אמרג ןמזהש השע תוצמב םישנ לש תימצע תובייחתה

ץיבוקרב רזעילא 'פורפ ברה

ז"משת 'ק יניס

:רמאמה ןכות
?ןהמ תורוטפ םהש תווצמב םישנ לש ןדמעמ המ
ילבבהו ימלשוריה ןיב תקולחמ    
"ףיסות לב" ןיאש יסוי 'רכ הכלהה :םת ונבר תטיש    
?הלטבל הכרב ןאכ ןיא םאה
ףיסות לב רוסיא    
י"שר לש ושוריפ    
תוכרבמ ןניא םישנש י"שר תטיש
א"מרה תטיש

תיאשר םאה ,ןמייקל תיאשר םאה :ןהמ הרוטפ איהש תווצמב השיא לש הדמעמ : תיצמת
ןיליפת חינהל הצורה השיא ןיד המו ,ןתוא תמייקמ איה רשאכ ןהילע ךרבל
ןיליפת החינמה השיא ,תווצמב םישנ בויח ,ןמרג ןמזהש השע תווצמ : חתפמ תולימ

?ןהמ תורוטפ םהש תווצמב םישנ לש ןדמעמ המ .א
תומייקמ ונלש םישנה ירהש - ומצע לע דיעמ גהנמה .דואמ טושפ אשונה וליאכ ,המדנ הרואכל
.הז אשונב םינושארה ןיב תועד יקוליח המכ שי םנמא .רפוש תעיקתו בלול תוצמ

.םיגוס ינשמ ןה תויעבה ,םצעב
ןהש תווצמה ןתוא תושוע ןהש ףא ,אמרג ןמזהש השע תווצממ תורוטפ םישנש רחאמ - דחאה
?"ףיסות לב" לע תורבוע ןה ןיא םאה ,ןהמ תורוטפ
הניאש הכרב תוכרבמ ןהש לע תורבוע ןה ןיא םאה ,הלא תווצמ לע תוכרבמ םישנה םא :תינשו
.אושל םימש םש תאצוה לעו הכירצ

ילבבהו ימלשוריה ןיב תקולחמ
אבומה לע ,('ג 'לה ב"פ תוכרב) ימלשוריב .ילבבהו ימלשוריה ןיב תקולחמ אשונב שי ,הארנכ
תב לכימ ירה :ןוביתה" :ארמגה תלאוש ,ןיליפתב ןיבייח ןניא ת"תב תובייח ןניאש םישנש םש
הידיב וחימ אלו ,םילגרל הלוע התיה הנוי לש ותשאו ,ןיליפת תשבול התיה (לואש ונייה) ישוכ
לכימל רוסא היה ,תורוטפ ויה וליאש ,ןיליפת חינהל תובייח םישנש ,חיכומ הז רבד ."םימכח
ותשא" :והבא 'ר םשב היקזח 'ר :הבושתה האב הז לע .תוחמל םיכירצ םימכחה ויהו ,חינהל
אירטו אלקשה ."םימכח הידיב וחימ ישוכ תב לכימ ,("התוא וריזחה" רמולכ) הבשוה הנוי לש
איה ןיליפת תווצמ םא ,איה םש הלאשה .תרחא הרוצב (א"ע ו"צ) ןיבוריע 'סמב ילבבב העיפומ
תב לכימבו הנוי לש ותשאב ,םישעמה ינש םיאבומ םש םג .אל וא ,אמרג ןמזהש השע תווצמ
אמרג ןמזה אלש השע תוצמ ,ירבסק אמלא ,םימכח הב וחימ אלדמ" :תמייסמ ארמגהו ,ישוכ
ירבד לע תפסותכ יוהד" ,הב תוחמל םיכירצ ויה ג"זהשעמ ןיליפת תוצמ היה וליאד ,"איה
:רמאד ,יסוי יברכ הל רבס אמליד" : תרמואו היארה תא החוד ארמגה .(םש י"שר) "הרות
לכמ ,ןהיתונברק לע הכימסמ םישנ תטעממ הרותהש יפ לע ףא רמולכ ."תושר תוכמוס םישנ
ןירוטפ םישנהש תווצמה ראש לכב ןידה אוהו ;ןהל הנתינ תושרה ,ךומסל תוצור ןה םא םוקמ
,לואש תב לכימ דיב םימכח וחימ אל הז םושמ .תורתומ ,ןהילע ןתוא לבקל תוצור ןה םא ,ןהמ
והבא 'ר םשב היקזח 'ר לש ותבושת .אמרג ןמזה ירהש ,ןיליפת תווצממ ןה תורוטפ םישנש ףא
העדה ילבבה יפלש דועב ,וחימ םימכחהש ,אוה רבד ףוס ימלשוריה יפל ,ילבבב תאבומ הניא
ןיליפתש ןוויכמ ,התיה האחמה ימלשוריה יפלש ,אופיא עמשמ .וחימ אלש איה ןיינעב הדיחיה
'סמב י"שר יפל) ףיסות לב לע תרבוע ןיליפת החינמש השא ירה ,תורוטפ םישנו ,ג"זשעמ איה
לכמ ,איה ג"זשעמ ןיליפתש יפ לע ףאש םושמ ונייה ,וחימ אלד אה ילבבה יפל לבא ,(ןיבוריע
ןיא - יסוי 'רד אבילא - ילבבה יפלש ,חכומ ןכ םאו .וז הוצמב המצע בייחל השא הלוכי םוקמ
."ףיסות לב" םושמ הזב

"ףיסות לב" ןיאש יסוי 'רכ הכלהה :םת ונבר תטיש
,רפוש תעיקת ןיינעב) הדוהי 'רכ ןיתינתמ םתסד ג"עא .יסוי 'רכ הכלההש ,איה םת ונבר תטיש
.ומע וקומינד יסוי 'רכ הכלה (תוכמוס לארשי תונב ןיאש ,רבסו יסוי 'ר לע קלוח אוהש ומכ
לש ותשאו ,ןיליפת תחנמ התיה לואש תב לכימ ,(א"ע וצ ןיבוריע) ןיליפת אצומהד בר השעמו
תרזעל והונאבהד ,(ב"ע י הגיגח) ןישרוד ןיא קרפד אדבוע אוההו ,לגרל הלוע התיהש הנוי
הדוהי 'ר אה ה"ד ,א"ע גל הנשה שאר) "םישנל חור תחנ תושעל ידכ םישנ וילע וכמסו" ,םישנ
םישנש ,ת"ר קסופ הז דוסי לע .(יסוי 'רכ הל רבס אמליד ה"ד ,א"ע וצ ןיבוריע ןכו ;יסוי 'ר אה
,ס"שבש םיאשונ המכב דוע םינד ןיבוריעב םגו ה"רב תופסותה .ג"זשעמ לע ךרבל תולוכי
םנמא .תוחדנ ןה ףוסבלו תויחרכה ןניא ןלוכש אלא .ת"ר תטישל היאר םהב שי הארנכש
לש וקספב העיגנ ןיאו ,םידמוע םה םמוקמב ת"רה לש ונויד תליחתבש םיירקיעה םימעטה
התיה" ...ןיבוריע 'סמב ת"רה לש וחסונ יפכ וא) תכרבמ התיה לואש תב לכימ ירהש ,ת"ר
."תכרבמ אמתסמ" התיה לואש תב לכימש ת"רל ול ןיאמ ,וישכע הארנ .("תכרבמ םג אמתסמ
התיה לכימב םימכחה וחימ אלש המ אנימא הוהה יפל אלה .דומלתה תייגוסמ חכומ ןכ ד"על
תובייח םישנ םג ירה ,אוה ךכש ןוויכמו ,אמרג ןמזה אלש השע הוצמ איה ןיליפתש ,החכוה
התיה זא םגש אוה יאדו כ"או .הוצמ תבוח ךותמ רמולכ ,ןיליפת החינה הז םושמו ,הב
םעט םוש היה אל הכרב ילב ןיליפת החינמ התיה וליא ,ת"ר יפלש ףיסוהל םג רשפאו .תכרבמ
.ג"זהשע הווצמ איה ןיליפת םא 'יפאו ,הב תוחמל

'פב םירבד 'ג םתואב ומכ ונבומ ןיא "םימכח הדיב וחימ אל"ו גשומהש ,ןכ םג עמשמ הזמ
הלא םגש ,םתוא שרפמ הדוהי 'רש ,"םימכח םדיב וחימ אלו" וחירי ישנא ושעש ,וגהנש םוקמ
ירהש ,(א"ע ונ םיחספ) םדיב וחימ אל ,םהלש םימעטמ ,ןכ יפ לע ףאו ,ושע םימכח ןוצרב אלש
יאדווב כ"או ,אמרג ןמזה אלש הוצמ איה ןיליפתש םושמ ,וחימ אל אנימא הוהה יפל ןיליפתב
,הנקסמה יפל םאו .הרותה תווצמ יפל אלא ,םימכח ןוצרב היהש קר אל לואש תב התשעש המ
תחא ונעמשש יפל ירהש ,םימכח ןוצרב תוכמוסש ,רמול שי ,תושר תוכמוס םישנ רבס יסוי 'רש
םישנ תרזעל םישנה לש ןנברק ואיבהש ,ליעל הגיגח 'סמבש השעמה היה ת"ר לש תויארה
ומכ אלו) םימכחה ןוצר היה הזש ,קפס ןיאו ."םישנל חור תחנ תושעל ידכ" םישנ וילע וכמסיש
לע ,לואש תבד השעמ יאה לע ,ב"פ תוכרב ,םש ימלשוריה לע םידרח רפס לעבמ שוריפב אבומש
.(אכיא ארוסיאד ושוריפ וחימ אל ינתקד אכיה לכד ,וגהנש םוקמב איגוס יאה דוסי

 

?הלטבל הכרב ןאכ ןיא םאה .ב
.םידדצ המכמ רואיב דוע הכירצ ,ךרבל ןהל רתומ תורוטפ ןהש ףאש ,םישנד ת"ר תטישש אלא
הכרב ךרבמד םושמו" :רמואו ותעד תא ריבסהל (ןיבוריעב םגו ה"רב םש) ךישממ ת"ר ,ןכבו
ותמש ימ 'פב רמא אהד ןנברד השרד איההד .אכיל אשת לב םושמ רבעקו הכירצ הניאש
םושמ קפסמ ןנירסא אלו .ארוקו רזוח ,ארק אל קפס ביציו תמא ארק קפס ,(א"ע א"כ תוכרב)
'ה תא ביתכדמ (א"ע 'ד ,א"ע ג) הרומתד ק"פב ןנירסאד הלטבל םימש םש איצומו .אשת אל
."הכרב אלב ילימ ינה ,ארית ךיקלא

המ אוה דחאה .םירוסיא ינש ןאכ שי הרואכל .תורעה יתש לע בישהל ותנווכ ת"רש ,הארנ
הז לע ."אשת אל םושמ רבוע הכירצ הניאש הכרב ךרבמה לכ" (א"ע גל) תוכרב 'סמב אצמנש
תמא לש אניד יאהמ ותייארו .אמלעב אתכמסא קוספהו ,אוה ןנברדמ הז רוסיא :בישמ אוה
הכרב לש רוסיאה היה וליאו ,ארוקו רזוח ,ארק אל וא ארק םא םדאל אקפסמ םאש ,ביציו
םא אלה ?המלו .קפס חוכמ אורקלו רוזחל רוסאל םיכירצ ונייה ,אתיירואדמ הכירצ הניאש
םא אלא ?אתיירואדמ אוה םגש ,ביציו תמא רמול בויחה לע רבוע כ"ג ,ארוקו רזוח וניא
םוקב רבוע והירה ,קפסמ ארוק אוה םא לבא ,השעת לאו בשב רבוע אוה ,ארוק וניא ללפתמה
הווצמ בויח ןיאש םוקמב 'יפאו ,ךרבל רתומ ,ןנברדמ אלא וניא רוסיאהש ןוויכמ םנמא .השעו
םג ,תווצמ םייקל םישנל הנותנ תושרה ,תרמוא תאז .תושר תוכמוס םישנש ,יסוי 'רד םעטמ
."ורמא םהו ,ורמא םה" ןיעמ .ךרבל ןהל רתומ וליפאו ,תובייח ןניא םא

הלטבל םימש םש איצומש ימש ,םידמול ונא הרומת 'סמב אלה :הלאשה תראשנ דועש אלא
רחאמ ,כ"או .איה אתיירואד הווצמ וז אלהו ,"ארית ךיקלא 'ה תא" לש השע תווצמ לע רבוע
אלה ,אשת אל םעטמ הכירצ הניאש הכרב לע תורבוע ןניא םא ףא ,ג"זשעממ תורוטפ םישנש
םש לשמל ומכ) הכרב אלב אקווד ונייה :ת"ר בישמ הז לעו .ארית ךיקלא 'ה תא לע תורבוע ןה
.אל הכרבב לבא ,(םשב ורבח תא ללקמב הרומתב

ףיסות לב רוסיא
רוסיא םושמ ןיא הכרבבו אמרג ןמזהש השע תווצמ םויק םאה :הלאש דוע ונל הראשנ םנמא
רוסא הילע ךרבלו ג"זהש תווצמה תא תושעלש ,םירבוס םינושארהמ המכ ?"ףיסות לב"
אקוד ,היעשי 'ר םשב" רמאש ,רוגאה ירבד תא איבמ י"בה ,לשמל ."ףיסות לב" םושמ םישנל
םישוע ןה הבוח םשלש םתעדב וליג ,וכרב םא לבא ,ןמצעל עוקתל םישנל והל ירש הכרב אלב
םא ףיסות לב לע תורבועש ש"מו :רמואו י"בה םייסמ הז לע ."'וכו ףיסות לב לע תורבועד אדח
:רמוג אלא ,ללכ ןוכנ הז ןיא עודמ ,ומעט תא ריבסמ י"בה ןיאש לבח ."ללכ ןוכנ וניא תוכרבמ
."ךיראהל יל ןיאש אלא"

י"שר לש ושוריפ
םימכח הב וחימ אלו ה"ד ,א"ע וצ ןיבוריעב .י"שר לש ושוריפ יפל ןיינעה תא ררבל לדתשנ
. אמרג ןמזהש השע תוצממ םישנ הרטפש הרות ירבד לע תפסותכ יוהד :י"שר רמוא

השע תוצמד ,ירמגל תורוטפד :בתוכ אוה ,םיבכעמ םישנ אה ה"ד א"ע גל ה"ר תכסמב םנמא
תחנה .םישוריפה ינש ןיב לדבה שיש ,קפס ןיא .ףיסות לב אכיא יעקת יכו ,אוה אמרג ןמזהש
לדבהה המ ."ףיסות לב" אכיא השא י"ע רפוש תעיקתב םגו ,תפסותכ תיארנ השא י"ע ןיליפת
השקמ ה"רב י"שר ירבד לע .איה ג"זשעמ כ"ג וזו ,איה ג"זהשע תווצמ וז אלה ?םהינש ןיב
השועב אלא ףיסות לב רמימל ךייש אלד ,אכה ךייש ףיסות לב יאמ אנעדי אל" :א"שרהמ
ןיב לדבהה ד"על .הבושת אלב י"שר לע ותיישוק תא ריאשה א"שרהמ ."הילע ףיסומו הוצמה
אל תמאב ןיליפת תחנהב .ותיישוקל ץוריתה אוה אוה הז אשונב י"שר שוריפבש םירבדה ינש
.הילע ףיסומו הוצמ השועב אלא וניא "ףיסות לב"ש א"שרהמה ירבדכו ,"ףיסות לב" ךייש
ירבד לע תפסותכ יזחימד םושמ ,תוחמל םיכירצ םימכחה ויה מ"מד ,י"שר בתכ הז םושמו
,ןיליפת תחנה ומכ הדבל תדמועה הווצמ הניא רפוש תעיקת .רפוש תעיקתב רבדה הנוש .הרות
ראשב תבייח השאהש ןוויכמו .ה"ר לש בוט םוי לש ומויקל תוכיישה תווצמה תחא איה אלא
הזב שי אלא ,"הרות ירבד לע תפסותכ" קר אל הז ,תעקות םג איה םא ירה ,ה"ר לש תווצמ
םישנאה") "ןיבכעמ" גשומה ןיב לדבהה םג ריפש בשייתמ ונרבסה יפל .שממ "ףיסות לב"
היקזח 'ר לש וצורית יפל ."םימכחה ןהידיב וחימו" ומכ) "וחימ" ןיבו (ה"ר 'סמב ,"ןיבכעמ
;"ףיסות לב" םושמ רבדב רומג רוסיא שי :ושוריפ "ןיבכעמ" .(ליעל ,ימלשוריב והבא 'ר םשב
.ןיא שממ רוסיא לבא ,תפסותכ יזחימש םושמ הז תא תושעל ןוכנ אל :רמול ותנוכ ."וחימ"
,(ישוכ תב לכימ ה"ד) א"ע וצ ןיבוריעב י"שר לע תופסותה תיישוק םג תבשייתמ וו ךרדב
הדוהי 'ר אלהו ;יסוי 'רד היתגולפ לעב הדוהי 'רד אבילא ונייה תוחמל ךירצד אהד : םישקמש
ךיאו .המע הינב 'זו ,הכוסב תבשוי התיהש ,הכלמה ינליה לע (ב"ע 'ב) הכוס 'סמב רפסמ ומצעב
שי והימו" :םרמאב י"שר לע םתיישוק תא בשייל םיקחדנ תופסותה ?םימכחה הב וחימ אל
הארנ ךא" םירמוג םה ףוסבל ."ףיסות לב יזחימ אלו ,תבשוי התיה הינב םושמש בשייל
איהש םושמ ,תפסותכ יזחימ אל השעמהש ,רמול קחוד אוהש ןוכנ ת"בכ הליחמב ."קחוד
לב" לש רוסיא הב ןיא הכוסב םישנ תבישיש ןוויכמ אלא .הזב ךרוצ ןיא לבא ;הינב םע הבשי
וטילחה ,םימכחה דצמ האחמ קר ךירצמ הז ללכ ךרדבו ,תפסותל איה המודש אלא ,"ףיסות
הלוע הכוסב הינב םע דחיב הבשי הכלמה-םאהש ,ןינעה לש תיכוניחה ותובישחש ,םימכחה
.הרות ירבד לע תפסותכ יזחימש המ לע םיסוסיהה לע הברה

לב" ךייש אל תמאב המל - ת"ר לש ותטישלו היגוסה תנקסמ יפל .ונניינעל רוזחנ וישכעו
אלד אהש ,איה ןיבוריעב דומלתה תנקסמ ?םישנ י"ע הכרבב ג"זש הוצמה תיישעב "ףיסות
תווצמ איה וז כ"א .תושר תוכמוס םישנד ,יסוי 'רכ ורבסד םושמ ,ישוכ תב לכימב וחימ
,וישכעו .ןהל הנותנ תושרה ,תושעל תוצור ןה םא לבא ,ג"זשעממ תורוטפ םישנ ונייהד ,הרותה
יפל ןהב תוקסוע ןה ירהש ,"ףיסות לב" םושמ הזב ןיא יאדו ,הלאה תווצמה תא תושוע ןה םא
.המצע הרותה תכרדה

לע םישקמ ה"רב םגו ןיבוריעב םג תופסותה ,תרחא אישוק דוע תבשייתמ הז יפלש רשפאו
אל וליפאו ,ווטצנ אל אלה ?ווטצנ ןכיה ."ונוצו" ךרבל םישנ תולוכי ךיא ,ת"ר לש ותטיש
.םינושארה ירפסב םימעפ המכ תרזוח איהו ,הבושת אלב תראשנ אישוקה תופסותב ?ןנברדמ
םישנל ןיאש רמולכ ,ןכ רמול רשפאש פ"עא מ"מו :ל"זו .רבדל הבושת ןתונ ה"ר 'סמב ן"רה
אהד ,היתווכ ןניטקנ ל"ז ת"ר הרוהש ןויכ ,ג"זשעממ תורוטפ ןה ןנברדמ 'יפא ירהש ,ךרבל
.השועו הווצמ וניאש יממ השועו הווצמה לודג אנינח יברב יסוי 'ר רמאדמ ,רכש ןהילע תולטונ
ןה הווצמ ללכב ךכלה ,רכש ול שי ימנ השועו הווצמ וניאש ימל אמלא ,לודג רמאקדמד
המב 'פב הכונח רנ יבג ןניכרפדכו ,"ונוצו" ורמאי ךאיה ,ווטצנ אלו ליאוה ,אמינ אלו ,תוכרבמו
ורמאי ריפש רכש תולטונ ןה ףאו ,ווטצנ םישנאהש ןוויכד אישק אלד "?ונוצ ןכיה" ןיקילדמ
.ל"כע ,ונווצו

ונלש רבסהה ומכ ד"על .תורוקמב אצמנה דיחיה אוה וז הלאשב ן"רה לש ושוריפש ,הארנ
שוריפ יסוי 'רד אבילא "?ונוצ ןכיה" תלאשל הבושת םג וב שי ,"ףיסות לב" לש רוסיאה תיעבב
תא בייחל תולוכי ןה ,תוצור ןה םא לבא ,תורוטפ םישנהש תרמוא המצע הרותהש ,אוה רבדה
ןה הז ךותמו ,הרותה ירבד תא תומייקמ ןה ירה ,ןמצע תא תובייחמ ןה םא ,כ"או .ןמצע
הוצמה ללכב - תימצע תובייחתה לש הזכ הרקמב הרותה יפ לע ירהש ,"ונוצו" רמול תולוכי
.ןה

 

תוכרבמ ןניא םישנש י"שר תטיש .ג
ומצעב אוה ירה ,י"שר לש ושוריפ דוסי לע רקיעב ונרריב "ףיסות לב" תייעב תאש יפ לע ףא
.טצקת 'יס ח"ואט י"בב ,לשמל ,ותעד תאבומ ךכ .ג"זשעמ לע תוכרבמ ןיא םישנש ,רבוס

לש ותטישב ןויע ךותמ הזכ קספ לש ותורשפא תא אצמנ ה"יאו .ןתינ אל י"שר לש ומעט םנמא
ףטעתהל וצרש םידבעו םישנ :(ד"האב ,'ט 'לה ג"פ) תיציצ תוכלהב וירבד הלאו .ם"במרה
תושעל וצר םא ,ןהמ תורוטפ םישנהש השע תווצמ ראש ןכו .הכרב אלב ןיפטעתמ תיציצב
ב"פ רפוש) םירחא תומוקמ המכמ ותעד הלוע ךכ .ל"כע ,ןדיב ןיחממ ןיא הכרב אלב ןתוא
ךותמ םעטה תא קיסהל ךירצו ,שוריפב אצמנ אל ותטישל םעטה לבא ,(ג"לה ב"יפ ז"ע - ב"לה
קסופ אוה יסוי 'רו הדוהי 'ר ןיב אתגולפב ,לכ תישאר ,ונניינעל תוכיישש תורחא תוכלהב ןויע
ונושל הזו .איה הדוהי 'רד אבילא ה"ר 'סמב הנשמ םתסש םושמ הארנכ ,םעטהו ,הדוהי 'רכ
.ל"כע ,ירכנו אמוסו השאו דבעו ק"ושחמ ץוח ןיכמוס לכה :(ח 'לה ג"פ תונברקה השעמ 'לה)
.ללכ איבמ ם"במרה ןיא :תושר תוכמוס םישנש ,יסוי 'ר לש ותעד תא

לב" םושמ ג"זשעמ לע תוכרבמ ןניא םישנש ,אוה םעטהש רשפא ,הדוהי 'רכ קסופ אוה םאו
הכירצ הניאש הכרב ךרבלש ,רבוס אוה ףא ם"במרה ירהש .יחרכה הז ןיא םנמא ."ףיסות
וז ירה ,הכירצ הניאש הכרב ךרבמה לכ" :(ו"ט 'לה א"פ תוכרב 'לה) ל"זו .הרותה ןמ רוסא
א"מ ,לשמל ,'ר) "ןמא וירחא תונעל רוסאו ,אושל עבשנכ אוה ירהו .אושל םימש םש אשונ
ג"זשעמ לע םישנ תכרבב ןיאש - ת"ר לש ומעט רקיעש ליעל וניאר .(ח ק"ס ,וטר 'יס ,ח"וא
הכירצ הניאש הכרב לש ואלה ותעד יפלש םושמ אוה - הלטבל םימש םש תאצוה םושמ
ם"במרה יפלש ,טושפ רבדה .הכרב ךותב ךייש וניא םשה תאצוה לש רוסיאה םגו ,אוה ןנברדמ
,הדוהי 'רכ קסופ אוהש טרפבו ,הכירצ הניאש וז הכרב ךרבל ןיאו ,אוה אתיירואדמ רוסיאה
רשפא ןכו .הכרבב ונייהד ,עוקתלמ םישנה תא ןיבכעמ הז ללגבו ,ךומסל םישנל תושר ןיאש
לב" םושמ וניא ומעטו ,ג"זשעמ לע ךרבל םישנל ןיאש ,רבוס אוה םגש ,י"שר יפל רמול
ותעדל םגש הכירצ הניא הכרבה היל הוהו ,הדוהי 'רכ קסופ אוה םגש םושמ אלא ,"ףיסות
.הרותה ןמ איה הרוסא

תוכלהב .ם"במרה תטיש לא םסחיבו ונלש אשונב י"בהו רוטה לש םהירבדב םיבר םיישק שי
ופטעתי ל"ז ם"במרה בתכו" : ל"זו ,ם"במרה ירבד תא רוטה איבמ (ז"י 'יס ח"וא) תיציצ
ןהש רבדב ךרבל תולוכי ןיא םישנש ,שריפש ותטישל ךלוה אוהו .הכרב אלב (םישנה רמולכ)
.תורוטפ ןהש פ"עא ,ךרבל תולוכי םישנש ,ת"ר לש ותעד תא איבמ אוה כ"חא .כ"ע ,"תורוטפ
תעיקת ןיינעב ת"רכ קסופ אוה ה"ר תוכלהב םנמא ."וכרבי אלש בוט רתויו" :רוטה םייסמו
השירפה .ןיינעב ם"במרה לש ותעד תא ריכזמ וניא 'יפאו ,ותטישמ תוגייתסה םוש ילב רפוש
המתש ,אצמ םגו ,ל"שרה םשב וירבדב הריתסה לע ריעה רבכ (ו"קס םש) תיציצ תוכלהב
:רמואו אישוקה תא ץרתל לדתשמ ומוקמ לע םש תוהגה ישודיחב ויתוהגהב ו"ע ף"ארהמ
ךרבלו עוקתל תולוכי ,עוקתלמ תורוטפ םישנהש פ"עאש ,ט"פקת 'יסב ש"מל רתוס הז ןיא"
בוט רתוי הליחתכל מ"מ לבא ,ןמצעל ןיכרבמ םא ןיחומ ןיאש ,רמאק נ"הד .םדיב ןיחומ ןיאו
םירבד בתכ אוה םשש .ט"פקת 'יסב רוטה ירבדב עמשמ ךכ אל ת"כ תליחמב ."וכרבי אלש
ןיאו ,ןדיב ןיחומ ןיאו ,ךרבלו עוקתל ןילוכי ,םירוטפ םינטקו םישנש פ"עאו" :ל"זו םירורב
ןהש ,רמול ותנווכש ,קפס ןיא ,"הלטבל הכרב םושמ אלו ,ט"יב העיקת רוסיא םושמ ןאכ
ןיא "ןיחומ ןיאו" םילמהו .רוסיא םוש ןאכ ןיאו ,הליחתכל 'יפאו ,תוצור ןה םא עוקתל תולוכי
רתיה ארמגב שוריפהש ,ליעל ונוריעה רבכו אדומלתד אנשילב שמתשמ רוטה .דבעידב ושוריפ
.אתבויתב רוטה ירבד םיראשנ ןכו .הליחתכל

רתויש" רוטה ירבד לע ושוריפב תיציצ תוכלהב .המוד ןפואב הז תא הז םירתוס י"בה ירבד םג
קפסד ,ל"ז ם"במרהכ ןניטקנ הכלה ןינעלו" :רמאו ומצע ירבד תא םייס ,"וכרבי אלש בוט
הכרב קפס הז ירה ,ת"רל ם"במרה ןיב אתגולפ הזה ןינעב שיש ןוויכמ ,רמולכ ."לקהל תוכרב
איבמ י"בה םג ,תיציצ תוכלהב וירבדמ רזוח וליאכ רוטה םשש ,ט"צקת ןמיסב .לקהל בוטו
'להמ מ"מה תא אוה איבמ םג ."ונוצו" תכרבל ן"רה לש ומעט םגו ,ת"ר תטיש תא הליחת
פ"עאש ,םינושארה ולעהש ,בתוכ א"בשרהש ,ם"במרה לש ותעד תמועל ('ב 'לה ב"פ) רפוש
ומכו ,השעמל הכלהל איבמ י"בה הז לכ תא .וגהנ ןכו ךרבלו עוקתל תיאשר ,תורוטפ םישנש
אלא ,ללכ ןוכנ וניא" :בישה ,"ףיסות לב" םושמ ךרבל רוסאל שיש תועדה לע וניאר רבכש
."ךיראהל יל ןיאש

ירבדב ערכה ןיא םש ותעדלש יפל ,זי 'יס תיציצ תוכלהב י"בה ירבד םה םינבומ-יתלב ןכו
.םיגוס ינשמ םה ת"ר לש ויתויאר ,הלא םירבד דואמ םירזומ ,ת"רכ קסופ אוהש ש"ארה
בר השעמה ,דועו .ומע וקומינש םושמ ,םוקמ לכב ומכ ,ןאכ םג יסוי 'רכ הכלהש ,אוה דחאה
ידכב ןהידי תא םישנ םהילע וכמסו םישנ תרזעל תונברק ואיבהש המ ןהו ,לואש תב לכימ לש
תפסונ תוכמסכ ס"שב תומוקמ ראשמ תורחא תויאר - ינשה גוסהו .םישנל חור תחנ תושעל
ת"ר 'יפאו ,וחדנ ינשה גוסה ןמ תויארה דועו .תוצמה ןמ רוטפ אמוסד אה ,לשמל ת"ר תטישל
תטישב העיגפ לש ץמש 'יפא ןיא תפסונ תוכמסכ תויארה ןתוא לכב לבא .ןתוא לביק אל ומצעב
.תומוקמ ינשב ת"ר לש ויתויארו ותעד תא איבמ ש"ארה .ןושארה גוסה ןמ ויתויארו ת"ר
ןיא םללגבש ,םימעטה תא םגו ,םיגוסה ינשמ תויארה תא איבמ אוה (א"פ) ןישודיק 'סמב
,הרואכל .ןמוקמב תודמוע ןהו ,עגונ אוה ןיא ןושארה גוסהמ תויארב לבא ,ת"ר תטישל היאר
ןונגסהו ,ת"ר לש וקספל םיכסמ ש"ארהש ,ענכשמ רתוי הברה לבא .ערכה רבכ שי הזב םג
תויארה ןמ הלמ ףא ןיא םש .ה"ר 'סמב ת"רה לש ותטיש תא גיצהל ידכ וב שמתשמ אוהש
.ןושארה גוסה ןמ ויתויארבו ת"ר לש ותעדב םצמטצמ לכה .םתייחדו ינשה גוסה ןמ תופסונה
ת"ר ,ןכבו .ת"ר לש ותעדל םיכסמ ש"ארהש ,הקזח החכוה שי דחיב םהינשבש ,קפס ןיא
יצוקמ רשה םג ,('ט 'לה ג"פ תיציצ 'לה) תיינומיימ תוהגה וליפאו א"בשרה ,ש"ארהו י"רהו
: א"מרה קספ ןכו .ג"זשע תוצמ לע ךרבל תולוכי םישנהש ,םימיכסמ םלוכ ,החמש 'רהו
תעיקת לע תוכרבמ םה הז םושמו ,"אמרג ןמזהש השע תוצמ לע תוכרבמ םישנהש גהנמהו"
.(ב"ס ז"י 'יס תיציצ תוכלה ;'ו 'יס ט"פקת 'יס) תיציצ לע ןכו רפוש

 

א"מרה תטיש .ד
,ג ףיעס ,חל 'יסב .ןיליפת תוכלהב א"מרה ןמ העתפה לומ םידמוע ונא הלאה םינוידה ירחא
ןיחומ (ןיליפת חינהל תוצורש ,רמולכ) ןמצע לע רימחהל םיצור םישנה םאו" :בתוכ אוה
ג"זשעמ תא תושוע םישנש אוה גהנמהש ,ונממ ונעמשש המ לכ רתוס הז הנה ,כ"ע ,"םדיב
לכימ לש אדבוע יאה לע רקיעב תססובמה ,ת"ר תטיש אוה גהנמה ותוא רוקמ .ןהילע תוכרבמו
ג"זשעמ יניד ראש לכב א"מרה פ"ע ףוסבלו .םימכחה הב וחימ אלו ןיליפת החינהש ,לואש תב
דומלתה תנקסמל דגנתמ הז ירה .ןיליפת תוצמ לש הרקמב אל אקוודו ,ת"ר לש וכרדב םיכלוה
:ת"ר םשב בתכש ,ובלכה םשב י"בב םש אבומה יפ לע אוה ןיליפת ןינעב א"מרה לש וקספ
,תויקנ ןמצע רומשל תועדוי ןניאש ינפמ ,ןהל ןיעמוש ןיא ,ןיליפת חינהל םישנה וצר םאש"
אתיאד ,(ליעלדכ ןיבוריעב) תופסותה ובתכש ומכ" :ם"רה לש ומעט ריבסמ י"בה .ל"כע
ןיא םישנו ,יקנ ףוג ןיכירצ ןיליפתד םושמ אמעטד םה ושריפו .םימכח הב וחימש אתקיספב
תועדוי ןיא םישנש" םעטהש ,קיידל יאדכ ."אתקיספה ירבדל שוחל הצר ם"רהו .רהזיל תוזירז
ןכ אצמנ אלו ,אוה אתקיספה ירבד תא תופסותה לש םשוריפ "תויקנב ןמצע לע רומשל
'ר םשב היקזח 'רמ אתקיספב תאבומ ,לואש תב לכימב םימכח וחימ ןכאש ,הנעטה .אתפסותב
י"ב לש ונוצר .(ונרמאמ תליחתב ליעלדכו) ימלשוריב םג אצמנש רמאמה ותוא אוהו .והבא
ףא ,רמול הצור .לואש תב לכימ לש השעמה ןמ םש האבומה ,ם"רה לע ח"וא תיישוקל בישהל
והבא 'ר םשב היקזח 'ר ירבד םה יאדכ ,ןיבוריע 'סמב ס"שה תנקסמל םידגנתמ ם"רה ירבדש
ילבבה ןיב אתגולפ ונינפל שיש ,אוה ןוכנ .רימחהלו ,'פסותה לש םשוריפ יפלו ,םהילע ךומסל
ג"זשע תווצמ ראש לכב םיגהנתמ ונחנא ךכו .ילבבה פ"ע קוספל םיכירצ ונייהו ,ימלשוריהו
.ארמוחה דצמ ימלשוריה ירבד לע ךומסל םעט שי .ןיליפת תווצממ ץוח

לש וצוריתב ונחוורה המ ,השק םהירבד יפל .תופסותה לש םשוריפב ביטיה ןייענ וישכעו
ג"זשעמ לכב ןכו ,תושר תוכמוס םישנש ,יסוי 'רכ ירבסש םושמ ונייה וחימ אלד אהד ,דומלתה
.ףוגה תויקנ ימעטמ לואש תב לכימב תוחמל םיכירצ םה ויה םוקמ לכמ ,ןמייקל תולוכי םישנ
קר אל י"רש ,רמול םיחרכומ ונא כ"או .אל וא תושר תוכמוס םישנ םאב ,יולת הז ןיא ירהש
םאו .ןתויקנ לע רהזיהל תועדוי ןיא םישנד אהל שייח אל םג אלא ,תושר תוכמוס םישנ רבסש
םימכח הב וחימ אלדמד ,ארמגה לש אנימא הוהל םוקמ ןיא זא ,תועד יקוליח שי הזב םג
ויה תופסותה תרבס יפל ?היארה המו ,איה אמרג ןמזה אלש השע תווצמ ירבסק- אמלא
ומכ תויקנ לש הרמוחל םימכחה וששח אלש ,רשפא אלהו .ףוגה תויקנ ימעטמ תוחמל םיכירצ
איה ןיליפתש ירבסש םושמ אלו ,וחימ אל הז םושמו ,יסוי 'רד אבילא רמול םיחרכומ ונאש
פ"ע והבא 'ר םשב היקזח 'ר ירבדב תופסותה לש םשוריפ תא םייקל דואמ השק ד"על .ג"זשעמ
.ימלשוריבו ילבבב תויגוסה ןיב יתוהמ לדבה שיו .(ג"ס א"רגה תוהגה 'ר םנמא) ימלשוריה
התיה ישוכ תב לכימ ,אינתד :ל"הזב אתיירבה תא איבמ ילבבה ,ןונגסב וליפא אטבתמ לדבהה
."םימכח הב וחימ אל"ו ,לגרל הלוע התיה הנוי לש ותשאו ,םימכח הב וחימ אלו ,ןיליפת תחנמ
:ויהש םישעמ לע רפסמ אלא ,אתיירבה תא איבמ וניא ימלשוריה
וחימ אלו ,םילגרל הלוע הנוי לש ותשאו ,ןיליפת תשבול התיה ישוכ תב לכימ ירה ,ןוביתה"
,הלאשב ןד דומלתה ילבבב .ימלשוריבש אשונה ןמ אוה הנוש ילבבבש אשונה ."םימכח הידיב
ךכו .אתיירבה לש ןושארה קלחב קר היארל תשמתשמ ארמגה .אל וא ג"זשעמ אוה ןיליפת םא
.אמרג ןמזה אלש השע תווצמ ןיליפתש םושמ ומעט ןיליפתב וחימ אלד אהש ,רמול רשפא
השע תווצמ איה לגרל היילעש חכומ ,הנוי לש ותשאב וחימ אלדמש ,רמול רשפא יא ,ןבומכ
םישנ תיילעד ,שוחל ןיאש ,לשמל ,ומכ) רחא םעט הזל תויהל ךירצ אלא ,אמרג ןמזה אלש
ירמגל אוה הנוש ישוכ תב לכימב וחימ אלד אהש ,אצמנ .(הרזעל ןילוח האיבמכ יזחימ םילגרל
םהידיב וחימ אלד אה הז םושמו .םיגוס ינשמ תואחמ יתש הלא .הנוי לש ותשא יבגל אהמ
הנוי לש ותשאב השעמהו ,דוחל הב וחימ אלו ישוכ תב לכימב השעמה .םיפיעס ינשב עיפומ
.דוחל הב וחימ אלו

:םש רמאנד אהל תסחייתמ אירטו אלקשה .ילבבבש הזמ ירמגל אוה הנוש ימלשוריב אשונה
תאז ."ןיליפתב תובייח ןניא ת"תב תובייח ןניאש םישנ ,ןיליפתב בייח ת"תב בייח אוהש תא"
לכימ ירהו :ארמגה תלאוש הז לעו .ג"זשע תוצממ תורוטפ םישנש םידמל ונחנא הזמ ,תרמוא
,תורוטפ םישנ ויה וליאו .ןהידיב וחימ אלו ,ג"זשעמ ומייק ןהיתש הנוי לש ותשאו לואש תב
,י"שר בתכש ומכו ,הרות ירבדל תפסותכ וזחימ םהישעמד םושמ תוחמל םיכירצ םימכח ויה
םושמ לואש תב לכימב תוחמל רמולכ ,אוה ירשפא-יתלב תופסותה לש םשוריפ ןאכ הנהו
אלא .םינד ונא הז לע אלש - הרזעל ןילוח איבמכ יזחימד םושמ הנוי לש ותשאבו ,תויקנ
,"תפסותכ" הז ןיאש היאר וז ירה ,וחימ אלדמ .אל וא ג"זשעממ תורוטפ םישנ םא ,הלאשב
לגרל היילעו לואש תב לכימ לש ןיליפת תחנה הז אשונב .ג"זשעמב תובייח ןכא םישנד םושמו
םישעמה ינש הז םושמ .וזבו וזב האחמ התוא איה האחמה .דחא גוסמ םה הנוי תשא לש
."םימכח הידיב וחימ אלו ,'וכו הנוי לש ותשאו 'וכו לכימ ירה" :דחיב םיאבומ

הידיב וחימ ישוכ תב לכימ ,הבשוה הנוי לש ותשא" והבא 'ר םשב היקזח 'ר ירבד ואב הז לעו
לואש תב לכימל ןכו ,התוא וריזחה ,הבשוה הנוי לש ותשא" :"השמ ינפ" שריפ הפי ."םימכח
תחנהל דחוימ אוהש המ ןאכ ןיא ,"אמרג ןמזהש השע תווצממ ןה תורוטפש יפל ,הידיב וחימ
,תורוטפ ןה ירה ,וחימ םאו ,ג"זשעמב תובייח םישנש ,רבדה שוריפ ירה ,וחימ אל םא ,ןיליפת
תופסותה לש םשוריפל םוקמ ןיאש ,קפס ןיא .ןיליפת תחנהב קר אלו ;ןהב קסעתהל ןהל ןיאו
ןמ היקזח 'ר ירבד תא םיאיבמ תופסותהש ,דואמ רזומ .ימלשוריה לש אירטו אלקשב
הרמוחה לע קר רבדמו ,ותוא ריכזמ וניא י"בה ךכו ,ימלשוריה תא םיריכזמ ןיאו ,אתקיספה
.ואר אל ב"פ תוכרב ימלשוריה תא וליאכ ,תופסותה לש םשוריפ יפל ,רמולכ ,אתקיספה יפל
הכרב ילבש ,םיקסופ םהינש ירהש , ףוגה תויקנ לש היעבל םיששוח םניא ם"במרהו י"שר םג
.ללכה ןמ אצוי ילב אמרג ןמזהש השע תווצמ לכ תושעל תולוכי םישנ

ןיליפתו ,תויקנב רהזיהל תועדוי ןניאש םושמ ,ןיליפת חינהל תוצורה םישנב תוחמל שי םאו
?הכרב ילב יל המו הכרבב יל המ ,יקנ ףוג ןיכירצ

שי ךיא ,וישכע הארנ .תורוקמ ילב הרמוח הנה .ריואב היולת וליאכ ,א"מר לש ותעד תראשנ
ומכ ןיבוריע) תופסותבש םילמה תנווכ תא ררבנ ? וננמזב השעמל הכלה קספל סחייתהל
תסווה לע ןאכ רבודמ םאה ,"רהזיל תוזירז ןיא םישנו ,יקנ ףוג ןיכירצ ןיליפתד" :(ליעל
תוחיכומ הז לעו ,הנווכה וז ןיא ?רהזיהל תועדוי ןיא וללגבש ,םישנה חרוא איהש ,ישדחה
תוזירז יד ןניא ןה .םישנה תנוכת לע אוהשמ הפ רמאנ .רהזיל תוזירז ןיא םישנו ,םילמה
תופסותה ירבד תא םיארוק רשאכ ,מ"ות ירהש ,הנווכה איה וזש ,קפס ןיא .ףוגה ןויקנ יניינעב
,יקנ ףוג ןיכירצ ןיליפתו ,ימצע ןויקנ לע רומשל תולוכי ןיא םישנ םא :המצעמ הלאשה הלאשנ
רשפא אלה ?תורוטפ םישנש ג"זשע תוצמ לכ ןיליפתו ת"ת ןיב שקיהה ןמ םידמול ונא ךיא
ןמ דומלל ןתינ ךיא .ג"זשע תווצמ ראשמ אל לבא ,ןויקנ ימעטמ ןיליפת תווצממ תורוטפ ןהש
הריכזמ הניאש ףא ,וזה אישוקה לע בישהל הצור א"גמהש הארנכ ?ג"זשעמ לכ לע שקיהה
'יס ןיליפת) וירבד םה ולאש ,ןיליפת חינהל תוצורה םישנב ןיחומש ,א"מרה ירבד לע ,ותרעהב
ויה אל ,םיבייח ויה םא לבא .רהזיל תוריהז ןניא םישנו ,יקנ ףוג ןיכירצש ינפמ" :('ג ק"ס ח"ל
ויה וליא .ונתיישוק תבשייתמ הזב .כ"ע ל"נכ ורהדזמו והיישפנא ומר יוהד ט"המ ןירוטפ
;יקנ ףוגב ןהיליפת תא תוחינמ ויהו ,ןיליפת תחנהב רתוי תורהזנ ויה ג"זשע תווצמב תובייח
ימעטמ תורוטפ ןהש רמול ןיא הז םושמ .ללכה ןמ תאצוי איהש הוצמ ןיליפת התיה אל זאו
,ג"זשעמ ןה ןיליפתש ,אוה רוטפה םעט ,ןכבו ,ןתויקנב תורהזנ ויה תובייח ויה וליאש ,תויקנ
,תויקנב הוצמה םויקב תוזירז ןניא ,תורוטפ ןהש ןויכמ לבא ,ג"זש השע תווצמ לכב ןידה אוהו
ןניא םישנה וללגבש ,ישדחה תסוול הניא הנווכהש ,אופא חכומ .ןהידיב ןיחומ הז םושמו
וא תורוטפ ןה ןיב לדבה ןיא זאש - ףוגה תויקנ לע רומשלו הקיפסמ הדימב זרדזהל תולוכי
ךילהתב הרושק אלא ,םישנה תנוכת לש הניא הזכ בצמב תוריהזה .וז הוצמ םויקב תובייח
המלו .תלוכי רסוח אלא תוריהז וא תוזירז רסוח תמחמ וניא ןויקנה רסוח .יגולואיב-יסיפ
איה ןיא הילעש יסיפ-ואיבה הבצמ ללגב הרוטפ איה ןיליפת תווצממ אקוודש ,רמאנ אל תמאב
אלא .ג"זשעמ ראשל היאר ןאכמ ןיאו ?הרותה ןמ תביוחמ התיה וליא 'יפאו ,רבגתהל הלוכי
ראשנו הילעש תסווה ללגב ןיליפת תווצממ השאה תא רוטפל םעט היה אל ל"זח יפלש ,יאדו
תוזירז יד ןניאש םושמ ןיליפת חינהל תוצורש םישנב ןיחומד אה כ"או .ג"זשעמ לש םעטה קר
םנמא ;תויקנב הקיפסמ הדימב תוקדקדמ ןניא ןעבט ךותמ םישנש ,איה הנווכה - רהזיהל
,תורוטפ םה םאו ,רתוי קדקדל תוזרדזמ ויה ,הרותה ןמ ןיליפת תווצמב תוביוחמ ויה וליא
.ג"זשעמ םושמ םעטה כ"ע

,םהלש ןויסינה יפ לע האחמה ןיינע תא ועבק א"מרה םגו י"בה םגו מ"רה םגש ,קפס ןיא
,ןיליפת חינהל תוצורה םישנב תוחמל שיש ,םויה רמול םנמא .םהל תועודי ויהש תוביסנב
,איה תמאה .ונלש םישנל רתוי רומח ןובלע ךל ןיא ,םפוג ןויקנב רהזיהל תוזירז ןיאש םעטמ
.םירבגה ןמ רתוי הברה ןפוג ןויקנב תוזרדזמ ןה ןהלש ישנה עבטה ךותמ אקווד ללכ ךרדבש

ת"רו י"שר םינושארה ילודגו ,דואמ שלח וז האחמ ןיינעל רוקמה - וניארש ומכ - ןויכמ
ראשב גהונש המו ,ג"זשע תווצמ ראשל ןיליפת תווצמ ןיב םילידבמ םניא א"בשרהו ם"במרהו
'יפאו םימעפ המכ אבומ אוהש ומכ ,ונלש גהנמה יפל .ןיליפת תווצמב םג גהונש אוה תווצמה
.ןיליפת תחנה ןיינעל םג ןידה אוה ןכ לעו ,ג"ושעמ לע תוכרבמ ןכ םישנ (ליעלדכו) א"מרב
תוהגה) "ןהב אצויכו ןיליפתאו בלולא ךרבל תולוכי םישנש ,ת"ר ירבדכ כ"ג בתכ יצוקמ רשהו"
.('מ ק"ס ב"פ תיציצ תוכלה ,תוינומיימ