סודרוה ןיינבב תיבה רה תמוח
רחאל המא ק"ת לע ק"ת תמוח לש המויק ךשמה תיעבל)
(סודרוה י"ע ומוחת תבחרהו ןיינבה שודיח

ץישבייא ןנחלא

גמשת ,גצ יניס


:רמאמה ןכות
?תיבה רהב ולגתנש המוחה ידירש םהמ
?ל"זח תמוח תא סודרוה סרה םאה :היעבה
הסרהנ ל"זח תמוח :םירקוחה תועד
תויוגש םירקוחה תונקסמ
םידירשה יפל היינבה תפוקת תא עובקל רשפא יא
סודרוה רחאל םייקתהל הכישמה ל"זח תמוח
סודרוה ימיב הסרהנ אל ל"זח תמוח :הנקסמ
?המא תואמ שמח לש חטש ףיקה גרוסה םאה
:הנקסמו םוכיס
הנשמה ימכחל תוריפחה ןיב תוריתסה ןורתפ


,ותוא ריאשהש וא ,הנשיה המוחה תא סרה םאה .שדקמה תמוח תא ביחרה סודרוה :תיצמת
?תע התואב תומוח ינש שדקמל ויה ךכו

.שדקמה תיב תומוח : חתפמ תולימ


שמח לע המא תואמ שמח שדוקמה תיבה רה לש וחטש היה (א ב תודמ) ל"זח תורוקממ עודיכ
.("ל"זח תמוח" הל ארקנ ןלהל) המוח ףקומ היהו ,עבורמ ותרוצו ,המא תואמ

תא ביחרהו ודוסימ תיבה תא סודרוה שדיח ותוכלמל (ךרעב) הרשע הנומש תנשבש ,עודי ףא
תוינומדק) בחרומה חטשה לכל ביבסמ המוח םיקה ףאו םילפכב טעמכ ריעה ןובשח לע וחטש
המוחה" וא "סודרוה-תמוח" הל ארקנ ןלהל - .א ,ה ,ה םידוהיה תמחלמ ;ג ,אי ,וט
.("תינוציחה

?תיבה רהב ולגתנש המוחה ידירש םהמ
ופשחנו ולגתנ רשא ,המודק הפוקתמ המוחו דוסי ידירש םיאצמנ םויה לש תיבה רהב
281 ךרואל םורדב - ךראומ עוביר תרוצב תיבה רה תא םיפיקמ הלא םידירש .תונוש תופוקתב
.רטמ 315 ןופצבו ,רטמ 488 ברעמב ,רטמ 466 חרזמב ,רטמ

תמוח ,הרוצב המוח לש םידירש ולאש ,רורב םהיתודוסי קמועו םייבוע ,םידירשה ףקיה יפל
םבג לע היונב םויכ) תורחואמ םגו תונוש תופוקת לש תובקע הלא םידירשב שי םנמאו .רצבמ
.(םיימלסומ םידגסמ - ,שדקמה םוקמ ךותב ,חטשה ךותבו ,תיבה רה תא הפיקמה המוח

ךשמב עודי היה אל ןמויק רבד םצע .הפוצר תרוסמ לכ ונל ןיא הלא םידירש לש םתוהז ןיינעל
.הפשא תומרעו רפע תובכשל תחתמ ופשחנש רחאל אלא ולגתנ אלו ,ןברוחה רחא תובר םינש
סלר'צ עדונה רקוחה עבק תוכומנה תובכשב רשא םינבאה ינפ לש םדוביעו םתנוכת יפל םרב
לש היינבה תפוקתמ ןגמ תמוח ידירש םהש ,(תמדוקה האמה לש םישישה תונשב) קרוו
וקיסה ,ביבסמ ותוא םיפיקמו תיבה רה רוזאב םיאצמנ הלא םידירשש רחאמו .סודרוה
איה הדבוע םנמאו .ונינפל שדקמה תיב לש תינוציחה המוחה ןכאש :תפסונ הנקסמ םירקוחה
תיבל ןגמ-תמוח השמיששו סודרוה תפוקתב תמייק התיה וז המוחש - השיחכהל ןיאש
הזבו - קפס ןיא ןכ יפ לע ףאו .תאז לע םידיעמ המוקמו הפוקתה תוהזש ירה ;שדקמה
התיהש ,ל"זח הילע ורבידש שדקמה תמוח התוא וז ןיאש - םתעדב םירקוחה לכ םידחואמ
אלא ,דבלב שדוקמה תיבה-רה חטש תא הפיקהשו המא תואמ שמח לע המא תואמ שמח
שדוקמ-יתלבהו בחרומה חטשה לכל ביבסמ סודרוה הנבש תינוציחה המוחה ידירש ולאש
חטש הפיקה ל"זח הילע ורבידש המוחהש םושמ - תאזו .שדקמה תיב םוחת לע ףיסוה רשא
וליאו ;(רהה לכ אלו ,שדוקמ היה תיבה רה לש קלח קר רמולכ) תיבה רה לש םצמוצמו עבורמ
ל"נהמ םיילפכב טעמכ וחטשב לודגו ךראומ םוחת לע םיעיבצמ ונינפל רשא המוחה ידירש
ןב ףסוי לש ורואית יפל סודרוה השעש הבחרהל םאתהב - הירומה רה חטש לכ תא ףיקמו
.ליעל רכזנכ והיתתמ

?ל"זח תמוח תא סודרוה סרה םאה :היעבה
הנשיה המוחה לש הלוסיח םע השדחה המוחה תיינב הרושק םאה :איה ונינפל רשא היעבהו
חטשה תא הפיקה רשא ,ל"נה תמדוקה המוחה תא סודרוה סרה םאה ,רמולכ ?אל וא
הז - םיחטשה יגלפ ינש ןיבש (הנשיה המוחה) הציחמה תא ריסהל ידכ ,שדוקמהו םצמוצמה
םוחתה תא שטשטל ידכ ,שדקמה רצחל חפסנה שדחה חטשה לש הזו םדוקה םוחתה ךותבש
,דחאכ בחרומה חטשה לכל ביבסמ השדח המוח תיינב ידי לע םתוא גזמלו ,םצמוצמה ,םדוקה
אל אמש ,וא ;תמדוקה המוחה םוקמב האב השדחה המוחה םאה ,תרחא ןושל .דחאל ויהיו
חטשל ביבסמ םוחתכ המוקמב הנשיה המוחה תא חינה אלא ,ל"נכ הציחמה תא סודרוה ריסה
בחרומה ,ינוציחה חטשה לכ לש ומוחתכ ,תפסותכ השמיש איה הנבש השדחה וזו ,שדוקמה
.המוחמ םינפל המוח ,ויה תומוח יתש ,רמולכ ;שדוקמ-יתלבהו

הסרהנ ל"זח תמוח :םירקוחה תועד
,"ל"זח תמוח"ל "תשרוי"ה תא סודרוה לש תינוציחה המוחב םיאורה ,םירקוחה ןמ שי
המוחה תא םינובה - ולסיח רמולכ - וסרה ,סודרוה ימיב ודוסימ תיבה שדוחשכ ,םתעדלו
המוח ונבו ,ל"נכ המא ק"ת לע ק"ת םצמוצמהו םדוקה ומוחתב שדקמה תא הפיקהש הנשיה
- םהירבד קוזיחל .שדקמה םוחת תבחר לע חפסנה חטשה תא םג תללוכו רתוי הפיקמ ,השדח
.תמדוקה המוחה לש םידירש ולגתנ אל הכ דעש ,הדבועה לע םיכמתסמ םה - םתרעשה רמולכ

דוסי שישו ,ןוכנה אוה הז לש וכופיהש ,הטונ תעדה ,אברדא .ודוסימ העטומ ,יתעדל ,הז לוקיש
סודרוה ידי לע ןיינבה שודיח ימיב הלסוח אל ,"ל"זח תמוח" ,הנשיה המוחהש ,חינהל ןתיא
תבחרה רחאל םג השדחה םע םייקתהל הפיסוהשו ,(הרזחב המקושש קפס ןיא ,העגפנ םאו)
הצקב רתוי הפיקמו רתוי תינוציח המוח הילע ףיסוהל אלא סודרוה אב אלו ;שדקמה םוחת
- דחי םג (חפסנה) שדוקמ יתלבהו שדוקמה חטשה לכל ביבסמ - שדקמה לש שדחה ומוחת
.ימע ייקומינו ימעטו .המוחמ םינפל המוח :ויה תומוח יתש רמולכ

שדוקמה םוחתל ביבסמ הנשיה המוחהש ,יתנקסמ תא ססבל ייקומינ תא טרפל שגאש םדוק
תא הליחת קמנל ינוצרב - ומוחת תבחרהו ןיינבה שודיח רחא םג םייקתהל הפיסוה ןכא
.(יתעדל) תיעטומה העיבקה לע ירוערע

תויוגש םירקוחה תונקסמ
,תיבה רה םוחת ךותב םידירש ואצמנ אלש ,הדבועה לע קר תססובמ וז העיבק לש הרקיע לכ
תנווכמ הנושארה יתוגייתסה ךכיפל .הז םוקמב המוח תואיצמ לע עיבצהל ידכ םהב שיש
לע קר תססובמה העיבק איהש ,ןיינבה שודיחב "ל"זח תמוח"ש ,העיבקה םצע יפלכ לוכ םדוק
.תיבה רה חטש ךותב המוח ידירש לש רמולכ ,םייגולואיכרא םיאצממ רדעיה

לכ לבא ,תיבה רה (םינפלו תומוחה ןיב) םוחת ךותב םידירש ואצמנ אל ,רבדה ןוכנ תמא םנמא
ןיא ןיידע לבא .(עקרקה לעמ) חטשה ינפ לעמל עגונש המל קר ךייש םידירש רדעיה ונייה - הז
לכ םירחא םינמיס וא דוסי וא המוח ידירש וראשנ אל עקרקה ינפל תחתמ םגש ,ןאכמ קיסהל
.המודכו ק"ת לש ק"תה לש לובגה וק ךרואל רהה עלסב תוביצח ןוגכ ,םהש

ירה .םידירש ןיא חטשה ינפל תחתמ םגש ,החכוה וב ןיא חטשה ינפ לעמ םידירש רדעיה
תורוקממ עודיכ :ענכשמו טושפ רבסה ,הריבס הביס שי (חטשה ינפ לעמ םרדעיה) הז בצמל
לארשי יביוא ולמע - ןכמ רחאל תובר םינש ךשמב םגו - תיבה ןברוח רחאל דימ ,םינושו םיבר
לע דיעהל וב שיש ,ןמיסו דירש לכ המדאה ינפ לעמ קוחמלו דימשהל בר ץרמב תורודה לכבש
אל ,רההל ביבסמ סודרוה ףיסוהש וז ,תינוציחה המוחה ןמ םג ירהו .תיבה רהב תידוהי תולעב
- יברעמה לתוכה ןללכבו - הטילפל וראשנ תאז לכב רשא תומוח ידירשו ,ןבא לע ןבא הראשנ
הלאש ,שממ חטשה ינפ לעמ תיבה רה תא ופיקהש ולאמ ונייה ,תוירקיעה תומוחה ןמ םניא
,(תוכמוסה וא) תוכמותה תומוחה ןמ קר ןה ירה םידירש ןהל רשא ולאו ,דוסיה דע וסרהנ
תגספל דע טעמכ) תועבגה ילופישב עקרקה תכימת םשל הטמל רהה ילופישל ביבסמ ונבנש
אל הברה ןתמצוע תמחמש אלא ,ןתוא דימשהל ףצקה אצי ולא תומוח לע םג השעמלו .(רהה
ויה אל ולא תומוחש רחאמו ,הזב ךורכה ברה ץמאמהו הסירהה ישוק לע רבגתהל וחילצה
תופושח ויה ץוחבמ םגו ,חטשה רושיי לשב רפעה ןהילע הסיכ יכ) תיבה רה םינפ דצמ תוארנ
וקפתסה ןכל .( (א ,ה ,ה םידוהיה תמחלמ) רפעב וסוכ ץוחבמ םג יכ ,ןוילעה ןקלחב קר
,איה הדבועו .םיבר תורוד ךשמב ןהילע וכפשש רפעו הפשא תומרעל תחתמ ןתרובקב םיביואה
אופא ןיא .ופשחנו ולגתנ היהש השעמ לשב קרו ,ןמויק לע שיאל עודי היה אל בר ןמז ךשמבש
ךותב םגש ,חיכומ הז ןיא םוקמ לכמו .םיצבצבמ םהשלכ םידירש ןיא ומצע רהה חטשבש ,אלפ
תודע יפל ירהו ,םהשלכ םידירש וראשנ אל ,חטשה ינפל תחתמ רמולכ ,רהה תיעקרק
,תיבה רה חטש םינפ ךותב תויגולואיכרא רקחמ-תריפח םוש ושענ אל םלועמ םמצע םירקוחה
."יתאצמ אל ןכלו יתעגי אל" תניחבב אופא הז ירה .סודרוה תמוחל ביבסמ ץוחבמ קר אלא

:אוה ונושלב הנוי-יבא 'מ 'פורפ ירבד ירה ל"נה תא שיחמהל ידכבו
םש םידמוע םויהש ,תיבה רה לש חטשה לע תועידי םוש טעמכ ונדיב ןיא וננובאדל ..."
.(ץוחבמ) סודרוה תומוחל ביבסמ אלא השענ אל הריפח השעמ .םיברעה לש םיניינב
וליפא לבא .ןרוו סלרא'צ ריס דמע השארבש ,תילגנאה תחלשמ י"ע 1864-67 תנשב
םש עלסהש יפל ,םיבושח םירבד הריפחה הלעת אלש בורק ,תיבה רה לש וחטשב ורפחי
ברחנש העשמ הז חטש לע ורבעש תובורמה תורומתבש דועו .עקרקה ינפל דואמ ךומס
תורוב ,עלסב תוביצח לש תודע אלא וב ואצמי אלו ,םש ויהש םידירשה ודמשנ תיבה
.(397 דומע ,א קלח ,ו"טשת ,"ריבד" תאצוה ,םילשורי רפס) "הזב אצויכו

שמשל רבדה לוכי היה אל ןכ םג - םידירש םיאצומ ויה אלו םירפוח ויה וליפא םגש ,ןאכמ
םיביואה ודימשה ,ל"נה יפל ןכש .ןיינבה שודיח תעשב םינובה ידי לע המוחה הקלוסש החכוה
.ל"נכ ,תידוהי תולעבל תוחכוהכ ושמשי אלש - הליחת הנווכב דירש לכ

הלדחש חיכוהל ידכ וב ןיא עקרקה ינפ לעמ םידירש רדעיהש קר אל - ,אסיג ךדיאמ
ולאכ המוח ידירש ואצמנ וליא םג ,ךפיהל אלא ,ןיינבה שודיח םע "ל"זח תמוח" םייקתהל
תמוח"מ םידירש ולאש ,הרומג תואדווב םתוא תוהזל ןתינ וליא םגו ,עקרקה ינפל תחתמ
רבדב היה אל זא םג (המודכו ,ק"ת לע ק"ת םוחת לש לובגה וק לע םיאצמנ ויהש ןוגכ) "ל"זח
םנמא ןכש .ןיינבה שודיח רחא םג םייקתהל "ל"זח תמוח" הפיסוה ןכאש ,החכוה שמשל ידכ
םא ונייה - המוחה תואיצמ םצע הנניא ונינפלש היעבה לבא ,ונינפל "ל"זח תמוח" ידירש
הנמאנש ,קפס םוש ןיא תאזב ןכש - אל וא ל"זח תודע תא תמאותה ,תאזכ המוח םש התייה
ונינפל היעבה אלא ;םש התייה ןכא תאזכ המוחש קפס םוש ןיא רמולכ ,תקיודמו ל"זח תודע
יכ ?יללכה ןברוחה ימיב וא היינבה שודיח ימיב םא - םייקתהל וז המוח הלדח יתמ :קר איה
וז המוחש - ןאכמו) תיבה ןברוח לש סרהה ןמ ראשנש הממ םה הלא םידירשש ,ונל בורעי ימ
,ןיינבה שודיח ימיב הקוליס ירחא ראשנש הממ םידירש םה ילואו ?(ןברוחה דע המייקתה
.ל"נכ

םידירשה יפל היינבה תפוקת תא עובקל רשפא יא
.רשפא יא ןכ םג םידירשה הנבמ יפל היינבה תפוקת תא עובקלו

םירחואמה םינובהו ליאוה ,תונוש תופוקתמ ןהיכבדנ רשא תומוח ידירש םיאצמנ עודיכ
.םימייק םיכבדנ לש םתיינב תא ףיסוהל ונייה ,םימדוק םידירשב שמתשהל םיגהונ ויה

,רבד םוש רותפי אל הז םג ,תחא הפוקתמ םה םידירשה יכבדנ לכש ,ררבתי םא וליפאו
,ררבתי םא וליפא ןכלו ;הסרהנ יתמ אלא ,המוחה התנבנ יתמ ,הניא ונינפל היעבה ל"נכ ירהש
הלדח ןכאש ,היאר ןיא זא םג ,(!תחא הפוקתמו) המודק הפוקתמ םה םידירשה ינבא לכש
דע דמעמ הקיזחה וז הקיתע המוחש ןכתיי ירהש ,סודרוה ימיב ןיינבה שודיח ןמזב םייקתהל
.רומאכ ,יללכה ןברוחה דע ונייה ,הפוקתה ףוס

ךמס לע ,אל וא תיבה תפוקת ףוס דע המוח םש התיה םא ,עובקל רשפא יא ןדיד ןודינבו
םעפ םש התיה לוכה ירבדל ןכש ,םירחא םינמיס לש וא םידירש לש םתואיצמ יא וא םתואיצמ
החכוה הזב ןיא ,םידירש הל םיאצומ ןיא םא םג ןכלו ,המא ק"ת לע ק"ת םוחתל ביבסמ המוח
ןאל יכ ,םינמיס שטשטל רשפא ןכאש :ךופה ןוויכב החכוה שמשמ הז ,ךפהל אלא ,התיה אלש
.(הקלוס וא הסרהנ ןמז הזיאב ,הז ןיינעל בושח אלו) ק"ת לע ק"ת תמוח לש םינמיסה ומלענ
.וז הלאש רותפלו טופשל רשפא יא םידירש תאיצמ-יא וא םידירש תאיצמ ךמס לע ,ןכ םאו

הניא - סודרוה ידי לע ןיינבה שודיח ירחא םג "ל"זח תמוח" לש המויק תייעב :םוכיסלו
אלא אופא ונל ראשנ אל .םייגולואיכרא םיאצממ לש םרדעיה וא םתואיצממ הערכהל תנתינ
.םיעייסמ תורוקמ דוסי לע תעד לוקיש לע תססובמה הרעשה ,ןודינב הרעשה רעשל

סודרוה רחאל םייקתהל הכישמה ל"זח תמוח
רחאל םג םייקתהל הפיסוה ןכא "ל"זח תמוח"ש ,הארנ - יתרעשה יפל רמולכ ,יתעדל ,ןכבו
םה הלאו .תיבה ןברוח תעשב יללכה סרהה םע אלא הסרהנ אלו ,סודרוה י"ע ןיינבה שודיח
:ייקומינ
לש ותודע אוה ול ביבסמ המוח הנבו שדקמה חטש תא ביחרה סודרוהש ,הדבועל רוקמה
ומצע סודרוה ירבדכו ,לכיהה ןיינבב רקיעב סודרוה ןיינעתה וירבד יפל .והיתתמ ןב ףסוי
:םש םיאבומה
שודקה לעפמה אוהו ,ועצבל התע ילע לבקמ יננהש לעפמה תא םכל הלגא וישכעו"
ירחא ןוילע לאל וניתובא ונב הזה שדקמה תיב תא ןכש .ונימיב השענש לכמ הפיהו
תיב ותוא וילע הלע הז רועישב יכ ,הבוגב המא םישיש ולדוגמ רסח אוהו ,לבבמ םתביש
ןמזב דובעשמו סנואמ םגפנש המ ןקתל הסנא ...'וכו ,המלש הנבש ןושארה שדקמה
.(א ,אי ,וט תוינומדק) ...'וכו ,םדוקה
:ףסוי בתוכ הסירהל עגונבו
וכרואש שדקמ םהילע םיקה ,םירחא חינהו םינשיה תודוסיה תא סרהש רחאל ..."
ועקש הלא ;תופסונ המא םירשעב הלוע והבוג וליאו ,ובחור המא האמו ,המא האמ
.(םש) 'וכו ,"תודוסיה ועקששכ ןמזה ךשמב

,לכיהה ןיינב תא ונייה ,שדקמה לש ימינפה קלחה תא קר סרה סודרוהש ,רורב ל"נה לכמ
,המודכו הרזעה תומוח ןוגכ ,לכיההל ביבסמש םיכומסה םיימינפה םינבמה תא םג ןבומכו
לע שדחמ לוכה םקיש ,עודיכו .לכיהה תודוסי תריפחו הסירהה םוקמל הרתיה םתברק ללגב
הרזעה תומוח לע ףסוי לש ורופיסמ ררבתמש יפכ ,רדהו ראפ ,הבוג תפסותב םדוקה ומוקמ
דימת 'סמב םירכזנ הלודגה הרזעבש םיווטסה) ולא תומוחל םינפבמש םיווטסה לעו תושדחה
םיכלוה ולאו חרזמה ךרד הרדסכאב םיכלוה ולא ,תותכ יתשל וקלחנו ..." :ג"מ א"פ
"הרצוצכ") םישנל ארטזוזגב םיווטסה וכמת םישנ תרזעבו ." 'וכו ,ברעמה ךרד הרדסכאב
.(הנשמה ןושלב

תוינומדק 'סמ רבתסמש יפכו ;שדקמה רצח תא הפיקמה המוחה תסירהל זמר ףא ןיא לבא
םתסירהב ועיגה אלש קר אלו ,הסירהה תכאלמב תכל וקיחרה אל ללכב ,ז ,ט ,כ םידוהיה
וסרה אל תומוחל םינפבמ רמולכ ,ומצע שדקמה רצח ךותב וליפאש אלא ,שממ המוחה לובגל
:ףסוי םש בתוכו .דחוימ ךרוצל אלש
םיקיש ךלמה תא ולדיש ...שדקמה תיב ןיינב םג רמגנ (ספירגא ימיב) ןמזה ותוא"
רה רצחל הנווכה) הנוציחה הרזעה לש הקלחב היה הז ויטס ,חרזמבש ויטסה תא שדחמ
... ,תועבורמ םינבא הנבנו המא תואמ עברא לש תומוח ולו ,קומע קמועב דמוע (תיבה
(ספירגא) ךלמהו - ולוכ שדקמה תיב תא הנבש ןושארה - ,ךלמה המלש לש ולעפמ
תסירהש ,ותעדב לקש ,רסיק סוידבלק ידי לע שדקמה תיב לע החגשהה הדקפוה ודיבש
בר ןמזב ךרוצ היהיו ,אוה השק הז ויטסב טרפבו ,ןיינבה םלוא ,הלק םנמא לעפמה לכ
."'וכו ,הז ןיינעב םתשקבל תונעיהל בריסו וז הדובעל םיבר םיפסכבו

ולאה תומוחה תא ושדיח אל ןכאש ,תיאדו הנקסמ ןאכמ איצוהל רשפא יא ןיידע םנמא םאו
לוכה אל ןכאש ,הרורב החכוה שי םוקמ לכמ לבא ,(שרופמב תאז רמאנ אל ירהש) דוסיה ןמ
,סורהל אלש ודיפקה - דחוימ ינויח ךרוצל רבדה היה אל םאש ,היאר ןאכמ ;דועו תאז .וסרה
הזב וששח תא עיבה ומצע אוהש ,עודי ,סודרוה לצא ,ןאכו .םויקה ךשמה תא ןכסל אלש ידכ
תודגנתה התיה ןכאש ,איה הדבועו .(א"ע ד ארתב אבב) "אתוכלממ אניפתסמ" :יולגב
הרומח הפיזנ תפסותבו טלחהב תילילש התיה ןוישרה תשקבל הבושתהו ,תצרמנ םיאמורה
לא התרתס םאו ,רותסת לע תרתס אל םא" :םדימ תאז שקבל זיעהש לע ,ליפשמ ישיא ןובלעו
.(הדירמ תעב ןגמ תומוחב תורצבתהל ששחה תמחמ לכהו) 'וכו "הנבת

םתמכסה-יא תא המרעב סודרוה ףקע אטוב ןב אבב תצעבש ,רפוסמ ארמגב םש םנמאו
תאז הלובחת לבא .(םש ב"ב ןייע) םייתלצעב רוזחו-ךולה "תבחס" לש סיסכתב ןיינבה שודיחל
תיבה רהב הדובעה הכשמתה ,ה ,אי ,וט תוינומדקב רפוסמש יפכ יכ ,לכיהה ןיינבב קר התיה
ומקוה אל ןיידע ,סודרוה ידיל תילילשה הבושתה ףוס ףוס העיגהש דע ,רמולכ ,םינש הנומשכ
תעדה לע לבקתמ הז ןיאו ,(תירוקמה המוחה תא וסרה ןכאש ,חיננ םא) תוינוציחה תומוחה
השעמל ירהו ,רצבמ תומוחב ןאכ רבודמש דחוימבו ,הזב םיאמורב תורגתהל סודרוה זיעהש
אטוב ןב אבב תצעש ,תעדה לע תולעהל ןיאו .םיאמורה לש םתודגנתהו םתגאד רקיע היה הז
תלילע י"עש ,לבבורז ימיב וב "ןוכנ" רבכש רבדב ןכתסהל הנוציחה המוחה תסירה םג הללכ
שמחל שדקמה תיב תיינב תבשוה ,רצבמ תומוח תונבל םינווכתמ םידוהיהש ,םינורמושה
תיב תא סורהל סודרוהל הצע אטוב ןב אבב ןתנ ךיא ,םש ארמגב ולאש םנמאו .הנש הרשע
לבא .ותחטבהמ וב רזוח וניא ךלמ :וצריתו !?ומוקמב רחא הנבי אלו טרחתי אמשו - שדקמה
אחינ ןכלו ,חיטבהש המ תא עצבל ותורשפאבש ןמז לכ רמולכ ,וידיב רבדהשכ אחינ תאז לכ
תיינב התשענש איה הדבועו ,תוחילשב היהשה סיסכט י"ע ירשפא היה עוציבהש ,לכיהה ןיינעב
תינוציחה המוחה תיינב לבא .(םש תוינומדק) דבלב םישדח השימחו תחא הנש ךשמב לכיהה
לכלש) התיבה חילשה רוזחיש רחאל ןמז הברה רמולכ ,ל"נכ םינש המכ ךשמתהל הכירצ התיה
הלגתת ירה ,ןכ אל םאש ,הדימה לע רתוי "בוחסל" רשפא יאו ,םיוסמ לובג שי סיסכט
עדי אלש הנעטב תוירחאמ קמחתהל סודרוה לכוי אל ,תילילש הבושתה היהת םאו .(הלובחתה
החטבהה תא ריפמ אוהש ,ויפלכ םימכח תנעטב שממ היהי אל ןאכ .םדצמ תודגנתה שיש
אל סודרוהו ,דבלב תודוקפ עצבמ אלא ,לוכי-לוכ לשומה וניא רבכ אוה הזכ בצמב ירהש ,ןתנש
.הז ללגב ומצע תא ןכסל זיעי

וליפאו - תמייק רבכש ןגמ תמוח סורהל דחוימ ךרוצ היהש ,תעדה לע לבקתמ ןיא דחוימבו
הממ ,אברדא .רתוי תינוציח ןגמ תמוחל םינפלמ - שדקמה תברוח םוחת ךותב תאצמנ
התוא רציב ףא אלא ,הרזעה תמוח תא סודרוה םקישש קר אל "םידוהיה תומחלמ"ב רפוסמש
רצבמ תמוח ,הקזחו השדח תינוציח המוח הנבש יפ לע ףא תאזו ,המא םיעברא לש הבוגל דע
המוחב שדקמה תא רצבל דחוימ ןיינע םהל היהש ,לילעב הארנ ;שדקמה לכל ביבסמ ,שממ לש
תבחרה לכבש ,רבתסמ שדקמה םוקמ תביבסב תוריפחב ולגתנש הממ םגו .המוחמ םינפל
כ"יע תוכפהנ םהש ףא תאזו ,תומדוקה תא קרפל ילבמ ןגמ תומוח ףיסוהל ודקש ,םוחת
.תוימינפ תומוחל

סודרוה ימיב וסרהנ - המא ק"ת לע ק"ת - שדקמה םוחת תומוחש תעדה לע לבקתמ אל
- רמאנ רבכש יפכ ןכש ,(םתוא סורהל וצלאנ איהש הביס וזיאמ םא ,שדחמ ומקוש אלש וא)
,(ח"מ א"פ םילכ ןייע) ריעה םילשורי לש שדוקמה חטשב קר וניינעתה ל"זחש ,רבדה ןוכנ
הראשנ וז תפסותש ןויכמ ,תיבה תבחר לע סודרוה ידי לע חפסנש חטש תפסותמ ומלעתהו
תניחבמש) ריעה םילשוריכ תמדוקה התשודקב הראשנו ,שדקמה תשודקב תשדוקמ-יתלב
םצמוצמה שדקמה םוחתל קר םרואית תא ומצמצ ןכלו (שדקמה יבגל "לוח" הארקנ הכלהה
."ק"ת לע ק"ת" ,ופיקהב

ןכאש ,חיננ םא - תמייקה תואיצמה ןמ ל"זח ומלעתהש ,תעדה לע תולעהל ןיא תאז םע לבא
ונייצו ,הצוחנ התיה אלש תמחמ ןמזמ םייקתהל הלדחש המוח וראיתו - ולסוח ל"נה תומוחה
,בושחל רשפא םנמא ;הריבה ןשוש וילעו ןשוש רעש ןוגכ) תואיצמה ןמ ולטבו ורבעש םירעש
לבא ,תושדחה תומוחב ק"ת לע ק"ת לש םימדוקה םירעשה לש םתרוצ תא סודרוה רזחישש
.(התבירי ,ימור תוכלמ םוחתב ןשוש למס תא רזחישש ,תעדה לע תולעהל ןיא

- שדוקמה חטשב םירוהט-אל לש םתייהש רוסיא ןוגכ ,םוקמה תשודקל עגונש המב דחוימבו
רשא ידט רעשל הזב ל"זח ונווכתהש ,חינהל ןיא אלה - (ג"מ ב"פ תודמ) "ידטב ול ךלוהו אצוי"
שדקמה חטש לע קר לח םוקמב הייהשה רוסיא ירהש (סודרוה תמוח) תינוציחה המוחב
לש רעשה תא תאצל ךירצ היה אלו ףסומה חטשה לע אל לבא ק"ת לע ק"ת םוחת ךותבש
.דועו ,םשל סנכיהל הליחתכל ול רתומש ןמזב תינוציחה המוחה

ראשנ ןשיה רעשהש ,חיכומ רבדה ירה ,רעשה תא תאצל םיכירצ ירק ילעב ויה תאז לכב םאו
.ןיינמ םירעש המוח ןיא םא :הלאשה תלאשנ ןכ אל םאש ,הנשיה המוחה םג אליממו ,םייק

ירחאו" ןוגכ ,תינוציחה המוחה תא ריכזמ אוה ללכ ךרדבש ףא - והיתתמ ןב ףסוי ירבדמ
םיקהל ידכ ןכ-ירחא הב היה רשא שדקמה םוחת לע ופיסוהו ריעה לש ןופצה תמוחב וצרפ ןכ
לודגה לעפמה התיה המצע המוחהו ..." ,(א ,ה ,ה תומחלמ) "שדקמה לכל ביבסמ המוח
הראשנ "ל"זח תמוח"ש ,רבתסמ םג ,(ג אי ,וט תוינומדק) "םלועמ םדא ינב וילע ועמשש
הכשמנ עלצ לכו ,םיסיר העבראל עיגה הפקיהש המוח התיה הז לכ ..." :בתוכ אוה .תמייק
הזו ,המצע הדימ התוא קוידב עלצ לכב יכ ,תעבורמ המוח רמולכ .(םש) "סיר לש ךרואל
המוחה לש התרוצו היתודימל דוגינב - תעבורמ התייה המוחהש ,ל"זח תודעל םיאתמ
הארנ רבדה םנמא .ל"נכ ,תרחא הדימ עלצ לכלו ,תכראומ התייהש ,סודרוה לש תינוציחה
לע רמוש ףסוי ןיא הז אלב םג לבא - תימינפו תינוציח המוח לש רואית בוברע - רזומ תצק
הז רואיתב םגו - וירפסב רואית תומוקמ המכמ תוארל רשפאש יפכ ,םלשומ רואיתו קויד
סיר םה המא תואמ שמח יכ .תיתימאה הדימה ןמ הנטק הדימ המ םושמ טקונ אוה ומצע
...תינוניבה ןמ הלודגו הנושמ סיר תדימ ףסוי ול ספתש ,בושחל םיטונ םירקוחהו .ךרעב יצחו
הנשמ הז ןיא ןיינעה לש ופוגל לבא .םירעשה תדימב טקנש ,ךופה ןוויכב קויד-יאה תמגוד
.תעבורמ התיה המוחהש ,העיבקה םצעל

ם"במר) ךלמה המלש ימיב שדקתה תיבה רהב המא תואמ שמח לע המא תואמ שמח חטש
םשל םיסנכנ תודלויו תודנ תובזו םיבז ןיאש ,"הייול הנחמ" רותב (א"יה ו"פ הריחבה תיב 'לה
תוכמס ןיא בוש ,םימותו םירואה וחקלנו ןושארה תיבה ברחש םוימ לבא .(ח"ה א"פ)
ימיב ףסותינש ,בחרנה חטשה לכ ןכלו .(םש ם"במר) אוהש לכ ףסונ חטש םוש שדקל ןירדהנסל
לכ םג ךכ םושמו .הכלהה תניחבמ לוח ראשנ ,שדוקמה תיבה רה לש ל"נה ומוחת לע סודרוה
םה םיאשר ,שדוקמה "ק"ת לע ק"ת" םוחת ךותל סנכיהל םירוסאה ,ל"נה םירוהט-אלה
ודיפקהש ,עודיו .סודרוה ימיב תיבה רה לע ףסותינש חטשה תופסות לש ןמוחת ךותל סנכיהל
וניד-תיבו והיקזח ימיב רבכו ,שדקמה-תיבב השודקהו הרהטה יקוח לע רומשל דואמ םימכחה
ןהמו אתיירואד ןהמ ,(םש םילכ) ויה השודק תוגרד המכש ןוויכמו ,הז ןודינב תונקת ונקית
איבהל לולעה רבד - הרומח השודקל הלק השודק ןיב םימוחת בוברע היהי אלש ידכבו ,ןנברד
ויה ללכ ךרדבו .שדוקב הלעמלו שדוק ןיבש םוחתה לובג תא ןמסל ונקית - לושכמ ידיל
לתוכ תציחמ ביצהל ןתינ אלש םידדוב תומוקמבו ,השודקל השודק ןיבש לובגה לע תוציחמ
הלודגה ןירדהנס תכשלכ ,לוחב היצחו שדוקב היצחש ,הכשל ךותב ןוגכ) תישעמ הניחבמ
םיארקנה ,םיטלוב לובג ינמיסב ןמסל ונקית ,(המודכו דקומה תיב תכשל וא (תיזגה תכשל)
תא תטרפמ הנשמהו .("לכיהה תיילע" ןלהל ןייע) תכורפב וא "ןיספיספ ישאר" הנשמה ןושלב
לארשי תרזע ןיב ,תיזגה תכשלב ,דקומה תיבב ןוגכ ,ןיספיספ ישארב םינמוסמה תומוקמה לכ
,םוקמ םושב רכזנ אל לבא .דועו ,םישדקה שדוק תיילעל לכיהה תיילע ןיבו םינהכ תרזעל
(ריעה םילשורי תשודקב הראשנ התשודקש) סודרוה לש תפסותה ןיב אוהש ןמיס הזיא היהש
,חיננ םנמא םא - "הייול הנחמ" רבכ אוהש ,ק"ת לע ק"ת חטש רתוי ימינפה חטשה ןיבל
.הקלוסו הלסוח זאמ התוא הפיקהש המוחהש

סודרוה ימיב הסרהנ אל ל"זח תמוח :הנקסמ
הסירה תלועפ התשענ םנמא סודרוה ימיבש ,תעדה לע לבקתמ וניא ,ל"נה לכב בשחתהב ןכלו
לש שדחמ ןונכת םשל (ק"ת לע ק"ת) ל"נה שדוקה םוחת תא הפיקמה המוחה לש איהש לכ
,םדוקה םוחתה לש לובגה וק שוטשטו לוסיח תלועפ רמולכ ,ותבחרהו שדקמה חטש
התוא ומקיש אלו ,המודכו תיבה קדב ןוגכ ,תרחא הביס וזיאמ התוא וסרהש וא ,םצמוצמה
שדוק ןיבש ןמזבש ןכתיי הז ךיא :הלאשה תלאשנ ירה ,ל"נכ הלסוח וז המוחש ,חיננ םאש .דימ
השודק התואב שדוקב תולעמ ןיב וא ,הרומח השודקל הלק השודק ןיב ונייה ,ומצע שדוקל
לובגה תא ןמסל תוחפל וא) שממ לש המוחב דירפהל ודיפקה (ותעיסו והיקזח תנקתמ) המצע
שדוק ןיבש לובג ןומיס אקווד ,(ל"נכ הציחמ-ריק םיקהל רשפא יא םא ,טלובו קהבומ ןמיסב
- (הנשיה המוחה) םייק רבכ היה ןמיסהש דחוימבו - (אתיירואד) הכלהה רקיעל עגונה ,לוחל
ריאשהל ילבמ ,(ב"ע ג ב"ב ,סודרוהל הצע ןתנ אטוב ןב אבב ירהו) ושטשטלו וסרהל םדי ונתי
םיירקיע הרהט יקוחב הצרפו םיברל לושכמ םהידי ומב םורגל רמולכ ,רכיה-ןמיס לכ המוקמב
ןכאש ,רחא רוקמ םושב אלו דומלתב אלו הנשמב אל זמר וא רכז םוש ןיא ירהו .(אתיירואד)
ףיסוהש לוחה קלח ןיבל תשדוקמה תיבה רה תבחר ןיב רחא רכיה ןמיס וא ןיספיספ ויה
.סודרוה

ותרטמ רקיעש ,עודי םג ירה .םימכחה ןוצר דגנ ומצע תעד לע תאז סודרוה השעש ,רמול ןיאו
ומש חיצנהלו הרזחב םעה בל תא שוכרלו שדחמ ומלוע תונקל היה ןיינבה שודיחב סודורה לש
תושעל שקיב תידומלתה תרוסמה יפלו ,וימכח דחוימבו םעה תבוגתל דואמ שיגר היהו ,הבוטל
םהמ םיבר חצרש םימכחב דחוימבו ,םעב השעש ויעשפו ותוירזכא לע וב רפכל ידכ בר השעמ
שיא יפמ אקווד ןיינבה שודיחל המזיה האצי ידומלת רוקמ ותוא יפלו .(ב"ע ג ארתב אבב)
ד ,םש) "םלוע לש ורנב קוסעיו ךלי ,םלוע לש ורנ הביכ אוה" :רמאש אטוב ןב אבב דומלתה
רבדב םימכחה תעדב ומצע סודרוה ותוא בשחתי אלש ,תעדה לע לבקתמ וניא ןכלו .(א"ע
תילילשה םתבוגתב דחוימבו ,השודקהו הרהטה יקוחב ונייה ,םתניחבמ בושחו ינורקע
י"ע) לוחל שדוק ןיבש לובגה שוטשטב ,םנוצר תא טלחהב דגונה רבדל המזי חקיו ,היופצה
.(לובגה תקתעהו המוחה לוסיח

דוגינבו ומצע תעד לע תאז השע ,וכרוצ לכ חוטב ומצע תא הארש רחאל סודרוהש ,רמול ןיאו
אטוב ןב אבב ותואל וליפאו ,םהמ הברה חצרש םימכחל הזעה ותאנש העודי ירהו) םנוצרל
םיאנתהש ןכתיי דציכש .(א"ע ג ארתב אבב ,ויניע תא רקינ ,ונממ הצע לוטיל ידכ ריאשהש
קוספה תא םהילע וארקו םינפה םחל ישעמ לע דמלל וצר אלש ,ומרג תיב תא יאנגל ונייצש
הרואכל) הלבח ישעמ לע הבוגת םוש ילב הקיתשב ורבעי ,(א"ע חל אמוי) "בקרי םיעשר םשו"
ןמיס ריאשהל ילב ,לוחה םוחת ךותל שדוקה לובג תא קיתעהו םהב בשחתה אלש חיננ םא -
הל הכזש תיבויחה הבוגתה ןמ דבל אלה ?שדקמב השודקהו הרהטה יקוחב (ירוקמה םוחתל
הבוגת לכ ונאצמ אל ,(םש ב"ב) "וימימ האנ ןיינב האר אל סודרוה ןיינב האר אלש ימ" סודרוה
אטוב ןב אבבו" הלאשה לע ,ןכ לע רתי .הז טרפל עגונב תוחפל תוגייתסה וא הלילש לש תרחא
רחא הנבי אל אמש ששח אלש - "שדקמה תיבל הירתסמל סודרוהל הצע היל היבסא יכיה
ללכב בל ומש אלו ,(םש) "היב ארדה אלד ,ינאש אתוכלמ" דומלתה ימכח ובישה - ?ומוקמב
רזח ,"היב רדה" ןכ םאו ,(סרה םנמא םא) לוחל שדוק ןיבש לובג ןמיס תא סודרוה סרהש המל
אלש ירה ,ךכ לע הרעה םוש םיאצומ ונא ןיא הלא לכב םא !ותחטבה תא םייק אלו ,וירבדמ וב
איהש הביס וזיאמ העגפנ תאז לכב םאו ,ללכב הקלוס אל המוחה :ביגהלו ריעהל המ לע היה
.דימ המקוש יאדו ,הדובע בגא

?המא תואמ שמח לש חטש ףיקה גרוסה םאה
שמח לש שדוקמה עוברה חטשה תא ףיקה גרוסהש איהו ,דאמ ההומת הרבס עיבהש ימ שי
....ל"זח יניעב תיבה רהל בשחנהו המא תואמ שמח לע המא תואמ

:הרקיעמ תכרפומו דוסי תללושמ וז הרבס לבא
תובזו םיבז ןיאש ,ריעה ןמ שדוקמ תיבה רה" :"תושודק רשע" ונמנ ו"מ א"פ םילכ הנשמב
תמ אמטו םיבכוכ דבוע ןיאש ,(תיבה רה ןמ) ונממ שדוקמ ליחה ;םשל םיסנכנ תודלויו תודנ
תואמ שמח חטשהו ,לבוקמה יפכ - ליחה תא קר ףיקה גרוסהש ,םכסנ םא ." 'וכו ,םשל ןיסנכנ
תומחלמ"ב אבומש המ אחינ - המוחב ףקומ היה הנשמב רכזנה ,המא תואמ שמח לע המא
תא םיעידומה םידומע םיווש םיחוורב ואצמנ (גרוסה) תאזה הציחמבו ..." (ב ,ה ,ה) "םידוהיה
אובל ירכנ שיאל רוסא יכ רמאל ,אמור בתכב הלאו ,ןווי בתכב הלא (השודקה) הרהטה יקוח
לכ תא השעמל ףיקה גרוסהש ,החנהה תא לבקנ םא לבא .(ליחל ם"וכע תסינכ) "שדוקה לא
,הדבועה תא ריבסהל רשפא המב זא ,וירבדכ - ביבסמ המא ק"ת לע ק"ת שדוקמה חטשה
ןמ םינפל סנכיהל םידוהי-אלל רתומ הכלהה יפל אלהו - גרוסה לע ולאה תורהזהה תא ועבקש
תא עובקל םהל היה ןויגיהה יפל אלה !ליחה דע תיבה רה חטש לכב ישפוח בבותסהלו גרוסה
.ליחה םוחת לובג לע ונייה ,הכלהל םאתהב תורהזהה יטלש

רהל ביבסמ המוחה תדימ" :ל"הזב בתוכ (ה ,ה תומחלמ) ינוחמש תאמ םירואיבו תורעהב
רה ףקיה יכ רבחמה עידוה תוינומדקב - תיתימאה התדיממ הנטק איה סופסוי לצא תיבה
הריבה ףקיה ןובשח לע םיסיר ינש דוע ףיסוה ןכו ,דצ לכל סיר ,םיסיר העברא היה תיבה
לע המא תואמ שמח היה תיבה רה (א"מ ב"פ תודמ) הנשמה ירבד יפל תאז תמועל .(הינוטנא)
." 'וכו ,יצחו סיר אוה רבע לכ רמולכ .המא תואמ שמח

.גרוסב אלו ,המוחב ףקומ היה הנשמבש המא תואמ שמח לע המא תואמ שמח חטשהש ,ןאכמ

ול ךלוהו אצוי" :אמגודל ,שדוקמה םוחתה לובג לע ודמע םירעשהש ,רבתסמ הנשמה ןמ
ךכ לכ םירעשש ,חינהל רשפא ךיא ,ןכ םא .(םש תודמב תיבה רה ירעש השימחמ דחא) "ידטב
םיחפט הרשע לע הלע אל ותמוק לכש ,גרוסה תציחמב םיעובק ויהי (םש ,המא םירשע) םיהובג
.ףסוי יפל תומא 'ג וא ,הנשמה יפל דבלב

ןמ ול ינש ,םורדה ןמ ובור ,המא תואמ שמח לע המא תואמ שמח היה תיבה רה" :הנשמב
,ושימשת בור היה םש ותדימ בור היהש םוקמ .ברעמה ןמ וטועימ ,ןופצה ןמ ול ישילש ,חרזמה
היה ל"נה הרבסה יפלו .(ג-א"מ ב"פ תודמ) " 'וכו ,םיחפט הרשע הובג גרוסה ונממ םינפל...
." 'וכו תואמ שמח תיבה רה ונממ םינפלו - םיחפט הרשע הובג גרוסה" תויהל ךירצ

:הנקסמו םוכיס
תיבה-רה חטש תא הפיקה רשא ,"ל"זח תמוח" ,הנשיה המוחהש ,דומלל רשפא ל"נה לכמ
וא - וז המוח התנבנ םירקוחה תרבס יפל) המא תואמ שמח לע המא תואמ שמח שדוקמה
לע היונב הראשנ אלא ,סודרוה י"ע ןיינבה שודיחב הסרהנ אל ,(קידצה ןועמש ימיב המקוש
ףיקהל סודרוה ימיב הפסונ רשא ,השדחה תינוציחה המוחה םע דבב דב ןכ ירחאל םג המוקמ
.תיבה רהל ודי לע חפסנ רשא שדוקמ-יתלבהו בחרנה חטשה לכ תא

םוש הכ דע הלגתנ אל ןיידע ,ןמזמ ולגתנ ,סודרוה תמוח ,תינוציחה המוחה ידירשש יפ לע ףא
,החנהה ןמ עורגל וז הדבועב ןיא וניארהש יפכ ,ךא ,"ל"זח תמוח" הנשיה המוחה ןמ דירש
םיקפקפמ םניא תרחא םירבוסש ימ םג ירה - ןיינבה שודיח רחא םג המייקתנ המוחהש
,(!רכז הזל ראשנ אלש תורמל תאזו) סודרוה ימיב ןיינבה שודיח ינפל וזכ המוח לש המויקב
ואצמנ רשא םיניינבה ראשו לכיהה ומכ ,ןברוחה ימיב קר דוסיה דע הסרהנש ןכתיי ל"נכ ןכלו
ינפל תחתמ םייובח םהש אלא ,הטילפל וראשנ םידירש הלא-יאש ןכתיי ףא .שדוקה םוחתב
,ומצע שדקמה חטשב ונייה ,שדוקמה רהה חטשב תוריפח םוש הכ דע ושענ אל אלהו ,עקרקה
התיה אל - הידירש ולגתנש ינפל - תינוציחה המוחה םג ירהו .םמצע םירקוחה םידומ ךכבו
.חטשה עקרקב יובח דוע המ עדוי ימו ,ןברוחה ירחא םיבר תורוד ךשמב העודי

הנשמה ימכחל תוריפחה ןיב תוריתסה ןורתפ
לכ ןיאש) הנשמה ימכח תודע ןיבש םידוגינה תמולעת תא םג תיקלח רותפל לכונ וז הנקסמ יפל
םגו) וניינבב תיבה ןמזמ הייאר דע אוהש והיתתמ ןמ ףסוי לש ותודעו (םתודעב קופקפ
האר הזכ - תניחבב ,הפוקת התואמ "היח תודע"כ תוריפחב הלגתנש המ ןיבלו ,(ונברוחל
:המגודלו .שדקו

המ יפלו ,םירעש העברא םש ,ה וט תוינומדקה יפלו .דחא רעש קר ברעמב היה הנשמה יפל
םשב דחאהו ןוסליו רשג םשב דחאה ,םויכ םימסרופמה םירשג ינש ידירש - תוריפחב הלגתנש
.ברעמב ויה םירעש ינשש ,םשורה לבקתמ (םתוא וליגש םירקוחה םש לע) ןוסניבור רשג

םבחורו םהבוג תדימבו םתרוצ הנבמב םימוד םורדב הדלוח ירעש ינש ויה הנשמה יפל
הלגתנש המ יפלו ;(םירעש רשאמ הנוש ותרוצ התיהש ידט רעשמ ץוח) םירעשה ראשל
אבומש יפכ ,םירעש ינש םנמא רמולכ ,שלושמ דחא רעשו לופכ דחא רעש םורדב היה תוריפחב
תיבה רהל הסינכה התיה דחי םג םהינשמ ,דועו תאז ;םתדימבו םתרוצב םינוש לבא ,הנשמב
.םייעקרק-תת םירבעמ ךרד

,תימינפה המוחל ןווכמ הנשמב םירכזנה םתדימו םתרוצ לע םירעשה רפסמ :הבושתהו
ןווכמ (םירעשה ןיינמ לע) תוינומדקב רכזנש המו .המא ק"ת לע ק"ת הפיקמה ,"ל"זח תמוח"
עקר תא ריבסהל רשפא םג ילואו .ופשחנו ולגתנ הידירש רשא ,המוח התואל ,תינוציחה המוחל
רשא הלא ןיבל תימינפה המוחב רשא םירעשה לש םרפסמו םנבמ תרוצ ןיבש םייונישה
.(סודרוה תמוח) תינוציחה המוחהב

,עפושמ אלא ,ועבטמ ירושימ חטש שדוקמה םוקמה חטש היה אל ,ל"נהמ עודי רבכש יפכ יכ
המוחה ןכלו ,(א ,ה ,ה תומחלמ) םינוש םיסלפמב ורשייל חרכה היהו ,לולת םג תומוקמ תצקבו
תמחמ תירשפא-יתלב טעמכ תומוקמ המכבו ,החונ התיה אל הילא השיגה רשא תינוציחה
סלפימ הבוגב םהמ םיינש ,םירעש העברא ברעמב הב ונבנ ,רהה ידרומבש הפוקזה תוילולתה
הנוילעה ריעל תיבה רה תא רבחמו םוהת ינפ לע רשגמה רשג רעש לכ דילו ,תיבה תבחר
תוינומדק ןייע) ריעה ירברפ תא םירבחמה ,הטמל םירעש ינשו ;סודרוה לש ובשומ םוקמלו
ללגב םורדבו .(םיינוציחה םורד ירעש תמגוד) םייעקרק-תת םירבעמ ךרד תיבה רהל (ה ,אי ,וט
םירמוקמ םירבעמ ינש ונבנ (ימינפה הדצמ דחא דצמ - דוסי תמוח) תכמות המוחו רהה תיילע
.תיבה רהל הנותחתה ריעה תא םירבחמה ,םייעקרק-תת

השיג תומוקמ המכל םיקוקז ויה אלו רושימ לע הלוכ טעמכ הדמע תימינפה המוחה לבא
ךכו ךכ ןיבש וז המוחבש דיחיה רעשב ברעמב וקפתסה ךכיפלו ,תוחונה תניחבמ הילא םידחוימ
ויה אל ןכ םג םורדבו .(א"מ ב"פ תודמ) "ברעמה ןמ וטועימו" ,האיציו הסינכל הברה שמיש אל
םיינוציחה םירעשה ךרד וסנכנש ימו ליאוה ,תימינפה המוחב םייעקרק-תת םירבעמל םיקוקז
המוחה (ץוחבמ) ינפל רשא הבחרהל םעיגהב ,תוגירדמב ולע רבכ םייעקרק-תתה םירבעמב
םיימורדה םירעשה תא וריאשה ןכל .(ק"ת לע ק"ת ,"ל"זח תמוח" ,הנשיה המוחה) תימינפה
.םירעש ראשכ (תירוקמה הרוצב) הרוצ התואב המוח התוא לש