ןישוריג ייוצפ לש גהונה

גיטפהרו חרז

ו"משת ח"צ יניס

:רמאמה ןכות
גהונה לש תווהתה
לארשיבש ןידה יתב תקיספב ןישוריג ייוצפ
ןיד יקספהו תובושתה תריקס
השאל ןישוריג ייוציפ לש גהונל יתכלהה סיסבה
1973 - ג"לשת גוז ינב ןיב ןוממ יסחי קוחו ןישורג יוציפ לש גהונה

לע ףסונ םולשת םיתעל קסופ ןידה תיב ,לעבה תעיבת יפ לע ןישוריג לש הרקמב : תיצמת
.ויתורוקמ תא הארמו הזמ להונב קסוע רמאמה .ןישוריג ייוציפ םג קוח יפ לע הל עיגמה
ןישוריג ןיגב םייוציפ ,ןישוריג : חתפמ תולימ

תוכלהב הניפ ןבא איה גוזה ינב ןיבש תושיאה יסחיו ןוממה יסחי ןיב תידדהה הקיזב הרכהה
.הכלהב ןישוריגהו ןיאושינה דסומ תורידסמה

.תושיאה יסחי רוערעל בורל איבמ םרוערע .תיב םולש לע עיפשמ ןוממה יסחי לש תואנ רדסה
לכ תישארו רתויב ץוחנ הז רדסה .ןוממה יסחיב ביצי רדסה אלל החפשמה ייחב תוביצי ןיא
.השאה איהו ןיאושינה ייחב שלחה דצל

,לעבה לש יתורירש דעצ דגנ השאה לע ןגהל האב איה .השאה לש תויוכזה תליגמ איה הבותכה
."האיצוהל ויניעב הלק אהת אלש אמעט ונייה הבותכ"

העש ותשא םע תוהשל םדאל רוסאו ,ןיאושינה ינפל השעיש הבותכה רדסה תבייחמ הכלהה
םג גהונ הז רוסיאו ,םימע לש םיטפשמ תוכרעמב ערו חא ול ןיאש רוסיא ,הבותכ אלב תחא
.תונשל ןיאו החרוכ לעב השא ןישרגמ ןיאש הלוגה רואמ םושרג וניבר תונקת רחאל

וא לעבה לש ותמשאב תיבה םולש תרפה לע הבוגתל יעצמא ד"היב ידיב םג תשמשמ הבותכה
ןתינ אלש ןיאושינה רשק תרתה וא ,תיבה םולש תרזחה לע ץחללו העפשהל ךכ ידי לעו השאה
הל םיתחופ הלעב לע תדרומהו ,התבותכ לע ןיפיסומ ותשא לע דרומה ,הנשמה ןידמ .ומייקל
.התבותכמ

ךשמב םהילע ופסונו ,הנשמב ועבקנ ,הבותכה לש התחפהה וא ,הבותכה לע הפסוהה יללכ
ודרמב ודועב התמ םא ןוגכ ,הבותכה תרגסמל רבעמ ףא םהמ ,הברה םיגהונו תונקת תורודה
.השרוי לעבה ןיא

רבדהשכ ,ןידה יתב ויפל לארשיב םיינברה ןידה יתבב שרתשהש גהונ לע רובידה תא ןאכ דחיינ
םייוציפ השאל םיקסופ ,לעבה תעיבת יפל ןישוריג לש הרקמב קדצומו יוארכ םהיניעב הארנ
.םאולמב הלש תופסותה לכ לע הבותכה ימדל ףסונב

י"ע השאל השענש לוועה לע תוצפל ידכ םהב ןיא דבלב הבותכה ימד יכ ,םיאצומ ןידה יתבו שי
.לעבה תעיבת יפל הילע ולטוהש ןישוריגה

גהונה לש תווהתה
הברהבש לארשי תוליהקב עודיו םינשב תואמ הז םייק ןישוריג ייוצפ השאל קוספל גהונה
.ןילופבו םירצמב ,לארשי ץראב ,רי'גלאב ,דרפסב ,תוצרא

אלש תוצראב ותשא לע השא תאשל הצר לעבה םהב םירקמב הז גהונ םיאצומ ונא הנושארל
תאשל ידכ ,הדלי אלש םינש רשע רחאל ותשא תא שרגל שקיבש וא םושרג ונברד םרח טשפתנ
.היברו הירפ תווצמ םייקל לכויש תרחא השא

,םינב תב הניאש (הינשה) ותשא לע השא תאשל שקבמה לעב לש ןינעב קסופ ש"בירה
םייקל ידכ ,הנוצרב םא יכ ,הייחב תרחא השא תאשל אלש יודנו םרח חכו ןינקב הל בייחתנשו
התיה התומכ השאש םיניינעבו םירבדב" הנושארה ותשא סייפל וילע יכ ,היברו הירפ תוצמ
יניע הארמ יפל יוארב ...םירחא םירותיו הל השעיו התבותכ לע הל ףיסויש ןוגכ ,ךכב תיצרתמ
.(טצ ןמיס ,ש"בירה ת"וש) "...ןידה תיב

קר ול שיו ,הייחב הילע תרחא השא אשי אלש הל עבשנו השא אשנש לעב ןינעב - קספ ז"בדרה
םייקל ידכ ותשא לע השא תאשל הצור אוה ,םינב תב רבכ הניא איהשכ וישכעו ,הנממ ןב
,התמכסהב אלא הינש השא תאשל לוכי וניאו הלח העובשה יכ ,(תבו ןב) היברו הירפ תוצמ
התוא סייפיש הנקת ול שי ,היברו הירפ תוצמ םייקל לכויש ידכ ...השעי הנקת המ ת"או"
םישובלמ הל תונקל וא ,התבותכ לע ףיסוהל ןוגכ ,סייפתהל הליגכ רשא םישנה ךרדש םירבדב
.(ז"כש הלאש ,א"ח ,ז"בדרה ת"וש) "'וכו

המכ ןירעשמ" השרגל שקבמו הדלי אלו םינש רשע ההשב עבוק ץיוורוה שיא יולה סחנפ ברה
הזו ,וכרע יפל אלא ע"מב יולת רבדה ןיאד ,היברו הירפ תווצמ דעב ורשע ךרע יפל ןתיל יואר
ה"מגר תריזגד םילודגה ןמ דחא" בתכשכ אלו ,"התוצרל הל ןתיל בייוחמש כ"ג אוה רועישה
,סחנפ תעבג ת"וש) "הוצמ םוקמב רזג אלד ד"מל וליפא ול רשא לכב התוצרל ביוחמש היה
.(ב הבושת ,ם"ורת תנש ,ףאפעזוי

אנו ,(בולבש ילופירט איה) סלבארט לש הבר ,ןזח והילא ברה ןודינב תושעל לידגהו ביחרה
לכל השאל ןישוריג ייוצפ םולשת לש גהונה תא םשייש - (םירצמבש הירדנסכלא איה) ןומא
םינש רשע ההש לש הרקמל אקווד ואלו התמשאב אלש לעבה תשירד יפל ןישוריג לש הרקמ
תליהקב הנקתוהש הנקתב תדסוממ תרגסמ לביק הז גהונש ,ךכל םרג םג אוה .הדלי אלו
.סלבארט

תפסות לש הבוגב - הדלי אלו םינש רשע ההש לש הרקמב ןישוריג ייוצפב לעבה תא בייחל שי
תנש ,ונרוויל ,ב"ח ,בל תומולעת ,ת"וש) התבותכ לפכ דע לודג רישעבו ,התבותכ לע תותש
.(ם"רת ,ןויסמ ןיד קספ םש ,'ב ןמיס ,ןיטיג תוכלה ,(ב"כרת

:החסונ הזו ,ןודינב הנקת רומאכ הלבקתנ הז ןיד קספ תובקעב

ונינשו ונירקו ,י"עה אתמ ינייד םינברה םע דחי ונעדוותנ ,הז יניד קספ תולככ ירחאו"
:ל"זו תאזה המכסהה ,קדצה ד"יב סקנפב םתחנו בתכנה ןיינעב רומאה לכ
ונמכסה א"עי ברעמה סולבארט ונל זוע ריע יניידו ינבר מ"חדע םיאב הפ רשא ונחנא
םדא םושל תושר תת יתלבל ,לארשיב יגיהנד קזוחו ףקות לכב ,הרומג המכסה דחי
...ק"שז הדלי אלו םינש רשע ומע התהש כ"א אלא ,הנוצרב אלש 'אה ותשא תא שרגל
קקזהל ד"יבל ןיא ה"אלב לבא ...אצויו מ"ב תימסנו תיפכנכ ילוח הזיא הב עראי םא וא
םלשיש ,תפסותו אינודנ התבותכ 'כס דבלמש יאנתב טג תתל ד"יבה וקקדזי ...טג תתל
."התבותכ לע ףסונ תותש סויפ הל ןתי תאז דוע ,ןיעב םידודמ תועמב

השאל קר ןישוריג ייוצפ קספ רשילא לואש בקעי ר ,ןויצל ןושארה ,םילשורי לש הבר
,הנושארה
המ רבד ול חקיל םילדתשמ ,תועמד וילע דירומ חבזמ וליפאד הנושאר ותשאב אקודו"
ת"וש) ידימ אל ותו התבותכ קר ,סויפ אכיל הינש ותשאב לבא ,הסייפל התבותכ לע רתי
.('ה ןמיס ,ז"עהא קלח ,ג"נרת םילשורי ,ש"יאל החמש

תבוח תא ביחרמ לאיזוע יח ריאמ ןויצ-ןב 'ר ברה ,ןויצל ןושארה ,לארשיל ישארה ברה וליאו
בתוכו ,הינשה ותשאל םג םייוצפה

ןיאש ןיד תיב ואריש הרקמ לכב ...לארשיבש ןידה יתב בורב וגיהנה םינורחאה תורודב"
ותשא תא שרגל בייח לעבהש םוקמב וא ,התעישפ תביסמ גוזה ןיב םולשל תורשפא
הפסוהב הטג תלבקל השאה תא סייפל הישותו הצע ואצמ ...היברו הירפ תוצמ םייקל
ואריש תוביסמב הינש ותשאב םג תאז םיגהונ ...ןיד תיב יניע תואר יפל התבותכ ימד לש
השאה סייפתתש ידכ לעבה לש ותלוכי בצמ יפלו ,השאה תנקתל תאז תושעל ןידה יתב
.(ו"צ ןמיס ,ד"כשת םילשורי ,ז"עהא קלח ,לאיזוע יטפשמ ת"וש) ."...הנוצרמ טג לבקל

ןידה ןמ ןיאש ינפמ" יכ ,ריהבמ ,לארשי-ץראב לודגה ינברה ד"היב רבח ,היאדה הידבוע בורה
תוצפל .א.ז ,םייוצפ תועמשמ יכ ...םיכסת רשא דע התוצפל לעבה לע ןכל ,טגב השיאה בייחל
,ח"ישת תנש ,םילשורי ,ישימח קלח ,ידבע ליכשי ת"וש) .בוטה הנוצרמ םיכסתש דע התוא
.(ה ןמיס ,ז"עהא קלח

לארשיבש ןידה יתב תקיספב ןישוריג ייוצפ
יתב לש הקיספב רתויב טשפתהו לבקתנ הבותכל ףסונב השאל ןישוריג ייוצפב בויח לש גהונה
.ונימי דעו ישישה ףלאל תינימשה האמה תישארמ לארשי ץראבש םיינברה ןידה

,ר"הרה בכרהב) ה"שת טבש ט"כ םוימ םילשוריב ןירוערעל לודגה ד"היב לש ןיד קספב
,רמאנ (יולה ףסוי ברהו גוצרה ה"יאר ר"הרה ,ר"וי - לאיזוע .ח.מ צ"ב 'ר צ"לשארה

השאה תבוטל םייוציפ קוספל אוה לארשי ץראב ןידה יתב לכ לש גהנמה הנהו"
ןידה ןמ הלעב לע הרסאנ אלש ןמז לכ ,השרגל יוארש הער השאל וליפאו ,תשרגתמה
,ונינפלש הרקמב םג המו .הרומג תדרומ אל ךא תדרומל הבורק איהש השאל ףאו ,שממ
םייונעהו תונויזיבה לכ םעו הלעבמ תעבותה הלבסש לבסה לכ םע בשחתהל שיש
."םייוציפ הל םיעיגמש קפס ןיא ,ודי תחת התנעתהש

ר"וי - גוצרה א"יר ר"הרה בכרהב) ז"שת א"י םוימ םילשוריב לודגה ד"היב לש ד"ספב
יאש אצומ לודגה ד"היב" ,רמאנ (הטאר םלושמ ברהו לאיזוע .ח.מ צ"ב 'ר צ"לשארה ,ר"הרה
םייוציפ ילב - תונבו םינב הלדגו הדליו םינשב תורשע הלעב םע התיחש - השא רוטפל רשפא
תכרעה ירחא םייוציפה תדמ רבדב ןוידל ןושארה ד"היבל רבדה םיריזחמ ןכלו ,םימיאתמ
.ושוכר

ר"הרה ,גוצרה ה"אירה בכרהב) ,ח"שת 'ב רדא ח"י םוימ םילשוריב לודגה ד"היב לש ד"ספב
םייוציפהש ךירצ ,(פ"גל) ךכל תמרוג השאה ןיאש הזכ הרקמב" :רמאנ (יתבש ח"רהו לאיזוע
."תשרגתמה השאה לש םויק ייח לש תורשפאבו לעבה תלוכי לש םומיסקמב ויהי

.בורקב עיפוהל דמועה ב"ח ,לודגה ד"היב לש ןיד יקספ ףסואמ ןיד יקספ רפסמ דוע ןייצנ

הזמ עדי לעבהו היאושינ ינפל הצורפ התיהש השא לש ןינעב י"שת טבש ב"י םוימ ןיד קספב
ול שי .םהיניב ומילשהו ד"היבב וניידתה םעפב םעפ ידמו םיכוסכס ויה .תב ול הדלי .םיכסהו
.רכשנ אטוח אהיו םולכ אלב ותשאמ רטפיש סרפ ול עיגמ אל פ"כע יכ ,ד"היב קספ ,שגליפ םג
ירה םייוציפב ותשא שרגמה בייחל גהנמה לש ורקיע .םימיאתמ םייוציפב ובייחל ןכ לע שי
."םושרג ונרבד םרחב תושגנתהמ קיחרהל ידכ אוה

שי םייפסכ םימולשת דגנ אלא ןישוריגמ הצורמ הניאש השאב ,י"שת ולסכב ז"י םוימ ד"ספב
לודג חרכה םייק םאו ,(טיק ןמיס ,ז"עהא ,ע"וש) ,הנושאר ותשא שרגל שיש רוסיאל בל םישל
לע ףסונ תועמ סויפ" הל ןתי ,תפסותו אינודנ ,הבותכה ךס דבלמש ובייחל יואר ,רבדב
יפלו לעבה תלוכי יפל םייוציפ תתל םיניד יקספ המכ יפל ,ץראב םג ונגהנה ןכש" ,"התבותכ
."ןישוריגה ןמז דע הבותכה תביתכ ןמזמ עבטמה תדרוהו םייחה רקוי בצמ

הבותכהשכ" ,רמאנ (יתבש ח"רהו גוצרה ר"הרה ,לאיזוע ר"הרה) י"שת ןויסב 'כ םוימ ד"ספב
."רבדב ךרוצ שישכ םייוציפ רותב הלעב שוכרמ קלח הנמלאל קוספל םיגהונ תטעומ

קספ ד"היב ,(סדה בקעי ברהו לאיזוע ר"הרה ,גוצרה ר"הרה) א"ישת ןויס ח"כ םוימ ד"ספב
אלש ףא ,תושיא ייחל ודצמ יותיפ היהש ןויכ םיסחי התיא םייקש שיאה תאמ םייוציפ השאל
.השאל התוא אשיל ובייחל תקפסמ הליע אצמ

השאו שיאב ,(סדה בקעי ברהו גוצרה ר"הרה ,לאיזוע ר"הרה) א"ישת 'א רדא 'ט םוימ ד"ספב
.דוריפב םייח םינש הנומש הז .תמו דלי םהל דלונ ,הנש שמחו םירשע וזל הז ןיאושנ ויהש
יכ ,ד"היב קספ ,הנממ תונביהל הכז אלש ינפמ טג עבות שיאה

םא ףא ,םינב תב השא אשיל הצורש העיבתב ןישוריג לע השאה לע ץוחלל ןיקקזנ ןיא"
ענכושמ ד"היב כ"א אלא ,הנממ אמייק ןב דלו ול ןיאו םינש רשעמ רתוי התיא ההש
ז"יעש דומאל שיש הדימב ןייוציפ לש קיפסמ םוכס ןתמ ךותמו ותנווכ תותימאב
."שרגתהל תמאב תיצרתנ
תעדה דמוא ידכב יפסכ יוציפב לעבה בויח י"ע ףסכ יוצרב תוצרל ךרוצ שי פ"כעו ..."
.ןישוריגב רבד לש ותימאל הל חונ ולאכ םיאנתבש
אוה בייוחמ ןידה ןמ ירה ,השע תווצמ םייקל ובויח דצמ אוה ותעיבת דוסיש ןויכ ..."
."סחנפ תעבג" ת"ושב הז ןודינב אבומכו ךכ םשל ונוממ שילש דע ןתיל
קסופה דוסי לע ל"ז האלפהה לעב לארשי לש םשודקו ןבר תעד םע הברה בשחתהל שיו"
תוצמ םייקל ונוה שילש תוחפל תתל לעבה בייח םינפ לכ לעש ל"ז ץנימ י"רהמ קהבומה
תוביסמבש םוכסה תא דומאל ד"יבה לעו ,ותירב תשאו ותרבח לש הנובשח לע וז השע
רוסמ הזו ...תיצרתמ הבלב איהו ,תוצרתהל השאל יאדכש (תנתונ) העדה תוחכונה
."םינב תב אשילו םימש םשל ותנווכ תמאב םאו ,התוצרל המכב ד"יבל

רמאנ (היאדה ע"רה ,טורב ש"רה ,םיסנ .י ,ר"הרה) ו"טשת ולסכ 'ז םוימ ד"ספבו

םוכסמ לפכ דע ותשא תא תוצפל לעבה תא בייחל אוה לארשי ץראב ד"היתב גהנמ הנה"
האר ,הדלי אלו םינש רשע התהשש הרקמב השרגמ אוה םא וליפא תאזו ,הבותכה
(סויפ) פ תכרעמ ,םהרבא תא הדפ הארו ,"בל בידנ"ה םשב 'ב ןמיס ,ב"ח ,בל תומלעת
.ב"ק 'יס הדוהיב עדונו

ךסב הבותכה תא םיבתוכ ויהש חרזמה תודעמ המכו םידרפסה יגהנמ יפל ףא אוה רבודמהו ...
.לודג

ןיאש רורב הז ירה - תוריל תורשע לע הלוע הבותכה ןיאש ,ןנד הרקמבכ ,ךכב וגהנ אלש תודע
."םימלוה םייוציפ עובקל שיש אלא ,ויפל קוספל ןיאו הבותכב בוקנה םוכסב בשחתהל

ינברה ד"היב לש ןיד קספ :םהו ,"םיינבר ןיד יקספ"ב ומסרופש ןיד יקספ ינש דוע ןייצנו
,ו"טשת ולסכ 'ג םוימ ,(יוומח .ב.מו לטנזור .נ.י םינברהו ר"וי ,רנדור .ע.א ברה) הפיחב ירוזאה
,הזולוטורבה תלחמב הלח לעבה .אמייק ינב םידלי אלל הנש הרשע עבש ויחש גוז ינב ןינעב
.םימעפ הברה ותשא הליפה הז ללגבו

.רנירטו אפור אוהו קשמה הלהינ איה יכ ,הושב הווש שוכרה תקולחו ןירוטפ טג השאה תעבות

תא תשרודה איה השאהשכ לבא ,טגה לבקל הצרתתש ידכ השאל םינתונ םייוציפ ,לעבה ןעוט
.םייוציפ הל קוספל םוקמ ןיא טגה

,ד"היב תעד לוקיש יפל השאל םייוציפ עובקל לארשיב ןידה יתב וגהנ רבכ" יכ ,הלעה ד"היב
.םידדצה לש ילכלכה בצמהו ,שוכרה לדוגל םאתהבו ,תוביסמה לכל םאתהב

בצמהמ האצותכ אב טגה אלא ,טג תתל לעבה תבוחמ ןיאש םוקמב םג אוה הז גהונ
טגל ,טג תתל לעבה בויח לש םירקמב םייקה לדבהה .םהיניב םייקה יביטקייבואה
תעד לוקישל רוסמה םייוציפה הבוגל עגונב קר אוה ,תידדה המכסה ךותמ ןתינה
ז"פלו .א"י ףיעס ו"ס 'יס ז"עהא 'יעו .גהנמה ירחא תכלל שי ןכ וגהנש רחאמו ,ד"היב
..."הזב םייוציפה תדימ ררבל ד"היב לעו ,הל הרומש םייוציפל השאה תוכז ןנד הרקמב

,אוה רורב רבד ירה ...םייוציפה הבוג ןובשחב חקלית ...שוכר הל שיש ...אדבוע ..."
17 ךשמב הזב היתוחוכו הצרמ בור העיקשהו קשמה תא החתיפו הלמע ,הדבע איהש
א"בשרה ת"ושב ראובמכ ולא תודובעב דובעל השאה תבוחמ ןיא ןידה יפלו .הנש
תיב 'סב 'יעו תושיאמ א"כפ ,ךלמל הנשמב 'יעו ג"צ 'יס ,ז"עהא ,ףסוי תיבה איבהש
.םייוציפל תוכז הל שי יאדוו ןכש רחאמו .ש"ע ,אנידל ןכ קיסהד 'פ 'יס ז"עהא ריאמ
."םירוגמ םוקמ הליבשב רדסל שי ירה הזל ףסונ

אריפש םהרבא ברה ,והילא .מ ברה) ,מ"שת ולסכ ד"י םוימ לודגה ינברה ד"היב לש ןיד קספבו
יכ ,ד"היב קיסה (יחרזמ םולש ברהו

תלחמשכו ,היברו הירפ תווצמ םייקל הצורש לעבה תנעט איה ןישוריגה תליע רשאכ"
ףסונב םייוציפ םלשל לעבה תא בייחל ןידה יתב םיגהונ ,התמשאב אל האב השאה
...הזל בורקה יוושמ וא ושוכר תיצחמ הל ןתיש ,ד"היב תעד לוקש יפל ...התבותכל
,שוכרה תקולח לע הטלחהה טפשמה תבמ הלביקו העבת רבכ השאהש ...הרקמב םלוא
.הלוכ גוזה לש הרידה תא םגו ושוכר יצח םג הל ןתיל לעבה תא בייחל םוקמ ללכ ןיא

: יכ ,םידמל ונאצמנ ונרכזהש ןיד יקספהו תובושתה תריקסמ
תודעו תוליהק תוצרא הברהב תורוד הברה ךשמב היה גוהנ ןישוריג ייוציפ לש גהונה .1
םיבתוכ ויהש תומוקמבו ןטק ךסב הבותכ םיבתוכ ויהש תומוקמב ,תוידרפסו תויזנכשא
לעב השא ישוריג דגנ םושרג וניברד םרחה לבקתנ ןהב תודעו תונידמב ןיב ,לודג ךסב הבותכ
.ג"רדחה טלקנ אל ןהב תודעב ןיבו החרוכ

רשפאו ג"רדחה לבקתנ אל םהב תומוקמב הבר ותובישח ןישוריג ייוציפ לש גהונה הרואכל
םייוציפ אלל אצות אלש השאה תויוכז לע ןגהל םייוציפ לש גהונה אב ,החרכ לעב השא שרגל
,הנוצרל אלש השא איצוהל ןיאו ג"רדחה בייחמ םהב תומוקמב םג השעמל םלוא .םימיאתמ
אלש השא ישוריג לש תורשפא לכ ענומ ג"רדחה ןיא .ןישוריג ייוציפ לש גהונל בר ישעמ ךרע שי
םוקמב יכ ,תלבוקמה הכלהה לבא ,הוצמ םוקמב םג לח ג"רדחהש תועד ויה םנמא ,הנוצרל
תווצמ םייקל הצור יכ ,ןעוט לעבהו הדלי אלו םינש רשע ורבע םא ןוגכ. ,םרחה לח ןיא הוצמ
.םקיר הלעבמ אצת אלש השאה לע ןגהל ןישוריג ייוציפ לש הנקתהו גהונה אב .היברו הירפ
םרחב תושגנתהמ קיחרהל ידכ אוה ירה םייוציפב ותשא שרגמה בויחל גהנמה לש ורקיע"
.י"שת טבש ב"י םוימ לודגה ינברה ד"היב לש ןיד קספב רמאנ .. "םושרג וניברד

הער השאל וליפאו" ,הער וא הבוט ,השא לכל ,השאל ןישוריג ייוציפ םיקסופ ןידה יתב .2
,תדרומל הבורק איהש השאל ףאו ,שממ ןידה ןמ הלעב לע הרסאנ אלש ןמז לכ ,השרגל יוארש
יחש השאל ףאו ,ה"שת טבש ט"כ םוימ לודגה ד"היב לש ד"ספב רמאנ - "הרומג תדרומ אל ךא
םוימ ד"ספ - "תושיא ייחל ודצמ יותיפ היהש ןויכ ,םיסחי התא םייקש" ,ןיאושינב אלש התא
.א"ישת ןויס ח"כ

םיכלוה םהש השאל םיקספנה םייוציפה הבוגב יוטיב ידיל האב םירקמה ןיב הנחבהה
.הלודגו תכלוה ןיאושינה קוריפב השאה תמשאש הדימב םיחתופו

לדבהה ...טג תתל לעבה תבוחמ ןיאש םוקמב םג אוה (.ו.ז - ןישוריג ייוציפ לש) הז גהונ"
עגונב קר אוה ,תידדה המכסה ךותמ ןתינה טגל ... טג תתל לעבה בויח לש םירקמב םייקה
הרקמבו" ו"טשת ולסכ 'ג םוימ ד"ספב הפיחב ירוזאה ינברה ד"היב עבוק - "םייוציפה הבוגל
לעבה תלוכי לש םומיסקמב ויהי םייוציפהש ךירצ (.ו.ז - ןישוריגל) ךכל תמרוג השאה ןיאש
.תשרגתמה השאה לש םויק ייח לש תורשפאבו

ירבדכ ,םירוטפ טג לבקל הצרתת השאהש ךכ ידיל איבהל המגמב עבקנ םייוציפה הבוג .3
התוא סייפיש" ז"בדרה ירבדכו ךכב תיצרתמ התיה התומכ השאש םיניינעבו םירבדב ש"בירה
יח צ"ב ברה ,צ"לשארה ,ר"הרה תנקסמכו "סייפתהל הליגכ רשא םישנה ךרדש םירבדב
ינברה ד"היב רבח ,היאדה הידבע ברה ."הנוצרמ טג לבקל השאה סייפתתש ידכ" ,לאיזוע
רשא דע התוצפל לעבה לע ןכל ,טגב השאה בייחל ןידה ןמ ןיאש ינפמ" יכ ,ריהבמ לודגה
תיצרתנ" אהתש "בוטה הנוצרמ םיכסתש דע התוצפל .א .ז םייוציפ תועמשמ יכ ...םיכסת
."שרגתהל תמאב

,(סחנפ תעבג) ורשע ,לעבה לש ילכלכה ובצמ ןובשחב איבהל שי םייוציפה הבוג תעיבקב .4
תדימ" ,"לעבה תלוכי" ,"התבותכ לפכ דע לודג רישעבו ,התבותכ לע תותש תפסות לש הבוגב"
."שוכרה לדוגל םאתהב "ושוכר תכרעה ירחא םייוציפה

הארמ יפל ,םינותנה לכ םע בשחתהב םייוציפה רועיש עבוקש אוה ד"היב רבד לש ופוסב םלוא
,ד"היב תעד לוקיש יפל ,(לאיזוע יטפשמ) ןיד תיב יניע תואר יפל ,(ש"בירה) ןידה תיב יניע
."טפושהו ןיידה יניעב הארי רשאכו ,יניידד ,אדושב יולת הז ירהו"


השאל ןישוריג ייוציפ לש גהונל יתכלהה סיסבה
גהונ לש יתכלהה וסוסיבל רשאב םירוריבהו םינוידה ובר םיינברה ןיד יקספבו תובושתב
.השאל ןישוריג ייוציפה

:םהו ,יתכלהה מ"ומהמ ונילעהש יפכ הז גהונל םייתכלהה תודוסיה תעברא תא ררבנו ןיחבנ
ההשש רחאל ותשא שרגל שקיבש לעב יבגל רקיעב הנושארל הררבתנו הררועתנ היעבה .1
תונביהל ידכ תרחא השא ול תאשל לכויש ידכ השרגל הצורו ול הדלי אלו םינש רשע התא
.היברו הירפ תווצמ םייקלו הנממ

הוצמ ףא ,הוצמ םייקל לכוי לעבהש ידכ ,םירוטפ טג השאה לע ףוכל ןיאש ואצמ לארשי ינבר
ותשא תא סייפיו ונובשח לע תאז השעי הוצמה םויק לע רדהמ לעבה םאו ,היברו הירפ לש הבר
.טגה לבקל הצרתתש דע

שי יכ ,ולעהו שי היברו הירפ תוצמ םייקל לעבל רשפאל ידכ ואב השאל םייוציפה םא םלוא
זבזבמה" אינתדכו הוצמ םויק לע זבזבל ןידה יפל רתומש םוכסל םייוציפה הבוג ליבגהל
הלבגה םלוא , "תוירבל ךרטצי אמש (י"שר - ויסכנבש) שמוחמ רתוי זבזבי לא (י"שר - םיינעל)
לעב אסיג ךדיאמ .המכסהב ןישוריג לש הרטמה תגשהל םכרע לכ תלטבמ םייוציפ לש וזכ
לכב התוצרל בייוחמש היה ה"מגר תריזגד םילודגה ןמ דחאל בותכ" יכ ,ןייצמ סחנפ תעבגה
תעד ימנ הארנ ןיא" יכ ףיסומו ,וז תעד החודו ,"הוצמ םוקמב רזג אלד ד"מל וליפא ול רשא
וטאד א"פ וליפא ,התבותכ ידכ קר ביוחמ ןיאד (רזעה ןבא ,אנינת ארודהמ ,הדוהיב עדונ) ב"נ
."'וכו אוה ןכ םימכח תודמ לכב הזב ךייש אל יאדוד א"זד ,הל ילת ירנידד אבקרת

הירפ תווצמ דעב ורשע ךרע יפל ןתיל יואר המכ ןירעשמד אלא" םכסמ "סחנפ תעבגה" לעבו
הל ןתיל בייוחמש כ"ג אוה רועישה הזו ,וכרע יפל אלא השע תוצמב יולת רבדה ןיאד ,היברו
."התואפרל אפור ןמדזמ היה םא הז ןתיל בייוחמ ירהד ,ו"פ תוצמ לוטיב ןיא הזבו ,התוצרל

אל ףא ותשא שרגמל הפי וחוכש ,רחא יתכלה רבסה הלעמ "םהרבא תא הדפ" לעבה .2
םלשל לעבה לעש תשוב ימד םה םייוציפה ימדש אוהו ,ו"פ תוצמ םייקל שקבמש םעטמ
.וירבד םה הלאו ,וילע לאשנש ןינעב ותבושתמ עטק איבנו .תשרגתמה ותשאל

,ןישוריגב תשייבתמה איה תאזה השאהש ,ןדיד ןודינ אוהש תשייבתמה ןידב םרב"
דצמ הריטעמו תולעמה תברו הבושח השא איה תאזה השאהש יתעד תוינעל הארנ
תרקע איהו לודג רישעו בושח םדא אוהש ,הלעב תלעמ דצמ הברתנ התלעמ םגו המצע
תשובו לודג ןויזב הל יוהו ךלמ לכיהמ הדרפיהב ולא ןישוריגב תשוב הל עיגמו תיבה
תשייבתמה יפל לכהד הברה ןוממ הל תתל ב"מ הל (ךירצ) הכירצ הפוגד הרעצו הבורמ
,השע תוצמ םייקל םא יכ השייבל ןיוכמ אל הלעבד םגהו ,הבושחו הלודג השא איהש
...ושייבל ןיוכיש לע תשובה לע ןיבייח ןיא ,א"כת ןמיסב ל"ז (מ"וח) רוטה קספ אד ןוגכו
,וז תשוב הל השע השע םוקבו ותביסבו ודי לע אוה התשוב םרוגהש ןויכ ,םוקמ לכמ
בותכ רבכ ...תשובה לש םימדה ךרעו ...תשייבתמה יפל תשובה םלשל (וילע) הילע
לכה ,תשובה ןימש דציכ ל"זו ד"ה הלותב הרענד ב"פב ם"במרה וניבר ירבדב שרופמו
ןיאורו טקנ ם"במרהו ('כ ףיעס ,ז"עק 'יס ,ז"עהא) רוטהו ....שייבתמהו שייבמה יפל
ןינעה אוביש ידכ ושעי תאז ...םינייד 'ג םיבר ךירצ תאז אמושד והל יריבסד ...םיניידה
הל השקש ...תשובה לע הסייפל ...ןוממה סויפב השאה הצרתתש ןיינעב הושה קמע לא
הז םוכסו ...ןישוריגה תאזמ ימלכת אלו ישובת אל הילא ורמאתש ו"ה ב"ממ התדירפ
דבלמ ל"ז םיקסופה ש"מכ התשוב םושמ תאז ותשאל ןתיל הלעב בייח המ ךס הלעיש
"...התבותכ םוכס

השובה ינפמ" תשרגתמל סויפה תבוח לע רשילא לואש בקעי ברה ,םילשורי לש הבר קספ ןכו
,דע ןמיס "ינושרג תדובע"ה לעב לע ךמתסמ אוהו ,"הל םרג אל אוהש םגה ,השייבתנש
אלד ,סנק םלשל רזוחל בייחו ,םהיניב סנק םוש לע הנתוה אלו רדוס ןינקב ומרגנש ןיכודישב
תואר יפל שייבתמה סייפל םיניד יתב לכב םיקסופש םירבדב וריבח תא שייבמה ןמ ערג
.ןכש לכמ השרגמש האושנב ,תשוב ימד םינד תכדושמב םאו ,שייבתמהו שייבמה יפלו םהיניע

םיסכנהש החנהה םייוציפה בויחל סוסיבכ השגדוה לארשי-ץראב תינברה הקיספב .3
הקלח תא המרת השאה .ושכרנ גוזה ינב ינש י"ע ןוכסחו למעב ןיאושינה תפוקתב ושכרנש
ילואו קלח לבקל תססובמ העיבת השאל הל שי הליבחה הדרפתנשמו .םיסכנל איה הפתושו
ןיא" ,יכ .הלמעמ הקלח השאל ריזחהל אופא םיאב ןישוריגה ייוציפ .םיסכנב הווש ףא
הלמע ,הדבע איהש ,אוה רורב רבד ירה ...קשמ(ה) תקזחהו חותיפב לודגה הקלחמ םלעתהל
איבהל שי ,םייוציפה הבוגל רשאו" "הזב היתוחוכו הצרמ בור העיקשהו קשמה תא החתיפו
בייחמה ןידה יפלש םגה ,הלעב קסעב היתוחוכ בטיממ העיקשה השאהש הדבועה תא ןובשחב
יצח תא השאל תתל הז ללגב דוסי ןיא ,(תאזכ הנקת הנקית אל תישארה תונברהש ןמז לכ)
בושח םרוגכ ,וז הדבוע ןובשחב איבהל שי ןפוא לכב ירה ,הושב הוש ףתוש ןידכ שוכרה
ןידה יתב לכב גוהנה יפכ ,ןישוריג לש הרקמב השאל םלשל לעבה לעש םייוציפה הבוג תעיבקב
."ץראב לארשי תסנכ לש

יצח תלבקמ" השאהש ןויכ ,יכ ,לודגה ינברה ד"היב עבוק ח"ישת ןויס ו"ט םוימ ןיד קספב
ןיד קספבו ,"םייוציפב ךכ לע ףסונ ובייחל םוקמ ןיא רבכ ,וליבשב ראשנ יצח קרו שוכרה לכמ
לעבה תנעט איה ןישוריגה תליע רשאכ יכ" ,לודגה ינברה ד"היב בתכ מ"שת ולסכ ד"י םוימ
ןידה יתב םיגהונ ,התמשאב אל האב השאה תלחמשכו ,היברו הירפ תווצמ םייקל הצורש
תיצחמ הל ןתיש ,ד"היב תעד לוקיש יפל ...התבותכל ףסונב םייוציפ םלשל לעבה תא בייחל
טפשמה תיבמ הלביקו העבת רבכ השאהש ...הרקמב םלוא .הזל בורקה יוושמ וא ,ושוכר
תא םגו שוכר יצח םג הל ןתיל לעבה תא בייחל םוקמ ללכ ןיא ,שוכרה תקולח לע הטלחה
"...הלוכ גוזה לש הרידה

.שוכרה לש הווש הקולחו םייוציפ אילת אהב אה

לש סוסיבכ גהונה לש בייחמה חוכה עיפומ לארשיב ינברה ד"היב לש ןידה יקספ בורב .4
גהנמ םייקל אתעדא התוא אשונ םתס השא אשונה לכ" .השאה לש ןישוריג ייוציפ דסומה
."ומוקמ

- תשרגתמה השאה תבוטל םייוציפ קוספל אוה לארשי-ץראב ןידה יתב לכ לש גהנמה הנהו
קוספל םיגהונ ,ץראב םג ונגהנה ןכש ,ה"שת טבשב טכ םוימ לודגה ינברה ד"היב עבוק
אוה לארשי ץראב ןידה יתב גהנמ ,רבדב ךרוצ שישכ םייוציפ רותב הלעב שוכרמ קלח הנמלאל
ףסונב םייוציפ םלשל לעבה תא בייחל ןידה יתב םיגהונ ,ותשא תא תוצפל לעבה תא בייחל
.התבותכל

םייתכלהה םיקומינה תא ורריב אלו בייחמה גהונה תדבוע תא ןייצל ופידעה םירקוח םג
.הז גהונ לש ודוסיבש

.ותוא םיקזחמו גהונה לש ותווהתה םיריבסמ םייתכלהה תודוסיה רוריב םלוא

1973 ג"לשת גוז ינב ןיב ןוממ יסחי קוחו ןישורג יוציפ לש גהונה

ילויב 24) ג"לשת זומתב ד"כ םויב תסנכב לבקתנש 1973 - ג"לשת ,גוז ינב ןיב ןוממ יסחי קוח
קוספל גהונב שומישה תחופו ךלוה םיינברה ןידה יתבבש ךכל ירקיעה םרוגה אוה - ( 1973
רבכ השאהש הרקמב יכ ,ט"לשת תנשמ לודגה ד"היב לש ןיד קספב רמאנש יפכ ,ןישוריג ייוציפ
תא בייחל םוקמ ללכ ןיא ,הושב הוש שוכרה תקולח לע הטלחה טפשמה תיבמ הלביקו העבת
.תלבקמ איהש שוכרה יצחל ףסונב ןישוריג ייוציפ םג השאל ןתיל לעבה

לש רדסהה לע ףידע ןישוריג ייוצפ לש גהונה םירקמ הברהב .ינש רוהרהל םוקמ שי ןיידעו
החפשמה ,תילארשיה הרבחה יאנתל רתוי םיאתמו (םיסכנ ףותיש) םיבאשמה ןוזיא
רחאלש םינש רשעכ דע םימייקתמ ןישוריגה בור .םיסכנ תעפושמ הניא תעצוממה תילארשיה
תוחפשמה תובר הז תמועל .שוכר רובצל הקיפסה םרט החפשמהשכ ,גוזה ינב לש ןיאושינה
ול החיטבמה הרבחב הדמע ,עוצקמ שכור ,םלתשמ ,דמול לעבה ןיאושינה ייח ידכ ךות םהב
לעבל חיטבהל תנמ לע החפשה םויק לועב תאשונ ,תדבוע ,הלמע ותשאשכ ,ןתיא ילכלכ דיתע
ןיא ןכש ,הנותחתה לע הדיו אצת איה ןישוריג לש הרקמב הנהו ,בוט רתוי דיתע החפשמלו
תודבוכמ תואלמג הובג רתוי הדובע רכש ,תויוארה תויוכזב וליאו הקולחל םיבורמ םיסכנ
.הלחנו קלח השאל הל ןיא תרפושמ םייח תמר

םיבאשמה ןוזיאב הקלחל ףסונב תשרוגמל םייוציפ קוספל ד"היב לוכי הלאכ םירקמב אקוד
.םילדה

רשאמ רחא ,ןוממה יסחי רדסה לע גוזה ינב ונתה םהב םירקמב םג םישקבתמ ןישוריג ייוציפ
תושעל םוקמ שיו ןישוריג ידיל האבהב דחוימב םשא לעבה םהב םירקמב וא ,םיבאשמ ןוזיא
.הל םרגנש ןויזבהו לבסה לע השאה תא תוצפלו קדצ

גוזה ינב תאבהל רישכמכ ולקשמו ותושימג איה ןישוריג ייוציפ לש דסומל הריתי הלעמ
.המכסהב םהישוריג רדסהל

םייתדה ןידה יתב ידיב תקפסמ תוכמס ריאשמ 13 ףיעסב ג"לשת ,גוזה ינב ןיב ןוממ יסחי קוח
.ךכב ךרוצ שישכ ןישוריג ייוציפ תקיספב ךישמהל ידכ