הכלהב רבועה

ןוסנילא ליצג םיקילא

ל"שת ,וס יניס

:רמאמה ןכות
דלונש ינפל דלו לש יללכה טפשמה :א קרפ
תיללכה הנקסמהו הריקחה ףקיה          
םדא רותב רבועה          
שיא רותב רבועה . ג          
ןושאר רוקמ - רבועל היכז . ד          
םיקסופבו ארמגב - רבועל היכז . ה          
ךורע ןחלושב ןוממל עגונב רבועה סוטאטס . ו          
ומא יעמב רבועב ןישודק . ז          
רבועה לש יקוח סוטאטס לע הז ללכ תעפשה - ומא ךרי רבוע . ח          
תושפנ ינידל רבועה לש סוטאטס :ב קרפ
םיאנתה תורפסב . א          
רבועה תא גרוהה טעמל רוקמה . ב          
חנ-ןב ןיד יפל הלפה . ג          
הלפה רוסיא . ד          
רבועה תלצהל תבש לוליח . ה          


םא טילחהל ךירצ ןהב רבשמ יבצמל תועגונה תוכלההו ,הכלהב רבועה לש ודמעמ :תיצמת
.םאה תא וא רבועה תא תויחהל

.העש ייח ,ףדור ,רבוע : חתפמ תולימ

דלונש ינפל דלו לש יללכה טפשמה :א קרפ

תיללכה הנקסמהו הריקחה ףקיה .א
ימכח וחינה רבכ .הרותה יטפשמ בורל עגונב םדא-ןב לש סוטאטס ול ןיא דלווי םרט דלווה
חנומב ללכנ רבועה ןיאש ןכש לכ ,ללכב רבועה ןיא "םדא" הרותב רמאנש םוקמ לכ ,הנשמה
,רבד לש וללכ .ללכב רבועה ןיא - תושפנ ינידל - "שפנ" חנומב םגש ראבנ אבה קרפב ."שיא"
שרופמ טועימ םייק אלש םוקמב וליפאו ,תוישיא רותב ומא יעמב דלווב הריכמ הניא הכלהה
הלוכי הניא הבקנ רבועו ,"השא-לעב" לש ראותה תא לבקל לוכי רבועה ןיא אליממו ,ארקמב
לצא ךייש אל םיסכנ-לעב לש ראות םג םיקסופה בור תעד יפל .שיא-תשא לש סוטואטס לבקל
רשק לכ ולא םינידל ןיאו .ותוא דבאל רוסאו ,רבועל םייק רבכ םייוסמ סוטאטס מ"מ .רבוע
.ול וא "אוה ומא ךרי רבוע" םא דומלתב תחוורה תקולחמל

םדא רותב רבועה .ב
הדנ תכסמב ןנת .ללכב רבועה ןיא הרותב "םדא" רמאנש םוקמ לכש ,וחינה הנשמה ימכח
םוביל קקוזו תמ אמטב אמטמו םיעגנב אמטמו הביזב אמטמ דחא םוי ןב קונית" :(ג"מ ה"פ)
אוה ירהו בייח וגרוההו ליחנמו לחונו המורתה ןמ לסופו המורתב ליכאמו םוביה ןמ רטופו
םיחטשמ תוכלה תמכסמ איהש הנשמ ונינפל ירה ."םלש ןתחכ ויבורק לכלו ומאלו ויבאל
ארמגה תיגוסב םש ראובמו .הז ינפל אלו הדיל לש עגרב קר תולח ןהש ,ןלוכל ףתושמ ;םינוש
קויד י"ע רבועה תא םיאיצומש תומוקמ שי ,דחא הנקב תולוע ולא תוכלה ןיאש (דמ-גמ ףד)
ןיינעל לשמל - המודק תרוסמו ארבס ךרד רבועה תא םיאיצומש תומוקמ שיו תוארקמה
רועב היהי יכ םדא' :ביתכד ,םיעגנב אמטמו" :איגוסב םש רתויב טושפה דומילה .הלחנ
חנומה ללכב וניא רבוע לבא ,םדא בשחנ דחא םוי ןב אקודש ירה ."אוהש לכ םדא ,'ורשב
.'םדא'

תמייק מ"מו (גי טי רבדמב) 'םדא שפנ לכל תמב עגונה' :'םדא' רכזוה תמ תאמוטב םג ,םנמא
רבועה תא איצוהל" - 'הדשה ינפ לע עגי רשא לכו' :ללכב רבועה םגש הכלהה ישרדמב העד
,(א הע) ןילוח תכסמב ראובמו ,"קפודו ללוג איבהל :רמוא ע"ר .לאעמשי יבר ירבד ,ומא יעמב
תשרפל רבוע סינכמ ע"ר ,ודצב ותבושת ירה - אתיירואדמ אמטמ ומא יעמב רבוע ע"ר תעדלש
,םדא לש שפנבש תמ והזיא ...'שפנב תמב עגונה' ארק רמא" :דחוימ יוביר לשב תמ תאמוט
.'םדא' חנומב ללכנ רבועה ןיאש הדומ ע"ר םג םתסה ןמ לבא ."ומא יעמב רבוע הז רמוא יוה

שיא רותב רבועה .ג
תוחפ ללוכ הז חנומ אליממו ,תמייוסמ תובישח לע דיעמ הרותב 'שיא' חנומהש ,עודי ללכ
ארקמבש םישנא לכ" :ג גי רבדמבל י"שר שוריפב לשמל ,הדגאב הז דוסיל באו ,'םדא' חנומהמ
ףוס אלו .'שיא' חנומב ןכש לכ ,ללכב רבועה ןיא 'םדא' חנומב םא ,הזמ אצוי ."תובישח ןושל
יוביר םש ןיאש םוקמב הז יוטיב י"ע טעמתנ ןטקה םג אלא "שיא" ללכב רבועה ןיאש רבד
תשא תא ףאני רשא' ;ןטקל טרפ - 'שיא'" ,ללכב ןטקה ןיא שיא תשא תשרפב ןכלו .דחוימ
'שיא' יוטיבה לשב ןטק תנעט לע םיעבשנ ןיא םגו (ב בנ ןירדהנס) "ןטק תשאל טרפ - 'שיא
:בותכ תמ תאמוטב .(א במ תועובש) 'והער לא שיא ןתי יכ' :הנעטה תצקמב הדומ תשרפב
:בותכ םיעגנב .ןטקה תא םיטעממ ונייה דחוימ יוביר אלולו ,(כ טי רבדמב) 'אמטי רשא שיא'
בנוגבו ,(א ג ןיכרע) ןטקה תא םיטעממ ונייה דחוימ יוביר אלולו ,(דמ גי ארקיו) 'עורצ שיא'
:ל"ת ,ןינמ ןטקה תא איבהל ,ןטקה תא איצוהל ,שיא בנוגו" :אתליכמב םישרוד לארשימ שפנ
אמגודו .'שיא' חנומל ותוא סינכהל ידכ ןטקל יוביר םיכירצ ירה ,"שפנ בנוג שיא אצמי יכ
םישרוד .דחוימ יוביר אלול ,'שיא' חנוממ ןטק םיטעממ ונייה ןאכ םג ,םימד תוכיפשב תרחא
הכי יכ :ל"ת ?ןינמ ןטקה תאו ןינמ השאה תא הכה ,שיאה תא הכהש אלא יל ןיא" :ארפסב
..."שפנ

ךשמה אוה ךכו .ללכנ אל רבועה לבא ,'שיא' חנומה ללכב ןטקה קר הלא םייוביר רחאל םג
לפנל הנווכה םא ןיבו ,"שיא :ל"ת ?בייח היהי םילפנה תא הכה וליפא לוכי" :ארפסה שרד
(ב"פ ןמקל 'יע) רבוע תגירה לע ןיבייח ןיאש טושפ ,רבועל הנווכה םא ןיבו הדילה רחאל שממ
.דחוימ דומיל י"ע ןטקה הברתנש םוקמב םג 'שיא' חנומב ללכנ רבועה ןיא אליממו

ןושאר רוקמ - רבועל היכז .ד
ינידל דוגינב .תונוממ יניד ןיינעל תיקוח תוישיאכ ונימכח יניעב בשחנ רבועה םא ררבנ וישכע
.תוארקמ שרדב וא ןושלב יולת וניא ןוממ תייכזל עגונב רבועה לש סוטאטס ,הרהטו האמוט
היכז לש וז הלאש ?רבועל היכז ןיא וא רבועל היכז שי םאה ,תרוסמבו ארבסב יולת הז ןיד
דוסי לע ודמל ןיפיקעב .רמתיא אללכמ קרו ,םיאנתה תורפסב שרופמ ןפואב הרכזוה אל רבועל
החינהו תמו ןהכל תסינש לארשי תב" :(ג"מ ז"פ תומבי) הנשמה ירבד ךותמ ארמגב הז
יבר ירבד ,ליכאמ וניאו לסופ רבועהש ,רבוע לש וקלח ינפמ המורתב הידבע ולכאי אל ,תרבועמ
ליכאמ דולי"ו ,רבועל היכז שיש ןורקעה לע ססובמ הז לוספש ,ארמגב םש ראובמו ."יסוי
'ר דיעה תודע וז" :יסוי 'ר לצא איה הקיתע הלבק הז ןיד .(א זס םש) "ליכאמ וניא דולי וניאש
ימכח לצא רורב אל יסוי 'ר לש ומעט .(םש אתיירב) "ול ודוהו ןוילטבאו היעמש יפמ יסוי
םימכח םא :םש ארמגב םיקפתסמ םג .ןהכ תבב םג וא לארשי תבב קר לספ םא ,ארמגה
םא ,םימכחה םיקלוח יסוי יבר לש החנה וזיאב םינד םינושארהו ,ואל וא יסוי יבר לע םיקלוח
.ידדצ ןיינעב וא רבועל היכז שיש ודוסי רקיעב

םה ןתמו-אשמהו רבסהה לבא ,םודק המורתל לסופ רבועש ןידה םצע םנמאש ,הז לכמ הארנה
תישארב הנושארל הרכזוה אל וא רבועל היכז שי םא ,תטשפומה הלאשה .םירחואמ רתוי
ךל אמיאד הרשע יב יל יתייא קופ ,אתדגב אנח ברל לאומש ל"א" :םיארומאה תפוקת
.(םש תומבי) "הנק רבועל הכזמה והייפנאב

המדק "לסופ רבועה" הקוספה הכלההש עמשמ (ג"ה ג"פ תומבי) ימלשוריה תיגוסמ םג
ךאיה הארו אצ ,רמא יול ןב עשוהי יבר ימוק אדבוע אתא" .טשפומהו ךבוסמה השוריפל
תפפור איהש הכלה לכ אלא ,וז הכלה רבד אלו ,יול ןב עשוהי יבר םשב ןובא 'ר .גהונ רובצה
אלד ארוביצ יימח ןנאו ,גוהנו גהונ רובצה ךאיה הארו אצ ,הביט המ עדוי תא ןיאו ד"בב
ינפל המ ןמזו ,ןושארה רודהמ ימלשורי ארומא ,יול ןב עשוהי 'ר לש ורודב םגש ,ירה ."ןולכימ
הללכה יפל אלו המודק תרוסמ יפל המורתל עגונב וז הכלה וקספ ןיידע ,לאומשו ןנחוי יבר
.רבועה תייכז חוכל עגונב תטשפומ

םיקסופבו ארמגב - רבועל היכז .ה
ברו אנוה בר תעד .(במק-אמק) ארתב אבבב - אל וא הנק רבועל הכזמה םא איגוסה רקיע
.הנק רבועל הכזמהש תשש ברו לאומש תעדו ,ןנחוי 'ר םשב קחצי יבר תעד ןכו ,הנק אלש ןמחנ
ךותמ אצוי רבכ לבא ,"הנק אל רבועל הכזמה אתכלהו" :אמתס קספ אצמנ איגוסה ףוסב
ןה ולא תולבגה .לכה ירבדל רבועל היכז ןהב תומייקש תוביסנ ,הז קספל תולבגה המכ איגוסה
.ולש יקוחה סוטאטסל עגונב ונתריקחל תובושח

הנקמה לבא ,תידימ היכזל עגונב קר תמייק רבועל היכז תלאשש עובקל ונילע הנושארו שארב
ןינקה תולח לבא ,רבוע ונדועב וישכע ןינקה השעמ קר א"ז ,ודלווהב קר הכזיש ידכ רבועל
םדא" ןיינעל (רבועל היכז ןיא וליפא) אלא רבוע תייכזל ללכ ךייש אל - דלווישכ ךכ רחאל
,ןינקל יואר וניא ןיידע לבא ,ופוג םצעב םייק רבכ הנוקה ."םלועל אב אלש רבדל הנקמ
גשומהש םידומ םהינש לבא ,ןינקה השעמ עוצבל רשפא רבכ םא נ"רו ה"ר וקלחנ אליממו
אצויה .הנק אל רבועל הכזמה א"ז ,ומא יעמב אוהש ןמז לכ רבוע לצא ךייש אל "ןוממ תולעב"
אוה ,רבועל היכז שי םא .םלועל אב אלש רבדל ןינק םע הרושק הניא רבועל היכז תלאש ,הזמ
אבה רבד בשחנ אוה אליממו ,םינינק ןיינעל תוישיאכ וישכע רבכ בשחנש םושמ דימ הנוק
.םלועל

:ללכה ןמ םיאצויכ ארמגב ורכזוה רבועל היכז לש םירקמ ינש
ורמא ךכו ,ותחפשממ השורי י"ע אלא ,הנתמ ךרד ,אוהד ןאמ תיינקה י"ע אל הכוזה רבוע
תיללכה הלאשב היולת הניא רבועה תשורי א"ז ."היליאמ האבה השורי ינאש" :(םש ב"בב)
ךרד רבועל היכז שיש תומבי הנשמב ותעדש ,יסוי 'ר וליפא ;ואל וא הנק רבועל הכזמה םא
םעפ ,איגוסב םיימעפ הרכזוה וז ארבס .רבועב הנתמ ךרד ןינק לולשל לוכי ןיידע השורי
.(הז לע קלוח אברש ןכתייו) ייבא םשב הינש םעפו "אמתס"ב הנושאר

הבורק םדא לש ותעדו ליאוה" ,(לכה ירבדל) ןבה הנק ,דלונש ינפל ונבל הנתמ ןתנש בא
.(םש ב"ב) "ונב לצא

ונתריקחל עגונב הבושח אליממד השוריו (הנתמ) והד ןאמ לש היינקה ןיב הנושארה הנחבהה
- "הנק אל רבועל הכזמה אתכלהו" איגוסה תנקסמב קספה תורמל .רבועה סוטאטסב
,ןוממ תולעב ןיינעל תוישיא וניא רבועהש תרמוא תאז ןיא - םש רבודמש ומכ הנתמל הנווכהו
גשומה םצע לבא ,היינקה יעצמא ונממ רדענ א"ז ,רחא י"ע וליפא ןוממ לבקל לוכי וניאש אלא
:ארתב אבבל תצבוקמ הטישב רבסהה שרופמ ןכו ,רבוע לצא םג ךייש םיסכנ תולעב לש
."אל ...ול תונקל לבא רבועה הב הכז יכה םושמ הילאמ האבש םושמ ,השורי"

ןיב תחוור תקולחמל אשונ הווהמ הנממ עמתשמש המו הנתמ ןיבל השורי ןיב וז הנחבה
שי ,ארמגבש ינשה "ללכה ןמ אצויה" תא קר קסופ ף"ירה .ךליאו ף"ירה תפוקתמ ,םיקסופה
ןיב ןיחבמ וניא אוה לבא ,ונב לצא הבורק םדא לש ותעדד םושמו ויבאמ הנתמל רבועל היכז
םיסכנ תולעב לש גשומה םצע תא ירמגל ללוש אוהש ,א"ז ,רחאמ הנתמ ןיבל אליממד השורי
ל"יקד" ,הז קספבש ןויגהה-יאו הריתסה לע דמוע ף"ירה לש ויתוגשהב ד"בארה .רבוע לצא
םא ירה :ותנווכו ,"היליאמ האבה השוריב ןכש לכו ...ויבא תנתמב וליפאו היכז היל תיא רבוע
םצעש דוסיל ונחנה ,היהתש המ ארבסה היהת ,ויבא תנתמל עגונב רבועה תייכז םירשאמ רבכ
המל כ"א ,ןוממ ןינעל תוישיאל בשחנ אוה אליממו רבוע לצא ךייש םיסכנ תולעב לש גשומה
,הקזח הנעט יהוז .ןינקה השעמל הכירצ אל ללכבו אליממ ירמגל איהש ,השורי י"ע הכזי אל
ביכשב קר רמאנ ,ויבאמ הנתמ ךרד תוכזל לוכי רבועש הז ןידש ,ן"במרה בישה ף"ירה לע ןגהלו
לש םידחוימ םיניד ראש ומכ ,ותעד ףרטית אלש ונימכח לש תדחוימ הנקת תניחבבו ,ערמ
רבועה ןיא וז העד יפל תמאבש ,א"ז .ילמרופ ןינק אלב (ימד םירוסמו םיבותככ) ערמ ביכש
סוטאטס ול ןיא ,ללכו ללכ םיסכנב תוכזל לוכי וניא אליממו ,הרותה טפשמ יפל ,ןינק רב בשחנ
ונימכח ונקת דלווי םרט ונבל הנקהש ערמ ביכשו) השורי ךרד אלו ,הנתמ ךרד אל הכוז לש
רבועה - ותטישב ספותש ש"ארהו - ד"בארה תעד יפל .(דלווה תדיל רחאל וירבד תא םייקל
ךכיפלו ,הנק אל רבועל הכזמהש ,איגוסה תנקסמל וליפא ,םיסכנ תייכזל עגונב "םדא-ןב" אוה
יעצמא ול רסח רז שיאמ הנתמל עגונב קרו ,דימ הנוק - ויבאמ הנתמב וא אליממד השוריב
.היכז וא תוחילש י"ע ןינקה

אוה םא ;ןוממ תולעבל עגונב םדא-ןבל בשחנ רבועה םא םיקסופה ילודג ןיב תקולחמ ונל ירה
.אל וא ,ןוממל תוישיאל בשחנ

ךורע ןחלושב ןוממל עגונב רבועה סוטאטס .ו
תויולתה תווצמ וב ורכזוה אל .השעמל הכלה םינידב קר אוה לופיטה וראק י"ר ןרמ לש ע"ושב
,השעמל ,והז) תרבועמ ןהכ-תשא ידבע לש המורת תליכא לש םיניד יטרפ הז ללכבו ,ץראב
הנשמב םימכחו יסוי יבר תקולחמ ,השוריל רבועה סוטאטס לע דיעמה ןושארה רוקמה
בשחנ רבועה םא ,םינושארה ירבדב תוטשפומ תויעבב ןינע ןרמל ול ןיאש ןכש לכ .(תומביב
היכז ןיא םירחאמ הנתמ י"עש איה תמכסומ הכלה ירהש ,ואל וא ןוממ תייכזל םדא-ןבל
'יס מ"וח) ע"ושב םג תפקתשמ וז תקולחמ םוקמ לכמ .היכז ול שי ויבא תנתמ ןיינעלו ,רבועל
ותשא היהתש אוהו ...הנק ונב היה םאו ...הנק אל רחא לש רבועל הכזמה" :ל"זו ,(א ףיעס יר
אירבב לבא ערמ ביכשב אקוד הנק ולש רבועל הכזמד אהד א"יו .הנתמה תעשב תרבועמ רבכ
ןיינעל םדא-ןב לש סוטאטס ול שיו םיסכנ-רב אוה רבועה הנושארה העדה תעדל ."הנק אל
יסוי יבר תעדל םאתהב איה וז העדו ,ןינק יעצמא רבועל ןיא םירחאמ היכז ןיינעל קר ,ןוממ
ד"בארה תטישל םאתהבו ,"אליממד השורי ינאש" ארמגב הנושארה הלבגהל םאתהב ,הנשמב
םעטמ קר אוה ויבאמ ונינקו ,רבועה לש םיסכנ תולעב ירמגל תללוש הינשה העדה .ש"ארהו
אצמנ רבועה תייכזל שדח יאנת .ף"ירה תעדל הלעמל ראובמש ומכ ,תמה ירבד םייקל הווצמ
רבועל שממ לש היכז שיש רמואה ירבדל םג .ע"ושה לש וילכ-יאשונבו ,םינושארה ינורחאב
."אוה אמלעב אימ םוי םיעברא ךות לבא" ,םוי םיעברא רחאל קר והז - ויבאמ הנתמ ןיינעל
םיעברא םויל תלפמה" :(ז"מ ג"פ) הדנב הנשמה אוה הז יאנתל ןושארה רוקמהש ,קפס ןיא
,"םוי םיעברא לכ ולכיש דע ותריצי הרמגנ ןיאו" :(א ל) םש י"שרב ."דלול תששוח הניא
."םוי םיעבראמ תוחפל תרמגנ דלוה תרוצ ןיאו" :(א"ה י"פ האיב ירוסיא) ם"במרבו

רותב הנוק וניא רבועה ירה .ןוממ יניינעל רבועה סוטאטסל עגונב םג ןויגהה יפל לעופ הז יאנת
הנתמב תיקוח היכז שי רבועלש םירבוסה םיקסופה תעדלש ונראב רבכו ,םלועל אב אלש רבד
ירמגל הז גשומ .ןוממ ינידל עגונב םדא-ןבל בשחנ אוהש םושמ ,דימ הנוק אוה ירה ,ויבאמ
"אמלעב אימכ" ונימכח יניעב בשחנ אוה ןיידעש ,םוי םיעברא ינפלש הפוקתב ירשפא יתלב
,םילעב לש סוטאטס ןכתיי אל ללכ "אמלעב אימ"ל .ללכ תינפוגה ותרוצ הרמגנ אלש ינפמו
.והשמב תוכזל וא שוכרל לוכיש תוישיא

ומא יעמב רבועב ןישודק .ז
רבכ רבועהש תוטיש תומייק ןוממ תייכזל עגונב קר .הבקנל ןיב רכזל ןיב רבועל ןישודיק ןיא
לש סוטאטס ול ןיא רבועה ,שוחימ תיב ןאכ ןיא ןישודיק תסיפתל עגונב לבא ,םדא-ןבל בשחנ
.ללכו ללכ םדא-ןב

תלבקל עגונב האלמ תוכז באל שי הנטק הבקנבש םושמו ,הבקנ רבועל רכזוה הז דוסי
רמואה" :ונינש .רבועב ןיספות ןישודיק ןיא התדיל ינפל מ"מ - ךליאו התדיל עגרמ הישודיק
הילעו ,(ה"מ ג"פ ןישודק) "תשדוקמ הניא ,יל תשדוקמ וז ירה הבקנ ךתשא הדלי םא ורבחל
תרבועמ ותשא לבא תרבועמ ותשא ןיאש אלא ונש אל" :(ב בס םש) ילבבב אנינח 'ר רמוא
."םימייק וירבד

ע"הבא ע"וש) ןרמ תעדלש ,הארנכו .אנינח יברכ הזב ל"ייק םא םיקסופה םיקפקפמ םנמאו
ורבח תשא התיה םא ,םישרפמ תצקו ם"במרהל :םש ל"זו ,קפסמ שושחל שי (ח ףיעס מ 'יס
ידכ ,דלתש רחאל ויבאמ השדקלו רוזחל ךירצו ,תשדוקמ תבה רבועה רכוהו תרבועמ
."יפוד םהב ןיאש ןישודקב הנסינכיש

לע תידימ ןישודיק תולח לש ששח לכ ןאכ ןיאש ,םינושארה ינוידו ארמגה תיגוס ךותמ רורב
.ןישודיק תלבקל עגונב "תוישיא" לש סוטאטס ול ךייש אל - אל ןיבו רבועה רכוה ןיב .רבועה
םתולח לבא ,באה י"ע וישכע ןישודיק תלבק - "םישולש רחאל ןישודק" םעטמ קר אוה ששחה
םייק רבכ ףוגה םא ,םלועל אב אלש רבדב ןישודיק יטרפב אוה ןוידהו - הדיל לש עגרל החדנ
'רש ארמגב שרופמ ,ךרדב רבכ איה הדליה לבא ,ןישודיקל יואר וניא ןיידע רבועה .םלועב
אב אלש רבד הנקמ םדא םירבוסה ןיב אוהש ,בקעי ןב רזעילא 'ר תטישב הזב ךלוה אנינח
רמואכ תשדוקמ אהת הדלי םא רמאד ןויכ" :םיסנ וניבר ירבדב רתוי שרופמ הז דוסי .םלועל
קרש ,ירה ."דלתשכל אידהב רמאד הל יקומ אנינח יברד םירמוא םירחאו ...ימד דלתשכל
קרפב הזב םינדש ,דלוויש רחאל רבועל הכזמל המודו ,ןאכ ועגנ הדילה רחאל ןישודיק םעטמ
סוטאטסל וא רבועל היכז תיעבל ללכ ךייש הז ןיאש םדוקה ףיעסב ונראיב רבכו ,תמש ימ
וניא רבועהש ינפמ ,תידימ ןישודיק תולח ששח ןאכ ןיא תבה הדלונ אלש ןמז לכ לבא ;ולש
.תושיא ינידל עגונש המ לכב םדא-ןב בשחנ

תולעבל עגונב .תושיא יניד תיבל ןוממ יניד ןיב רבועה סוטאטסב ידוסי לדבה םייקש ,ונחכוה
רבועל ןיכזמ ןיאש אלא ,"םדא-ןב" לש סוטאטס רבועל םיסחימש םינושאר שי םנמא ןוממ
איהש השורי ךרד דימ תוכזל רבועה לוכי הז םעטמו ,ןינק יעצמא רדעה לשב הנתמ ךרד
סוטאטס ןיא הבקנ רבועל םג ןישודיק ינידל עגונב לבא ;םדוקה ףיעסב ונראיבש ומכ ,אליממ
םיקסופו ס"שב הזב ועגנ הדילה רחאל היוחד ןישודיק תולח םעטמ קר ,ללכ םדא-ןב לש
ששח םייק וליאכ ,דחא הנקב תושיאו ןוממ הלתש ,ץיבובקעי לאונמע ברה ירבד םה םיהומתו)
.(התדיל ינפל םג הבקנ רבועב ןישודיק

,םש םישרפמב 'יעו ."ףסכב תשדקתמ אמוי תב ,הייח 'ר ינת" :אמתס ונדמל ימלשורי דומלתב
.הבקנ רבוע ליבשב םג ןישודיק לבקל לוכי באה ותעדלש ,אנינח 'ר לע קלוח ימלשוריה םא
ןישודיק תסיפת ןאכ ןיאש םיעבוק ימלשוריב .תויגוסה יתש ןיב הריתס לכ ןיאש ,יל הארנו
ןושלה ךותמ עמשמ ןכו .הז דוסיל הדומ ילבבב אנינח 'ר םגש ונראיב רבכו ,הדיל לש עגרה ינפל
תלבק ששחב םינד ,ילבבב הז תמועל .הלועפה תולח םצעב רבודמהש ןאכמ ,"ףסכב תשדקתמ"
.ונראיבש ומכ ,םייוחד ןישודיק

רבועה לש יקוח סוטאטס לע הז ללכ תעפשה - ומא ךרי רבוע .ח
אצמנ ,הלש סוטאטסה תא לבקמו םאה ףוג לש קלח בשחנ רבועה ,"ומא ךרי רבוע" ללכה
םג ,םדאב םגו המהבב םג רכזוה ללכה .תקלוח העד םע םג םימעפלו ,ס"שב תומוקמ הברהב
לש סוטאטסב קר אוה ןאכ ונלש ןוידה .תונוש תוכלהל עגונב ןירוח-ןבב םגו ,דבעב םג ,ירכנב
עגונב ,אמגודל ,דחא ןיד טטצנ קרו ,תואמגודה לכב ךיראהל םוקמ ןאכ ןיא אליממו ,רבועה
םיאצוי םיקומינ ינשו ."הליבט ךירצ ןיא הנב ,הרייגתנש תרבועמ תירכנ ,אבר רמא" :םדאל
:ארמגה תייגוס ךותמ

;דליה ליבשב םג הליעומ םאה תליבטו ומא ךרי רבוע
."היתיבר ונייה" - ולש יעבטה בצמב אוה רבועהש םושמ ,הציצחל תבשחנ הניא םאה

לש ןינמ בורו ןינב בור י"ע לבוקמ אוה ףוס-ףוסש) "ומא ךרי רבוע" דוסיה רציבוטפא תעדל
הרותה טפשמ יפל רבועל יקוח סוטאטס תלילשל ירקע סיסב אוה (םיקסופהו דומלתה ימכח
רשפא-יא באה לש דרפנ יתלב קלח בשחנ רבועהש ןויכ ,איה ותנעט .םיניד ראשלו ןוממל
תוינווי תועדמ םנמא חיכומ רציבוטפא .יאמצע םדא-ןב לש יקוח ןיד ןמזה ותואב ול סחייל
ךלוה ץיבובוקעי םג .ולש תואמצעה תדימב יולת רבועה לש יקוחה סוטאטסהש ,תונוש
רבועהו ותחפשמ יבגל תוטלחומ תויוכזמ הנהנ באהש ןויכש ,ימורה קוחהמ חיכומו ויתובקעב
.רבועה תגירהב ער לכ םיאמורה ואר אל םאה ןמ קלחכ בשחנ

הרותה טפשמ יפל לבא ,םימודקה םימעה תעדל סחיב הנוכנ הרעשה יהוזש ,ןכתיי םנמא
רדעה ןיבו ,הז ללכ תלילשב וא "ומא ךרי רבוע" ללכה ןיב טלחומ רשק ןיאש חיכוהל רשפא
לש ורקעו ,םינוש םינידל ודוסיב לבגומ "ומא ךרי רבוע" ללכהש ,רורב .רבועל יקוח סוטאטס
םצע תא ללכ עבוק הז ןיא לבא ,הכותב דלוול תוטשפתמ םאה לש תויקוח תונוכת דוסיה
.רבועה לש סוטאטסה

ללכ הרכזוה אל ,רבוע תייכזל עגונב ארתב אבבב איגוסה לכבש ,אמלעב הרקמ והזש ןכתיה
איגוסב רבועב אלו 'א םוי ןבב קר םילחש םינידה ראשל עגונב םג ."ומא ךרי רבוע" לש ארבסה
םיניינע םימייקש" רציבוטפא תרעה .וז ארבס הרכזוה אל - 'וכו ,תולבא ,חצר ,האמוט :הדנב
שוריפב הז רמאנ אלש ףא וז תקולחמ פ"ע אלא םישרפתמ םניאש הכלה תוזוחמ לכב הברה
אל המלו ,ומא ךרי ואל רבוע איה ןנחוי יבר תעד ירה .תעדה לע תלבקתמ הניא - "דומלתב
םיעגנב אמטמו הביזב אמטמ דחא םוי ןב קונית :הדנב הנשמהמ תוישוק לש הרוש םישקמ
םג םילגר ול ןיא רבועל יקוח סוטאטס רדעה ןיבו "ומא ךרי רבוע" ןיב הז רשק ,ןכמ רתוי ?'וכו
המ לכ לע קלוחש ןכתיי אלו ,ומא ךרי ואל רבוע הכלהל עבוק ת"רש עודי ירה .הכלה קספב
,רבועל ןיכזמ ןיאש איה ןנחוי יבר תעד םג .רבועל יקוח סוטאטס תלילשב הדנב הנשממ עבונש
,רמולכ ,המצע ינפב הדיחיל בשחנ רבועהש תיללכה ותטיש תורמל תאזו ,ארתב אבבב איגוסב
.ומא ךרי ואל רבוע

תטלוב ידמ ,"ומא ךרי רבוע" לש תויגוסב םינייעמ רשאכ ,תויללכ רתויה תוחכוהה דבלמו
התימהש הרפ - אניבר קיסמ ב פ ןירדהנסב ,לשמל ,תונקיידב רדגומו לבגומ ללכ והזש החנהה
לבא ,"ומא ךרי רבוע" םעטמ (האנהב רוסאש לקסנה רוש ןידמ) הרוסא הדלו הדלי ךכ רחאו
הדלי םא לבא ,וירחאל הדליו ןיד רמג םדוק הרבוע הרפה םא קר ,ןידה דצב אצמנ הלבגהה
םג וז הכלה העצוה ךכו ,הז םעטמ דלווה רסאנ אל ןידה רמג רחאל הרבעתנ וא ןידה רמג ינפל
תיב קספש ןיינעל קר ליעומ "ומא ךרי רבוע" ללכהש ,ירה .ב"יה א"יפ ןוממ יקזנ 'לה ם"במרב
דלוול םאה יניד לכ תיטאמוטוא הרוצב ןיריבעמש תרמוא תאז ןיא לבא ,רבועה לע םג לח ןידה
ז"פ םידבע 'לה) ותעד "אוה ומא ךרי רבועהש" ם"במרה קספ תורמל ,הזמ רתוי .הברקבש
תופסותה ילעב תעד םג .דבע לש סוטאטסב הדלו תא ריאשהלו החפש ררחשל רשפאש (ה"ה
בשחנ הפירט המהב דלו ןיא תאז לכבו "ומא ךרי רבוע" הכלהה תא עובקל תומוקמ המכב
תומביב י"שר םג ."תויחב היולת תופירטו ,ומצע ינפב תויח ול שי רבועהש" םושמ ,הפירטל
הליבט היל אקלסד" םושמ ,הליבטל קוקז הנב ןיא הרייגתנש תרבועמ המל שרפל רהזנ (א חע)
תשודק םצע םיריבעמ ןיא לבא ,הכותבש דלוול םג הליעומ םאה תליבט ,רמולכ "הימיאד
לארשי ןיד רבועל םיסחיימ ןיא "ומא ךרי רבוע" ד"מל וליפאש ,א"ז ,הדלוול םאהמ לארשי
יניד הברהל רתוס היה הזכ ללכ ,םרב) לארשי תב לש הברקבו ותדיל ינפל אצמנש םושמ
.(ןישודק תכסמ ףוסב ןיסחוי

עגונב ולש סוטאטסה םצע לע עיפשמ וניא דומלתב רכזוהש "ומא ךרי רבוע" ללכהש ,ןאכמ
ינידל עגונב רבועה לש סוטאטסל אל םגו ,הרהטו האמוט ןוגכ הרותה יקוח ,ןישודיקל ,היכזל
לע םג םילח םאה לע םילחש םישדח םייוניש וא םיקספהש ,קר עבוק הז ללכ .ולש תושפנ
ד"ב קספ ;וז הלועפב ללכנ רבועה םגש ינפמ ,רבועה לע םג תלעופ םאה תליבט ,לשמל .רבועה
(החפשב) םאה י"ע רורחש רטש תלבק ;רבועה לע כ"ג לח (לקסנה רושב) האנה רוסיא לש
תרבועמ תאטח שידקמה ;תוחילש וא היכז לש דחוימ ןיד אלב ,דלווה תא םג לולכל הלוכי
ונימכח לש סחי הז ללכ תלילשמ וא "ומע ךרי רבוע" ללכמ דומלל ןיא .רבועה לע םג לח ורוביד
סוטאטס רדעה עבנ ,ימורבו ןוויב ,תומודק תורבחבש ,ןכתיי .םדא-ןב רותב רבועה סוטאטסל
לכ ןיא דומלתה תויגוסב לבא ,םאה לש דרפנ יתלב קלחכ רבועל וסחייתה םהש םושמ רבועה
.דלונש ינפל םדאה לש יללכ סוטאטס ןיבו "ומא ךרי רבוע" ןיב רשק

 

תושפנ ינידל רבועה לש סוטאטס :ב קרפ
םיאנתה תורפסב .א
תשרופמו .םדק ימימ לארשיב תחוור וז הכלה .התימ שנועמ רוטפ ומא יעמב רבועה תא גרוהה
,'שנעי שונע' ,השאב ,'ןוסא היהי אלו'" :(בכ אכ תומש) קוספה לע הכלה ישרדמב רבכ
ןוסא םאו' :רמול דומלת ?השאב שונעו תודלווב ןוסא אלא וניא וא ,ןכ רמוא התא .תודלווב
םישנוע יגוס ינש לע רבודמ קוספב ירה .הרורב שרדמה תנווכו ," 'שפנ תחת שפנ תתנו היהי
:םתס בותכ 'ןוסא היהי אל' לש הרקמבו ,תוומ שנוע 'ןוסא' לש הרקמב ,םיעשפ יגוס ינשל
,םאה תגירה לש עשפל ,התימ לש ,רומחה שנועה םיסחיימ ונא ארבס יפ לעו .'שנעיי שונע'
הז קוספל לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת םג .תודלוו תגירה לש הרקמל (ןוממ לש) לק רתויה שנועהו
,ירה ."אדלוו ימד סנקתי אסנקתמ אתומ הב אהי אלו" :תודלו תגירהב התימ רוטפ לע דיעמ
.םאה תתימ לש הרקמב אלא התימ שנוע ןיאש

םיעבשה םוגרתב ,םנמא ."בייח וגרוההו ...דחא םוי ןב קונית" :ג"מ ה"פ הדנ תכסמב ונינש
אל םא') ןיידע רמגנ אלו רצונ אל ירפה םא" :רחא ןפואב שרפתמ ל"נה קוספה ןוליפ שוריפבו
,ונייה ,ירפה רמגנ םא לבא ...ןוממב שנעי שונע ,(הרוצ היהת אל םא :םישרפמ - 'ןוסא היהי
רציבוטפא וחיכוה רבכ ."תמוי תומ ,םהל םידחוימה םרדסו םתרוצ םהל שי וירבא לכש
תגירה לע תוומ שנוע שינעהל לארשיב המודק הטיש וזיאל היאר ןאכמ ןיאש ץיבובוקעיו
הז ןיעכ שוריפ .םהלש יטסינלהה עקרה י"ע וז תינוציח הכלהב ועפשוה םהש אלא ,רבועה
.םינוש תורודב ,םיארקהו םינורמושה לצא ,ונמעמ תורז תותכ לצא םג אצמנ

ךכ לכ איה םיקסופה לצא םג .תורודה לכ ךשמב ונימכח תורפסב ןיררוע אלל הראשנ וז הכלהו
ירה ...ומוי-ןב ןטקה תא וא לודגה תא גרוהה דחא" :די רחאלכ התוא וריכזה םהש דע הטושפ
.ללכב רבועה ןיא לבא ,(ו"ה ב"פ חצור 'לה ם"במר) "וילע גרהנ הז

רבועה תא גרוהה טעמל רוקמה .ב
אל םגו ,אתיירבב וא הנשמב אל ,םיאנתה ישרדמב ןיא רבועה תא גרוהה טעמל ארקממ דומיל
.ןיררוע אלל הנושאר החנה ןיעכ הרכזוה וז המודק הכלה .ימלשורי וא ילבב דומלתב

שולש דחוימב תוטלובו ,ןוידל אשונ הז רוטפל אתופליה הווהמ רבכ םינורחאבו םינושארב
:תוטיש
,שפנ ללכב וניא רבועהו (זי דכ ארקיו) 'תמוי תומ םדא שפנ לכ הכי יכ שיאו' :הרותב בותכ
רכזוהו ,ן"במרב ,י"שרב רבכ אצמנ הז קויד .'שפנ לכ' יוטיבה ךותב וליפא ללכנ ונניא אוה
.ע"ושה ישרפמבו תובושתב

תגירה לע בויחל רוקמ ונל ןיא ותעדל .ויתובושתב אדנל לאקזחי 'ר תרבס המוד תצק
..."יניסב תינשנ אלד ןויכד ,ריכמ ינניא וז אישוק הנה" :רבוע

בשחנ דלווי םרט דלו לכש עודי ירה .י"שר ישרפממ דחא לצא אצמנ לפלופמ רתוי קומינ
וגרוהה כ"א ,(דלונל רחאל םינושארה םוי 'ל ךשמ םג דחא אנת תעדלו) לפנ קפסל ונימכח יניעב
תארתה" לע םישינעמ ןיאש ללכה עודי ירהו ,ובייחל ןיא אליממו תושפנ קפס לע קר רבע אל
,קפס תארתהל עגונב םתנעט דבלמו ,םינורחאה ילודג י"ע םידי יתשב החדנ וז הטיש ."קפס
,םדא ינידב אלא דולי תגירה ןיבל רבוע תגירה ןיב לדבה לכ ןיא הז יפל יכ ,הומת ותרבס םצע
ינידב םגש עמשמ דומלתהו הנשמהמ וליאו ;קפס תארתה לשב קלחל ןיא םימש ינידב לבא
.חצורכ בשחנ וניא רבועה תא גרוהה םימש

וא .רבועה תא גרוהה רוטפל ,ךבוסמ קויד וא ,דומלל ךרוצ לכ ןיאש ,ןה תוירקעה תועדה
תא סינכהל רוקמ ונל ןיאו שפנ ללכב ונניאש וא ,טועימל בשחנ ומצע הזו שפנ לכב ונניאש
.חצר תריבעמ רוטפ וגרוהה אליממו ,חצר תשרפל רבועה

חנ-ןב ןיד יפל הלפה .ג
רכזוה (ב זנ ןירדהנס) ילבבב .םימד תוכיפש םהמ דחא תווצמ עבשב ונניד ינפל בייח חונ-ןב
'ר םושמ" :(הדגא יניינעב רקיעב ,תומודק תורוסמ וא תותירב ןיעכ) בר יבד אתדגא רפס םשב
תלחתה לש י"א אנת םשב רכזוה הז ןידש הדבועה תורמל .ןירבועה לע ףא ,ורמא לאעמשי
רכזוה ןיד ותוא ירהש ,ונמז תעיבקב רהזיהל שי ,םסרופמה ושרדמ תיבו הינשה האמה
םיאנתה תורפסב רוקמ ול ןיאו אנינח יברו אחא רב בקעי 'ר םיארומאה י"ע קר שרופמב
.ונינפלש

והזיא" - (ו ט תישארב) 'ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש' :ארקמ הז ןיד םידמול דומלתב
וניאש ,אמק אנתהש םש שרופמ םג ."ומא יעמבש רבוע הז ,רמוא יוה ?םדאב אוהש םדא
:הכלהל הז ןיד עבק ם"במרה מ"מו ,לאעמשי 'ר לע קלוח ,חנ ינב תורמוח ןיב רבוע ןיד ריכזמ
."וילע גרהנ ,ומא יעמב רבוע וליפא שפנ גרהש חנ ןב"

הלפה רוסיא .ד
.רוסיא םייק מ"מ ,רבוע תגירהב חצור לש בויח וב ןיאש ,לארשיב םג תופסותה ילעב תעדל
.הז רוסיאל סיסבה וא רוקמה ושריפ אלש ,םימותס םהירבדו

חנ ינבלו ירש לארשילד םעדימ אכיל" ללכה אוהו ,תופסותה ירבדב אצמנ הז ןידל ךמס ,םנמא
.רוקמה םצעל אלו רוסיאל היאר ןיעכ קר הווהמ הז לבא ,(םש ןירדהנס) "רוסא

:םהירבדב תוטיש שלשו ,הז רוסיא םעטב ת"ושב םינורחאה ונד רבכו
תא גרוהה .ב :הרותה ןמ הרוסא הלבח לכו ומאב לבוח אוהש םושמ רבועה תא גורהל רוסא .א
ילאמרופ שנוע ןיאש תורמל ,רוסא לבא רוטפ ונידו חצורה לש "רועש יצח" תניחבב אוה רבועה
וליאכ לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ" ארבסה איה הז רוסיאל סיסב .ג ;הרותה ןמ רוסא -
,תבש ללחל (אבה ףיעס 'יע) וריתהש םינושארה ןמ שי ירה וז ארבס ךותמו ,"אלמ םלוע םייק
רבועה לש דיתעה םע םיבשחתמש ירה ..."תבש ללחיש בטומ" :רבועה שפנ תא ליצהל ידכ
.ותגירה רוסיאל ודיתע םע םיבשחתמש ןכש לכ - תבש לוליחל עגונב

ךרוצל זא ,םאה לש הלבח םעטמ קר אוה רוסיאה םא .אבוט והייניב אכיא - והייניב יאמ
האופר ךרוצל חותינ לכ םיריתמש ומכ ,שפנ חוקיפ לש בצמ ןאכ ןיא וליפאו) רתומ התאופר
"שפנ חוקפ רדג" םעטמ רסאנש ,תונורחאה תוטיש יתשל לבא ,(רבדבש הלבחב םיבשחתמ אלו
רמאנ ט"ירהמב קר תמאבו ,דבלב םאה תאופר לשב ריתהל ןיא - ("חנעפ תנפצ" לעב ןושל)
ליאוהו אקווד "תילארשי" תלמש ,ןכתייו) תויאופר תורטמל תילארשי ליפהל רתומש ,שרופמב
,םאה תאופר לש םיבושיח םיליעומ אל זאו םיבייח רבועה לש תושפנ יניד םושמ יאדוב תירכנב
.(רחא םוקמב ט"ירהמה תמיתסמ עמשמ ןכו

רוסיאל ףתושמ סיסב ןהל שיש תורמל ידוסי לדבה םייק כ"ג תונורחאה תורבסה יתש ןיב
,םויה לש בצמה לשב רבועה תגירה הרסאנ הינשה הטישה יפל .שפנ חוקיפ ןיינע - רבוע תגירה
רחא ןיבל ,אמלעב אימל ןיידע בשחנש ,םוי םיעברא ינפל רבוע ןיב קלחל רשפא אליממו
דליה ללגב רבועה תגירה הרסאנ תישילשה ארבסל לבא ,ותרוצ הרמגנ רבכש ,םוי םיעברא
וז הדוקנב םיקלוח ןידעו .ןמז לש הנחבה ילב הלפה לכ הרסאנ אליממו תויהל אוה דיתעש
ונל ןיאו ,ריבסהלו רידגהל קר ןאכ ונדיקפתו ,השעמל הכלה וננמזב לארשי לש הארוהה ידומע
.םלוע לש ומורב םידמועה םירבדבו ,ולאכ תונידעו תוידוסי תולאשב הכלה קספב קסע

בויחל הרותב זמר םייקש ,איה היסורב הרבעש הפוקתה לש םינברה ילודגמ דחא תרעשה
'תמוי םדא הכמו ,הנמלשי המהב הכמו' :בותכ .רבועה תא גרוהה לארשיל םימש ידיב התימ
לבוקמש ומכ ,"תמוי תומ" רמאנ אל עודמו ד"ב תתימב וניד חצור ירהו ,(אכ דכ ארקיו)
שנועמ רוטפ אוהש ,רבועה תא גרוהל ארקמה תנווכש ,איה ותרעשה ?ד"ב תתימ שנוע תארוהל
רוסיאל רוקמ איבהל אוה הצור וז ךרדבו .םימש ידיב התימ בייח וגרוהה מ"מו ד"ב תתימ
ונל ןיא ירהש ,אמלעב "אתכמסא"ל ותנווכ יאדווב .ןירדהנס תופסותב רכזוהש ,רבועה תגירה
השרפה התואב ,ןיינעמו .דומלתב אלו םיאנתה ישרדמב אל ורכזוה אלש תושרד םע קסע
תעדש ונחכוה רבכו "םדא הכמו" בותכ ירה ,הז דבלמ .הנומש-ןבו לפנה תא ארפסב םיטעממ
.'םדא' חנומב ללכנ רבועה ןיאש ,(א"פ שאר ןייע) ונימכח בור

עגונב םינורחאה תובושתב ,הבושחו תניינעמ תקולחמ - רשכ לארשי דלי תלפהל עגונב ןאכ דע
דליה לש (רזממ) סוטאטסה םגו םאה תריבע םג ,רסואה תעדל .התניזש שיא תשא דלו תלפהל
אליממו ,רשכ לארשי לש תויוכזה לכ ול שי דולי רזממ ירה .הלפה ריתהל קומינ םיווהמ םניא
,ד"ב תתימ תבייח ןידה תרוש יפל וז השא ירה ,איה ריתמה תרבסו .ומא יעמב וב עוגפל ןיא
םייתניב הז דלוול ןיאש ירה ,הרבוע םע דחי התוא םיגרוה ונייה הניד תא םיעצבמ ויה םאו
הרבעתנש שיא תשאב ןיב ריתהל ותעד .םימד תכיפש רוסיא וילע לח אל אליממו ,םויק תוכז
.ירכנמ הרבעתנש ןיב לארשימ

רבועה תלצהל תבש לוליח .ה
ורמשו' :רמוא איסנמ ןב ןועמש 'ר :םיבר תב רעשב עודי דוסי והז .תבשה תא החוד שפנ חוקיפ
רמא .הברה תותבש רומשיש ידכ תחא תבש וילע ללח :הרות הרמא - 'תבשה תא לארשי ינב
רתומ םא איה ונתלאש .(ב הפ אמוי) םהב תומיש אלו 'םהב יחו' ... לאומש רמא הדוהי בר
.םאל הנכס ןיאש םוקמב םג רבועה ייח ליבשב תבשה תא ללחל

לכש םושמ תדלוי ליבשב תבשה תא ןיללחמש ,(ג"מ ח"יפ תבש) הנשמב שרופמ רבכ ,םנמא
םוי יוניעל עגונב .םאה תנכסל הנווכהש ,רורב לבא ,הנכס הב שיש הלוח תניחבב איה תדלוי
ליבשב רתוהש ,(ה"מ ח"פ אמוי) הנשמב םיאצומ ונא ,שפנ חוקיפ ןיינעל תבשכ ונידש ,םירופכה
םש םג לבא ."השפנ בישתש דע התוא ןיליכאמ החירהש הרבוע" :םימייוסמ םיאנתב תרבועמ
הניא םאו" :שרפמ (א בפ םש) י"שר תמאבו ,דבלב דלווה תנכסל איה הנווכהש רורב אל
תא ןיללחמו שיש םיאצומ ונא (ב-א ז ןיכרע) רחא םוקמב םרב ."םינכוסמ םהינש תלכוא
רבשמה לע הבשיש השאה ,לאומש רמא ןמחנ בר רמא" :רבוע לש ושפנ ליצהל ידכ תבשה
הכרצנ אל הבר רמא ...דלווה תא םיאיצומו הסירכ תא םיערקמו ןיכס ןיאיבמ ,תבשב התמו
םגש ,עמשמ ..."אתבש ןניללחמ אקיפסמד ןל עמשמק יאמו ,םיברה תושר ךרד ןיכס איבהל
ןאכמ הארנ .תבשה תא םיללחמ ,םייח תקזח ול ןיאו קפסב םידמוע וייח ךכ ןיבש ,רבוע ליבשב
.םירמסמ הב ועבק רבכ םינושארה וניתובר לבא ,רבוע לש ושפנ לשב תבש ןיחודש הקזח היאר
חנומכד םושמו" דולי לש אלמ ןיד הז דלוול שי כ"או ,םאה תתימ רחאל רבודמ םש ירה
ןיד רבועל שיו ומא התמ רבכש ,הזכ דחוימ בצמבש ,תופסותה ילעב םירעשמו ."ימד אספוקב
רחא םוקמב .דחא םוי ןב לש אלמ סוטאטס ול שי ירהש ,ותגירה לע םיבייח םג ,שממ דולי
ומוי ןב קונית" :םירבועה ליבשב תבשה תא ןיללחמ ןיאש תצק עמשמ (ב אנק תבש) דומלתב
וריעה רבכ לבא ."תבשה תא וילע ןיללחמ ןיא תמ לארשי ךלמ דוד ,תבשה תא וילע ןיללחמ יח
אוה ןונגסה ,תילאמרופ הכלה עובקלו ןירבועה תא טעמל תועמשמ ול ןיא הז ןונגסש םינושאר
.יתדגא ןונגס ,אמלעב אמזוג ךרד קר

סוטאטסב םינושארהו םינואגה ונד רבכ ,דומלתב תשרופמ היאר וא רוקמ אצמנ אלש ןויכמו
:רבדב תוטיש שולש תומייקו ,תבש לוליחל סחיב רבועה
הנכס תמייק הניא םא םג רבועה תא ליצהל תבשה תא ןיללחמ ,תולודג תוכלה לעב תעד
תלצהל עגונב "שפנ" לש סוטאטס רבועל ןיאש ןכתיי ,ן"במרה י"ע ראובמ וקומינו ,ומאל
תחא תבש וילע ללח" ארבסמ עבונ תושפנ חוקיפל תבש לוליח רתיה לבא ,םימד תכיפשו תושפנ
לע םג הלח וז ארבסו ,דיתעה לשב וז תבש לוליח םיריתמ ,א"ז ,"הברה תותבש רומשיש ידכ
םוי םיעברא ול ורמגש םרט ףאו ,רבועל רבוע ןיב ןיחבהל םוקמ ןיאש טושפ ז"פל .רבועה
םיכסמ רחא םוקמב .ן"במרב שרופמ ךכו ,הלפה ששח לש הרקמב תבשה תא וילע םיללחמ
.וז העדל ן"במרה

ליבשב תבשה תא ןיללחמ ןיאש (תופסותה ילעב תעד הארנ ןכו) ן"במרב תאבומ תרחא העד
,הזב הז םייולת תבש לוליחו תושפנ תלצה ,םקומינו .םאל הנכס ןיאש הרקמב הלפה ששח
םתוא השעי רשא" לש רתיהל סנכנ םרט ,ותדיל לש עגרה דע "םדא" ןיד רבועל ןיאש ןויכמו
ןיינע ונל ןיאו ,יחכונה סוטאטסה אוה עבוקה ,א"ז ."םהב תומיש אלו - םהב יחו םדאה
.רבועה לש ודיתעב

דבלב ינויע אשונכ חוכיוה לכ תא םיחוד ,תרחואמ רתוי הפוקת לש ,םינושארה וניתובר
םיבושיח אלב אליממ ,םאל הנכס םג הווהמ הלפה תנכס לכ ,םתעדל .תוישעמ תואצות אלב
אלל הראשנ אל וז תיאופר הנעט .םאה ליבשב תבשה תא םיללחמ רבועה לש סוטאטסב
..."דלוה וא איה ןכתסת ונממ הל ונתי אל םאו" :הכלהל קוספל ךרוצ אצמ רוטה .ןיררוע
םינורחאה םגו .רבועה ליבשב םג םיללחמש ג"הב תעדכ קוספל אב יאדוב ונושל קוידו
רבועה סוטאטס לש וז הלאש ללכ רכזוה אל ךורע ןחלושב הז תמועל .וז החנה לע םיקפקפמ
הלאש איהש ותעד םגש ,הארנכו .םירופכה םוי 'להב אלו תבש 'להב אל ,תבשה תא ללחל
.השעמל הכלה קספ םע אלא קסע ול ןיא אוהו ,םאה ייחל ששחה לשב אמלעב תינויע


ך ש מ ה