?יפוא וא הטיש ,הימרי 'ר לש ויתוישוק

גרבליז .מ

הכשת ,ונ יניס

:רמאמה ןכות
םכח לש תיטפשמ הטיש
הלוכ הטישה תא לטבמ תחא הילוח לוטיב - הדיחא הטישב
םימכחה תוטיש תא רוקחל :המישמה
?יפוא וא הטיש - הימרי 'ר לש ויתוישוק
הנשה שאר תכסמב
ב ,זט ,הטוס תכסמב
ארתב אבבב
א ,גכ ,הדינ
יפוא םגו הטיש


חוכיו ירחא רתתסמ המ .שרדמה תיבמ אצוה ךכ לעו ,תולאש רפסמ לאש הימרי 'ר :תיצמת
?ויתולאש יפוא המ ?הז

הימרי 'ר :חתפמ תולימ

התואל ,רומאהו רמואה ןיבש ,ימינפה ,יומסה סחייה לע רובידה תא דחייל ינוצר הז ירמאמב
.ותריצי ינפ לע עבוט ,תעדמ אלשו הנווכב אלש ,רצויהש ,תינייפוא ,תישיא אקנפשוג

םכח לש תיטפשמ הטיש
תוכלהבש ,תיטננימודה ,תיזכרמה הדוקנה ירחא ושפיחו ונימכח ורת דומלתה ימיב רבכ
ותוא וא אנת ותוא לש התרבחל תחא הכלה ןיב ועבקש רשקב יוטיב ול אצמ רבדה .םימכח
שיר אדזאו ;הימעטל ןנחוי יבר אדזאו ;הימעטל יסוי 'רו הימעטל ע"ר אדזאו :ןוגכ ,ארומא
וז תובורק תוכלהב אקוד ואלו ;הימעטל לאומש אדזאו ;הימעטל בר אדזאו ;הימעטל שיקל
יגולואידיאה סיסבה תא אוצמלו חורטל שיש ,וזמ וז תוקוחר תוכלהב וליפא אלא ,וזל
.ןהיתשל ףתושמה

םע רכומ אוה הער ןיעב רכומ לש הכלהה תא ס"שה רשקמ םש ,א ,הס ,ארתב אבב ,לשמל
;תונולח אלו תומלוס אלו ךרד אל הז לע הז םהל ןיא וקלחש ןיחאה לש הכלהה

תולעב לש ינוממ ןיד דחא גג תרוק תחת דומלתה איבמ הב ,אעיצמ אבבב הנורחאה איגוסה וא
וא ,"ורקיע רתב ופונ ידש ןנירמא" לש תפתושמ הסימירפ דוסי לע ,הלרע לש ירוסיא ןיד םע
."ורקיע רתב ופונ ידש ןנירמא אל"

לש ןחבש" תא אתיירבה לעב הנומ הבש ,א ,זס ןיטיג ,העודיה אתיירבה :ןורחא - ןורחאו
הקיטסירטקרכ אלא ,תומייוסמ תולעמ ןויצ קר אל אוה הז םיחבש-יונימו ;"םימכח
,םהלש דומילה תוטישמ תקסומה הקיטסירטקרכ - ,םיאנתה ילודג לש הקד תיגולוכיספ
:תרוקיב לש תינימשבש תינימש םג הליכמו

'ר ;ןיזוגא לש לג - ןופרט 'ר ;הצרישכל םכח - הדוהי 'ר ;רפוסו םכח - ריאמ יבר"
תפוק - ירונ ןב ןנחוי 'ר ;(סולב :וא) םולב רצוא - אביקע 'ר ;תנזוימ תונח - לאעמשי
;יקנו בק - בקעי ןב רזעילא 'ר תנשמ ;םימשב לש הפוק - הירזע ןב רזעלא 'ר ;םילכורה
,י"בשר אוה ש"ר םתס יכ ;יאחוי רב ןועמש 'רל הנווכה) ןועמש 'ר ;ומע וקומינ יסוי 'ר
איצומש המו ,אעמיק חכשמ אנת .אעמיק איצומו הברה ןחוט - (א ,בק ב"ב ם"בשר 'יע
."ןיבוס אלא איצומ וניא

- הצרישכל םכח הדוהי יבר :ותצקמ תא טטצאו .םש י"שר שוריפל ןנובתהל יוארה ןמ
שרפמ" - םיזוגא לש לג ןופרט יבר ."םכח היה ,וירבדב בשייתמו ןותמ תויהל הצור היהשכ"
וז לע וז תולפונו תוצבקנ ןהו ןהמ תחא לטונ םדא םיזוגא לש לג המ :(חי קרפ) ןתנ 'רד תובאב
הכלה ,הנשמ ,שרדמ ,ארקמ היאר ול איבמ היה ,רבד ולאושו דימלת אב ןופרט 'ר ךכ ,ןלוכ
."דחי לכה - הדגאו

הלוכ הטישה תא לטבמ תחא הילוח לוטיב - הדיחא הטישב
לש ותנשמ :אוהו ,תצקמב הנוש שוריפ ןתנ 'רד תובא ירבדל סחיימ יתייה אניפתסימד אלוליא
ךכ לכ קוידב הזב הז םיבולש םילכ לש הבכרמ השעמ אלא ,תחא השקמ התיה אל ןופרט 'ר
.ולוכ הנבמה לש היצניריהקה תסרהנ םהמ דחא םגפיהבש דע ,ןווכמ כ"כ םואיתו ללכושמ
םאש דע ,יליבאל כ"כ השענ - ויביכרמ יוביר ללגב - ובש לקשמה יווישש ,םיזוגא לש לג ותואכ
.םש נ"רדאב אטבתמש יפכ ,"הז לע הז ןיאבו ןישקשקתמ ןלוכ" ,ןהמ דחא לטונ םדא

לש דחא ד"ספ לע ןוילעה טפשמה תיב י"ע םעפ החתמנ ,שממ וזכ השעמל ,וז ןיעמ תרוקיב
:םש רמאנ .םילשורי ,יזוחמה מ"היב אישנ

ןמ דכולמו דיחא ,דחא ינוטקטיכרא הנבמ ולוכ אוה דמולמה אישנה לש וניד קספ"
,רומג םאתהב וז ךותל וז תובלתשמה תוילוח לש הפוצר תרשרש - ,תוחפטה דע דסמה
הזבו ,הז ילאטנמונומ ןיד קספ לש ברה וחוכ הזב .םהיניב קספה לכ אללו חוויר לכ אלל
םג ןתוא השע אוה ,וזב וז תוילוחה תא ךכ ובלשב יכ .ובש תירקיעה השלוחה םג הנומט
ב"ל ,232/55 פ"ע) ."ולוכ ןינבה טטומתהל לולע ןהמ תחא טמשיהבש ךכ ,וזב וז תויולת
.(205 ע"פ

ומדוקב ומכ - ןאכ ונינפל ירה "םיזוגא לש לג" רובידה לש ןוכנה ושוריפ אוה הז םנמא םאו
.יאנג ותפילק ,חבש וכות :בכרומ יוניכ - "הצרישכל םכח"

אל ,ודומלתמ חכשש המ" - ןיבוס אלא איצומ וניא איצומש המו ,אעמיק חכשמ ...ןועמש יבר
תרות יפ לע תינרדומבש תינרדומ תולכתסה ."ןתומכ הכלהש וארנ אלש םירבד אלא חכש
...תודגנתהו העיקנ לש יתרכה-תת אצוי-לעופ ,םימעפל ,איה החכישה יכ ,תסרוגה ,דיורפ

םימכחה תוטיש תא רוקחל :המישמה
התעדש ,תינרדומה הפוקתב אקודו ,תינרדומה הפוקתב םג יכ ,תופצל היה ןתינ הלא לכ חכונ
לש "ותטישל"ה תא רוקחל המישמה תא םמצע לע םימכח ולטי ,יתטיש רקחמ לכ לצא הבורק
י"ע ועבטוהש ,םינושה םיילאודיווידניאה תומתוחה לש םביט תא קודבלו ,דומלתה ימכח
.תונושה תוכלהה לע םינושה םימכחה

םצע לש ישיא-לעו ישיא-לאה ,ןוילעה הרוקממ והשמב ףא תערוג וז תישיא אקנפשוג ןיאו
ןונגסב םיאבנתמ םיאיבנ ינש ןיא" ןכ יפ לע ףאו ,םיהלאה רבד תא ורסמ םיאיבנה םג .הכלהה
לש ונונגסל איבנה היעשי לש ונונגס ןיב ריכהל עדוי ך"נתה לצא בורקש ימ לכש םשכו ."דחא
לש אישוק ןיב ןיחבהל עדוי תידומלתה אירטו אלקשה לצא בורקש ימ לכ ךכ ,איבנה לאקזחי
.דחא רודב ויח - לאקזחיו היעשיל דוגינב - םהינשש יפ לע ףא ,ייבא לש אישוק ןיבל אבר

,םיישיאה םינממסה םה המ ,ונל דגיו םכח ימ ?רידגהל - לבא !עגר-ןבו ,רתא לע - !ןכ ?ןיחבהל
ילעב" ,דימת טעמכ וא ,דימת ויהי 'בו 'א םיארומא גוז יכ ךכל ומרגש ,םייתנוכתה ,םיישפנה
,רטופ הז רשא תא בייחמ :ריתמ הז רשא תא רסואו ,רסוא הז רשא תא ריתמ הז :"אבבד
?בייחמ הז רשא תא רטופו

ריזחמ קר אלא ,רקיע לכ היעבה תא הזב רתופ ךניא - תאז תא ודמל םהיתוברמ ,רמאת םאו
.םדוקה רודה לא תינרוחא תחא אגרדב התוא

,הרותה לש םינפה םיעבשל רבעמ לא ,אנידד אקמועל הדירי :אוה - !ונניאו - ונל שורדש המ
תוכלהה לכ לע ןאכל וא ןאכל תלצואה תירטמואיגה הדוקנה תא םש אוצמלו שפחל ידכ
.םהה ןיסירתה ילעב ןיב תקולחמב תויונשה

תבשו הבוש תבשב ,םינש שולש ךשמב "ןויצל שרוד"ה לעב השעש יפכ ,לופלפה ךרד לע אל
(יתכלהה וא) יטפשמה ןויגהה ךרד לע אלא ,ם"גק ל"עיב אברו ייבא לש תקולחמה יבגל ,לודגה
.אירבה

ארבתסמ אכפיא לש הייטנ ךותמ קר יכ ןכתי אל ירהש .רבדב ןויגה שי ןכא יכ ,קפס ןיא יכ
אתגולפ-רבה תא ןיבהל היה רשפא ,רבדה היה ךכ וליא .וריבח לע דחא וללה תוגוזה ןיקלוח
...ןושארה אתגולפ-רבה תא םג ןיבהל היה רשפא יא ךא ,ינשה

 

?יפוא וא הטיש - הימרי 'ר לש ויתוישוק
."?יפוא וא הטיש - ,הימרי 'ר לש ויתוישוק" :אוהו ,ונרמאמ אשונ לא הנפנ הנה וישכעו

חתפא .הימרי 'ר לש תואלפומה ויתוישוק תועיפומ םהב ,םינוש תורוקמ העברא איבהל ינוצרב
.הנשה שאר תכסמב תאבומה הימרי 'ר תיישוקב

הנשה שאר תכסמב
תנוע תא הנשמה תעבוק הז קרפב .תורשעמ תכסמ לש ןושארה קרפב םצעב ליחתמ ןיינעה
,ולכאל רוסא ךליאו ונממ רשא ,ירפה לש ולושיב רועיש לש םומינימה תא :ונייה ,תורשעמה
.רשעמ ונממ ושירפה ןכ םא אלא ,עבק תליכא תוחפל

הזב קר אוה ישוקה ,םייעמשמ-דח ,םירורב םינמיס הנשמה תנתונ ,תוריפה בור יבגל הנהו
םיבייח) םינאת ,לשמל .הבש םיאלפנה םיירבעה םיחנומה תא םכרצ לכ םיניבמ ונא ןיאש
;וסמישמ - םינומיר ;ומידאישמ - םיתותו גוא ;ושיאבהשמ - םיבנע ;וליחבישמ (תורשעמב
- םיבורח ;הרוגמ ושעישמ - םיזוגא ;םידיג וליטישמ - םיקסרפא ;רואש וליטישמ - םירמת
.'וכו 'וכו ,וחרקישמ - םיסגא ;ודקנישמ

;חמצתשמ - ןתלתה" :םיטשפומ םינמיס ,הרירב תילדב ,הנשמה תנתונ לובי יגוס השולשב קר
,רמולכ .םיערזל חמצתשמ :ושוריפ "חמצתשמ" .(םש) "שילש וסינכישמ - םיתזהו האובתה
וניאש רבד יכ ,ךה ונייה םה וללה םינמיסה ינש השעמל .חימצי - ןתוא וערזיו ושלתיי םאש
.(ב"ה ,א"פ םש ימלשורי) ולושיב שילשל עיגה אלש עודיב ,חימצמו ערזנ

,אלש 'יס העד הרוי) ע"ושב ?אל וא שילש ואיבה םא ,םיתיזהו האובתה תא קדוב אוה דציכו
."שילש האיבהש עודיב - תחמצמו הערוזש לכ ?עדוי ןינמו" :תוטשפב רמאנ (וט 'יעס
וצמוק אלמ לטונ" :ךבוסמ תוחפו לוז רתוי יוסינ ןתלתל עגונב עיצמ ,הז תמועל ,ימלשוריה
"הרוטפ - ואל םאו ,(רשעמב) תבייח - הבור עקש םא :םימ לש לפסה ךותל ןתונו (ןתלת לש)
.(םש)

דע םיתיזה תליכאמ רזניי אוה רתויה לכל .ךכ לכ "ארונ" רבדה ןיא רשעמ בויח יבגל ,הנהו
הברה .ירפה תא לכאיו רשעמ שירפי אוה זאו ,שילש ואיבהש קפס לכמ הלעמל ול ררבתי רשא
,בי הנשה שאר) ודמלש יפכ ,אוה ןידה .תיעיבש לש טנמלא וב ברעתמ רשאכ השענ יניצר רתוי
גהונ התא ,הנשה שאר ינפל תיעיבשב שילש האיבהש האובת לכ" :יכ ,י ,אל םירבדב קוספמ (ב
עגונב אוה קפסה ירהש ,הנתמה לכ ליעות אל ןאכ ."תינימשב תיעיבש גהנמ (וז האובתב) הב
.תפלוחה הנשה לש ןורחאה םויב האובתה לש הלושיב רועיש היה המ רבעל

לגוסמה ןמיס שי - ןאכ וננינעמ הניאש תמייוסמ אירטו אלקש רחאל - ארמגה תרמוא ךכ לע
איה םא :אוה ןמיסה .אל וא הנשה שאר ברעב שילש דע הלשבתה האובתה םא ,ערפמל ררבל
םיקו" :היואר הניא וא ,תוכוסה גחב רצקיהל הייואר איה םא ,רמולכ .אל וא "גחב תרצקנ"
'יעו ,א ,גי םש) "הנשה שאר ינפל שילש האיבהש עודיב ,גחב תרצקנש האובת לכד ןנברל והל
.(והל םיקו ה"ד ,םש י"שר

הל תובושתהו הימרי 'ר תיישוק
- !?שילשמ תוחפל שילש ןיב ןנברל והל םיקו" :הימרי 'ר לש ותיישוק הנושארל העיפומ ןאכו
האיבה כ"א אלא גחב רוצקל היואר האובתה ןיאש תעדל האובתה לודיג ביטב ןה ןיאיקב יכו"
.(י"שר) "?הרבעש הנשב שילש

:אוה ןכ םימכח תודמ לכ ?אתכלהמ רבל ךשפנ קיפת אל ,ךל אנימא ואל" :אריז יבר ול הנוע
אמטמ הציבכ ;ןהב לובטל לוכי וניא - בוטרוק רסח האס םיעבראב ,לבוט אוה האס םיעבראב
אמטמ השלש לע השלש ;ןילכוא תאמוט אמטמ וניא - םושמוש רסח הציבכ ,ןילכוא תאמוט
."סרדמ אמטמ וניא - תחא אמינ רסח השלש לע השלש ,סרדמ

תודימה לכ יכ - אריז 'רו הימרי 'ר ןיב תקולחמה תנבהל דאמ בושח רבדהו - ןאכ ןייוצי
תואיצמה תא םלוה הז רועיש ןכא יכ םימכח תעיבקב ןדוסי ,אריז 'ר לש ותבושתב ואבוהש
:תיסיפה
ופוג לכ תוסכל תלגוסמ תאזכ תומכ קרש ינפמ ,הוקמה לש התורשכל םיצוחנ האס םיעברא
ינפמ ,ןילכוא תאמוטב רחא לכוא אמטמה לכוא רועיש אוה הציבכ .(ב ,ד ןיבוריע) לבוטה לש
ורעישו ,תחא תבב ולכוא התאש לכוא ,לכאי רשא לכואה לכמ' :(דל ,אי ארקיו) הרותב רמאנש
יפל ,א ,פ אמוי) "תלוגנרת תציבמ רתוי אלו תוחפ אל קיזחמ העילבה תיב ןיאש" םימכח
.(הציבכ ה"ד ,םש הנשה שאר י"שרב אבומה חסונה

'ג אוה םיתשפו רמצ ידגבב הרועישש - בזה סרדממ האבה האמוטה - סרדמ תאמוטל רשאו
ודוסי הז רועיש ירה (א"ה ,ב"כפ םילכ 'לה ם"במר םג האר ;ב"מ ,ז"כפ ,םילכ) םיחפט 'ג לע
שוריפ םג ןכ ;םש הנשה שאר י"שר) "הבישיל יואר הזה רועישכש םימכח ורעיש"ש ,ךכב
.("בשומל יואר וניא הזמ היהיש המ יפל" :םש םילכ 'סמ לע ם"במרה

:ותועטב הדוהו ענכנ אוה ?אריז 'ר לש החכותה-הבושתה לע הימרי 'ר לש ותבוגת התיה המו
ותהימת לע דוע דמוע וניאש דבלב וז אלו ."ירמאד איה אתלימ ואל :הימרי 'ר רמא רדה"
עובקל ןתינ םנמא יכ ,םיתפומבו תותואב חיכוהל למעו עגיו חרוט - אברדא - אלא ,תירוקמה
םאש ,רבעב המוקמש תמייוסמ-ןמז תדוקנב האובתה לש הלודיג תדימ תא ערפמל תואדווב
םתסינכ רחאל דימ רמועה תא בירקהל תיקוח תורשפא לכ לארשי ינבל התיה אל - ןכ אל
רמועה תא ובירקה ןכא יכ ,דחא קויד יפ לע ,אצוי ,אי ,ה עשוהיב רשא קוספה ןמו ,הצרא
תואיצמה-ייחב ל"זח-תוננובתהב שילשמ תוחפל שילש ןיב "והל םיק"ה יכ ןאכמ .איהה הנשב
םירועיש םיקידצמה עבט-ייוליגל עגונה עדיב םג ,"יארשא" םהל תתל רשפא אליממו ,ודוסי
.סרדמ תמאוט לש 'ג לע 'גו ,ןילכוא תאמוט לש "הציבכ" ,הוקמד האס 'מ ומכ ,םירחא

לכ התיה אל ןאכ יכ הארנ ,וז איגוסב אריז 'רו הימרי 'ר ןיבש חוכיוה תא ,אופיא ונרקסב
רקיב אל םג הז םעטמ .הימרי 'ר דצמ רוטנק-לש-ןוצר םושו םיינשה ןיב תינורקע תקולחמ
ונדמלי" לש המת הלאש ,טושפ תאז התיה .שרדמה תיבמ ותוא ואיצוה אלו ,ס"שה ותוא
וא ךופהה-לא-רשיה-ןמ "םוטנמוגרא" לכ אללו אכריפ לכ אלל ,ץקוע לכ אלל ,"וניבר
.רשיה-לא-ךופהה-ןמ

ב ,זט ,הטוס תכסמב
'ר לש ותלאש םג תכייתשמ ,תויזויצנדנט אלו תויזויצנטרפ אל ,תומימת תולאש לש הז גוסל
.אפרנש ערוצמה לש ותרהט םויב תטחשנה רופצה םדב םש רבודמה .ב ,זט ,הטוסב הימרי
.םייח םימ לע שרח ילכ לא תחאה רופצה תא טחשו ןהכה הוצו' :(ו-ה ,די ארקיו) הרותב בותכ
תלאוש .'םייחה םימה לע הטוחשה רופצה םדב ...םתוא לבטו ...התוא חקי היחה רופצה תא
."(גולה תיעיבר) תיעיבר ?המכו ,ןהב רכינ רופצ םדש םימ איבמ ?דציכ אה" :ארמגה

השיגרמ אהת ןיעהש ךירצ ,רמולכ .תואריהל םיכירצה םירבדה תעבראמ דחא אוה רופצ םד
רפא ,הטוס רפע :םה םירחאה םירבדה תשולש .הכלה הקספנ ךכו ,לאעמשי 'ר רמוא ךכ .םהב
רופצה תא ןהכה טחוש םכותל רשא סרחה ילכב םימה תומכש ,אופיא ךירצ .המבי קורו ,הרפ
ידמ הבורמ אל היהת אל (א"ה א"יפ תערצ תאמוט 'לה ם"במר 'יע) המד תא הצממו תחאה
אל - ידמ תטעומ היהת םאו ,הב רכינ םדה אהי אל - ידמ הבורמ היהת םאש .ידמ תטעומ אלו
תא תקפסמה םימה תומכ יכ םימכח ועבק .'םייח םימ לע' הליבטו יוצימו הטיחש תאז אהת
יצח אוה גולה .(ג"מ ,ט"פ תוחנמ האר) גולה תיעיבר ונייה ,תיעיבר איה .הרותה תושירדה יתש
ןהכה ךירצ ,םימ לש הלא םרג 125 ךותלו ;םרג 125 -כ אופא אוה גולה תיעיבר ;ךרעב רטיל
םימב םגו ךפשנש םדב םג הניחבמ ןיעה אהת זאו ,תחאה רופצה םד תא תוצמלו טוחשל
.הרותב תורומאה תשירדה יתש תומייקתמ אצמנו ,ךפשנ םכותלש

."?והמ - םימה ינפמ תיחדנו הנטק ,םימה תא תחדמו הלודג" :לאושו הימרי 'ר אב

ליבשב - רתוי אלו תוחפ אל ,גולה תיעיבר - םייוסמ רועיש עובקל םימכח ולכי דציכ :רומאל
אהי המדו ליגרה ןמ הלודג היהת רופצה יכ רבדה ןכתי ןה ?סרחה ילכב רשא םימה תומכ
,דחי ןהיתש ,ומייקתי אל זאו ,םימה ינפמ החדנ המדו ליגרה ןמ הנטק וא ,םימה תא החדמ
!?ל"נה קוחה תושירד

ןיא ;ןנבר ורעיש רורד רופצב ;אתכלהמ רבל ךשפנ קיפת אל ךל אנימא ואל" :אריז 'ר ול הנוע
."םימה ינפמ תיחדנש הנטק ךל ןיאו ,םימה תא תחדמש הלודג ךל

:איה ךכ אריז 'ר תבושת לש הכוליה ךרד
:(א"מ ,ד"יפ) םיעגנב ונינש ןכו ;רורד רופצ איה ,ערוצמ תשרפב הרותב הרומאה רופצה
שרח ילכ לע ןהמ תחא תא טחש ,רורד םירופצ יתש ...איבמ היה ?ערוצמה תא ןירהטמ דציכ"
."םייח םימ לעו
טרסמה ףוע ,הדוהי בר רמא" :(א ,בס) ןילוח תכסמב רמאנ ןכו ;תינונס איה "רורד רופצ"
"הרותב רומאה רופצ אוהש ,ערוצמ תרהטל" - "הנבל תינונס איה וזו ,ערוצמ תרהטל רשכ
.(םש י"שר)
השק ללכ היה אל ירה ,תופועה תחפשמבש םירטוזה ןמ איהש ,רבדמ בותכה תינונסב םאו
."םימה ינפמ תיחדנש הנטק ךל ןיאו ,םימה תא תחדמש הלודג ךל ןיא"ש רעשל
תא לביקש ךרדכ ,התונוכנב ענכתשהו הבושתה תא לביק הימרי 'רש ,חינהל אופיא ונל רתומ
.הלעמל ונאבהש ,הנשה שאר תכסמב "שילשה תאבה" ןיינעב ול הנתינש הבושתה

 

הדינבו ארתב אבבב תויגוסה
אבבב תחאה :תורחא תויגוס יתשב הימרי 'ר לש ויתוישוק-ויתולאש ןה ירמגל רחא גוסמ
תוינרטנק :ס"שה תעדלו ,תוינפקות רתוי הברה ןה םש .א ,גכ הדינב הינשהו ,ב ,גכ ארתב
הסומכ תרוקיבב םג ןיחבהל רשפא ,ןלהל הארנש יפכ ,ןהבש הנושארב יכ םא ,תוינגלגלו
םימכח ועבקש םיקייודמה ןירועישב יוטיב הל האצמש תיטפשמה הקיטסילמרופה לע תיניינע
.תונוממ ינידמ המכו המכ יבגל

ארתב אבבב
אוה ירה ,המא םישמח ךותב אצמנה (ךר לזוג) לופינ" :תרמוא (ו"מ ,ב"פ) ארתב אבבב הנשמה
."ואצומ לש אוה ירה ,המא םישמחמ ץוח ;ךבושה לעב לש

ןיא ,הדדמה לכ" :אוה םעטהו ,ףועל לוכי וניאש ,הדדמ לזוגב רבודמה (ב ,גכ םש) ארמגה יפל
."םישמחמ רתוי הדדמ

- המא םישמחמ ץוח תחא ולגרו ,המא םישמח ךותב תחא ולגר" :הימרי 'ר לאוש הז לעו
"םהילע חירטמ היהש" - "אשרדמ יבמ הימרי 'רל הוקפא אד לעו" :הפיסומ ארמגהו "?והמ
.(םש ,י"שר)

,שרדמה תיבל בוש ותוא וסינכה רבד לש ופוסב יכ ,ףיסוהל יוארה ןמ הנומתה תמלשה םשל
היל וחלש"ו (תודע ינידב) תמייוסמ תיכלה הלאשב וקפתסנ םימכח :היה ךכ היהש השעמו
הנע אוהו .רבדב טילחי אוהש ידכ הימרי 'רל הלאשה תא וחלש ,רמולכ ."הימרי 'רל איירבח
- אד לעו ...הטונ םכדימלת תעד ךכ אלא ,יל םתחלש םתאש יידכ יניא ינא" :הבר תונתוונעב
.(ב ,הסק ,םש) "אשרדמ יבב הימרי 'רל והולייע - הלא דובכ ישגר תעבה לשב ונייה
לשב םימכח דובכב העגפ הנושארה ותלאש יכ ,ןיפיקעב החיכומ וז "היצטיליבאהיר" םג
.הבש תינגלגלה המינה

תא יתבחרה רבכו ,וגב והשמ דוע היה איהה "המינ"ה ןמ ץוח יכ ,ינא רובס ןכ יפ לע ףאו
:ובש םיעטק המכ קר טטצא ,רומאה לכ תא איבא אל ;"דומלת לש וכרד ךכ" ,ירפסב רובידה

הפירח ,חצמ תפקתה אלא ,אדירג הדרטהו החרט לש ןינע ןאכ היה אל יכ ,הארנ יל"
הימרי 'ר ..."םודרוסבא דא" התאבה י"ע ,תיטפשמה הקיטסילאמרופה לכ לע ,דאמ
,המא 50 -מ רתויו המא 50 ןיב ,תילמרופה ,תינוציחה הנחבאה תא לטבל הצר
וא ,"קוחר" - "בורק" ומכ ,שימג רתוי ,יטקארטסבא רתוי הדימ-הנקב הפילחהלו
ותחקל אלו ,לופינה תא ריזחהל בייח אצומה :ימתס רתוי דועו יללכ רתוי דוע ןפואב
ךבושה לעב לש (לופינה) אוה יכ חינהל שי ,ןינעה תוביסמ לכ םע בשחתהב ,םא ,ומצעל
תושימג וא תוריהבו קויד - ,ףידע והינימ יה ,אופיא ,איה הלאשה ...רקפה לש אלו
לאידיאה םא ,קקוחמה יניעל תפחרמה הרטמה םאו ?תואיצמה ירקמל רתי תמאתהו
אלא ,וריבחל םדא ןיב םוטקאפ טסופ םיכוסכס בושיי אל אוה וילא ףאוש אוהש
קויד לש ,ןושארה לוקישה יזא ,םהמ דחא לכ לש תירסומה ותוגהנתהל שארמ תוארוה
'מע ,םש) ."תיטפשמ הקיטסילאמרופ איה תענמנ יתלבה האצותהו ,רבוג ,תוריהבו
.(94-92

:יתבתכ רחא םוקמבו

,םיירירווא ,םיטשפומ הדימ-ינק תעיבק ומצעל תושרהל לוכי ינוליחה טפשמה"
הפוקת" ,"הבורק הביס" ,"הריבס תוגהנתה" ,"הריבס תוריהז" ןוגכ - םילפרועמ
דירומ יטרקנוק ךוסכס לש הרקמב טפושהש - "תעדה לע לבקתמה ןמז" וא "תינויגה
ירבעה טפשמב אוה ןכ אל ...שממ לש "תועבטמ"ל םתוא וטרפו ,תואיצמה עקרקל
לש תומרונ אלא הקיספ לש תומרונ אל עבוק ,יתד טפשמ ועבטו וביטמ ותויהל ,רשא
וז תירוירפ-א העידילו ,גהנתהל וילע דציכ תעדל שארמ ,אופיא ,בייח חרזאה .תוגהנתה
.(56-55 'מע ,םש) "שרופמהו קייודמה רורבה קוחה יתלוז רחא רוקמ ןיא

היה רשפא יא ןאכ ;הנכותב תיניינעו התרוצב תינרטנק אופא התייה הימרי 'ר לש ותפקתה
הימרי 'רו ,תונוממ יניד היה ןודינה יכ ."!אוה ןכ םימכח תודימ לכ" :הבושתב ותוא רוטפל
תורטמ תא החורב תדגונ התויה לשב התחדנ איה .תרחא "תיכלה תוינידמ" תארקל רתח
.ירבעה טפשמה

 

א ,גכ ,הדינ
תלפמה" :(ב"מ ,ג"פ) םש ונינש .א ,גכ ,הדינב הימרי 'ר לש "תירגתא"ה ותלאש :ןורחא ןורחאו
.ריאמ 'ר ירבד ....הבקנל בשת - הבקנ םאו ,רכזל בשת - רכז םא ...ףועו היח המהב ןיב
לש הרהטו האמוטה ימיל איה הנווכה ."דלו וניא ,םדא תרוצמ וב ןיאש לכ :םירמוא םימכחו
.(ח-א ,בי) ארקיו רפסב םירומאה ,הבקנלו רכזל תדלויה

,הימרי 'ר אב ,תוהימתו תוישוק ,תויעב לש רורצ תררועמ - המצעל איהשכ רבכ - וז הכלה
אוה .רתויב ףירחו יטסאקרס ךפונ - ,ולשמ ךפונ ןהילע ףיסומו ,תויטנאקיפה תולאשה דיסח
היבא הב לבק ,אוה אילעמ דלו - השא יעמב המהב רמאד ריאמ ברל" :אריז 'ר ,ובר תא לאוש
ימי 80 וא 40 תבשוי ףועו היח ,המהבה ןימ תלפמה יכ רבוסה ריאמ יבר ."?והמ - ןישודיק
היבא םא ,אופיא ,ןידה המ ,אוה םדא - "המהב תרוצב םדא" םג יכ עמשמ ,הרהטו האמוט
תא שדקמהש ,רמולכ ."!התוחאב ירוסתיאל ?הנימ אקפנ יאמל" ....?ןישודיק הליבשב לביק
,איהה תלפמה לש תילאמרונ ,תרחא תב שדקל רוסא אהי ,איהה ,תיזואורטסנומה הבקנה
....ותשא תוחא םושמ

ןאכ דע :בקעי רב אחא בר רמא" :איה הז "יגולואיב" חוכיול דומלתה לש םיילושה-תרעהו
,ובר תא קיחצהל הימרי 'ר חרט ךכ ידכ דע ."!ךיחג אלו ,ךוחיג ידיל אריז 'רל הימרי 'ר ואיבה
.הלאכ תוינוהמת תולאשב הגושה ודימלת לע רעטצה יאדו אלא ,קחצ אל הלה ךא ;אריז 'ר

 

יפוא םגו הטיש
ירקוח ושעי בוט .יפוא םגו הטיש םג- ינא רובס ךכ - םילגתמ הימרי 'ר לש ויתוישוקב
לצא ,רוביחהו רבחמה ןיב ,אושנהו אשונה ןיב סחייה תא םהירקחמל אשונ ושעי םא ,דומלתה
.תידומלתה הכלהה תריקחל םסקו ןח ףיסוי הז .םיארומאהו םיאנתה ילודג

לעב לש וינפ תא הכלהב תולגל ולדתשיש ,"הכלהב םינפ יוליג" :ארוק יתייה הז גוסמ רקחמל
.הכלהה