םת ונבר תקיספב הלכלכהו רחסמה דודיע

הליש לאומש 'פורפ

ז"משת ק יניס
תורעהה אלל ספדנ

:רמאמה ןכות
המדקה
תונוממ יניד
תובוח תרבעה     
םלועל אב אלש רבד תיינקה     
בוח רטש תריכמ     
תורטש תרבעה ינידב תולקה     
םיפסכ תטימש     
תחרבמ רטש     
תונרצמ     
םיסימה תא םליש אלש ימ     
םודס תדימ לע ןיפוכ     
"הררחב ךפהמה ינע"     
"ערפש ימ"     
ןיד ירדס
האשרהה דסומ     
תובוח תייבגל השרומכ יוג     
בוח לעבל ןירדסמ     
רתיהו רוסיא יניינעב תולקה
םיבנע לודיג     
תיבירב תואוולה     
ןוכשמ תרבעה     
ויתובוח וערפייש דע תמה תנלה     
יוגמ העובש לבקל רתומ     
תלוביקה רתיה     
תבשב יוג םע תופתוש     
םויס

.םינוש םימוחתב םייתכלהה וישודיחו םת ונבר לש ותטיש תא םכסמ רמאמה :תיצמת

.ןיד ירדס ,תונוממ יניד ,רתהו רוסיא ,םת ונבר :חתפמ תולימ

המדקה .א
לודגל ולוכ שדקומה רפסל וניכז אל םויה דע םלוא ,םת ונבר לע םיבושח םירקחמ ובתכנ רבכ
.הכלה קסופכ םת ונבר לש ולעופ לש תללוכה הנבהל ךבדנ ףיסוהל וננוצרב .תופסותה ילעב
םת ונבר לש ותקיספ ,םידוהי לש רחסמה ייחל עגונב הלאש תררועתמ רשאכש ,הלעה ונרקחמ
רחסמה ייח דודיע ,םיבחרה םייקסעה םיסרטניאה תפדעה :דחא רורב ןוויכל הטונו הרורב
השיג ןיב םידוגינ לש םירקמב דחוימב םיטלוב םירבדה .טרפב Laissez faire תשיגו ללכב
הביקע ותקיספ .וז תוליעפ תבחרהל תמרוגה השיג ןיבל תירחסמה תורחתה םוצמצל האיבמה
תצבצבמו הלוע וז השיג .םיילכלכה םייחה לש םתרשעהו םחותיפ תבוטל - תיעמשמ-דחו
האמב ררשש ילכלכה בצמה תא רתויב תמלוה וז הייטנ .וישוריפ ןהו ויקספ ןה ,וירבד לולכממ
תוררועתהו תילכלכ החירפ לש הפוקת וז התיה .טרפב תפרצבו ללכב הפוריאב הרשע-םיתשה
."תירחסמה הכפהמה תפוקת" םינוירוטסיה יפב הנוכמה ,תירחסמ

הז ןוויכו ,דחא יללכ ןוויכ לע םיעיבצמ ,םינוש םיאשונב ,ךכ לכ םיבר הכלה יקספ רשאכ
,הקיספב תויתמגמ ,ילוא ,ונינפל ןיא םולכ :הלאש הלוע ,םת ונבר תא בבסש םלועל םיאתמ
,המדנ הקיספב המיהדמ תוביקע רואל ?אדירג םירוהט םיתכלה םניאש םילוקיש לע העיבצמה
.וגב םירבד שיש הנקסמה ןמ סונמ ןיאש

,ללכב הרות ילודג לש הכלהה תקיספ תא ריבסהל תונויסינ לש םתויתייעבל תועדומה לכ םע
תקדצומה העיתרה לכ תורמלו ,םיוסמ ןמזו םיוסמ םוקמ לע תתתשומכ ,טרפב םת ונבר לשו
אשונל עגונב דיחא וק שיש ,ךכמ םלעתהל ןיאש המדנ ,הכלהה תקיספב תויתמגמ תייארמ
קספש יפכ קספ םת ונברש ,חיכוהל ונתורשפאבו וננוצרב ןיא .םת ונבר תקיספב רומאה
רבדב תרייטצמה הנקסמה ןמ סונמ ןיא ןכ יפ לע ףאו .שממ םייתכלה םניאש םילוקישמ
אל הריבסהל ,ונתעדל ,תנתונ וז תוביקע .םיוסמ ןוויכב המיהדמ תוביקעו תרבטצמ הקיספ
תא תוארל קבלא 'ש הסינ רבכו .תילכלכ תוינידמ לש םיגשומב אלא ,םייתכלה םיחנומב
הקיספ ןיבש הברקב ןד אוה רשאכ ,ומוקמו ונמז יאנת חוכמ תכרדומכ םת ונבר תקיספ
,תמייוסמ תרוקיב וררג ולא םירבד .זא תפרצב ופקותב היהש יללכה טפשמה ןיבל תמיוסמ
בק םע" ילוא ,קבלא ירבד תא לבקל שיש ,המדנ ,המע םיכסהל ללכ ךרדב םיטונ ונא םא ףאו
:קבלא לש ונושל הזו .זאד ילכלכה בצמל עגונב ,mutatis Mutandis ,"ןיטמוח

קדוצהו טושפה ןויגיהכ לכה יניעב וארנ ,אוהה ןמזה ינב ןיב וחוורש םימיוסמ תונורקע"
הכלהה תא ףא וניבה ,םתפוקת ינב םתויהב ,תופסותה ילעב םג ךכיפלו ,רתויב
."זא לבוקמה קדצה חורו ןויגיהה יפל תידומלתה

 

תונוממ יניד .ב
תובורק םיתעלו ,םינוש הרבעהו ןיינק יגוסב ותרכהב םיטלובה הכלהה ימכח ןמ היה םת ונבר
ייח תוחתפתהל שממ לש המורת הווהמ ותקיספ .םירחא הכלה ימכח לש םתעדל דוגינב םג
דחוימ ףקות תתל שיש ,השיגב םילגודה ברקב ךוותה ידומעמ אוה םת ונבר ,לשמל .רחסמה
תבייחמ ףכ תעיקת םת ונבר יפל .טרפב םירחוס ןיבו ,ללכב םישנא ןיב תנתינש ףכ תעיקתל
דבלב ףכ תעיקת ךמס לע הפקת תובייחתה תריציש רורב .היתואצות לכ לע העובשב בויחכ
הנימב תדחוימ המורת וז ,ןכ לע רתי .ןתמו אשמ לע הלקה ןוויכל רתויב בושח דעצ הווהמ
.םויה דע םיבר הדירטמו הדירטהש היעב - ירבעה טפשמב בויחל יטפשמ ףקות ןתמ ןעמל
ןה ,בתכב ןהו הפ לעב ןה ,תובוח תרבעה תלאשב וינוידב םיאצמנ ותשיגל תופסונ תואמגוד
.(בייחה ידי לע ונייה) תויביסאפ ןהו ,(השונה ידי לע ונייה) תויביטקא

תובוח תרבעה
דמעמ" הנוכמה ,הרבעהה ךרד תא דומלתה ימכח ונקית תובוח תרבעה לע לקהל ידכ
תשולש םיחכונ רשאכ ,דבלב הרימא ידי לע םיבויח ריבעהל ןתינ וז ךרדל םאתהב ."ןתשולש
תידומלת הנקת .החמנה ,האחמהה לבקמו (החמומה) בייחה ,החממה ,ונייהד ,רבדב םיעגונה
דבלב הרימאש ,ךכב היה הדוחיי .רחסמה ייח דודיעל רתויב הבר תובישח תלעב התיה וז
ןיב םייטפשמ םיסחי ורתונו הנומתה ןמ ירמגל אצי החממה .רמג ידיל הקסעה תא האיבה
.דקפומ סכנ תרבעהל םג תשמשמ וז הנקת .(שדחה השונה) החמנהו (בייחה) החמומה

תמכסהב ךרוצ ןיאש ,היה ,םירחא הכלה ימכח לש םהיתועדל דוגינב ,םת ונבר לש ושודיח
לע רתויב לקה ושודיח .וחרוכ לעב םג שדח השונל ובוח תא ריבעהל ןתינ :ובוח תרבעהל בייחה
.םייביטקא תובוח תרבעה

םלועל אב אלש רבד תיינקה
,םלועב אצמנש רבד תיינקה םג .םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיאש ,איה תלבוקמ הכלה
,םרב .ןתמו אשמה לע הדיבכה וז הלבגה .הז גשומב הלולכ ,הנקמה ידיל עיגה אל ןיידע םלוא
םידמוע המ קוידב רדגוה אלש הרקמל וז הלבגה םצמצ ,וימדוקל דוגינב הארנכ ,םת ונבר
וז הדש רמואה ןוגכ ,רדגומ רבד הנקמה ,םרב ."אבאמ שריאש המ" הנקמה ןוגכ ,תונקהל
,םניינקו ןתמו אשמ יכרד לע לקהל אבש ,םת ונבר לש ושודיח .הנק ,ךל הרוכמ אבאמ שריאש
.תלבוקמ הכלהל היה אלו לבקתנ אל

לש םיוסמ גוס תוחפל וא ,תופתושה תא דימעהל רשפאש ,ורבסש הכלהה ימכחמ היה םת ונבר
םיפתוש ןיבש ,רבתסמ וז הכלה תרגסמב :ןכמ הרתי .ילמרופ ןיינקב ךרוצ אלל קסעכ ,תופתוש
גוסמ תופתוש רוציל ןתינ (םירחאו) םת ונברד אבילא .םלועל אב אלש רבד תונקהל רשפא
רוציל ןתינ אלש טעמכ תלבוקמה הכלהל םאתהב .והשלכ ןיינק תיישע אלל ףא םיוסמ
םיפתושמ םיצפח םוש וב ןיאש תופתוש לש קסע" :קאלוג ריבסהש יפכו ,שממ לש תופתוש
המ לע ,ןידה רמוח יפל ול ןיא ,םתדובעב םינמואה תופתוש ומכ ,הלועפה תופתתשה קר שישו
ןורתפל המרת ןודינב םת ונבר תשיג ,רומאכ ."ללכ יטפשמ ךרע ול ןיאו ,ןיינקה וב סופתיש
.וז היעב

בוח רטש תריכמ
ותליחמ ,רכומה ולחמ ןכמ רחאלו ,ורבחל בוח-רטש רכומהש ,דומלתב הקספנש הכלהה
- וז היעבל יקלח ןורתפ .תילכלכה תוחתפתהה תא הבכיעו תורומח תויעב הררוע ,תספות
.וקזנ לע לחומה תא בייחל לוכי ימרג ןיד ןדש ימש ,אוה - דומלתב אבוה רבכ רבדהו

:םיקסופה ןיב וז הכלה תובקעב וחתפתה תוירקיע תוטיש יתש
.רטשה תיינק דעב םלושש םוכסה לכב לחומה תא בייחל שיש ,תסרוג הנושארה הטישה
.רטשב בוקנש הממ תוחפ ,ללכ ךרדב ,אוה הז םוכס
וז השיגש ,רורב .רטשב בוקנה םוכסב לחומה תא בייחל שיש ,תרבוס היינשה הטישה וליאו
,םיקסופה םע הנמנ םת ונבר .רחאל רבעוהש ובוח לע לוחמל דמועש ימ דגנכ העתרה הווהמ
.רטשב בוקנה םוכסה לכ לע לחומה תא בייחל שיש

לע ןגהל שיש ,ותשיג םע דחא הנקב הלוע הצומיא ,םרב .םת ונבר לש ושודיח הניא וז הקיספ
.רחסמ יניינעב ותקיספ רבדב ונתרבס תא תמאותו ,ןיקת ןתמו אשמ

תורטש תרבעה ינידב תולקה
ירבד ךמס לע ,םיקסופה לצא לבוקמ .ירחסמ ןתמו אשמ ודדוע תורטש תרבעה ינידב תולקה
,תאז ךרדב רטשה רבעוה אל םא .הריסמו הביתכ ידי לע איה רטש תרבעהל ךרדהש ,דומלתה
תרבעהב ןדה ןמיסב וירבד תחיתפב הכלהה תא םכסמ םירוטה לעב .ןיד יפ לע רבעומ אוה ןיא
:תורטש
ארטש ןיבזמד ןאמ יאה ךכיפל .הריסמו הביתכב אלא ןינקנ ןיא תויתוא ,אתכלה"
תיאד אדובעיש לכו (ותוא) אהיא ךל ינק בתכימל ךירצ (ורבחל רטש רכומש ימ) הירבחל
."...אוה תועט חקמ אלא ...ובש הוולמה הנק אל ןכ בתכ אל םאו .(וב שיש) היב

,הז ןיינעל הכלה ףיסוה םת ונבר ,ול ומדקש הכלה ימכח המכ יקספ לע םיססובמ הלא םירבד
.שממ לש יוניש ידיל איבהל הלוכי ותשיג התיה ,וינפל עבקנש המ תא רתס אלש יפ לע ףאו

:םת ונבר קספ ךכו
הביתכב אלא תונקנ תויתוא ןיאד ל"ילד ג"עא ,םידעב בוח רטש וריבחל רכומה"
."וב רוזחל לוכי רכומה ןיא ,בוחה הבגו חקולה םדק םא ,הריסמבו

םנמא .םימייק וישעמ ,רטשה תא החמנה הבג םא ,הריסמו הביתכ אלל הרבעהה התשענ םא
רשפיא השעמל םלואו ,תורחא םיכרדב םג רטש ריבעהל ןתינ הליחתכלמש ,םת ונבר קספ אל
ןתמו אשמה לע הלקהש הדבוע - תורטש תרבעהל תופסונ תויורשפא ורצונ ךכ ידי לע .תאז
.ירחסמה

םיפסכ תטימש
הבר הדפקהש ,רורב .םיפסכ תטימש יניד השעמלו הכלהל וגהנ םת ונבר לש ונמזבו ומוקמב
םיכרדו םימיוסמ םירתיה אוצמל ךרוצו םוקמ היה .ליגר ןתמו אשמב םיישקל האיבה ןודינב
.תיעיבשה ינידמ ועבנש ,רחסמה ייחל תורומחה תואצותה תא ףוקעל

לע לקהל םינוש םירתיה אוצמל הסינ אוהש ,םיאור ונא םת ונבר לש הכלה יקספ המכמ
רשעל איה האוולהה םאש ,עבק ,המ תדימב רזעש ,םירתיהה דחא .הטימשה יניד לע הדפקהה
ורבחל הוולמה לש אשונב תודגונמ תורוסמ יתש תואבומ ארמגב .תטמשמ תיעיבש ןיא ,םינש
הולמה :לאומש רמא הדוהי בר רמא" ?ואל וא תטמשמ תיעיבש םאה ,םינש רשע לש הפוקתל
תא הולמה :לאומש רמא הדוהי ר"א" :ךשמהבו ,"ותטמשמ תיעיבש ,םינש רשעל וריבח תא
ייח לע שממ לש הלקה הליקמ היינשה הרמימה ."ותטמשמ תיעיבש ןיא ,םינש רשעל וריבח
.םיפסכ תטימש יניד תפיקע תרשפאמו רחסמה

הלאמ היה םת ונבר .השעמל הכלה לבקל שי תרוסמ וזיא ,הלאשל עגונב םיקולח םיקסופה
.היינשה הרמימה יפ לע קספה תלבקל ךרדה תא םהירחא םיאבל וללסש

התיה ,רחסמה ייחל שממ לש הלקה האיבהש ,םת ונבר לש דואמ הבושחה ותעיבק :דועו תאז
וניא וליפאו" :וז הלאש לע בישה םת ונבר .לובזורפ בותכל ךמסומה ןידה-תיב אוה ימ ,ןיינעל
תושעיהל הלוכי לובזורפ תביתכש ,קספ םת ונבר ,ונייה ."לובזורפ בותכל לוכי ,רודה לודג
.תיסחי תולקב

ונבר ירבדב ונודינ ,קתני-לב רשק הזב הז םירושקה ,םיפסכ תטימשל עגונב םיפסונ םיניינע ינש
ול היהש הנעטהש ,השעמל הכלה קספ אוה תידומלתה היגוסה תא ותנבה ךמס לע .םת
,ןעוטש ימל םג ןימאהל שיש ,קספ הז הבשחמ ךלהמל ךשמהכ .איה תנמיהמ ,דבאו לובזורפ
.העובש אלל ףא ןמאנ אוהו ,תיעיבש ונטמשת אלש יאנת היה הוולה ןיבל וניבש

תחרבמ רטש
המגמ הנשי ,יתדה ויפוא לשב רתוי ףא ילואו ,תורחא טפשמ תוטישב ומכ ,ירבעה טפשמב
.םירחאב עוגפל הנווכ ןהב תרתתסמ ךא ,תורשכ ןה ןהינפ לעש ,תואקסיע לע ךסמה תא םירהל
הרטמב רחאל םיסכנ ריבעהל ןויסנ ,ונייה ,תחרבמ רטשב ןוידב אצמנ ונירבדל תיסאלק המגוד
ימכח תשיג תא הפי הרוצב םימיגדמ ש"ארה לש םיטובה וירבד .ובוח תא תובגל השונמ עונמל
:םיחירבמה יפלכ הכלהה

,ה"ער השמ ידי לע לארשיל ה"בקה ןתנ םירשי םיטפשמו םיבוט םיקוחו תמא תרות"
,םב ולשכי םיעשופהו םב וכלי םיקידצ ,םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד
לארשי ימכח ןיבייח ,המרמ ינזאמב לקש לידגהלו הרשיה שקעל םילכנתמה םיעשופהו
תמא ןיד ל"זח ורמאו .ףודרת קדצ קדצ רמאנ ז"עו ,םתבשחמ לטבלו םתצע לכסל
םהיסכנ ןיבתוכש םישנא תצקמ יתיאר רשא ןעיו ,המורמ ןיד [איצוהל] יקופאל ותמאל
איצוהל הוצמ ,ובוח תובגל הולמה אבשכו ,םיוול ךכ רחאו ,ם"וכע וא םידוהי ,םירחאל
הנהכו ...םימירעמה תצע ולטבש םימכח ירבדב וניצמ ...םירחאב ויסכנ הלותו רטשה
,ורבחל לווע תושעלו םימכח תנקת עיקפהלו םירעהל ןיוכמש ימ לכ דומלתב תובר
רבד דמלנו ונא ןודנו ,הערה ותבשחמו ותצע רפהל ודגנ ודמעו ,םמרעב םימכח םודכל
לכב תושדחתמה אבל תודיתעה תודלונה לכ בותכל וקיפסה אל דומלתה ימכח יכ ,רבדמ
."...אתלימל אתלימ ןימדמו םהיתובקעב םיאצוי םהירחא םיאבהש אלא ,םוי

,ושענש תואקסיע לטבל ידמ הבחר תושר הכלהה ימכחל ןתנית םאש ,ששח םייק ,םלואו
.ןתמו אשמ ירשקב עוגפל וז תושר הלולע ,םיסכנ חירבהל ריבעמה תנווכשו תויודב ןהש הנעטב
ןוגכ ,םירחא הכלה ימכחל דוגינבש ,המדנ .תומגמה יתש ןיב תואנ ןוזיא אוצמל ךירצ ןכל
לטבלמ רשפאה לככ ענמנו חוטב ןתמו אשמ םת ונבר ףידעה ,ונאבהש םירבדב ש"ארה
לטבל רשפאש תרמואה ,הכלהה תא םצמצ ףא אוה .תויביטקיפ ןהש הנעטב תואקסיע
רובס .ולטבל ןיאו םויק-רב רטשהש קספ ,תחרבמ רטש וינפל אבשכו ,הלא ןוגכ תואקסיע
עינמה םלואו ,רחאל ויסכנ תא ריבעהל ריבעמה ןווכתה השעמלו ,הרשכ הרבעהה םאש ,היה
.הב עגופ וניא רשכ-יתלבה עינמהו ,הפקת הרבעהה ,ויסכנמ תובגל השונמ עונמל היה ולש

ס"שה תטיש ואיצוהש הארנ ילו" :בתכ םת ונבר ירבד איבה ,הלא םירבד לע קלחש ,ש"ארה
תיישעכ הארנש המב הכימתמ ןיקת רחסמ תוכלהב הכימת ףידעה םת ונבר ."...אתועמשממ
.הז רמאמב םירכזומה םירחא םיניינעל המודב ,רשויו קדצ

תונרצמ
הארנש המ לע ססובמה ,טפשמ תוטיש המכב חתפתהש יטפשמ דסומ יהירה תונרצמה
תוכז תנתינ סכנ תריכמ לש הרקמב יכ ,העמשמ ארצמ-רב תוכז .בוטהו רשיה תיישעכ קקוחמל
טפשמל דוגינב ,ימלסומה טפשמהו ירבעה טפשמה .סכנב לבוג ושוכרש ןכשל ותיינקל המידק
תא לבקמ רכומה רשאכ ,תמייק ארצמ-רב תוכז .סכנה לע ןרצמה לש ותוכזב םיריכמ ,ילגנאה
רכמנה שוכרב לבוגה סכנה לעבל רשפאל :הרורב קוחה תרטמ .סכנה דעב הרומתה אולמ
שי ,"בוטהו רשיה" תיישע איה וז תוכזל סיסבהש ףא .וקלחל תונכשב יוצמש סכנה תא שוכרל
תמצמצמו רכממו חקמב תואדוו-יאל תמרוג תונרצמה תוכז תלעפה :רכומב העיגפ םושמ הב
תויהל היושע וז תוכז תלעפה ,ןכ לע רתי .ויניע תוארכ ויסכנ תא רוכמל םדא לש ותוכז תא
לטובת הקסיעהש ששחמ ,סכנ תונקל ססהי ילאיצנטופ הנוקש ןוויכ ,ןיעקרקמ תיינק דגנ םלב
.ןרצמ תעיבתמ האצותכ

רבכ .השעמל םגו הכלהל םג ונודינ םהו ,דואמ םיחתופמ ארצמ-רב יניד תיתכלהה תורפסב
תוכז לש רתי-תבחרהמ עובנל םייושעה ,םיישקל םירע םיארומאה ויה דומלתה תפוקתב
.םהילע ולח אל תונרצמה ינידש ,םינוש םירקמ ונמו ,ללכה תא וגייס ךכיפלו ,תונרצמה

תונורקעה דחא תויהל ךפה ארצמה-רב ןורקעו ,דואמ תויקלח ויה ולא תולבגה ,םרב
לע ומרענש תולבגהה ןמ קלח ,תרחא וא וז ךרדב ,םצמצל הסינ םת ונבר .םיבושחה םייתכלהה
הסינ .םימוחת המכב ךכ השע אוה .הז יתכלה ללכב שומישה ןמ האצותכ םינוקו םירכומ
וקספ וידימלתמ םיינש תוחפלו .םיתבל אלו ,דבלב תודשל תונרצמה יניד תלוחת תא םצמצל
ותשיג רוריבב הלוע וז הלאשב ונוידב .ללכ ךרדב ותעד הלבקתה אל םרב ,ויתובקעב ךכ
אכיאד ןוויכ םיתב ןהילע לגלגל ןיאו ,ןישוב ונא תודשה לע" :ללכב תונרצמה ינידל תילילשה
."יגולופיאל

ןיינעב תורחא תוכלהל עגונב םג סכנ רכומ לע תולבגהה םוצמצל המרג םת ונבר לש ותונשרפ
םורגל יושע הנוקה יוגה יכ ,יוגל ולש עקרק רוכמל ידוהיל ול ןיאש ,קספנ ארמגב .תונרצמ
הז רוסיא ריבסמ םת ונבר .יוגל רכומש ימ תודנל שי יכו ,הרכמנש עקרקב לבוגה ידוהיל דספה
תא רכומל תתל ןכומש ,ידוהי הנוק שי רשאכ קר לחש ,רוסיאכ - םירחא םיקסופל דוגינב -
רוכמל הליחתכל רתומ ,ןכ תושעל ןכומ ןכשה ידוהיה ןיא םא ;יוגהמ לביקש םוכסה אולמ
רוכמל ןיאש ועבקש ,םירחא םימכחל דוגינב היה הז קספ .ןרצמל ורכמל בויח ןיאו ,יוגל סכנה
תוכז תא םצמצ םת וניבר .יוגה עיצהש הממ תוחפ םוכס עיצה ארצמה-רב םא ףא יוגל
תונרצמ ןיד סכנב ןיא ,ופתושל סכנה תא רכמ םאש ,תעבוק ארמגה .ףסונ ןינעב םג תונרצמה
רבודמש ,ונייהד ,היגוסה רשקהמ וארנש יפכ םירבדה תא שרפ י"שר .לבוגה ןכשה תבוטל
תופתושב ותוכז תא רוכמל הצור ןיעקרקמב םיפתושה דחא םא .רכמנה הדשל ופתושב
קר רבודמש ,עמשמ .רכמה תא לטבלו ,םדוק ינא ןועטלו אובל לוכי רצמה לעב ןיא ,ופתושל
אל םת ונבר ,םלואו .םיקסעב ןוגכ ,םתס םיפתוש םהש םישנאב אלו ,עקרק התואב ףתושב
אלל ,רחא סכנב הניה תופתושה וב הרקמל םג תופתושה גשומ תא ביחרהו ,הז שוריפ לביק
ןמ סכנה תא איצוהל לוכי ארצמה-רב ןיא הז ןוגכב םת ונבר תעדל .רכמנה עקרקה םע רשק
יניד לש ללכה ןמ םיאצויה דחא תא ביחרהל םת ונבר חילצה וז תונשרפ ידי לע .ףתושה
.ארצמה-רב תויוכז תא שילחהל ךכ ידי לעו תונרצמה

םיסמ םליש אלש ימ
ול רתוי אל ,אגרכה סמ תא םליש אלש ימש ,השיגה תחוור התיה דומלתה תפוקתב רבכ
ןכומ אוה רשאכ ,הב רוחסל וא רוגל ,ריעל סנכיהל יאשר רז םדא םא ,הלאשה .ריעב רוחסל
.תאזכ תוכז ריתהל ןיאש ,רבס י"שר םיקסופה ןיב תועד יקוליח הררוע ,סמה תא םלשל
םירז לש םהיתויוכז תא םצמצל ריע ינב תוכזב ריכהל ןיאש ,קספו ונקז ויבא לע קלח םת ונבר
רחסמב תדדצמ וז השיג .רוחסלו אובל ותוכז ,סמה תא םלשל הצורש ימ .ריעב רוחסלו אובל
.םירעשה תחיתפבו ישפח

תולבגה שי ,וירוגמ ריע הניאש ריעל ותרוחס איבמה םדא לע וליקהב טקנ םת ונבר המוד חורב
יואר תומיוסמ תוביסנב םיתעלש ,הכלה הקספנ דומלתב רבכ ,םרב .הלא םירקמב תומיוסמ
סנרפתהל וילעו ,ויתובוח תובגל ידכ המ ןמז הרז ריעב תויהל בייח םדא רשאכ :המגודל .לקהל
וכדיד יארשא ותריקעד דע וכייתויח רועש ונבז וליז" :דומלתב קספנ רבכ ,תאז עצביש דע ריעב
הלא םירבדמ .(וכלתו םכלש יארשא ורקעתש דע םכתסנרפ רועיש ורכמ וכל=) "ותילזאו
,הז םצמצמ שוריפל דגנתה םת ונבר .אל ותו ,םתסנרפ רועיש דע רוחסל םהל רתומש ,עמתשמ
ואלד" :ונושל הזו ,םישרופמה דומלתה ירבד תורמל :ןידב לקה אוה .חוורב הסנרפ םג רשפיאו
ןתנוזמ ידכ וחיוריש ידכ רועיש אלא .בערב םיתמ םה רחמל כ"אש ,דבלב רמאק ןתויח רועיש
תפסונ המגוד ונינפל ."ידמ רתוי םהילע רימחהל רבדב ןיקדקדמ ןיאו ןיד תיב יפ לעו
.תירחסמ תורחת לע הלבגמ םוצמצ רבדב ותשיגל

םודס תדימ לע ןיפוכ
ויתויוכז לע רתוול םדא תופכל ןתינש ,הז ןיד .םודס תדימ לע ןיפוכש ,הכלהה לע םיקלוח ןיא
ללכה .ולש הלועפה שפוח תא םצמצמו תוכז לעב לש תונקומה תויוכזב ברעתמ ,רחא תבוטל
יאנתה המ :הלאשה תלאשנ .ךכמ דספה םוש ול ןיא םא אלא ,תוכזה לעב לע תופכל ןיאש ,אוה
.והשמב וליפא דספומ אצי אל תוכזה לעבש ,ונייה ?"םודס תדימ לע ןיפוכ" תלוחתל םדקומה
בחר שוריפ ןתונש ימש ,ןייצנ היטרפל סנכיהל ילב ,תינורקע תקולחמ הררוע הלאשה
ימ ."םודס תדימ לע ןיפוכ" ללכה תלחה תא ,ענומ ,םיבר םירבד וב לולכל ןכומהו ,"דספה"ל
תויוכזב עגפיו רז םדא אוביש ,תורשפאה תא ביחרמ והירה ,"דספה"ב לולכה תא םצמצמש
ךכ ידי לעו - "דספה" גשומה תרדגה תבחרהב םידדצמה שאר .סכנה לעב לש תויניינקה
.םת ונבר היה - "םודס תדימ לע ןיפוכ" לש ללכה תלעפה םוצמצב

.רתסלפ "םודס תדימ לע ןיפוכ" לש ללכה תא השע טעמכש ,ךכ ידכ דע תינוציק התיה ותשיג
תוכזה לעב לע הניגמ םת ונבר לש וז השיג .םירחא םינושאר לש םתדמע תדגונ ותדמע
לבחל ןויסינה תא ,הכלהה יפ לע רשפאה תדימב ,החד אוה .תצרמנ הרוצב ןיד יפ לע תיניינקה
לע תוססובמה תונעט לע וכמתסהש ,םירחא םיקסופ תמועל ,ליגרהו ןיקתה יטפשמה רדסב
.םיניקתה רחסמה ייחב עגפש ןפואב וקספ רשא ,קדצו רסומ

"הררחב ךפהמה ינע"
."הררחב ךפהמה ינע" לש הז אוה ,תלוזב תובשחתהה לעו קדצה שגר לע ססובמה ,ףסונ ללכ
וריבחש יפ לע ףאו .וב תוכזל ידכ וב ךפהמ רחאשכ ,ומצעל סכנ לוטיל םדאל ול רוסא ויפ לע
,עשר ארקנ וינפל ולטונש ימ ,ושכרל ידכ וב ןיינעתמ אוהש ןוויכ ירה ,סכנה תא הנק אל ןיידע
תורחת עונמל האבו דחאל רתי-תוכז תנתונ איה ,תילכלכ תורחתב המ-תדימב תעגופ וז הכלה
לע תורחתהל רוסא ויפלו ,בחר שוריפ הז ןידל ונתנש - י"שר ןוגכ - הכלה ימכח ויה .רחא לש
רחאמ סכנה תא תונקל דמוע וא רקפההמ וב תוכזל דמוע "ינע"ה רשאכ וליפאו ,ןפוא לכב סכנ
יפל .םת ונבר - םימצמצמה שארבו ,ןידה תלוחת תא המ-תדימב ומצמצש ויה םלוא .המודכו
ותמגמ םע דחא הנקב הלוע הז ןיינעב ותשיג .הז ללכב ללכנ וניא רקפהה ןמ הכוזה םת ונבר
.רתוי הלודג תורחת רשפאלו ןיד יפ לע תויוכזל ףקות רתי תתל

"ערפש ימ"
,ןיד יפ לע ."ערפש ימ" לש הז אוה ,"הררחב ךפהמה ינע" תלאשל ףתושמ ןפ ול שיש ,רחא ןיינע
.הקסיעל םתמכסהמ םהב רוזחל םהל רתומ ,רמגנ אל םידדצה ינש ןיב ןיינקה השעמ דוע לכ
תללק וילע לוחת וב רזוחהש ,עבקנ הנשמב רבכ ןכלו ,םימכח יניעב ,םיתעל ,הפי הניא וז הרזח
לבא ,וב רוזחל לוכי ,(רכומה ןמ) ונמיה ךשמ אלו תועמ ול ןתנ" :הנשמה ןושל הזו ;"ערפש ימ"
דמוע וניאש יממ ערפיהל דיתע אוה ,הגלפה רודמו לובמה רוד ישנאמ ערפש ימ :ורמא
."ורובידב

רחאמ דיספהל יושע םידדצה דחאש ,ררבתמ רומג-אלה םכסהה תיישע רחא םא ,הכלהה יפל
העירפמ וז הכלה םג ."ערפש ימ" לש היצקנסל ןותנ היהי וב רזוחה ,ותערל םירעשה ונתשנש
ויתויוכז לע דומעל הצורש ימ יפלכ תירסומ היצקנס תעבוקו ןיקתה ירחסמה ךלהמל
לש הצקוע תא תוהקהל םת ונבר אב הז הרקמב םג .ןיינקה רמג ינפל וב רוזחלו תויטפשמה
רתומ ,שממ לש דספה דיספהל יושע םידדצה דחא םאש ,עבקו ללכה תא םצמצ אוה .הכלהה
תורמימ תורמל ןכ קספ םת ונבר ."ערפש ימ" לש היצקנסה תא וילע ליטהל ןיאו ,וב רוזחל ול
תללק ללוקי וב רוזחי םאו ,וב רוזחל ול רוסא הנתשמ רעשה םא םגש ,הלוע ןהמש ,תוידומלת
םנמאש ,הקיקח תמועל םילבוקמה רחסמה ילגרה תא קזחל האב םת ונבר תשיג ."ערפש ימ"
ייחב תיטפשמ תואדוו-יא םורגל היושע איה םלואו ,רשויהו קדצה תשגרה לע תססובמ
םת ונבר תשיג יפל ,טלחהב תורורב ןודינב דומלתהו הנשמה תועיבקש יפ לע ףא ,רחסמה
.גייסה תלוחת ףקיה תא םצמצל רשפא

 

ןיד ירדס .ג
.טפשמה לש הרודצורפה יניינעב ונוידמ םג הלוע רחסמה לש יברמ חותיפב תדדצמה ותדמע
שיאב הרתי תובשחתה תבשחתמה ,תיעמשמ-דחו תינשדח ,הפיקת הקיספ אצמנ הז אשונב ףא
.ןתמו אשמב קזחה דצה ללכ ךרדב אוהש ,םיקסעה

האשרהה דסומ
רזעו ,האשרהה דסומל ףקות ןתנש גהונ ששאל האבש ,ותדמעל עגונ םת ונבר לש דחא שודיח
תא תונקהל ךירצ היה ,עובתל רבדה לעב לכויש ידכ ,תינכט הניחבמ .הב שומישה תבחרהל
םינויד ?עקרק ול ןיאש ימ לש וניד המ ,הלאשה תלאשנ .עקרק בגא ןיינקב העיבתה אשונ
.וינפל וחתופש האנקהה יכרדמ תחא ביחרהו ,םת ונבר אבש דע הז אשונב וכרעב םיבקונ

ויה עקרק תומא עברא ול שיש השרמה תאדוה ידי לע האשרה תביתכ ךרד רבדב ן"בארה ירבד
האדוהה :ולשמ בושח ךפונ םהל ףיסוהו םצמיא םת ונבר .םכרוצ יד םירורב אל ךא ,םיעודי
ךכב ,"ימד םידע האמכ ןיד לעב תאדוה ירה ותוא םישיחכמש םידע המכ שי וליפא" הפקת
תיישע רשפיאו הפקת האשרה רחאל תתל םדא לכ לש תורשפאל עגונב קפס לכ םת ונבר קליס
ושיחכה רשאכ םג ,ויתועיבתב ומצעב עיפוהל ןכ םא ביוח אל ןידה לעב .הבורמ תולקב האשרה
.השרומל ותעיבת תוכז תא ריבעהל תורשפא ול ןיא הרואכלו ,עקרק לע ותולעב תא םידע

תובוח תייבגל השרומכ יוג
תונמל וגהונ תא םג תונמל שי רחסמה ייח םודיקל ואיבהש םת ונבר לש םיברה וישודיח ןיב
ינידב הרושקה תקולחמב היונש התיה ןכ גוהנל תורשפאה .תובוח תייבגל השרומכ יוג
,םישרומב שמתשהל םדאה לש ותלוכי תא ביחרה םת ונבר .יוגל עגונב תוחילשהו םיניינקה
.תואוולה יניינע םודיקב דחוימב עייס הז קספ .יוג השרומב וליפאו

בוח לעבל ןירדסמ
ןיאש ,םיילמינימ םיסכנ בייחה ידיב םיריאשמ ונייה ,בוח לעבל ןירדסמש ,איה תלבוקמ הכלה
,םרב .תבייחמ הכלהכ םלוככ םבור םיקסופה לע לבוקמ הז ןיד .םהמ תובגל תוכז השונל ול
,לכה תא בייחה ןמ תובגל רתומ ,ותעדל .בוח לעבל ןידדסמ ןיאש ,וקספב ,םהמ גירח םת ונבר
,התנקסממו הנממ עמתשמש ,הארי וז תידומלת היגוסב ןייעמה .םולכ ודיב םיריאשמ ןיאו
םיקומינב וירבד וקמנב ,וכרד יפל קספ םת ונבר םלואו .בוח לעבל ןירדסמש איה הכלההש
םיקסעה שיא ידיב תנתונ םת ונבר תשיג .דחוימב םיענכשמ םה דימת אלש םינוש םיקומינמ
.ול וקינעה אל םיקסופה בורש ,תכל-תוקיחרמ תויוכז ,השונה ,קזחה

לש ךרדב .ובוח תא תובגל ידכ בייחה לש ותיבל סנכיהל השונל ול רוסאש ,ועבק םיקסופה בור
לע רוסיאהש ,םירחא הכלה ימכחל דוגינב ,םת ונבר קיסה ,תיתמגמ ילוא ,היצטרפרטניא
רתוי בושחה הרקמב םלואו ,ןוכשמ תליטנ לש הרקמל קר ןווכמ בייחה לש ותיבל הסינכ
הריתמה ,וז הקיספש ןכתיי .בייחה תיבל סנכיהל השונל ול רתומ ,בוח תייבג לש ,רתוי חיכשהו
לא אובת אל" לש הריבעמ ששח אלל הוולמה תחרט תא תכסוחה ,בייחה תיבל הסינכ
ישישה יאול ידיב רשואו הרשע-םיתשה האמב תפרצב גוהנ היהש ,קוחל המיאתמ ,"...ותיב
אל םיקסופה בורו ,הלבקתנ אל וז הקיספ םג ,רומאכ .סירפ יבשותל ותקיספב 1134 תנשב
.םת ונברכ וסרג

 

רתיהו רוסיא יניינעב תולקה .ד
ולא תולקהש םוקמב ,רתיהו רוסיא יניינעב םיליקמה יבושח ןיב אוה םת ונבר ,ונתעדל
םע םת ונבר הנמנש הנקסמל עיגהל ןיא ללכ ךרדבש ףאו .םתחירפו הלכלכה ייח תא תודדועמ
,רחסמה ייח םוחת ונייהד ,ונניינעל עגונש המב יכ ,הארנ ,לקהל םתייטנב םיעודיה םיקסופה
תיביר ,ךסנ ןיי :םיניינע השולשב דחוימב רכינ ותקיספב הז וק .לקהל ותייטנב טלוב אוה
.םירחא םיניינעב םג אוה אצמנ ךא ,תבשו

םיבנע לודיג
תיישעתבו םיבנע לודיגב םידוהיה קוסיע םא ,הלאשל עגונב םירקוחה ןיב תועד יקוליח שי
אל םא וליפא .רחסמ םשל הבר הדימב םג אמש וא ,תימצע תכורצת םשל רקיעב היה ןייה
היהש רחאמ ,תילכלכ תובישח לעב ןייה היה ,תונייב רחסב שממ לש ףקיהב םידוהיה וקסע
ידי לע בוח ןועריפ .ןיעב םיסכנ ונייה ,ףסכ קר אלו ףסכ הווש םולשתב תובוח עורפל גוהנ
יניינעב םירתיה עפש םת ונבר .בוחה קוליסל תלבוקמ ךדד התיה ,השונל ןיי לש תויבח תריסמ
.ךסנ ןיי

:ןודינב םת ונבר לש םיירקיעה םירתיהה - ץרמנ רוציקב - ירהו
םיחתור תכיפשו הילושמ דחא תחיתפ ידי-לע ךסנ ןיי הב היהש תיבח תלעגה רתיה .1
אל ףאו ,הלעגה ןאכ ןיא ,השעמל .ךליאו ךליא הילוש לע םימה תכיפהו הכותל
;ןושאר ילכמ יוריע
תומתוח ףויזל ששח אלל ותייתש הרתוה ,יוג ידי לע םוקמל םוקממ אבוהש ןיי .2
;יוגה ידיב
;הלעגהב וא יוריעב ךרוצ אלל םייוגה ןמ םישדח תודאנ תיינק רתיה .3
;ותייתשב רתומ - הנווכב אלש רבד ידי לע יוג וב עגנש ןיי .4
;האנהב רתומ ,ןטק יוג וב עגנש ןיי .5
,(ונממ ןייה אציש ידכ ,םיחתופש תיבחב רצה חתפה) אזרב ןינעל םינוש םירתיה .6
;דבלב יוג ידי לע אזרב דונדנ וא ,ידוהיו יוג ידי לע אזרב תחיתפ ןוגכ
רוביח וניא ,םילכה ינשב עגונ חוליקהש תעב ,ילכל ילכמ ןייה יוריע ונייה ,קוצינ .7
;אלוקל וב קוספל שיו ,ךסנ ןיי רוסיא ןיינעל םג
;האנהב רתומו ,והשמב אלו ,םישישב רוסא םניי םתס .8
;תיבחב וראשנש רוסיא לש םינצרחל שושחל ןיא .9
;הכשמה ןיינעל תכל קיחרמה ושודיח .10

לקהל ותייטנ רוריבב הלוע ליעל רומאה לכמ .קי'צייבולוס לצא הבר הבחרהב ןודינ ןיינעה
.ךסנ ןיי יניינעב

תיבירב תואוולה
ידוהי לש רתויב בושחה קוסיעה לש וחותיפו וסוסיבל הנימב תדחוימ המורת םרת םת ונבר
היה תיבירב האוולהל עגונב ,םירחא םיניינעבכ אלש .תיבירב תואוולה - םייניבה ימיב הפוריא
רחבומה ןמ הוצמ" :םירתיה תאיצמ ןעמל תנווכמה ותוינידמ לע יולגב ריהצהל ןכומ םת ונבר
יוגשכ םידוהיל תיבירב תואוולה ריתהל ךרד אצמ וז השיג ךמס לע ."תירב ינבל היחמ תתל
אוה ימ ,רבדה בושח אלו ,ירכנ ידי לע ןוכשמ חולשל לוכי האוולה שקיבש לארשי הוול .עצמאב
.הוולל יולג רשקב רושק היהי אל יוגהש ודיפקה ויפלש ,גהונל דגונמ היה הז שודיח .יוגה

.םירחא םיניינעב תיללכה יתשיג לע ססובמה ,ףסונ דעצ םת ונבר ךלה וז תינורקע העיבק רואל
,םלשל ול רוסא ןכלו תיביר והירה ונממ עבות הוולמהש המש ןעוט םדא םאש ,קספ םת ונבר
תא לבקל שי - תיביר רוסיאב העוגנ הניאש הרוצב התשענ הקסיעהש ,ןעוט הוולמה וליאו
ץוענ םעטה ,רתיהב התשענ הקסיעהש ,הוולמל םינימאמ ,העובש אלל וליפאו ,הוולמה תסריג
ודיב שיש םדא לע הקזח :תרחא ןושלב ."ארוסיא ליכאו אריתיה קיבש אל" לש יתכלהה ללכב
אלו ,רתיה לש ךרדב אקווד התושעל רחביש - ,הרוסא ךרדב וא תרתומ ךרדב הלועפ תושעל
.רוסיא לש ךרדב

םוכסב יארשאב הרוחס רוכמל רתומש ונייה ,אשרטב ןמחנ ברכ אתכלהש ,םת ונבר קספ ףא
םת ונבר שדיח תיביר ןינעלו .תיביר רוסיא םושמ ךכב ןיאו ;הרוחסה לש הייווש לע הלועה
,תיבב םג םהינשבו ,תיבל הדש ןיב קוליח ןיאש ,קספ םירחא םיקסופל דוגינב ;ףסונ שודיח
ותייהש .וילע הוולהש תיבב רודל לוכי הוולמה ,השעמל ,ונייה .אתייכנב לוכאל הוולמה לוכי
.םת ונברד אבילא תיביר תבשחנ הניא הוולה תיבב

ןוכשמ תרבעה
הוולמ לביקש ןוכשמ תרבעה לש דסומה תא ריתהו םת ונבר ריכה י"שרו דוד ונבר תובקעב
ןיבש האוולהב רבודמ תורוקמה ןושל יפל .ידוהיל ןכמ רחאל וריבעהו ,יוג הוול ידימ ידוהי
שי הרואכלש ףאו .בוח תריכמב רבודמ השעמל ,ריבסמ קי'צייבולוסש יפכ ,םרב ;םידוהי
.הז רתיה לע וידי תא םת ונבר ךמס ,תיביר םושמ רחא ידוהיל ידוהי לש וידימ וז הרבעהב

רחאמ ;תיביר ןיינעב םת ונבר לש תופסונ תולוק רבדב תרוסמ תרכזומ תומורתה רפסב
רבכו .תואדווב ול םסחיל רשפא םא קפס ,םירחא םימכח יפמ םיאבומ םניא הלא םירבדש
לאומש 'ר לש וחוויד תא לבקל םינכומה הלא ינפב" .רבדבש תויתייעבה לע דמע קי'צייבולוס
האוולה לש תויעבה תעברא לכב לפיט אוה :ת"ר השעמ לש האלמו רתוי תטרופמ הנומת הלוע
,(ןכשוממה ןוכשמ) םיידוהי ךות תונוחטב ,(ירכנ "שק-ךוותמ") ידוהי ךות יארשא - תיבירב
םע הביטימה ותשיג תא םג ףיסוהל ,יתעדל ,רשפאו ."םלוכ תא ריתהו fronting-ו איפורעמה
,ובוח םולשתמ רוטפ הוולהש וקספש ,הכלה ימכח ויהש יפ לע ףאו .סנאנ ןוכשמה םא ,הוולמה
ובוח לכ תא םלשל ונוכשמ תא דיספהש בייחה לעש ,העדב םת ונבר היה ,ןוכשמה דבא םא
.ןוכשמל יארחא אוה ןיא ןכלו ,סנואמ רוטפ הוולמהש הנעטב ,השונל

ויתובוח וערפייש דע תמה תנלה
רוסיאה תורמל .תמה תנלה ןיינעב ,םישונ תבוטל ףסונ תכל קיחרמ שודיח שדיח םת ונבר
,השונל ובוח םלושיש דע ,בייחה תרובק תא בכעל םת ונבר ריתה ,תמ תנלה לע שרופמה
עפשוה םא ,רבדה בושח אל ונניינעל .ורפסב עורז רוא קחצי 'ר איבה םת ונבר םשב וז תרוסמ
,יכדרמ ר"ב הירמש ונבר תעפשהב ותעיבק התשענש וא ,תירצונה ותביבסמ ןודינב םת ונבר
תכל קיחרמו אוה גירח םת ונבר לש וקספ ,ךכ םאו ךכ םא ,השעמל .הז ןיד קספ ותיא דחיבש
.הכלהה ימכח לצא ץמוא אל הז קספ םישונה תבוטל ותייטנב

יוגמ העובש לבקל רתומ
,ם"בשרה ,ויחא לש שרופמ קספל דוגינב .יוג םע קסע ול שיש ידוהיל םת ונבר ןתנ בושח רתיה
ןתינ רתיהה .הרז הדובעב העובשב רבודמש יפ לע ףא יוגמ העובש לבקל רתומש ,םת ונבר קספ
ותשיגב ץוענ רתיהל ףסונ קומינ .רתומו "םדימ ליצמ"כ אוהש תרהצומה תוינידמה ךמס לע
רזע תירקחמה תורפסב ןודינש רתיהה .םתעובש לאו ותביבסבש םירצונה לא םת ונבר לש
.םירכנ ידימ המודכו תובוח תובגל חילצהל םיידוהי םיקסע ישנאל

שודיח .תבש תוכלה ןיינעב וקספמ םג הלוע רחסמה יכרוצל םת ונבר לש הגילפמה ותכרעה
יפ לע ,לארשי תוליהקב תבשה לע הבושח העפשה עיפשה תבש יניד םוחתב םת ונבר לש ינורקע
רבדל" איה הגלפהה םא אלא ,תבש ינפל םימי השולשמ תוחפ הניפסב גילפהל רוסא דומלתה
ןידכ הרוחס ונייהד ."הווצמ רבד בושח הרוחס"ש ,וימדוקל דוגינב ,שדיח םת ונבר ."הווצמ
.תבש ינפל םימי השולש ךות רחסמ יכרוצל גילפהל ןכ םא רתומו ,הוצמ

תלוביקה רתיה
קפסהה יפל םלתשמ הרכשש הכאלמ) תלוביקה רתיה תא םיביחרמה ילודגמ היה םת ונבר
השעמל הכלה ןודינ רבדה .ידוהי ידי לע תבשב םג ירכנ תקסעהב רבודמשכ ,(תוסיראה תמגודכ
לארשיל רתומש" קספ םת ונבר .הב וקסע םידוהי ףאש הכאלמ ,תועבטמ תעיבטל עגונב
הכלה הרוהו תושעל ריתה ןכו יחרט והדידבד ,תבשב וקלח ועיבטיש ם"וכע ריכשהל םיעיבטמ
:ץכ 'י ךכ לע בתכ רבכו ."השעמל

וז הארוהו ,תלוביקב ותכאלמ תא השעי ם"וכעהש הנווכה ,םירבדה רשקהב ראובמכ"
,הדש אקווד ואלו ,תלוביק יגוס לכש ,רבסש ,ת"ר לש ותטישמ תונקסמה תחא איה
."תלבוקמה תרוסמה ןמ אוה הטוס הז וקספב יכ ,עדי ת"ר .תבשב םירתומ

תבשב יוג םע תופתוש
המ .תדחוימ הרוצב םת ונבר ידיב הרתפנ תבש ינידל הרושקה ירחסמ טביה תלעב תפסונ היעב
- ובוח תרומת ויצח תא הבג ידוהי השונ רשא ,(םיחוור תרטמל הייפאמ ןיעמ) רונת לש יניד
ריכשהל ידוהיה לוכי םאה ?תבשב םג וב שמתשמה ,יוג לש ותולעבב ראשנ רחאה ויצח וליאו
ךא ,הדשב רבודמשכ ןכ תושעל רתומ ,דומלתב קספנש המ יפ לע ?תבשב יוגל רונתב וקלח תא
רונת ןידש ,םינואגה וקספ רבכ ?ץחרמכ וא הדש ןידכ רונת ןיד םאה .ץחרמ תיבב רבודמשכ אל
.םיחוור םשל רונתה תלעפהמ תונהיל ,ותיצחמ לש וילעב אוהש ידוהיל רוסאו ,ץחרמ ןידכ
ןמ תונהיל השונה ידוהיה לכויש ךרד אוצמל עגי םרב ,םינואגה תעדל םת ונבר הטנ םנמא
.תויקסעה ויתויוכז תא שממל השונה לכויש ,התואנ ךרד אצמו םת ונבר שקיב הזב םג .סכנה
דחוימבו ,דעומה לוחל ךיישה רוסיאב רבודמשכ לקהש אלפ ןיא ,תבש יניינעב לקה םאו
- םת ונבר לש ונמזב תפרצ ידוהי לש רתויב הבושחה הסנרפב ךורכ ןודינה אשונה היהשכ
לע ידומלתה רוסיאה תורמל דעומה לוחב תיבירב תוולהל ריתה אוה .תיבירב האוולה
,םצמוצמ שוריפ "איטמקרפ" חנומה תא שריפ אוה .דעומה לוחב "אוהש לכ איטמקרפ"
.תיבירב האוולהב קוסיעה תא ריתהו

 

םויס .ה
םת ונבר תרותב טרופמ ןויע רחאל םלוא ,ונתחנהב ךמות הארנש המ תא קר איבהל וניסינ אל
וא הז ןיינעל םירע ונייה אלש ןכתייש ,רורב .ונתסיפתל םידגנתמה םירבד ונאצמ אלש טעמכ
וב היהי אלש המדנ ,הזכ הכלה קספ אצמיי םא ףא ,םרב ;ונילעהש המל דוגינב קספנ ובש רחא
תשיג יכ ררבתמ ונאבהש הקיספה ןמ .הכלה יקספ תורשע לע ססובמה ,ונניינב תא רותסל ידכ
ייח חותיפ תא דדועל האבה ,הקיספ :איה תיעמשמ-דח רחסמהו הלכלכה ייחל םת ונבר
םצמצל האבה הקיספ תמועל תישפוח תורחת ביחרהל םיאבה תונורתפ ףידעהלו רחסמה
האמה לש הלכלכה ייחב הפי תובלתשמ ולא תומגמ ,ונירבד תחיתפב ונעבצהש יפכ .םתוא
וז תויתמגמל עדומ םת ונבר היה המכ דע .ללכב הפוריאבו ,טרפב תפרצב הרשע-םיתשה
תוחכוה ונל ןיא םא ףא .םלועל הילע בישהל לכונ אלש ןכתייש ,הלאש וז ותקיספב
השיגל םיכסנ םא ףאו ,ותקיספ תא המ תדימב ובציע םיילכלכ םילוקישש ,תויעמשמ-דח
םייתכלה םילוקיש לע טרפב םת ונבר תקיספבו ללכב הכלהה ימכח תקיספב שגדה תא המשה
.ינשרד רמוא ןיינעה ,המינפ הכלהה תרגסמ ךותמ םיעבונה ,םיינויע

ךכ לכ םינוש םיניינעב םייוצמה םת ונבר יקספ תא הנממ ונילדש ,תנווגמהו הבחרה תשקה
לכ ןיא הרואכלש ,ונאבהש םיאשונה לכ תא דחאמה טוחה .ונתנקסמל תפסונ היאר יהירה
.םירע רחסמ ייח לש חותיפו דודיעל תקהבומה המגמה וז - םהיניב רשק