ןידה תיב לש יממעה יפואה

(ןייטשקיד) ןקייד 'פ

חכשת ,בס יניס
תורעהה אלל ספדנ

:רמאמה ןכות
קדצל הבורע אוה םיניידה רפסמ
דחא ןיידב גרהנ חנ ןב
ארקמב ןידה יתב
טפושל תושרדנה תונוכתה
?לארשיב ויה תונטק תוארדהנס המכ
הנקסמה

רתוי בושח הז רבדו ,קדצ טפשמל הבורעה אוה םיניידה רפסמ יכ הלוע הנשמה ןמ :תיצמת
.םיניידה לש םהיתועידי רשאמ

.םינייד ,ןיד תיב :חתפמ תולימ


קדצל הבורע אוה םיניידה רפסמ
עירכמ ךרע היה תודהיבש ,חכוויהל ידכ א"פ ןירדהנסב תונושארה תוינשמה עבראב ןייעל יד
- תוימורת תודמ ילעב ויהי םיניידהש יאנת ונתהש יפ-לע-ףאו .ןידב םיבשויה םיניידה רפסמל
תויהל רשכ םדא לכ ןידה יבגלש ,התייה הסיפתה .ירפסמה דוסיה לע אקווד הדפקהה התייה
אלקשב ופתתשהש ,תועדה רפסמב איה תובישחה רקיע ,קדוצ ןיד קספ אציש ידכו ,ןייד
.אירטו

הפקשהה .םיניידה רפסמב םא יכ ,ויתולוגסב ,ןיידה תוישיאב הברה תניינעתמ הנניא הנשמה
אלא ,םיניידה םה ימ - יתוכיאה דוסיה לע שגדה תא דימעהל תרתוח הניא תיטרקומדה
תונוכנל ,ןידה תקדצל תיתימאה הבורעה הווהמ םהיתועד תא םיעיבמה םיניידה רפסמ
.לארשיב ןידה תכרעמב ינשה טוחכ רבוע הז וק .תויטפשמה תונקסמה

ידיחי ןד ןיאש ,ידיחי ןד יהת לא" :(ח"מ ,ד"פ תובא) רמאמה רסמנ יסוי 'רב לאעמשי יבר יפמ
."דחא אלא

,םיניידב תוברהל רחבומה ןמ הווצמ ,רמולכ ,םיניידל הבוט הצעכ רמאמה תא ושריפ םימכחה
השעמל יכ םאו .תודהיה תתתשומ םהילעש ,םיירסומה תונויערה דחא תא אטבמ אוה לבא
הל שיש ,תלבסנ העפות אלא וז ןיא .יוצרל בשחנ רבדה ןיא לבא ,דחא טפוש לש ןויד םיריתמ
ןויער ותואו ,תקדצומ איה ןהבש תומיוסמ תוביסנב קר וא ,הרירב ןיאב ,קחדה תעשב םוקמ
.(ה ,ג ילשמ) 'ןעשת לא ךתניב לאו' :קוספב (ד"ימ ,םש) יארוהנ יבר אטיב

.(ב ,ז ןירדהנס) "ןלוכ ראווצב יולת רלוק ,ןידב םיבשויש הרשע :ל"ביר רמא"

יכיה יכ :רמא ,בר יבמ ןנבר הרשע יתיימו ףינכימ ,הימקל אניד יתא הווה יכ אנוה בר"
,רמולכ .הרוקה ןמ הנטק תרוסנ ונעיגיש" :י"שר שריפו ,(םש) "ארושכמ אביש 'ייטמילד
."ילעמ ולקיו ,ונלוכ ןיב שנועה שלתשי העטנ םאש

םיטפושה בורבש ,ןויערה ויוטיב תא אצמ ןאכ םג לבא ,שנועה תלקה ןבומב ןויערה רבסוה ןאכ
.קדוצ רוריב ידיל רבדה עיגי

דחא ןיידב גרהנ חנ ןב
,הז םעטמו .דחא ןיידב התימ ןיד םירזוג םלועה תומוא לש ןידה ילעבש ,ונייצ לארשי ימכח
ןיידב ותוא םיטפוש - לארשי לש ד"יבב טפשנ חנ ןב םאש ,וקספ ,תוידדה לש ןורקיעה יפ-לע
.(ב ,זנ םש) "דחא ןיידב גרהנ חנ ןב" .םינייד ג"כ וכירצה אלו דחא

,זל ןירדהנס) אנינח רב אחא ירבד לע תכמתסמש הכלהב םג תיארנ ירפסמה דצה לש תובישחה
:ב"ה ,ג"פ ןירדהנס 'לה ם"במרבו .(דחאו םיעבש לש הלודג ירדהנסב םש םירומא םירבדה .א
השולשו םירשעמ ותחפי אלש אוהו ,רזוחו וצפח תושעל אצי ,קסע ול היהש ימ לכ"
וירבחב לכתסמ הז ירה - תאצל םהמ דחא ךרצוה ,םתבישי ןמז לכ דימת םיבשוי
."רחא אוביש דע אצי אל - ואל םאו ;אצי - השולשו םירשע םש וראשיי םא םיראשנה

ארקמב ןידה יתב
ינפל ודמע דע חצורה תומי אלו' :רעשב םיבשויה ,הדעה ישאר ,ריעה ינקז םינד ויה ללכ ךרדב
וליצהו' ;(דכ ,םש) 'םדה לאוג ןיבו הכמה ןיב הדעה וטפשו' ;(בי ,הל רבדמב) 'טפשמל הדעה
'ומוקמ רעש לאו וריע ינקז לא ותוא ואיצוהו' ;(הכ ,םש) 'םדה לאוג דימ חצורה תא הדעה
תא ריעה ינקז וחקלו ...הרעשה ריעה ינקז לא הרענה ילותב תא ואיצוהו' ;(טי ,אכ םירבד)
ותמבי התלעו ,ותמבי תא תחקל שיאה ץופחי אל םאו' ;(חי-וט ,בכ םש) 'ותוא ורסיו שיאה
םש) 'םינקזה יניעל וילא ותמבי השגנו ..וילא ורבדו ,וריע ינקז ול וארקו ..םינקז לא הרעשה
,אכ א"למ) 'וריעב םיבשויה רשא םירוחהו םינקזה וריע ישנא ושעיו' :תובנ השעמ ;(ט-ז ,הכ
'םידע :םינקזהו ...םעה לכ ורמאו ...ימע ינקז דגנו םיבשויה דגנ הנק :רומאל ךנזא הלגא' ;(אי
.(אי ,ד ,ד תור)

טפושה םא יכ ,ןיד תיב רותב טפושה ושוריפ ןיא (ט ,זי םירבד) 'םהה םימיב היהי רשא טפושה'
.ןונ ןב עשוהי ,וניבר השמ היה ןכו ,םעה לש ןוילעה

הלא לכ - םיכלמה ךכ רחאו ,איבנה לאומש דע עשוהי ירחא ומקש ,םיעישומה - םיטפושה
.ןיד תיב םיבשחנ םניא לבא ,טפשמ םישוע

תוקלמה ןיד תא עצבמ אוה אלא ,ידיחי ןד טפוש ושוריפ ןיא - (ב ,הכ םירבד) 'טפושה וליפהו'
.ןידה תיב תטלחה יפל

קדצ קדצ' ;'ךתימע טופשת קדצב' :ומכ ,דיחי ןושלב תוננגוסמ הרותב תורהזאו תווצמ הברה
.דועו 'ךניע סוחת אל הפכ תא התוצקו' ;'ובירב רדהת אל לדו' ;'ךברקמ ערה תרעבו' ;'ףודרת

טפושל תושרדנה תונוכתה
,עצב יאנוש ,תמא ישנא ,םיהלא יארי ,ליח ישנא םעה לכמ הזחת התאו' :בכ-אכ ,חי תומש
.'תע לכב םעה תא וטפשו תורשע ירשו םישמח ירש ,תואמ ירש ,םיפלא ירש םהילע תמשו

.'םכישארב םמישאו ,םכיטבשל םיעודיו םינובנו םימכח םישנא םכל ובה' :גי ,א םירבד

:יסוי יבר יפמ
יופשו וינעו םכחש ימ לכ :ןיקדובו ןיחלוש (תיזגה תכשלבש ןירדהנסמ ,רמולכ) םשמ"
ןייד ותוא ןישוע ,ונמיה החונ תוירבה חורו ,בוט קרפו אטח אריו (לפשו :תרחא הסרג)
.(א ,ז"פ ןירדהנס ;ט ,ב"פ הגיגח אתפסות) "וריעב

:ףסוי בר יפמ
.(ב ,ול 'הנס) "םומ לכמ ןיקונמ ךכ ,קדצב ןיקונמ ד"בש םשכ"

:ןנחוי יבר יפמ
ילעב ,הנקז ילעב ,המוק ילעב ,הארמ ילעב ,המכח ילעב אלא ןירדהנסב ןיבישומ ןיא"
,הס תוחנמ) "ןמגרותה יפמ תעמוש ןירדהנס אהת אלש ,ןושל םיעבש ןיעדויו ,םיפשכ
.(א

:ז-ו 'לה ב"פ ןירדהנס 'לה ם"במר
ךירצו .ףוגה ימומ לכמ ןיקונמ תויהל םיכירצ ךכ ,קדצב ןיקונמ ןיד תיבש םשכ"
,שחל ינובנ ,הארמ ילעב ,המוק ילעב ,הביש ילעב םלוכ ויהיש שפחלו קודבלו לדתשהל
.ןמגרותה יפמ תעמוש ןירדהנס אהת אלש ידכ ,תונושלה בורב ועדישו

לכב היהיש ךירצ ,םירבדה ולא לכב ןהב ןיקדקדמ ןיאש יפ לע ףא ,השלש לש ןיד תיב
,תמאה תבהאו ,ןוממ תאנשו ,האריו ,הונעו ,המכח :ןה ולאו ,םירבד העבש ןהמ דחא
.הרותב ןה ןישרופמ םירבדה הלא לכו .בוט םש ילעבו ,ןהל תוירבה תבהאו

;רומא המכח ילעב ירה - (גי ,א םירבד) 'םינובנו םימכח םישנא' :רמוא אוה ירה
?תוירבל םיבוהא ויהי המבו ,ןהמ החונ תוירבה חורש ולא - (םש) 'םכיטבשל םיעודיו'
;תוירבה םע תחנב ןאשמו ןרובדו ,הבוט ןתרבחו הלפש שפנו הבוט ןיע ילעב ויהיש ןמזב
לע םיקדקדמו תווצמב םירוביג םהש הלא (אכ ,חי תומש) 'ליח ישנא' :רמוא אוה ןלהלו
,האנ ןקרפ אהיו ,ער םש אלו יאנג םוש םהל אהי אלש דע ,ןרצי תא םישבוכו ןמצע
םקיו' :רמאנש ןיינעכ ,וקשוע דימ קושע ליצהל ץימא בל ןהל היהיש - 'ליח ישנא' ללכבו
יארי' ;וינע תויהל ךירצ ןייד לכ ףא וינע ונבר השמ המו ,(זי ,ב םש) 'ןעישויו השמ
ץבקל ןיפדור אלו ,וילע םילהבנ םניא םהלש ןוממ ףא - 'עצב יאנוש' ,ועמשמכ - 'םיהלא
ויהיש - 'תמא ישנא' .(בכ ,חכ ילשמ) 'ונאובי רסח' - ןוהל להבנ אוהש ימ לכש ,ןוממה
סמחה תא ןיאנושו תמאה תא םיבהוא ,ןתעדב ןמצע תמחמ ,קדצה ירחא ןיפדור
."לוועה ינימ לכמ םיחרובו

םהש םירבדה העבש וליפא םא ינהמתו ,טפושה לש תילאידיא הנומת תטטרושמ הלא תוכלהב
.ןתראפתו ןדוה לכב תואיצמב םשגתהל םינתינ - ןייד לכב הבוח

,לאידיאל הריתחו הפיאש רדגב איהש ,תורחא תודוקנב ןייצמ ומצעב ם"במרש ,ןייצל ינוצרב
- ואצמ אל םאש עמשמ ,שפחלו קודבל ,לדתשהל ךירצש אלא .תיחרכה-תינקווד הבוח הניאו
,הביש ילעב םניאש ,תונושלה בור וליפא וא ,ןושל םיעבש עדוי ונניאש טפוש תונמל רשפא
.דועו ,םיפשכ ילעב םניאש

?לארשיב ויה תונטק תוארדהנס המכ
:ןלהלד תורוקמה ךותמ גשומ לבקל רשפא ךכ לע
ךל ןתת םירטושו םיטפוש' :רמאנ המל ןכ םא ...ץראל הצוחבו ץראב תגהונ ןירדהנס"
ץראל הצוחב ,ריעו ריע לכב ןתוא ןישוע לארשי ץראב אלא ,(חי ,זט םירבד) 'ךירעש לכב
לע הווצמ ,'וטפשו ךיטבשל' :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .ןיכלפ ןיכלפ ןתוא ןישוע
.(י ,ג"פ ןירדהנס אתפסות) "וטבש תא ןד אהיש טבשה

םיתאמ :רמוא הימחנ יבר ,םירשעו האמ ?ןירדהנסל היואר אהתו ריעב אהי המכו"
.(ט ,א"פ ,םש הנשמ) "תורשע ירש דגנכ ,םישולשו

,ז"פ םש אתפסות) "לארשי ץרא לש תורייעב ויה השולשו םירשע לש ןיניד יתב ראשו"
.(א

םידעהו ןודנהו ,םיניידה ירטושו ,השולשו םירשע לש תורוש שלש הב שיש ריע לכ"
,השלשו םיתאמ :רמוא הימחנ יבר .ןירדהנס תושעל היואר ןהימוז יממוזו ןהיממוזו
.(ט ,ג"פ םש) "םיעבשו םיתאמ :רמוא יבר .וירבדכ הכלהו

הב ןיבישומ ןיא ,עומשל דחאו רבדל םינש הב ןיאש ריע לכ ":בר רמא ,הדוהי בר רמא"
םינש" :םש י"שרבו .(ב ,זי םש ארמג) "העברא הנביבו ,השלש ווה רתיבבו ,ןירדהנס
עדוי וניאש פ"עא ןושל םיעבשב ןיבמ אהיש - עומשל דחאו ,ןושל םיעבשב - רבדל
."בישהל

.העודי הלאש בשייל ידכ וב שיו םירבד לש םטושפ תא םלוה אוה ;תעדה לע לבקתמ הז ושוריפ
.תונושלה בור וליפא וא ,ןושל םיעבש עדי ןירדהנסה בורש רעשל השק ןכש

הנכת תא הריבעמ ם"במרה שוריפ יפל ,םנמא .הז ןיינעל הבורקש ,אתפסות ונינפל לבא
ןיעדוי םינש הב שיש ןירדהנס לכ" :(א ,ח"פ םש) אתפסותה ןושל וזו ,תונושלה תעידי תלאשמ
."המכח - העברא ;תינוניב - השלש ;ןירדהנס תושעל היואר - עומשל םיואר ןלוכו ,רבדל
.םינידהו תוכלהה תעידי לע היעבה לש הקמעל דרויה שוריפל ם"במרה י"ע התכז וז אתפסות

:(ו-ה 'לה ,א"פ םש) ם"במרה ןושל וזו

דחאו ,הלוכ הרותה לכב תורוהלו דמלל יואר דחא ,םילודג םימכח ינש הב ןיאש ריע לכ"
םיפלא הב שיש יפ לע ףא ,ןירדהנס הב םיבישומ ןיא - בישהלו לואשל עדויו עומשל עדוי
וז ירה - רבדל יואר דחאו עומשל יואר דחא :ולא םינש הב שיש ןירדהנס .לארשימ
ןירדהנס וז ירה - רבדל ןיעדוי העברא הב ויה ;תינוניב וז ירה - השלש הב ויה ;ןירדהנס
."המכח

תואיקבה תלאש לע םדוק ףיקשהל יוארה ןמו ,ונניינעל רתויב בושחה אשונל ונעגה ןאכ
,תולחנ יניד ,ןיקיזנ יניד ,תואוולה יניד ,רכממו חקימ יניד ,תושפנ יניד ומכ ,םינידו תוכלהב
.ם"במרה יפ לע ךכ רחאו ,ם"במרה דע רמוחה יפ-לע

.הז ןיינעב ללכ תעגונ הניא 'הזחת התאו' תשרפ

.םינובנו םימכח ויהי םיטפושהש תשרוד (...'םימכח םכל ובה') םירבד תשרפ

.ח"ה ,ב"פ םש ם"במרב ,רזוח יוטיב ותואו ,"םכח" יוטיבה תא תטקונ יסוי יבר יפמ אתפסות

תא רידגמ אוה ןאכ ,ז"ה ,םש ם"במרב רזוח יוטיבה - "המכח לעב" יוטיבב שמתשמ ןנחוי יבר
."המכח ילעב" - 'םינובנו םימכח' גשומה

.םייחה לש המכחה גשומ יוטיב ידיל אב םהבש הארנ ,םירכזנה םיוטיבב קימענ םא

הכלהב אקווד תאז השוע אוהו ,תוכלהו םיניד תעידי לש גשומה תא ןאכ סינכמ ם"במרה קר
לכב תורוהלו דמלל םיעדויה םיינשב קר ךרוצ שיש קיידמ אוה ןאכו ,הנורחאב ונלצא האבוהש
ןירדהנס התוא - רבדמ אוה וילעש םומיסכמה הזו - העברא הלאכ ויה םאו ,הלוכ הרותה
.המכח תארקנ

הנקסמה
תב ,הנטק ןירדהנס התייה ינשה תיבה תפוקתב ןיד תיב לש יוצמהו ליגרה סופיטהש ,הארנ
,הדעה ינקז לש םהישרוי ויה םה .לארשי ץראב תובר תורשע הלאכ ויהו .השלשו םירשע
:ןהב ,םיניידל םידמעומה ןמ תושרדנ ויה תובר תונוכת .ארקמה תפוקתמ רעשב םיבשויה
םיחרוב ,האנ קרפ ,וקשוע דימ קושע ליצהל ץימא בל ,בוט םש ,תמאה תבהא ,עצב תאנש ,הונע
םיאיקב ,רמולכ ,המכח ילעב ,םינובנו םימכח תויהל םיבייח ויה םה .דועו ,לווע ינימ לכמ
םיעדויה םילודג םימכח העברא דע םינשמ קר םהמ ,םייחה תמכחב םימכחו םלועה תויווהב
בורהו הבורמ העד ילעבו הרותה תמכחב םיגלפומ וא ,הלוכ הרותה לכב תורוהלו דמלל
ןבומב יממע היה דוסיה ,רמולכ - תוכלהבו הרותה תעידיב םינייטצמ ויה אל םהב עירכמה
.עירכמה רבדה ויה תובוטה תודימהו ,תונדמלה

תמכח יפלכו תונדמל יפלכ ילמרופה ןויוושה ,ןידה תיב לש יממעה יפואה תא - עבוק הז בצמ
יבגל .תופוקתה ןתואב לארשיב ןידה תיב לש יממעה יפואה תא ןייצמה רבדה והזו ,הרותה
.הז ןבומב ןביט לע תוקיפסמ תועידי ונל ןיא - השלש לש ןידה יתב יבגלו הלודגה ןירדהנסה
יבגל םיטפושה ןיב ןויווש ,יממעה דוסיה םהב םג טלוש היה רבד לש ורקיעב יכ ,קפס ןיא לבא
טפשמה ידוסי" קאלוג רשא האר) תוימינפה תודימה לשו ירפסמה דוסיה לש השגדהו ,תונדמל
.(9 'מע ,ג"פרת ןילרב "ירבעה