיחאל ףרוע םינופ

תיפארגויבה תוניינעתהה תמדוק בושו .הבושת-ילעבבו םירגב םיגוהו םירפוס וניינעתה ןכ
ריילאפ המאו (הדיאנ) סוראצאל (ץירומ) השמ לש ותשא ,הנליוומ קדצה רג .ןויזחה רקחל
ספות הבושתה-ילעב ןיב .תודגא תריצי ללכל ואיבה ףאו םתומדל ללכה בל-תמושת תא ונפה
וירחא ריאשהו םהיניב רתויב ףיקתהו יבקעה םינפ לכ לע אוה .שארב םוקמ םיובנריב ןתנ
ןתועמשמ יפל תורגהו הבושתה ןיינע ךא .ושפנב הנפמה לע תוארמה תוניינעמ תודועת
.הכ דע וקופיס לע אב אל תיתימאה

רשאמ רתוי םירפוכ ,םירגה רשאמ םירפוסה תא רתוי וכשמ םידמושמהש ,םשורה ררועתמ
.ינושרד :תרמוא וז העפות .הבושתב םירזוח

םיגוסה ינשל תפתושמ יפואבש תוביצי-יא
םיקחרתמל :םיגוסה ינשל תפתושמ םייחה ךרדבשו יפואבש תוביצי-יא .הטושפ הבושתה ןיאו
היצאסנסב םיאור ונא םא ,הזבו הזב ןומט יליבאלה סופיטל שיש הכישמה חוכ .םיברקתמלו
,תיטאמארדה תורפסב .הז ןוויכב תילילש תומדל הרוכבה-טפשמ תמאב ילוא ךא .דחוימ ןיינע
יבויחה ,קזחה רשאמ םיסקמ רתוי אשונ ,יפואה-שלח ,קפקופמה םדאה הווהמ ,ללכב הפיהו
םג .ןינבה רשאמ רתוי עזעזמ חוכ הברקב הליכמ הריתסה .(דבלב תיטתסא הכרעה יהוז)
רמושהו הרבחה תא םייקמה ,ימינפה ולקשמ יווישב ןתיאה םדאה לע רקיעב יח וניא ררושמה
םלועה ויניעב הפי .הכפהמה ,תוטטומתהה תמדאמ ררושמה לש ותקיני .המויק לעו הילע
.המחה ץנמו םלוע תרהמ רתוי האבה שמשהו עקושה

תוללובתהל דובכ וקלח
םוקמ לכמ ,תורכנתהלו הדיגבל אל יכ םא ,הצרעהו דובכ וקלח תמדוקה האמבש חכשנ לב
ףרוע ונפשמ רתוי לארשי תד יריממ .הביזע השעמב ינוציק חרואב התלגתנש תוללובתהל
תא םמצעב םה ואר ,תוחפל ,ךכ .הביבסה תומגמ םע ,םימעה תוברת םע וגזמתה ,תודהיל
םירגכ ואבש הלאמ רתוי "ןינעמ" הנייה :קפס ןיא .ריבסהל וסינ םהלש םיפרגויבה ךכו םדעצ
ןומטש המ לע רועיש ןיאל םילוע וירוסי-ויתויווח םג ,ונורשכ םג .הניכשה יפנכ לצב תוסחל
.ולעפ םהש הממ ךורע ןיאל הלודג ,וילע רבעש המל יוטיבכ ,ותריציו םירזוחה בלב

םינייטצמ םניא םהיניבמ םיבר .םידמושמה הנחמב םידיחי לע קרו ךא הלח ,םנמא ,וז הלודג
,תזרפומ ,הבר תוניינעתהב םילקתנ ונא ןכ יפ לע ףאו .םייפאב אל יאדוובו םלעפב ,םלכשב
.םיגולוכיספו םירפוס דצמ םכרדבו םהב

ינפל םידמועה םישנאה םתוא רשאמ רתוי ןוידה תא ררוע םייחה זכרממ קוחרהו דמושמה
וללהו - ה"לשהו ל"רהמה ןמ רתוי םירפוסה תא וקיסעה הזוניפשו הטסוקא לאירוא .םינפלו
רתוי הבורק הסיסתה .ש"קז לכימ לאיחי 'רמ רתוי הנרב ;םישיאכ םג דואמ םיניינעמ יאדווב
אקודו .םדאבש תואקתפרהה תבהאל קופיס אוצמל הווקמ אוה הב ,ארוקהו שפחמה בלל
יוריגה תא םיבבחמ םייזורטסיליפו םיילאנאב םייח םייחו הרגשה ךרדב םיכלוהה םדא-ינב
.ליגר יתלבה ליבשבש תויטנאקיפב םיצורו

הבושת-ילעבו םירג
םשכ .ללכה ןמ םיאצוי םיסופיט םה ףא - וכרד יפ לע גוס לכ - הבושת-ילעבו םירג
אל םיתעל אלא תינומהו תיניצר העפות היה אל דמש) רתויב םיחיכש םניא םידמושמהש
תבב םיבר ודהיתהש תופוכת םיחכונ ונא ןיא .םייוצמ הבושתה ילעבו םירגה ןיא ךכ ,(תובורק
הדימב ,וא םירזוכה ימיבכ לודג גוח וא טבש וא המוא ידי לע הרות לוע תלבקכ ןויזח .תחא
רזוח וניאש טעמכ ,הגלווה תברקב היסורב םירצונ ונילא ואב רשאכ ונימיב ,תרכינ תוחפ הברה
ןמזב םה םיבורמש וניאר אל .הבושת ילעב יבגל ןידה אוהו .ונילא םיאבו ואב םידיחי .הנשנו
הרזחל המגוד שמשל םילוכי לאגוטרופמו דרפסמ חורבל וליכשהש םיסונאה קר .םינמזה ןמ
לש העונת הררועתה ןורחאה ןמזבש הדבועה העיתפמ דוחייבו .(יסחי ןפואב) םינומהב
הנש תואמ עברא ינפל ורצנתה םהיתובא תובאש ,םדא ינב - םהיתובא תיבל ורזחש םינאראמ
- םויה דעו םייניבה ימימ - ןיא וללה תונויזחה ינשל טרפ םלוא .לאגוטרפב דוחייב ,רתויו
לכ תצורמב 'ה תלחנב חפתסהלו אובלמ וקספ אל םידיחי וליאו .יביטקלוק ןמוניפכ םירג
.תופוקתה

םירגה לע הרחתמ תורצנה
.םדק ימיב לודגה הנפמה ןמזב תידוהיה תדה ייוכיס תא ריכזנ ,רבד ריסחהל אלו קיידל ידכו
טרפב ,תורצנה האב ךא ;רייגתהל םגו לארשי תנומאל ברקתהל ימורב םינכומ ויה םיבר
ידי לע הנווכו םיטפשמלו םיקוחל ,הכלהלו תוימואלל הקיז אלל ,תינילואפה התרוצב
,םיזאיתונומב קבדהל ,םיבר םילילא לצא רויגל הייטנה תא הרז הדובע ידבוע ןיב הלומעתה
דצל וקה תא ועירכה הלא םימרוג השולשו .תודהי םשל רויגל ,תורגל ץק התיהו תורצנה דצל
תירצונה תדה קותינ ,היגיצנו הרותה ןוצר יפל התיה אל םלועמש המוצעה הלומעתה :תורצנה
רפס איהש המכ דע דוחייב ,תורצנב הרותה ףקות לוטיבו לארשי תנידממו לארשי םעמ
.הכלהה ןוטלש לעו תווצמ ייח לע תתתשומ ונתנומאש הדימבו ,םיטפשמהו םיקוחה

?תורג לצא הבושת ןיינע המ
בוזעל ונייה ,ףתושמה ןוויכה לשב וזל וז תורושק תועפותה יתש .ןיבהל השק הז ןיאש ינרובס
,דרמ אוה .לארשימ םדאל יעבטה םוחתל רזוח הבושת לעב .לארשי יהלאמ קוחירה ךרד תא
רוזחל ,תודהיה יגשומ יפל ,בייוחמ אוה .אטחתהל הצורו טרחתמ אוה וישכעו ;לוע קרפ
,תיעבטה וכרד יהוז ,יניס רהמ דמועו עבשומ ,הווצמ אוה ןוויכ .ותנקת איה ותבושת :הבושתב
בושל ןירוח-ןב םג אוה ךא ,אוטחל ןירוח ןב אוה :ביתנה ןמ תוטסל הריחבה ,םנמא ,ול שי
.וכרדמ

לארשי תרות לש יהלשכ הייפכ ןיא :ותרגסמ תא בוזעל ותבוחמ ןיא .תירב-ןב וניאש ימ ןכ אל
דחוימה גשומה .דהיתהל ךרוצה ןמ ןיא יחצנה רשואל עיגהל ידכ וליפא .ומוחת תא תאצל
ותוא הכזמה ידוהי יתלבה ,ירכנה תדמע תא ןייצמ - בשות רג :לארשי תנידמ ילתכבו - חנ-ןב
ונוצרמ םא םלוא .הנידמב חרזאלו ,ירסומ םדא אוה רשאב ,םדאל תורומשה תויוכזה לכב
הנתינ תושרה ,השמ תרותב ונילע הווצמכ 'ה תא םידבועה הלא ןיב תויהל הצור אוה בוטה
קחצי םהרבא ינבל הנתינ הרותהש יפ לע ףאש שודיח והזו .הרותב םינימאמה רוביצ לא רובעל
תמאב םיצורה םירז ינפב הווצמהו הנומאה ירעש וחתפנ ,המוא התויהב המואל .בקעיו
תושרל תימואלה תושרה ןמ םילבומה םירשגה דחא ןאכ .וז תדל םיפתוש תויהל םימתבו
,חישמה תומי לש םדקומ בלש ןיעמ קדצ רג לש הז דסומב ינא האור תמאבו .תילסרבינואה
.םימיה תירחא לש תרשבמ הנחת

ךרדב העתש ינפמ דחא ,הל םיפאוש םה ,תומלשל םיברקתמ קדצ רגו הבושת לעב :ןכבו
ידי תאצלו תוחפב קפתסהל לוכי היה אוהש יפ לע ףאש הרכה ךותמ ינשה ;ותוחילשל רכנתהו
תושעל םהינש לש םתנווכ .תושעל הווצמ והשמ רתוי הצור אוה ךא ,והשמ ראשה אלל ותבוח
.תינש לופיל אלו ההובג הגרדמ לא עיגהל יוצמ יתלב ץמאמ

תודלותש םישיא םהיניב ןיא :בגא .הבושת ילעבו םירג לש תויפארגויב בותכל ינוצרב ןיא
רתוי וא תוחפ םהייח םישענ םצפח זוחמל םעיגהב .םירפוכו םידמושמ לצא ומכ ןיינע םהייח
ןימאמה .תמא תנומאב הנופצה החונמל תמא תנומאל םיפסכנ םה .םייטמרד יתלב ,םיוולש
רחא הז םיחטבמ ףוחל עיגהש םחולה .הפונתה בר ליעפ אוהו שי ,הב יחו ותנומאב דלונש
.ךרדב שת וחוכ השק תוקבאה

םיובנריב ןתנ
ןתנ = רחא והיתתמ :איבא תחא המגוד .הפוסו הרעס םכרדש הבושת ילעב ,םנמא ,שי
יפכ םחלנו לארשי ינומא ימולשל ,םינימאמל ףרטצה אוה םיבר םילוטלט רחאל .םיובנריב
ןיא םלוא ,ותבושת תתימאב קפס לכ יל ןיא .תונשקעבו הרובגב ,זועב ויתונחת רתיב םחלנש
לא וסחיו הגלפמב רבח השענ אוה ןורחאה בלשב םג ותואמצע לכ םע .יסופיט הבושת לעב אוה
אלו "לארשי תדוגא" תועד לכל אל ,םיכסה אל אוה .ןונגנמ םע רושקה םחול לש סחי היה ומע
יכ םאו .וז הגלפמ לא ותוכייתשה ידי-לע עבקנ םירחא םיגוח לא וסחי ךא ,היסיסכתל דימת
הריבגה וא הרצי הילא ותורבחתה םא וא "הדוגא"ה לא ותאיבה ותוינוציק םא עירכהל השק
.הדהאהו הנבהה דוהל שיאה הכז אל - איה תחא :ותוליבס-יא תא

ותרטמל עיגהש הבושתה לעב
לא ועיגהב הברה ףיסוהל הבושת לעב ידי לאל ןיא יביטקייבואה לעפמבו ץוח יפלכש ינמוד
,גוח ודצל ןיא .והשימ תעד לע והשעמ השוע אוה ןיא ,וכרדב חילצמו דעוצ אוה .ותרטמ
הצממ הז לכ .הלוע אוה תודידבבו לבוס אוה תודידבב ,קבאנ אוה תודידבב .הרובח ,הגלפמ
הכפהמה תועמשמ תוליעפ םג ןיא .תורכינ תולועפל דירש ול ריאשמ וניאו ויתוחוכ תא קרממו
םלצב בושי ,הז גשיהמ גנעתמ אוה ירה ,םינימאמה להקל רבחתמ אוה םא .התילכתו תאזה
.הניכשה ויזמ הנהנו הנומאה לצבו

ןיינע איה איה וכרד ,המגוד םה-םה וישעמ .ןלמעת וכרדו וביט יפל וניא הבושת לעב
הזכ :ומצע לע רמולו ומצע לע עיבצהל יאשרו רשכומ ומצעב אוה ןיא ךא ;יוקיחו תוררועתהל
.המוגפ יתלבו תיתימא איה םא תועינצהו הוונעה ךרד איה הבושתה ןכש .שדקו האר

םע" ותרבחמ אוה לקשמ ול שיש ןורחאה יתורפסהו ינחורה םיובנריב לצא םג ,ךכיפל
,הנפמה םלשנ ותמשנב .לכה אל ךא ,גשוה רקיעה .ימינפ קבאמ ,יודיוו ןיידע שי ןאכ ."םיהלא
לש ותרכה בטיממ וז תרבוחב ןתונ אוהש ןאכמ .ותטלחה תא רמג אל השעמה תעיבקב םלוא
המ לכ ילוא .לוקש בלשב אצמנ ונדוע ,ןיינעהו לקשמה-בר סומלופה וליפא .הבושת לעב
דחא היה םושלש לומתש רבחמל ,ומצעל םג רמאנ ,םינקפסהו םירפוכה ינזאב םש רמאנש
לש םשור השוע אוה ןיא ?םהיתוכילהו םהיקומינ ,םהיתונעט תא עדוי והומכ ימו םהמ
.תורגתהו האנה םשל תונחכוו

קדצה רג
.תומלוע שיערהל ותמגמ ןיאש יאדוו תמאה לע םידומה ןיב הנמנ תויהל אבש ,קדצ רג ,רגהו
םיחיכומ םידמושמה בור !renegate ןיבל proselyte ןיב ,דמתשמ דגוב ןיבל קדצ רג ןיב המ האר
תא םיצימשמ םה .הלוספה םתנווכ תא ,םירז תושרל ורבעשכ םישועש םהישעמ ידי-לע
ושמיש םהמ המכ .הישוע-הידמולו לארשי תרות תא םיזבמו םיפדור ,םובזעש םהיחא
ואצי תונישלמו רקש המכ ,ףוליסו ףויז המכ :תודהיה תומד טועמל הייסנכה ידיב םירישכמ
הלבקתנ םתודע םלוא ,תומואהו לארשי יניעב ,םנמא ,ויה םייוזבו םיזבנ .םבתכ יפמו םהיפמ
לש ןחיר ישיאבמכ ומסרפתנ אל קדצ ירג .אוצמ תע לכב וכמתסה םהילעו וניאנוש ידיב
וקקזנ אל הז לכלו .ןגוה חוכיווב ,תוננוגתהב וקפתסהו ,לוזלזמ בורל וקחר .תורחא תונומא
אל רכשו תונורתי ;ונילא אובל קדצ ירגל םהל ויה ירמגל םירחא םיקומינ ,םרב .ץוח תוחוכל
.תלעותה אלו םכרד התרוה תמאה .םיפדרנלו םינועמל ופרטצה םה יכ .םהל ונתינ

.םתוא קימענו ביחרנ התעו קדצ רגו הבושת לעב לש יגולוכיספ ןוידלו חותינל ונסנכנ רבכ

קדצ רגו הבושת לעב לש יגולוכיספ חותינ
.תויליבאלה תא ,תוביציה-יא תא הליחת ריכזנ וללה םיגוסה ינש לש םיפתושמה םיווקה ןיב
בזע ,תיתרוסמ הביבסמ אבש םדא וא אוה הבושת לעב .הבושת לעב לצא רתויב טלוב הז ווק
.ינרדומ אוה הז ינש גוס .הילא ךרדה תא אצומו הב שרשומ היה אל ודועמש וא ,רזחו התוא
אלל ורבע םינשב תובר תואמ םינפ לכ לע .םימודק םינמזב ותוא םישגופ ונא ןיאש טעמכ
ןיא .תרוסמהו הכלהה ףקותב הריכמ הניאש תודהי לש תונגרואמ תורוצ אלל ,תשבוגמ הריפכ
תותכ ,םימרז ומק ךכ רחא .םימייק ויה םיסותיבהו םיקודצהש ןמזב ,םדק ימיב התע ןד ינא
תודהיה םוחתב וראשנ אל וא םימי וכיראה אל וללה .תינברה תודהיה ןמ ,ךלמה ךרדמ ושרפש
תוליהק ידיל ואיבהש םינוקיתו םינקתמ וצצ המרופירהו הלכשהה ימימ קר .תימשרה
הלא תורודב קר .תלבוקמה תדה ירקיעמו הכלהמ םיקלח ולטבש םינוגרא ידיל ,תויודחאתהו
יתרוסמה ךוניחה תא םהמ וקיחרהש הביבסבו םיאנתב ולדגש םימלש םיגוחו םיבר םידיחי שי
.םירקיעה לש םפקות תאו

תויטילונומ התיה םימודק םינמזב
ימנידה םדאה לש היגולוכיספה קר תדמוע ןוידל .םייתרוסמה םיניינקה לש הכרעה הפ ןיא
- תולולס םיכרדב ךלה אלו ויתועד תא הניש והשימ םימודק םינמזב םא .הדמע יונישל ןתינה
יד תופקשה היפוסוליפב םגו תדב םג ויהש חכשנ לב .הביצי יתלב תרעוס שפנל ןמיס הז היה
וכזש םיגוהה ויה םיטעמ םוקמ לכמ ,דיחי תעד היפוסוליפב הטלש אל יכ םאו ,תוקצומ
קפואה ץווכתהו םצמטצה ,םינויה לצא תוטישה יוביר תמועלש דואמ ןיינעמו .הטטירוטבאל
םיטעמ םינווי ךא וראשנ םייניבה ימיבש דע ,הקיתעה הריציה ןמזמ םיקחרתמ ונאש לככ
.תוירבה תעד לע הלבקתנ םתעדש ,םירופס םיגוהו

הצרעהל התכז ,וטסירא טרפבו ,תינויה היפוסוליפה יכ ,הדבועה בל תמושתל היואר רתוי דועו
תא ראפמ הניכש יולג לע ךמתסמה םזאיתונומה :תותדה שולש לצא היצאזינונקלו
םזילטוטסיראה טלש אל תודהיב .תולזמו םיבכוכ תדובע ימיב החמצש היפוסוליפה
.חיכוי ם"במרהו ,וחוכ היה בר ונכותב םג םא ,םלסיאבו תורצנב וטלשש יפכ םזינוטאלפוינהו

תא םינומ .וטלבתה אל ויתועדו דיחיהו םיבר תורוד לש םמלוע תפקשה תא תנייצמ תוביציה
םינכפהמהו םירפוכה רפסממ לפונ םרפסמ ונמעבו .םייניבה ימיב ודרמתהש םיטעמה
.תשגרומ תוחפ הברה התיה הייפכהש ינפמ ילוא ,םלועה תומוא לצא םיינחורה

םזילאודיבידניאה תעש האב הלכשהה ימיב
תעש האב ,םידוהי לצא בר רוחיאבו ,הפוריאב הלכשהה ימי ולחה רשאכ םלוא
עדמה תופקתה םע דחיו הנומאה לש םירקיה םיסכנה רהמ וחכשנ .םזילאודיבידניאה
בל תורירש .םיליצא תוחפ םימרוג םג םהב ולכנתה היתודסומו תדה דגנ םזילאנויצארהו
,תוכמס ינב וליטהש תורמהו עובקה רדסה םוקמב .תויוכז ועבתו םייחל ורדח ןה ףא תוצירפו
.םינקתפרה וארנ
תמיא לכש אלא םינמזה לכב שי הלאכ .םייניצר םניאש םיטנמלא ינימ לכ םירבוג רבעמ ינמזב
ינב תררחשמ הכפהמ לכ .םיניינעה ךלהמ לע עיפשהל םהידי לאל ןיא ,רומח רטשמ ררושש
.םינסורמ ןמז קרפ ותוא דע ויהש םיביצי יתלב םדא

םדא :וניניע דגנל הלועו עקוב רזומ ןויזחו הליגרה תרגסמה תביזעל תמרוג וזכ שפנ תונוכת
ןונגסב ,םיגהנמבו תועדב תואנקו תונשקע ךות לומתא דע קיזחהשו ,תויתרוסמ תוביסנב לדגש
הדמעל תוזיזפ תוציפקב ,רבעמ אלל ,רבועו הצרא אשמה לכ תא םויה ךילשמ ,םילבוקמ םייח
הלכשהה תחימצ תישארב :םיריעצב תמצמטצמ הנניא וז תוגהנתהו .ירמגל תדגונמ
הפוריא חרזמב .םיתב ילעבו םינבר לצא ,הדימעה תונשב םישנא לצא תאזכ וניאר המרופירהו
- החיכש הנניאש תינוציק העפותכו .םיגוחה לכב םידחא תורוד ךשמ ולאכ םיוניש ושחרתה
שמאש םש ישנא לצא תימואתפ תוטמתשהב םילקתנ ונא - םימי הכיראה אל איה םינפ לכ-לע
דובכ ימחול לש םסרופמה גוחה תא רכזיי אל ימ :והנחמב םניא םויהו לארשי ןרק םירהל וצר
תא ודסיש ,ץנוצו רזומ ,זנג ,הנייה וכותבו ,תמדוקה האמל םירשעה תונשב ןילרבב לארשי
תירבל ןמאנ ץנוצ אלא רייתשנ אל םלוכמו Verein zur Foerderuing der Kultur der Juden
,לקשמ יווש לוטנ רבעמה תנומתב טלוב ווק הז .ונתא דוע םניאו יאשחב וקלתסה םירחאהו
- ןואפקה ,הריתיה תונרמשה :תורוקה תביס ןיבהל רתויב השק הז ןיא .תוטטומתהל ןותנ
הרוצה ונמע לע וקיעהש םינוציחה םיאנתה ןמ האצותכ אלא תודהיה יגיהנמ תמשאב אל ,בגא
ילאגופירטנצ חוכ לש המוצע הדימ הרבטצנ ןכש ;הכפהמה תא ורישכה - וטיגה לש השקונה
.רוצע ץרמ לש הדירחמ המירזל ,תוריחה רחש תולעב ,םרגש

םישדחמה ןמ המכ לע הירוגינס
לע הירוגינס דמלל םג רשפאש ,קפס ןיא םלוא ;העפותה לש ילילשה דצה לע ןאכ דע יתדמע
ונממ עורגל אלו םייקל ףיסוהל ,סורהל אלו שדחל םיטעמ אל לש םתנווכ .םישדחמה ןמ המכ
תונשקע ךות וב םיקיזחמו "לומתא"ב םייחה םדא-ינב שי תורודה לכב .ותוא רותסלו
םיאשונ םירחא וליאו .םדיחפמו םהל ארזל הזעה לכ ,עודי-יאה תארקל דעצ לכ .תונדפקו
םירהזנה קרש הליחתכלמ רמול ןיא .דיתעה תייפצב םייחו םלועל אב אלש רבדל םהיניע
לכל םינמאנ שי וישודיח לע רחמ םוי יאמצ ןיב םג .הרותהו תדה לגד יאשונ םה םידרחהו
םייח לש גוחב תולגתמ ןניאש תונכס התא האיבמ וז ךרד ,ןבומכ .תרוסמה ילאידיא
וליאו) רבגתמה ןייעמה עבונ הנממ .הב ןופצ בר רשועו הבורמ הכרב - תוימאנידה .םייטאטס
םינודיזה םימה םג ךא .(הפט דבאמ וניאש דיס לש םוחתב םיאצמנ ונא הטקשה תונרמשב
,הדיל לכ :תואיצמב קוח והז .ןוסירו רדסה אלל םוחת השוריפ םא ,תוימנידה ןמ םיצרפתמ
.היבוברעב םישמשמ העיקשו היילע ,ןווינו החירפ ;ןאכלו ןאכל םינפ ןהל שי האירבו הריצי לכ
.תוומ םס ושענ ,וכז אל ,םייח םס ושענ ,וכז

ןיב הז ןודינב שיש םייניבה םוחת לע הארמ הבושתו הביזע :םדא לש ושפנבש חתמה ךא
סופיטה דמוע הייכז אלל הריתס לש הרומגה הלילשה ןיבו םגפ אלל הריצי לש אלמה בויחה
תוממורתהל הכוז היה אל ותדירי אלמלא .ותלקלק רחאל אלא האב הניא ותנקתש ינוניבה
.םועז היה הרבחב וכרעו רכינ היה אל ומושירש םדא ראשנ היה התלוז ;לקשמהו םשורה תבר
היהנ ונולשיכ דבעידבו שי .םיברל תפומו רקי השענ אוה ,לפנש רחאל הבושתה םלוסב ותולעב
הארימ רזוח אוה םא .תונודזהו תוגגשה תכיפה לע דומלתה ירבד םיקומעו .ונוחצנ םודהל
הנומאהו רסומה יליבש םינוש .תויוכזכ ושענ תונודז ,הבהאמ םא ;תוגגשכ ושענ תונודז
תונוסא ,תוצרפ ןקתל םדאה ,םנמא ,הכוז םיתעל .ןה תודבוע עבטב תודבוע .עבטה יליבשמ
.ולטבל ןיא שחרתהש המ ךא .עבטב ורקש סרהו
אלא דוע אלו ;ויה אל וליאכ תוריבעו םיאטח םיקחמנ תיתדהו תירסומה תואיצמה םוחתב
הבושת לעב לש ותואיצמ םצע הזכ ןפואב .יבויח לקשמ םילבקמ םה :רמולכ ,הייכז םיכפוהש
בויחה םוכסו םילד רתוי ,ונייח ויה זא יכ ,הז סופיט עיפוה אלמלא .תישונאה הריפסב רקי סכנ
.רתוי לד היה ,םיניינקה ללכ ,ירסומה ןזאמהו

שממ לעופב אל םה ,ןולשיכה ,אטחה
שי .שממ לעופב םג אלא חוכב רבד קר אל םה ,ןולשיכה ,אטחה - תומילש וב ןיאש הז םלועב
ץראב קידצ ןיא םדא יכ" :בותכה תא שרפל וצר .תודדוב תומילש תועפות ללכב שי םא בר ןויד
קדצ םלוא .תומימתב םירבדה תא םיארוקשכ חינהל רשפאש יפכ "אטחי אלו בוט השעי רשא
העדה תערכה אלא הניא ארקמה תועמשמו אטחי אלש קידצ שי ורומאב ,ןואג הידעס בר
ךרדב תכלל תורשפאה הנתינ קידצל םגו אטוחל :תישפוחה הריחבהו הרירבה םדא לכ ידיבש
וניאש קידצ שיו דומלתה ירבדכ ,רומג עשר שיו רומג קידצ שי .התוא החוד אוהש אלא ;אטחה
לכהו - רומג וניאש עשרו רומג וניאש קידצ ןיב וז הנחבה תניינעמו) - רומג וניאש עשרו - רומג
תינתומ םינוש םיגוס לש םתואיצמ .(וישעמו ויתובשחמ ,ותנוכת ,םדאה תדמע רקיע יפל
ןושלב שודיח ,הלחתה ול שיש ןויכ ,ארבנ ותויהב ,תוינשה ןב ,םלועה לש ילאיצנטופה הנבמב
תומלשה ןיא המשנו ףוג לש דמצ הווהמה םדאה .הריצי רמוחמ בכרומ ותויהבו ,םיפוסוליפה
.וילגרל ונמטש תשרב לופיל יושע אוהו ותיירב תליחתמ וקלח תנמ

ךכיפל .חיכשהו יוצמה אוה עצוממה .תורידנ רומג עשרו רומג קידצ לש תוינוציקה תודמעה
קר יכ םא תוישממה תויומדה ןמ אוה הבושת לעב םגש ןאכמו דיזמבו גגושב םילקתנ ונא
הנבמ ךותמ הבושת לש ןמוניפה תא ןיבהל רשפא ךכ .הבושת םישוע םיעותה ןיבמ םיטעמ
הבושתה אלול יכ .הז םלוע םויק לש תידוסיה הבורעכ ,תובורעה תחאכו ירסומה םלועה
.תודמה תרות לש הסיפתה יפל ,םהל םויק היה אל ,םייתרבחה םייחה דוסיב התיהש
םדאב הזכ ןפואב םילכתסמ םא ךא .ויתונולשיכו ויוקיל לע רבגתהל םדאה חוכ הלגמ הבושתב
אל .דיחיל ול שיש האנהה תבוט תא ,ישיאה דצה תא קר םיספות ונא ,ןושארה ודובכל רזוחה
תושונאל חיטבמה ללכה ייחב םילודגה םיעינמה דחא םדאה תבושתב םיאור ונא םא העטנ
'ר לש ותרמימב אטבתמ דיחי לש ולרוגב הבושתה לש החוכ .גושגשו דיתע ,המוקתו םויק
ויוטיב תא אצומ ללכה לרוגב הפוקת ךא םדא לש וניד רזג תערקמש הבושת הלודג :ןנחוי
'וכו "לאוג ןויצל אבו רמאנש הלואגה תא האיבמש הבושת הלודג" .אנינח 'רב אמח 'ר ירבדב
הרותב םגו ך"נתב םג ,בושח םוקמ תספות ללכה תבושת .דיחיה אלו ללכה ןיינע - הלואג
רפסב תראותמה הונינב םעה תבושת ןכו (עשוהב) "ךיהולא 'ה דע ,לארשי הבוש" :הפ לעבש
.הנוי

ךלהמב םלוא .ללכה תנומאו דיחיה תנומא ןיבש םיווקה תא ריכהל לק הבושתה ןיינעב אקודו
לש ושפנב הבושתה תובישח תא םישיגדמ ונא תאז לכבו .רקיע דיחיה ןיינע וז הסמב הבשחמה
תנקת תא םג חרכהב תררוג אלא דבלב ותוא תנקתמ ותבושת ןיא .הרבחה תבוט ליבשב דיחי
.רוביצה

רגה לש ושפנב ךפהמה
ינכפהמה יונישה ןנוכתמ תוביצי יאו טקש יא לש הז עקר לע קר .השיגר רגה לש ושפנ םג
.רגב םשגתמ אוהש יפכ הזכ רעוס ךילהת ללכל ועיגי אל םהירמש לע םיטקושה .ובלב הלגתמה
תדמ רבעמה ומכ הערכה דבכ הז דעצל אצומה תויהל תולוכי ןה קר תועזעזמו תוקומע תויווח
םילספה ינש תא ויניע דגנל הוושי םדאש ךירצ .תפדרנ תדל תטלשה תדה ןמ טרפבו תדל
תא ןיבהל ידכ חצונמה תסנכה תיבו תחצנמה הייסנכה :גרובסרטשבש היסנכב םימסרופמה
תלמסמה השאב תופקתשמ הפצוחו הוואג המכ ,תואדוו החטב המכ .םיידוהי יתלבה תושגרה
תא תגציימה השאה ינפב םיארנ ,ןמאה ןוצרמו תעדמ אלש ,תועינצו יפוי המכ) הייסנכה תא
םדב העלבנו תורודה ךוניחבו תירצונה תורפסב התנשנו הרזח וז השיגו (בגא ךרד :תודהיה
זובה .הב ונימאה אלו תורצנב וניינעתה אל רבכש םיבורמה םתוא לש וליפא ,םדא ינב ינוילימ
.תורודה תלחנל ראשנ תודהיל

השמ תד םהילע ולביקו תורצנה לש תונובירה שגרל בל ומש אלו תרגסמה ןמ וגרח םידיחי םאו
םהב םג .דואמ הקזח התיה םתבוגתש ,םלוא לש וחתפכ חותפ היה םבלש רורב ירה ,לארשיו
םישנא יניעב הדושחה תויליבאל שי םהיניב ףא ;הריתי הדימב העפשה לבקל תונוכנה תרבוג
תלעב העפותמ אקווד ואלו השדח העפות לכמ םיעפשומ הז גוסמ םדא-ינבו שי .םייתרוקיב
םה םתד ינפמ םיסנ םה ,םירתוח םה הילאש הנומאה תא םיבישחמ םהשמ רתוי .דחוימ ךרע
ובזעש םירג ריכמ יניא .ןושארה םלובגב ראשיהל תלוכיה-יא ,רקיע החירבהו שי .וכנחתנ הבש
תפתושמ היגולוכיספ שיש ןויכ ךא .תרחא תד םהילע לבקל ידכ ורבע הילאש .תודהיה תא בוש
םדא ינבש ,םירקמ ינעדוי ירה םהיניב דירפמש המ לכ םע םוחתל םוחתמ םירבועה לכל
אלב םזיצילותקב הורימה ןמז רובעכו תיטנאטסטורפה הייסנכל ופרטצהו ורצנתה
.תד םיריממה בור ךרד יפל םינוגמ ויה ךכל םיקומינהש

השרדל השעמ ןיב הריתס תורצנב
יולת וניאש יגולוכיספ דוסיכ תושרל תושרמ הריגה לש רזומה רציה דבלמש חינהל שי
ומלענ אל .םתייסנכ ימוחתב רמה ןויסינה הלא ןיעמ םישנא ףחוד ,םייניינע-םיינויע םילוקישב
רותיווהו דסחה ,הבהאהו רהוטה םירתסנו םיקוחר .היתושרד ןיבל הישעמ ןיב תוריתסה םהמ
לכ לע ןהילע הדיעמ הירוטסיההש תוירזכאהו הייפכה .תורצנה ילודג יפב עובק אשונ םיווהמה
הז ןיאו .ללכה תוירחאב םיאשונו הפרחו השוב םישיגרמה םידיחי תוקיחרמ ןהו שי ףדו ףד
אקווד ררועתמש ,הייסנכה ןמ דרפיהל ךרוצה ידילו הגלבה-יא ידיל םירבדה ועיגה םאש אלפ
תמשגתמ הרפכ ןיעמ .הדגנ םינווכמ ויה תורצנה יציח בורש ,תודהיל רובעל ימינפה ךרוצה
.וז ךרדב

ךכ םישוע הנממ םיקחרתמה הלאש ריעהל ונתא םוקמ ירה ,תורצנב דסחה לקשמ לע ונרבדב
תבהאש בטיה וספת םה ירה .םחור תרומל איה םיטפשמלו םיקוחל ,הכלהל התאנשש ינפמ
םיאצומ לארשי תרותב .קדצה תמצעמ תדרפנ אלו היצאלוזיאב אל ךא ;תודהיה יניינקמ דסח
שודקה ,הרופה ,רקיה לכ ץוענ הדוסיבש םיחכונ םה .םתומלש תא ,םייחה רוקמ תא םה
ןיינע ינפמ ןיינע לטבל אל ,םלוע תועורז קובחל רתויב ףיקמה ץמאמה תא םיאצומ הב ,בגשנהו
רייגתהל םיוואתמה הלא .הסוכמו קוחר ולוכ אבה ןיאו לפש ולוכ הזה םלועה ןיא .רחא
,התומד תא בצעלו יוטיב וזל תתל הרותה לש החוכמ ,תואיצמל תודהיה תברקמ םימשרתמ
תודהיה תעדוי דציכ םיאור םה .םייקה לע תולעל אלא םזיביטיזופה תרגסמב ראשיהל אל ךא
דיחי ,הירוטסיהו עבט .ול שחכתהל אלו וב לזלזל אלו םלועה לש יתימאה הנבמב בשחתהל
שיו .תיתימא הכרעהל הינפל םיכוז השעמו הבשחמ ,הנומאו רסומ ,תונידמו תומוא ,הרבחו
לדחי אל םלוא ;ארקיי ץראה לכ יהולא לארשי יהולאו .ודובכ יפל רודמ ןיינע לכל שיו גוריד
הרימחמל תבשחנ םתרותש ,היניעב םידבכנ הכ טפשמו קדצש וז המוא .לארשי יהולא תויהלמ
ילמוגו םינמחר ינב םינמחר תמאב םה .המדאה תוחפשמ לכ רשאמ הכר רתוי איה ,תינדפקו
ךות ריכמ ,האנשה לע רבגתהל ליכשהו תיביטקייבוא הייאר ךות לכתסמה רזה .םידסח
.וז המואב םשגתמה תוילאסרבינואו תוימואל ןיב בולישה חוכ תא הצרעה

התיה יתנווכ .עגרכ וב ךרוצ ןיא ,הצממה ןובילה תובישח לכ םע ךא ,הז ןוידב ךיראהל רשפא
םיסכנה םהמ ,תודהיה לא םיקחרממ אבה םדא ברקל לגוסמ המ רוציקב ריהבהל קרו ךא
בושחו יביטקייבואה דצה והז .ותוא םיכשומה םיישונאהו ,םיירוטסיהה ,םייתדה ,םיינחורה
רגה .ןיטולחל םלענה קומינ הזיא לשב ונתנומא רחא ררגנ אלש רגב םיקסוע ונא יכ ,הז םרוג
דצה ירה ,ןכ םאו .יתוכיספ וא יתפוכיספ וניאו ינלוח וניא ונינפל לדומכ םידימעמ ונאש
.םיעירכמ הרותה לקשמ ,יניינעה

הייווח שממל תונוכנ ,תדחוימ הנוכת וזיא םייק יביטקייבואה םרוגה תמועלש ירב םלוא
םדא לכ אל ןכש .םיפוליחל הטונה תוישיא .ינשגר בל ,תרעוס המשנ ןועט הזו תונקסמ קיסהלו
וגוחל ץוחמ תונויזחמ לעפתמה ,תושדח תועפות ץירעמה ,הרכהו היווח ידי לע םסקומה
.ולובגל רבעמ םמוקמש םילאידיאה יאשונל רבחתמו והנחמ תא בזוע ,ומוחתו

ותרובחמ דרפנה תודידב
יכ עדי אלש ענמנה ןמ ,תרחא תושרל רובעלו - הניחב לכב - ותרובחמ דרפיהל זיעמש ימ
רזה דושח .וגייתסי תובורק םיתעל התעמ ויחא ,והומירחי רבכמ וירבח .וקלח היהת תודידב
תונדשחבו תונקפסב םיסחייתמ םישבוגמ םיפוג רזוחה הבושת לעב םג דושח .רייגתהל אבה
המוד .ושפנלו וחורל םיניבמ םה ןיאו ויקומינ תא םיעדוי םה ןיא .ואב בורקמ םישדחל
לע ,בשחנ לגרמכ לומתאמ ויביוא דצל רבועו ואבצב דגבש המחלמה ימיב ליחל רגה םהיניעב
עבונ בר ןוסא ,םדא ינב בלב קזח ירכנה דחפ ,רזה תמיא .רשכוה המב עדווייש דע םינפ לכ
ןיב .והערל םדא ןיב תויושגנתה ללכל םיאיבמ שוביכה רצי ,האנק ,תורחתה :ןוכנ .וז השיגמ
והזו והנשמל שיא ןיב ץיח םיקמה ,יראטנמלא ,ידוסי רתוי רבד שי ךא .התרבחל המוא
,דחא םעב ,תחא החפשמב םלואו .םישנא ןיב דימת םייק הזכ סחי .םהיניב הציחמה .קחרמה
בר ןויסנ ,תוושה םייחה יכרד ,ףתושמה ךוניחה :רדגה תרסה לע םיאנתה םיליקמ
.ךכב השקתמ בורה ךא םינוש םימע ינב ידיב םג הלוע תוברקתהו שי .תולגתסההו

ןיב תודידבה .והשעמ תא השוע ,שדח םוחתב רז לש ולרוג והמ עדי אלש ןיב עדיש ןיב ,רגה ךא
םילוקיש ךותמ הניכשה הנחמל סנכנ אוה ןיאו ומע תא בזוע אוה ןיא .וקלח תנמ ךכו ךכ
תודדובתהה םעט תא עדוי רבכו וירבחמ וקחרתהב דדובתמ אוה ;וכרד דיחי ךרד .םייתרבח
ףסכנ אוהשמ רתוי .ללכה לרוג וניא ולרוג ;דיחי ליבש רחוב אוהו ךכב םעט אצומ ילואו
,םנמא ,הצור לארשי תרות .ותדובעו 'ה לע עגעגתמ אוה לארשי יקולאב םינימאמה תרובחל
רגה דמעמ .המואה ינב םהש ,היכרב לע ודלונש הלא לע לח הז לכ ךא ,םילהקמבו םע בורב
.דחוימ דמעמ

רגה לש ורשוא
תוכלמ לועו תווצמ לוע וילע לבקבו תודהיה לובג תא ורבעב זעונה ודעצב אצומ אוה ורשא תא
הריבכה הציפקה .ופלחש תופוקתה לעו לארשי תודלות לע רוזחל וליאכ ךירצ אוה .םימש
,בצק ול שי .ןוזפיחב תויחל ךירצ אוה התוא .ולש הניאש הירוטסיה ול שיש גוחל ותסינכמ
עלבנש תורודה לובי תא לכעלו חילצהל תנמ לע תמיוסמ תודידבל קוקז אוה - רחא סומתיר
ונדמיל ירוטסיהה ןויסינה .םירחא תורוקממ םג עבונ רגב דשחה .תילארשיה המואה םדב
,ןקוחו הנידמה ,המואה תקוח איה - הרותה ,ונתמוח ךותב םדא ינבבו םינפ תוחוכב קפתסהל
תדמ םינשמ .דבלב "תיתד" הרות לארשי תרות ןיא .םיבר םירובס ךכ - רז בשי אל ונתציחמב
םניאש םימוחתל תנווכמהו םייחה יחטש לכ תא הפיקמה הרותל תדמ םינשמ ןיא ךא ,תדל
אל אוביש ךירצ ונילא אבה רגה .המואל תופרטצה ללוכ תודהיל רבעמה .קהבומ ןפואב םייתד
ןמ .תרחא המגודו הדועת תובקעב ושרדל ףיסוהל םוקמב ונתנומא יכרדב 'ה תא דובעל ידכ קר
םירג םישקש ונכותב םיבר ענכש ןויסינה .ויתווקתל ותייפצ ,ונמע לרוג רחא ךשמייש חרכהה
אלו ןילובגה םוצמצב ורשא תא האר ותולגב םעה ,"ער ורוס רג"שו "תחפסכ לארשיל
.םתבחרהב

ןיאש ןמזב השק ,קדצ ירג ,םירג תלבק יכ רידגהל הנתינ תושרה ילוא .ןיבהל השק הז ןיא
ןיאש ינפמ ,ונתנידמב חרזא תויהל לוכי ירכנה ןיא םא .בשות רג לש בלשה תא שממל םוקמ
אלב םייצוביקה ונייח תרגסמל ידוהי-אל תסינכ לש הזכ סוטאטס ךכ לשב ןיאו הנידמ
חונ-ןב ,ונתסיפת יפל ,תויהל לוכי ירסומ םדאכ אוה םא .תווצמ ג"ירת תלבק ידי לע רייגתהל
התיה ךכו .םירג תלבקב בר ןוצר ןיאש ןבומ ,םלוע לש ובושייב קסועה םדא ותויהב
אל ונלודג .הרמוחה לובג תא הנייצ יכ םא הדיבכהו הרימחה הכלהה :ונייחב הקיטקארפה
הניאש ,תמא ןיד לש תידוסיה הפקשהל ליבקמ אוהש ןויכ ,תורג ארקנש דסומה תא ולטיב
.הילא םיהמכה ,ץוחמ םדא ינב תטילקל ינורקע ןפואב ברסל הלוכי הניאו הצור

תנעט ןועטל לולע םדאו בלל םירוסמה םירבדה ןמ איה הנומא .םירג יקומינב ןודל םג השק
הללכב המואה םג ,ונילודג םג :ויה םיריהז .ירמגל רחא ומעט תמאד אבילאו הנומא יפוסיכ
.ונפוצרפ ביט יונישל ומרגיו םרבכ םכות ןיאש ונלובגל םיבר ורדחי אלש םיגייס ושעו

תידוהיה הנידמה םוק םע
םא ,שדח ןובילו רוריבו תעד לוקישל םוקמ שיו םירבדה ינפ ונתשנ ,תידוהיה הנידמה םוק םע
אלל םיינידמה ונייחב ונל םיפתוש תויהל םיצורה הלא לא סחייתהל העשה העיגה אל
ףא .םינשב תואמ םייק היהש ינדפקה גהנמה יפל גהנתהל אלו ,יבויח רתוי חרואב ,תוגייתסה
םינינועמ ונניאו הז ןודינב תוטוידה אלא ונניאו תיגיגכ רה והשימ לע םיפוכ ונא ןיאש יפ לע
.בשות רג דמעמ רשאמ רתוי קדצ רג דמעמ חונ המואלו הנידמל םוקמ לכמ .סנוא ךותמ תורגב
.תונובירו תואמצע ייחב רכינ הכ םחוכ ןיא ,תולגב דואמ םיקדצומ ויהש ששחהו םיקופקפהו
רבדל םילגר שי .הברה תונשל םילגוסמ ויהי םירגש חינהל ןיאו םיקזח יד םיימואלה תוחוכה
אל ולוכ רוביצה ברקב יתדה ביטה ןכש ,ימואלה יפואה תשלחהל םידרח ויה תולגבש .בושחל
יוה .'ה תלחנב חפתסהל ואבש ,רכינ םרפסמ וליפא אהי אולו , םידיחי ידי לע הנכסב דמעוה
תופוקתב רתויב הקזח התיה וז הגאדו ימואלה הנבמה תודוסיל המואה יגיהנמ וגאדש רמוא
.םידרחה םינברה ,טקניטסניא ךותמ ,ורימחה ךכ םושמו ;תוללובתה לש

הבושת לעב לש ולרוג
אוה ,רגה לע רמאנש המ הבר הדימב לח וילע םג .דימת חונו לק ונניא הבושת לעב לש ולרוג םג
םירומג םיקידצ םידמוע הבושת ילעב םוקמב ורמאו םחבשב םנמא ,וגילפה .רכינ ןפואב דושח
קוחרל םולש םולש" :איבנה והיעשי ירבדב םהירבדל דעס ואצמ ...דומעל םילוכי םניא
הפורצה הפקשהה ןיא .דוחל םייחו דוחל הפקשהו תורפס םלוא .(הליחת קוחרל) "בורקלו
.תואיצמב דימת םילבקתמ יתורפסה ווצהו

?ךכל םרג המ
ליטהלו תלוזה לצא םימומ שפחל םדא ינב םיליגר .תרבוג הדהאהו הבהאה תדימ ןיא םייחב
תא םליפאהב םיבוטה םהישעמב םידשוחו םדא ינב לש םתומד תא םיטעממ .ןכשב יפוד
תונדשחה אל תררועתמ הבושתה רשאכ הליגר יתלבו תדחוימ הכ העפות יבגלו .םיקומינה
יבבחמ .ימצע ןויסינמ ותוא םיעדוי ןיאש ,ןיינעל תנווכמה השגרהה םג אלא דבלב החיכשה
רשאכ םיבר םישנא ליבשב תומיענ-יא שי .ללכה ןמ םיאצוי תונויזחמ םילבוס הרגשהו רדסה
.ןפוד אצויכ הארנה רבדב םילקתנ

תא ונייה ,דחא ןוויכב הקימאנידה תא קר םיספות ,םדא לצא תוחתפתהה ךרדל םיניבמה הלא
וכרד תא לטבמ םדאש ,רזוח לגלגהש .ךופהה ןוויכה תא אלו הנומאה ןמ תוקחרתהה
.תרוסמה יכרע לא ילילשה סחיה רתוי ןבומ םיבר לצא .בורה תעד לע לבקתמ וניא .הנושארה
בלשה ןמ םדאה עיגמ הדלותה תצורמב .טמוק .א הרוהש יפכ תיעבטה תוחתפתהה וז ,םדידל
רתוי ךא .תיעדמה-תיטסיביטיסופה לא הקיסיפאטימה תנחת ךרד ןושארה אוהש יגולואיתה
רמולכ ,דחא םדאב וכופיהו רבד לש ןויזחה םדא ינב תחונמ תא דירחמ ,וז הנעט רשאמ
.תינש התכרעה ךכ רחאו התלילשו הנומאה תביזע לש סומתירה .הצקה לא הצקה ןמ הציפקה
הנשמה ,הנומאה לש הפקותו תיתדה היווחה תסיפת-יאל קהבומ ןמיס וז הנבה-יא אקווד ךא
,ןידה רזג תא תערוק איה :הבושתה חוכ םוצע דומלתה ילודג ירבדל .תואיצמה תאו םדאה תא
ואבנתנ אל םיאיבנה לכ") האובנל ירקיעה אשונה םה הבושת ילעב ,דובכה אסכ דע תעגמ איה
ומוקמ לע דיעמ הז לכ .("ךתלוז םיקלא התאר אל ןיע םירומג םיקידצ לבא הבושת ילעבל אלא
תודגנתהה תא ריבסמ םג הז ךא .הבושתה לש ינכפהמה הכרע לעו הבושת לעב לש דבוכמה
לש םצקועמ אלו םשבודמ אל םיצור םניאו ךלמה ךרדב םיכלוהה םיליגר םדא ינב לש תישפנה
.הבושת ילעב

הבושת ילעבמ םיששוח םדא ינב
דלונש דליכ רייגתנ אוהש ןוויכמש רגכ אוה ןיא ,ונילא אבה רז וניא הבושת לעב .ץקוע שיו
םישיערמ םהש וניאר םעפ אל .ידמ רתוי ותוכז לע עירתמ אוהו שי ,ותיב לא רזוח אוה .ימד
,תיעבט העפות םושמ הזב שי ,םיאנקו םינדפק ,םהיניב םירימחמש שי .יוצר יתלב חרואב
התוליעפב תרצויו תכשמנ הנדוע וז הפונתו הפונת תבר איה הרותה קיח לא םתאיבהש היוחה
םיתע .ברעהו םכשה הרות לש הנובלע תא םיעבות םיאצמנ הבושת ילעב ןיב .םישעמו תועד
ירמוש יפלכ םינווכתמ םה םיתע ,םתוא םיעיקומו םיניירבעהו םינלשרה לע םיעיבצמ םה
םוקמבו הצוחה ימינפה אלפומה ךילהתה הנפומ הרהמ דע ,תקפסמ םתובהלתה ןיאש ,הוצמ
.הליחת םירחא טשקל הבושת לעב הצור ומצע תא טשקל

ףחודה חוכה דימת ןיא ,רקש םדעצ תוארל אלב .תקפקופמ םתבושתש םירזוח שיש קפס ןיא
תא הליפשמ ,ןיוצמה השעמה לע רכש ,תודחוימ תויוכז תעיבתו .יוצר היהש יפכ רוהט הכ
.תועיבצל תברקתמה תוגהנתהכ וז הריפס תרהט תא ךכ לכ םגופה רבד ןיא .םדובכ

תא וחבש ,ם"במרה םהיניבו םילודגמ םיברו ,המזגה בהוא וניאש ,םעה לש אירבה סרטניאה
האנ םהלו האי םהלש ,הבושת ילעב לצא הזרפהב דחוימב דשוח - ןיינע לכב תעצוממה ךרדה
,ןלחמו ןחלס ,תופי םינפ רבס לעב הבושת לעב לבוקמו יוצרש ןאכמ .תועינצ גהנמ גוהנל
.רעשב חיכומה ןסעכה אלו ,םיעותה -םיעוטה תא תוברל תוירבה תא בבחמו וירצי לכב טלושה

קזחו ףוצר וק לא לגתסהל השק הבושת לעבלו רגל
הבושת ילעבו םירגה .םהיניב םישק יפוא ילעב םיאצומ ונא בורלו ,םירזומ שפנה יכילהת ךא
םכרדש קפס ןיא .רועיש לכמ הלעמל התוא םיזכרמו םהלש הלודגה הייווחב רתויב םיקוסע
הלאכ םישנא ייחב הנפמה רמוא םילכתסמה םירחאל םגו םמצעל םהשכ דאמ םהל הבושח
םייולת םניא לארשיב םייתדה םייחה םלוא ?ונביתנל קוזיחו רושיא וב הארנ אל יכו .הברה
הווהמ וניא ,ותובישח לכ םע ,דיחיה .הז ןיעמ תועפותב םינתומ םתולדג ןיאו ,הלאכ םירקמב
.דיחיה לע םילוע ,הרישעו הכורא תרשרשכ תורודה רדסו הנימאמ הדעכ ללכה .ןכותה לכ תא
תונתוונעו רותיוו הברה .קזחו ףוצר וק לא םחרא תא לגסל רקיעו לק הז ןיא הבושת לעבו רגל
דוס תא עדוי ,הנממ ודועמ זז אלו וז הלענ תרוסמב יחו דלונש ימ לכ .ךכ םשל םישורד
הנוכתה תא ול םיליחנמ יעבט לגרהו יתטיש ךוניחו השורי-השרות ,יעבט רבדכ תועינצה
חותיפ ידי לעו םיינחור םיצמאמ ידי לע תוריסמ ,הבהא ,תועידי :שוכרל רשפא לכה הייוצרה
תודמע ןיבו דיחיה תויוכז ןיב תילאידיאה היצרופורפה םלוא .תוירסומהו תוישפנה תולוגסה
.םישדחה וא םירזוחה ןיבמ םיטעמ ידיב אלא הלוע הניא תורודהו ללכה

םירג םישק" ורמאש יפ לע ףא .םייניעל ונל תויהל םיכירצ םימכח ירבדו הרות ירבד הז לכ םעו
אבה רגל םילגמ רשאכ .םידי יתשב םתוא םיחוד ןיא םוקמ לכמ ,(ובלח 'ר) "תחפסכ לארשיל
ןיעידומו דימ ותוא ןילבקמ ,יאדכ יניאו ינא עדוי :רמוא אוהו לארשי לש ובצמ תא רייגתהל
וילע םיקדקדמ ןיאו וילע ןיברמ ןיאו .'וכו תורומח תווצמ תצקמו תולק תווצמ תצקמ ותוא
דעו הרז הדובע דבוע תייה שמא ול ורמאת לא - םירבדב ול הנות אל :"הנות אל רגו" םיננשמו
ריכזהל םדא לש וכרד ןכש ;ןאכ הלגתמ רג לש ותוימינפל הקד הנבה ,ךיניש ןיב ריזח וישכע
תא אצמ אוה וחוכמש םדא בילעהל ונייה ,וזמ השק העיגפ ךל ןיאו ול םיענ וניאש המ ורבחל
ררחתשהל חילצה אל וליאכש תמדוקה ותנחת לע ודימעהלו רתויב ההובגה הגרדמה לא וכרד
.הנממ

יפל" רגה :ויפא תא םיעדוי .וילא סחיל ףרטצמ ןיינעמ יגולוכיספ ןוג דועו .רגל םיקלוח דובכ
."הברה תומוקמב בותכה וילע ריהזה ער ורוסש

ןיביבח .הבהאה :טלחומ יבויח ביטומ שי השקה ותנוכתב תובשחתהלו דובכל ףסונ םלוא
לשב הלוע לארשי ץרא לש החבש םג .רג בהואו ... לארשיה התוא הנכמ םוקמ לכבש םירגה
םילבקמ ינא רג לארשי ץראב רמואה .םירג תרשכמש לארשי ץרא הביבח :רגה יבגל החוכ
.ומע וידע ויה ןכ םא ותוא םילבקמ ןיא ץראל ץוחבו דימ ותוא

הזו ינא 'הל רמאי הז" :והיעשיב קוספל שוריפב וניצמ הבושת ילעבו םירג לש תפקמ הכרעה
ארקי הזו אטח וב ברעתנ אלו םוקמל ולוכש הז - ינא 'הל רמאי הז" 'וכו "בקעי םשב ארקי
ולא - הנכי לארשי םשבו ;הבושת ילעב ולא - 'הל ודי בותכי הזו ;קדצה ירג ולא - בקעי םשב
."םימש יארי

הפ לעבש הרותב הבושת ילעבו םירג
לצא אצמנ דוחייב .הבושת ילעבו םירגל רשקב ןיינעמו בושח רמוח רבטצנ הפ לעבש הרותב
יפלו .םיארומאהו םיאנתה וניתובר ירבד יפ לע הלא םיניינעב ירוקמ ידוהי ןויער לכ ם"במרה
הבושת תוכלהב .יפוסוליפה וחוכו הקומעה ותמכח רואב ראומ יתטיש ןפואב לכה אבומ וכרד
,הרפכ ,הבושת ,אטח ;הנומאה תרגסמב הז ידוסי אשונ לע המילש תיתד היפוסוליפ ןתנ אוה
ןייצל יוארו .יחצנה רשואה ,אבה םלוע ןיינע טרפבו ןרכש ןתמו תווצמה םויק ,השנועו הריפכ
.הבושת ילעב לש היגולוכיספה לע דמעשמ רגה לש היגולוכיספל רתוי םרת אוהש

לכ תא בטיה קודביש חרכהה ןמ קימעמ רקחמ .טעמ אל רסומה ירפס ולעה הלא םיניינעל
תורוקמה דוסי לע הבושתה לעבו רגה תכרעהל רמוחה תא ןיכהל ודיב הלעי ךכו תורוקמה
יגולוכיספה ןידהשו הבושת לעב ןיבל רג ןיב רשק שיש ,ריכזהל יוארה ןמ הז ץמאמב .ונלש
.םיפתושמה םידדצה לע דומעל ביטיי

תא רויגה לע הלעמ ,לשמל ם"במרה .ךכלו תילאמרופ היאר שיו ונינומדק ךכב ושיגרה הארנכ
ןיד תיב ולבק אל ךכיפל" :רחא םוקמבו ."רבד ליבשב םירזוח ןבורש םירג" :"הרזח" חנומה
תוכלמה ליבשב אמש המלש ימיבו .ורזח דחפה ןמ אמש דוד ימיב ,המלשו דוד ימי לכ םירג
םלועה ילבהמ רבד ליבשב ם"וכעה ןמ רזוחה לכש ורזח לארשיב הב ויהש הלודגהו הבוטהו
."קדצה ירגמ וניא

ןכש .םינוויכה ינשל ףתושמ הז חנומש אלפ ןיאו ,הבושתב הרזחל רויג םימדמ ךכ
לבקמה דחא .תווצמ לוע תלבק ידי לע םימש תוכלמ לוע תלבק .איה תחא הרטמה-המגמה
הלאו הלא :םה םירזוח - הנושארה םעפב ולבקמה דחאו ותוא בזעש רחאל שדחמ ותוא
התיה ,הפ לעבש הרותה לע וכמתסהש ,ונמעב הבשחמה ילודג תעדלש הפורצה הנומאל םירזוח
ירזוכה רפסב יולה הדוהי 'ר ירבד ןייעו) ישונאה ןימה לש תיתדה - תינחורה תדלומה
תא וילע לבקמה לכש אצמנ .(םהיתוקוחו ם"וכע תוכלהל אובמב הרות הנשמב ם"במרהו
.ותבצחמ רוקמ לא רזוח וליאכ הרותה תווצמ