םימודק םימיב ןיאושינה

קבלא ךונח

א"כשת ח"מ יניס
(תורעהה אלל ספדנ)


:רמאמה ןכות
ותחפשמ תונבמ השא םדא אשייש םודק גהנמ
דבלב רודה ותואב הגהנ וז הווצמ ארפסה יפל
רבדמה רודל רמאנ רוסיאהש עמשמ םיבותכה לש םטושפמ
היבוט רפסב השק קוספ רואיב
"לארשיו השמ תדכ"
הנוז = אתיקדנופ

השא םדא אשיש זא גוהנ היהש גהנמבו ,םדק ימיב ןיאושינב קסוע רמאמה :ריצקת
תורוקמהמ ךכל תואמגוד איבמ אוה .החפשמב הלחנה ראשיתש ידכ ,ותחפשמ תונבמ
.רודה ותואל קר וא תורודל הגהנ וז הוצמ םאה ןדו

.םימודק םיגהנמ ,םיבורק יאושינ ,ןיאושינ :חתפמ תולימותחפשמ תונבמ השא םדא אשייש םודק גהנמ
רפס לעב הז גהונ שיגדה דוחייב .ותחפשמ תונבמ השא םדא אשייש לארשיב היה םודק גהנמ
השא ךל חק" :רמוא אוה ונבלו (ט ,א) ויבא תחפשממ השא חקלש ראפתמ היבוט .היבוט
,ינב ,רוכז ,םיאיבנ ינב ונאש יפל .ךיבא טבשמ הניאש הירכנ השא חקת לא ,ךיבא תחפשממ
תא ושרי םהו םערזב וכרבנו םהיחא תונבמ םישנ ואשנ וניתובא בקעיו קחצי ,םהרבא ,חנ יכ
לבא ,םהיבא תחפשממ םישנ ואשנש הרותב שרופמ בקעיו קחצי םהרבאב .(בי ,ד) "ץראה
וב ופסונש תולבויה רפסב ןכש ,םינוציחה םירפסב תרוסמה איה ךכש אלא ,רמאנ אל חנב
תחפשממ םישנ םהל וחקלש ,ריכזהש םישנאה בורב רמאנ הרותה ירופיסל הברה םיטרפ
ול וחקייש וירוהמ שקיבש ןושמשב וניצמ ןכו .(גל םש) חנ םג םהיניבו (ךליאו וט ,ד) םהיבא
.(ג-ב ,די םיטפוש) 'וגו השא ימע לכבו ךיחא תונבב ןיאה :ול ורמא םהו םיתשלפ תונבמ השא
וחקייש רמוא ןוליפ .(ב ,ח תידוהי רפס) היבא תיבמו התחפשממ שיאל האשינ תידוהי ףא
ובוסיי אלש ידכ ,הטבשמו התחפשממ הל וחקיי ,הזכ אצמיי אל םאו ,היבורקמ שיא הרענל
,ב תווצמה לע) לרוגב םהל ולפנש ולא לש םקלחב וראשיי אלא טבשל טבשמ הינודנה יסכנ
דחפלצ תונבב רמאנש יפכ ,טבשה ותוא ינב יאושנל םיבורק יאושנ אופא רשקמ אוה .(וכק
לארשי ינבל הלחנ בוסת אלו .םישנל הנייהת םהיבא הטמ תחפשמל ךא :(ךליאו ו ,ול רבדמב)
היבא הטמ תחפשממ דחאל לארשי ינב תוטממ הלחנ תשרוי תב לכו .'וגו הטמ לא הטממ
'וגו הצרת הלחמ הנייהתו :רמאנו .'וגו ויתובא תלחנ שיא לארשי ינב ושריי ןעמל ,השאל היהת
רודל הרמאנ אל וז השרפ הז יפל .ןהיבורקל ואשינש רמולכ ,םישנל ןהידוד ינבל דחפלצ תונב
םידוהיה תוינומדק ורפסב סויבלפ סופיסוי רבוס ןכו .תורודה לכל אלא ,דבלב ץראה יאב לש
םאו ,טבשו טבש לכ ךותב הלחנה ראשיתש הוויצ השמש (175 ףיעס ,'ז קרפ ףוס ,'ד רפס)
.ןטבש ךותב ןתלחנ ראשית ,רחא טבש ינבל ואשניי דחפלצ תונב

דבלב רודה ותואב הגהנ וז הווצמ ארפסה יפל
שריפש ומכו ,דבלב רודה ותואב אלא הגהנ אל וז הווצמ (ג ,ד השרפ רומא) ארפסה יפל םנמא
גהונ אהי אל הז רבד - (דחפלצ תונבל 'ה הוויצ רשא) "רבדה הז" :א ,כק ארתב אבבב אבר
תינעת ימלשוריב) ןמחנ רב לאומש 'רו (ב ,ל תינעתו א ,אכק םש) לאומש לבא .הז רודב אלא
םיטבש וב ורתוהש םוי אוהש יפל ,בוט םויל עבקנ באב רשע השמח םויש םירמוא (ד"פ ףוס
תגהונ הניאש ושרד ךכ רחאו ,תורודל תגהונ וז הווצמש ורבס ןכל םדוקש עמשמו ,הזב הז אובל
ק"דר איבמש םוגרת תפסותב שרופמ ןכו .ץראה הקלחנ םהלש ,ץראה יאב לש םרודב אלא
,אתיקדנופ אתתא רב :"הנוז השא ןב אוהו" חתפיב בותכה שרפתנ םוגרתבש ;א ,אי םיטפושל
:תפסותב ףסונו
ןכבו ,אטבשל אטבשמ אנסחא ארחתסימ אלד ןימדקלמ לארשיב תוה אסומינ איה אד"
אלד ארבג אמחרד אתתיא תוה דכו .אטבשמ אלד אתתיא בסימל ארבג ליכי הוה אל
תמיחרד אתיקדנופ הל ןורק ישניא ווהו אתנסחא אלב אשנ יבמ אקפנ תוה ,אהטבשמ
."אהטבשמ אלד ארבג
היה אל ךכיפל ,טבשל טבשמ הלחנ בוסת אלש םודק ןמזמ לארשיב היה הז קוח)
וניאש שיאב השפנ הקשחש השא התייה רשאכו .וטבשמ הניאש השא אשיל לוכי םדא
"תיקדנופ" התוא םיארוק םישנאה ויהו ,הלחנ ילב היבא תיבמ תאצוי התייה ,הטבשמ
.(הטבשמ אלש שיא תבהואש יפל ,(הנוז ונייה)

לע ורבעש םישנהו ,חתפי ימיב דוע תגהונ התייה דחפלצ תונבב הרמאנש הווצמהש אצמנ
.סופיסוי שריפש ומכו ,ןתלחנ תא ולביק אל הווצמה

,םדק יזנגב ןיול מ"ב םג האיצוהש "לודגה ברה ףסוי ונברל" הבושתב יתיאר הומת רבדש אלא
,רחא הטמל הטממ הלחנ בוסת אל הרות הרמאש יפ לע ףא :רמוא אוה .37 'מע ,יעיבר רפס
:וב רמאנש םריחמ היאר איבמו .ואשיי ,רחא טבשמ השא אשיל וצרי םאש עשוהי םהמע הנתה
(די ,ז א-םיכלמ) ילתפנ הטממ בותכו" (גי,ב ב-םימיה ירבד 'יע) ןד תונבמ אוה הנמלא השא ןב
אלו תורודל הרמאנ הרותבש הווצמהש אופא רבוס אוה ."ןד ןמ ומאו ילתפנ ןמ ויבא ?דציכ אה
ותומיש ,הלחנ ושרייש רשפא ןכש ,תונבה לכב אלא דבלב הלחנ תשרוי תבב הרות הרביד
תויאר איבהל לוכי היה ,ןכ םא לבא .ן"במרה ריעמש ומכ ,םתוא ושריי םהו םהיבא ייחב ןהיחא
תחפשממ הדוהי םחל תיבמ רענ יהיו :םש רמאנש ,ז,זי םיטפושמ ןוגכ ,ארקמה ןמ תורחא
חינמש ומכ ,םאה ןמ הדוהי תחפשממו ,ויבאמ יול היה ארקמ לש וטושפ יפל .'וגו יול אוהו הדוהי
ךכ שריפ ,ס"ט ןאכ ןיא םא .םאה ןמ יול היהש שרפמ ארקמל י"שר .ב,טק ארתב אבבב דומלתה
ושוריפל ףאש אלא ,באה תחפשמל אלו םאה תחפשמל םדא בותכה סחיימש ול השק היהש יפל
היאר םוקמ לכמ .יול תב לש הנב אוהש יפל יול םשב לארשי שיא בותכה הנכמש תושקהל שי
ועבשנש העובשה ןמ ףאו .(ק"דרבו םש דומלתב 'יעו) וזב וז ונתחתה יולו הדוהי תוחפשמש ןאכמ
םיטבשה ונתחתהש חכומ (אכ םיטפוש) 'וגו השאל ןימינב ינבל ותב תא שיא ןתיי אלש לארשי ינב
יפל ,םיאבה תורודב גהונ היה אל םיטבשה ןיב ןותיח רוסיאש היאר ןיא ןאכמש אלא ,הזב הז
רשפא רחא טבשמ םישנ ואשנש םיאצומש םוקמ לכו ,הלחנ תשרוי תבב אלא היה אל רוסיאהש
.הלחנ תושרוי ןהיאושינ תעשב םישנה ויה אלש

רבדמה רודל רמאנ רוסיאהש עמשמ םיבותכה לש םטושפמ
ןיא הכלהה יפל ןכו ,רבדמה רודל אלא רמאנ אל רוסיאהש עמשמ םיבותכה לש םטושפמ םנמא
ךכ לע תוחפשמה ודיפקהש אצוי יתאבהש םוגרתה ןמש אלא ,םיאבה תורודב גהונ הז רוסיא
םג אצמנ ךכל זמר .רחא טבשל ורבעי אל םיסכנהשו טבשה ךותבו החפשמה ךותב ןתחתהל
ריזחי ותשא תא שרויה :הקורב ןב ןנחוי 'ר רמוא ח"פ ףוס תורוכב הנשמב .אתיירבבו הנשמב
ול ןינתונ החפשמ ינב :חסונה (ו"פ ףוס) םש אתפסותבו ,'וכו החפשמ ינבל (םיסכנה תא לבויב)
,םש תומלשהב יתוריעה רבכו .'וגו רחא הטמל הטממ הלחנ בוסת אל רמאנש ,ודימ ןיאיצומו תועמ
ינב םיאשרש ,לעבה ידי לע םיסכנה תשורי לכב אלא ,לבויב ןאכ רבודמ ןיא אתפסותה חסונ יפלש
ןבה םא לבא .תרחא החפשמל ורבעי אלש ידכ ,לעבה ידימ תועקרקה תא איצוהל החפשמה
אוהש ןוויכ םוקמ לכמ ,ויבא לש ותחפשמו וטבש רחא סחייתמ אוה םגש יפ לע ףא ,ומא תא שרוי
ןב :א ,גיק ארתב אבבב ורמאש ךרדכ ,שריש םיסכנה לע החפשמה ינב ודיפקה אל םהיבורקמ
(ד"ה ףוס ,ד"פ ןישודיקו ה"ה ףוס ,א"פ תובותכ) ימלשוריב ןוב רב יסוי 'ר רמוא ןכו .אוה רחא ואל
םדא אהיש ידכ" םימכח םתוא וסנק לארשיל האשינ ןהכ תב םא וא ,לארשי תב אשנ ןהכ םאש
בותכה וילע ותוחא תב תא אשונה :(ב ,בס תומבי) אתיירבב ונשו ."ותחפשמבו וטבשב קבדימ
האבומ הנשמבו .ויחא תבל ןידה אוה םש 'סותב ם"בשרה שוריפלו .'וג הנעי 'הו ארקת זא רמוא
םירדנ) ותוחא תב תא תאשל וב (םיריצפמ) ןיברסמ ויה :ותוחא תב תא אשונה םיאושינל אמגוד
תרכזנ ןכו (י 'ט םש) 'וכו (הנאשיל ול רוסאו) הינה ותוחא תבמ רדנש דחאב השעמ :ןכו ,(ז,ח
הדלי לע (תיבה ןמזב יחש) בצקה ןב הירכז 'רו ןהכה יסוי 'ר לש םתודע (ב ,ח תוידע) הנשמב
המגודה ןאכ ףא ,התאשלמ וענמנש "התחפשמ ינב הוקחירו" ןולקשאב םייוג ידי לע תיבשנש
דע השא אשי אל :ד ,א"פ ןישודיק אתפסותב ונינשו .החפשמ יאושנ לש המגוד איה םיאושינל
התיהש רזעילא 'ר לש ומאב השעמ :(ב"ה ,ג"יפ תומבי) ימלשוריב רפוסמו .'וכו ותוחא תב לדגתש
הבר תישארב) ותוחא תב תא ילילגה יסוי 'ר אשנ ןכו .האשנ אוהו ,ותוחא תב תא תאשל וב תקחוד
.'וכו ויחא אבאל האושנ התיהש לאילמג 'ר לש ותבב השעמ :ונש (א ,וט תומבי) אתיירבבו .(ג ,ז"יפ
תרכזנ םיחאל תמבייתמ איה םא הוורע תרצב ללה תיבו יאמש תיב ןיב העודיה תקולחמב ףאו
וינפל תולפונ התרצו איהו םינב אלב תמו ויחאל האשינ ותבש ונייה ,תבה תרצב המגודה אתיירבב
תרצ עשוהי 'ר תא ולאש ב"ע םשו ,ידיל תבה תרצ אבת יתמ ןופרט 'ר רמא :א ,וט תומבי 'יע) םובייל
תרצ רמא איבנה יגחו 'וכו ןיחאל תבה תרצ ורתוה סניכרה ןב אסוד 'ר ימיב :א ,זט םש ,והמ תבה
אמגוד איבמ (א ,זי ןיטיג) ןנחוי 'ר ףאו .ויחא תב תא אשיל גהנמה היה ךכש יפל ,(הרוסא תבה
אוהו אנינח 'ר ינפל לאומש תונב ואבשכו ,(ןיטיגב ןמז ונקית) ותוחא תב םושמ :םיבורק יאושינל
ימלשוריו א ,גכ תובותכ ילבב) ךיתובורקב לפטיא :ןבורק אבא רב ןמש ברל רמא ןאישהל הצר
.(ו"ה ,ב"פ םש

היבוט רפסב השק קוספ רואיב
דחפלצ תונבל הרמאנש הווצמב םרוקמ ןיאש םיבורקה יאושנ לש תולשלתשהה ונרריבש רחאמ
אי,ו קרפב .םירקוחל םילודג םיישק םרגש היבוט רפסב דחא קוספ ראבל ונילע ,גהנמב אלא
םע רבדי ,ךאלמה ,אוהש (ונידיבש םימוגרתה תוחסונ יפל) היבוט לא ךאלמה רמוא ,ךליאו
ינאו ,'וכו התחפשממ דיחיה התאו התלחנ ךל יכ" השיאל ותב הרש תא היבוטל ןתיש לאוער
."התימ בייחש ינפמ ,רחא שיאל לאוער התוא ןתי אל השמ תרות יפלש עדוי

םידמלש שיו ,דחפלצ תונבב הרומאה הלחנ תביסה רוסיאל ךאלמה ןוויכ רפסה ירקוח תעדל
םיטבשה ורתוה אל ןיידעו ופקותב היה הז רוסיאש ןמזב רבחתנש ,רפסה רוביח ןמז לע ןאכמ
הלעמל ונעמשו ,התימ בייח וז הווצמ לע רבועהש הרותב רמאנ אל ,תישאר לבא .הזב הז אובל
ינא" רמול ךאלמה לוכי היה אל ,תינש .התלחנ תא לבקת אלש רז שיאל האשינש השאב וגהנש
תגהונ וז הווצמ ,דועו .םדו רשב לכל אלא דבלב ךאלמל עודי וניא הרותב ארקמש יפל ,'וכו "עדוי
.ץראל ץוחב עריא היבוט השעמו ,ץראל הצוחבש אלו לארשי ץראבש הלחנב

עדוי ינא :(רצקה ינוויה חסונה לעב ינפל היהש) ירוקמהו ירבעה חסונב בותכ היה יתעדל לבא
ןתילמ התימה תא ףידעי ,רמולכ .השמ תדכ שיאל התוא ןתי אלו התימ וילע לבקי לאוערש
תדכ התוא חק :(גי,ז) היבוטל רמוא לאוערש ומכ ,"השמ תדכ" םיאושינל רחא שיאל התוא
אתירוא תכלהכ :ימראה םוגרתבו ,לארשיו השמ תדכ :בותכ ןושארה ירבעה םוגרתב) השמ
בתכש הבותכה ןיינעב די קוספ םש ('וכו ךוראה) םירחא תוחסונב הז ןושל אצמנ ןכו .(השמד
ותנאל יל אהת יתיבל יסנכתשכ :בותכ ןקזה ללה אצמ הירדנסכלא ישנא תובותכב ףאו .לאוער
השמ תדכ :ח"ה ,ד"פ םש ימלשורי ,ט,ד"פ תובותכ אתפסות) לארשיו השמ תדכ (השאל)
.(יאדוהיו

,הל השעי תונבה טפשמכ (ט,אכ תומש) רמאנש ומכ ,השמ טפשמכ :אוה "השמ תדכ" ןיינעהו
יפל ותשאל םדא בייחש םיבויחה ראשו י קוספב םש םיבותכה הנועו תוסכ ראש ללוכ "תד"הו
אוהש רמול ,השמ תדכ םה ןיאושינהש ושיגדה הארנכ .הבותכה יאנתב םיטרופמה םיטרפה
,ה"פ תובותכ ימלשוריב הדוהי 'רל ןיבו ריאמ 'רל ןיב ןכש ,ושגליפכ אלו ,הרומגה ותשאכ החקול
רבוס הדוהי 'רו ,ןהל התייה אל הבותכש רבוס ריאמ 'רש אלא ,ןישודיק םישגליפל ףא ויה א"ה
םיאנתה ראשו ןירכד ןינב תבותכ ונייה ,הבותכ יאנת ןהל ויה אלש אלא ,ןהל התייה הבותכ ףאש
אלבו ןישודיק אלב אוה שגליפש רמוא (א,אכ) ןירדהנס ילבבב בר םנמא .הבותכבש תפסותהו
םינוויה לצא גוהנ היהש ומכ ,ונמזבש םישגליפה ןותיח תא עדי הארנכ אוה לבא ,הבותכ
םישגליפל םג םינומדקה םימיב ויה לארשיב לבא ,"אניבוקנוק" תונוכמה םישגליפב םיימורהו
תובושח ויהו שממ ןישודיק לבא ,"לארשיו השמ תדכ" תוריבגה ישודיקכ אל םנמא ,ןישודיק
.טג תוכירצו שיא תשאכ

"לארשיו השמ תדכ"
וא ןישודיקה תעשב רמול ךרוצ ןיאש םינושארה לכמ םכסומש רחא םוקמב יתוריעה רבכו
תורטשה רפסבש אלא ,"לארשיו השמ תדכ" (רטש ובתכש םוקמב) ןיסוריאה רטשב בותכל
:אבומ 11 'מע ,ינולצרב י"רל
,לארשיו השמ תדכ יל תשדוקמ תא ירה :יכה (ןיסוריא רטשב) וב בותכל ןיגהונש ימ שיו"
םידע ינפב הל רמימל ךירצ ,יכה רטשב וב םיבתוכש יפ לע ףאש םירמואש ימ ימנ שיו
."לארשיו השמ תדכ רטשה הזב יל תשדוקמ תא ירה :הל ורסומשכ

ה"ד ב ,צ תומבי י"שר) לארשיו השמ תדכ :ןישודיקה תעשב רמול י"שר ימיב גהנמה היה ךכו
רפס ,586 'מע ,ירטיו רוזחמ 'יע ,ושרדמ תיבמ ואציש םירפסב ןכו ,אקו ה"ד א ,יקו אתעדא
אלא ,לארשיו השמ תדכ ורמאיש רכזנ אל א"ס ,זכ 'יס ע"הא ךורע ןחלושב .(178 'מע ,הרואה
תדכ ןושלה יוצמ הז דגנכ ."הליחתכל םיגהונ ןכו" ןכ רמול שיש ובלכה םשב איבמ א"מרהש
י"רלו (13 'מע) יאה ברל תורטשה רפסב לחה ,ונל תועודיה תובותכה לכב טעמכ לארשיו השמ
ירחא לעבה רמאש המל אלא םמצע ןישודיקל זמר וניא הז ןושלש יפל ,'וכו (55 'מע) ינולצרב
היחתו השיאל ול אהתש הל רמא השיאה תא שדיקש ירחא רמולכ ,ןיאושינה ינפלו ןישודיקה
,ןואג הידעס בר רודיסב שרופמ ךכו .'וכו התאו סנרפי אוהו לארשיו השמ תדכ ןיאושינ ייח ותא
סוכב) אסכ ןידהב 'וכו ינולפ תב אתינולפ יתנא יל תשדוקמו יל תסירא :רמוא שדקמהש ,זצ 'מע
ודיב הבותכה תא חקול אוה ךכ רחא .הב ביתכד המבו הבותכ אדהבו היב תיאד המבו (הז ןיי
.לארשיו השמ תדכ יתושרל הב ןילעיתד ךידיב ךיתבותכ (יחק) יבס :רמואו השיאל הרסומו
תריסמ תעשבש אלא ,לארשיו השמ תדכ ספוטה ילב םירמגנו םישענ םמצע ןישודיקהש אצמנ
שרופמ ןכו .וז הבותכב לארשיו השמ תדכ ותושרל תסנכנ איהש לעבה רמוא השיאל הבותכה
,תישילש הנש ,ןיימד טרופקנרפב אציש יתנשה רפסב ספדנה) ה"יבארל הבותכ יטפשמ רפסב
השמ תדכ :הבותכב בותכל לעבה ךירצו ,"דוחל הבותכו דוחל ןישודיק"ש (9 'מע ,ירבעה קלח
.'וכו "לארשיו השמ תדכ המע גהנתהל אלא הבותכ הל בתכ אלש ונעידוהל" לארשיו

תדכ םיאושינ :הכלההו הרותה טפשמ יפל םיאושינ ייחו םירומג םיאושינ וארקש ןבומ הז יפל
יאושינ וליאו ,הלא השמ תדכ ןיאושינל ןווכתה היבוט רפסב ךאלמה ףאו .שגליפ יאושנ אלו ,השמ
.םתחפשממ םישנ וחקלש תובאמ םג והודמלו ,אמלעב גהנמ אלא השמ תד יפ לע םניא םיבורק
,רחא םעמ אלו "ומעמ" השא חקייש (גי,ד) ףיסוהו ,ונבל ותרהזאב שרופמ תאז ריכזה יבוט
ויבא ורמאש ומכ ,םירכונמ אלו לארשי תונבמ חקיי ,ותחפשממ השא אצמי אל םאש רמולכ
.ותחפשממ הניאש השא אשיל רוסיא ןיאש אצמנ ,"ימע לכבו ךיחא תונבב" וילא ןושמש לש ומאו
.אכיאד אוה אגהנמ אכיל ארוסיא :(ב,די הרז הדובע) דומלתה ןושלבו

הנוז = אתיקדנופ
םיארוק ויה הטבשמ אלש רז שיאל אשנהל התצרש השיאש םוגרת תפסות יתאבה הלעמל
'א םיכלמ) המלשב בותכה ףא .אתיקדנופ :"הנוז" םגרותמ תומוקמ המכבו ,"אתיקדנופ" התוא
ריש שרדמב .ןיקדנופ ןישנ :םוגרתב םגרותמ 'וגו ךלמה לא תונוז םישנ םיתש הנאבת זא :(זט,ג
וניא הרואכלו .ויה תומבי :םירמוא ןינברו ,םישנה ויה ימ וקלחנ (י 'יס ,א השרפ) אבר םירישה
"שרדה" תא ריבסהל רשפא "ןיקדנופ" םוגרתה יפל לבא ?"תונוז" תומבי תוארקנ המל ןבומ
תרתומו םובייה ןמ הרוטפ איהו (לפנ וניאש) אמייק לש ןב הל שיש הנעט תומביה ןמ תחא לכש
.אתיקדנופ היורק (!הטבשמ אלש) רזל אשניהל הצורש השאו ,רז שיאל ונייה ,קושל אשניהל
הללחו השורגו הנמלא :(די ,אכ ארקיו) לודג ןהכב בותכה תא םג ושריפ הז םוגרת יפלש הארנו
רחא טבשמ תיקדנופ לודג ןהכ חקי אלש ,השא חקי וימעמ הלותב םא יכ חקי אל הלא תא הנוז
ליבקמ "וימעמ"ו ,השורגו הנמלאל ליבקמ "הלותב" אצמנו ,וטבשמ ונייה ,וימעמ הלותב םא יכ
:םש גי קוספה .סופיסויו ןוליפ ירפסבו ,םיעבשה םוגרתב םג םיאצמנ הז שוריפ ימושיר .הנוזל
דיה יבתכב םגרותמ ןכו ,"וטבשמ הילותבב" :םיעבשב םגרותמ ,חקי הילותבב השא אוהו
השא אשיל ךירצ לודג ןהכש (יק ,א תווצמה לע) ןוליפ רמוא ןכו .די קוספב "וימעמ" םילועמה
רסואו ,וטבשמ הלותב השא חקי לודג ןהכש רמוא (ב,בי ,ג תוינומדק) סופיסוי .ןהכ תיבמ תנהכ
הנוז לש םוגרתה תא שריפ אוהש הארנו .חזרמ תיב תלעב ונייה ,תיקדנופו הנוז תחקל ןהכ לע
ןכו ,הינסכא תלעב :(תינווימ האב איה) וז הלמ לש ירקיעה עמשמב "אתיקדנופ" (ד,אכ ארקיו)
.םוגרתה ןמ הינסכא תלעבו בותכה ןמ הנוז רוסיא ול אציו ,םישרדמבו דומלתב

ירפס םושרל תוחפשמה לש םודקה גהונה היה החפשמה תונבמ השא אשיל גהנמל קוזיח
'וכו לבבורז םע ץראל ובשו ראצנדכובנ הלגה רשא הלוגה ינב רבכ .ןיסחוי תוליגמ וא ןיסחוי
,ב קרפ ארזעב רמאנש ומכ ,"שחיה רפס"ב ומשרנ םהו "םישחיתמה םיבתכ" םתא ואיבה
ושחיתה לארשי לכו :א ,ט א-םימיה ירבדב רתוי שרופמו ךליאו ה,ז הימחנבו ,בס קוספ דוחייבו
ןושארה תיבה ימיב דועש ןאכמ .םלעמב לבבל ולגה ,הדוהיו לארשי יכלמ רפס לע םיבותכ םנהו
רתסאב "ראצנדכובנ הלגה רשא" יכדרמ לש וסוחי רכזנ תמאבו .םיסחיתמה םיבתכ םהל ויה
ובדנתהש תוחפשמה תא הנומ ה,ד תינעתב הנשמה .ינימי שיא שיק ןב יעמש ןב ריאי ןב :ה ,ב
:ןוגכ ,םש הימחנבו ארזעב ונמנש הלוגה יבש לש תוחפשמה ןמ ןבורו ,חבזמל םיצע איבהל
באב הרשעב ,בכר ןב בדנוי ינב באב העבשב ,הדוהי ןב חרא ינב (םיצע ואיבה) ןסינב דחאב
ןיבוריע ילבב 'יע) קודצ רב רזעלא 'ר רמוא ןכמ רחאל הברה תורוד דועו .'וכו ןימינב ןב האנס ינב
,חס) ב"ה ,ד"פ תוינעת ימלשוריבו .ןימינב ןב האנס ינבמ ינא :(א"ה ,ד"פ םילקש ימלשורי ,א,אמ
בותכו םילשוריב ואצמ ןיסחוי תליגמ יול 'ר רמא (ש"יע ,1259 'מע ,ח ,ח"צפ אבר תישארב = א
'ר ,בלכד ןמ עובש אבלכ ןב ,רנבאד ןמ (תיבה ןברוח ןמזב) תסכה תיציצ ןב 'וכו דודד ןמ ללה הב
.'וכו בכר ןב בדנוי ינבמ אתפלח ר"ב יסוי 'ר ,לטיבא ןב היטפש ינבמ הבר אייח 'ר ,ילעד ןמ יאני
ירישע רוד היה הירזע ןב רזעלא 'ר .(ש"יע א ,חי הנשה שאר) ילע תיבל וסחיתה ייבאו הבר ףא
לש םסוחיי ורסמנ םינוציחה םירפסב ןכו .(ו"ה ,א"פ תומבי ימלשורי ,ב,זכ תוכרב) ארזעל
הימחנב רכזנה ןהכה ביריוהיל (א ,ב א-םיבקמב) סחייתמ יאנומשחה והיתתמ :ןוגכ ,םהירוביג
.הזב אצויכו ,ו ,בי-ו ,י,אי
המכ ויה ןכש ,תורשמ תקולחל םג אלא ,דבלב ןותיח ןיינעל תובושח ויה אל תוחפשמה תומישר
לכה ןיאש תושפנ ינידב ןייד תויהל ןוגכ .תוסחוימ תוחפשמל אלא ורסמנ אלש תובושח תורשמ
תויואר םהיתונבש םיסחוימ ונייה ,הנוהכל םיאישמה םילארשיו םייול ,םינהכ אלא ,םנודל םירשכ
ויה אל ןכו .(ה-ד ,ד ןישודיקו ב,ד ןירדהנס) הקדצ יאבגו רוביצה יסנרפ וא ,םינהכל אשניהל
דבלב םיסחוימ אלא תורטשה תא רשאל םידיקפ ירופיצ לש ןשיה ןויכראב ,הארנכ ,םינממ
ולדתשה םגפ ילב ויה אל םהיסוחיש םירישעש אופיא רורב .הלאב אצויכו (ה,ד ןישודיק)
ויה םימרכב תולוחו תואצוי תונבהש באב רשע השימחב .תוסחוימ תוחפשמ םע ןתחתהל
.(תינעת ףוס) החפשמב ךיניע ןת ,יונב ךיניע ןתית לא :תורמואו ןסוחייב תוראפתמ תוסחוימה
ןמיס ושעו םיחומ החפשמה ינב ויה ,החפשמב אלו יונב ויניע ןתנ החפשמה ינבמ דחאשכו
ימלשוריו ילבב) "ותחפשממ ינולפ ץצקנ" רמולכ ,"הצצק" יהוזו ,םערזב וערז ברעתי אלש תורודל
.(ב"פ ףוס תובותכ

,וז החפשמב היוצמ התיהש הרותה תעידי לע אלא החפשמה סוחי לע ודיפקה אל רחואמ ןמזב
:(א ,טמ םיחספ) ורמא ךכיפל ,(תוירוה ףוס) ץראה םע לודג ןהכל םדוק םכח דימלת רזממ ןכש
'יעו הזב אצויכו ,םכח דימלתל ותב אישיו םכח דימלת תב אשיו ול שיש המ לכ םדא רוכמי םלועל
ןמו ,תוסחוימ תוחפשמל ןיאושינל החפשמה ךותב ןיאושינה ןמ גוחה בחרתנ ךכ .(א ,אע אמוי
.הרותה תעידיב תוסחוימל ןתורשכב תוסחוימה