חישמה ךלמו תומחלמו םיכלמ תוכלה

דלפדלוג ימענ האל

ה"משת וצ יניס
תורעה אלל ספדנ

ירומו יבא רכזל
ל"צז ןמלגופ .מ ר"ד ברה
:רמאמה ןכות
ן"במרה חסונ
ן"במרה
ם"במרה
ימור סופד חסונל ן"במרה חסונה ןיב םיירקיעה םייונישה
יסניש-רליש חוכיו
ד,אי קרפ לש ןושארה סופדהו די-יבתכ ןיב תואחסונ תאוושה


הרות הנשמ ךותמ םיטפוש רפסב 'ד הכלה רשע דחא קרפב קסוע רמאמה :תיצמת
חסונה ייוניש תא רקוס רמאמה .חישמה ךלמו תומחלמו םיכלמ תוכלהב קסועה ,ם"במרל
.םייונישל עקרה תא ריבסמו םינשה ךשמב םינושה םיסופדב םיעיפומה

;חישמה ךלמ ;םיכלמ תוכלה ;הרות הנשמב םיטפוש רפס :חתפמ תולימ


ב"יו א"י םיקרפהו ,םיקרפ רשע םינש ,ם"במרל הרות הנשמ לש ןורחאה רפסה ,םיטפוש רפסב
,רשע-דחא קרפל רקיעב םיעגונה םיניינע המכב ןודנ ונירבדב .חישמה ךלמה אשונל םישדקומ
ותוהמו ותוהמש יפ לע ףא ,תומחלמו םיכלמ תוכלהמ דרפנ יתלב קלח אוה הז קרפ .'ד הכלה
.םייפואבו םנכותב םידחוימ ונממ ךשמנה רשע-םינש קרפ לש

בל ומש ,םישוריפ םע הרות הנשמ תא וסיפדהש ,ןאיניטסויו ןידאגארב ,גרבמוב םיסיפדמה
,הלא םיקרפ ובש ,ג"סשת ףד תרתוכב וסיפדהו וירחא אבה קרפבו הזה קרפבש דחוימל
,הרות הנשמ לש ןושאר סופדל בשחנה ,ימור סופדב .'חישמה ךלמו תומחלמו םיכלמ תוכלה'
.'תומחלמו םיכלמ תוכלה' םע רשע םינשו רשע דחא םיקרפ םינמנ ,מ"ר תנש ינפל הארנכ
דעו ב,ור םיפד תרתוכב ספדוה ,םישוריפ ילב ,ימור סופד ומכ אוה םג ,נ"ר וניצנוש סופדב
םיכלמ תוכלה' .(םילימה ירוציקב םילק םייוניש םע) 'היתומחלמו 'יכלמ 'לה' טר ףד תרתוכ
דע הרות הנשמ לש םיסופדב לבוקמה חסונה אוה 'םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה' וא 'תומחלמו
לש םתודחוימ העלבנ ךכו ,'חישמה ךלמו' םילמה תא ףיסוהל ןוכנל ואר אל םיסיפדמה .ונימי
.םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה ךותב הלא םיקרפ

אטשוק ,(א"יש-י"ש ,ד"פר) היצנו ,נ"ר וניצנוש ,מ"ר ימור יסופדב חסונה ףוג ןיבש ינושה
טלוב ,רשע דחא קרפל עגונש המב ,םירחא םיסופדב חסונה ףוג ןיבל ,ב"סת םדרטסמא ,ט"סר
,וילאמ ןבומ חסונל םינשה תוברב ךפהש דע ,םיסיפדמה ברקב ךכ לכ שרתשה הז ינוש .דואמ
.וננמזב םג הרות הנשמ תורודהמ תא סיפדהל גוהנ ךכו

,םיטפוש רפס ,הרות הנשמ לש תוליגר תורודהמב עיפומ אוהש יפכ לבוקמה טסקטה חסונ
:אוה ךכ ,'ד הכלה ,רשע דחא קרפ ,םיכלמ תוכלה

בתכבש הרות יפכ ,ויבא דודכ תוצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי םאו"
תקזחב הז ירה ,'ה תומחלמ םחליו הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו הפ לעבשו
תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתיו .יאדוב חישמ הז ירה חילצהו השע םא .חישמ אוהש
םכש ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ רמאנש דחיב 'ה
."דחא

:אוה ימור סופד חסונ תאז תמועל

'תכבש הרות יפכ ויבא דודכ וצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי םאו"
תקזחב הז ירה 'ה תומחלמ םחלי הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו הפ לעבשו
יחדנ עבקו ומוקמב שדקמ הנבו ויביבסש ומואה לכ חצנו חילצהו השע םא .חישמ אוהש
החיטבהש הז וניאש עודיב גרהנ וא הכ דע חילצה אל םאו .יאדוב חישמ הז ירה לארשי
הבקה ודימעה אלו ותמש םירשכהו םימלשה דוד תיב יכלמ לככ אוה ירהו הרות וילע
יכ ץק תע דע ןבללו ררבלו ןהב ףורצל ולשכי םיליכשמה ןמו רמאנש םיבר וב תוסנל אלא
ךמע יצירפ ינבו 'נש לאינד וב אבנתנ רבכ דבב גרהנו חישמ היהי המדש ףא .דעומל תע
לאוג חישמהש ורבד םיאיבנה לכש הזמ לודג לושכמ שי יכו ולשכנו ןוזח דימעהל ואשני
רזפלו ברחב לארשי דבאל םרג הזו םתוצמ קזחמו םהיחדנ ץבקמו םעישומו לארשיל
ךא 'ה ידעלבמ הולא דובעל םלועה בור תועטהלו הרותה ףילחהלו םליפשהלו םתיראש
וניתובשחמ אלו ויכרד וניכרד אל יכ םגישהל םדאב חכ ןיא םלוע ארוב תובשחמ
ךלמל ךרד רשיל אלא ןניא וירחא דמעש ילאעמשיה הזלשו ולא םירבדה לכו ויתובשחמ
הרוב הפש םימע לא ךופהא זא יכ 'נש דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתלו חישמה
חישמה ירבדמ ולוכ םלועה אלמתנ רבכ דציכ דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל
בל ילרע םיבר 'ימעבו םיקוחר םייאב ולא םירבד וטשפו תוצמה ירבדמו הרותה ירבדמו
רבכו ויה תמא וליא תוצמ 'רמוא ולא הרותה תווצמבו ולא םירבדב םינתונו 'יאשונ םהו
ןניאו ןהב שי תורתסנ םירבד 'רמוא ולאו תורודל תוגהונ ויה אלו הזה ןמשב ולטב
םוריו חילציו תמאב חישמה ךלמה דומעישכו םהירתסנ הליגו חישמ אב רבכו ןטושפכ
םהיתובאו םהיאיבנשו םהיתובא ולחנ רקשש םיעדויו ןירזוח ןלוכ םה דימ אשנו
."םועטה

 

ן"במרה חסונ
,ו"לש-ד"לש האיצינו סופד ןיבל ימור סופד ןיב האוושהב ,לשמל ומכ ,וללה םילודגה םייונישה
די יבתכב רשע-דחא קרפב ושענש םייונישמ םיעבונ ,ונימי דע םיסופד לש הכורא הרוש כ"חאו
יפכ ,'ד הכלה ךותמ עטקב ןנובתנ ?הלאה םייונישה ולחה יתמ .הרות הנשמ לש םיסופדבו
:ויעמוש להקל ריבסמ ן"במרה "המימת 'ה תרות" ותשרדב .ן"במרה לצא עיפומ אוהש

ןוגכ בושיה עצמאל םיבורקה םה ,הרותה ילחונ םה ףאש תומואב ושבתשת לאו"
,תווצקה תצק לע ימור הרבגשכו ,הודמלו הרותה וקיתעהש יפל ,םילאעמשיהו םירצונה
תווצקה יבשוי םדא ינב לבא ,הרות לש אמגוד םיטפשמו םיקוח ושעו הרות הנממ ודמל
ינפמ םהילע ועמש אלש וא םגהנמ תאו לארשי ואר אלו הרות ודמל אלש ,תוקוחרה
םלועב ןושלו המוא ןמז ותואב היה אלש ונדמל... ,םה תורומג תומהב ,םהיניבש לובג
לכו אוה ךכ םיטפשמ 'יפו לארשיב תונידמה יבושי םירשיו םיבוט םיסומינ םהל אהיש
השמ ברה רמא ךכיפלו .[רמוא ינאש ומכ] םלועב תוקוקחה תווצמה םהש םיקוחה ןכש
ךלמל ךרד ןקתל םלוכ ,וירחא אבה ילאעמשיה הז לשו ...לש םירבדה ולא לכ] :ל"ז
םירבד וטשפו ,הרותה ירבדמו חישמה ירבדמ ולוכ םלועה אלמנ רבכש דציכ .חישמה
תוצמבו ולא םירבדב ןינתונו ןיאשונ םאהו ,בל ילרע םיבר םימעבו םיקוחר םייאב ולא
ולאו .תורודל ןיגהונ ויה אלו הזה ןמזב ולטב רבכו ויה רבכ תוצמה ורמא ולא ,הרותה
,ואבנתנ וילע חישמה ךלמה אב רבכו ,ןטושפכ ןניאו םהב שי םירתסנ םירבד רמא
ולחנ רקשש ןיעדויו ןירזוח םלוכ םה דימ אשניו םוריו חילצי חישמה ךלמה דומעישכו
."[םועטה םהיאיבנשו םהיתובא

חוכיוה ךרא םימי עובשכ הנולצרבב תסנכה תיבב (1270 - 1194) ן"במרה שרדש וז השרדב
לש וירבדמ האבהב שרודה עייתסמ ,1263 תנשב ינאיטסירכ ולבאפ רמומה םע ול היהש
תוברתב םאלסיאהו תורצנה לש םמוקמ לע ותעד תונוכנ תא קזחל ידכ 'ד הכלהב ם"במרה
ם"במרה חסונ תאו אניו תרודהמ יפ לע ותשרדב ן"במרה חסונ תא הז תמועל הז ביצנ .םימעה
.ימור סופד יפ לע

ן"במרה
חישמה ךלמל ךרד ןקתל םלוכ וירחא אבה ילאעמשיה הז לשו ירצונה ושי לש םירבדה ולא לכ
םייאב ולא םירבד וטשפו הרותה ירבדמו חישמה ירבדמ ולוכ םלועה אלמתנ רבכש דציכ
ורמא ולא ,הרותה תוצמבו ולא םירבדב ןינתונו ןיאשונ םהו ,בל ילרע םיבר םימעבו םיקוחר
שי םירתסנ םירבד ורמא ולאו תורודל ןיגהונ ויה אלו הזה ןמזב ולטב רבכו ויה רבכ תוצמה
אשניו םוריו חילצי חישמה ךלמה דומעישכו ואבנתנ וילע חישמה אב רבכו םטושפכ ןניאו םהב
.םועטה םהיתובאו םהיתובא ולחנ רקשש ןיעדויו ןירזוח םלוכ םה דימ

ם"במרה
תא ןקתלו חישמה ךלמל ךרד רשיל אלא ןניא וירחא דמעש ילאעמשיה הזלשו ולא םירבדה לכו
'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ 'נש דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה
םהו בל ילרע םיבר 'ימעבו םיקוחר םייאב ולוכ םלועה אלמתנ רבכ דציכ דחא םכש ודבעלו
ןמזב ולטב רבכו ויה תמא ולא תוצמ 'רמוא ולא הרותה תוצמבו ולא םירבדב םינתונו 'יאשונ
חישמ אב רבכו ןטושפכ ןניאו ןהב שי תורתסנ םירבד 'ירמוא ולאו תורודל תוגהונ ויה אלו הזה
ןירזוח ןלוכ םה דימ אשנו םוריו חילציו תמאב חישמה ךלמה דומעישכו םהירתסנ הלגו
.םועטה םהיתובאו םהיאיבנשו םהיתובא ולחנ רקשש םיעדויו

ימור סופד חסונל ן"במרה חסונה ןיב םיירקיעה םייונישה
,הארמ ימור סופדבש חסונה ןיבל ן"במרה ידי לע אבומה חסונה ןיבש םיירקיעה םייונישה
ךלמל ךרד ןקתל" טפשמה עיפומ ן"במרה לצא ."ירצונה ושי" םילימה וטמשוה ימור סופדבש
תא ןקתלו חישמה ךלמל ךרד רשיל אלא ןניא" :אוה ליבקמה טפשמה ימור סופדבו ,"חישמה
ךופהא זא יכ" ט ,ג הינפצמ האבומה תא איבמ וניא ן"במרה ."דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה
."ויה תמא וליא תוצמ" ימור סופדבו ,"ויה רבכ תוצמה" :רמוא ן"במרה .'וכו "םימע לא
."םהירתסנ הלגו חישמ אב רבכו" :ימור סופדבו "ואבנתנ וילע חישמה אב רבכ" :ן"במרה
."תמאב חישמה ךלמה דומעישכו" :ימור סופדו ;"חילצי חישמה ךלמה דומעישכו" :ן"במר
ן"במרהש ,הרומ ימור סופדבש חסונה ןיבל ן"במרה איבהש האבומה חסונ ןיב האוושהה
המכב הזארפאראפ המ תדימב עבק אלא ,'ד הכלהמ תקיודמ האבומ איבה אל ותשרדב
."ואבנתנ וילע חישמה" יוטיבב ,לשמל ,ומכ ,ותעד תקדצ תא שיגדהל ידכ םייוטיב

די בתכ יאדווב היהש ,ן"במרה לש ותושרל דמעש הרות הנשמ רפס לש דיה בתכש החינמ ינא
רשע דחא קרפ לש ירוקמה חסונה היה ,ורוביח תעל ןמזה תניחבמ (תיסחי) בורקו םלש
.ימור סופד סיפדמ םהב שמתשהש ,דיה יבתכל ותומלשב ליבקמ חסונ ,םיכלמ תוכלהב
האבה לש דחוימה יפואה ךותמ ן"במרה לש תואבהב ולח ןאכ םהילע ונעבצהש םייונישה
.חוכיווב וינועיט תא קזחמה ,יניינע ךשמה ן"במרה תשרדב ריכהל רשפא .השרד תעשב
,ולש השרדה רמולכ ן"במרה לש הז רוביחש ,תור .ס בתוכ הנולצרב חוכיו לע ורמאמב
ירבד ועמשוה תור לש ותעדל .הסוגרסב ךלמה רצחב חוכיווה תמלשה םשל יבמופב המסרפתה
.חוכיווה אשונ תא ביחרהל ן"במרה לע היהש תעב ,1267 - 1263 םינשה ןיב ,הארנכ ,ן"במרה
הניוב קעניללעי ידי לע המסרפתהש ,השרדה לש היינשה הרודהמה תא תור קדב אל יכ ,המדנ
הב םשרנש ,ג"ירת ,איספיל תרודהמ תמועל תנקותמה הרודהמה איה וז הרודהמ .ג"לרת
.הסוגרסב האשינ השרדהש

להקה ינפב ,ותביזע ירחא אלא ,ךלמה ינפב אל הרמאנ ן"במרה תשרדש ,איה לעוועש תעד
םג ידוהיה להקה ינפבו ךלמה ינפב העמשוה השרדהש רעשל םג רשפא .תסנכה-תיבב ידוהיה
ןמ אצי ן"במרהש ,םיעדוי ונא הנולצרב חוכיוול תועגונה תודועתהו חוכיווה חסונמ .דחי
ןכותמ םג הארנכו ,הז חוכיו לש הרישי האצותכ יכ ,רורב ךדיאמ .הנוילעה לע ודישכ חוכיווה
תורשפא וחתפ הז גוסמ תודוקפ .םידוהיה דגנ תודוקפ ואצוה ,חוכיווה תא המילשמה השרדה
ךשמב םידוהיל תוהש הנתינ הבש ,הדוקפה התייה וזכ .םידוהי לש םירפס לע הפקתה לש
.ומאבו ושיב םיעגופה םירבד םהירפסמ קוחמל ,םישדוח השולש

ללגב ם"במרהל 'הרות הנשמ'ה לש 'םיטפוש' רפס ןיינעב הנתינ תדחוימ הדוקפ"
לכ תא רוסמל ווטצנ םידוהיה .םיכלמ רפס ףוסב ורמאנש ירצונה ושי לע םירבדה
וא ,םימיה םתואב טעמכ ...יבמופב ופרשייש ידכ ךלמה ידיקפל םתושרבש םיספטה
תקיחמל רשאו ...ןידה תא תוקיתממ תודוקפ ואצי ,ןכ ירחא םיטעמ םישדוחו םימי
,רעב 'י) ."םהיתונעט תא ונעטיש ,םימי שדוח לש תוהש םהל חינהל שי ,רכזנכ ,םהירפס
.(93 דומע תירצונה דרפסב םידוהיה תודלות

ראורבפב קר .הנש התוא לש טסוגואב ונתינ תודוקפהו ,1263 ילוי שדוחב ךרענ הנולצרב חוכיו
לע םינקינימודה ינפב ןידה תא תתל הבוחה ןמ הנולצרב ידוהי תא ןושארה בקעי רטפ" 1265
הלבחה ןיערגש ירה ,םיטפוש רפס דגנ תודוקפה לש ןצקוע לטינ םא םג ."םהירפס ןכות
םייקתהל רזחו ןדבאו הפירשל דעומ היה םיטפוש רפס .םימי םתואב לחוה רבכ הז טסקטב
טסקטב םייונישל חתפה תא וחתפ הנולצרב חוכיו תואצות לבא ,תוכלמה תושרב היסהרפב
לש תומסרופמה תואקספה תחאב תכל יקיחרמ םייוניש םיכרענ ןכמ רחאלש םינשב .ירוקמה
רקיע תא וז הקספמ ולטנש טעמכש ,םיילאוטסקט םייוניש ,א"י קרפ םיכלמ תוכלה
לש חנזומה ובצמ .םינושארה םיסופדה ירחא ואבש םיסופדב רקיעב טלוב הז בצמ .התועמשמ
לש הדימתמה סוסיהה תעפות לע הרומ ,הרות הנשמ לש תושדח תורודהמב וליפא ,טסקטה
.ןושארה ומוקמל ירוקמה טסקטה תא ריזחהל תורשפאה יפלכ םירידהמהו סיפדמה

 

יסניש-רליש חוכיו
קר ,ונוממישב ראשנ םיטפוש רפסב רשע דחא קרפ לש לובחה טסקטהו ,ופלח םינש תואמ
ומש ,םינושאר םיסופד וריכהש ימ וא םיירבע די יבתכ לא דחוימב םיבורק ויהש ימ ,םידיחי
.ומויקל בל

הנשמ' לש םילבוקמה םיסופדב רסחה טסקטה תא 'ןורושי' תעה בתכב םסרפ קאבאק .י .י
ל"ז ם"במרהל "הקזחה די" רפסמ טמשנה רמאמה ,הנושאר אצי הזו" :וירבד הלאו ,'הרות
לינורוק ןתנ ןמחנ 'ר םכחה לודגה ברה ידיב היה רשא י"כה ןמ קתענ) א"יפ "םיכלמ" תוכלהב
י"כב םג אצמנו ,ףלוו .ג םכחהל "ךייררעטסא ןיא ןעפיוטנעדוי" רפסב ספדנו [1890 - 1810]
...חישמ אוהש המד ו"שי ירצונה עושי ףא" :ל"זו .(הריבה אניוב רשא םירפסה דקע תיבב
יכ תולגהלו עדוהל תאזו" :ומצע לשמ גייתסמ רבסהב האבומה תא םייס קאבאק ."םועטה
ם"במרה ירבד קרו ,ןיינעה הזב יתבשחמו יתעד יתיליג אל יכ ,ילע ל"נה רמאמה תוירחא ןיא
ששחה היה ךכ ידכ דע ."לארשי תמכח תורוק תלעותל ןורתיו ןורסח םוש לב ,יתאבה ל"ז
תוכלהב ם"במרה ירבד .ליגרה םיארוקה להקל העודי אל טעמכ ךא ,הבותכ תמא לומ דומעל
םיגוחב הדמע תעיבקו ןויעל עובק רוקמ ויה ,םהבש םינורחאה םיקרפב אקווד ,םיכלמ
.םינוש םיידוהי

יולה לאפר לש וירבד תא יתאצמ ןילרבב היירפסב םירמשנה םיירבע די-יבתכ לש ןווגמ ףסואב
רבונהמ יולה לאפר .ג"סקתתו ג"מקת םינשל םיעגונה ,"הייחתהו ץקה ןובשח" לע רבונהמ
אב יכ ול הכחיש ידכ תואלפה ץקל ןמיס ול תושעל ביוחמ לארשימ דחא לכש" ,חיכוהל הצור
אוה וירבד חתפב .םיתמה תייחת לעו הלואגה לע תקיודמ םיבושיח תלבט ךרוע אוה ."...אובי
דומעל דיתע חישמה ךלמ .םיכלמ תוכלה ם"במרה" :םיכלמ תוכלהמ קיודמב-אל איבמ
ונימכח ורמאש פ"עאו :ריבסמ אוהו ."'וכו ...וב ןימאמ וניאש ימ לכו ...דוד תוכלמ ריזחהלו
סח םאו ,ןיציקה בושחל םיצורש ןתוא לע אלא ורמא אל ...ןיציק יבשחמ לש ןחור חפית ל"ז
לכ ,הברדאו ...המודו לאנברבאב ראובמדכ ,ירמגל ץקה תאיב ןישיחכמ ןמזה רובעי םולשו
,ומרג ויתונווע יכ ,עדי רחואי ו"ח םאו ...תואלפה ץקל ןמיס ול תושעל ביוחמ לארשימ דחא
האלה ןכו ."...ץקה רהמי הבושתה ידי לעו ,המילש הבושתב בושי לארשימ דחא לכ ךכיפל
:רבונה לש וירבד חתפ יבגל רדיינשנייטש .מ ןייצמ הז די בתכל עגונב
ירבד ,scheint unbekannt חישמה ךלמ םיכלמ תוכלה ם"במרב Die Vorbemerkung beginnt
.םינבומ יתלבו םיהומת ןאכ רדיינשנייטש

.ןודנולב Jewish Chronicle תעה בתכ יפד לעמ שיגר יגולואית אשונב חוכיו בסנ 1885 תנשב
תואר תדוקנמ רקיעב ,תישונאה תוברתב ירצונה ןויערה לש ומוקמ ןודינ חוכיווה זכרמב
,ןדמל ,יסכודותרוא בר ,יסניש-רליש .ש לש ותעד התייה חוכיווה לש אצומה תדוקנ .תידוהי
לע תולבוקמ-יתלבו תוחותפ תועדב לגדש ,הבחר תיללכ הלכשה לעבו לארשי תמכח שיא
,ןבומב תורצנל ם"במרה לש וסחי תא ריבסה יסניש-רליש .ונמזב הליגרה תידוהיה הביבסה
תד לא תיתנומאה תוחתפתהה לש הפוסב עיגהל הינימאמל תעייסמה תדכ תבשחנ תורצנהש
:בתכ אוה .תמאה


"...Surely every enlightened and pious Jew must see and freely acknoyledge that if Jesus
is not Saviour of those who do not believe in him he is a Saviour of those who so believe on
him... May ... Christianity ... bring ...many ... to Christian worship of the God first
recognised and taught by Israel to mankind ...this View is shared not only ... by the
Babylonian Talmud and Maimonides...but by millions of people ... "

תיליע םע םייתודידיה וירשק עקר לע ותעשב עבנ יסניש-רליש לש בהלנה וירבד ןונגס
תיביטקייבוא הירוגינסל ןעטו תירצונה הליהקה םע יבויח ןויסינ ול היה .םירצונה םידמולמה
תואצותב ללכ יסניש-רליש עגנ אל Jewish Chronicle יפד לע שרפנש חוכיווב .היפלכ
לש וניינע רקיע .םידוהיהו תודהיה יפלכ תורצנה ידי לע ומרגנש תושקה תוירוטסיהה
,םירצונה םינימאמה לש םבצמ תא סנ לע תולעהל אוה הז דחוימ רשקהב יסניש-רליש
םע ידימ םלועל הנתינש הרושב ,הנומאה תרושב תא ולביקו םילילאה תדובעמ וררחתשהש
,רשע דחא קרפ ,'ד הכלהב ם"במרה ירבד םה הב שמתשמ יסניש-רלישש אתכמסאה .לארשי
לעמ השעמלו ,םירצונה לאו םידוהיה לא הנופ אוה וז לקשמ תדבכ אתכמסאב .םיכלמ תוכלה
יסניש-רליש .הביבסה לא תונלבוס לש בצמ רוציל המגמב ,תידוהיה הרבחל רקיעב ןותיעה יפד
לכ ךפהתתש דע אב דוד ןב ןיא ,קחצי ר"א" :דומלתב העבוהש העדה תא םג וינועיט לע ףיסוה
יסניש-רליש לש אתכמסאה .'תורצנ' ןבומב 'תונימ' ןיבה ומצע אוה ."תונימל תוכלמה
,הרושה ןמ ידוהיה ארוקל שודיח ןיעמ המוסרפב איה 'ד הכלהב ם"במרה ירבד לע תססובמה
תולעהל ילב ילוא וליפא ,וז הכלה לש לבוקמה ,לובחה טסקטה תא ריכה ליגרה ארוקהש ןוויכ
לש ומויקב ריכה ,יסניש-רליש םע חוכיוול סנכנש םדאה .עוטקה ןכותל עגונב הלאש ןמיס
לש תורצנה יפלכ תירוגינסה ותדמע תא לוכו לכמ ללשו 'ד הכלה לש אלמה טסקטה
.ם"במרה ירבדל (יסניש-רליש) 'רוטקודה' ןתנש רבסהה תאו יסניש-רליש

סופד וא ,ימור סופד ךותמ חקלנ (ךרועה ידי לע) תעה-בתכב אבומה טסקטהש ,חינהל רשפא
הרות הנשמ לש 'גדירבמק די בתכ לע ךמתסה ומצע יסניש-רלישש ןכתיי .הז סופדל בורק
קיודמ טסקט ודיבש ,ריבסמ אוה .שוריפב תאז רמוא אוה ןיא לבא .Add. 1564 אוה ונמיסש
.ןותיעב אבוהש הז רשאמ רתוי

אשונ לע חוכיו היה הילגנא תליהק לש ידוהיה תעה בתכ יפד לעמ יסניש-רליש לש חוכיווה
לש יתרבח יתוברתה עקרב ןגועמ אוהו ,םירצונו םידוהי לש הנומאה תכרעמב עגונה ,ןידע
חוכיו לש דבוכה תדוקנ .תירצונהו תידוהיה הליהקה ךותב יסניש-רליש לש ודמעמב דמולמ
הנותנה תורשפאהו אלמה עודיה טסקטה לש תונוש תויצטרפרטניא לע הארמ יסניש-רליש
טסקטב השקה רסחה תייעב תא שדחמ היחה הז חוכיו .הז טסקט לע ךמתסהל םיכוותמל
םלוע תופקשה יפלכ םיידוהיה םיסיפדמה ברקב השרתשהש ,הרתיה תושיגרה .ם"במרה
תעב וליפא ,םהמ הענמ ,ם"במרה לש ושרדמ תיבמ הנומאה תודוסיב תועגונה תוירוטסיה
ם"במרה ירבדב עייתסה יסניש-רליש .םלשה טסקטה תא םסרפל ,לארשי תמכח לש התחירפ
תאישנל רתויב בחר הדימ הנקב ךרדה יצרופ םה םאלסיאהו תורצנהש ,םיעבוקה םירורבה
תדוקנמ םיעוריאה לא לכתסמ אוהש ירחא ,ךכ עבוק ם"במרה .תישרושה תידוהיה הנומאה
םלועה ארוב תובשחמ לבא" :ןיינעה לש היצזילנויצרה לכ תורמל ,םלשה ןימאמה לש ותואר
לש ולאה םירבדה לכו ,ויתובשחמ וניתובשחמ אלו ויכרד וניכרד אל יכ םגישהל םדאב חוכ ןיא
םלועה ןקתלו חישמה ךלמל ךרד רשיל אלא ןניא וירחא דמעש ילאעמשיה הז לשו ירצונה עושי
שרדש ותשרדב וז העד אטיבש ,ן"במרה לש ותעד םג התייה ךכ ..."דחיב 'ה תא דובעל ולוכ
.הנולצרב חוכיו ירחא

תורודהמב רסחב הקולה טסקטה יפלכ תויביטקייבואה רסוח תמגמ התנתשנ םרט ונימי דע
.'הרות הנשמ' לש תונוש

 

עטק לש ןושארה סופדהו די-יבתכ ןיב תואחסונ תאוושה
םיטפוש רפס ,רשע-דחא קרפב 'ד הכלהב
.תונוש תורודהמב שבושש .'ד הכלהב עטק יבגל תישענ ,דבלב תיקלח איהש ,ןאכ האוושהה
ףתושמ סיסבכ .דרופסקואו 'גדירבמק תוירפסב םיאצמנה די-יבתכ הנומש תקדוב ינא
ךותמ עטקה תא .טעומ שובישה ובש טסקט ,מ"ר תנש ינפל ספדנש ,ימור סופד עבקנ האוושהל
די-בתכמ םינוש םהש המב קר איבנ דיה-יבתכ רתי תאו ,ואולמב ןאכ איבנ 'גדירבמק די-בתכ
.תושגדומ תויתואב ספדומ ימור סופדמ הנוש אוהש המ לכ .ימור

:Add. 1564 'גדירבמק די-בתכ .1

אבנ רבכ ןיד תיבב גרהנו חישמ אוהש המד ורכזו ומש החמי ירצנה עושי ףא
לכש הזמ לודג לושכמ שי יכו ולשכנו ןוזח דימעהל ואשני ךמע יצירפ ינבו 'נש לאינד
הזו םתווצמ קזחמוםצבקמו םעישומו לארשי לאוג חישמהמ ואבנ םיאיבנה
ףילחהלו םליפשהלו םתיראש רזפלו ברחב לארשי דבאל םרג אוה ( ) עשרה
םלוע ארוב תובשחמ לבא .י-י ידעלבמ הולא דובעלו םלועה בור תועטהלו הרותה
םירבדה לכו ויתובשחמ וניתובשחמ אלו ויכרד וניכרד אל יכ םגישהל םדאב חכ ןיא
ןניא בקרי םיעשר םש וירחא דמעש ילאעמשיה הז לשו ירצנה עושי לש ולאה
זא 'נש דחיב י-י תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתלו חישמה ךלמל ךרד רשיל אלא
אלמתנ רבכ דציכ .דחא םכש ודבעלו י-י םשב םלכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךפהא
ולא םירבד וטשפו תוצמה ירבדמו הרותה ירבדמו חישמה ירבדמ ולוכ םלועה לכ
תוצמבו ולא םירבדב םינתונו םיאשונ םהו בל ילרע םיבר םימעבו םיקוחר םייאב
תורודל תוגהונ ויה אלו ולטב רבכו ויה תמא ולא תוצמ םירמוא ולא .הרותה
םהירתסנ הלגו חישמ אב רבכו ןטושפכ ןניאו םהב שי םירתסנ םירבד םירמוא ולאו
םיעדויו םירזוח םה םלוכ דימ אשניו םוריו תמאב חישמה ךלמ דומעישכו
.םועטה םהיתובאו םהיאיבנשו םהיתובא ולחנ רקשש

תיזנכשא תינבר הביתכ ףלק לע י"כ אוה ,(MS. Laud. 159 (Neubauer 571 דרופסקוא די בתכ .2
.ןיוצמ בצמב

ואבנ םיאיבנה לכש ;חישמ היהיש המד ; ורכזו ומש החמי ירצונה עושי ףא
(רסח) דובעלו םלועה בור תועטהלו ;םצבקמו לארשי לאוג חישמהש ורבדו
הרורב הפש ;ךרד שיל אלא וניא ;ירצונה עושי לש ;תובשחמ ךא ;'ה ידעלבמ
םירבדב םינתונו םיאשונ םהו ;רשב ילרעו בל ילרע ;ולאה םירבד וטשפו ;דחי
;(רסח) תוגהונ ויה אלו ;ולטב רבכו (רסח) תמא ולא תוצמ ;הרותה תורתוסה ולא
חילציו תמאב 'ישמה ךלמה דומעישכו ;ךלמה חישמ אב רבכו ;ןיטושפ ןניאו
.םועטה םהיאיבנו ;אשניו םוריו

ףוסב ,תיזנכשא תינבר הביתכ ,ףלק ,(MS. Arch. Seld. A4 (Neubauer 610 דרופסקוא די-בתכ .3
.גרובנטורמ ם"רהמ ת"ושו םישוריפ תפסותב .רסח טסקטה

;יצירפ ינבו (רסח) וב לאינד אבנתנ רבכ ;היהישהמד ורכזו ומש חמי ירצונה ושי ףא
דבאל םרג הזו ;םצבקמו םעישומו 'רשי לאוג חישמהש ורבדו ואבנ םיאיבנה לכש
ושי לש וליאה 'ירבדה לכו ;תובשחמ לבא ;י-י ידעלבמ (רסח) דובעלו ...'רשי
ילרעו בל ילרע ; וללה םירבד וטשפו חישמ ירבדמ םלועה אלמתנ רבכ ;ירצונה
תמא וליא תוצמ 'מוא וליא ;הרותה תורתוסה ולא 'ירבדב 'ינתונו 'יאשונ םהו רשב
אב רבכו ;'יטושפ ןניאו 'ורתסנ 'יבר 'ירבד 'מא וליאו ;(רסח) 'יגהונ ויה אלו (רסח)
.(רסח) רקשש ןיעדויו ןירזוח ןלוכ םה דימ ;ךלמה חישמ

ךיראת ,תועבורמ תויתוא ,ףלק ,(MS. Opp. Fol. 31 (Neubauer 603 דרופסקוא די-בתכ .4
.שדחמ בותכו קוחמ קלח (1315) שמחו םיעבש תנש - ןופולוקב

םלועה ינב בור ;לארשיל לאוג חישמ ש ;חישמ היהיש המידש ותוא ףא
יכלמל ךרד רשילו ;ירצונה ושי לש ;תובשחמ לבא ;תולודג תוריבע רובעלו
ירבדמו (רסח) חישמה ירבדמ (רסח) םלועה אלמתנ רבכ ;תא (רסח) ןקתלו ;חישמה
.(םועטה :הלמה הרסח עטקה ףוסב) ;ולטב רבכו ויה תמא (רסח) 'מוא ולא ;תוצמה

םלש עטק ,תורושה ןיב תובר תוקיחמ ,(MS. Can. Or. 78 (Neubauer 568 דרופסקוא די-בתכ .5
עטקה .תידרפס הביתכ ,ףלק .ה"מקתת :ךיראת .ןופולוק שי ,רוזנצה תומיתח שי .קוחמ
:הז אוה תוקיחמה ירחא ראשנש

וניתובשחמ אלו ויכרד וניכרד אל יכ םגישהל םדאב חכ ןיא םלוע ארוב תובשחמ לבא
ךלמל ךרד רשיל אלא וניא וירחא דמעש (קוחמ) לש ולאה םירבדה לכו ויתובשחמ
הפש םימע לא ךופהא זא יכ 'נש דחיב י-י תא דובעל ולוכ םלועה לכ תא ןקתלו חישמה
ירבדמ ולכ םלועה אלמתנ רבכ ?דציכ .דחא םכש ודבעל י-י םשב םלכ אורקל הרורב
םיבר םימעבו םיקוחר םייאב ולא םירבד וטשפו תוצמה ירבדמו הרותה ירבדמו חישמה
םירמוא אלו ויה אלו 'ירמוא ולא ולא םירבדב ןינתונו םיאשונ םהו
םוריו חילציו תמאב חישמה דומעישכו ןטושפכ ןניאו םהב שי םירתסנ םירבד
היתובאו םהיאיבנש םיעדויו לכ םה דימ אשניו

.MS. Mich) ,(רפוס בתכ) תינבר הביתכ ,(MS. Hunt. 597 (Neubauer 625 דרופסקוא די בתכ .6
.םיקוחמ ושי רכזנ םהב םיטפשמה ,(625

;י-י ידעלבמ (רסח) דובעלו ;(רסח) םצבקמו םעישומו 'רשי לאוג חישמהש
בל ילרע וללה םירבד וטשפו ;תוצמה ירבדמו (רסח) חישמה ירבדמ ;תובשחמ לבא
םניאו ;(רסח) תוגהונ ויה אלו ;הרותה תורתוסה ולא םירבדב ;רשב ילרעו
;(רסח) רקשש ןיעדויו ןירזוח :רסח םויסב ;םיטושפ

ירושא ,ןופולוק ,ידרפס ינבר י"כ ,ףלק ,(MS. Mich. 614 (Neubauer 601 דרופסקוא די בתכ .7
ומש רכזנ םהבש םיטפשמ .(1369) הריציל ט"כו האמו םיפלא תשמח תנש ,דיה בתכ לש תוינק
.'המידש ומשב ליחתמ ,םיקוחמ ושי לש

םתוצמ ב קיזחמו םצבקמו םקזחמו ;לארשי לאוג חישמהש ;לושכמ ןיאו
וטשפ ;הזלש וליא םירבדה לכו ;תובשחמ לבא ;ברחב 'רשי תא דבאל םרוג הזו
;ןטושפכ ןניאו ;תורודל ונתינ אל יכ ;ויה תמא (רסח) 'מוא וליא ;וליאה םירבדה
;ךלמ דומעישכל לבא ;הלתנש חישמה אב רבכו ;םה תמא 'ירמוא וליאו
.רקש יכ ןיעדויו ןירזוח

תנש ןופולוק ,בלח ,תינבר הביתכ ,ריינ ,(MS. Hunt. 563 (Neubauer 613 דרופסקוא די בתכ .8
הלעמלמ םינוקית .ןאכ תורסמנה תואמגודה ןמ רתויב רחואמה אוה הז די בתכ .(1483) ד"מר
טסקטה אוהש ןכתי .ןאכ םירכזומה דיה-יבתכ תמועל רתויב אלמה דיה בתכ םג אוה .הטמל
.Jewish Chronicle תעה בתכב אבומה טסקטל םגו ימור סופדל רתויב בורקה

לבא ;םלועה (רסח) תועטהלו ;ןליפשהלו ןתיראש רזפלו ;ירצנה עושי ףא
תווצמ ןירמוא ולא ;ירצנה עושי לש הלאה םירבדה לכו ;םלועה ארוב תובשחמ
;ןהירתסנ הלגו חישמ אב ;ןהב שי םירתסנ םירבד ןירמוא לאו ;ויה תמא (רסח)
.אשניו םוריו

דרופסקואב הנאילדובה תירפסבו 'גדירבמקב הטיסרבינואה תירפס ינרפסל הנותנ יתדות
.ןאכ םירכזנה דיה-יבתכ תא יתושרל ודימעהש

:Jewish Chronicle, July 3, 1885 תעה בתכב אבומה טסקטה

לככ אוה ירהו הרות וילע החיטבהש הז וניאש עודיב גרהנ וא הכ דע חילצה אל םאו"
אנש םיבר וב תוסנל אלא ה"בה ודימעה אלו ותמש םירשכהו םימלשה דוד תיב יכלמ
עושי ףא דעומל ןוזח דוע יכ ץק תע דע ןבללו ררבלו ןהב ףרצל ולשכי םיליכשמה ןמו
ךמע יצירפ ינבו לאינד וב אבנתנ רבכ ד"בב גרהנו חישמ היהיש המד ירצנה
לאוג חישמהש ורבד םיאיבנה לכש הזמ לודג לושכמ שי יכו ולשכנו ןוזח דימעהל ואשני
םתיראש רזפלו ברחב לארשי דבאל םרג הזו םתוצמ קזחמו םצבקמו םעישומו לארשי
לבא י-י ידעלבמ הולא דובעלו םלועה בור תועטהלו הרותה ףילחהלו םליפשהלו
וניתובשחמ אלו ויכרד וניכרד אל יכ םגישהל םדאב חכ ןיא םלוע ארוב תובשחמ
ןניא וירחא דמעש ילאעמשיה הז לשו ירצונה עושי לש ולאה םירבדה לכו ויתובשחמ
ךופהא זא יכ 'אנש דחיב י-י תא דובעל ולוכ םלועה ןקתלו חישמה ךלמל ךרד רשיל אלא
םלועה אלמתנ רבכ דציכ דחא םכש ודבעל י-י םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא
םיקוחר םייאב ולא םירבד וטשפו תוצמה ירבדמו הרותה ירבדמו חישמה ירבדמ ולוכ
םירוא ולא הרותה תוצמבו ולא םירבדב ןינתונו ןיאשונ םהו בל ילרע םיבר םימעבו
םירבד םירמוא ולאו תורודל תוגהונ ויה אלו הזה ןמזב ולטב רבכו ויה תמא ולא תוצמ
חישמה ךלמה דומעישכו םהירתסנ הלגו חישמ אב רבכו ןטושפכ ןיאו ןהב שי תורתסנ
םהיתובא ולחנ רקשש ןיעדויו ןירזוח םלוכ םה דימ אשניו םוריו חילציו תמאב
."םועטה םהיאיבנשו

םייוטיבב םייוניש לע הארמ ימור סופד ןיבל ןאכ םיאבומה דיה-יבתכ ןיב תיקלחה האוושהה
.הטמשהה לע זמרמה קיר םוקמ ראשנו ושי לש ומש טמשוה ימור סופדב .תודדוב םילמבו
,הללק ייוטיב 'ילאעמשיה הז' לשו ושי לש ומש לא םיפרוצמ Add. 1564 'גדירבמיק די-בתכב
וא ימור סופדב םוקמ םהל ןיא הלאכ םייוטיב .קיתעמה לש ודי תפסותב ,הארנכ ,םהש
ושי תומש תא סיפדמה טימשה ,םינורחאה הלא םיסופדב .ןאיניטסויו ןידאגארב יסופדב
ןיא ."וירחא דמעש הז לשו ולאה 'ירבדה לכו" ;"המדש ותוא ףא" :טושפ ןפואב לאעמשיו
םיטלובה םייונישה .ימור סופדב ומכ ,הטמשהה לע הרומה אוהש חור לכ ריאשמ סיפדמה
:םה םיבושחהו
ילרע" יוטיבה .MS. Laud 159; MS. Arch. Seld. 4A; MS. Hunt. 597 :דרופסקוא די-יבתכב
.א"יש-י"ש ,ד"פר האיצינו יסופדב ספדנ םהב עיפומש "רשב ילרעו בל
."חישמה יכלמל ךרד רשיל ;תולודג תוריבע רובעלו" :MS. Opp. Fol. 31 דיה-בתכ
."הלתנש חישמה אב רבכו" :MS. Mich. 614 דיה-בתכ

,תוספדומה תורודהמה ןמ םלענש םלש עטקב העיגפה העריא אל ןאכ םירכזנה דיה יבתכ לכב
םילמב םייוניש םילח ןאכ ונאבהש דיה-יבתכב ,רמול ,ו"לש-ד"לש האיצינו סופדמ לחה
.יטנטואה טסקטה תותימא תא הנישש יתוהמ יוניש לח אל לבא םייוטיבבו תודדוב

יפל תנקותמה הסרגה תא איבנ ימור סופד ןיבל דיה-יבתכ ןיב תיקלחה האוושהה םויסל
:אנהכ .ק 'ר לש ותכירע

וב אבנתנ רבכ ןיד תיבב גרהנו חישמ היהש המד (ש) [ורכזו ומש חמי ירצונה ושי] ףא"
?הזמ לודג לושכמ שי יכו .ולשכנו ןוזח דימעהל ואשני ךמע יצירפ ינבו רמאנש לאינד
םתוצמ קזחמו םהיחדנ ץבקמו .םעישומו לארשיל לאוג חישמהש ורבד םיאיבנה לכש
בור תועטהלו .הרותה ףילחהלו םליפשהלו .םתיראש רזפלו ברחב לארשי דבאל םרג הזו
אל יכ .םגישהל םדאב חכ ןיא םלוע ארוב תובשחמ ךא .'ה ידעלבמ הולא דובעל םלועה
הזלשו [ירצונה ושי לש] ולא[ה] םירבדה לכו .ויתובשחמ וניתובשחמ אלו ויכרד וניכרד
ולוכ םלועה תא ןקתלו חישמה ךלמל ךרד רשיל אלא ןניא וירחא דמעש יל[א]עמשיה
'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ רמאנש דחיב 'ה תא דובעל
וטשפו .תוצמה ירבדמו חישמה ירבדמ םלועה אלמתנ רבכ ?דציכ .דחא םכש ודבעל(ו)
ולא םירבדב םינתונו םיאשונ םהו בל ילרע םיבר םימעבו .םיקוחר םייאב ולא םירבד
ויה אלו .הזה ןמזב ולטב רבכו .ויה תמא וליא תוצמ םירמוא ולא .הרותה תוצמבו
חישמ אב רבכו .ןטושפכ ןניאו .םהב שי תורתסנ םירבד םירמוא ולאו .תורודל תוגהונ
ןלוכ םה דימ .אשנ[י]ו םוריו חילציו .תמאב חישמה ךלמה דומעישכו םהירתסנ הלגו
."םועטה םהיתובאו םהיאיבנשו םהיתובא ולחנ רקשש םיעדויו ןירזוח

האצותכ ,ן"במרה לש ונמזב רבכ הלחה 'ד הכלה רשע דחא קרפ לש ירוקמה טסקטב העיגפה
טסקטב שובישה דעומ לע עיבצהל רשפא יא .הנולצרב חוכיוול הבוגתב ונתינש תודוקפה ןמ
.רפסמב תואמ עבשכ םיעודי םהמו ,הרות הנשמ לש םיברה דיה יבתכ לכ תא קודבל ילבמ
לש וזו תירצונה הרוזנצה לש וז ,תומגמ יתש וגזמתה םיטפוש רפס לע הרוזנצבש ןכתיי
תללוכ הער הנואת אמש ששחמ ךכ התשע תידוהיה הרוזנצה .תימינפה תידוהיה הרוזנצה
דיקפתב תודוהל וצר אל םידוהי :'ד הכלהב עטקה יבגל ףסונ דצ םג היה ילוא .הרות הנשמל
תא ןקתלו חישמה ךלמל ךרד רשיל" :ם"במרה ריבסהש יפכ םאלסיאהו תורצנה לש דבכנ
םירבדב םיעגופ ויה אל וזכ העד ילעבש יאדווב ,ךדיאמ ."דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה
."...הרותה ףילחהלו :לארשי דבאל םרג הזו" :ם"במרה רמאש

די בתכ .קוקיזה רפסב תוארל ןתינ הרות הנשמל עגונב ירצונ רוזנצ תוארוה לש הרורב אמגוד
סופד ם"במרה רפס ,םיקקוזמה םירפסה תמישרב עיפומ b25 ףדב Or. 6639 םואזומ שיטירב
...קחמיי ...חישמה ךלמה ב א"ע ס"שת הלע" :b28 ףדב רמאנ םיכלמ תוכלהל רשקב .האיציניו
."קחמיי ולוכ א"י קרפ

שיטירבה תירפסב הרות הנשמ לש די יבתכ לש הקידב תעב בל יתמש תניינעמ הדבועל
.םיטפוש רפס לש םינורחאה םיקרפה ירמגל םירסח הלאה דיה יבתכ בורב .ןודנול ,םואזומ
:הלא די-יבתכב ומכ
MS. Harley Or 7559 1.
MS. Or. 2456 2.
MS. Or. 1486 3.
MS. Or. 4103 4.
Add. 17.056 5.
MS. Or. 2357 6.
Harley 5702 7.
Add. 11.438 8.
MS. Or. 2421 9.
MS. Or. 2242 10.

:ומכ םימלש י"כב לשמל םייוצמ םיכלמ תוכלה
תוקיחמ םע MS. Or. 1054 1.
תוקיחמ םע Harley 5719 2.

,א"י קרפ יניינע תא םישרפמה 'הרות הנשמ' לש םייסאלקה םינשרפהש םג איה תפסונ הדבוע
םיקרפה רדס תא ושוריפ ףוסב איבהל (י"כמ) ז"בדר האר םתמועל .'ד הכלהב ןודלמ םיענמנ
לש ומוקימ תא ריבסהל ידכ א"י קרפל דחוימב סחייתמ אוה וירבד םויסבו ,םיטפוש רפס לש
יפל ,םתוא רחיאו .וירחא אבה קרפה ןכו ,חישמה ךלמ ןיינע וב ראיב" :הרות הנשמב הז קרפ
םיקיזחמ םירבד םהו ,םיכלמ תוכלהב םתוא עובקל היה יואר מ"מו .םימיה תירחאב םהש
."...תולגה יפייע ידיו הנומאה

הרות הנשמ רפס לש חורה-ךלהל ינומרה םויס ןה ב"יו א"י םיקרפב חישמה ךלמה תוכלה
בצמה תארקל תידוהיה הפקשהה תא ריבסמ הז דחוימ םויס .עדמה רפסב ותליחתש
רשע דחא םיקרפ ." 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ" ילסרבינואה
םיבותכה ,הקומע הבשחמ יקרפ םה חישמה ךלמו תומחלמו םיכלמ תוכלהב רשע םינשו
ישיגרמו תולגה יפייע רודל הווקתו קוזיח לש השוחת םירשמו תיטויפ תולעתה לש ןונגסב
ךיא םדא עדי אל ןהב אצויכו םירבדה ולא לכו" :ם"במרה ירבד רואל הז לכו .חישמה תומי
."ויהיש דע ויהיש