המודא הרפ ןיינעב םיקודצהו םישורפה

קוק .ח .ש

ב"ישת 'ל יניס
תורעהה אלל ספדנ

:רמאמה ןכות
.שמש ברועמ אוה ןהכהש עדונש הרקמב קר וא ,עובק גהנ היה ןהכה תא אמטל גהנמה
.דבלב התפירשב וא הרפה השעמ לכב התיה הדיפקה
.ןהכה תא ןיאמטמ ויה האמוט וזיאב
?יקודצה ןהכה לש ונזא ז"ביר םרצה
.הרמב המודא הרפ לע ווטצנה

םיקודצה ןיב ויהש םינושה םילדבהה תא איבמו המודא הרפ ןיינעב קסוע רמאמה :תיצמת
.המודא הרפ יוויצל רוקמה תא איבמ ןכו .הז ןיינעב םישורפהו

.םיקודצ ,םישורפ ,םיקודצו םישורפ ,המודא הרפ :חתפמ תולימ

,המודא הרפל עגונב לדבהה םג אצמנ ,םישורפהו םיקודצה ןיב ויהש םינושה םילדבהה ןיב
תישענ איה שמש יברועמב ורמא םיקודצהו םוי לובטב הרפה השעמ ורישכה םישורפהש
הרפהש ,םידיפקמ םישורפה וליחתה ,"םיקודצ לש ןבלמ איצוהל ידכ" וא "םיקודצה ינפמ"ו
ידכ ,הרפהב לפטמה ןהכה תא אמטל וגיהנהו .שמש ברועמב אלו םוי לובטב אקוד השעת
שרופמ הז רבדו .ושמש בירעהש ינפל הרפה תא תושעלו םוי ותואב לובטל חרכומ היהיש
:הנשמב

יברועמב םירמוא ויהי אלש םיקודצה ינפמ הרפה תא ףרושה ןהכה תא ויה ןיאמטמו"
,תחא לובט לודג ןהכ ישיא ול םירמואו םהידי וכמס" ,(ז ,ג הרפ) "תישענ התיה שמש
.(ח םש) "גפתסנו הלעו לבטו דרי

:םהילע ריעהל יתרמאו םכרצ לכ וררבתנ אלש םיטרפ המכ יתאצמ הז ןיינעב הנהו

 


עדונש הרקמב קר וא ,עובק גהנמ היה ןהכה תא אמטל גהנמה
.שמש ברועמ אוה ןהכהש
ןושלמ עמשמ ןכו .םיקודצה תפוקתב עובק גהנמ היה הזש הארנ ,הנשמה ןושל תוטשפמ
וב אצויכו ץרשב הרפה תא ףרושה ןהכה תא ןיאמטמ ינש תיבב ןיד תיב ויה ךכיפל" :ם"במרה
ןמ אל םחור לע הלועהמ םירומש םידזה ולא ירבד לטבל ידכ ,הב קסוע ןכ רחאו לבוטו
,הרפה יניינעב (ג קרפ ,הרפ) אתפסותב רפוסמל בל םישנ םא לבא .(די ,א הרפ תוכלה) "הלבקה
עדונשכ קר ותוא ןיאמטמ ויהש רבתסמ רתויו ,עובק גהנמ היה הז םא ,ונבלב קפס הלעי
.שמש ברועמ ןהכהש

ותא ונד השעמה רחאלו שמש ברועמב הרפ השעש יבאיפ ןב לאעמשי לע רפוסמ אתפסותב
לע ער םש ונא ןיאיצומ התוא ונא ןימייקמ םא" :ול ורמאש דע ,ותעד לע ןגה אוהו הילע
לובטב תרחא הרפ השעו הרפא תא ךפשו וילע ורזגו ."ויה תואמט םירמוא ויהש םינושארה
.םוי

ןב לאעמשי תא ואמט אל עודמ ,ןהכה תא אמטל עובק גהנמ היה םא ,הלאשה תררועתמ
ואמט אל ןכלו לומתאמ ותליבט תא ריתסה יבאיפ ןבש ,חינהל ונילע .הרפה תיישע ינפל יבאיפ
.שמש ברועמ היהש רבדה עדונ השעמה רחא קרו ,ותוא

אל יבאיפ ןבש עמשמ הזמש ,אתפסותב יבאיפ ןבב רמאנה "הרוה" ןושלל בל םישל יאדכו
הרפהש השעמל הכלה קספו הרוה לודג ןהכ רותב אלא ,שמש ברועמ אוהש רבדה תא ריתסה
:יבאיפ ןב לש ותעד תא ריבסמ (ה ,ג הרפ) הנשמה שוריפב ם"במרהו .שמש ברועמב תישענ
השעת םאו ,תקולחמ הזב ןיאו ,םוי ילובטב התושעמ יאנג רמאו ,הרהטב גילפה אוהש בשח"
."דבכנ רתויו לודג רתוי היהי שמש יברועמב

השעמה רחא אלא ,השעמה ינפל ותוא ואמט אל ,שמש ברועמ אוה ןהכהש ועדיש ףאש אצוי
לובטב תרחא הרפ השעו וילע ועיפשה תונושארה לע זעל תאצוה קומינבש דע ,הילע ותא ונד
.םוי

ןבב ולשכנש ןולשכה רחאל קר שדחתנ ןהכה תא אמטל גהנמה יכ ,רעשל הארנ היה ,הרואכלו
ושעש םינהכה תמישרב יכ ,רמאהל רשפא יא הז רבד ךא .םימכחה ןוצרכ אלש גהנש יבאיפ
.ןורחא יבאיפ ןב לאעמשי רכזנ (ה ,ג הרפ הנשמ) המודא הרפ

וב עדיו הרפה תא ףורשל אבו ושמש בירעהש דחא יקודצב השעמ" :אתפסותב רפוסמהמ םג
,ותוא אמט ושמש בירעהש עדי ז"בירש ינפמ קר יכ עמשמ ,ותוא אמטו "יאכז ןב ןנחוי ןבר
.ועדי אלש ןויכ ותוא ןיאמטמ ויה אל םירחא ןכו .ותוא אמטמ היה אל העידי אלב לבא

םוי ברעב לודג ןהכה תא עיבשהל ,הפוקת התואב וגהנש גהנמהל הז גהנמ תומדל ןיאו
היה אלש ,ןהכב םג ןכ וגהנש ,(ה הנשמ ,א קרפ אמוי) תרטקה השעמב הנשי אלש םירופכה
,טי םש דומלת) "ןיכובו םישרופ ןהו הכובו שרופ אוה"ד אהמ חכומדכ .וילע ששח םוש םהל
.(ז ,א םירופיכה םוי תדובע 'ה) ם"במר הוושהו .(ב

 


.דבלב התפירשב וא הרפה השעמ לכב התיה הדיפקה
ינשמ הדפקהה רקיעש עמשמ ,"הרפה תא ףרושה ןהכה תא ויה ןיאמטמ" :הנשמה ןושלמ
.הרפה השעמ ראשב אלו הרפה תפירשב אלא התיה אל םידדצה

בתוכ ם"במרהו .הרפה השעמב הדובעל הדובע ןיב לדבה ונאצמ אל םישורפה תעדל עגונב הנהו
שדקלו הרפה השעמל םירישכ םוי ילובט ויהש ףוס דעו הלחתמ הרפב ןיקסועה לכ" :שרופמ
ללכ רבתסמ אלו .(גי ,א הרפ 'ה) "ןשמש בירעה אל ןיידעש יפ לע ףאו הרפאמ תוזהלו
.היתודובע ראשל הרפה תפירש ןיב ולידבה םיקודצהש

'ר ,דימ ליבטי רמוא רזעילא 'ר תאטחל הכתחש תרפופש" :(ד ,ה הרפ) הנשמהמ חכומ רבדהו
'יעו) "םיקודצל ארכיה" םושמ הזש ,שרופמ (א ,גכ) הגיגחבו ."ליבטיו אמטי רמוא עשוהי
ןכש לכמו םילכ תאמוטל עגונב םג ודיפקה םישורפהו םיקודצהש ,אצמנ .(הנשמה ישרפמב
.הרפה השעמ ראשב ודיפקהש

רשא הנשמ התואבש ,רבדל היארו .הפירשב הרפה השעמ לכ תונכל םגהנמ היהש הארנו
:היאר דועו ."תישענ התיה שמש ברועמב" אפיסב רמאנ ,"הרפה תא ףרושה" רמאנ אשירב
הנשמבו ."םידגב ןיאמטמ ףוס דעו הלחתמ הרפב ןיקסועה לכ" :רמאנ (ד ,ד םש) הנשמב
אלש ירה ,"םידגב אמטמ ריעשה תא חלשמהו םירפו הרפ ףרושה" :רמאנ (ג ,ח םש) תרחא
.קסעתמה ןיבו ףרושה ןיב ולידבה

:(די ,א םש) בתוכ אוה תאז לכב ,"הרפה תא ףרושה" הנשמה ןושל קיתעמ ם"במרהש ןיינעמו
."שמש יברועמב אלא רשכ הרפה השעמ ןיאש ,םירמוא ויה םיקודצה"

יאכז ןב ןנחוי 'ר ןיינעב ובתכש אתפסותה ישרפמ ירבד יניעב םיהומת ,הז רוריב רחאלו
רקובבו המח העקש דימו ,םויב המד הזהו ברעל בורק הטחשו יקודצ ותוא ןווכתנש" :יקודצהו
א"רגה םג .(אנליו ס"שבש "םירוכב תחנמו בהז רז") "הלוספ הלילב התפירשש ,הפרוש היה
רחמל הפירשו םויה האזהו הטיחש היהיש ידכ המחה תעיקשל ךומס טחש" :הז ןיעמ שריפ
היהת האזההו הטיחשהש ודיפקה אל םיקודצהש ,םהירבדמ עמשמ ,"םיתניב ושמש בירעיו
.תורוקמהמ ןכ הארנ אלש ונררב רבכו ,הפירשה לע קר ודיפקהו שמש ברועמב

הזב הטחשל ןווכתנ ימנ יא" :"םירוכב תחנמו בהז רזב"ש ינשה שוריפה תעדה לע לבקתמ רתוי
םרוקמ םישורפה ינש) "התושעל םיכסה רקבבו בירעהו התע התושעל לוכי יניא רמאו ,םויה
בירעהש רחאל הרפה השעמ לכ תושעל לדתשה יקודצהש ונייה ,(ח ,ג הרפ ש"רבש ההגהב
.ושמש

רתסב ולבט ,םתעדל םיטונהו םיקודצה :הטושפ רתוי ךרדב ןיינעה תא שרפל רשפא ,יתעדלו
םוי ותואב םשמש בירעהו דוסב הליבטה תא ורמשו ,הרפה תיישעל ועבקש םויה ינפלש םויב
ןנחוי 'רל רבדה עדונ ךכ .דעומ דועב רבדה עדונ םיעודי םירקמב ךאו .הרפה תושעל ואב רחמלו
.רבדה עדונ ז"בירל קר יכ ,"ז"ביר וב עדיו" ןושלה קדקודמו .יאכז ןב

 


.ןהכה תא ןיאמטמ ויה האמוט וזיאב
םהידי וכמס"ש ,קר רכזנ .ותוא ןיאמטמ ויה האמוט וזיאב רכזנ אל (ח הנשמ םש) הנשמב
בור וחיכוה ןאכמו ,"וילע וידי יתש ךמסו" קר רכזנ יקודצהו ז"ביר ןינעב אתפסותב םגו ,"וילע
ידגב תאמוטב ונייה ,ןנברד האמוטב קר ואמטש ,תומוקמ המכב 'סותה ילעבו הנשמה ישרפמ
ואל"ד טושפ רבדכ ובתכ (איצוהל ה"ד ,א ,ב אמוי) 'סותהו .תאטחל סרדמ םהש שדוק ילכוא
."יאה ילוכ הב ילזלזמ יוה אלד ,היל ומטמ אתיירואד האמוטב

שרפמ י"שרש ,םיריכזמ (ןיאמטמ ה"ד א ,גכ םשו .ןנואה ה"ד א ,אכ הגיגח) 'סותה הז תמועל
.וז העד וחד 'סותהו ץרשב ותוא ןיאמטמ ויהש

:בתוכ אוה .י"שרכ שריפ ם"במרה םגש ןיינעמו

הנשמה שוריפבו .(די ,א הרפ 'ה) "וב אצויכו ץרשב הרפה תא ףרושה ןהכה תא ןיאמטמ"
."הזל המודש המ וא הדנב וא ץרשב (עוגנל=) עגונל ומכ והואמטי" :בתוכ (ח ,ג םש)
ןמ דחאב הב ןיקסעתמה ןיאמטמ םולשה םהילע םה ויהו" :םירורב רתוי םירבדבו
.(ז הנשמ ,םש) "ברע תאמוט ןתאמוט רשא תואמוטה

תרחא האמוט םש התיהש שרפל חרכוה המל ,וקומינו ומעט ם"במרה הליג םינורחאה וירבדב
יכ ,םיקודצל ארכיה ןיא שמש ברעה הב ןיאש ןנברד האמוטב יכ ,םיידיה תכימסל ףסונ
איה השדחה האמוטהש ןויכ ,םדוקה שמש ברעה םילטבמ םניא השדחה הליבטהו האמוטה
.שמש ברעה הכירצ הניאש האמוט

וסנכנו 'סותה ילעב ולפט רבכ ,םיקודצל ארכיה םושמ ןנברד האמוטב ןיאש ,וז הלאשב הנהו
'סותה בתוכ (א ,גכ הגיגח) דחא םוקמב .םינוש םיקוחדב

המ הרפ לש הלעמ אלו וישכע וב ןיעגונש המ האמוט התוא ןיששוח םיקודצה ןיאש יהנ"
םויב וב ועגנו ,אמטמ ה"ע עגמש םימכח ירבדל ןיאור לכה םוקמ לכמ ,'ז לכ וב ועגנ אלש
."םוי לובטב התושעל שיש 'ח

יעבד ונקת ןנברדמ אלא הניאש האמוטב םגש ,העד 'סותה איבמ (א ,אכ םש) רחא םוקמבו
.שמש ברעה

ואמטש ,ושריפו ,'סותה ילעב לש םיקוחדב סנכהל םהל אחינ אל י"שרו ם"במרהש הארנו
.שמש ברעה הב שיש האמוטב ותוא

תאטחל הכתחש תרפרופשד הנשמב ,יאנתד אתגולפ איה 'סותו י"שר לש אתגולפה תמאבו
:םש הנשמה שוריפב ם"במרה ירבד קיתעהל יאדכו .(ב תוא) ליעל ונרכזה רבכש

אוהו אמט ילכ תגרדמ הרהטב רמגנש פ"עאו ילכה הז תגרדמ ושע םהש רזעילא ר"או"
היהי תאטח רפא וא תאטח ימ וב םשו דימ ליבטה םאו ,שמש ברעהו הליבט ךירצש
הז ןהילא רמאנ ונחנאו ,ילכה הז שמש בירעה אלש יפל ראובמ הזב ןיקודצה תקולחמ
המ יפכ שמש ברעה והכירצנ אל הז לכ םעו ,הליבט ךירצו אמט תגרדמב אוה ילכה
יפל הז ונקיפסי אל עשוהי 'ר רמאו ,םוי לובטב רשכ הב הלותש המ לכו הרפהש ונראבש
קפס ילב לבא ,הגיגחב ראבתהש ומכ ןנברד הרזגב אוה אמט ילכ תרפרופשה תאזש
לא הב תמאתיש דע תאטחב הב שמתשיו ליבטי זאו תיתימא האמוט ילכה אמטי
.(םש ש"ר םג הוושהו) "םוי לובט ןלוכ תאטחה ינינע לכב שמתשנ ונחנאש םיקודצה

שמש ברעה הכירצש האמוטב ואמטש ןהכה תאמוט ןיינע תא ושריפ י"שרו ם"במרהש אצמנ
"םהידי וכמס" ןושלה קויד לע וכמס 'סותהו ש"רהו .ותומכ הכלהש עשוהי 'רד אבילא ונייה
.ותומכ הכלה ןיאש ףא ,רזעילא 'רכ שרפל וקחדנו אתפסותבו הנשמבש

 


?יקודצה ןהכה לש ונזא ז"ביר םרצה
:רפוסמ םש אתפסותב

,יאכז ןב ןנחוי ןבר וב עדיו ,הרפה תא ףורשל אבו ושמש בירעהש דחא יקודצב השעמו"
לובט דר לודג ןהכ תויהל התא האנ המ לודג ןהכ ישיא ול רמאו וילע וידי יתש ךמסו אבו
ול רמא .ךל הנפאשכל יאכז ןב ול רמא ,ונזאב ול םרצ הלעש ירחא ,הלעו לבטו דרי ,דחא
ינב ול רמא ז"ביר ינפל ויבא אב ,רבקב והונתנש דע םימי השלש ההש אל ,הנפתשכ
."הנפנ

ןמ ולסופל הנווכב יקודצה ןהכה לש ונזא תא םרצ ז"בירש ,םישרפמ אתפסותה ישרפמ בור
.הנוהכה

:םימעט המכמ יניעב הומת הז שוריפו
וזיאל ,הרפה תיישעמ ותוא עונמלו הנוהכה ןמ ולסופל התיה ז"ביר לש ותעדב םא
.לובטל וילע הווצו םדוק ותוא אמט הרטמ
ןהכ ישיא" :האנ הרמאב חתפו תובידאב התיה יקודצה םע ז"ביר לש ותחיש תלחתה
ז"ביר וילע לפנתה ,לבטו דריו לוקב יקודצה עמששכו ."לודג ןהכ תויהל התא האנ המ לודג
.ונזא תא םרצו
לבא (א ,צ אמק אבב י"שר הוושה) אמלעב הכישמ ןבומב םג שרפל םנמא רשפא "םרצ"
ידכ המיגפו המיגפ ןבומב שרפל ונילע זא ,המירצה ידי לע הנוהכה ןמ לוספיש הנווכהשכ
?הז דמעמב ,ז"בירל הזכ השעמ סחיל ןכתיה .(א ,ו תורוכב) ןרופצה תריגח
אלא ,רבד השע אל .ודגנ תונלבסב יקודצה גהנתה ,ז"ביר דצמ הרזומ הגהנה רחאל
תא וילע קידצה ויבאו הפוטח התימב יקודצה שנענ הז לעו ."ךל הנפאשכל יאכז ןב" :רמא
.רבדה ןכתיה .ןידה

םרצ ז"ביר אלש ,ונייה ,תעדה לע לבקתמה שוריפ ,אתפסותל א"רגה רואבב אוצמל יתחמשו
יאכז ןב" ול רמאו וילע םייאו ז"ביר לש ונזא םרצ יקודצה אלא ,יקודצה ןהכה לש ונזא
שי םרצש ריעהו (ה ,א אמוי ימלשורי) "ןברק ירויש"ב םג יתאצמ הז שוריפ ."ךל הנפאשכל
."ךשמ" ןבומב שרפל

ןיינעמו בר רמוח ףסא (218 'מע ,ג) "םינושאר תפסות" ורפסב ןמרביל ש"רהש יתאצמ בוש
ןייצמ אוה א"רגה שוריפ תאש ,רבדה אלפנ ךא ,א"רגה שוריפ םג איבמו וז אתפסותל עגונב
.הומת אוה המב שרפל אלב "דאמ הומת" שוריפ רותב

,(ו ,ד הכוס :ה ,א אמוי) ימלשוריבש העדה דוסי לע א"רגה שוריפ תא ןמרביל בשיימ קחודב
ןכלו הרפה תיישע ןמזב לספנ אלש אצמנ .םירופכה םוי לש יקודצה אוה הרפה לש יקודצהש
.הומתה ושוריפ א"רגה שריפ

אתפסותה ןיב .רכזנה ימלשוריה לע ךמס א"רגהש ,ןמרביל לש ותעדל םיכסהל יניעב השק
ימלשוריה ןמ היאר איבהלו דחי םמיאתהל ןיאו רופיסה יטרפב םייוניש המכ שי ימלשוריהו
תלסופה המירצ התיה אל המירצהש ימלשוריהמ היאר איבהל רשפא רתויה לכל .אתפסותהל
יקודצהש שוריפה ,ןמרביל תעדל םאו .ימל םרצ ימ ימלשוריה ןמ היאר לכ ןיא לבא ,הנוהכל
רבתסמ רתוי .ןכ שרפל ימלשוריהמ חרכה לכ ןיא ,"דאמ הומת שוריפ" אוה ,ז"בירל םרצ
ויה ילואו .ונרריבש םיקומינה םתוא ךותמ ,המצע אתפסותה דוסי לע ושוריפל עיגה א"רגהש
.םהילע דומעל וניכז אל ונאש ,םיקומינ דוע א"רגל

 


?הרמב המודא הרפ לע ווטצנה
רכזנ םהבש תורוקמה לע בגא ךרד ריעהל יתרמא ,םיקודצהו םישורפה ןיינעמ הז ןיאש ףא
.הרמב ווטצנ המודא הרפ לעש

ינפל דוע ,הרמב הרות לש תוישרפ תניתנ ןיינע ריכזמ הרותל ושוריפמ תומוקמ המכב י"שר
קח ול םש םש" בותכהל .הרמב לארשי ווטצנש תווצמה תא טרפמ י"שרש שיו .הרות ןתמ
וקסעתיש הרות לש תוישרפ תצקמ םהל ןתנ" הרמב :י"שר בתוכ (הכ ,וט תומש) "טפשמו
:בתוכ (ג ,דכ םש) "םיטפשמה לכ תאו"ל ."ןינידו המודא הרפו [םאו בא דוביכו] תבש ,םהב
"השמ בותכיו"ל ."הרמב ונתנש ןינידו המודא הרפו םאו בא דובכו חנ ינב ווטצנש תוצמ עבש"
םש) "תירבה רפס"ל ןכו ".הרמב ווטצנש תוצמו הרות ןתמ דע תישארבמ" :בתוכ (ד ,דכ םש)
רשאכ ושדקל תבשה םוי תא רומש"ל ."הרמב ווטצנש תוצמו הרות ןתמ דע תישארבמ" (ז ,דכ
תאו ךיבא תא דבכ"לו ."הרמב הרות ןתמ םדוק" :י"שר ףיסומ (בי ,ה םירבד) "ךיקלא 'ה ךוצ
םש רמאנש הרמב ווטצנ םאו בא דוביכ לע ףא" :ףיסומ (זט םש) "ךיקלא 'ה ךוצ רשאכ ךמא
."טפשמו קח ול םש

:(ב ,ונ ןירדהנס) דומלתה הרואכל אוה י"שר ירבדל ישארה רוקמה

תבשו ןיניד ןהילע ופיסוהו ,חנ ינב ןהילע ולביקש עבש ,הרמב לארשי ווטצנ תווצמ רשע"
רשאכ ביתכד םאו בא דוביכו תבש ,טפשמו קח ול םש םש ביתכד ןיניד ,םאו בא דוביכו
."הרמב ךוצ רשאכ הדוהי בר רמאו ,ךיקלא 'ה ךוצ

ןתנ הרמב"ש ןיינעה לכ .דבלב דומלתה ירבד דוסי לע בתכש המ בתכ י"שרש רשפא יא לבא
לכ תאו" קוספה .דומלתב רכז ול ןיא ,"םהב וקסעתיש הרות לש תוישרפ תצקמ םהל
קר "טפשמו קח ול םש םש" קוספל רשקמ דומלתה .הז ןיינעל רשקב ללכ רכזנ אל "םיטפשמה
.הרמב רמאנה לכ הז קוספל רשקמ י"שר וליאו "ןיניד"
הרפ" ףיסוה י"שר .רשע דחא אצמנ י"שר לש טוריפבו "רשע" רפסמה רכזנ דומלתבש רקיעהו
.דומלתב הרכזנ אלש "המודא

רוקמ אצמנ אלש ואלפתהו םירכזנה י"שר ירבדב ולפיט ,י"שר ישרפמ דוחייב ,םינוש םימכח
הרפ לעש העדה לע ל"זח ירבדמ תוריתס לע וריעהו ,הרמב ווטצנ המודא הרפ לעש י"שר ירבדל
ןיינע לכו לגעה ןווע לע תרפכמ המודא הרפש ,אצמנ םינוש םישרדמב .הרמב רבכ ווטצנ המודא
םויב ורמאנש תוישרפ הנומשה ןיב המודא הרפ תבשחנ (ס) ןיטיגבו .הרמ רחא היה לגעה
.ןכשמה םקוהש

אוצמל ומכחתהש שיו .י"שרב "המודא הרפ" םילימה תא קוחמל םימכח המכ םיטונ ןכל
שבתשנו "בא דוביכ" הנווכהו "א"כ" :תובית ישאר י"שרב בותכ היה יכ ,ורמאו שובישה רוקמ
י"שרש תומוקמה ינשבש ,וז "האצמה" ילעב בל ומש אלו ."המודא הרפ" תועטב ורתפו "א"פ"
אוה י"שרב "המודא הרפ" חסונהו .שרופמ "םאו בא דוביכ" םג אצמנ "המודא הרפ" ריכזמ
לבא ,וב םישקתמ םה ,הז חסונ םיאיבמ ךליאו ן"במרהמ י"שר ישרפמ לכ טעמכ יכ ,קיתע
.י"שר ירבדמ וקחמל םיזיעמ םניא

רוקמ היהש הרורב היאר .ונידיל עיגה אלש רוקמב שמתשה י"שרש ,חינהל םיחרכומ וננה
:בתכש הרפ תשרפל רילקה רזעלא 'ר טויפב יתאצמ ,הרמב הילע ווטצנ הרפש רכזנ ובש ןומדק
תוריתסל עגונב .י"שר םג שמתשה רילקה ינפל היהש רוקמ ותואבו ."רזג הקח הרממ"
י"שר םגו רילקה םגש ןיינעמו םיקלוחמ םישרדמ הז ןיינעב היהש רורב ,םירחא םישרדממ
,םינוש םישרדמ םהירבדב סינכהל םגהנמ היה ןכ יכ ,םהירבד םירתוסה םישרדמה םג ואיבה
םוקמבו ."הרפ ןב ףונט ןיבלהל הרפ רפא אבי" :בתוכ רילקה .הז תא הז םירתוס םהש ףא
םגו .'וכו "לוע הלע אל רשא ומא אבת ,לוע וקרפיו ול וחבזיו ,לועמל לגעב וממז םה" :רחא
המודא הרפ לעש ,העדל דוגינב הזש ,בל ומש אל םהינשו .(טי רבדמב) וז השרד איבמ י"שר
.הרמב ווטצנ