ת"ושה תורפסב הינידו תושפנ תגירה

קזב בקעי

א"לשת חס יניס
(ירבעה טפשמב ןישנוע ינידב קרפ)

:רמאמה ןכות
ןושאר קרפ
תושפנ תגירה יניינעב ת"וש :ינש קרפ
שנועה תוילכת :ישילש קרפ
קרממו רפכמ םרוגכ שנועה .א
("אתלימ רדגמל") העתרה לש תילכתה .ב
הריבעה תרמוחל יוטיבכ שנועה .ג
תוליקמ תוביסמו תורימחמ תוביסמ .ד
םקנה שגרל ימיטיגל ןקרופכ שנועה .ה
תויארה תומכ :יעיבר קרפ
ושנוע הצירש םשאנל ינמוה סחי :ישימח קרפ
םוכיס

.ת"ושה תורפסב תושפנ יניד תופקתשה :תיצמת
.המקנ ,שנוע ,תושפנ ינידב ןידה תיב תוכמס ,ת"ושה תורפסב תושפנ יניד :חתפמ תולימ

ןושאר קרפ
ןמוקמ דקפי אל תאז לכב ,ת"ושה תורפסב ידמל ןה תורידנ םידוהי י"ע שפנ תגירה לש תועפות
,םויא ,הבינג :ןוגכ ,םתולג תוצראב םעפל םעפמ םידוהי ורבעש תוילילפ תוריבע רתי ןיב
.םהב אצויכו ,המיז ,תונז ,תונפלק ,הלבחו הפיקת ,םיניכסב שומיש ךות הטטק ,תורכש

קר אל ףוקזל שי וז העפות .רתויב התיה תמצמוצמ םייניבה ימיב לארשי תוליהקב תוניירבעה
ףדרנ טועימ םתויה תדבועל םג אלא ,הב םייורש לארשי ויהש תווצמו הרות לש הריואל
לארשי תוליהקב םינושה היגוסל תוניירבע לש המויק םצעמ לילכ םלעתהל אבה םרב .אכדנו
.תואיצמה תא שיחכמו תמאל אטוח הז ירה ,םימיה םתואב

אוה ונניינע .ת"ושה תורפסב ונודינש ,שפנ תגירה לש תוריבע רפסמ חתנל ונתנווכב הז רמאמב
םימעטמ ילילפ השעמכ םתוארל ןיא יכ קספנש ,הגירה ירקמ אלו םייתימא םיילילפ םירקמב
.םירחא וא הלא םייתכלה-םייטפשמ

התוא החיתפכ ריכזהל יואר ,תיללכה הנומתה ףוליס ענמיש עקר רמוחכו האוושה םשל ,םרב
לע גרובנטורמ ם"רהמ לאשנש ,ג"יה האמב זנכשאב תופידרה תפוקתמ התיתרמו הארונ הלאש
"םימדה ריע שנולפוקב בר גרה םויב" וינב תעבראו ותשא תא םתשקב י"פע טחשש ידוהי
."םייוג ידי לע 'ה וליצהש אלא ,םתתימב ומצע גורהל הצר אוה םגו" ,דמשל םתחיקל עונמל

טוחשל לבא" םשה שודיק לע גרההל ידכ ומצעב לובחל םדא יאשר םנמא יכ ,בישה ם"רהמ
:לבוקמה גהונה ךותמ ,רתיהל אוה קיסמ ,םרב ."ריתהל הייאר אוצמל ןויע ךירצ - םירחא

וניבר םגו .םהיתונב תאו םהינב תא םיטחוש ויה(ש) םילודג הברהש ונאצמו ונעמש יכ"
."ינמ ועש יתרמא :תלחתמה הניקב אתיאדכ ,ןכ השע סומינולק

רפכל ידכ םייוניעו םירוסי ומצע לע לבקל הלה בייח םא התיה ם"רהמ לא התנפוהש הלאשה
םידיסחה לע זעל איצומ הז ירה ,ןכ רמואה לכ יכ ,עבוקו הלילשב בישמ ם"רהמ .וישעמ לע
.(םשה שודיק לע םמצעו םפטו םהיתושנ םה ףא וגרהש) םינושארה

,ויניע דמחמב עגנו םגפ ומש ךרבתי ונרצוי תבהא בורמ ,הבוטל התיה ותנווכש ירחאו"
.ללכ וילע רימחהל ןיאו ארובה תבהאמ ילחמ יאדו ...הככ לע וינפ וליח םה םג
."ש"בבאמ

תונדה תובושת ןתוא ןה ירסומה ןפקות תניחבמ ןנימב תודחוימו תוינייפוא ךכל המודב
,לכה תורמל ,םישח םילאושה .הרקמ ךרדב וא תונלשרב אלא הנווכב אלש הגירה לש םירקמב
רדסל תוארוה ,רומאל ,הבושת ךרד םתורוהל םישקבמו תינלטקה האצותל תירסומ תוירחא
ונתנווכב ןיא ,רומאכ ,םלוא .םתאטח לע רפכל ידכ ,םנוצרמ םמצע לע ולטיש םירוסיו םייוניע
.האוושהלו עקרל רמוחכ אלא םונרכזה אלו הלא םיאשונב ןאכ ןודל

תושפנ תגירה יניינעב ת"וש :ינש קרפ
תובושת .םידוהי י"ע תושפנ תגירה אוה ףתושמה ןאשונש תובושת ששב ןייעל רובענ התעמ
םיאשונ העבראב רקיעב תונד ,םינוש תומוקמבו תונוש תופוקתב ובתכנש ,הלא
:םייטפשמ-םייתכלה

תונתינה תובושתה) ונימיב תושפנ ינידב קוספל ידוהיה-ןידה תניחבמ תוכמסה תלאש
ינידב ןודל לארשי לש ד"יב ךמסומ ונימיב ףא יכ יעמשמ דחו רורב ןפואב תועבוק וז הלאשל
.(העש ךרוצו אתלימ רדגמ לש קומינה ךותמ - תושפנ
תוירחאב אשונ םדא ןיא תוביסמ וליאב ,ונייה ;ןישנוע ינידב תויתוהמ תויטפשמ תויעב
עצוב חצרהש הנעט ;תורכש לש הנגה ;תימצע הנגה תנעט ןוגכ .עציבש הגירה השעמל תילילפ
.םינש י"ע ףתושמב
ואלמתנ אל רשאכ ןידב םדא עישרהל ןתינ הדימ וזיאב ,רמולכ .תויאר יניד לש תויעב
הייארה רשאכ וא ,םירשכ םידע ינש ןיאשכ ןוגכ ,הרות ןידב ךכל תועובקה תורומחה תושירדה
.ומצע םשאנה תאדוה איה תירקיעה
.שנועה תילכתו השינעה יכרד תלאש

,םרב ,ןישנועה יניד םוחתמ תורחא תוריבעב תונדה תובושת םג תוקסוע תומוד תויעבב ,םנמא
תונקסמה רואלו שפנ תגירה לש ללכה ןמ תאצויהו תדחוימה הרמוחה רואל יכ ויליאמ ןבומ
הדימב תויתכלההו תויטפשמה תויעבה ןאכ ונבלתנ הנממ תועבונה תכל תוקיחרמה תוישנועה
.השינע יכרד לשו ןישנוע יניד לש דוסי תונורקע לע יללכ ןפואב דמלל ןהב שיו הריהזו תבקונ

איהש יפכ ,היתורטמו השינעה יכרד תלאש ,רומאל ,דבלב יעיברה אשונב זכרתנ הז רמאמב
.ונינפבש שפנ תגירה ינייעב תובושתה ןמ תפקתשמ

שנועה תוילכת :ישילש קרפ
קרממו רפכמ םרוגכ שנועה .א
םיטקפסאל תמצמטצמ הניא ,ונינפלש תובושתה ןמ תפקתשמ איהש יפכ ,שנועה תילכת
,תופצל היה ןתינש יפכ ,םהל תפסותמ אלא - לומגתו העתרה ,העינמ ןוגכ - אדירג םייתרבחה
תא רפכמו קרממה םרוג תאז השיפתב שמשמ שנועבש לבסה .ישגרה יתדה םוחתה ןמ תילכת
.אטחה

יפל אב אוה ןכ םא אלא תועמשמ אלו םוקמ ול ןיא שנועה לש הז דממ יכ שיגדהל שי ןכא
תלעות לכ ןיא ןכ אל םאש .הבושת ךרד שקבמו וישעמ לע טרחתמה ,ומצע אטוחה לש ותשקב
ירהש ,םהילע חקפל תורשפא לכ ןיאש לבסו םייוניע לש רדס עובקל תירסומ וא תישעמ
לוקיש לש ומוקמ .הבושתב בשה אטוחה לש תישיאה ותוירחאו ונופצמל ירמגל םה םירוסמ
.קהבומה יתדה םוחתב אלא ,ינידמ-יטפשמה רושימב אופא וניא הז

ןמחנ ,םידוהי ינש לש םניינע ןודנ (ו"טה האמה ,זנכשא) אנורב לארשי יבר תאמ הבושתב
.ןסינ םשב ישילש ידוהי תוומל וכה איבוקב קחשמ ךות חזרמ תיבב םייותש םתויהבש ,החמשו
ןירוקש" לקמב חצר תמחב ותוכהל ופיסוהו ןאכלו ןאכל ושארב והולטלט ,ןיכסב והורקד םה
לע החמש טרחתה השעמ רחאל .םד תתושו עוצפ ץראה לע םהינפל לטומ ותויהב ףא "לייוק
אלו ללכ טרחתה אל .הריבעה השעמל ופתוש ,ןמחנ וליאו ;הבושת ךרד ותורוהל שקיבו וישעמ
:רמוא אוה ןמחנ לע ,םרב ,החמשל הבושת רדס בתוכ לארשי יבר .הבושת שקיב

ההות וניאו הבושתב טעובש יפל ,הבושת םוש בותכא אל ,ןמחנ עשר ותוא לעו"
לוספש תויסנכ יתבב וילע וזירכה ,הבושת וילע לבקמ וניאש ןמז לכו .ונווע לע טרחתמו
."הרפכו הבושת שקביו טרחתיש דע ,השודקבש רבד לכל ףרטצהל אלו העובשלו תודעל

לע הנכ הטרח תעבה ךות ,שקבמו ונוצרמ אבש ימל אלא הבושת רדס עובקל םוקמ אופא ןיא
.ןוצרמ םיוניע רדס תלבק י"ע ותטרחו ורעצ תא חיכוהל תונוכנו םיערה וישעמ

יברל "חקורה" רפסב אוה חצורל תטרופמ הבושת ךרד העיפומ וב םינושארה תורוקמה דחא
םירוסי לש ךרד אוה עבוק ,הבושת תוכלהב ןדה קלחב ,ורפסב .(1237-1160) אזיימרגמ רזעלא
:וירבד הלאו .אטח לע רפכל ידכ ,שפנ חצרש ימ ומצע לע לבקיש םיוניעו

הלוגב ךלי ,ןטקה תא גרה וא ,השא ןיב שיא ןיב ,שפנ וחצרו והער תא שיא הכה .חצור"
חלגי אלו ןיי התשי אלו רשב לכאי אלו .!ינא חצור :רמאיו ריע לכב הקליו .םינש שולש
.שדוחב תחא םעפ ץחרי ונקזו .ורשב תא ץחרי אלו וידגב תא סבכי אל ושארו ונקז רעש
הנעתיו .ותחיצר לע הכביו ףחי ךליו ,וראוצ(ב)ו תלשלשב הב (חצר) ץחר רשא ודי רושקיו
הנעתהש יפ לע ףא ,ישימחו ינש הנעתי תרחא הנש ךכ רחאו .ותולג רומגיש דע םוי לכב
"חצור" :ול ורמאי םאו .םדא לכל קותשיו הער םדא םושל השעי אלו .םוי לכב םינש 'ג
.שירחמכ היהי ךא ,טטוקתי לא -
תסנכה תיב ינפל םוי לכב בכשי תסנכה תיבמ ואצישכו .םינש 'ג ןתואב קוחשל ךלי אלו
."םוי לכב הדוותיו .םדא לכ תאו ותשא תא דבכיו .והוכרדי אל וילע רובעיו

י"ע ורבח לש ותומל םרגש ידוהיל (1293-1215) גרובנטורמ ם"רהמ רדיס המוד הבושת רדס
.םיזורחבו תיצילמ ןושלב הבתכנש ,ותבושת ירהו .יוג

.ושפנ אובת לזרב ...חצור ומכ הרפכ ךירצד יל הארנ..."
.רתסהבו יבמופב הזבתיו רתיו רסחב הקליו
.רתסלקבו ושחכ וינפב הנעי דע .רתני דנו ענבו תויולגבו
.רתסי 'ה ףא ןורח םויבו רתעי ילואו יאה ילוכ
.רתכספ הפכי ועשפ לעו ושפנ םשאב םישי ףא
םייתנש וא הנש תודמעמבו תוינעתב וינפ ריחשיו
,רתוי יתובר םתא והוניעטתש המ לכלו
;רתוס תויהל עורגל אלו ,ףיסוהל תמכסמ יתעד
.רתכ םכינבל וחינתו םימולש בור ועפשותו
."ךורב יבר ןב ריאמ .םכתעמשמל רס ךכב

הבושת ךרד םהיפ לע עבוק חקורה רפס לעב ירבד תא ותבושתב טטצמה אנורב י"רהמ
.תחא הנשל ותולג ךשמ תא רצקלו ושנועב לקהל םוקמ אצומ אוה יכ םא ,החמשל

הכהש ימ לש וניד (אנורב י"רהמ לש ובר ,ו"טה האמה ,זנכשא) לייוו י"רהמ קסופ ךכל המודב
:וירבד הלאו .הכומה תמ ןכמ רחאלו והעצפו וחומ לע ברחב ורבח תא

ןתי ,רישע אוה םאו .תויקלמבו תוינעתב הבושת וילע לבקי ,הכמה תייצ ידידל יאו ..."
."הווקת שי ילוא ,הברה וילע דיבכהל שיו ...ורבק לע הליחמ השעי(ו) ...ול רפכתיו ןוממ

ומוקמ ,ונייצש יפכ ,םרב .ותרפכו אטחה קורמל יעצמאכ ,שנועה לש ףסונ דממ אופא והז
.ןישנוע יניד לש ינידמ-יטפשמה םוחתב אלו יתדה רושימב

("אתלימ רדגמל") העתרה לש תילכתה .ב
רובעלמ ומצע ןיירבעה תעתרהו םיברה תעתרה איה ותקדצהו שנועה תילכת רקיע ,ןכא
גיצהל ,ונייה ,"אתלימ רדגמל" אוה ךכל ינכטה יתכלהה חנומה .אבהלו ןאכמ תומוד תוריבע
.תוניירבעה תוטשפתה ינפב רדגו גייס

ידוהי ןיינעב (1616 - 1558 ,ןילופ ,ןילבולמ ם"רהמ) הילדג יברב ריאמ יבר לש הבושתב
ןמזב הנותנה תוכמסה יכ ,ם"רהמ עבוק ,תושפנ יתש "שפנ טאשב" גרהש ,"ונמע ינב יצירפמ"
."אתלימ רדגימ" לש קומינב הרוקמ ,חצור גורהלו תושפנ יניד ןודל לארשי לש ןיד-תיבל הזה
אוה םצמוצמ וליאכ הרבסה תא החודו גשומה תועמשמ לע ם"רהמ דמוע וז תונמדזהב
אבהלו םויהמש" ששח קר םייק רשאכ ףא .ןכ רבדה ןיא - תוריבעב ץורפ םעהשכ םירקמל
ףא ,ןכ לע רתי ."ךכל הכירצ העשהש" ירקימ הז םג ,"תולק הב וגהניו וז הריבעב םיצורפ ויהי
ויהיש ששח שיש ,וא ,תוריבעב םיצורפ םעהש) הלא םיאנת ינשמ דחא אלמתנ אל רשאכ
,וז הריבעב ליגרו שרושמ הז שיאש" ןיד-תיבה םיאורש אלא ,(שנוע לטוי אל םא ןכ םישוע
ףאו ,"אתלימ רדגמ" םושמ ושינעהל רתומ ,"השעש םישעמכ םיברל דוע השעיש יאדובשו
יכ ,םיברל הצריפ םוש הזמ עיגי אל םא" ןכא ."ךכל הכירצ העשהש" רדגב ןה הלאכ תוביסמ
."ןניסנק אל זא ,ובל דיחיל םא

האמה ,ןילופ ,ל"שרהמ לש ונתח) ק"ז (םהרבא 'רב ריאמ) ם"רהמ תבושתמ הלוע הנוש העד
הפולש ברחב וילע םקו הליל ןושיאב וריבח תיבל אבש ידוהי לש וניינעב ןד אוה .(ז"טה
.חצרנה לש ותבו ונב יניעל םוקמב וב וגרהו הדבכ הלאב ותוכהל ףיסוה ןכמ רחאל .והעצפו
.וידימ ויבא תא ץלחל ואובב ןבב ףא עגפ הלה ךא ,חצורה ידימ םהיבא תא ליצהל וסינ וללה
עודי םשאנה .וינפל תמ לטומ ותויהב ףא תוירזכא תוכמ חצרנה תא תוכהל ףיסוה דוע חצורה
טעמכו תוירזכא תוכמ ותשא תא הכה ףא ןכ ינפל הנש .ילילפ רבע לעבו םיללעמ ער שיאכ
.התלחממ התמש

."העש ךרוצ"ו "אתלמ רדגמ" םושמ קר רתומ תוומ שנוע הזה ןמזב יכ ,ןייצמ ק"ז ם"רהמ

הזה ןמזב חכ שיש ,א"בשרהו םהיתובושתב ש"בירהו ש"ארהו ם"במרה בתכ ןכו"
רוקעל םוקמ אוה אצומ ,םרב ."אתכלה ןכו .העש ךרוצלו אתלימ רדגמ םושמ תימהל
םיבצמ ףא" חנומה ללוכ וליאכ "םידמול תצק" ברקב םגו םעה ןומהב תלבוקמ תועט
תתימ רבעש אטוח לכב ,םהירבדל ,ןכ םאד ,וניא הזו ...תוריבעב ץורפ ונניא רודה םהב
...םירחאל הצריפ הזמ ךושמי אלש ,אבהל אתלימ רדגימ םושמ ותוא ותימי ןיד-תיב
."!אתלימ רדגימ היהי אטוח לכב ,תורודל הכלה העבקוה אצמנ

יפל ,"אתלימ רדגמ" גשומל ןילבולמ ם"רהמ ןתנש בחרה שוריפה תא אופא החוד אוה
אלל הזה ןמזב תושפנ יניד ןודל תוכמסה שודיח איה הזכ בחרנ שוריפ לש תישעמה ותועמשמש
שנוע שינעהל ןיא יכ איה ותעד .תעדה לע ותולעהל ןיא תינורקע הניחבמש רבד - הלבגה לכ
ןומה וניבהש ומכ אלו" ,ךכל הכירצ העשהו תומוד תוריבעב ץורפ רודה יכ רורבשכ אלא תוומ
ןכש ,ךכל הכירצ העשה ןכא יכ ,אוה קסופ ןודינה הרקמה יבגל ."םע

םא ,ולש ןולגע ידוהי י"ע ךינעה 'ר ןתח השמ 'ר ד"יה חצרנ םימיה ברקבש ףוריצב ..."
רדגמ םושמ התימל ותוא ןודל תנתונ הרבסה התיה ןכ לע ,וזמ הלודג הצרפ ךל ןיא ,ןכ
."אבהלו רבעל

,השמ םשב דחא .י"בארה לש המודק הבושתמ הלוע "אתלימ רדגמ" גשומל תפסונ תועמשמ
"הנוזה ןב" והניכו ובילעה הלה .חצרנה םע בירב ךבתסנ רוכיש ותויהבו םירופב הרכשל התש
.המא םישולש לע הלעש קחרממ ץע תכיתח השמ וילע ךילשה ךכל הבוגתב .ורעשב שלת ףאו
גורהל הנווכ לכ ול התיה אל יכ ןעט השמ .והגרהו ןברקב עגפ ,תימהל ידכ וב היה אלש ,ץעה
.רוכיש ותויה בקע והרקש אוה ער הרקמ קר יכו עוגפל אל וליפאו

ותורכש תדימל ותורכש העיגה אלש יפ-לע-ףא ,דיזמב חצור ןיד השמל ןיא יכ עבוק י"בארה
בייח הרות ןידמ רשא) "גגושב חצור" וב תוארל וליפא ןיא .המוקבו הבכשב עדי אלש ,טול לש
.(תולג

תא אוה החוד ןאכו ."אתלמ רדגמ" םושמ שנוע וילע ליטהל שי יכ י"באר עבוק תאז םע
הרות ןיד לע םירבדה תא דימענ םא ןכש ןניסנק אל האדיחיד אתלימ רדגמ םושמ" יכ הרבסה
אלב רטפיהלו ןכ גוהנל וגרהל ץפחו וריבח תא אנושש ימ לכ לכוי ,ןיטולחל שנועמ ונרטפנו
וא םיצח תקירזב עשעתשמה ,ילשמ רפסב רכזנה םדא ותואכ ךכל ןווכתה אלש הנעטב ,םולכ
ותנווכב היה אלו השע קוחש םשל יכ ןעוטו םיבשו םירבועל תוומ םיאיבמה שא-תוצוצינ
:םכסמ אוהו ..."גורהל

הרויה הלהלתמכ ררוצ שיא לכ תויהל םיעשופל די ונתת לא יפולאו יתובר התעו ..."
יוארו ...אתלימ רדגימל ושנעו וכהו ןיד-יב ודימעה ךא !יתייה גגוש" :רמאיו םיקיז
דע תיברעו תירחש תוקלל ושפנבו ופוגב הקלי - שפנה תא גרה אוה ;ופוגב וסנקל
,וילע ךמוס היהש ןטק לאוג םוש חצרנל שי םאו ...חצרנ לש ותתימל שדוח רשע-םינש
ןכש חצרנב ומושי רשאכ ותסנרפ קיפסהל הז תא ופוכי ,ותסנרפ החפקתנ הז לש ודי לעו
םיראשנהו ...בויאב וניצמש ומכ ,וילע לבאתמכ ונקזו ושאר זוגי ,דועו ... וסנרפמ היה
."וארייו ועמשי

תובושתה ךותמ הלוע אוהש יפכ ,"אתלימ רדגימל" גשומה שורפ תא םכסל אופא לכונ
:ןמקלדכ ,ונינפלש
.תוריבעב ץורפ רודהשכ
רבדה דדועי ןיירבעה לע שנוע לטוי אל םאש ששח םייק ךא ,תוריבעב ץורפ רודה ןיאשכ ףא
.(ק"ז ם"רהמ תעד ןכ אל ךא ןילבולמ ם"רהמ ת"וש) תוניירבע
רדגימ" םושמ שנוע ליטהל םוקמ שי םירומאה םיאנתהמ דחא אלמתנ אל רשאכ ףא
.ורוסל רוזחיש הנכס תמייקו דעומ ןיירבע אוה םשאנה רשאכ "אתלמ

הריבעה תרמוחל יוטיבכ שנועה .ג
לק שנוע .הריבעה לש התרמוח תדימל יולגו רורב יוטיב ןתמ איה שנועה לש תפסונ תילכת
יובירל ןיפיקעב איבמ אוה ךכבו ,רומח הכ ןיינע הריבע השעמ ןיא וליאכ םשור ררועל לולע
ןוטלשה תא דחשל ןויסנה תא בר ףקותב ותוחדב ק"ז ם"רהמ שמתשמ הז קומינב .תוניירבע
ריהזמ ק"ז ם"רהמ .הבושתב בושל ונוצרב יכ ותרהצה לשב חצורה תא םדימ תודפלו ןוממב
:רמואו ,הזכ דעצ ינפמ

היהו .אטח בשחנ םידוהי לצא םימד-תוכיפש שנוע ןיא :ורמאיש !םשה לוליח אוה הז"
ינא דימתו" :ףיסומ אוהו ."!המקנ תושעל ונודי אל ןכ םג ידוהיל ו"ח גורהי יוג םא
תודפל תולדתשה ןישוע ,רסאמל אבש אטוח וא בנג לכש רודה יגיהנמ לע איכורככ קעוצ
המ השוע דחא לכ !תובינגו םיעשפ הברמ םיברה וניתונוועב הז רבד .םידחש י"ע ותוא
!לארשי יבנג בור ,םיברה וניתונוועב ,םיאור ונחנא(ו) ,ולאכ רודה יצירפ וברו ,ץפח ובלש
."!תווממ ורטופל הטורפ תתל אלש ו"ח ,ןכ לע

תוליקמ תוביסמו תורימחמ תוביסמ .ד
הנעט ותוחדב .שנועה תדימ תעיבקב ןהב בשחתהל שיש םרוג קפס אלל ןה הרקמה תוביסמ
תויטנבלר ןניא ומצע הרקמה תוביסמ יכ (ןיינע ותואב וילא הנפש םכחה לש) תיטסילמרופ
:םכסמו ש"בירה תובושתמ הייאר ןילבולמ ם"רהמ איבמ - "אתלימ רדגמ" תניחבמ

טושפו הלגנ םעטהו .אטח ותואב אטוחה תמשא לדוגב הברה ןיינעה הלתש ראובמ ירה"
ערה השעמ ותואב תושעל עושפלו דיזהל הבריה אטוחהש רתוי יכ .ומצעמ ראובמו
ןמ אלש וליפא ושנועל ךכל הכירצ העשהו אתלימ רדגמל ןיכירצ רתויו רתוי זא ,השעש
םיצורפ םעה ויהי האלהו אוהה םויהמש הביס היהי(ו) ושנועב וליקי םאש ;ןידה
איהה הצרפה רודגל אוה םיברה ךרוצו .םיברל הצרפ הזמ עיגיו ,ולאב אצויכ תוריבעב
."...ושנועב תוברהל

.שנועה תדימ תעיבקב ןובשחב םאיבהל שיש םימרוג אופא ןה תואצותה תרמוחו ןודזה תדימ
רמוא ךכ - ןכש .לקהל הביס הניא חור רוקב אלו סעכ ךותמ לעפ םשאנה יכ הדבועה םצע םרב
התוא) "הבירמ ךותמו סעכה ךותמ גורהל םכרד ,ןכ םיחצורה לכ" - םש הבושתב ש"בירה
יכ ןיידה לצנתה ןכמ רחאל ;ובילעהש םדא גורהל ויברוקממ םינש חלשש ןיידב תקסוע הבושת
בלב אל - חוני םיליסכ קיחב סעכהו" :ורמאב ,ש"בירה החוד וז תולצנתה .וסעכ בורב ןכ השע
.("ץרא יטפוש

םקנה שגרל ימיטיגל ןקרופכ שנועה .ה
ימיטיגל ןקרופ ןתמ ,אוהו ,שנועה תעיבקב ףסונ לוקיש ,בגא ךרדבכ ,הלוע הבושת התוא ךותמ
םשאנה תא ןד היה אל ,רבדה יולת וב וליא יכ ,עבוק ש"בירה .חצרנה יבורק בלבש םקנה שגרל
אל םא" שנועב תפסונ הלקה לע טילחמ היה אל םרב ,דבלב םירבא תעיטקל אלא התימל
הבוג תעיבקב לוקיש םה גרהנה יבורק לש םהיתושגר ףא יכ ,עמשמ ."גרהנה יבורק ןוצרב
לוטיל םה םילולע ,חצרנה יבורק בלבש םקנה שגרל ימיטיגל ןקרופ ןתניי אל םא ןכש .שנועה
.ךכ םשל םשפנ ןכסל וליפאו המכו המכ יפ תירזכא הרוצב םוקנלו םהידיל ןידה תא

םעזה תעשב (םייוגל) לבוקה וניתובר ורטפ הז םעטמש" :עורז-רוא םייח יבר עבוק וז חורב
ידי לע םקנייו לובקי אל םאש ,ותשובו ורעצ לע קפאתהל לוכי אלו וילע ומעז זועש ןוויכ
תוכיפש ידיל ךכ ךותמ אובי אמשו ,ותשוב םוקי ,ופוג דיספהל ול היה וליפא ,(יוגה) טפושה
."...רתומ םירחאל וליפאו ,טפושל לובקל רתומ ,םימד

תויארה תומכ :יעיבר קרפ
,שנועה תרמוח תדימ תעיבקב וב ףא בשחתהל שיש ,ונימיב ,הרואכל ,לבוקמ יתלב ,ףסונ םעט
,הארתה ןוגכ ,תויאר ינידב םירומח םיגייס דימעמ הרות ןיד .ןלקשמו תויארה תומכב ךורכ
,הזה ןמזב ןיירבע תעשרהב םג .'וכו םידעה ירבדב האלמו הרומג המאתה ,םירשכ םידע ינש
ךותמ אלו הרות ןיד יפ לע תישענ הנניאש יפל ,הלא םילוקישב תלבגומ הניאש יפ לע ףא
.ןלקשמו תוייארה תומכב תובשחתהל םוקמ שי - "העש ךרוצו אתלימ רדגמ" לש קומינה

הכמ קחצי תא הכהש לואש לש וניינעב ש"ארה ןב הדוהי יבר לש ותבושתב רתויב רבדה טלוב
וליאו ,םד תתוש ושארשכ הצרא לפנ קחצי .םהיניב הצרפש הטטק ידכ ךות ושארב השק
י"ע והשעמ לע רפכל ףקותה הסינ ותסונממ רזחש רחאל .הלהבב םוקמה ןמ טלמנ ופקות
ש"ארה ןב י"רה .ויעצפמ ףוסבל קחצי תמ הז לופיט ףרח םלוא .קחציב יאופרה לופיטה ןומימ
ןמ םירשכ םידע ינש רבדב םידיעמ םא יכ ,"תושפנ ינידב ןודל התע ןיליגרש המ י"פע" :קסופ
םידע ףוריצב דבלב םהמ דחא לש ותודע לבקתת םא וליאו ,תוומל לואש תא ןודל שי ,הרותה
- תחא תודע קר ראשת םא ,םרב .וידי יתש ץוצקל יואר - הטטקב ןושארה בלשה תא וארש
תא ואר רשא הלא לש םתודע ראשתו תאז תודע םג לטבתת םא .ןימי די תעיטק שנועה היהי
ובייחל יואר - תויודעה לכ ולטבתי םא וליאו ,לאמש די תעיטק - דבלב הטטקב ןושארה בלשה
.'ךברקמ ערה תרעבו" :רמאנש המ םייקל ,תולג

םירשכ םידע ןיאשכ ףא חצורה תא גורהל רתומ יכ ,םש הבושתב ש"בירה קסופ ךכל המודב
."תואלתמאב גרוה היהש ש"בארד איההכ .תויתמא תואלתמאו תוקזח תויאר" אלא ,השעמל
עורז רובש - םהילע לקהל תיצר םאו" תוקזח הכ תויאר םש ויה אל םא יכ ,ףיסומ אוה ךא
,העשה ךרוצ יפל הזב ידש תיאר םא ,(התימ שנוע םוקמב םירבא תעיטקל הנווכה) המר
םהילע לקמ יתייה אלו ,השוע יתייה ךכ ,אכלמד אנמרוהב ןיידה ינא יתייה םאו .ךדיב תושרה
אפרתנ רבכ יכ םיאפורה תויודעמ ררבתמ םא ."...גרהנה יבורק ןוצרב אל םא הזמ רתויב
םירבדב" ותואירב לע הרימשב ותולשרתה בקע ותומל םרג ומצע אוהו ותכממ הכומה
העשהשכ - םשאנה לש ושנועב רימחהל רתומ יכ םא ירה ,"םמצעמ ןיתיממ םהש םירכינה
רשפא םוקמ לכמ" ,ןמצע תוארהה לע קר אלא תוומל םרוג היה אל םא וליפא - ךכל הכירצ
תולגו ןייודנו תויקלמבו ,ןירוסאלו ןיסכנ שונעל קר ,רבא ורסחי יתלבל םהילע לקהל יוארו
."םינשו םימי

ושנוע הצירש םשאנל ינמוה סחי :ישימח קרפ
ךותמ הלוע ,שפנה תא גרהש ימ לע יואר שנוע ליטהל תרשפתמ יתלבהו הפיקתה השירדה דצב
תובשחתהו הנבה תעבותה ,הפיקת תוחפ אל ,תפסונ השירד ונינפבש תובושתה ןמ המכ
תא ומצע לע לביק ךאשמ ,ןכ ינפל וליפאו ,ושנוע תא הציר רבכ הלהש רחאל םשאנה תוישיאב
.ול העבקנש שנועה ךרד

הכמ הלא לע ותוכהל ףיסוי ןפ ,ףיסוי אל ונכי םיעברא' :עבוקה עודי קוספ אוה ךכל רוקמה
.ךיחאכ אוה ירה - הקלשכ :הנשמב רמאנ ךכ לעו .'ךיניעל ךיחא הלקנו הבר

וילע לביקש העשמ יכ ףיסומ ,ותורכשב םדא גרהש השמ ותוא תודוא י"בארה לש הבושתב
ןיבלמה לכ תודנלו םירחהל שיו" ,חצור ותורקל םינפ םושב רוסא ול עבקנש שנועה תא הלה
,ותבושת םויסב ריהזהל ףיסומו חרוט ףא י"בארה ."תאז לע חצור ותורקל ול ריכזמה לכו וינפ
השעמ רוכז :םהל רמאל ךכ לע ויתונבל אלו ,וינבל אלו ותשאל אל שייבל אלש ,דועו" :רמואו
."ךיתובא

י"רהמ ןכמ רחאל םינש תואמ המכ בתוכ תוינמוהו הנבה תאלמ חור התואבו ךכל המודב
:אנורב
לכל אוה וניחא - הלקנשכ דיימ ,הרפכו הבושת שקבמו טרחתמו ליאוה - החמש הזו"
ןיאו אבוט וילע ל"קו ,הלבקב יגסד תורוכבמ חיכוה םת ונברו ,השודקבש רבד
."ךיראהל

םוכיס
םילוע יכ ונאצמ שנועה תילכת יבגל .םידוהי י"ע שפנ תגירה וניינעש תובושת המכב וננייע
:שנועה תעיבקב ןובשחב םאיבהל שיש םיירקע םילוקיש העברא הלא תובושתמ
.קרממו רפכמה םרוגכ שנועה
.("אתלימ רדגמל") עיתרמ םרוגכ שנועה
.הריבעה לש התרמוח תדימל יוטיב ןתונכ שנועה
.םקנה שגרל ימיטיגל ןקרופכ שנועה

ונוצר עיבה ךאשמ וליפאו ושנוע אשנש אטוחל דהואו ישונא סחי לע הדפקה ונאצמ ףוסבל
.הבושת ךרד וילע לבקל הנכה