הלבחו חצר תוריבעב תימצע הנגה

("ףדור" ןיד לש ותוהמל)

גיטפהרו רמתיא

ז"לשת ,אפ יניס
(תורעה אלל ספדנ)


:ןכותה
ףדור ןיד
ןידה רוקמ - "ףדור"
"תרתחמב אבה"
ףדור ןיד לש ותוהמל
ףדורה לש ותלצה וא ותשנעה
ףדרנה תלצה
ןהיניב לדבההו תוטישה םוכיס
אמרגב ףדורה
הפרט - הרומג שפנ ונניאש ףדרנ
סנואב וא גגושב ףדור
רחא ליצמל ףדרנ ןיב הנחבה
הלצהב תולבגה .א
התימ-רב וניאש ףדור .ב
תושרב גרוה .ג
"ובבל םחי יכ"
ףדרנ םע
לבחנב ומצע תנגה
תורוקמה תריקס
"הישפנל הניד שיניא דיבע"
"ובבל םחי יכ"
םימעטה ןיב לדבהה
רוטנקו בלה תומימח
ישילש דצ י"ע הלצה
רחאו בורק
ארוסיאמ ישורפאל
רחאו ובורק ,לבחנה - תולבגהו םיאנת
רחא ןפואב ליצהל רשפא
תושרב הכמ
האכהה רועש
רמאמה ילושב

וא הריבע תושעל ןווכתמה רחא םדאב לובחל וא גורהל םדאל ריתמ ףדור ןיד :ריצקת
םהמ ?ףקותב לובחל םיאשרה םהימ ?וז הלועפ עצבל םיריתמה םימעטה םהמ .חוצרל
?וב לובחל רתומ םהב םיאנתה

.תושרב הכמ ,תימצע הנגה ,תרתחמב אב ,ףדור ןיד :חתפמ תולימ


ףדור ןיד
הז ללכבו ,הריבעל תקדצומ הביסכ טפשמ תטיש לכב ללכ ךרדב תלבוקמ תימצעה הנגהה
.ולבחל םכשה ,ךתוא לבחל אבהו ,"וגרהל םכשה ,ךגרהל אבה" .הלבחו חצרכ תורומח תוריבע
.גרהיי אלש ידכ גורהל אוה יאשר ףאו ,וב עגפיש רחאל חינהל םדאל ול ןיא

."ףדור" לש ותואיצמ תדמוע ןידה דוסיב ,תישאר .ירבעה טפשמב וז הנגהל םיינייפוא םיווק המכ
םא אלא ,יתוא ןכסמש ימ תא אל וליפאו ,ותגירה י"ע לצניהל ידיב שיש ,םדא גורהל יאשר ינא ןיא
."ףדור" ללכב אוהו ,ינגרהל דמוע הז םדא ןכ

םיעשפ תושעל ידכ ףדורה יבגל םג אלא ,גורהל ידכ ףדור יבגל קר אל לח גורהל רתיהה ,םנמא
.ןלהל ראובמכ ,םימיוסמ םירומח

,רז לע ,ישילש דצ לע םג הלח איה אלא ,ומצע ףדרנב תמצמטצמ הניא וז הנגה תוכז ,תינש
.וגרהל ינומלא רחא ףדור ינולפ יכ ,תוארל ול ןמדזנש

םדא עישרהל ןיאש ונייהד) תונגהב קר אל ןד ,יתד טפשמ ותויהב ,ירבעה טפשמה ,ןכ לע רתי
תא גורהל יאשר רז ףאש דבלב וז אל .תובוחב םג אלא (תימצע הנגה ךותמ הגירהב םשאנש
לע ףא ףדרנה תא ליציש לוכיש ימ לכ לע תלטומה הווצמ יהוז .ןכ תושעל בייח אוה אלא ,ףדורה
.ףדורה לש וייח ןובשח

.ולא םיווקב ןודל יתנווכ וז המישרב
ופקיה והמ ?הכלהה ירחאמש םעטהו ןויערה והמ ."ףדור" ןיד לש ותוהמל תדרל הסננ ,תישאר
?הז ןידב םיללכנ חצר דבלמ םירומח םיעשפ וליא ?"ףדור" ןיד לש

-ותוכז ןיבל וייח לע ןגהל ומצע ףדרנה לש ותוכז ןיב לדבה שי םא ,הלאשה הרושק ךכל ,תינשו
תריבעב ןויד רחאל ?אטבתמ אוה המבו לדבהה לש ורוקמ המ ?והמ ןכ םאו ,רחא לש ותבוח
ותוהמו ורוקמ ונייה - הלבח תריבעב תימצעה הנגהה תלאש תא הילא ליבקהל לדתשנ חצר
.הז ןינעל רחאל לבחנה ןיב לדבה שי םא ןכו ,ןידה לש

ןידה רוקמ - "ףדור"
:תרמוא ןירדהנסב הנשמה
הרענה רחאו רוכזה רחא ,וגרהל ורבח רחא ףדורה ,ןשפנב ןתוא ןיליצמש ןה ולאו"
- הרז הדובע דבועהו ,תבשה תא ללחמהו ,המהבה רחא ףדורה לבא .הסרואמה
."ןשפנב ןתוא ןיליצמ ןיא

תנכסב קר אל הרומא וז הכלה .הסרואמה הרענה ןיינעב קוספמ וז הכלה תשרוד םש ארמגה
,םש ארמגב ראובמש יפכו ,הסרואמה הרענכו רוכז בכשמכ תוירע לש תוריבעב םג אלא ,חצר
ןיד הביחרמ םש ארמגב תאבומה אתיירבה .עגפנש ימל ןולקו םגפ םושמ ולא תוריבעב שי יכ
םיאנת תועדכ אלש ,הכלהל קספנ ןכו ,ד"ב תתימ וא תרכ הב שיש ,תוירע לש הריבע לכ לע הז
.תבשה תא ללחל וא הרז הדובע דובעל אבש ימ לע ףא ,רתוי הז ןיד תוביחרמה

תוללכנה תואמגוד יתש דוע ארמגב וניצמ וגרהל ורבח רחא ףדור לש הטושפה המגודה דבלמ
.הז ןידב

"תרתחמב אבה"
תרתחמב ץרופה ,בנג רמולכ ."ופוס םש לע ןודינ תרתחמב אבה" :תרמוא ןירדהנסב הנשמ בושו
םדא ןיא הקזח" :םש ארמגה תקמנמו .ותגירה לע םיבייח ןיא - םימד ול ןיא ,רחא לש ותיבל
ןוגכבש ,ובלב טילחמ אוהו ,ודגנכ דומעי תיבה לעב יכ ,בנגה עדוי ןכ םאו ;"ונוממ לע ומצע דימעמ
קר אוה הז בנגש רחאמ םלוא ."וגרוהל םכשה ךגרוהל אב םא ,הרמא הרותהו" ,ונגרהי יאדו הז
יפ לע ףאש ,אצמנ ךכ .ףדורמ לק וניד ,וגרהל ורבח רחא ףדור וניא עגרכו ,"ילאיצנטופ ףדור"
.הווצמ אלו ,תושר עמשמ - "וגרהל לכל שי תושרו" :ם"במרה קסופ ,ףדור ול תארוק ארמגהש
הווצמ והאורה לכל הנתינ אל ,ףודרל דתועמ אוהש הקזח קרו ,שממ ףדור וניא ןיידעש רחאמ
.ומוקמ ןאכ ןיאו ,דרפנב ןויע םיכירצמ ףדורל ונוימדו "תרתחמב אבה" ןיד יטרפ .תושר אלא ,וגרהל

תסחייתמ הכלהה .ורבח דגנכ ודיב הפולש וברחש ימ אקווד וניא ורבח תא גורהל ןנוכתמה ףדור
הכלה .ףדורכ ותוא האורו ,רז ןוטלשל ורבח לע ןישלהלו רוסמל ןנוכתמה םדאל םג הבר הרמוחב
רז ןוטלשל םיפופכ םידוהיהש העשב ,םירכנו םידוהי יסחי לש ירוטסיהה עקרה רואל תנבומ וז
רמא" ,וגרהל אליש 'ר םידקה .ןוטלשל אליש 'ר תא רוסמל דמעש םדא לע תרפסמ ארמגה .ץירעו
רקחמל הכירצמ הנדוע וז הייגוס ."וגרהל םכשה ךגרהל אב םא הרמא הרותהו אוה ףדור יאה
.המוקמ ןאכ ןיאו ,םינושה היטביה לע ףיקמ

ףדור ןיד לש ותוהמל
תלצה תדמוע רבד לש ודוסיב הרואכל .םישרפמב ןיינעמ ןויד וניצמ הז ןיד לש ותוהמו ודוסיב
ןאכמו ;ורבח תא גורהל דמועה ,"ףדור" לש ותואיצמ איה יחרכה יאנת ךדיאמ םלוא ,ףדרנה
."ילאיצנטופה חצורה" ,ףדורה דמוע רבד לש ודוסיב יכ ,רמול רשפא
ינפמ תיחדנ םימד תוכיפש תריבע ןיא ללכ ךרדבש אלא ,שפנ תלצה ?ירקיעה ןויערה והמ ןכ םא
ותשנעהו ףדורה לש והשעמ תעינמ אמש וא ?גורהל ףא רתוה ףדור לש תוביסנב ךא ;שפנ חוקיפ
תלצה לש ולא תוביסנב ךא ,הריבע תיישעל הנווכ לע שינעהל ןיא ללכ ךרדב .יזכרמ םוקמ תספות
.ותגירה ידכ דע ףדורה תא שינעהלו םידקהל וריתה שפנ

תשנעה אקווד ואל :רחא רבסה הל תתל םג רשפא ,זכרמב ףדורה תא הדימעמש ,וז השיג
.ונמלועב הריבע השעמ עונמל ידכ םאו ,ושפנ תא ליצהל ידכ םא ,הריבעמ ותלצה אלא ,ףדורה

םע .ןלהל חכווינ דועש יפכ ,תלבוקמה השיגה איה הנושארה השיגה יכ ,רמול ןתינ ללכ ךרדב
ףאו םינוש םייוטיבב תוננובתה ךותמו ףדור לשו תרתחמב אבה לש תויגוסב ןויע ךותמ ,תאז
.היינשה השיגל עויס תצק שיש ,הארנ תומיוסמ תוכלהב

.תרתחמב אבה תיגוסל רובענו ,ףדור תיגוסב חתפנ

ףדורה לש ותלצה וא ותשנעה
?םיליצמ ימ תא .םינושארה לצא ןויד הררוע "...ןשפנב ןתוא ןיליצמש ןה ולאו" הנשמה ןושל םצע
ןמ ןליצהל ידכ םדא לכל גרהיל ונתינ" :ושפנב הריבעה ןמ ףדורה תא םיליצמש ,שרפמ י"שר
המהבה ירחא ףדורה לע תרבדמש ,הנשמה לש אפיסה ןמ וחיכוה םש תופסות ףא ."הריבעה
תועדל .ושפנב רבועה תלצה לע רבודמש - הרז הדובע דבוע לעו תבשה תא ללחמה לע ,העברל
תא ללחל וא הרז הדובע דובעל אבה תא םג ןיליצמש ,ונב רזעלא 'רו יאחוי ןב ןועמש 'ר םיאנתה
ךרד איה תפלאמו .הריבעה רבוע יפלכ תנווכמ הלצההש ,אוה יאדו ,ללכ ףדרנ םש ןיאו ,תבשה
תעמשנ ןאכ ,"?ןכש לכ אל הובג םגפ ,ושפנב וליצהל ןתינ טוידה םגפ המו" :םש י"בשר לש ודומיל
לש ודובכב לוכיבכ עגפיו ונמלוע ללחב אטחה ףחרי אלש ,הריבעמ םלועה תלצה לש המינ םג
.ארובה

ןתינ ןיידע ךא .ןולקו םגפ םושמ רוכזו תוירעב אלא גהונ ןידה ןיא חצורב דבלמ הכלהל םנמא
?ףדורה ייח דגנכ םילוקש ונולקו ומגפ םאה ,דבלב ףדרנה תלצה לע קר ססובמ ןידה םא ,לואשל
לע וליפא הז םאה לואשל שי ךא ,םיסנא יפלכ העתרהה לש דוסיה ןמ ןאכ שיש ,ןכתיי םנמא
?ותלצה וא ףדורה תשנעה לש ןויערל עויס ןאכ ןיאה ?םהייח ןובשח

םעטב תוירעב וקפתסה אלש רמולכ ,תוירעל החיצר ןיב וניחבהו הז ןוויכב וכלהש ,םינורחא שי ןכאו
הוורעה רחא ףדורה ןטקש ,רבתסמ יכ ,םינורחאה דחא רמוא ,לשמל ,ךכ .דבלב ףדרנה תלצה לש
אקווד ,ףופה ןוויכב טעמכ ,הנוש ןפואב ןיחבמ רחא לודג ,ךדיאמ .גורהל ףדורה ןטקכ אלש ,גרהנ וניא
לע קר תדסוימ איה הוורעב וליאו ,המצעלשכ ףדורה תלצה לע םג תדסוימ הלצהה תבוח חצורב
.םגפמ ףדרנה תלצה

.ףדורה תשנעה לש ןויערל תוזמורה תויארל התע רובענ

ךכ לעו .הסרואמה הרענ ןידמ היאר האיבמו ףדור ןיד לש ורוקמב הנד םש הנשמה לע ארמגה
תלצה לע ססובמ ןידה ירהש ,םש "רנל ךורע" לעב השקתמו ."?ןיד ןמ ןישנוע יכו" :תלאוש ארמגה
ךרטצנ ,וז הלאש ץרתל ידכ ?ןידה ןמ ןיליצמש רמול שי ,ןידה ןמ ןישנוע ןיאש ףא ,ןכ םאו ,ףדרנה
.שנוע לש ירקיע דוסי ףדור ןידב שיש ,רמול הרואכל

.םש יריאמה שוריפ יפל דחוימבו ,תרתחמב אבה תיגוסב רקיעב טלוב שנוע לש הז טנמלא
הריבסמ ארמגהו .תבשב ןיבו לוחב ןיב תרתחמב אבה תא גורהל ןתינש ,קוספמ תשרוד ארמגה
ל"מק ,ןנילטק אל תבשבד ןיד תיב יגורהא הוהד ידימ ,אנימא ךתעד אקלס" :וז השרדב ךרוצה תא
םה לארשי לכ לוכיבכו ,התימל ןודינש םדאכ ףדורה תא םיאורש ,הרבס האבוה ןאכ ."ןנילטקד
,הנקסמל ךא ,"אנימא הוה" אלא ןאכ היה אלש ,רמול רשפא םנמא ,וגרהל םיווצמה ,ןיד-תיב
ךכ םנמאו .שפנ תלצהב אלא ,ןיירבע תשנעהב ןיינע ונל ןיאש ,ךכמ עבונ תבשב וגרהל רתיהה
םיאור םלועל יכ ,ריבסמ יריאמה ךא ."ךיאהד שפנ חוקפ םושמ ןנילטקד ל"מק" :םש י"שר ריבסמ
ול ןיאו אוה תמכש ,וריתה וזב ,תבשה תא החוד הניא ד"ב תגירהש פ"עא" אלא ,ד"ב יגורהכ ותוא
.תמכ בשחנ אוה ירהש ,תבשב וגרהל דחוימ רתיה שי ןאכ ,רמולכ ."ללכ םימד

,תבשב לגה תא וילע ןיחקפמ ,תושפנ יקסע לע אב אל םאש ,קוספמ תשרוד ארמגה ךשמהבו
וגרהל ןתינד ןויכ" :י"שר ריבסמו ,תבשה תא וילע םיללחמ ןיא ,תושפנ יקסע לע אב םאש עמשמו
.התימל ןודינש םדאכ בשחנ אוהש ירה ."הריתח תעשמ אוה אליטק ארבג ,הארתה אלב

.חצורל המודב ,"ותימהל לוכי התאש התימ לכב" ותוא םיתיממש ,קוספמ תשרוד ארמגה ךכ-רחא
,ריבסהל רשפא ארמגה תשרד רחא םינפ לכ לע .ונינפל "חצור"ש הרואכל זמור חצורל ןוימדה רבכו
יואר" :רמוא יריאמה םלוא .התימ לכב הליחתכל וגרהל ןתינ ךכ םושמו ,ףדרנה תלצה אוה רקיעה
.חצור ןידכ - "ףייסב וגרהל לדתשמ אהיש גרוהל

ףדורש ,םימיכסמ תורודה ימכח" :וירבד ולאו .ותטישל יריאמה לש ונושלב יוטיב דוע ןיבנ הז יפל
קר ."וניד תא רסומ התא םדא לכל ירהש ,ןיד תיבב אלש רמול ךירצ ןיאו ,ץראל הצוחב ףא גרהנ
ןירדהנסה תבישיב יולת וניא הז שנועש ,ונעימשהל םוקמ שי ,שנוע לע תרבדמה ,היינשה השיגל
"וניד תא רסומ התא םדא לכל ירהש" ,תיזגה תכשלב

ומויק תא חיכוהל ידכ ,ףדורב רומאה "הינימ הברדב היל םיק" ןיד לע םיכמתסמש ,םינורחא שי
,םגרהל רתוהש ןוויכ ןוממ יבויחמ םירטפנ ףדורהו תרתחמב אבה םא ,רמולכ .ןאכ שנועה דוסי לש
.לקה שנועה ןמ רטפנ ןכלו התימב ושנועו ונידש םדאכ ףדורה תא םיאורש ,עמשמ

םיממוז םידעל ףדורה תא םימדמש ,םינואג ירבדמ םג תצק רכינ ףדורה תשנעה לש ןויערה
.וגרה אלו וגרהל ואבש יפ לע ףא ,הערה םתנווכ לע םישנענש

ףדרנה תלצה
.שפנ חוקיפ תיגוסב םיאנת ירבדמ איבהל רשפא ,ףדרנה שפנ תלצה לע ססובמ ןידהש ,ךכל היאר
:רמאנ אמויב ארמגב
.בנגה אצמי תרתחמב םא :רמאו לאעמשי יבר הנענ ?תבשה תא החודש שפנ חוקפל ןינמ"
םרוגו ץראה תא אמטמ םימד תוכיפשו ,אב תושפנ לע קפס ,אב ןוממ לע קפסש הז המו
."תבשה תא החודש שפנ חוקפל ו"ק - ושפנב וליצהל ןתינ ,לארשימ קלתסתש הניכשל
,ןאכו .שפנ גורהל ףא ,ףדור לש ולא תוביסנב ,וריתה הללגבש שפנ תלצה אוה ןידה דוסיש ,ןאכמ
.תבשה תא החוד שפנ חוקיפש הז ןידל רוקמה ףא ,לאעמשי 'ר תעדל

אנוה בר ירבדב ונתיגוסב היוצמ ףדרנה תלצהל אלא שנועל ןיינע ןאכ ונל ןיאש תטלובה היארה
:ארמגה ל"זו .הכלהל ואבוהש
אנש אל ,הארתה ךירצ וניא ףדור רבסק ;ושפנב וליצהל ןתינ ףדורה ןטק :אנוה בר רמא"
."ןטק אנש אלו לודג
,היל לטקד אוה הידיד אבויח םושמ ואל ,אוה ןישנוע רב ואל ןטקד ג"עאו" :ה"מרה שרפמו
."ךיאהד הלצה םושמ אלא

,םש עמשמו ;ומא תא ןכסמו ושאר איצוהש רבועב הנד ארמגה םירבדה ךשמהב ,ןכ לע רתי
ותשנעה לע רבדל ןיאש יאדוו ,ףדורכ ןודינ היה ,"הל יפדר אק אימשמ" ארמגה ץורית אלוליאש
.םאה תלצה לע קר אלא

הדוהיב עדונה ריבסמו .םיאנת ךכב וקלחנו ,הארתה ךירצ ףדורהש ,םש ארמגב העד וניצמ םנמא
לע ססובמ אוהש וא ,הארתה ךירצו שנוע לע ססובמ ןידה םא .וז הלאשב היולת תקלחמהש ל"נש
ךרוצ שיש ,םש ארמגה תרמוא ,שממ הארתהב ךרוצ ןיאש ףא םלוא .הארתה ךירצ וניאו הלצה
.הארתה תלבקב ךרוצ ןיאש אלא ,ול ורמאיש

."יתייה גגוש" רמול ףדורה לכוי אלש ידכ איה התילכתש ,שרפמ א"שרהמה ?וז הארתה רשפ המ
ןיאש יפ לע ףא ,גגוש שינעהל םיצור ונא ןיא ירהש ,שנוע לש דוסי ןאכ תוארל רשפא ןיידע הז יפל
,ששמ ןטק וליפאו ,ןטקב ףא רבודמ ירהש ,אוה השק הז רבסה .הארתה תלבק םיקיקזמ ונא
.ושאר איצוהש רבוע תמגודב ראובמכ

ענמיהל ףדורל הנורחא תונמדזהכ הנתינ איה .תרחא ךרדב הארתהה רשפ תא ריבסהל הארנ
הארתה ךכ ,וגרהל ןיא וירבאמ דחאב וליצהל ןתינ םאש ,ןיד שיש םשכ .ונגרהנ אלש ידכ ,והשעממ
יכה היל ןנירמאד יאהו" :שרפמש ,םש ה"מרב עמשמ ךכו .גורהל ילב ליצהל וננויסינמ קלח איה וז
."והייורת ילציתומו היב רדה אמליד ,אמלעב הרהזאל

,הארתה תלבק םע הארתה ךירצ ןיאו ,ןטקב םג גהונ ןידהש ,אנוה ברכ ,רומאכ ,קספנ הכלהל
ורבח רחא ףדורה לבא" :ל"זו .ףדרנה תלצה לע קר ססובמ ןידה םנמאש הארנ ם"במרה ןושלמו
לש ושפנב וליפאו ףדורה דימ ףדרנה ליצהל ןיווצמ לארשי לכ ירה ,ןטק ףדורה היה וליפא וגרהל
."ףדורה

ןב אל וליפאו ,שממ שפנ וניאש ימ םגו ,"ףדורה" גשומה תא דואמ קיחרה ם"במרה ,ןכ לע רתי
.ףדורכ בשחיהל לוכי ,ינולפ לש וייח תא ןכסמה ,םדא

רחא םוקמב "הגרוהל הירחא ףדורכ אוהש ינפמ" ,ומא תא ןכסמה רבוע גורהל ריתמ אוה ךכ
ףדור ומכ הבש אשמהש" ,העיבטמ הליצהל ידכ הניפסה לעמ אשמ ךילשמש ימ תא רטופ אוה
."...םגרהל םהירחא

תא קלחמ אוה טמ-הל םיקרפ ג"חב .םיכובנ הרומב וירבדמ קוזיח תלבקמ ם"במרה לש וז השיג
ינימ קולסב" םתילכתש ןיקיזנ תוכלה הנומ אוה מ קרפב .םהימעט תא הנומו םיללכל תווצמה
םש ,מ קרפב אבומ ףדור ןיד הנהו ,ןישנוע תוכלה הנומ אוה אמ קרפבו ,"םיקזנה תעינמו לועה
,תוריבעה ראש לבא ,השענ םא ונקתל רשפא-יאש לוע הזש ינפמ" ,ותגירה רתיה תא ריבסמ אוה
."...תלוזל לוע ןהב ןיא תבשו הרז-הדובע ןוגכ ד"ב תתימ םהב שיש

ןהיניב לדבההו תוטישה םוכיס
ןיליצמש ולאו" הנשמה ןושלמ .תוטישה לכל שי המ-עויס .ערכה ןיא ארמגהו הנשמה ירבד ךותמ
הלאשה ןמ .הריבעמ ףדורה תלצה לע רבודמ יכ ,םינושאר המכ יפל ,ןיבהל ןתינ "ןשפנב ןתוא
רבודמש ,הארנ ,"תרתחמב אבה" לש היגוסה ךלהממ דוחייבו ,"?ןידה ןמ ןישנוע יכו" ארמגב
אנוה בר ירבדמו אמוי תכסמב לאעמשי 'ר ירבדמ .התימל ןודינש ימכ ותייארבו ףדורה תשנעהב
.ףדרנה תלצה לע קר ססובמ ןידהש ,הארנ הארתהב ךרוצ ןיאש ךכמו ןטק ןיינעב ונתיגוסב

דוסי ןאכ שיש ,השיגל הטנ יריאמהש הארנ לבא ,תושבוגמ תועד אוצמל השק םינושארה ירבדב
ונאימ םינורחאה ןמ םיבר .ףדרנה תלצה לע קר רבדמ - ה"מרב מ"כו - ם"במרה וליאו ,שנוע לש
ירקיעה דוסיל ףסונב םוקמ ול ואצמו (ףדורה תלצהו) שנועה דוסיב תוקסועה תויארה ןמ םלעתהל
.םיפדור יגוס ינש לע וא ףדורב םיניד ינש לע םירבדמ םה ךכ .ףדרנה תלצה לש

ףדור ,תוומל םרוג :ןוגכ ,התימ ובייחמש השעמ השוע ףדור ןיד לש ומויק איה תירקיעה הלאשה
ךדיאמ ךא ,ןאכ וניא הריבעמ ףדורה תלצהו שנועה דוסי .דועו סנואב וא הגגשב ףדור ,הפרטה תא
.ןאכ יוצמ ףדרנה תלצה דוסי

אמרגב ףדורה
אוהש ףא ,ףדור ןידב ללכנ אוה ףא אמרגב ורבח תא גורהל דמועהש ,העדל םיטונ םינורחאה בור
היארה .דועו יראה ינפל ותפוכ ,ורבחב שחנ תיסמה ןוגכ ,המצעלשכ ףדרנה תלצה לע סובמ
,ליעל רכזנש רוסמ ןיד לע םג םיכמתסמ שי ךא ,ןטק לש וניינעב אנוה בר ירבדמ איה תירקיעה
םא ,תוקפתסמ וא תוללושש ,תובר אל תועד שי ךדיאמ אמרגב ףדורכ ותוא תוארל רשפא ףאש
.םרוגב ףדור ןיד שי

םג וב ןכתייש ,ליגרה ףדור ןיד ןיבל וניב ןיחבהל םוקמ שי ןיידע ,הז ןוויכב ףדור ןיד ביחרנש ףא ךא
:ןלהלד םירבדב אטבתהל ול רשפא לדבהה .שנועה דוסי
.הווצמ אלו ,וגרהל רתיה קר שי ,שנועה דוסימ וב ןיאש ,הז גוסמ ףדורבש ןכתיי .א
שנוע רב ףדורה ןיאמ רחאמ ,רמולכ ."הינימ הברדב היל םיק" ןיד ןיא הז גוסמ ףדורבש ןכתיי .ב
.ותפידר תעשב ולש ןוממ יבויחמ רטפנ וניא ,התימ

הפרט - הרומג שפנ ונניאש ףדרנ
דגנכ הלוקש הניאו הרומג הניאש שפנב ןידה המ ,ףדרנה לש ושפנ תלצה תדמוע ןידה דוסיב םא
בויח הב שיש החיצר תריבע ןאכ ןיא ירהש ,שלחנ שנועה דוסי םג הז ןוגכב .ףדורה לש ושפנ
.התימ

לש דוסיב ידש ,רמאנ וליפאש רובס ךוניח-תחנמ .הפירטה רחא ףדורה ןיינעב תעגונ הלאשה
ותלצהל םיגרוהש שפנ ללכב וניא הפירטהש רשפא ,גרהנ אמרגב ףדורה םגשו ושפנ תלצה
.ףדורה תא

.שפנ ללכב וניא רבועש גרהנ וניאש ,תוטשפב רמוא אוה רבועה תא ףדורל רשאב

סנואב וא גגושב ףדור
לש וניד תא ביחרהל ונל רשפא המכ דע ,איה הלאשה ,ףדרנה תלצה לש דוסיב קפתסנ םא םג
?וילע ףדור םש ןיידע םולכ ?הז ללכב אוה סנואב וא גגושב ףדור םג םאה ?ףדור

.ףדורה ןטק ומכ גרהנ .והוגרהי אלש סנוא ךותמ וגרהל ורבח רחא ףדורהש ,רמוא ךוניח תחנמ

,לשמל ,ךכ .ףדור וניא לבא .םירחא ייח ןכסמש ימ ןיבל ףדור ןיב רתוי תושק לובג-תולאש שי ךא
וגרהי ,ואל םאו ,הגירהל םהמ דחא רוסמל העבתנש ,םדא ינב לש העיס רבדב הכלהה העודי
,והודחיי וליפאו ינולפ תא ורסמי אלש ,קסופ - ל"נכ ףדור ןיד ביחרמש - ם"במרה אקוודו ,םלוכ
.ירכב ןב עבשכ התימ בייח אוה ןכ םא אלא

הרתתסהש ,םידוהי תרובח ךכב ןכיסו הכבש קוניתב ןד דחא בישמ .וננמזב ונודינ תומוד תולאש
.םהירחא ושפיחש ש"מי םיצאנה ינפמ

חתפ רשאכ ,תיגארט תועט התרק יניס עצבמב .ינוחטיב עקר לע תניינעמ הלאשב ןד רחא רבחמ
?ףדור ןיד בראמל שיה - וניתוחוכ לע שאב ונלש בראמ

רתומ םא ,הלאשל ונניינעל םיכיישה םינידה דחא קר אוה "ףדור" ןיד יכ ,ףיסוהל שי הז רשקהב
שפנ ןיחוד ןיא" ןידה יגירחל תועגונש תופסונ תוניחב שי ,ורבח ייח ןובשח לע ומצע לע ןגהל םדאל
לכו ;!יפט קמוס ךרבחד אמד אמליד ?יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמ" הרבסה לשב "שפנ ינפמ
.ונרקחמ םוחתל ץוחמ אוה הזה ןוידה

רחא ליצמל ףדרנ ןיב הנחבה
הלצה וא הרהזאכ ליצמה ןמ תומדקומ תושירד י"ע םא ,ףדור לש וניד תא םצמצנו ליבגנ םא םג
- שנועה דוסי םהב רסחש םושמ ,"םיפדור"כ םימיוסמ םיפדורב הרכה-יא י"ע םאו ,וירבאמ דחאב
.ומצע ףדרנה יבגל ךכ וניאש המ ,רחא ליצמ יבגל אלא םירומא םירבדה ןיא אמש ,לואשל שי ןיידע
,ריחמ לכב ומצע לע ןגהל םדא יאשר .ותלצה לש דוסיב ידש רורב ירה ,ףדרנה לש ותוכזל רשאב
.ותוא ןכסמש ימ לע "ףדור" םש שי דוע לכ

אלא ,הווצמ ןאכ ןיאש קר אלו ,"ףדור" ןיד ףדורל םהב ןיאש ,םיבצמ שיש ,הארנ ןלהל ,ןכ לע רתי
ירהש ,ול תלחמנ הריבעה ,לצניהל ידכ ןכ ףדרנה השע םא ,דבעידב ןכ יפ לע ףאו ,וגרהל רוסא ףא
.ומצע תנגה ךותמ לעפ

.תורוקמה תקידב רואל ףדרנה לש דחוימה ודמעמ רבדב וז החנה תמאל לדתשנ

לש וכופיה וניצמ דחא ןיינעב ,הברדא .רחא ליצמל ףדרנה ןיב וזכ הנחבה וניצמ אל המצע ארמגב
.רחא לש ודמעממ עורג ףדרנה לש ודמעמש ונייה ,רבד

:ארמגה ל"זו
.ורבח ןוממב ומצע ליצמש ...בייח םדא לכ לש ,רוטפ ףדור לש םילכה תא רבישש ףדרנו"
לש ןיב ףדרנ לש ןיב ףדור לש ןיב ,םילכה תא רבישו וליצהל ףדור רחא ףדור היהש ףדורו
תא ליצמש םדא לכ ךל ןיא ,אצמנ ,ןכ רמוא התא יא םאש ,ןידה ןמ אלו .רוטפ ,םדא לכ
."ףדורה דימ ורבח
לכמ ותוא םירטופו ,ומצע ףדרנה לש ותוכזמ רחא ליצמ לש ותוכז תא םיפידעמ הנקת חוכמ רמולכ
תא ליצהלמ ענמיי אל יאדו אוה ןכש ,הזל ךרוצ ואר אל ףדרנה יבגל .ותלצה בגא השעש ןוממ קזנ
.םימולשתב ובויח ששחמ ומצע

המכ ירבדמ לחה ,וניצמ רבד לש ודוסיב .םיקזנ לע ןוממ רוטפ יבגל קר רומא הז ןיד םלוא
.תוצובק רפסמל ולא םילדבה קלחנ .ליעל רבסוה יפכ ,ךופה ןוויכב םילדבה המכ ,םינושאר

הלצהב תולבגה .א
.הרהזא-הארתה .1
תלבק ילב ףא הארתה אוה ךירצ לבא ,ןישנוע יבייח ראשכ הארתה ךירצ ףדורה ןיאש ,ונרמא רבכ
תא גרהש אליש 'ר לע ארמגה רופיסמ ררועתמ ישוק .ה"מרהו ם"במרה ןושלכ הרהזא וא הארתה
םוקמב ,ויתובושתמ םיתשב ןיינעב ןד ש"בירה .ןכל םדוק וב הרתהש ,םש רכזנ אלו ,ףדורה-רוסמה
יאנפ היה אלש וא ,תאז תרפסמ ארמגה ןיאו ,לביק אלו וב הרתהש רשפאש ,ריבסמ אוה דחא
רשפא וא" :ל"זו ,ףסונ ץורית אבוה םשו ,רתוי תטרופמ הבושת האב רחא םוקמב םלוא .תורתהל
לע לוהב אוהש יפל ,ףדורב תורתהל ךירצ ףדור לש ושפנב ומצע תא ליצהל אבה ףדרנה ןיאש
םדוק ףדורב תורתהל ךירצ ,וליצהל אבה רחא שיא לבא ...תורתהל והובייח אלו ,ומצע ליצהל ושפנ
,הארתה ךירצ ףדורד היל תיאד ןאמ וליפאד יתאצמ ל"ז ה"ארה םשבו ...יאנפ שי םא ,ונגרהיש
"הארתה ךירצ וניא אמלע ילוכל ףדרנ יבגל לבא אמלעב רחא םדא יבגל ונייה

.וירבאמ דחאב וליצהל לוכי .2
תגירה אלל ףדרנה תא ליצהל רשפא םאש ,לואש ןב ןתנוי 'ר תעד האיבמ ןירדהנסב ארמגה
.הכלהל קספנ ןכו ,וגרהל ןיא ,וירבאמ דחאב העיגפ י"ע אלא ,ףדורה

רחאל ,ךלמל הנשמל היגמה .רחא ליצמ ןיבל ףדרנה ןיב וניחבהש ,םינורחא וניצמ הז ןיינעב םג
ב"צויכו" :(מ"למה) רבחמה לש י"כמ איבמ אוה ,הארתה ןיינעב ל"נה ש"בירה תבושת תא איבהש
רמאנ אל הז ןידש ,ותוא ןיגרוה ןיאש ,ףדור לש וירבאמ דחאב ליצהל ןילוכי םאד רמאד ,ל"ז ובתכ
םינושאר המכמ תויאר שי יכ םאו "הזב קדקדמ ןיא ומצע ףדרנה לבא ,ליצהל אבה רחא שיאב אלא
.ךכב ןודלו ריכזהל וברה םינורחאה ירה ,הזב וניחבה אלש

התימ-רב וניאש ףדור .ב
לע ףא הפידר השעמ השועש ימ לע םג ףדור ןיד תא ביחרהל איה םינורחאה תייטנ יכ וניאר רבכ
השעמ דיזמב השוע אוה םינפ לכ לעש ,ןטק ףדורב קר אל םירומא םירבדהו .התימ-רב וניאש יפ
.ליעל רבסוהש ומכ ,סנואב וא גגושב ףדורב וליפא ילואו ,אמרגב ףדורב ףא אלא ,החיצר

וליפא .רחאל ומצע ףדרנה ןיב קלחל םוקמ שי ,וז הבחרה תולבקמ ןניאש תועדל םג תאז םע
ךפושכ בשחנ וניא ,ומצע תנגה ךותמ וגרוהש ,ומצע ףדרנהש ןכתיי ,וגרוהל רוסאו ףדור ןיד ןיאשכ
.םימד

.ובורו ושאר אצי .1
ובורו ושאר איצוה רבוע ירה ,גרהנ ףדורה ןטקש יפ לע ףאש ,ןירדהנסב ארמגה הריבסמ רוכזכ
בשחנ וניאו "הל יפדר אק אימשמ" אוה םעטהו ;הליצהל ידכ גרהנ וניא ,ותדילב ומא תא ןכיסו
ףדרנש וכתחל הלוכי המצע השאהש" :תורודה ימכח" םשב םש יריאמה רמוא תאז םע .ףדור
אוה ,ףדורב חצורה תא ןיקיזחמ םירחא ןיאש םוקמב אהימ ףדרנו" :תיללכ העיבקכ ןאכמו ."איה
."יאשר ומצע

העטש בראמה ,הכבש קוניתה ןוגכ ,אל וא ףדור םש שי םא םינדש םוקמ לכבש ,יל הארנ ןאכמ
.רחאל ףדרנה ןיב הליחת ןיחבהל ךירצ ,'כו

ןיא ,ףדור ןיד ןיא ב"צויכו ופדרש םינשב וא אמרגב ףדורבש חיננ םא םגש ,רמול ךירצ ןיא הז יפל
בייחמה החיצר ןיד הב ןיא םא םג ,תינודז הגירה ינפמ ומצע לע ןגמה ףדרנב םירומא םירבדה
.התימ

.ףדורה ןטק .2
שרפמש ,םש י"שר ירבדמ ררועתמ ישוק ירה ,ןטקה תא גורהל ןתינש ,איה תשרופמ ארמג יכ םא
י"שר ירבדמ דמול םינורחאה דחא ?ןטק ףדרנ אקווד עודמ ."וגרוהל רחא ןטק תא ףדורה ןטק"
הרתוה אל ,אמלעב קחשמ קר אוהש ןכתייו ,תעד-רב וניא ןטקהש רחאמ .תשדוחמ הכלה
;ףדור ןיד ול תתל השקש ,רחא גורהל ידכ ףדרנה תלצהב יד אל ,רמולכ .קפסמ ותגירה םירחאל
ןובשח לע ףא ומצע לע ןגהל יאשר ,ושפנ לע לוהב אוה ,ףדרנה קר .וגרהל רחאל ןיא תמאב ןכלו
.ףדורה תא גורהל רחאל םג וריתה ,ומצע לע ןגהל עדוי וניאש ,ןטק ףדרנבש אלא .ופדור ייח

.הפרט - שממ שפנ וניא ףדרנהשכ .3
והירה ,הלילשב ךכ לע בישנ וליפא ךא .ףדור ןיד וב גהונ םא ,קפתסמ "ךוניח תחנמ" יכ וניאר רבכ
ונממ לולשל ןיאש ,רמול טושפ הארנ ןכאו .ומצע ףדרנה יבגל םירומא םירבדה ןיאש ,רמול הטונ
.וגרהל וילע םקה ינפמ ומצע תנגהל תידוסיה ותוכז תא

תושרב גרוה .ג
.הרוסא הלועפב ללכ ךרדב רבודמ ירה ,ב"צויכו גגושב וא אמרגב ףדור לע ףדור ןיד ביחרנ םא םג
,והאורש ימ לכל ומד רתוה הז ןוגכבש ,רמול הרבס ןיאש יאדוובו ,גורהל ףדורה יאשרש שי לבא
.ומצע ףדרנל שי רחא ןיד ןכ יפ לע ףאו

.ךכל תואמגוד המכ
.וב םיעגופ םיאנק.1
רתיה והז .ירמזו סחנפ השעמב היהש יפכ ,וב םיעגופ םיאנק תימרא לעובהש ,הכלהה העודי
אקווד ,הברדאו ,הריבעה תעשב לעובב טפשמ אלל עוגפל ,'ה תאנק אנקמש ימל ןתינש ,דחוימ
ןיא ,סחנפל וגרהו ירמז ךפהנ" וליאש ,םש תרמוא ארמגה הנהו .ןידה-תיבמ תושר לאשיש אלב
הווצמ ןיא ירהש" םיריבסמ םהו ,הז רתיהב וטבלתה םישרפמה ."אוה ףדור ירהש ,וילע גרהנ
םה תאז םע .ושפנ לע דומעיש ףדרנל רתומ ןכלו ,"ול ןירומ ןיא ירהש ,אמלעב תושר אלא ,וגרהל
ףדור וניאש ףדורל המגוד ונינפל ןאכ .וילע גרהנ ,יאנקה תא גרוהה רחאש ,תוטשפב םירמוא
ךכ םושמ .הווצמל תושר ןיב ענש ,רשכ השעמ השוע אוה אלא ,שנועל יואר וניאש קר אל .שממ
,שנוע לש דוסי םוש שרדנ ןיא ,וייח לע ןגמש ומצע ףדרנה יבגל ,תאז םע .וגרהל רוסאש ,ןבומ
.ותגירה לע גרהנ וניאו

.גגושב חצורו םדה לאוג .2
ריעמ אציש גגושב חצורה תא גורהל תושר ול שיש ,םדה לאוג ןיינעל ךלמל הנשמ קיסמ ב"צויכ
יבגל קר הז לכש ,ןבומ .רוטפ ,וגרהל אבש םדה לאוג תא גרהו גגושב חצורה ךפהנ םאש ,וטלקמ
.רחא יבגל אלו ףדרנה

.ףדור רחא ףדור .3
גרהו ףדורה ךפהנ םאש ,איה תלבוקמה העדה .ל"נכ השוע אוה הווצמש ,וגרהל ףדור רחא ףדורב
העד שי םלוא .וגרוה בייוחיש אלב גרהייש הנכסב דמעוי אל הווצמ השועש םדא .בייח ,ופדורל
.וירחא ףדורה לש ותגירה לע בייח ףדרנה-ףדורה ןיא הז ןוגכב ףאש ,םינושארב

"ובבל םחי יכ"
שיש העשב ףא ,ףדורה תא גורהל ול וריתה עודמ .רואיב הנועט ףדרנה לש "הבחר"ה ותוכז
עגונב םג לאשיתש וז הלאשל הל רשפא ?ףדרנה תא גורהל - הווצמ ףא ילואו - תושר ףדורל
.ליעל רכזנש ,ובורו ושאר איצוהש רבוע ותוא ומכ ,"ףדור" םש ול ןיאו ,סנואב ורבח ייח ןכסמש ימל

הדמעמ איה הנוש ,תחא איה ןיא .םינפ המכ הל שיש ,הארנ ,ףדרנה לש ותוכזב ןנובתנשכל םלוא
.םיבצמה לכב

רחאל ןיאש ,םינפוא םתואב םג ךא .רחא לש ותוכזמ התוחפ ףדרנה לש ותוכז ןיא ליגר ףדורב
ותוכז ,לשמל ,ךכ .רומאכ םינוש םיבצמ ןיב ןיחבהל שי ,רתומ ףדרנלו ,ףדורה תא גורהל תושר
גורהל ,ףדרנ לש ותוכזמ הפידע - ףדורה תא גורהל תוכז רחאל ןיא םא םג - "הפרט" ףדרנ לש
.דבעידב קר אוה רתיהה זאש ,ופדור לש וירבאמ דחאב ומצע ליצהל היה לוכיש םוקמב

אוהש ,ל"נה ש"בירה רמואש ומכו ,ףדרנה לש ישפנה ובצמב הצוענ ףדרנה לש "הבחר"ה תוכזה
.ושפנ לע לוהב

.ושפנ לע דומעל ול הריתהו ,שפנ הנכס ינפב דמועה םדא לש ועבטו ותעד ףוסל הרות הדרי

רתיהב וניצמ המוד רבד .המצע הרותב אוה יוצמ רבכ םדא לש ועבטב וזכ תובשחתהל רוקמה
רכזנ אל םש םאו ,ערה-רצי דגנכ אלא הרותב הרביד אלש ,המחלמב תורוסא תולכאמו ראות-תפי
ןתינה הגירה רתיהב - ונניינעל רתוי בורקה אשונ לצא רכזנ אוה ירה ,הרותב הז לוקיש שרופמב
םדה לאוגל הנתינש תוכזב םג םינפ לכ לע .וז הכלה יטרפל סנכיהל םוקמה ןאכ אל .םדה לאוגל
םירטופ דבעידב קרש שיו ,הווצמ םייקמ אוהש שי .םינוש םיבצמ ןיחבהל שי חצורה תא גורהל
גגושב חצורה תא גרהש ,םדה לאוגש אנוה בר רמוא ,לשמל ,ךכ .חצורה תא ותגירה לע ותוא
אוהו ,יוצר השעמ השוע וניא םדה לאוגש ,רורב רוטפ ,וטלקמ ריעל ןידה-תיבמ וכרדב היהש תעב
והשעמ השוע אוהש אלא ,גגושב חצורה תא םיוולמה םימכח-ידימלת ינש תשקבל דוגינב לעופ
.םימד ךפושכ בשחנ וניאו - "תימיטיגל" בל-תומימח - זגור ךותמ

הברי יכ וגישהו ,ובבל םחי יכ חצרה ירחא םדה לאג ףודרי ןפ" ,טלקמ ירע ןיכהל הרותה הווצמ ךכ
."םושלש לומתמ ול אוה אנש אל יכ ,תומ טפשמ ןיא ולו ,שפנ והכהו ,ךרדה

ויבצע לע טולשל ול השקו ,ושפנ לע לוהב ףדרנה .ונניינעב םג עיפומ "ובבל םחי יכ" לש הז לוקיש
רבדל רוקמש ,יל הארנו .םה םירתומ דבעידב ךא ,םייוצר םניאש םישעמ השוע אוהו ,וישעמו
םינד םהשכ ,הז לוקישב ושמתשה םיקסופה יכ ,הארנ ןלהל .ךומסב אבויש ימלשוריב אצמנ
.ולומגכ ופקותל בישהל לבחנה לש ותוכזב

:תרתחמב אבה לע רמאנ ןירדהנס ימלשוריב
וגרוהה ןיא ,וגרהו וילע דמעו ,ול ךלהו תאצל וינפ תא ךפהו סיכה לטנ :רמא אנוה בר"
."ובבל םחי יכ ?אנוה ברד אמעט המ .גרהנ
לש ןויערב אנוה בר לש שומיש ךרד הבושח ונניינעל ךא .אנוה ברכ קסופ וניא ם"במרה םנמא
ב"העבל ןיא ,תאצל בנגה הנפ רבכשכ ףא יכ ,ימלשוריה תנווכ תא שרפל הארנ ."ובבל םחי יכ"
לעו ושפנ לע לוהב ב"העבש ןוויכ ,דבעידב ךא ;בנגה לש "ותפידר" הקספ יכ ,וגרהל הליחתכל
,םדה לאוגל המודב - םימד ךפושכ בשחנ וניא ,הנכסה הפלח רבכש ןיחבהל ול השקו ,ונוממ
."ובבל םחי יכ" - ישפנה ובצמב הרותה הבשחתה וב ףאש

םירמוא ךכ .םירחא םימוחתב םג הכלהל הל תעדונ העפשה ,"דבעידב" אוה רתיההש הדבועה
םיק" ןידמ ןוממ יבויחב רטפנ וניאו ,התימ-רב בשחנ וניא הז ןוגכ ףדורש ,םינורחאה ןמ הברה
."הינימ הברדב היל

גרהנ םדה לאוג ןיא ,רתיה קר שישכ גרהש ףדרנש ,רמוא קוק ברה .םדה לאוגב אוה רחא ןיינע
.וילע

ףדרנ םע
תונקסמ שי "הבחר" תימצע הנגה לש הז ןויערל .תילאוטקא הרעה יל השרות הז קרפ ילושב
,טרפב לארשי םעו ,ללכב םע יבגל םנמא .ףדרנ םעל רקיעבו ,רוביצל םג אלא ףדרנ דיחיל קר אל
לש הז לוקיש םג ערגנ אל ךא ,םטרפל םוקמה ןאכ ןיאש ,םייתכלה םיללכו םילוקיש דוע םנשי
.תימצע הנגה

- םייחל ותוכז לע ודמעב ךא ,תילאידיא הנגה אל ומצע לע ןגמ ףדרנ םעש ,בצמ ןכתיי ,רמולכ
הדפקה אלל ףא וז תוכז לצנל ,דבעידב ול רתומ - דיחיב אלו ,םעב רבודמשכ רמוחו לק ילואו
."ושפנ לע לוהב"ש ,ףדרנב וניארש ומכ ,םימדקומ םיאנת לעו תושירד לע

.הקוצו הרצ תעב םימע לש םתוגהנתה רבדב הבורקהו הקוחרה הירוטסיהה ןמ םיעודי םירבדה
,ונתלואג תחימצ םע ,וניכזש ה"ב ,םיביגמ םניאו םיפדרנה ןמ ,לארשי םע ,ונא ונייה ןאכ דע םאו
לש הבחרה ותוכז תא ונא םג ונלצינ דבעידבש שי םא ,ונל חלסיי ךכ םושמ .ונשפנ לע דומעל םג
.תימצע הנגהל ףדרנה

.ל"דו ,שממ הריבע ןיבו דבעידב רתיה ןיב דירפמה לובגה תא רובעל אלש ,דיפקהל ונילע תאז םע

לבחנב ומצע תנגה
תריבעמ איה הלק לבוחב הלבחה דחא דצמ ?חוצרל ידכ ףדורל לובחל ידכ ףדור תומדל שי םולכ
.שפנ תנכסמ איה התוחפ הלבח תנכס ינש דצמ ךא ,חצר

הנגהה תוכזב וריכהו וב וקסע םיקסופהו םינושארה ךא ,וז הלאשב שרופמ ןויד ארמגב ןיא
.ופקות ינפמ לבחנה לש תימצעה

ןודנ ךכ רחאו ,םיירקיעה תורוקמה תא הליחת רוקסנ ,רומאכ ,םישרופמ םירבדה ןיאו ליאוה
.וז הנגה לש התוהמב

תורוקמה תריקס
הזב הז ולבחש םישנא ינש ןכו" :הב רמאנש ,אמק אבבב הנשמה לע ש"ארה ירבד םיעודי
:םש ש"ארה לש ונושל הזו ."םלש קזנ רתומב םימלשמ
ךייש אלד ג"עאו .רוטפ ינשה ,דחאה ליחתה םא לבא ;ןמז רחא וא תחאכ וליחתהש יריימ"
אדנפב ידנפ האמ (ב זכ םש) ליעל 'ירמא ןוממ יקסע לע וליפא אהד ...הנשמה לכ םדאב
רבד י"ע ליצהל הלוכיב ,הפכ תא התוצקו (א חכ םש) ליעל אנמיקוא נ"הו ,הייחמל ארמד
...רוטפ ומצע הכומהש כ"שכ ,הלעב תא תוכהל ליחתהש ןויכ ,הרוטפ הלוכי ןיא לבא ;רחא
תא ליצהל ידכ הכמה תא הכהו ויחא וא וינב וא ויבא תא ןיכמש האור םדא םא ןידה ןכו
םא ןכו ,רחא רבד י"ע ליצהל הלוכי הניא םא הלעב תא תלצמה השא ומכ רוטפ ובורק
ןיאש פ"עא הכמה תא הכיש אל םא ליצהל לוכי ןיאו ורבח תא הכמ לארשיש םדא האור
עצרנב (א חכ םש) ליעל ןנירמאדכ ארוסיאמ ישורפאל הכמה תוכהל רתומ ,שפנ-תכמ והכמ
."...החפש אשנש
.םהירבדב ןייעל בושנ דועו ע"ושבו רוטב הכלהל ואבוה ש"ארה ירבד

ם"רהמ - ובר .רוקמ ול שמיש ףא ילואו ,ול םדקו ,וז הכלה שדחמש ןושארה וניא ש"ארה
ךא ,ןלהל אבויש רחא ןיינעב ףדרנה לש ותוכז תא ליבגהל הטונ אקווד ם"רהמ .גרובנטורמ
:רמוא אוה וירבד ףוסב
אבה ןל אמייק אה ...הזב הז ולבחש םישנא ינש (ל"נה הנשמה) אינתד יאהמ הומתל ןיאו"
ןיאו וב לבחו ורבח [תא] הכהש רחאל יריימ איההד השק אל אה ,וגרהל םכשה ךגרהל
לובחי כ"אא ליצהל א"א םאו ,ומצע תא ליצהל רתומ והכמש ןמז לכבו ...דוע ותוכהל ותעד
."רתומו רוטפ וב

.זנכשא ינושאר לש גוחב םינוידל אשונ השמיש "הזב הז ולבחש םישנא ינש" לש וז הנשמש ןכתיי
וניצמ הרואכל םלוא ,תוננוגתה ךותמ ןושארה תא ינשה הכה אלש ,םיריבסמ ש"ארהו ם"רהמ כ"או
:ל"זו ,הטושפכ הנשמה תא שרפמש ,"הדוגא"ה ,יזנכשא לודג לש הגירח העד
ןימלשמד אכה רמאקדמ ,ז"אז םיכמה ןיב ןושאר ליחתה ימ קוליח ןיאד םיקדקדמ ןאכמ"
."...קולח שי תשוב ןינעל לבא קולח ןיא הז ןינעל הארנו ,רתומב

אוה ףאו ,ש"ארה לע קלוח הדוגאה ןיאש ,רמול הארנ הרבסה חוכמ ןכו ש"ארה לש ויתויארמ לבא
.ןלהל רבסומכ ,בלה תומימת ךותמ אלא תוננוגתה ךותמ לעופ ינשהש השעמל ןווכתה אל

.וירבדל תויאר איבהל ולדתשה ףאו ,םישרפמה לע הלבקתנ ש"ארה תעדש ,רמול רשפא ןאכמ

.רחא םדא יבגל םג הרומא איה ,המכ דעו ,םא ןוחבנ ןכו ,וז הנגה לש התוהמב התע ןודנ

"הישפנל הניד שיניא דיבע"
.םינייד 'להב הכלהל האבוהו ,ישילש קרפ שאר ,ק"בב היוצמ "הישפנל אניד שיניא דיבע" תיגוס
תקסוע היגוסה .ולש םיינויח םיסרטניא לע רומשל ידכ ומצעל ןיד תושעל םדאל רתומ יכ ,קספנ
םרוגש ימב הלבח םג תללוכ ןידה תיישעש ,הארנ םש תואמגוד המכמו ,ןוממ דספהב הרקיעב
הנגהל תוכז וזש וא ד"ב חילש רדגב אוה השועה םא ,ומצעל ןיד תיישע לש ןידה תוהמ .דספהל
.ןאכ וב ןודנ אלו ,דומילו ןויע ךירצ הז לכ - רחא רבסה ןאכ שיש וא םיינויח םיסרטניא לע

ותוכזמ לידבהל - ורבחב לובחל ןידה השוע לש ותוכזב טעמל ולדתשה םיקסופהש ,ןייצנ קרו
.רורב דספה ךכ םשל םיכירצמ םהו - ורבח ןוממל קיזהל

ש"ארהש אלא ,ןוממ דספהמ אלו ,הלבחמ לצניהל ידכ הלבח תוכזב ןאכ םיקסוע ונא םינפ לכ לע
רתי .הלבח יקסעב םג ןידה אוה ךכ יאדו ,ל"נכ לובחל רתומ ןוממ יקסע לע םאש ,הרבסמ דמול
לש ותשא וליפאש ,תרמוא ארמגהש ומכו ,הלבח יקסע לע םג רבודמ היגוס התואב ירה ,ןכ לע
.הלעב םע בירל ליחתהש ימ תא ףוקתל תיאשר לבחנה

ןמ תשרופמ היאר ףידעהש םושמ ילואו ;ףדורל שקיהב וניד תא דמל אל ש"ארהש ,ןייצל שי
.אתלימל אתלימ יומיד לע ארמגה

,ףקתנה תלבח עונמל האבש ,ומצעל ןיד תיישעש ונייה ,םיבורק םירבדהש ,הארנ םינפ לכ לע
סוסיבב ךיראה אל יכ םא ,ם"רהמש ,וניאר ךכ .השעמה תעינמ לשו הלצה לש ןויער לע תדסוימ
אבה" ןיד לע לבחנה לש ותוכז תא ססבמו ,ףדורל ותוא המדמ םוקמ לכמ ,וז תוכז לש יטפשמה
."וגרהל םכשה ךגרהל

"ובבל םחי יכ"
יבגל םג "ובבל םחי יכ" לש ןויערב ועייתסהש שי ,גורהל ידכ ףדור ןיינעב וניארש המל המודב
.הבחר הרוצב ביגהלו ןנוגתהל ותוכז תא שרפל ידכ ,לבחנה

זגור ךותמ לעופ אוהש אלא ,הפיקתל דוע יופצ ףדרנה ןיא ןהבש ,תוביסנב רקיעב בבוס ןידה ןאכ
.בל תומימחו

תשוב םולשת בויחל יאנת .םיפוריחו םישויב ןיינעל רקיעב ,הז ןויערב ושמתשה םישרפמה בור
- תוסנק יבויחב רבודמ ער םש תאצוהו םיפוריח ןינעל ףא .קזנ םולשתב ןכ ןיאש המ ,הנווכה אוה
וסנק אלו ,הנקת חוכמ קר אלא ,ןידה ןמ םניאש - עשר ןידמ תודעל הליספ ,יודינו תוקלמ ,ןוממכ
,הפיקתכ תורגתהל הבוגתב לעפש ,םדא רוטפל םימכח וטנ ךכ םושמ .ןודזב לעפש ימ תא אלא
.םיפוריח ףא וא ןוטלשל הריסמ

םעו .זנכשא ינושאר לש םהיתומוקמב תוליהקה תנקתב וא גהנמב הארנכ אוה הז רוטפ לש ורוקמ
."ובבל םחי יכ" קוספה לע םג וכמתסה תאז

.ארמגב םישרש הז ןויערל שיש ,הארנ ,תורוקמה תא רוקסנש םדוק

דרוי ,עשר ...ורבחל ארוקה" :הנושל הזו ,ורבח ללקמ ןינעב אתיירב האיבמ ןישודיקב ארמגה
דרוי אוהש ,םש שרפמ י"שר .םטרפל םוקמה ןאכ ןיאו ,הז רמאמ לע םישוריפה ובר ."וייחל ומע
.ותוכהל רתומ ףאש ,םישרפמ שי .ותסנרפו ותונמואל

האב וז הלועפ םא ,ורבח דגנ לועפל םדאל ול רתומש ,אוה ןאכמ הלועה ןויערה םוקמ לכמ
תורגתהל הבוגתב אלא ,ומצע תנגה ךותמ לעופ אוה ןיאש ,הארנ תוטשפב .תורגתהל הבושתכ
ןכ יפ לע ףאו ה"בקה לש ויתודממ הניאו ,היוצר הניא וז תוגהנתהש ,ןכתיי ףא .תידימ הנכס אלל
.תרתומ איה

.ל"נה בלה תומימח ןינעל תעכ רוזחנ

ובלש דועב ,והכהש העשב ןועמשו ,ןועמש תא הכהש ןבוארב השעמ" איבמ גרובנטורמ ם"רהמ
היאר איבהו ...ורטפו" (עורז רואה לעב ,אניומ י"ר) קחצי ר"ה ינפל ואבו ,"רזממ ןבוארל וארק ,םח
."וגישהו ובבל םחי יכ היהו ,וירבדל

ןד ל"נה ם"רהמ .קזנ יבגל אל ךא ,'דכו םיפוריחו םישויבל הז רתיה ליבגהל הייטנה התייה רומאכ
:רמוא אוה וירבד ךותב .קזנ ימדב ובייחמ אוהו ,רבכמ ורסמש ימל קזנ םרגו רסמש ,םדאב
וילע םק ותואש היה םומיח תעשבש ןויכ ,ורעצ לע שפתנ םדא ןיאש יפל ...ןירטופש שיו"
םילותו ...ול םמז רשאכ ודגנשכל תושעל ןינתל אוה םג ךפהנ ,םיתוכ לש תואכרעב ודימעהו
ומצע ליצה אל הזב ...הז רבד תולהקה ונקתש רובס (ל"צכ) יניא .תולהקה תנקתב רבדה
אלש סנקה ןמ אלא תולהקה ותוא ורטפ אל ג"הכ לכ יאדו ךכב ,ומצע םוקנל ןיוכתנש קר
דספהה םלשלמ לבא ,ובבל םחי יכ ורבח תא רסמש הריסמה לע ותוקלהל וא ותודנל
ירבד לע לקהל ןוממ עיקפהל ואב אל יכ ,ורטפ אלש אוה טושפ רבד ורבחל דיספהש
."דומלתה

- קזנמ לידבהל - םיעשופהו םידרומה ןידמ ןבואר תא לייו י"רהמ רטופ ,וללה תורוקמה ךמס לע
היהש רובס היה יאדו"ש םושמ תאזו .םתבירמ רחאל וב הקיזחהש ,ןועמש תשא תא הכהש לע
."ובבל םח היה הז ךותמו ...רתוי ותוא הכי אמש ןועמש לע לוהב היה םגו ,הלעבל עייסל התנווכ

.קזנ ןיבל ןויזיבו תשוב ןיב שרופמב ןיחבמ ט"ירהמ וז חורב

שרפש רחאל ןושארה תא הכה םא ,ינשה תא בייחש ,ל"נה ש"ארה לע ךמתסמ ףא לייו י"רהמ
שיש ,םיכסהל לוכי ש"ארה םגש ףא ,קזנב בייחש ןאכמו ,"ובבל םחי יכ" םעטמ רוטפ אלו ,ונממ
.סנקו תשובמ ורטופל

ירבדמ םיאיבמ םהשכ .ל"נה ע"ושהו רוטה ירבד רואל תקזחתמ קזנב ובויח רבדב וז הנקסמ
אוה םג רזח הז לבחש רחאל וא ...וליחתהש אקודו" םיבתוכו ,ונושלמ םינשמ םה ל"נה ש"ארה
ךא ,תועטב הפסונ וז הביתש א"י .ש"ארבש "ןמז רחאל" םוקמב "דימ" תבית ונייה ."וב לבחו דימ
ףא ,םעז ךותמ והכהשכ אל לבא ,ומצע ליצהל והכהשכ אלא רוטפ ינשה ןיאש ,םישרפמ םירחא
.ותאכה ןושארה רמגש רחאל דימ אוהש

עמשמ ךכ .ומצעשכל בלה תומימח לש םעטמ םג לבחש לבחנה תא םירטופש ,םינורחא שי םלוא
אסריגה תא םימייקמה לש םתרבס החודו ע"ושהו רוטה ירבדב "דימ" תבית קחומש ,ע"מס ירבדמ
.ל"נכ

,הללקל הבוגתב האבש האכהב וליפאש ,ע"מסה ירבדמ ןיבה ףא םילכה יאשונמ דחא ,ןכ לע רתי
.קזנמ רוטפ

םימעטה ןיב לדבהה
.בלה תומימח םעט ןיבל (ומצע תלצה) ומצעל ןיד תיישע םעט ןיבש םילדבהה תא םכסנ

אוה בלה תומימח םעטש דועב ,ל"נכ ומצעל ןיד תיישע לש ףנעכ ןידה ןמ רוטפ איה ומצע תלצה .א
ןכ וניאש המ ,ומצע ליצהל הליחתכל רתומש ,ל"נה ריאי תווח רמוא הז יפל .גהנמ וא הנקת חוכמ
"...סנואכ ובשחנ דבעידש קר ...?ורבחב םוקנל הכומהל תוליהקה וריתי יכו" ,בלה תומימח םעטב
קזנ ימדמ תרטופ הניא םישרפמה בורל בלה תומימחש דועב ,ירמגל תרטופ ומצע תלצה .ב
.ליעל ראובמכ
תכשמנ בלה תומימחש דועב ,האכהל רבוע וא האכהה תעשב אוה הלצהה לש הנמזש רורב .ג
.ןמז רחאל
.אבה ףיעסב ראובמכ ,םימעטה ינש תא ףרצל םוקמ שיש ,הארנ דועו

רוטנקו בלה תומימח
,וניאר ףדרנה תוכז ןיינעל .ישוקב לקתינ ,הלבחבו חצרב בלה תומימח םעט תא הוושנו ןנובתנ םא
רבודמ אלש - הלבח ןיינעב וליאו .שממ ףדור ןיאשכ םג ,דבעידב ותוכז תא ביחרהל המגמ שיש
.ל"נכ לבחנה תוכז לש םצמצמ שוריפ לש ןוויכב איה הכופה המגמה - שפנ דוביאב הב

.הלאש התוא ינפב ונדמע אל - הלבח לשו חצר לש - םיבצמה ינשבש ,איה ךכ לע הבושתה
תלצה לש םעטה תא ביחרה אוה .ומצעל םעט היה אל בלה תומימח םעט חוצרל ףדור ןיינעב
ודוסיב .ל"נה ש"ביר ןושלכ ,"ושפנ לע לוהב םדא"ש ,םעטל רחא יוטיב היה הז ,תרחא ןושל .ומצע
יאנתב קדקדמ וניא ,שגרנו םח ובבלו ,ושפנ לע לוהב אוהש רחאמ ךא ,וייח תלצה הדמע רבד לש
.ותלצה

ףדרנה .רוטנק לע םירבדמ ונייה םויה וננושלב .רחא יפוא לבקמ בלה תומימח םעט לבוחה ןיינעב
אוהש שיאה דצמ תורגתה לע הבוגתב המקנ תושגר ףאו זגור ךותמ אלא ותלצהל לעופ וניא
,תרחא ןושל .שנועה ילוקישב קר וב בשחתהלו ורתיהב םצמצל איה המגמה ןאכ .התע וב לבוח
דוחייבו ,ילילפה דצב רבודמשכ .רוטפל הביס זגורהו סעכה ןיא ,קזנ ימד ,יחרזאה דצב רבודמשכ
.םדאה לש ישפנה ובצמב בשחתהל הייטנ שי ,הרות ןידמ םניאש תוסנקו ןישנועב

תא ביחרמו עייסמכ בלה תומימחו זגור םעטב בשחתהל םוקמ שי הלבחב ףאש יל הארנ ןאכמ
.ל"נה ע"מסה ירבד תא הז ןוויכב ריבסהל ףא שי ילואו ;ומצע תלצה לש םעטה

.רחאל לבחנה ןיבש לדבהב ןודנשכ ,ןלהל וז הרבסל רוזחנ

ישילש דצ י"ע הלצה
דציכ ,האורו ןמדזמש ,ישילש םדא לש וניד המו .ולבוחב לובחל לבחנל רתיהב ונקסע ןאכ דע
?ןועמשב לובחל דמוע וא לבוח ןבואר

רחאו בורק
:רמוא ל"נה ש"ארה
תא ליצהל ידכ ,הכמה תא הכהו ,ויחא וא וינב וא ויבא תא ןיכמש האור םדא םא ,ןידה ןכו"
."רחא רבד י"ע ליצהל הלוכי הניא םא ,הלעב תא תלצמה השא ומכ - רוטפ ,ובורק

,בא םג ףיסומ אוה הרבסמו ,ותשא לע םג בחרומ לבחנל רתיההש ,רוקמ ןאכ אצומ ש"ארהש ירה
.ולא םיבורק לש המישר לע ףיסוהל םיאשר ונא ,המכ דעו ,םא ,ררבל דוע שיו ,חאו ןב

םג אלא ,ומצע לע קר אל ןגהל יאשר םדא .ומצע תנגהב אוה ןיידע רתיהה לש ודוסי םינפ לכ לע
.ובורק לע

הרואכל שי גורהל ידכ ףדורל שקיה ךותמ םנמא .היאר ןיא ארמגה ןמ ?רז םדא לש וניד המו
הניא הרבסה ךא .וז ךרדב וכלהש שי םנמאו .רחאל לבחנה ןיב ןיחבהל ןיאש ,הרבסל םוקמ
שקיה לע אלו ,ק"בב ארמגה לע ססבמ ש"ארה לבחנל רתיהה םצע תאש ,וניאר רבכ .הטושפ
יופצ וניאש ימ לע םג תבחרומ וז תוכזש ,ונל ןיינמ .רתוי השק היעבה רחא םדא יבגל .ףדורל
ליצהל ,בייח ףאו ,יאשר האורה לכש ,ארקמה ןמ ארמג השרד גורהל ידכ ףדורה יבגל ?הלבחל
םנמאו .שפנ תנכס ןאכ ןיא ירהש ,אוה רחא ןידה לבוחבש ,רשפא לבא .ופדור שפנב ףדרנה תא
.אבה ףיעסב ראובמכ ,רחא דוסי לע וססבמ אוה ךא ,רחאל רתיהב ריכמ ש"ארה

,בורק לש תדחוימ הירוגטק וניצמ אל גורהל ידכ ףדורה יבגלש ,ןייצל שי ,הז דוסיב ןודנ אלש דע
,הנותנ תושרה ,שפנ תלצהב ןיינע שיש םוקמבש ,ריבסהל ךירצו .לוכה תא הללכ ףדרנה תלצהו
ןיינע שיש םוקמ לבא .אקווד םיבורקל ןינע ןאכ ןיאו ,וליצהל לארשי לכ לע ,תלטומ הבוח ףאו
וליאו ,בורק יבגל אלא ,ומצעלשכ ספות וניא ןכלו ,"ורהוז"מ דבאמ הלצהה דוסי ,הלבחמ הלצהב
.ןלהל ראובמכ ,ףסונ וא רחא רבסהל םישרדנ ונא רז יבגל

ארוסיאמ ישורפאל
:רחא םדא יבגל םש ש"ארה ןושל הזו
,הכמה תא הכיש אל םא ,ליצהל לוכי ןיאו ,ורבח תא הכמ לארשיש ,םדא האור םא ןכו"
ק"ב) ליעל ןנירמאדכ ארוסיאמ ישורפאל הכמה תוכהל רתומ ,שפנ תכמ והכמ ןיאש פ"עא
."...החפש אשנש עצרנב (א חכ

תוררועתמה תולאש המכ קר ריכזנ .ומוקמ ןאכ ןיאש ,דרפנ רמאמ ךירצמ "ארוסיאמ ישורפאל" ןיד
תווצמ לע ססובמ אוה םאה ?ןנברדמ וא הרותה ןמ אוה םאה ?הז ןיד לש ורוקמ המ .הז רשקהב
רבסה שי אמש וא "לושכמ ןתת אל רוע ינפל" תווצמ לע וא תווצמה לע הייפכ ןיד לע וא החכות
תורשפא ללוכ אוה םאה ?םדא לכ לע וא ,םימיוסמ םידיחי לע ,ןידה-תיב לע לטומ אוה םאה ?רחא
אלא דומענ אל ?ורבחל םדא ןיבש רוסיאל םוקמל םדא ןיבש רוסיא ןיב לדבה שי םולכ ?האכה לש
.ונניינעל עגונה לע

ודבע תא תוכהל ףא ןודאה יאשרש ,ש"ארה קיסה עצרנה ןיינעב ל"נה ק"בב ארמגה ןמ
.האכה רתיה ללוכ רוסיאמ השרפה ןידש ןאכמו ,רוסיאמ ושירפהל ידכ ררחתשמה

הצורש ,םדאב ןד ןשדה תמורת לעב םנמאו .ותושר תחת אוהש ימב אלא רבודמ אלש ,ןכתיי םלוא
הריבע רבד השועש וב האורו םדא לש ודי תחת אוהש ימ לכ" :רמואו ותשא תא רוסיאמ שירפהל
.א"מרב הכלהל וירבד ואבוהו ."...ושירפהל ידכ ורסיילו ותוכהל יאשר

ףא רתומש ןיכרעב ארמגה ןמ עמשמ החכות ןידבש ,ךכ לע םיכמתסמש שי ?םדא לכ יבגל המו
.רחא ןפואב םש ארמגה תא וניבהש שי ךא ,החכות ךרד תוכהל

םדא לכ םאה ,החכות ןיד לע םיכמתסמ ונא םא דחוימבו ,ד"בב ךרוצ ןיא םא ףא ,םינפ לכ לע
רבועו ,חיכוהל יוארה םדא אהיש ךירצ יכ ,וניצמ החכות לש הרדגב ירה ?האכה י"ע חיכוהל יאשר
:רמואו ןידה תלוחת ףקיה תא ל"שרהמה גייסמ רוסיאמ השרפה ןיינעב םנמאו .החכות לבקמה
אקוודו ... י"נב לכ ה"הד ,ותשאל לעבו ודבעל בר אקוד ואלו ...האכהב רהמי לא מ"מו"
אמתסב לבא ,גלפומו בושח םדא אוהו ,השוע םימש םשלש עודיש תורשכל קזחומ םדאב
ךרד לע ורבח הכי קיר םדא לכו ,הירב לכל ייח תקבש אל כ"אד הינימכ לכ ואל ישניאד
לקמו תושר הנתנ אל הרותהו ,אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ ,החכות
"...העש יפל כ"ג םיעמשנ וירבד תויהל יוארש ,בושח םדאל וא ןיידל אלא העוצרו

לבחנה ןיב קלחמ ש"ארהש המ יכ ,רמואו ע"מסה ךישממ הבשחמ וק ותואב .ונניינעל עיגנ ןאכמו
,רחא ןיבל ובורקו
ידכ 'כ אפיסבו ובורק תא ליצהל ידכ בתכ אתעיצמבד .ומצע ינפב םעט 'א לכב בתכ םג"
הכמה תוכהלו ליצהל אבה הז םאד אוהו ,אנידל מ"נ והייניב אכיאד ...ארוסיאמ ישורפאל
ששוח וניאו ורבחל 'א הכמש האורש םימעפ המכד ,ארוסיאמ ישורפאל ליגרד יכה רב וניא
אב האנש חכמ יאדוד ,הכמה הזל תוכהל רוסאד ןנירמא זא ארוסיאמ הכמה ישורפאל
"...ותוכהל
הניא "יכה-רב" תרדגה יכ םאו .הכומה תא ליצהל יאשר וניא ,יכה-רב וניאש ,םדא םתסש ,ןאכמ
ליבגהל הקוחר הרבסב הארנ ,ל"נה ל"שרהמ ירבדבש "גלפומו בושח םדא" תרדגהל אקווד ההז
.הכומה תא ליצהל ררועתמש םדא

ינש שי ישילש דצ י"ע האכה רתיהב יכ ,םיריבסמו ע"מס לע םיקלוח םינורחא ןמ הברה םנמאו
דוסיה ףוריצב ךא ,ל"נכ הברה תולבגה "ארוסיאמ ישורפאל" ןידל ,רמול .הזל הז םיכירצה תודוסי
תא תוכהל יאשר םדא לכ הז ןפואבו תולבגה ןתואל םיקקזנ ונא ןיא הלבחמ םדא תלצה לש
:גלפומו בושח םדא ךירצהש רחאל ,ל"נה ל"שרהמ םייסמ ךכו .ףקתנה תא ליצהל ידכ לבוחה
הכהש דחא ןוגכ ורבחל םדא ןיבש המ לבא ,םימשל וניבד ארוסיא ראשמ ישורפאל אקודו"
"...ויחא ליצהל ,טושפ שיא וליפא ,םדא לכל רתומש ,ורבח

.תושר קר אלו ,בויח לש דצ םג ףסונ רוסיאמ השרפה לש דוסיבש ,רמול םג ןתינ םלוא

ןודנ .רחא םדאל רתיהה ןיבל ובורקו לבחנל רתיהה ןיב םילדבה םיאצומ םינורחאה ןיידע תאז םע
.היתולבגהו הלצהה יאנתב ןוידה בגא ולא םילדבהב

רחאו ובורק ,לבחנה - תולבגהו םיאנת
שי םאו ,היתולבגמו הלצהה יאנת םה המ התע קודבנ ,גורהל ידכ ףדור לש ונידב וניארש יפכ
.רחא םדאל לבחנה ןיב לדבה

רחא ןפואב ליצהל רשפא
רשפא יאש םוקמב אלא רבודמ אלש ,ומצעל ןיד תיישע ןינעל עבונ (א חכ) ק"בב 'מגה ןמ רבכ
הלעב תא ליצהל הלוכיש וז לש "הפכ תא התוצקו" הרותה הרמא ךכ םושמ .רחא ןפואב ליצהל
והימו" האכהב ךרוצ שישכ ףאש ,ל"נה ש"ארה רמוא ןכ לע רתי .ומע ברש ימ לש ותאכה י"ע אלש
לוכיא הוהד ידימ ,בייח הברה וב לבחו ,תטעומ הלבחב ומצע ליצהל לוכי היה םאד רמול ךירצ
הדימב תוכהל שיש ,ףדורל שקיהב דמול ש"ארהש ירה "(א דע ןירדהנס) וגרהו וירבאמ דחאב
ל"שרהמ רמוא תאז םע .בייח ,ךרוצה ידכמ רתוי הכה םאו ,הלצהל תיחרכה איהש תטעומה
רתיהה תא םיביחרמ שיש ,וניאר רבכ .הכמה לבחנה לש ותבוטלו תוריהזב תושעל שי הז דמואש
ףאו ותלבחמ לצניהל ךרוצה יפל הכמ וניא יאדו הז ןוגכב ."בלה-תומימח" ןויערה ךמס לע לבחנל
ול שיש ,הארנ ירה ,קזנ ימד ןינעל הז םעט לע ךמתסהל אלש ,איה תלבוקמה העדה ,רומאכ ,יכ
.תטעומ האכהב ומצע ליצהל לוכי םא ,דמואה ןפוא לע העפשה

:םש ל"שרהמ ןושל הזו
ל"נ ןיא ,ושאר עיצפהו ותוא הכהו רזח הזו ,יחל תכמ ינשב ליחתמה ןושארה הכה םא"
טוחכ םצמצל וחורב לושמל הדימה וקב ומצע ליצהל רעשל לוכי ימד ...רתומה ול םלשיש
."דוע ותוכהל וילע רוזחי אלש ארייתמ היה םגו ,ףיסוי אלש הרעשה
םא ,שפנ תימהל אלש קדקדל ףדרנה ךירצ גורהל ידכ ףדורה ןיינעבש ,ל"שרהמ ףיסומ ןכ לע רתי
.בייח ,םיזגהש לוכל עודישכ קרו ,קדקדל השק ןיקזנ ןיינעב ךא ,וירבאמ דחאב ליצהל לוכי

ןיאש ,רחא םדא יבגל אל ךא ,ובורק יבגל םג ילואו ,לבחנה יבגל אלא הז לכ רמאנ אלש הארנ
.הכירצ הניאש האכהב רוסיאמ שירפהל וניינע

,רחא ןינעב ליצהל רשפא יאש ,רומג רוריב ךירצ רחאב יכ ,רמואש ,םש ז"טה ירבדמ הלוע םג ךכ
.הלצה קפסב ףא תוכהל םיאשר ובורקו לבחנה קר ןכלו

תושרב הכמ
לשמ ,ףידע ףא ילואו המוד לבחנה לש ודמעמש ,וניאר רחא ןפואב ליצהל תורשפאה ןיינעב םא
ףאש ,ןיבהל רשפא דחא דצמ .ךופה בצמה ,תוכהל תושר שישכ ,הז ןיינעב ירה ,גרהיל ףדרנה
ול רשפא יא םא ,ינש דצמ ךא .רחא ןפואב לצניהל ול רשפאשכ ,שפנ גורהל אלש םישרוד ףדרנמ
העדלו ,וגרהל יאשרש םדא ףא גרוהו "ושפנ לע לוהב" אוהש ,ןיבהל רשפא ,רחא ןפואב לצניהל
.וגורהל הווצמש ףא תחא

יאשר לבחנה ןיא תוכהל הווצמ אוה םא ןכש לכו ,תוכהל יאשר הכמה םא .לבחנב ןיד ותוא ןיאו
הביסה תא ריסיש ,הכומה ןמ שורדל רשפאו ,תוומ תנכס ןאכ ןיא .הרעש המחלמ בישהל
ידכ הכמש ימל ןכש לכו ,ומצעל ןיד תיישע ךותמ הכמש ימ ןידב אוה ךכו .ותאכהל האיבמש
.ןברסה תא הכמש ד"ב חילשו ארוסיאמ ישורפאל וא רחא הכומ ליצהל

,עגפנה לש ובורק .רחא םדא ןיבו הכומה לש ובורק ןיב לדבה ל"שרמה אצומ ןאכ םג תאז םע
םדא ןכ ןיאש המ ;רריב אל ליצהל ותדרטו ורעצ בורמ ןכש ,רוטפ ,ןידב הכומ ובורק יכ עדי אלש
.םלועל דעומ םדאו רוסיאמ שירפה אל השעמל .עדי אלש ףא ,בייחש ,רחא

האכהה רועש
;האכה לש רתומה רועישה והמ ,הלאשה תלאשנ ,ליצהל ידכ הבר האכה תוכהל ךירצש העשב םג
?רבא רסחל רתומ םולכ

.ל"נה "ארוסיאמ ישורפאל" ןידל ףדור ןיד ןיב תומיע בגא םישרפמ המכ לש םהירבדב ןודנ הז ןיינע

דע ותוא ןיכמו ותוא ןיפוכש ,השע תווצמ םייקל ברסמש ימ לע תרמוא (א ופ) תובותכב ארמגה
.ושפנ אצתש

אל יכ ,ףדור ןידמ םילאוש ךכ לעו .רובעי אלש ידכ ותוא ןיכמ השעת אל תווצמב םגש ,םירמוא שי
םללכבו - ןירוסיא ראשב ןכ ןיאש המ ,תוירעו חצר לש תוריבעב אלא ושפנב וליצהל ןתינש ורמא
ןידב יכ םיקלחמ םינורחאה .ושירפהל ידכ ותוכהל ושפנב וליצהל ןתינ אל - תבשו הרז הדובע
רקיעש ,"ארוסיאמ ישורפאל" ןידב ןכ ןיאש המ ,גורהל ףא .דחאו דחא לכ לע אוה בויחה ףדור
הרומג הווצמ הניאש רשפא איה ףאו ,אמלעב האכה לע רבודמ דיחיבו ,ןיד-תיב לע לטומ בויחה
אלא ,שממ וניאש ,םינושאר םירמוא ,ןיד-תיב י"ע "ושפנ אצתש דע" ותאכה ףא ,ןכ לע רתי .ל"נכ
.שלחיש דע

הרתוה אל ,רוסיאמ ושירפהלו הכומה תא ליצהל ידכ לבוחה תא הכמ רחאשכ .ונניינעל עיגנ ןאכמ
.ושפנ תא ןכסת אלש ןפואב האכה אלא ול

רומח אוהו ,הכלהב דחוימ דמעמ ול שי רבא רוסיח .רבא רסחל ול רתוה אל םגש ,יל הארנ ןאכמ
.ףוג תלבח םתסמ

רוסיח ריתהל האב ףדור תווצמ רקיע ירפסה פ"ע ם"במרה תעדלש ,הארנש ,ליעל יתנייצ רבכו
,הארנ ירה ,ףדרנה ייח תא ליצהל ידכ ףדורב אלא םירומא םירבדה ןיא םאו ,ףדורה לש רבא
,םידרח רפס לעב בתוכ ךכו .רבא רוסיח אלו ,אמלעב האכה הרתוה "ארוסיאמ ישורפאל" ןידבש
:ףדור ןיד איבהש רחאל
ןיא ...הרותבש תוריבע לכמ תחא תושעל ץרה וא ,הילע אבל המהב רחא ףדורה לבא"
."םירבאב 'יפא ןתוא ןיליצמ
וניאש ,ומצע לבחנב ןידה המ ןכו ,ורבח לש רבא רסחל ףדורב ןידה אוה םא ,רוריב ךירצ ןיידעו
.ל"נכ ומצע תנגהו הלצה ןידמ אלא "ארוסיאמ ישורפאל" ןיד חוכמ לעופםוכיס
.הלבח וא הגירהב םויא לומ דמועה ,ףדרנ לש ומצע תנגה תוכז לע ונדמע

לש ודוסיבש ,וניאר .םישרפמבו ןירדהנסב ארמגה תייגוסמ םישרופמ םירבדה הגירהב םויא יבגל
תשנעה לש םיפסונ םילוקישב המ תובשחתה שי תאז םעו ,ףדרנה ייח תלצה תדמוע רתיהה
.ותעתרה ףאו הריבעמ ותלצה ,ףדורה

תויהל ךירצה ."ףדור" םש וילע לחש ,ףדור לש ןחבמה והמ ,הלאשל רשאב תובישח ולא םילוקישל
ףדור ךירצהל אלש הייטנ שיש יפ לע ףאש ,וניאר ?התימ ובייחל לולעה השעמ - דיזמב ףדור
תנגה ילוקישמ קר לעופ ףדרנה .רחא ליצמל ףדרנה ןיב םילדבה שי הז םע ,אקווד התימ-רב
םדא ןכ ןיאש המ ,"ושפנ לע לוהב" ותויה םושמ הבחר הרוצב שרפתמ ול ןתינה רתיההו ,ומצע
דיפקהל וילע ירה ,ףדרנה תא ליצהל ,בייח ףא אלא ,אוה יאשר קר אל דחא דצמש יפ לע ףא .רחא
ףדורה תויה ,תורחא הלצה תויורשפא יוצימ ,הארתה ,ןוגכ ,היתולבגמו הלצהה יאנת לע רתוי
.תושרב גרוה וניאשו סונא וניאש ףדור

הרומש ומצע תנגה תוכז .םימוד םה השעמל ,םישרופמ םניא םירבדהש יפ לע ףא ,לבוחל רשאב
זגור .םדוקמ וב ורגתה וליפאו ,זגור ךותמ םתס אלו ,לצניהל ידכ קר לועפל וילע יכ ףא ,לבחנל ול
לוהב אוהש ,בורק יבגל תעדונ תדחוימ הירוגטק .תוסנקו תשוב יבויחמ ורטפל אלא הביס וניא הזכ
רתיהה דוסיל ףרצל ןאכ םג םישרפמה םיטונ ףדורה יבגל ומכ ,רחא יבגל .ושפנ ריקי תא ליצהל
ףדורה תלצה לש וא תשנעה לש דוסיל המ תדימב הליבקמש ,רוסיאמ השרפה ונייה ,ףסונ דוסי
.רחא םדאל רתיהה םוצמצ ןוויכב םימיוסמ םילדבה םיעבונ ןאכמ ףאו .ל"נה

רמאמה ילושב
'א ר"דו רקנא 'א 'פורפ י"ע ונאשונב םיבושח םירמאמ וספדנ ומוסרפל רמאמה תביתכ ןיב
םינוש םקלחבו ונירבד םע המאתהב םילוע םקלחבש םהירבדב ןודל םוקמה ןאכ ןיא ,הרמז-ןב
תנשב םסרפ רקנא 'א 'פורפ .םמצע םירמאמל ארוקה תא הנפא .םהיתונקסמו םרקחמ ךרדב
8 -ו 7 םיקרפהו "ןישנוע ינידב ךרוצו חצרה" םשב ןליא-רב תטיסרבינוא תאצוהב רפס ז"לשת
8 -ה קרפה .החיצר תריבעב "ךרוצ"ו "חרכה" תונגהל ירבעה טפשמה תשיג חותנל םישדקומ
אוה ויפל רבחמה לש ןינעמ ןויער קר ןייצא .ףדור ןיד תוהמ וב ןודינו וננינעב רישי ןפואב קסוע
,הריבע רבוע וניאש ףדורה תא גורהל - רז םדאל דוגינב - ףדרנה לש הפידעה ותוכז תא ריבסמ
,םשפנ לע קבאהל םהל חינמו קלתסמ אוהו םהיניב עירכהל לוכי אל קוחה ,ונייה .סחנפו ירמזכ
."רבג םילאד לכ" תניחב

טפשמבו ירבעה טפשמב "ךרוצ" ךותמ םימד תוכיפש" םשב רמאמ םסרפ הרמז-ןב 'א ר"ד
רמאמו ,ד-ג ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנשב ,"(םימד ןזאמו הלצהה יעצמא תמאתה לע) ילארשיה
.ו"לשת תבט-ולסכ "יניס"ב ,"הכלהה י"פע ,האושה ימיב תוריסמו םייחה תשודק" םשב ינש
םוקמב הרז הדובעו תוירע-יולג ,חצר תולאשב תולקמ תועד הרתי הדימב טילבמ אוה הז רמאמב
השא לש הרתיה טושפ רבדכ טעמכ ןייצמ אוה די הלאשב ,המגודל .האושה ןמזב שפנ חוקפ
תורמל יכ אצמי ןייעמה םלוא .לארשי ללכ תא וא םיבר ליצהל ידכ רזל הרסמתהש רחאל הלעבל
'יס ק"ירהמ האר ,הלעב לע תרסאנ איה יכ איה תלבוקמה העדה ירה השעמה רתיהל סיסב שיש
תורמל ,רתומ לכה אל יכ תעדל שי הכלהה חור תניחבמ םג ,תיללכ .(ט) דמק 'יס ןהכ טפשמו זלק
תוליקמ תועד ץומיא לש וז ךרדב תכלל םוקמ שי פ"כע .רתומ תויהל לוכי לכה טעמכ תיטרואיתש
לש התריציל רמאמה ףוסב רבחמה תעצהל םוקמ ןיאש ןאכמו ,םורח תעשב היוארה הדימב
."םורח תעשל הכלה"