הכלהה יפל רומיהו הלרגה ,הזוח
גיטפהרו 'ש

ב"לשת א"ע יניס

:רמאמה ןכות
ארקמב לרוג .1
הנשמב רומיהו לרוג .2
םירומיה - הזוח יגוס ינש .3
רוסא הזוח אוה םירומיה הזוח םאה .4
ןגוהכ קחשמה לוהינ לש יאנת .6
ןינק .7
הנמאב קחשמ .8
םוכיס .9

.םירתומ יתמו םירוסא םה יתמ - לזמ יקחשמ יבגל הכלהה תדמע :תיצמת

היבוקב קחשמ ,רומיה ,סיפ ,לרוג :חתפמ תולימ

ארקמב לרוג .1
ךכו .םיטבשה ןיב ץראה תקולחל רשקב וב ושמתשה .ארקמה תפוקתב רבכ עודי היה לרוגה
יפ לע .ולחני םתבא-תוטמ תומשל ,ץראה תא קלחי לרוגב ךא' :(ונ-הנ וכ רבדמב) הרותב רמאנ
.'טעמל בר ןיב ,ותלחנ קלחת לרוגה

לרוגב אל המייקתה ץראה תקולח יכ ל"זח םידמל 'לרוגה יפ לע'ו 'לרוגב ךא' םילמה תוליפכמ
:אתיירבב רמאנ ךכו .םימותו םירואב םג אלא דבלב

םירואב אלא הקלחתנ אלו ,'לרוגב ךא' :רמאנש ,לרוגב אלא (ץראה) הקלחתנ אלו"
לכו עשוהיו םימותו םירוא שבולמ רזעלא ?דציכ אה ,'לרוגה יפ לע' :רמאנש ,םימותו
בותכש םיקתפ רשע םינש וב םיחנומש זגרא =) םיטבש לש יפלקו וינפל םידמוע לארשי
רשע םינש וב םיחנומש זגרא =) ןימוחת לש יפלקו (י"שר .םיטבש רשע םינש ןהב
(ןהכה רזעלא) היהו וינפל ןיחנומ (י"שר .לארשי ץרא לש םיקלח רשע םינש לש םיקתפ
ףרט ,ומע הלוע וכע םוחת - הלוע ןולובז :רמואו (םימותו םירואב) שדוקה חורב ןיוכמ
טבש לכ ןכו . . . וכע םוחת ודיב הלעו ןימוחת לש יפלקב [ךכל הנוממה] (בבריע =)
."טבשו

זט ארקיו) בותכש ומכ ,םיריעשה ינש ןיינעל םירופיכה םויב לודגה ןהכה תולרוגב שמתשה ןכ
.'לזאזעל דחא לרוגו 'הל דחא לרוג ,תולרג םיריעשה ינש לע ןרהא ןתנו' :(ח

םש י"שרבו
לרוג לטונ יפלקב וידי יתש ןתונו לאמשל דחאו ןימיל דחא (ריעש) דימעמ (לודגה ןהכה)"
אוה 'םשל' וב בותכש תא :(םיריעשה לע) םהילע ןתונו לאמשב (ינש לרוג) ורבחו ןימיב
."לזאזעל חלתשמ לזאזעל' וב בותכש תאו םשל

ןשוח ינפל לרוגל םיטבשה וברק הליחת .םרחב לעמש ימ תא תולגל ידכ ,לרוג ליטה עשוהי םג
.(חי-די ז עשוהי) םירבגה - כ"חאו ,תובא יתב כ"חאו ,תוחפשמה - ךכ רחאו ,טפשמה

םות ינפל לכאמ לכמ םעטש ימ תולגל דכ םימותו םירואה ינפב לרוג לואש ליפה הזל המודב
,'םימת אבה . . . 'ה לא לואש רמאיו' :(אמ די) א-לאומשב רמאנ ךכו םיתשלפ םע המחלמה
."תמא לרוג ןת" :שרפמ (םש) י"שרו

ומצעלשכ לרוגה אל ,שוריפ .םימותו םירוא ינפב לרוגה השענ ליעל םירומאה םירקמה לכב
זט ילשמ) בותכב יוטיב ידיל אב הז רבד .ותוא הוולמה שדוקה חור אלא ןיינעה תא ץרוח היה
.'וטפשמ לכ 'המו לרוגה תא לטוי קיחב' : (גל

אוה רופ ליפה' :(ז ג) רתסא תליגמב וניצמ ךכ .לרוגב שומישה גוהנ היה םלועה תומוא לצא םג
לארשי תא דימשהל "חילצי שדוח הזיאב" תעדל 'שדוחל שדחמו םויל םוימ ןמה ינפל לרוגה
."לרוג השוריפו תיסרפ הלמה תאז ,רופ" יכ ,שרפמ (םש) ארזע ןבאו

הנשמב רומיהו לרוג .2
הנושאר תובישח לעב ימואל-יתד טקא םע רושק היה לרוגב שומישה ארקמה תפוקתבש דועב
תקולחב ןוגכ ,םיבושח תוחפ םיניינעל םג לרוגב ושמתשה הנשמה תפוקתב ירה ,הלעמב
.בא-תיב ותוא לש םינהוכ ןיב תודובע

לע ואבו ,םתוא לוטיל םיצור םלוכ ויהו הלודג תוכזכ םינהוכה לצא ובשחנ ולא תודובעו רחאמ
.סייפ ארקנה ,לרוג לש ךרדב השעית תודובעה תקולחש ,ןיד תיב ןיקתה - הלקת ידיל ךכ די
:הנשמב רמאנ ךכו

ןמזבו .םרות (חבזמהמ ןשדה תא קלסל =) חבזמה תא םורתל הצורש ימ לכ ,הנושארב"
השעמ . . . הכז ,תומא עבראב וריבח תא םדוקה לכו שבכב ןילועו ןיצר ןיבורמ ןהש
ןויכו ,ולגר הרבשנו ,לפנו וריבח תא ןהמ דחא ףחדו שבכב ןילועו ןיצרו ןיוש םהינש ויהש
.סייפב אלא חבזמה תא ןימרות ויהי אלש וניקתה ,הנכס ידיל ןיאבש ןיד-תיב וארש
."ןושארה סייפה הזו ,םש ויה תוסייפ עברא

:י"שר בתוכ ךכ - ? השענ סייפה היה דציכו

,ועיבצה :(ופסאתנש םינהוכה לכל) םלוכל רמוא תוסייפה לע הנוממה - ?לרוגה והמו"
לש שאר לעמ תפנצמ לטונו הנוממה אב . .ועבצא הארי דחא לכ ,םכיתועבצא ואיצוה
הנוממהו ןינמל ועבצא דחאו דחא לכ איצומו ,תונמיל ליחתמ סייפ ונממו ןהמ דחא
ליחתמו . . . םישש וא האמ וא ,ןינמ ויפמ איצומו .הכוז אוה וב הלכ ןינמהש לכ :רמוא
ףוס דע הלילח רזוחו תועבצאה הנומו ךלוהו בבוסו תפנצמה ושארמ לטנש הזמ תונמל
."הכוזה אוה - וב הלכ ןינמהש ימו ןינמה

ידי לע םישענ ויהו תונברקה תברקה - שדוקה תדובעב ןיידע םירושק הלא תוסייפש ,ןאכמ
.ןידה תיב

לש ליגרה ןבומב ,םירומיה הזוח לש יפוא אשונה ,לרוגב שומיש םיאצומ ונא הנושארה םעפב
.ינשה תיבה תפוקת ףוסב - הלמה

:ארמגב יוטיב ידיל אב הז רבד

עברא לוטי ללה תא טינקיו ךליש ימ לכ :ורמא .הז תא הז ורמהש םדא ינב ינשב השעמ"
המכ ללה תא םדא ותוא לאשש רחאלו ."ונטינקא ינא :םהמ דחא רמא .זוז תואמ
התא םא" :ללהל םדא ותוא רמא ,וילכמ ותוא איצוהל חילצה אלו ,תודירטמ תולאש
."זוז תואמ עברא ךדי לע יתדבאש ינפמ . . . לארשיב ךתומכ וברי אל (ללה) אוה

םיחאה ןיב םיסכנה תקולח ןיינעל ימיטיגל יעצמאכ םג לרוגה שמיש הנשמה תפוקתב
דחאל לרוג הלעו ןויכ ,וקלחש ןיחאה ,רמוא יסוי 'ר ,אינת" :אתיירבב רמאנ ךכו .םישרויה
."םלוכ ונק םהמ

ןאכ ףא לרוגב הלחת המ ,לארשי ץרא תליחתכ" :םעטה תא שריפ (םש) רזעלא יבר ארומאהו
.וקלחש "ןיפתושל ןידה אוה" יכ ןייצמ הנשמ דיגמה ."לרוגב

איבוקב קחשמה :קחשמ לש הלא םיגוס ינשב הנשמב םיעודי ,דרזה לש תונמוא ןימכ םירומיה
. . . איבוקב קחשמה ,(דיעהלו ןודל) ןילוספה ןה ולאו" :וז הנשמב ונינש ךכו .םינוי חירפמו
."םינוי יחירפמו

ךחצנא םא :ןהיניב יאנת ןינתמ ,ןיקחשמה ןה וליא" :איבוקב קחשמ שרפמ (םש) לאננח וניבר
."ךכו ךכ ךל ןתא ,ינחצנת םאו ,ךכו ךכ יל ןת

קוחש אוהו איבוקב קחשמה" :ךכ איבוקב קחשמ רידגמ (םש) הנשמל ושוריפב ם"במרה
יפכ ןתוא חקיש ,ךכ השעי אלש וא ךכ השעיש ימל םיפסכ ןימישמש יאנת לע ...עודי
."קוחשה ותואב ןימיכסמש

."הארמהו ןובריעב - איבוקב קחשמ" :ךכ איבוקב קחשמ לש תודוסיה ינש טילבמ י"שר

קחשמל דחוימב םייושעה "םיצע ירבש" רמולכ ,"תספסיפ" והז ,קחשמל תשמשמה ,"איבוק"
יארקאו ךכל ןייושע ןיאש" ,"םינומיר יפילקו םיזוגא יפילק" םג תויהל םילוכי לבא ;הז
."אוה אמלעב

קחשמה םדא אלא וניא סוטסויבוק" הז יפל ."איבוק"מ רזגנ "סוטסויבוק" םשהש ,העד שי
."איבוקב

.א :םישוריפ ינש תנתונ ארמגהו ,םינוי יחירפמ םה ליעלד הנשמב רכזומה קחשמ לש רחא גוס
ימ לש ונויש םינתמו ,ונוי תא דחא לכ םיחירפמ םיקחשמה :שוריפ ."ןויל ךנוי הימדקת יא"
:ח"ר שריפ ךכו .םהיניב ומיכסהש המב הכוזה אוה ,עודי םוקמל וריבח לש ונוי ינפל םידקהש
ןהינש ןתוא ןיחירפמו ךכו ךכ וריבחמ לוטי וריבח תנויל ותנוי םידקתש ימ לכ ,םהיניב ןינתמ"
."ןהיניב היהש המ וריבחמ וילעב לטונ םדוקהו ...תחא תבב

:ימלשוריב ןכו ."ףועו היח המהב וליפא אלא ,ורמא דבלב םינוי אלו" :אתיירבב רמאנ הנהו
."ףועו היח המהב ראש הרממה דחאו םינוי הרממה דחא - םינוי יחירפמו,,

חורפל ןתוא ןידמלמ ,רמולכ ,הרומ 'למ" אוהש ,םירמוא שי (םינויה תא) ןירממ ,גשומל רשאב
."םחלהל הז לע הז ןתוא ןיזיגרמש" םירמוא שיו ,"םירחא םינויל םידקהל

םירומיה הזוח יגוס ינש .3
- הזב לרוגהמ (ליעל אבומה ןושארה שוריפה יפל) םינוי יחירפמו איבוקב קחשמ אוה הנוש
םג תודוסיה ינש םימולג םינוי יחירפמו איבוקב קחשמב ירה ,הרקמב קר יולת לרוגהש דועב
.ויתולובחתו ונורשכ ,םדאה תמכחו הרקמה :דחי

תאז .ונורשכבו םדאה תמכחב יולת לרוגה ןיא - ארקמב םירכזנה לרוגה ינווג לכל רשאב
לרוגה לע וכמסש ,םיבותכה ןמו םיאיבנה ןמ ,הרותה ןמ וניאר יכ" :ךרכב םייח ריאי 'ר שיגדה
."תומכחתהה דצמ שונא תלועפו םדא תובשחמ ילב השענ רשאב

יבגל .ונורשכו קחשמה תמכחב םג האצותה היולת םינוי יחירפמו איבוקב קחשמ תאז תמועל
עדוי אוהש רבוס אוה רמולכ .ומצע תעדב הלות קחשמה יכ ארמגה תרמוא ,איבוקב קחשמ
רבוס אוה ,רמולכ .ונוי תעדב ,הלות אוה םינוי יחירפמ יבגלו ;וריבחמ רתוי בוט קחשמה ביטב
.התרבחמ ףועל םידקת ותנויש ותשיקנ ידי לע םורגלו ,וריבחמ בוט רתוי שקנל עדויש

רוסא הזוח אוה םירומיה הזוח םאה .4
:וז הנשמ הנד וז הלאשב

יבר רמא . . . םינוי יחירפמו . . . איבוקב קחשמה (דיעהלו ןודל) ןילוספה ןה ולאו"
- אוה אלש תונמוא ןהל שי לבא ,אוה אלא תונמוא ןהל ןיאש ןמזב יתמיא :הדוהי
."ןירשכ

.הדוהי יברו אמק-אנתה ןיב תקולחמ ןאכ שיש ,אמח רב ימר ארומאה רבוס ,םש ארמגה יפל
ןיב ,אוה אלש תונמוא ול שיש ןיב" םילוספ םינוי יחירפמו איבוקב קחשמ אמק - אנתה תעדל
ןהל ןיאש ןמזב" אלא םילוספ םניא הדוהי יבר תעדל וליאו ;"אוה אלא תונמוא ול ןיאש
."אוה אלא תונמוא

תא שרפל אב הדוהי יברו ,תקולחמ ןאכ ןיאש ,יול ןב עשוהי יבר ארומאה רבוס תאז תמועל
הז - םילוספ םינוי יחירפמו איבוקב קחשמש רמוא אמק אנתהש המ ,רמולכ .ק"תה ירבד
רמאש םוקמ לכ" :ללכב טקונ יול ןב עשוהי 'ר יכ ,אוה אלא תונמוא םהל ןיאש ןמזב אקווד
."םימכח ירבד שרפל אלא וניא המבו יתמיא הדוהי יבר

םימכח לש םקומינו םמעט ,הדוהי יברו םימכח ןיב תקולחמ שיש רבוסה ,אמח רב ימר תטישל
,ומיכסה ויפלש םירומיהה הזוחש םושמ םילוספ (םינוי יחירפמ ןכו) איבוקב קחשמש אוה
חצנמה םאו (ןלהל הארנש יפכ) יקוח ףקות ול ןיא ,םהיניב ונתהש המב הכזי רומיהב חצנמהש
."ודיב הליזג ןיעכ היל הוה" ,וב הכזש המ תא לטונ

קחשמ - (ןלהל הארנש יפכ) ףקות-בר ונה םירומיה הזוחש רבוסה ,הדוהי יבר ,תאז תמועל
,"אוה אלא תונמוא םהל ןיא"ש הלאש םושמ ,רחא םעטמ םילוספ ,םינוי יחירפמ ןכו ,איבוקב
ןניא םלוע לש ובושייב ןיקוסע ןיאו ליאוהד" :שרפמ י"שרו "םלוע לש ובושייב ןיקוסע ןיא"
."אטח יארי ןניאו ןתמו אשמו ןיניד ביטב ןיאיקב

איבוקב קחשמ לבא" :ורמא ךכו .ןנברדמ קר דיעהל לוספ ,איבוקב קחשמ יכ ,ןייצל שיו
אוה יואר הרותה ןמ איבוקב קחשמ לבא =) והולספד אוה ןנברו ,יזח אזחמ ;אתיירואדמ
.(והולספש םה םימכחו דיעהל

:תרחא תונמוא ול התיה םא איבוקב קחשל םדאל רתומש ,הדוהי יברכ קסופ ם"במרה

ול היהת אלש אוהו . . . אוה אלא תונמוא ול היהת אלש ,אוהו ,איבוקב קחשמ ןכו"
. "לוספ אוה ירה . הז קוחש אלא תונמוא

.ךורע ןחלושהו רוטה יכדרמה םג וקספ ךכו

.םהימעטב םה םינוש - הדוהי יברכ םיקסופ םלוכ ליעלד םיקסופהש ףאו

:ךכ קמנמ ם"במרה

קבא אוהש ,איבוקה ןמ לכואש תקזחב הז ירה ,םלוע לש ובושייב קסוע וניאו ליאוה"
."לזג

.ונושלכ ם"במרה םעט איבמ ךורע ןחלושב

:רוטה בתוכ תאז תמועל

ןוממה רחא םדאה חרוט המכ עדיל םלוע לש ובושיב קסעתמ וניא זאש ינפמ ,םעטהו"
."רשכ - תרחא תונמוא ול שי םא ךכיפל ,וריבח ןוממ דיספהל רקש דיעהל ויניעב לקנו

עדוי וניא םלוע לש ובושיב קסוע וניאש ימ יכ רמואה ,י"שר תובקעב רוטה טקונ הז םעטב
.רקש דיעהל ול לקנו ןתמו אשמ ביטב

ןאכ שיש ע"מסה לעב דמול ,הזמ רוטהו י"שרו הזמ ךורע ןחלושהו ם"במרה לש םהיקומינמ
קסוע אוהש לכ איבוקב קחשל םדאל רתומ יכ רוטהו י"שר םירבוס ,ותעדל .אנידל הנימ אקפנ
.םיפסכ חיוורהל ידכ חורטל םדא ךירצ המכ עדויו רחא ןתמו אשמב

וניא ,והד לכ וליפא ,תרחא תונמוא ול שיש לכ" :רוטהו י"שר תטיש יפל ע"מסה בתוכ ךכו
."לספנ אוה - ונממ סנרפתהל ןוממ ול שי וליפא ,הכאלמ ול ןיאש לכו ,לספנ

קבא אוהש איבוקה ןמ לכוא תקזחב הז ירה" איבוקב קחשמש ימש רמואה ,ם"במרהל רשאבו
אלש ךירצ לוספ היהי אל איבוקב קחשמש ידכ ,ם"במרה תטיש יפל יכ ע"מסה רמוא ,"לזג
.דבלב קוחשהמ תונהיל אלא איבוקה ןמ םיחוור קיפהל ותרטמ היהת

:(םש) וירבד ךשמהב ע"מסה בתוכ ךכו

ןויכו . . . (איבוקהמ =) הזמ (הסנרפ =) ףוגה תאנה ול שיב ןכ םא אלא ונממ לספנ אל"
םא ןכ ןיאש המ ,רקש ימנ דיעיש והודשחו והולספ - וללה רוסיא תועמב לדגתנו הנהנד
- ונמז וב ריבעהל וב קחשמ רזוחו ודיב ותוא קיזחמ אלא הז קוחש תועממ לכוא וניא
התואש לכ ,תרחא תונמוא ול שיש ףא הז יפלו .רקש דיעהל דושח אוהד ןנירמא אל
הז קוחש תועממ ןכ םג סנרפתנד אצמנ ותאצוהו ותסנרפ ךרוצל ול קיפסמ וניא תונמוא
סנרפתמ וניאו רחא ןוממ ול שיש לכ ,ללכ תונמוא ול ןיא וליפאד ימנ הנימו .אוה לוספ -
."לספנ וניא - הז קוחצ תועממ

לש ובושיב קסוע םא רתומ איבוקב קחשמש ,תשש ברכ םירבוסה תעדל וליפאש ,ןייצל שי
.ירסומ יתלב רבד אוה קחשמהש םה םידומ - םלוע

:ם"במרה בתוכ ךכו
,םלועה בושיל תלעות וב ןיאש רבדב קסעתמ אוהש יפל (איבוקב קחשמ) הז רוסא"
וא םירבד ינשמ דחאב אלא הזה םלועב קסעתהל ול יואר ןיא םדאהש הרותה ידוסימו
."הכאלמב וא ...הרותב

:בתוכ ש"בירהו
ןירדהנס) םתה היל אריבס תשש ברל וליפאו ...ןנברד ארוסיא וב שי איבוקב קוחשו"
םיברו אוה ץקושמו בעותמו רעוכמ רבד םוקמ לכמ ,איבוקב אתכמסא אכילד (ב דכ
רדנש ימד (ד"ה ה"פ םירדנ) ימלשוריב אוה שרופמו ,ויגורה לכ םימוצעו ליפה םיללח
א"בשרה בתכ ךכו ולש םרחה טפשמב ן"במרה תעד ןכו ותוא םיריתמ ןיא קוחצל אלש
."הבושתב

םא יקוח אוה קחשמ לכ ללכ ךרדבו .יקוח יתלב ונניא קחשמ םוש ילגנאה תורחה טפשמה יפל
.קוחב םילולכה םיאנתל םאתהב השענ

.יקוח יתלב אוה םירומיה הזוח יתפרצה טפשמה יפל

הרודצורפה קוחל 64 ףיעס תארוה תא דגונ וניא ומצעלשכ םירומיה הזוח ימוקמה טפשמה יפל
.ינמותועה תוחרזאה

קחשמ (1964) ד"כשת ,(םירומיהו תולרגה ,םירוסא םיקחשמ) ןישנועה יניד ןוקיתל קוח יפל
תואצותהו ,קחשמה תואצות יפל האנה תבוטב וא ףסכ הוושב ,ףסכב תוכזל םדא יושע ובש
,םיקחשמ דבלמ ,(1 ףיעס) רוסא קחשמ אוה - תלוכיב וא הנבהב רשאמ רתוי לרוגב תויולת
וא ,רודיב וא עושעש רדגמ םיגרוח םניא וא ,םייוסמ םישנא גוחל תנווכמ םתכירעש ,רומאכ
,(6 ףיעס) םירומיה וא תולרגה תכירעל םוקמב וא ,םירוסא םיקחשמ םוקמב םיכרענ םניא
.(7 ףיעס) רצואה רש תאמ שארמ רתיה ןתינ םתכירעל רשא ,םירומיה וא תולרגה דבלמו

ףקות-רב הזוח אוה םירומיה הזוח םאה .5
שי יכ ונרמאו רוסא הזוח אוה םירומיה הזוח םא הלאשל רשקב ליעל רבכ ונעגנ וז הלאשב
.ףקות-רב וניאש םושמ רוסא םירומיה הזוח ,רמולכ ."אילת אהב אה"ש העד

םידדצה לש םתעד תרימג אוה םכסה לכ לש ופקתל דוסיה יכ רחא םוקמב ונבתכ רבכו
יבר - םיארומאה תקולחמ שי םירומיה הזוח ןודנב ,הנהו .ויפל בייחתהלו םכסהב רשקתהל
,םידדצהמ דחא לכ לש תעדה תרימג הז הזוח תיישע תעשב התיה םאה - תשש ברו אמח רב
.קחשמב חצונ אוהש ררבוהש הרקמב וליפא

."אינק אל אתכמסאו ,אתכמסא אוהד םושמ" ספות וניא הזכ הזוחש ,רבוס אמח רב ימר
רובסד ,וניאש רבד לע ךמוס אלא ותעדמ ול ןתונ וניאד רבד ונייה אתכמסא" :שרפמ י"שרו
. "ותוא ןיחצנמש םימעפו חצנל לוכי אוהש

לכ" :אתכמסא ןאכ ןיאש םושמ ,ספות איבוקב קחשמ לש הזוחש תשש בר רבוס תאז תמועל
אהד ,ידימא ךמס אל אכה" :י"שר לש ושוריפ יפל ,םעטהו ."איה אתכמסא ואל אנווג יאה יכ
."ינקמו רמג ,ינתא אקיפסמד הנימ עמש ,ינתא יכה וליפאו ,חצנ אל יא חצנ יא עדי אל

ןמ לכואש תקזחב הז ירה . . . איבוקב קחשמ" בתוכ אוה ןכש ,תשש ברכ קסופ ם"במרה
.אתכמסא םושמ וב שי איבוקב קחשמש רבוס אמח רב ימר ירהש ."לזג קבא אוהש איבוקה
.לזג קבא אלו ,רומג לזג הוה ותטישלו

םא עדוי וניאש ,וב אצויכו איבוקב קחשמה" :בתוכ אוה ןכש ,תשש ברכ קסופ א"מרה םג
."קפסמ ינקמו רמג יאדו - הנתה יכה וליפאו אל וא חצני

ךומסיש "וב תולתל רבד םוש ןיאד" םושמ ,הנקהו רמגש םירמוא ונא איבוקב קחשמב םאו
ותלובחת וא ותוזירז וא ותמכח לע ךמס ינשה דצהש הרקמב םא ,הלאשה תלאשנ - וילע ותעד
?אתכמסא ןאכ ןיאש םירמוא ונא זא םג םולכ ,ול דומעת איהש

- תשש ברו אמח רב ימר - םיארומאה לש תקולחמה יכ םיאור ונא ןירדהנסב ארמגהמ
םגש י"פעא ,רבוס תשש ברו ;םינוי יחירפמבו איבוקב קחשמב הנדה הנשמל תסחייתמ
ןיא תאז לכב - ויתולובחתו םדאה תמכחב תולתל רשפא םינוי יחירפמב םגו איבוקב קחשמב
.אתכמסא ןאכ

רתוי בוט עדוי אוהש ןועטל לוכי קחשמהש רמול הרואכל היה רשפא איבוקב קחשמ יבגל
הנקהו רמגש רמול ןאכ ןיא ןכ םאו .הנקהו רמג אל הכזי אלש תעד לע ןכלו ,קחשמה ביטב
.קפסמ

,חצנת ינויל ךנוי םידקת םא ורמהש הלאב ןאכ רבודמש שוריפה יפל - םינוי יחירפמ יבגלו
הלועפב יולת ןוחצינה ,רמולכ ."אתלמ אילת אשקנב" ןאכ יכ ןועטל הרואכל היה רשפא
שוקנל אנעדי אנא" רמוא דחא לכו ,ףועל הנויה תא זרזל ידכ חירפמה לש (האכהה =) השיקנה
תרימג ןיא ןאכ םג יכ רמול היה רשפא ןכלו יריבחמ בוט רתוי תוכהל עדוי ינא ,רמולכ ."יפט
.קפסמ תעד

ןיב איה ,תשש ברו אמח רב ימר ,םיארומאה תקולחמש ,ידמל ונא ארמגה תנקסמב םלוא
דצ לכש תוזירזהו המכחה דוסיל תובישח סחייל ילבמ ,םינוי יחירפמב ןיבו איבוקב קחשמב
.ןוחצינל ויוכיס תא וב הלות

תמכחב םייולתה םינוי יחירפמו איבוקב קחשמ ןיב ,הארנכ ,קלחמ יכדרמה תאז םע דחי
:בתוכ אוה ךכו .ללכ םדא תמכחב םייולת םניאש םירומיה ןיבל ותלובחתב וא קחשמה

אנא רמאד ,ינקמו רמג אלד םושמ אתכמסא יוה םינוי יחירפמו איבוקב יקחשמד"
הזב הז ורמהש (א אל תבש) ןיקילדמ המב קרפד אוהה לבא ,יפט אשיקנב אנעדי
קפסמ (םירומיהב םיפתתשמהמ דחא ףא לש) ותמכחב יולת וניאש (ללה תא טינקהל)
."ותמכחב יולת וניאש קוחש לכ ןכו חוירלו דספהל ידדהא ינקמו ירמג

הוה זאש ,המכחב יולתה קחשמ ןיב קלחל שיש ,יכדרמהכ ,רבוס םירובגה יטלש לעב
ךכיפלו ,קפסמ הנקהו רמגש םירמוא ונא זאש ,המכחב יולת וניאש קחשמ ןיבל ,אתכמסא
:רמוא אוה ךכו .לזג ןיעמ םושמ רוסא ,ותמכחב יולתה קחשמ

אנא רבסד ,לזג םושמ . . . רוסא המכחב יולתה קוחש לכד ,םירבוסש םיקסופ שיו"
ותמכחבו םדא לש ודיב יולת וניאש קוחשו .אתכמסא אכיאו אנחוורמו יפט אנטיקנ
."היהיש קוחש הזיאבו ןינע םושב אתכמסא אכילד רבסד ןאמ אכיאו .ינקמו רמגד ,ירש

ןגוהכ קחשמה לוהינ לש יאנת .6
ולהוני םירומיהה"ש אוה ופקתל יאנתה ,ףקות-רב אוה םירומיה הזוחש ,םירבוסה תעדל
ךרכב ריאי םייח 'ר עגנ וז הדוקנב .םידדצה ינשל הווש היהי תוכזל יוכיסהש ןפואב ,ןגוהכ
:וז הלאשב

=) ט"ר 'א דחא לכ ןתנו בהזומ לודג ףסכ סוכ לע לרוג וליטה . . . םיתב ילעב רשע םינש"
םהב בותכ םיקתפ ב"י םיליטמו ...יפלק יתש םיאיבמ :לרוגה השעמ הזו .(עבטמ תדיחי
א"י םהמ :םיקתפ ב"י ןכ םג הינש יפלקל םיליטמו דחא יפלקל םיתב-ילעבה תומש
ימ םעו הז ילכמ דחאו הז ילכמ דחא חקול קוניתו ,"בוט לזמ" וב בותכ דחאו םיקלח
וראשנש ררבוה ,םהמ דחאל לרוגה הלעש רחאל הנהו ,סוכב הכז "בוט לזמ" אציש
."הרשע-דחא םוקמב םיקלח םיקתפ הרשע

:בישה ריאי תווח לעב

השעמב תועטה םא ןכש לכמ ,לטב ןגוהכ אלש השענה לרוג . . . תוטישפב יתרמאו"
."ומצע לרוגה

ןינק .7
אוה הזוחהו אתכמסא םהב ןיא םינוי יחירפמו איבוקב קחשמש םירבוסה תעדל וליפא
םשב) ח"ירהמה בתוכ ךכו .ןינק ךירצ ,רחא הזוח לכב ומכ ,םירומיה הזוחבש רורב-ףקות-רב
:(י"רה
ןינק אלב לבא ,רדוס ןינקב אקוודו איה אתכמסא אלד הז תא הז ורמהש םדא ינב ינש"
לכמ - הנקהו רמגד אתכמסא וניאד ג"עא" :ע"מסה םג בתוכ ךכו ."היב רדה יצמ רדוס
."ןינק ךירצ רבד לכ םוקמ

םוכס םיווהמה ,תועמה תא םימש םיקחשמהש הז ןפואב השענ ןינקהש ןכתי איבוקב קחשמב
.קחשמב הכזיש ימל יונק םוקמה םהינש תעד לעו ,םייוסמ םוקמב ,יוכיזה

:תופסותב םיאצומ ונא ךכו

ףדהש יפל ,ףדה יפ לע םהינש תועמשכ אקווד - ינק איבוקב קחשמד ןניקספד אהו"
."וילע רשא תועמה תונקל ידכ חיווריש ותואל יונק םוקמהו

לאשומ ףדהד םושמ ונינק והז ,ףדה לע תועמה םיחנומשכו" :ע"מסה בתוכ ךכל המודב
."ול הנוקש ותושרו ורצחכ היל הוהד ,דימ תועמה ףדה ול הנוק חיווריש ימו םהינשל הנקומו
.ירמגל ןינק ךירצ אל יכ ארמגב רמאנ םיפתושה וא םיחאה ןיב לרוגב םיסכנה תקולחל רשאבו

."ידדהל ונקמו ירמג ידדהל יתייצ אקד האנה איההב" :ישא בר ארומאה תעדל - אוה םעטה
.הרימאב הנקנה םכסה לש םירקמהמ דחא והז

הנמאב קחשמ .8
םוכס םלושיש תנמ לע ,רמולכ ,הנמאב אוה קחשמהו רחא וא הז ןפואב ןינק השענ אל םא
תא איצוהל לוכי הכוזה ןיאו ,אמלע ילוכד אבילא ספות הזוחה ןיא - וב הכזש ימל םירומיהה
:קחצי וניבר תופסותה לעב בתוכ ךכ .םיניידב םירומיהה םוכס

רמאד ןאמלד ,הנקי המבד ,םלשל בייח וניאד י"ר רמוא הנמאב םיקחשמה םתואו"
הנקי ךאיה ,איה אתכמסא ואל רמאד ןאמלו ...ןינקב וליפא ינק אל ,איה אתכמסא
."?וריבח חצונש ליבשב ןינק אלב םירבדב

,"ול הדוה אל םת וניבר לבא ,י"ר ירבדל והילא וניבר הדוה"ש איבמ תוינומיימ תוהגה לעב
."הנקהו רמג ןינק אלב וליפא"ש רמואו

:בתוכו י"רה תעדל הטונ רוטה

תועמב ןיקחוששכ - םירומא םירבד המב .ינקמו רמג קפסמ יאדו ...איבוקב קחשמ"
."דיספהש המ ונמיה ןיאיצומ ןיא הנמאב ןיקחוש םא לבא ,ןינכומ

ןיא םוקמ לכמ . . . הנקהו רמגד אתכמסא וניאד ג"עא" :הז םעט ע"מסה ןתונ י"רה ירבדלו
."ןידב ואיצוהל ןיד תיב ולכויש רומג בוח ןאכ

ןועמשו ול ןתנש האוולהה תא ול ריזחהל ןועמש תא עבתש ןבואר לע לאשנש ,אשיר בקעי 'ר
."םלשל בייוחמ וניא ןכ לע ,קוחשב לכה תא . . . חיוורה"ש בישה
:בישה
(ןועמש) לטנ ול הולהש העשב (םא) אקווד (האוולהה תועמב הכוז ןועמשש) יל הארנ"
חינהו קוחשל ומע בשוי ודועב ול הולה םא לבא ....ואנקש היבגהו ותושרבו רדיב תועמה
תושרב ןיידעכ יוה ,ללכ הנק אלש (ןועמש) והיבגה אלש ןחלושה לע וינפל תועמה (ןבואר)
."דיספהש המ הנממ ןיאיצומ ןיאש הנמאב קחושכ יוהו ,הוולמה

יתלב ,ונרמאש יפכ ,ונניאש ףא אוהש גוס לכמ םירומיה הזוח ילגנאה תורחה טפשמה יפל
לעב ןיב םימכסהה וא םיזוחה לכ = ...18 ףיעסב רמאנ ךכו ותיישע םע דימ לטב אוה ירה ,יקוח
.םילטובמו םילטב םה ,םירומיה וא קחשמ לש ךרדב םישענה ,בתכב ןיבו הפ

וא קחשמב חצונש ימ םאו ;םידדצהמ דחאל תויוכז םוש קינעמ וניא םירומיה הזוח :שוריפ
ןאכמ .הנעבות ידי לע ותוא ףוכאל רשפא יא םירומיהה םוכס תא םלשל הצור וניא םירומיהב
םלושש םוכסה תא עובתל יאכז דיספמה היהי ,קחשמב הכוזל םלשמ אוה םאש ,הרואכל אצוי
ידי לע םולשתה תא םיאור אלא ,ןכ ונניא ןידה םלוא .ורקיעמ לטב הזוחהו ליאוה ,הרזחב
חצונמה = :ךכ אטבתה Bowen טפושה .חצנמה תבוטל חצונמה דצמ רותיווכ חצנמל חצונמה
רשא םדאל ףסכל הבוט תוכז קינעמו ול ןתנ קוחהש ,האנהה תבוט לע (לחומ) רתוומ טושפ
.ול םליש

םוכיס .9
:םיגוס השולש לש ןכתי םירומיה הזוח .1
;(לרוג =) הרקמב קר יולתה קחשמ .א    
יחירפמו איבוקב קחשמ =) ויתולובחתו קחשמה תוזירזב םגו הרקמב םג יולתה קחשמ .ב   
; (םינוי       
.(יקוקשיאה קחשמ) ויתולובחתו קחשמה תוזירזב קר יולתה קחשמ .ג   
.(לרוג =) דבלב הרקמב יולתה קחשמב קחשל רתומ .2
,איבוקב קחשמ) דחי םג המכח לשו הרקמ לש דוסי וב שיש קחשמב קחשל םג רתומ .3
וא (ע"מסה יפל רוטהו י"שר) הב קסועש תרחא תונמוא קחשמל שיש דבלבו ,(םינוי יחירפמ
תרחא תונמוא ול ןיאש ףא . קוחשה תועממ סנרפתמ וניא קחשמהש דבלבו :ןיפוליחל
.(ע"מסה יפל ם"במרה)
רוקמ ול ןיאש וא ,איה אלא תונמוא ול ןיאו ,תמדוקה הקספב רומאכ ,קחשמ םדא םא .4
.דיעהלו ןודל - ןנברדמ - לוספ אוה ירה - אוה אלא רחא הסנרפ
רמג קחשמה יכ םירמוא ונא יכ ,ףקות-רב אוה ,המכחב םגו הרקמב םג יולתה קחשמ .5
.דספהל ןיבו חווירל ןיב קפסמ הנקהו
חוטב היהש ינפמ קר הנקהו רמג קחשמה יכ ףקות-רב וניא המכחב קר יולתה קחשמ .6
.חצניש
.(יכדרמ) ףקות-רב וניא המכחב םגו הרקמב םג יולתה קחשמ וליפאש העד שי .7
םיפתתשמה לכל הווש יוכיס ןתיש ןפואבו ןגוהכ להנתהש יאנתב יולת קחשמ לש ופקת .8
.וב
םא לבא םינכומ תועמב אוה קחשמה םא קר םירומיהה םוכסב הכוז קחשמב חצנמה .9
קחשמהש ףא יכ .םיניידב םירומיהה םוכס תא איצוהל לוכי חצנמה ןיא ,הנמאב אוה קחשמה
.רומג בוח ןאכ ןיא ירה ,ףקות-רב אוה