?יהמ הווש - הריזג

ןמגרב לאימחרי

ב"לשת א"ע יניס
תורעהה אלל ספדנ


:רמאמה ןכות
תידומלת הידפולקיצנא תרדגה
ןמרביל לש ותשיג
תליג לש ותשיג
הווש הריזג חנומל רבסה
המגוד

.שקיה ןיבל וניב ןיחבמו "הווש הריזג" גשומה תא שדחמ רידגמ רמאמה : תיצמת


תידומלת הידפולקיצנא תרדגה
ןיינעב ןיד דומיל" :הווש הרזג לש האבה הרדגהה תא םיאצומ ונא "תידומלת הידפולקיצנא"ב
."םיניינעה ינשב הרותב תובותכה תומוד םילמ יפ לע ,ינש ןיינעמ דחא

שרופמב הווש (ץמק - ר ,אווש - ז ,קיריח - ג) הרזג םשה עיפומ "הנשמה ןושל רצוא" יפל
הלא תומוקמ ינשמ תחאבש ,רבדה אילפמ הנהו ,ד ד ןיכרעו ו א הציב :םיימעפ קר הנשמב
.ללכ המיאתמ הניא וז הרדגה

: ו"מ א"פ הציב הנשמ
ןיב ,שמאמ ומרוהש ןיב ,בוט םויב ןהכל תונתמו הלח ןיכילומ ןיא ,םירמוא יאמש תיב"
תונתמו הלח ,הוש הרזג :יאמש תיב םהל ורמא .ןיריתמ ללה תיבו ,םויהמ ומרוהש
תא ןיכילומ ןיא ךכ ,המורתה תא ןיכילומ ןיאש םשכ ןהכל הנתמ המורתו ,ןהכל הנתמ
ורמאת ,התמרהב יאכז וניאש ,המורתב םתרמא םא אל :ללה תיב םהל ורמא .תונתמה
."? ןתמרהב יאכזש תונתמב

,םנמאו ;םויה תרדגומ איהש יפכ - תומוד םילימ לע תססבתמ הניא ש"זגש רורב וז הנשמ יפל
ךותמ םלוא ,"ש"זגד אימוד אלא . . . אקוד ואל" :ריעמ ש"זג ה"ד םש הרונטרבמ הידבוע 'ר
."אקוד ואל - ש"זג" : םש ,לארשי תראפתב םג ךכו ."ורזג ןנברדמ הלוכד" וירבדכ ,רחא קומינ
:ש"זג ה"ד ,ב בי הציב י"שר ןכו ."ןכילוהל רוסא םירפוס ירבדמ קר ירהד" :קומינה בושו
."ןנברדב ש"זגד הרזג אלא ,רוזג ןנברדמ הלוכד ,אקוד ואל"

םילימ לע תססובמ הניא ותנשמב וז ש"זגש ךכ לע רבד םיריעמ הלא םינשרפ ןיא ןפוא לכב
.תומוד

ןמרביל לש ותשיג
:ןייצמ ןמרביל 'ש ןכא
אוה (םימכחה לצא שרדמה יללכ לש היגולונימרטב) םהבש רתויב רזומה חנומה"
םשה לש היגולומיטאל תעדה לע לבקתמ רואיב םוש עצוה אל התע דע .'הווש הריזג'
ש"זג יוטיבה תא ריבסמ ואלב :ךישממ אוה ,םש 87 הרעהב) קיודמה ונבומו הזה
ש"זג לש האצותה .ההז ונבומ ןיא "הווש" .קוידה ןמ הזב ןיאו ."ןידה אוה" תארוהב
,'תחא הריזג'ל ןאכ תופצל ונל היה םימכח ןושלב .םיניינע ינשל בסומ דחא ןידש איה
. . . :תחאכ םימכח ןושלבו ארקמה ןושלב הנבומ 'הריזג' הלמה .('הווש הריזג'ל אלו
תיגולומיטא הניחבמו סיסירקניס איה 'הריזג'ש רורב התעמ . . . ןיד קספ ,הטלחה
. . . םיעבשהו וטסירא לצא האוושה תארוהב םג תשמשמ וז הלמ .תחאכ תיגולו
םדימעמ אוהש ידי לעש ,האוושה לש חנומ אוה סיסירקניס :הז חנומ רידגמ סוינוטפא
ונא ךכיפל ....הוושומה רבדה לא המודה תא וא רתוי לודגה תא שיקמ אוה ,הז דיל הז
...הוושה לא האוושה ... 'הווש הריזג' חנומה תא קופקפ לכ אלל םימגרתמ
וז הארוהב .םיווש םירבד תאוושה ,הטושפ היגולאנא ש"זג התיה הליחתכלש ,ןאכמ
(יאמש תיבמ) רזעילא 'רל םג םיאצומ ונא ...ו א הציב הנשמ) יאמש תיב הב םישמתשמ
ןייצמ 103 הרעה 195 'מעב) אטוז ירפסב .וז תועמשמב הז חנומב שמתשמ אוהש
תייעבב ונדש ,םירקוחה ומלעתנ יל עודיש המכ דע .257 'מע ץיבורוה תרודהמ :ןמרביל
תושר אלא תושרמ הבוח אלו הבוחמ תושר ןינד ןיא' :ומשמ רמאנ (הז רמאממ ש"זגה
(היגולאנא ,סיסירקניס) ש"זג ןודל ןיא ,רמולכ ,'ש"זגל הבוחמ הבוחו ,ש"זגל תושרמ
,היגולאנא ליבשב רחא חנומב םג םישמתשמ םימכחה .הזל הז םיווש םיגוסב אלא
:יוטיבב שומישה תובורק םיתעל אב לאעמשי 'ר לש ושרדמ תיבב ...'שקיה' אוהו
108 הרעה) היונפ הרותב הנודנה הביתה רמולכ .'הווש הריזג ונממ ןודלו שיקהל הנפומ'
.ןמרביל ךכ ."ש"זג הנממ דומללו שיקהל ידכ (תנקורמ :קוידב ,םש

:א חי ןיכרע ,ש"זג שרופמב עיפומ הב ,היינשה הנשמה ירהו

ןבמ םאו :רמאנש םהמ הטמלכ םירשע תנשו שמח תנש .הנמיה הטמלכ םישלש םוי"
הנמיה הטמלכ םישש תנש המ ,םישש תנשמ ןלוכב םידמל ונא ירה ,הלעמו הנש םישש
הנמיה הטמלכ םישש תנש השע םא ןה .הנמיה הטמלכ םירשע תנשו שמח תנש ףא
המ ש"זגל הנש הנש ל"ת - לקהל ונממ הטמלכ םירשע תנשו שמח תנש השענ רימחהל
הטמלכ םירשע תנשו שמח תנשמ הרומאה הנש ףא ,הטמלכ םישש תנשב הרומאה הנש
."רימחהל ןיבו לקהל ןיב ונממ

דומילה תא םג הנשמה התניכ אל המל :ןמרביל ירבדכ ,שקיה וא היגולאנא איה ש"זג םא
?אפיסב קר ש"זג יוניכה שיגדהו ש"זג יוניכב 'וכו םישש תנש המ :אשירב

ליבשב רחא חנומב םג םישמתשמ םימכחה" :ןמרביל לש ותעד לבקל רתויב הארנ אל ןכ ומכ
?ש"זגל שקיה ןיב ולידבי אל ןוחבאב רתויב וקיידש ל"זח - "שקיה אוהו" היגולאנא

לע ןיבישמ ןיאו אוה אשקיה ,רמולכ :ש"זגל" :שרפמ ב 'מע םש ,םושרג וניברל סחוימה ,םנמא
חנומה תא ןאכ םושרג וניבר םג שרפמ הרואכל ,ןכ םא ,"רימחהל ןיבו לקהל ןיב אשקיה
.שקיה םע ההזכ 'ש"זג'

ארקמב ורכזוהש ,םירבד תאוושה" :ךכ שקיה רדגומ זנקת מע י ךרכ ,תידומלת הידפולקיצנאב
.שקיה ןיבל ש"זג ןיב בר לדבה שיש ירה ."הזל הז ,דחא

:תידומלתה הידפולקיצנאב רמאנ - ורדג .א ,שקיה ךרע ךשמהב םש

תאוושה ףא שקיה ארקנ בחרה ןבומב . . . ורבחל רבד יומידו ,האוושה ונבומ שקיה"
,שקיהב םידמלש ורמאש ומכ ,ןהב תשרדנ הרותהש תורחא תודימ ידי לע םירבד ינש
ימלשורי) תבש החודו רוביצ ןברק אוהש דימתמ ,תבש החוד רוביצ ןברק אוהש חספש
ושקוהש בותכב וניצמ אלש ,וניצמ המו בא ןינבב דומיל אלא הז ןיאו (א"ה ו"פ םיחספ
אתליכמ) ש"זג ונמיה ןודלו ול שיקהל :ש"זג תדימב שקיה ןושל וניצמ ןכו .הזל הז
'יע) דמלל ללכה ןמ אצי ללכב היהש רבד תדימבו (ק"מכבו א חל תובותכו ז"יפ םיטפשמ
ומכ אוה (שקיה לש) ורדג . . . (םינמיסב א זכ מ"ב הנשמו הרעבהב י"שרו א ע תבש
םיווש םניאש פ"עא ,הזב בותכש המ לכ הזב תתל ,םירבד ינש ןיב יוויש אוהו ,ש"זג
הושה תחא הלמ י"ע םירבדה תא הרותה התוושה ש"זגבש אלא ,םמצע תוהמב
תודימה ןיב הנמנ אל שקיהה . . . דחא בותכב םהינש רוביח י"ע אוה שקיהבו ,םהינשב
אלו (ז"פ ןירדהנס אתפסות) ןקזה ללה לש תודימה עבש ןיב אל ,ןהב תשרדנ הרותהש
ובתכש שי רבדה םעטב .(םינהכ תרות שיר) לאעמשי 'ר לש תודימה הרשע שולש ןיב
שיו . . . הרות ףוג אלא הדימ וז ןיאו ,הרותב שרופמ בותככ אוה שקיהש ינפמ אוהש
הרותה ןתונ יפ לע םירבד ינש ןיב תוושהל םה דחא ןיממש ,ש"זג תדימב ללכנש ובתכש
םיתשו םישולש ןיב הנמנ שקיההש בתכש םינורחאהמ שי .םתוהמב םיווש םניאש ףא
ורבחל ןידה אוהו הזב רמאנש רבד :הדימה אוהו ,ילילגה יסוי ר"ב רזעילא ר לש תודימ
וברמ וברו וברמ הלביק ןכ םא אלא ומצעמ שקיה ןד םדא ןיא םירבוס שי . . . (טי הדימ)
םירבוסו םיקלוח שיו ,ומצעמ ושרוד םדאש ו"ק תדימכ אלש ,יניסמ השמל הכלה
."ומצעמ ןד םדא ןיאש איה דבלב ש"זגו ומצעמ ןד םדא שקיהש

העדה םג הנוכנ םנמא םאו .ש"זג לש התרדגהב הבר הכובמ תררושש ,אוה רומאה לכמ הלועה
סחיב תוריהבה יא ידי לע תרבוג דוע ונתכובמ ירה ,שקיהל ש"זג ןיב תמייוסמ הברק שיש
,ש"זג ,וניצמ המ ,בא ןינב :ןיבלו וניב תוקודה עגמ תודוקנ אוצמלו ותוושהל םיסנמש ,שקיהל
הזב רמאנש רבד ,ופוסמ דמלה רבד ,וניינעמ דמלה רבד ,דמלל ללכה ןמ אציו ללכב היהש רבד
.ןודנב תועדה ןמ טעמ אלא יתינמ אלו - ורבחל ןידה אוהו

ךכו ,"(שקיה ,'הווש הריזגב' ונממו ,קח וא הדוקפ) הרזג" :רבסומ "םיאנתה ןושל רצוא"ב םג
.שקיה ןיבל ש"זג ןיב ללכ הנחבא ןיאו "(שקיה) הוש הרזג" :ןכמ רחאל םש ןיוצ

:עבוק 195 'מע ,ל"נה ןמרביל

אלא ,ןכותב האוושהל אל 'הווש הריזג' םשה שמשמ םיבותכה שרדמ תודימב םרב,,
תיארנה האוושה ךרד ,םינוש םיבותכב תילולימ המאתה ,רמולכ ,ןושלה תולמב תוהזל
,113 הרעה םש) תידומלתה תרוסמה העבק ךכיפל .ינויגה דוסי לכ תלוטנכ םימעפל
ןתינ וז הדימ ,רמולכ ."ומצעמ ש"זג ןד םדא ןיא"ש (א גל ;א ו םיחספ ימלשורי
רשפאש ,תולטב תונקסמ םיגדמ ימלשוריה דומלתה .הלבקב האב םא קר הב שמתשהל
ונידיב ןיא ונרעצל ...העומשה יפמ אלו ומצעמ ש"זג דמלי םדא לכ םא ןהילא עיגהל
ללה עייתסנ התפסותה יפל .הנושארל הז חנומב שמתשה לארשי ימכחמ ימ ,עירכהל
האוושהה תטישב םירומא םירבדהש ,דאמ ןכתי ךא .הריתב ינב םע וחוכיווב ש"זגב
."חנומב אלו המצע

תליג לש ותשיג
הדוקפו הווצמ ,הווש קוח אוה ש"זג לש ןושארה העמשמש רובס"ה רכב תא רקבמ תליג 'י
ותועצמאבש ,דומילה ךרד תא תונייצמ תודימה לכ ירהש .הז שורפ לבקל השק םרב .הווש
תא ,הנקסמה תא אקווד ןייצל ש"זג חנומה אצי המ םושמ ,תיתכלהה הנקסמל םיעיגמ
בורל ןהיתוכלהו רזעילא 'ר לש תווש-תוריזגה ןכאו . . . ?הדימה תא ,ךרדה תא אלו ,האצותה
האוושהה לע אלא ,םינושה םיבותכבש ,תילאמרופה תילולימה המאתהה לע תודסוימ ןניא
,ינשרפה ,יטגסכאה שקיהה לע ,וא ,םינודנה םיניינעה ינש ןיבש ןכותב האוושהה ,תינויגהה
."שרופמה ןמ םותסה תא דמולה

:54 'מע וט השרפ ,אוב אחספ אתליכמ" :ותשיגב תליג ךישממ 59 'מעב םג

"הנפומ" חנומה עיפומ וב דיחיה םוקמה והז ,32 הרעה םש) הנפומ . . . רמוא רזעילא 'ר
:ש"זג ןודלו שיקהל (ןלהל האר ךא .הז שומישל רתויב םודקה רוקמהו רזעילא 'ר יפב
לסופ ןאכ המ ,(א בכ ארקיו) המורתב ריכשו בשות, רמאנו חספב 'ריכשו בשות, רמאנ
יוטיבה לש ושומיש תרזעב שרפתמה שקיה הז ןיא .לרעה תא לסופ ןלהל ףא ,לרעה תא
חספב 'לכאי אל'ו 'בשותו ריכש, ,םיוושה םייוטיבה לש םתואיצמ קר ,דחא םוקמב
ש"זגהש ,אופא אצוי . . . חספבכ המורתב לרע רוסיא ןיד דומלל תמרוגה איה ,המורתבו
תודימה לכל המודבו .תינויגה-תינשרפ הדמ ללכ ךרדב ןיידע איה רזעילא 'ר שמתשמ הב
ש"זגה לש התוחתפתה םע קר . . . ומצעמ ןד םדא היה ש"זג םג ,ומצעמ ןתוא ןד םדאש
ישודיחל (הצרפ הצרפנו) חתפ חתפנ ,םינוש םיבותכב תילולימה תוהזה הרקיעש הדימל
,םויה לכ וב שורדל םדא לוכיש רבד אוהש ינפמ" ,םיינושל תונוימד דוסי לע תוכלה
ועיפוה הזמ האצותכ ."םימעפ המכ הרותב ולפכי תוביתה יכ ,הרותה יניד לכ וב רותסלו
."ש"זגב שומישה תא םיליבגמה םיללכ

.ש"זג ןיבל שקיה ןיב תיתוהמו תינורקע ןיחבמ וניא תליג םג ןכ םא

הווש הריזג חנומל רבסה
תורתוסה ,תושיגו תופיאש יתש תומייק תיטפשמ הטיש לכב :אוה ךכ ,ןודנב יל הארנה
םיללכה תאו קוחה תוארוה תא ליחהל תובישחו ןיינע שי דחא דצמ .התרבח תא תחא הרואכל
םיארנה ,םיניינעו םירקמהו םיטרפה לכ לע ,יברימ ןפואבו רשפאש המכ דע ,וב ועבקנש
םיטרפה לכ לע ללכה תלחהל וז הפיאש .ועבקנש ללכבו קוחב םילולכ תויהל םייוארו םיירשפא
המכ דע ,החסונ אוצמל ונתפיאש :הפקהלו הללכהל ,תויתטישל ,הדחאהל וננוצרמ תעבונ
בייחמ ללכ יפ לע ,םינוש םיגוסמ םה םא םג ,םירקמ רותפל ונל רוזעתש ,הדיחא רשפאש
תא .םהיגוסל "םירקמ"ב אוצמל הפיאשה תעבונ ןאכמ .ותוא ונחסינו ונעבקש ,ףיקמו
!דחאמהו ףתושמה

קימעהל ,תמדוקה השיגה רשאמ םיימיטיגלו םיינורקע תוחפ אל ,תובישחו ןיינע שי ,ינש דצמ
ןמ ותוא לידבמו דירפמה תא ,וב הנושה תא ,ובש דחוימה תא אקווד הרקמ לכב אוצמלו
דחוימה יוליג ידי לע ,איה ונתפיאש .ול םימוד - הרואכל םיארנ םה םא םג ,םירחאה םירקמה
הרקמ לע ,ובש ינושה ללגבש ,חיכוהלו ,וילע ללכה לש תולחה ןמ ותוא איצוהל ,הרקמבש
,אלו ;ותוא דחיימה תא הרקמב אופיא םישפחמ ונא .קוחב עבקנש ללכה לוחי אל - הז דחוימ
תובושח ןה תושיגה יתשש ,רורב .הוושמהו דחאמה תאו ףתושמה תא ,הנושארה השיגב ומכ
.תינויגהו תיטפשמ ,תיניינע הניחבמ תוקדצומו

,םירקמה ברימ לע ללכה תא ליחהל ,ונתפיאשל יוטיב תנתונה הדימה יהוז ,הווש הריזג ,הנהו
,םיניינעהו םירקמה יומיד לע תססבתמ הניא ,הווש הריזג ,וז הדימ .םיטרפהו םיניינעה
יומיד ;ןיינעב וא השרפב ,קוספב םתברק וא םתוכימס לע אל ןכו ,םתוהמ וא םנכות תניחבמ
שקיהה תמועל ;ליעל ןייוצש יפכ ,םינושה ויגוסל ,שקיה הנוכמה הדימל דוסי הווהמ הז ןיעמ
ףאושה ,הווש הריזגה תדימ תא "ןדה" לש ותפקשהו ותשיג ,ונוצר לע הווש הריזג תססובמ
וילע ,הרקמל םמצע תוהמבו םנכותב םימוד םניאש םיניינעו םירקמ לע םג ללכה תא ליחהל
והשמ םהב שיש םירקמ לע וליפא ללכה תא ליחי הווש הריזג תדימ יפ לע "ןד"ה ללכה לח
.הדחאהלו האוושהל ונוצרו ותשיג דוסי לע הזו ,ללכה ןמ םתוא דחיימו הנוש

:ג ו תויודע הנשמב אצמנ ,דחיימה שופיח תמועל הדחאה - תושיגה יתשל המגדהו יוטיב

!םהינשב רהט וא םהינשב אמט וא ?ךיתודמ קולחל תיאר המ :רזעילא יברל ול ורמא"
..."תומצעה תאמוטמ רשבה תאמוט הבורמ :םהל רמא

:םש ןכו

!םהינשב רהט וא םהינשב אמט וא ?ךיתודמ קולחל תיאר המ :אינוחנ יברל ול ורמא"
..."רשבה תאמוטמ תומצעה תאמוט הבורמ :םהל רמא

;תויתטישלו הדחאהל ,"רדס"ל הפיאשו ןוצר רתוי הב שי ,"ןויגיה" הווש הריזג תדימב ןיא
וא תדגונ היהת - ש"זג תועצמאב דומיל ידי לע תלבקתמה האצותהש רוסאש רורב לבא
.ןויגיהה תא תרתוס

תיתוהמ הנניאו דבלב תינשמ תועמשמ תלעב איה הווש הריזגב תומוד םילימ לע תוכמתסהה
לע םג הארוהה וא ללכה תלחה לש "תורשפא" לע תועיבצמ תומודה םילימה .תינורקעו
אל ןפואו םינפ םושב לבא ,לבוקמ רבכ ללכה וב ,רחא הרקממ דומלל םיצור ונא ותוא הרקמה
לוכי הזו - "ןד"ה רזוג הרקמה לע ללכה תלחה .הלא הארוה וא ללכ וילע ליחהל "חרכה" לע
הפוקתמ הלבק יפ לע , "ןד" תויהל לוכי הז ;אתיירואד הז ןיד היהי זאו ,הרותה ןתונ :תויהל
תויהל םג לוכי הז םלוא ,תמיוסמ הרדגה יפל ,"םירפוס ירבד" הז היהי זאו - רתויב המודק
לש וא ,ש"זגה תא "ןד"ה לש ותעד תלבק לש תורשפא היהת הז הרקמבו ,ארומא וא אנת
ףא לע הזו ,תקולחמב הנותנ וא ןנברד ןודנה הרקמה לע ללכה תולח היהת זאו - וילע תקולחמ
תלחהל יתוהמ חרכה ןאכ ןיא ,יתרבסהש יפכ ,ירהש ,הווש הריזג לש האצות ללכה תולח תויה
.הווש הריזגה תא "ןד" ה םעטמ הדחאהל הפיאשו ןוצר קרו ךא אלא ,ללכה

המגוד
רזעילא יבר ,אינתד" ,א דק תומבי ;א וט ןישודיק ,העודיה ש"זגה תועצמאב יתשיג םיגדא
'ןזא, ןלהל רמאנו (ו אכ תומש) 'ןזא' ןאכ רמאנ ?תינמי ןזאב איהש העיצרל ןיינמ :רמוא
:תוחפל תויורשפא שולש תומייק תינויגה הניחבמ ."ןימי ןאכ ףא ןימי ןלהל המ (די די ארקיו)
התליג אל דבעבו ,ןימי ןזוא לע תויהל בייח ןמשה ןתמש ערוצמב הדיפקה הרותה םא .א
ןיבו ןימי ןזואב ןיב ותוא עוצרל ונא םיאשר - אקווד תינמיה ונזואב תויהל תבייח ותעיצרש
ןזוא לע הווצמ הרותה התיה תרחא ,לאמש ןזואב קר עוצרל םיבייח דבעב .ב ;לאמש ןזואב
התוויצש יפכ - דבלב ןימי ןזואב ותעיצר הרותה תבייחמ דבעב םג .ג ;דבעב םג שרופמב ןימי
,אוה ותשיגל םאתהב הזו ,רזעילא יבר עבוק הנהו ;שרופמה ןמ םותס דמלייו ,ערוצמב
לע םג ערוצמב הרותה תארוה תא ליחהל שישו ,ג תורשפא ףידעהל שיש ,האוושהלו הדחאהל
איה אקווד ןימי ןזואב דבע לש ותעיצרש תרמוא תאז ןיא ,ש"זגה ףא לע םלוא ;עצרנ דבע
םג ערוצמבש הארוהה תא ולחהש ל"זח הלא ויהש ,ש"זגה ףא לע ,ןכתיי תינורקע .אתיירואד
.דבעה לע

:"תווצמה רפס"ב ם"במרה ירבד תא תמאות וז יתשיג

תודמ הרשע שלשמ שקיהב ואיצוהש םימכחל אצמנש המ לכ אל הנה ןכ הז היהישכו"
אצמיש המ לכב רמאנ ןכ םג אלו יניסב השמל רמאנ אוהש רמאנ (הווש הריזג ללוכ)
שוריפה היהי םימעפ יכ ,ןנברד אוהש תודמ הרשע שלשמ תחא לא והוכמסיש דומלתב
הרותב בותכ והאצמת אלש המ לכש הזב יוארה יפל יניסב השממ לבוקמ אוהה
ורמאו םמצעב םה וראב םא תודמ הרשע שלשמ תחאב והודמלש דומלתב והאצמתו
ורמא ונממ םילבוקמהש רחא ותונמל יואר הנה אתירואד הזש וא הרותה ףוג הזש
הנמי םנמא לבא . . . ןנברד אוה הנה וב ורבד אלו הז וראבי אל םאו .אתירואד אוהש
רוסא רבדה הזש ורמאיו םיקיתעמה וראביש אוהו ונממ לבוקמ שוריפב היהש המ
עדונ אוה יכ ,ותוא הנמנ הנה ,הרות ףוג אוהש ורמאי וא אתירואד ורוסיאו ותושעל
הרשע שלשמ תחאב וילע היארה ואיבהו וב שקיהה ורכז םנמאו שקיהב אלו הלבקב
."בותכה תמכח תוארהל תודמ

קרש ,עובקל ונא םיאשר ,תודימ הרשע שולשב הלולכ איה םגש רחאמ ,ש"זגל סחייב םג ,ןכ לע
יניד וילע ולוחי זא קר אתיירואד אוה התועצמאב דמלנה ןידהש שרופמב ל"זח ועבק םא
.הווש הריזג תועצמאב דמלנ הז ןידש- יפ לע ףא ,ןנברד ןידכ וניד היהי תרחא - אתיירואד

,ונייה ."ומצעמ הווש הריזג ןד םדא ןיא" :עודיה רמאמב ארמגה הנווכתה ךכלש יל הארנו
,בייחי ,ש"זג תועצמאב דמול אוה ותוא ,םייוסמ ןידש הווש הריזג דוסי לע עובקל יאשר וניאש
אוהש וא ,בייחמ הז ןיד םנמאש הנמאנ הלבק יפ לע ול עודי םא אלא ,אתיירואדמ ןכש לכ אלו
ךותמ קרו ךא לבא ,ןידה תא עובקל םנמא אוה יאשר - תרחא ,אתיירואדמ וליפא בייחמ
,העידי ךות לבא ,התדחאהו ,רתויב ףיקמו ללוכ ןפואב הארוהה תלחה לש ,אוה ותשיג
דוחייל םאתהב הארוהה תעיבקו ,הנושהו דחיימה רחא שופיח לש ,הנוש השיג םג תירשפאש
הלבגהה ךות ,םלוא .אתיירואד יניד הזכ ןיד לע ליחי אלש "ןד"ל היהי רורב םג זאו ,הרקמבש
,התוא יתרבסהש יפכ ש"זגה תדימב שומישה תא ללכ ל"זח וליבגה אל יל הארנ ךכ ,הנייוצש
.ומצעלשכ

הז ירה - ש"זגל סחיב רתויבו דחוימב ,ומצעמ ש"זג ןד םדא ןיא : ללכה תא ושיגדה ל"זח םא
לש ותלחה תא תוארל םילולע ,תומוד וא תווש םילימב תשמתשמה ש"זגבש ששחה ךותמ קר
םישוריפהו ,בותכל שוריפ ןיעמ ,תרחאה הלמה לע םג תחא הלמל סחיימ הרותב שרופמה ןידה
םא קודבל שי ש"זגב םגש ,דחוימב שגדוה ןכ לע ,אתיירואדל םיבשחנ םה ירה םילבוקמה
וא אתיירואד היהת םא וא ,ללכב בייחת איה םא עובקל ידכ ,הנמאנ הלבקב הולבק םנמא
.רומאכ - ןנברד

תדחוימה התועמשמל תוסחייתה אללו "הריזג" הלמה לש הנבומ תניחבמ ,תינושל הניחבמ םג
:ינימש שרוש ,תווצמה רפסב ם"במרה ירבדל בל םישל שי - "הווש הריזג" ףוריצב

ונוצ םירבד ,רומג יווצ םהינש השעת אל תוצמו השע תוצמש ראובמ ,אוה ןכ םא"
רהזומה םשו ,השע תוצמ :ותושעל הוצמה םשו ,םתושעמ ונריהזה םירבדו ,םתושעל
לכ וארק םימכחה ןכו ,הרזג :יברעה ןושלב דחי םללכיש םשהו ,השעת אל תוצמ :םהמ
."ךלמ תרזג :השעת אל ןיב השע ןיב הוצמ

תדחאהל ןוצר ךותמ ,רחא ןיינע לע דחא ןיינעב ןיד תלחה :ךכ הווש הריזג רידגהל ןכ לע שי
.םיניינעה ינשבש ידוחייהו ינושה ןמ תנווכמ תומלעתה ךותו ,הארוהה

לבא ,םנמא םינושה וא ,םתוהמב םינוש םניאש ,םיניינע ינש ןיב יווש אוה ,תאז תמועל ,שקיה
.ומצע קוספה ידי לע וושוה ףא וא ,הז דיל הז דחא ארקמב ורכזוה