םילשוריב "דיסחה הדוהי יבר תברוח"

ןילביר 'ב םהרבא

ט"כשת ,ה"ס יניס

:רמאמה ןכות
דיסחה הדוהי יבר תיילע
"םילשורי םולש ולאש" תרבוחה
הברוחה תא תודפל תונויסינ
19 -ה האמב
"הברוח"ה תוברוח לע יזכרמה תסנכה תיב תיינב
1864 - ןינבה רמג
ןמית ידוהי יוליג


."הברוחה" תסנכה ןיב תיינב תודלות :תיצמת

הברוחה ,"אישנה הדוהי יבר תברוח" תסנכ תיב :חתפמ תולימ


דיסחה הדוהי יבר תיילע
הפוריא תוצרא ךרד םישקו םיכשוממ םידודנ ירחא ,םילשוריל העיגה (1700) ס"ת תנש יהלשב
.ןילופמ דיסחה הדוהי 'ר לש ותושארב ,םידוהי םילוע לש הלודג הרייש ,תיזכרמהו תיחרזמה
,םירבג לש ידמל הלודג הרייש וז התיה םוקמ לכמ ,תועדה תוקולח וז הרייש לש הלדוג רבדב
.המצמטצהו הקמטצנ םידודנ לש תכשוממה הפוקתב םא םג ,םידליו םישנ

םזכרמבו ,םימ-תורוב םע םידחוימ םינבמ םילשוריב ונכוה הריישה לש האוב תארקל
הלח ,םילשוריל הריישה אוב םע דימש אלא ;(אוהה ןמזה ידממל סחיב) לודג תסנכ-תיב
,הריישה גיהנמ לש תימואתפה ותריטפ .ןכמ רחאל םימי השולש רטפנו דיסח הדוהי 'ר הגיהנמ
הכובמ ,הארנה יפכ ,הב הסינכה ,תולובגו תוצרא ךרד דואמ םיבר םישדח ךשמ הליבוהל עדיש
.הבוזעו םינוא רסוח לש השגרהו

"םילשורי םולש ולאש" תרבוחה
םיברכ - ל"וחל םינש המכ רובעכ רזח ,ץיטאימיסמ והילדג 'ר ,תאזה הריישה ישנאמ דחא
לש היתואצותב םידוהי םיניינעתמ ואוב םוקמ לכב יכ ,תעדל חכונ רשאכו - םילוע םתואמ
היילעה יטרפ תא ריינה לע תולעהל טילחה ,םינש תואמ התייה אל התומכש ,וז יתבר הילע
ןמלז רמ ."םילשורי םולש ולאש" םשב תרבוחב ,ןילרבב 1716 תנשב הז ח"וד סיפדהו ,הפוסו
- ןילרבב ןכ םג - תינש האיצוה (רזש ז"ש רמ ,לארשי תנידמ לש ישילשה האישנ) בושבור
םילשורי תיריע ידי לע תרבוחה האצי תישילשבו ,הנש םייתאמכ רובעכ ,רמולכ ,1914 תנשב
.רזש רמ אישנל "םילשורי לש דובכ חרזא" ראותה תקנעה םע ,(1963) ג"כשת ןויסב

:תעזעזמ תוטשפב ,ראשה ןיב ,רפוסמ וז הבושח תרבוחב

יכ ....ריעה בוחרב לארשי-רבל תועשר םישועו םידוהי לע םירומג םיעשר םה םיברעה"
תחא הנמא םה םיברעהו (ר"א - םיכרות ונייה) םילאעמשי לע די םירהל תושר ונל ןיא
(ידוהיה) אוה זא לארשי-רבל האכה ןתונ (יכרותה וא יברעה) אוה םאו ,לאעמשי םע
.ויניעב אוה הלקנ יכ ,הבר הכמ ותוכהל ףיסוי ןפ ,ודגנ רבדיש אל לבא ,םינונחתב ךלוה
םילגרומ םניא ןיידעש םיזנכשאה לבא ,הזב םילגרומ רבכ םהש םידרפסה םיגהונ ןכ
םה ,אל םאו ,םנושל תא רבדל םילוכי םה םא ותוא םיללקמ ,יברעה ןמ תואכהה לובסל
."סעכב וילע םידקרמ

:ףיסומ והילדג 'רו

תא ידוהיה טינקמ םאו .ל"נכ ,תולג ןכ-םג םהל שי (םירצונה ,רמולכ) םילרעה ןכו"
(וב טעוב ,רמולכ) ולגרבש (לענ) לוענמב ןויזב תכמ ותוא הכמ אוה זא ,לאעמשי הזיא
םע תולגב םיווש םילרעה ,רבד לש וללכ .ןכ םג לרעה תא ןכו ,ליצמ ודימ ןיאו
תוכלמ לכ ןמ םהל ןיחלוש יכ ,דואמ הברה ןוממ םהל שי םילרעהש קר ,לארשי-רב
בר ןוממ םהל ןיא םידוהיה לבא ,ילאעמשיה תא ןיפנוחו ןוממב םידחשמ םהו ,ל"וחבש
."תולגב רתוי תצק םה ןכלו דחשל

:סרטנוק ותואב רפוסמ דועו

לאעמשי גהנמ ןכ יכ ,הנכסה ינפמ ,הלילב העש יצח רחא הלילב ריעה בוחרב תאצל ןיא"
םיספות ,ריעה בוחרב הלילב ידוהי הזיא םיאצומ םאו ,הלילב ךליל םיחינמ םניאש
."תוסנק ראש ץוח ,(ותוא םירצוע ,רמולכ) ותוא

רתוי השענ תישאר ;רתוי בוט תצק היה 19 -ה האמב םילשוריב ירבעה בושיה בצמש אלא
,חור-ראש ילעב םיגיהנמ ול ויה רקיעבו ,ךכ לכ םיבר םייפסכ תובוח סומע היה אל ןכ ,לודג
תוחתפתהל תמיוסמ תורשפא בושיל התייה ךכיפלו .הווקתו ןוחטב בושיב סינכהל ועדיש
גושגשו תובחרתה לע ומלחש םידוהי הב ובשי ,םילשוריב ררשש השקה בצמה תורמל .חותיפלו
תונגראתהה רחאל) תובושחה תולועפה תחאו .ולעפ םג םא יכ ,ומלח קר אלו .הלואגה אוב לעו
דוסי אוה ,('וכו ,םיקקזנבו םישדח םילועב ,םילוחב לופיט ,םידלי ךונחל הגאד ,תיתליהקה
טאלו .םימעפל ףיקתהל םג הנגה ךרוצלו ,ןגהל העדיש ,תימצע הנגהל תידוהיה הידראווגה
.ריעב ירבעה בושיה לדג ,תישונא-לע תונלבסב ,טאל

יזכרמ תסנכ תיב תיינב
הליהקה ישאר .יזכרמו לודג תסנכ-תיב םילשוריב תונבל חרכהה ןמ יכ ,תעדל וחכונ הנהו
דיסח הדוהי 'ר ןעמל םקוהש ,תסנכ-תיב ידירש ודמע דוע וילעש ,לודג שרגמב ורחב תיזנכשאה
אלא ,תסנכה תיב ןינבל ודגנתה םיברעהש דבלב וז אל לבא ,ותא ולעש םישנאה תואמו ל"נה
,םהירבדל ,םיבייח וראשנ דיסח הדוהי 'ר ישנאש ,תובוחה תרומת םילודג םימוכס ושרד
לש הללמוא הילע התוא ןעמלש ,הארנו .זא דע םוחכש אלו ןכ ינפל הנש 150 ,םהיתובא תובאל
:ץיטאימיסמ הילדג 'ר לש תרבוח התואב רפוסמכ ,םיבר םינינב ומקוה דיסח הדוהי 'ר

,ק"פל א"סת הנשה שאר םדוק (1700 תנשב ונייה ,ןטק טרפל=) ק"פל ס"ת תנשבו"
הברהו רצח םע ל"נה תסנכה תיב הנבנ ,שדוקה ריעל ונתאיב םדוק תועובש המכ אוהש
אלמ דאמ ראופמ (שרדמ תיב=) מ"יב םגו ,םיתב םיעברא ךרעל ,רצחה ךותב םיתב
םימ קיפהל ,רצחה ךותב ,הפיט םידבאמ םניאש םידייוסמ תורוב העבראו .םירפס
ןירוקש םיינעל תיב םגו הליבטה תיבל םימ הוקמ םגו רצחה ךותב םירדל םיסנוכמ
רצח שי שדוקה רצחה הז ךותבו ,בלעוויג ןירוקש ,שממ ץראב הטמל שדקההו שדקה
ןה שדוקה רצח לש םיתבה לכו ...ל"נה מ"הב תחת ונייהד ץראל תחתמ כ"ג הנטק
."ןהילע םינבא לש הפיכ םג .תיזג ינבא םינבאמ

:ףיסומ ,הילדג 'ר ,תרבוחה רבחמ

,דאמ דע הברה תועמ ןהילע ואיצוה הכותבש ןירוידה לכו שדוקה רצח םע תסנכה תיבו"
וחינהש דע ,םילשוריב רשא לאעמשי םע ישארל ןתיל ואיצוה הברה (דחוש) םידחשו
."ל"נה ןינבה תא תונבל

,והובירחהו הז תסנכ-תיב לע תותבשה תחאב םיברע ולפנתה (א"פת ןושחרמ) 1720 רבמבונב
.ריעה ןמ ושרוג םיזנכשאהו

הברוחה תא תודפל תונויסינ
- הב בשיתהלו תולעל וחילצהש וא ,ולא תוערפ רחאל םילשוריב ודרשש םיטעמה םיזנכשאה
ףוסאל וסינו תחלצב םדי הליחתב ונמט אל ,ןכמ רחאלש םינשב - תיווסומ הרוצב ילוא
שובייפ רואינש 'ר יכ ,עודי .הדעה תולעבל הריזחהלו "הברוח"ה תא תודפל תנמ לע ,םיפסכ
םילשוריב םיזנכשאה םיבשותה םעטמ חלשנ "ןונבל יחתפ" םשב ינרות רפס רביחש ,יזנכשא
- הפוריאל (1757-1756) ז"יקת - ז"טקת םינשב (םרפסמ היה המ ונל עודי אל)

לע הסרהנ רשא ,טעמ שדקמ תיב ,דיסח הדוהי 'ר תברוח תודפלו הנמלא לובג ביצהל"
(ב"פ ,ג"ח ,"םילשורי ימכח תודלות") "םילאעמשיה םהב ושנ רשא תובוחה ידי

הליהק זא הב התייהש ,(תפרצ) היגנירתולב תישאר ריע) ץמל ,םדרטסמאל עיגה הז חילשו
םעטמ ול ןתינש בתכמב .ותוחילשב ,המ םושמ ,חילצה אלש אלא - ןודנולו (תססות תירבע
לש וסיג ,בוטיקמ ןושרג םהרבא ברה םג ,ראשה ןיב ,םותח וילעשו) םילשוריב םיזנכשאה תדע
הלולכ ,(לארשי ץראב תודיסחה ץולח אופא אוהו (1742) ב"קת תנשב הצרא הלעש ,ט"שעבה
םיזנכשאל םג "הקולח"ה יפסכמ ביצקמ וניאש לע ,םילשוריב םידרפסה ללוכ דגנ הנולת
ירעב םיבבוסה םהלש םיחילשה י"ע םיאב םידרפסה תוסנכה בורש" י"פע ףא ,ריעבש םיטעמה
."םיזנכשא םה םלוכש ,איצנארפו אילטיא ,אידנלוה ,ןילופ ,זנכשא

ןושרג םהרבא 'ר לש ונב ,ןרהא םייח 'ר םג םילשורימ חלשנ (1769) ח"כקת תנשבש ,ןיוצי
םרפסמ יכ רמאנ ,ץמ תלהקל תיזנכשאה הדעה םעטמ ול ןתינש תוחילשה בתכמבו ,בוטיקמ
.שפנ םישימחמ רתויל עיגמ םילשוריב םיזנכשאה ח"ת לש

הדוהי 'ר ישנא י"ע ונמזב םקוה וילעש ,םוקמה ותוממושב דמע ,ךרעב ,הנש םיעבראו האמ
:לודגה תסנכה תיב דיסח

תוקיפמ תומויא תורעמ ,םהיתחת םלוע ינבאו הפשא ירה ,הממש ץברמ ,היאש ןועמ"
- "תוצפונמ ריג-ינבא תוריק יאצח ינש םייולת הזמ רבעבו ,תוומלצ תוהלב

תברוח" הנוכ םוקמה .(1864) ה"כרת תנש "דיגמה"ב ןילביר ףסוי יבר םוקמה תא ראית ךכ
,ד"כרת תנשב ןאכ םקוהש לודגה תסנכה תיב לע םג םעה יפב ראשנ הז םשו "דיסח הדוהי יבר
."בקעי תיב" היה ימשרה ומש יכ םא -

19 -ה האמב
םוקמה יכ ,םילשורי לש הנטקה תירבעה הליהקה הטילחה 19 האמל 30 -הו 20 -ה תונשב דוע
'ר רפסמ ךכו .ריעב לודג יזכרמ תסנכ תיב תמקהל םיאתמה אוה ,דיסח הדוהי 'ר תברוח ,הזה
:ויתונורכזב ןיקמורפ בד לארשי

,ק"היע םילשוריב זחאיהל רפסמ יתמב םיזנכשאה ולחה ירחא םינש שמחו םירשעכ"
ינפב ודיעה רשא םידמחומה ינקז תודע יפ לע דיסחה הדוהי 'ר תברוחב וקיזחה
ףסכב הונקש ירחא ,תאזה הברוחב םיזנכשא וקיזחה תוינומדקה םינשב יכ ,הלשממה
ןוישר היה שורד הזה רבדל יכ ,ומל ןתינ אל היקדב קזחלו התונבל ןוישר לבא ,אלמ
.ןטלושה ותוכלמ דוה תאמ םותח דחוימ רמאמו אטשוקב תישארה הלשממה תאמ
ךרד וא ,תונכוסמו תועוער ןרות תוינאבו ךרד םיב דוע ןתנ אל רוטקה תע םהה םימיבו
חכ ורצע הלקנ לע אל ,(ר"א - אטשוקל ,רמולכ) הריבה ריעל םתעיסנ ושע ,השביה
לבק ;וז הוצמ תוחילשל בדנתה (תומתוח חתופ=) ח"פ המלש 'ר ברהו הזכ ןוישר גישהל
."וגישהו - ןוישרה גישהל תאזה השקה העיסנה וילע

תירבעה הליהקה רבזג השענ ,הנליוומ הלע ,הז ח"פ המלש יבר .(1823) ג"פקת תנשב הז היה
הירסה לש א תרבוחב רפסמ יקסבייארג סחנפ 'ר .ל"וחל ןושארה (חילש) ר"דשהו םילשוריב
ךותב יכ ,יל רפס םילשורי ידבכנמ דחא" :(1927) םילשורי) "םינושארה םיבבוחל ןורכז"
"ןוישרה תגשהל הדעה ישאר תאמ הרכהו הדות בתכמ האר ח"פ תחפשמל םיקיתעה םיבתכה
'ר ידי לע (1836) ו"צקת תנשב ןוישרה גשוה םירחא תורוקמ יפל וליאו ;(תסנכה תיב תמקהל)
לכמ .םירצמ לשומ ,השפ ילע דמחומ תאמ םא יכ ,אטשוקב ןטלושה תאמ אלו - ,ףרוצ ןמלז
קר ןינבב ליחתהל היה רשפא ,"דיגמה"ב רמאנכ ,"ןויצב בשויה לדה םעה ינוע ינפמ" ,םוקמ
םחנמ" םשב ,ןטק תסנכ תיב וז רצחב םקוה םייתניב .1855 תנשב - ןכמ רחאל תובר םינש
שדוח שארבו ,השק תיברע הבוגתמ וששחש ,"םישורפ"ה ןמ המכ לש םתודגנתה ףרח - "ןויצ
.הז ןושאר תסנכ תיב ךנוח (1837) ז"צקת טבש

"הברוח"ה תוברוח לע יזכרמה תסנכה תיב תיינב
שאר ."הברוחה" לע םקוהש ,יזכרמה לודגה תסנכה תיב לש ןינבה תכאלמ הכרא םינש עשת
שדחה יזנכשאה בושיה גיהנמ לש ונתח) יקדרב והיעשי ברה זא היה םילשוריב םיזנכשאה תדע
די'גמ-לודבע ןטלושה תמיתחב (ךלמה וצ) "ןמריפ" יפל רשא (בולקשמ לארשי ברה ,ןאכ
,"ישאב םכח" רותב תונוטלשה םעטמ רכוה ,(םימלשומה רפסמל) 1257 תנש םרחומ שדוחמ
קר הז הרקמב רבודמ ןבומכ) םידוהיה לש "ליכאוו" םגו ריעב םיזנכשאה םינברה שאר ,רמולכ
.(םיזנכשאה םידוהיה לע

לעש הז תסנכ תיב לש הלודגה גגה-תפיכל הנורחאה ןבאה תחנהב יקדרב והיעשי ברה הכז דוע
אוה .(רטפנ אוה ןכ רחא בר אל ןמז) גלפומ ןקז רבכ זא אוהו ,"דיסחה הדוהי 'ר תברוח"
לבל ,הבר תוריהמ זא השרדש וז הדובעב .הפיכה תא תרגוסה תישארה ןבאה תחנהב דבכתנ
,םיהובגה תומלוסה ג"ע םידרויו םילוע - הדעה ידבכנ םג ופתתשה ,םימלסומה ועירפי
.הרמז לוקו ללה תליפת םהיפבו ןיינבה ינבא םהידיבשכ

היבלשב דוחייבו ,הרישו הניר ךותמ ,תדחוימ החמשב התשענ הז תסנכ-תיב לש ןיינבה תדובע
אלש ,הדובעב ימו ןינב ירמוח ראשו םינבא תאבהב ימ - םילשורי ידוהי לכ ידי לע ,םינורחאה
ומצעל תושרהל היה לוכי אל ,ינעו לד היה ירבעה בושיהו רחאמ יכ .סרפ לבקל תנמ לע
םה םיקזחמ ,הז יזכרמ הלפת תיב תמקה םעש ,םילשורי יבשות וניבה לבא ,תולודג תואצוה
.הלוכ לארשי-ץראב ירבעה בושיל דוסיה תא

1864 - ןינבה רמג
ךרבא זא אוהו ,ןילביר ףסוי 'ר םסריפ ,(1864) ה"כרת הנשה שאר ברע ותכונחו ןינבה רמג םע
,ןמקלד םירבדה תא (ןכמ רחאל ,הוקת-חתפלו השדחה םילשוריל דוסיה יחינממ) ריעצ
:םהב תרכנ ותושגרתהש

הרקיה הרושבה תא םילשוריו ןויצ יבהוא לא םויה יעימשהב ישפנ לגתו שישת שוש"
ריטעמהו לודגה תסנכה-תיבה ירעש חתפיהל םינוכנ הסכה-םויל רשא ,הל ונלחי רשא
לעממ רשא הזה תסנכה-תיבה .ארקי הלפת-תיבו ,ל"ז דיסחה הדוהי ונבר רצחב רשא
יכ ,זועב שודקו םויא ,אלפנ שגר בלה לא איבמ ,הזה ןורחאה רודב ונמעל לכה ןתנ
ילכיהו םיראופמ תונומרא ןיבו ,ץראה תולג םוימ שדוקה תמדא לע דמע אל והומכ
ביבס םירהה דחא לע דמועה .תולדגמה לכמ אשינו הבג ריעה יתב לכ לע םירש
.םיבכוכ ןיב חריכ ,ריעב םיתבה רתי לכ תופיכ ןיב נ"כהיב תפיכ הארי ,םילשורי
.םיאלפנ םינמא די ישעמ תיזג ינבא תשורחמ רדהו דוה םיאלמ הצוחו המינפ ויתוריק
רשא ,וילע תבבוס הפיכה רשא רזה ךותב ,ןורושי יטבש רפסמכ ,רשע-םינש ויתונולח
המיב .אמיד אתוודיאכ שיש ינבא תפצר תיבה עקרק .תסנכה תיבה לכ תא בבוס אוה
.ביבס שיש ינבא יקלח תוצבושמ תוחתופמ םינבא תשורחמ תויפלתל היונב תראופמ

הזמ רבעבו ...היאש ןועמ הז היה :םינש עשת ינפל הזה םוקמה תא רוכזא רוכז ירבדבו
הנה ,אוהה םויאה םמשה םוקמה לעו ,תוצפונמ ריג-ינבא תוריק יאצח ינש םיאולת
דובכל ,תראפתלו ןואגל אוה רשא ,ךלמ שדקמו 'ד לכיה שדוק תרדהב וילע אשנתמ התע
הודחה תא וכירעת ,לבת יבשוי וניחא ,םכמ ימ .הזה רודב בקעי-תראפתל רדהלו
ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ךורב' הנשה שאר שדקתה לילב ךרבנ רשא תעב הבגשנה
ונימיב דוע יכ םעה ונימאה אל רבכו דוסיה חנוה זאמ יצחו םינש הנומש הז ןה ...'הזה
רשא לודגה לכירדאה ךירעה רשא הרידאהו הברה הכאלמה בורמ ארקי הליפת-תיב
."ןויצ בשוי לדה םעה ינוע ינפמו ,שדוקה-ריע הפ זא היה רשא ,ה"רי ,המרגות תלשממל

לע הנתינ ,םילשוריב תיזנכשאה הדעל הז תסנכ-תיב ןינבל הנושארה הבושחה המורתהש ,ןיוצי
:"דיגמה"ב ורמאמב ,ןילביר ףסוי הדות תרכה ךותמ ריכזמש יפכ ,דאדגב ירישעמ ידוהי ידי

ה"ומ חונמה קידצה ריבגה ןב ,השנמ ה"ומ ראופמה ריבגה ברה יכ ,רשבנ הדות לוקב"
'ה לכיהב ןבא לע ןבא םוש םרטב םג הנושאר אצי אוה ,לבב יסוחימ ,ל"ז ןבואר לאקזחי
ודי בישה אל ,תונבל ולחהש ירחא םגו .וישדקו ל"ז חונמה ויבא ישדק תא בירקהו
ותבדנ הגישה רבעש עובשב .לבור 9000 םהש ,בהז םימודא 3000 ךרע דע זא חלש דחיבו
המה םיכורב ,ו"יה ןושש 'יס רקיה ריבגה ויחא ומעו בהז םימודא תואמ עברא ךרע דוע
ןוישרה תא איבה אוה ו"יה ירויפיטנומ השמ 'יס ,עשונו קידצ ,םידוהיל לודגה רשה .'הל
התניפ ןבא הרי ,ה"רי סנופלא ריאמ רשה ,דלישטור תיבמ דחא .ודוה םורי ,ןאטלושהמ
."ןינבה יכמותב היהו ו"ת שדוקה ריע הפ ז"טרת תנשב תוצמה גח תא ותוגחב

:"דיגמה"ב ורמאמ תא ןילביר י"רה םייסמ ךכו

םיבוטו םילודג םיתב הרשעכ" ודילו ומצע ראופמה תסנכה תיב ןינב ,רמולכ=) הלא לכ"
םב ונכשי םימכח ידימלת רשא םיתב השמח-העבראו ,תושרדמ יתבו הרות דומלתל
("תפצורמ הלודג רצחו םימ הוקמ תיבל םירדח העבראכו םיחרוא תסנכהל לודג תיבו
םימיב אל יכ .םוצעהו ברה םריחמ ףסכו בהז יפלא אלוסי אל רשא ונל התיה םשה דימ
המו בקעי ךילהא ובוט המ .הלא לכ תונבל הלשממהמ ןוישר גישהל ויה םילוכי הלאה
"!'ה ךישעמ ולדג

:"דיגמה"ל םילשורימ ר"ידא בתוכ (1865) ה"כרת ןויס א"כב

,ריטעמהו לודגה תסנכה תיבה ירעש וחתפנ םוימ םיחרי העשתכ רובע ירחא ,הז עובשב"
םיבגשנ םירבד הזיא קרו ,הצוחו המינפ ויתודג לכ לע םיפטוש רדהו דוה ילחנ ירהנ רשא
ןאסרעח תירקמ עיפוה הז עובש ןושאר םויב הנהו .שדוקה ןורא םשארבו הב ורסח דוע
רטועמ ;ראפ לכב רתכומ שדוק ןורא איהה ריעב רשא בעיאלאקינ תסנכה תיבמ אתאו
,םיחרפו םיציצ יחותיפו ץע תשורחב בשוחו םכח שרח ןמא ידי ישעמ ,רדהו דוה לכב
ולו ,בחרמב םיפנכ שרופו המא הרשע-עבש דע המוק היבגמ ,דוה יפנכו דמח יפנע
ויתותלדו ,תורתוכה לע תולוגו םהילע תורתוכו םידומעל םינדאו רשע-םינש םידומע
יכ ,עסעדאב "ץילמה" יתע בתכמ ל"ומ םכחה ברה םש ארקנ ללוהמו .בהז תופוצמ
,ופי דע ףסכ ןיא םניח ואיבהל רוטיקה-תוינא תרבחמ ראטקערידה לצא ירפ ושע וירבד
ידי-לע רקי אל ריחמב םילמג ו"ט תושבד לע אבוה תסנכה תיבה רצח ירעש דע ופימו
'ד םלשי .ויערמ תזוחאלו ,קסירבמ רטאגירג ןתנ 'ר ,רקי רחוס שיא לש ותחרטו ותלועפ
.םלעפ

.םילשורי יככות לא ,םלש ןינב אוה רשא הזכ שדוקה-ןורא אובי יכ ,הזה רבדה אלפנ
י"אב עובקל ל"וחב תויסנכה יתב לכ ןידיתע יכ ,ודיגה רשא אוה ל"זח רבד יכ תאז ןיא
."וניניעב תאלפנ איהו תאז התיה 'ד תאמ .ןושארה אוה לכיההו

םידרפס םידוהי םישילש ינש םהמ ,ךרעב םידוהי 6000 םילשוריב וררוגתה הפוקת התואב
ועיבטהש ,הטילו היסור יאצוי "םישורפ" לודגה םבורב ,הפוריא יאצוי םידוהי דחא שילשו
אל תירמחה התולד תורמלו .תירבעה םילשורי לע םמתוח תא םינש לש תובר תורשע ךשמ
ריכמה ,ןטלושה ןמ "ןאמריפ" תגשה םשל תואצוהב םילשוריב תיזנכשאה הדעה הכסח
דגנ םיטפשמ תכירע םשלו "זנכיש ריד" םשב עודי היהש םוקמב תסנכ תיב תונבל םתוכזב
."שבד תישעל םיקומצל הניחט תיב"ו תויונח שרגמה תולובג לע ומיקהש ,םידנפאה

ויה םילוכי (1864) ה"כרת הנשה שאר ברעו תואלת בור ירחא ןינבה רמגנ ד"כרת תנש יהלשב
ךשמ ,ןכמ רחאל היהש ,"בקעי תיב" תסנכה תיב תא ךנחלו םנוחצנ תא גוחל םילשורי ידוהי
הבישיהו הרות דומלת וז רצחב ויה ןכ .לארשי ץרא ידוהי לש ינחורה זכרמה ,םינש תורשע
.םילשורי לש יזכרמה יכונחה דסומה ,"םייח-ץע"

ןמית ידוהי יוליג
םהמ םינושארה תאלעהלו ןמית ידוהי יוליגל הז תסנכ תיב תיינב האיבה ןיפיקעב יכ ,ןיוצי
הילרטסואלו ודוהל 1858 תנשב חלשנ ,"הברוח"ה ןינבל םיפסכ ףוסיא םשל .לארשי ץראל
ול העריאש אלא ;םילשוריב "םישורפה ללוכ" ריכזמ זא היהש ,ריפס יולה בקעי 'ר רפוסה
לש ותואמר לשב ופסכ בור תא דיספה ,םירצמב ריפס בקעי 'ר תויהב :ךרדב תרעצמ "תירקת"
הינאה ןמ ריפס (דרוה וא) דרי ,ודוה דע העיסנה תואצוהל ףסכב רוסחמה תמחמו ;יברע
:"ריפס ןבא" ורפסב אוה רפסמ ךכו .ןמית די לע הרבעב

,ןמית ץראב דדונתהל ינאיבה הזה רוסחמה ..הבוטל בשח םיקלא ,השעמ ףסונ הנה"
יתעיסנ תרטמ ,ודוהל (ןירשימב ,רמולכ) רושימב ךרדה תואצוה יל היה אלש ירחא
רכש םגו ,ישפנ תוקת תולוגסה יתגשהו תודומחו תובר תועידי יתדבאש ןמיתמו .שארמ
."!דוע יל המו ,ילמעב בוט

.ץראה ידוהיל "ינחור זכרמ" ןיעכ שמישו הזה ראופמה תסנכה תיב דמע הנש עבראו םינומש
דוע - םוקמ ותואב 1841 תנשב דסונ) "םייח ץע" בושחהו לודגה ינרותה דסומה זכרמ היה ןאכ
ודמל ,הלודגה הבישיהו םירוחבה תבישי ,ולש הרות-דומלתבש ,(תסנכה תיב םקוה םרטב
.לארשיב םיבושח םינקסעו הרות ילודג םהמ ואציו םירגובמו םירענ לש תובר תואמ םוי-םוי
םלועה תמחלמ דע) היה ןאכ ;טנאלאס לאומש ברה ,םילשוריב ורוגמ תונש םיעבשב ,בשי ןאכ
,ץראב ירבעה בושיה לש לבא-תרצע ןאכ הכרענ 1901 תנשב ;לודגה ינברה ןידה תיב (הנושארה
םילשוריב ילגנאה לוסנוקה דמעמב ,הלודגה הינטירב תכלמ ,הירוטקיו לש התומל רשקב
,סייר-ןהכ םירפא תילגנאבו תירבעב התוא דיפסה) י"אב זא םילגנאה םיבשותה ןיבמ םיברו
ריס ,לארשי-ץראב הינטירב לש ןושארה ןוילעה ביצנה ארק ןאכ ;(עודיה ימלשוריה ךנחמה
ןאכ ;'ימע ומחנ ,ומחנ' הרטפהה תא - לאומס דרול :ןכמ רחאל - לאומס (רזעילא) טרברה
םוקמ .יטירבה אבצה ךותב הנושארה םלועה תמחלמ ףוסב םחלש ,ירבעה דודגה ילגד ודמעוה
ןויגלה ידי לע 1948 תנשב ברחנש דע - ירבעה בושיה לש ותומד תא םינש תורשע ךשמ בציע הז
.ונתואמצע תמחלמ ימיב יטירבה-יברעה