הירגנוהב םידוהיה תודלותל
יכרותה ןוטלשה תפוקתב

גרובצק לאנתנ

ב"ישת 'אל יניס
תורעהה אלל ספדנ

:רמאמה ןכות
תיכרותה הירגנוהב םידוהיה :ןושאר קרפ
ןהכה םירפא 'ר
ורוד ימכחו םירפא 'ר
תיכרותה הירגנוהב תידוהיה הלכלכה
תיגרובסבאהה הירגנוהב םידוהיה :ינש קרפ
תיגרובסבאהה הירגנוהב תידוהיה הלכלכה
ירוביצה רדסהו ןוחטיבה בצמ

הירגנוה הקלחתה ,1686 - 1526 םינשב הירגנוה תא היכרות שוביכ תובקעב :תיצמת
לעב ידוהי בושי הווהתה ,חרזמבו זכרמב ,ינמותועה ןוטלשה תחתש זוחמב .תוזוחמ השולשל
טרפמו ,םיילכלכהו םיימינפה םייחה ,הז ידוהי בושי תודלות לע רפסמ רבחמה .ידרפס ןויבצ
ןוטלשה תחת רשא זוחמב םידוהיה בצמ ,תאז תמועל .וז הפוקתב רודה ימכחמ קלח
.תורזגו םישוריג :דואמ השק היה יגרובסבאה-ירטסואה

השמ יבר ;אנליוומ ןהכה םירפא יבר ;הירגנוהב לארשי תודלות ;הירגנוה :חתפמ תולימ
;תשנבנב השמ יבר ;(ת"וש) המלש בל ;יולה ןימינב ןב המלש יבר ;ביבח ןב השמ יבר ;יטנאלג
.ךרובמ םייח יבר ;יתבש םייח ר"ב השמ יבר ;ונינשומלא ףסוי יבר

חוכה ןיבו הניב תומחלמה ןמיסב הירגנוהב תודמוע ,הרשע-עבשהו הרשע-ששה תואמה
לע 1686 תנשב הדוב לש השוביכ דע 1526 תנשב 'ץהומב הערכהה תמחלממ .הלועה ינמותועה
תורצנה ןיב תולודגו תונטק תומחלמ לש הכורא תרשרש תכשמנ תירצונה היצילאוקה ידי
תויטילופה תויוחתפתההו תומצעמה ןיב תוקבאיהה .הירגנוה תכלממ תמדא לע םלסיאהו
.וז הפוקתב הירגנוהב םידוהיה תורוק לע םמתוח תא ועיבטה היתובקעב ואבש

תובקעבו ,המחלמב ברחנ תירישעה האמב דוע ותישאר רשא ,הירגנוהב קיתעה ידוהיה בושייה
ופוס םע .ידרפס ןווג לעב ידוהי בושיי החרזמבו הירגנוה זכרמב הווהתמ לחה יכרותה שוביכה
,ח"יה האמה תישארבו ז"יה האמה ףוסב ,וקוליס רחאלש םינשב דוחייבו יכרותה ןוטלשה לש
תודהיל הנקהש המ ,הירגנוה לא ברעמ ןופצמו ברעממ םידוהי לש הלודגה הריגהה הלחה
םינמיסה ןמ דחא היהש ,תינמרגה תוברתה גוח לא הקיזה תא ,ינמרגה ןוגה תא ץראה
,איה הירגנוהב יכרותה ןוטלשה תפוקת .ןורחאה רודה דע הירגנוה תודהי לש םיינייפואה
.וז ץראב םידוהיה תודלותב רבעמ תפוקת תוניחב המכמ ,אופא

 

תיכרותה הירגנוהב םידוהיה :ןושאר קרפ
תכלממ לש ילודג םיקלחב יכרותה ןוטלשה תישאר תא תנמסמ 'ץהומ די לע םירגנוהה תסובת
.הירגנוה

ןמ םיבר המעו ריעה ןמ הכלמה הטלמנ ,הלפמה לע תועומשה ,הריבה ריע ,הדובל ועיגהשכ
טלקמה .םיכרותה ינפמ שושחל המ היה אל םהל יכ ,וראשנ ריעב ובשיש םידוהיה .םיחרזאה
וחינה אל םידוהיה יפלכ יכרותה םעה הארהש תונלבוסה סחיו היכרותב דרפס ילוג ואצמש
.םדמעמ תא רערעל םילוכי םניא רטשמה יפוליח יכ םידוהיה לצא קפס

אלל הדוב הריבה ריע תא שבכו הנופצ ןמילוס ןטלושה םדקתה 'ץאהומב ונוחצנ רחאל
.וידיל ריעה תוחתפמ תא םידוהיה ורסמ ןמזה תונב תוקינורכ יפל .תודגנתה

תורסיקל חפסנ ,ןופצב הדוב דע ,הנידמה לש הזכרמ :םיקלח השולשל התע הקלחנ הירגנוה
לש הבורו (םויה לש הקאבולס) םיינופצה תוזוחמה ,הבונד רהנל ברעממש קלחה ;תינמותועה
גרובסבאה תיבל ןושארה דנאנידרפ ירטסואה רסיקה לש ונוטלש תחת ואב ,םורדב היטאורק
היופאז ןאהויב הרחב חרזמבש הינאווליסנארט .(1527 תנשב הירגנוה לע ומצע ךילמהש)
.ז"יהו ז"טה תואמה ךשמב ,תיכרות תונוביר תחת ,ותואמצע לע רמש הז זוחמו ,ךלמל

הנושה תוינידמה לגרל ןה ,הנוש היה תויושרה שולש לש ןנוטלש תחת םידוהיה לש םדמעמ
הנבמבו ינחורה בצמב ,ינידמה דמעמב םילדבהה לגרל ןהו םידוהיה יפלכ וב טקנ ןוטלש לכש
.ץראה יקלח תשולש ןיבש ילכלכה

היסאב תודירמ לשב .יערא שוביכ אלא ,העש יפל ,היה אל ןטלושה ידיב הדוב לש השוביכ
ילואו םידוהיה הדוב יבשותמ םיבר םג וכלה ומע .הדוצמה תא שוטנלו תגסל ןמילוס חרכוה
.ולוכ ידוהיה בושייה

םיירבע תורוקמ תעדל ,םנוצרל דוגינב םידוהיה תא םיכרותה וחקל םיירצונ תורוקמ יפל
םע וכלה םידוהיה יכ תמאל רתוי בורק .םנוצרמ םיכרותה םע םידוהיה וכלה םייכרותו
אוהש רחאמו ריעה ידוהיב ןטלושה עגפ אל ןמזה תונב תויודע יפל .םנוצרמ םיגוסנה םיכרותה
ןמ הז ןיא .ריעה תא וחקיו ובושישכל םירצונה לש הערה םתעיגפל םידוהיה וששח הדובמ גוסנ
םוקמ תא בוזעל ןוצרה תא םידוהיב הררוע יתפרצ קחצי 'ר לש העודיה ותרגיא םגש ענמנה
םידוהי קר אל .חוטב טלקמ אוצמל ולכי םהבש ,היתוזוחמלו היכרותל רגהלו תונערופה
.היכרותל זא ורגה ,דועו גרובנדואמ ,גרובשרפמ - הירגנוהב םירחא תומוקממ םג אלא הדובמ
:ינמותוע ןוטלש תחת ןלוכ זא ויהש ,ןאקלאבה תוצראבש תובושחה תוליהקב ובשייתה םה
תעדל .אטשוקל םג ועיגהש םהמ שי .יקינולאש ,הנוולפ ,ןידיוו ,הלווק ,לופונירדא ,היפוס
.תינמותועה תורסיקה תוצראל הירגנוה ידוהי בור זא ודדנ סינאזור

ויה םהיגיהנמש רחאמ ,תודחוימ תוליהקב םידוהיה ונגראתה םישדחה םהיתובשומ תומוקמב
"םיירגה להק" םשב הכלהה תורפסב תועודי ולא תוליהק .ידרפסה בורה לש הלאמ םינוש
.(דועו ,ם"דשרהמ לצא)

רושעב .םיעדוי ונא ןיא היכרות לש השוביכ יחטשבש םירחאה םידוהיה םיבושייל עריא המ
הירגנוה לש המורדב םימלש תוזוחמו םירפכו םירע וברחנ ז"טה האמה לש ישילשהו ינשה
ונידיל ועיגה אל ןכש ,םילודגה ןמ ויה אל יאדווש ,םידוהיה םיבושייה םג םהמיעו םלש ןברוח
.םהילע תועידי

ךשמהל היה דיתעש ,עבק לש שוביכ םעפה ,תינש הדוב תא ושבכו םיכרותה ורזח 1541 תנשב
.הנש 120 ךשמהל היה דיתעש תיזכרמה הירגנוה לש החופיס תא ןמסמ הז שוביכ .הנש 120
לא הדוב תישארה הדוצמהו הריבה ריעו תיזכרמה הירגנוה לש החופיס תא ןמסמ הז שוביכ
אוהו תילכלכו תינידמ הניחבמ תובושח תואצות ויה הז שוביכל .תינמותועה תורסיקה
.םידוהיה לש םבצמ תווהתה לע עיפשהש

םרז הנפ הליחת .היכרותו הירגנוה ןיב ןיסולכוא יפוליח ולח יכרותה שוביכה תובקעב
.היכרות לאו םינאקלאבה לא ,חרזמל ברעממ - סנואמ םידבעו םייובשו ןוצרמ - םירגהמה
לא ,םידוהי םכותבו םיבר םיכרות ואב הירגנוהב ביצי השענ יכרותה ןוטלשהשמ ןמזה ךשמב
,דרגלב :הדוב םע רשקב ודמעש תוליהקה ןתואמ ואב ,םידרפס ,הלא םידוהי .הירגנוה
.יקינולאש ,היפוס ,הנוולפ ,ובייאראס

לש תישפוחה תוחתפתהה לע דחא דצמ ולקה םיכרותה לש היצארטסינימדאהו ןוטלשה ירדס
.תילכלכה תוחתפתהה תא וליבגה ינש דצמ ךא ,םיימינפה םייחה

יפוא האשנ איה לכ םדוק .תודחוימ תונוכת יתש ויה תירגנוהה תיכרותה היצארטסינימדאל
חיטבהש אוה הז חוכו ברחה חוכב ושבכנ הפוריא זכרמבש תינמותועה תורסיקה תוצרא .יאבצ
ונכש םירצבמבו תוידימת תומחלמ ויה תולובגה ךותבו תולובגה לע .תורסיקה לא ןתוכייש תא
םייחה יניינעו הנושארבו שארב םייאבצה םיסרטניאל ותעד ןתנ ןוטלשה .םיעובק בצמ תוליח
.ינשה םוקמב קר ואב ללכב הלכלכהו רחסמה ,םייחרזאה

תושובכה תוצראה יבשות .ולש יתדה יפואה היה יכרותה ןוטלשה תא הנייצש היינשה הנוכתה
יפל אל וקלוח "םירפוכ"ה .םאלסיאה תד תא ולביק םא אלא םייכרות םיניתנ ושענ אל
תומוקמב .םידוהיו (םיטפוק) םייחרזמ םירצונ ,םייברעמ םירצונ :םתד יפל אלא םתוימואל
םיבשותה ויה תיביטרטסינימדא הניחבמ ירה ,הדובב ומכ ,תברועמ התייה ןהב הייסולכואהש
.תמיוסמ הימונוטואמ הארנכ ונהנו םידחוימ םידיקפ םהל ויה תד לכ ינב .םתד יפל םיקלוחמ

תריב התייה וז ריע .הדוב תליהק התייה תינמותועה הירגנוהב רתויב הבושחה הליהקה
הדקפמו יחרזאה הלשומ היה הדוב לש החפהו (םיראידאמה ץרא) ןטסיר'גמ לש "תייאליו"ה
תוצראמ םידרפס םידוהי לש םאוב םע .ינמותועה ןוטלשה תחתש הירגנוה לכ לש יאבצה
.תידרפס הליהק הדובב המק ןאקלאבה

.הירגנוהב רתויב הבושחה הליהקה הדוב התייה גרובשרפמו ואנריטמ םידוהיה שוריג רחאל
.ז"יה האמה לש היינשה התיצחמב התייה הלש רהוזה תפוקת

ןהכה םירפא 'ר - וז הפוקתב הב בשיש לודגה ברה היה הליהקה לש התיילעל םימרוגה דחא
.רודה ינואגמ דחאכ םסרופמ היהש ,אנליוומ

ןהכה םירפא 'ר
."קקוחמ תקלח" לעב ,השמ 'ר לש ודימלת היהו (1616) ו"עש תנשב אנליווב דלונ םירפא 'ר
- ד"ית תונש לש תוינערופב .רבונודיוק ןרהא לאומש 'רו ך"שה לעב ןהכ יתבש 'ר ויה וירבח
(1663) ג"כת תנשב .םינש שש בשי הבו היברומל אבו אנליוומ םירפא 'ר טלמנ אטילב ו"טת
.הדוב לש התונבר אסכ לע בשיל ןמזוה ו"כת תנשב .הניוול אב םשמו גארפל םירפא 'ר אצי
.ח"לת ןויס 'גב ותומ דע ,הנש הרשע םיתש ןאכ בשי אוה

לע הארמש המ ,םיזנכשאה ןמ הארנכ ,םילשורימ תונבר בתכ םירפא 'ר לביק ותומל ךומס
תפוקת התייה וז הפוקת .רודה ילודגמ דחאכ ול וסחייש תובישחהו הל הכזש הברה הכרעהה
היה אוה) יטנאלג השמ 'ר ןויצל ןושארה לש ושרדמ תיב ביבס .םילשוריל תינחור היילע
'ר ,ביבח-ןב השמ 'ר :הזה ןמזב םידרפסה ימכח יבוט וזכרתה (הז ראותב שמתשהש ןושארה
תא סיפדהל הצר יכ ,הדובב דוע בכעתנ ךא ,הנמזהל הנענ םירפא 'ר .דועו ,ןוטוב-יד םהרבא
.רטפנ םייתניבו וירפס

תא .םדומיל תטיש תא ךירעהל דמלו םידרפסה ימכח לא א"ר ברקתנ הדובב ותבישי תפוקתב
,יקינולאשל חלש (ןידמע בקעי 'ר לש ויבא ,יבצ םכחה םשב ךכ רחא םסרפתנש) יבצ ודכנ
לש בתכמ אצמ ,יבצ םכחה ,ויבא יבתכ ןיבש ,רפסמ ןידמע בקעי 'ר .ובוק והילא 'ר לצא דמליש
:וילא םירפא 'ר
םידרפסה ימכח תא ותריקח תדמתהו ודומל תדיקש לע וריכזהל יקינולאשל ול בתכש"
."םהישודיחמ איבהלו ותמכחו םהמ דחא לכ בל תעדלו םשמשל םהינפל דומעל

דגנ סירתהל ךרוצ םימעפל םירפא 'ר האר ,םידרפסה לש םדומיל יכרדל ותכרעה לכ םע ךא
םייח 'ר חלשש ,קספה ןיינעב ומכ - םיזנכשא הבורש הליהקב םהיגהנמ תא טילשהל םנוצר
:בתוכ אוה תובושתה תחאב .היפוסמ ךרובמ

םירימחמו םמצעל םיליקמ םה רשא [םידרפסה לש] םדובכמ הליחמהו החילסה רחאו"
ךפהלו תורמוחה לכ םהילע ליטהל םירומג םיקידצל םיזנכשאה לכ םישועו םירחאל
קפסב ףא ןולדחי אל תולוקו תולוק םיגהונ םויו םוי לכב רשא 'ידרפסה ימכחב הלילח
יוארה ןמו תוקיפס המכב ףא םיזנכשאה לצא רימחהלו שדחה רבדב ןודיל םיצורו 'א
לואשלו הזמ םדי תא ךושמל םהל היה םיזנכשאל עגונ אוה רשא הזכ קסעבש היה
."םהיקספו םהיגהנמב םיאיקב םה רשא םיזנכשאה ימכחל

.יזנכשאה בורב וללובתה יכ ,ךלוהו תחופ היה םרפסמ ךא ,הליהקה לש שילש וויה םידרפסה
ידי אצי םיזנכשא םע ללפתמה ידרפסו םידרפס םע ללפתמה יזנכשא םא לאשנ םירפא 'ר
םידרפסה .הדובב תוידרפס תוחפשמ םישולש ויה 1686 תנשב ירטסואה שוביכה ןמזב .ותבוח
.דחא היה ברה לבא ,םמצעל הלהק וויה

ויה תסנכה-תיבב תומוקמה .שדחו ןשי ,םיזנכשא לש תויסנכ יתב ינש ורכזנ י"ת תנשב
םייח 'ר .השוריב ורבעו םיסכנ ללכב ובשחנ ,תורטש םהילע ויה ,םלועל םהילעבל םירכשומ
יתב השולש םיאצומ ונא (1674) ד"לתב ."זנכשא תוליהק לכב" גהנמכ תאז ןייצמ יתבש
םג אצוה בר ףסכו לארשי ץרא יינעל םינוגה ףסכ ימוכס הנש ידמ החלש הדוב תליהק .תויסנכ
השיא םיאצומ ונא (1647) ז"ת תנשב .(ןמזה ןושלב "םירדק") םיראטטה ידיב םייובש ןוידפ לע
תיצחמהו יקינולאש לש הרות דומלתל תיצחמה - היתורפו היסכנ לש עירכמה בורה תא הווצמ
.םילשוריב הרות דומלתל

,ז"יה האמה לש היינשה התיצחמב הדוב ימכחמ ,ףאהלוש קחצי .בוט היה םידוהיה לש םבצמ
:"ןבוא תליגמ" עודיה ורפסב בתוכ

ןיאו ונאת תחתו ונפג תחת שיא שממ ,טקשהו חטבו ןנער תיזכ ןנאש םיבשוי ונייה"
.(3 'ע) "...ץראב םילכמ

ורוד ימכחו םירפא 'ר
הררשש תינחורה תרוסמה .תודהיב ברעמו חרזמ ןיב השיגפ תדוקנ הזה ןמזב התייה הדוב
הריגהה לשב ןהו ברעמבש הרותה יזכרמל הברקה ינפמ ןה ,תיזנכשא התייה הירגנוהב
םלוא ,יכרותה שוביכה םע וחמנ אל וז תרוסמ לש היתובקע .ןהמיע םירשקהו ברעמה תוצראמ
היכרותל תינידמה הקיזה קר אל התייה וז העפשה לש הרוקמ .תידרפסה העפשהה התע הפסונ
םתארוהלש הכלה ירומו םיקסופ ,םילודג םימכח היכרותב ויה וז הפוקתבש הדבועה םג אלא
,יקינולאש ימכח לא םינופ ,ןהכה םירפא 'ר דוחייבו ,הדוב ינב .תודהיה לש םילודג םיקלח ורס
לש ןתמו אשמב םהמיע םיאבו ,םינאקלאבב םיבושחה םיזכרמה דחא הזה ןמזב התייהש
וכלה הינבמו הדובמ םג תומורת הלביק יקינולאש לש הרות-דומלתה יכ םיאצומ ונא .הכלה
הרומח הלאשב .אקארקו הניוו לש ןידה יתב לא םג הדובמ ונפש וניצמ לבא .הרות דומלל םשל
יקינולאשב ןידה תיבל רשי ונפ םימעפל .םידרפס לא םגו םיזנכשא םינבר לא םג םימעפל ונפ
.םיטפשמו תוביר ירבדב

םירפא 'ר ןיבש תובושתה תפילחב םיפקתשמ היכרותב םידרפסה ימכח םע הירגנוה ירשק
.םידרפסה ימכח ןיבו ןהכה

:רשקב םתא דמע םירפא 'רש םידרפסה ימכח םה הלאו

.םילשוריב םינברה שאר ,(1689) ט"מת - (1600) ס"ש יטנאלג השמ 'ר

.יקינולאשב ךכ רחאו אטשוקב ,(1696) ו"ת - (1654) ד"ית ביבח-ןב השמ 'ר

תפצ לש ירבעה הבושי ישדחממ היה אוה ."המלש בל" ת"וש לעב ,יולה ןימינב ןב המלש 'ר
תוצראל הנטקה תפצ תדע לש התוחילשב אצי אוה ףא .ז"יה האמה לש היינשה התיצחמב
הדובל (1677) ו"לת תנשב המלש 'ר עיגה ועסמ ךרדב .תיפוריאה היכרות תוצראלו חרזמה
ןיב .םיבתכמ ירשקב ומע דמע יכ ,םדוקמ דוע ועדיש ,םירפא 'ר תא ישיא ןפואב ריכה ןאכו
.תודידיו תוער יסחי וררש םינשה

ינפל הכלה-קספלו ןויעל תורומח תולאש איבהל גהונ היה םירפא 'ר םג ,רודה ינבר ראשכ
,הליהקה יניעב הלודג התייה םתוכמסש הלאכ ,(םהמ דחאכ היה ומצע אוה יכ ףא) רודה ילודג
תלאש - גנ 'ס ,"המלש בל"בו ,גלק 'יס ,"םירפא רעש"ב הלאשה .םידרפסה ילודג ינפל דוחייב
,ובוק והילא 'ר ינפל םג האבוה - הליהקב תוחור תרעס הררועש ,םותי יסכנ לע תוספורטופא
ףא ,("ןורהא הטמ חרפ" ת"וש לעב) היחרפ ןהכה ןורהא 'ר לאו ,הזה ןמזב יקינולאש ינבר שאר
חינהל התייה היושע םידרפסה ימכח לא היינפהש אוה ןמיס .וז ריעב םימכחה יבושחמ אוה
היה הניווב) םהילא םיבורק ויהש ,םיזנכשאה ימכח לא היינפמ רתוי ילוא ,םידדצה תעד תא
.(םילודג םימכח לש גוח

."השמ ינפ" ת"וש לעב ,אטשוקב בר שמיש ,(1671) א"לת - ,(1606) ו"סש תשנבנב השמ 'ר
אטשוק ימכח ומע ומיכסי םא קספש המ קספש ,רמואו ביק הבושת ףוסב וריכזמ םירפא 'ר
עודי היה אוה ןכש ,השמ 'ר לש ותמכסה תא םירפא 'ר שקיב םניחל אל ,ןכא .השמ 'ר םשארבו
תעב היכרותל ולגלגתנש תונוגע ריתהל הברה חרטו תושיא יניינעב ורודב אכמס רבו החמומל
ןיינעל תויודעה תייבגב יכ ,תוריזגה תורוקל בושח רמוח שי ויתובושתב .יקצינלמח תוריזג
ללכה לע דמלל ואצי הלא לבא ,םידיחי לש תוינערופ םנמא - תוינערופה וראות תונוגע תרתה
.ולוכ

בר שמישש ,העודיה ונינשומלא תחפשממ ,(1688) ח"מת - (1633) ג"צש ונינשומלא ףסוי 'ר
רחאמ .דרגלבב בר רבכ ףסוי 'ר היה (1666 תנשב) הדובל אב םירפא 'רש העשב .דרגלבב
'ר לש ודובכש הארנ .םינברה ינש ןיב בורק רשק םג היה ,קדוהמ היה םירעה יתש ןיב רשקהש
ונא .הדוב לש הז רשאמ רתוי הברה ידרפס היה היפאש ,דרגלב ישנא יניעב לודג היה םירפא
תבש םויב" שרדש ,ףסוי 'ר לע השק גורטקב םירפא 'ר לא הנופ דרגלבמ דחא םכחש םיאצומ
ל"צ] אדבש םירבד לובלבו בוברעב הכלהכ אלש הרותב םינפ הליגו יפוד לש תושרד...שדוק
ךשמהב ."הזב אצויכו קלמע אוהש "הלועה שאר לע ודי ךמסו" קוספה לצא שרדו ובלמ [הדבש
םיהולאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב" בותכה רמאמ שריפש" דוע רמאנ םירבדה
יניינעב ונינשומלא י"ר לש ויתופקשה יכ ,"יניס רה לע לגעה תא ודבעיש ,ל"רש ,"הזה רהה לע
ושוריפמ םג רבתסמ - םיזנכשאה ימכח לצא דוחייב - לבוקמה ןמ תוגרוחו תוינוציק ויה תועד
,רעשל שי .יבצ יתבש לש וינימאממ היה הז יפלש ,"ןימינב ןתנ הארמ" יתזעה ןתנ לש ורפס לע
םיזנכשאה ימכחש ,ךכ ךותמ התייה ,אקווד םירפא 'ר לצא ףסוי 'ר לע םכח ותוא לש וגורטקש
.םידרפסה ימכחמ רתוי תועד יניינעב םינרמשלו םיאנקל םיעודי ויה

.םירפא 'ר לש איה "ףסוהיב תודע" ונינשומלא ףסוי 'ר לש ויתובושת רפסבש דנ הבושת

יבושחמ היה (ז"נקת יקינולאש) "השמ תרות" ת"וש לעב ,יתבש םייח ר"ב השמ 'ר
.ז"יה האמה לש היינשה התיצחמב יקינולאשב םימכחה

תקולחמ הררועתנ ,הדובב ברל לבקתנ םירפא 'רש רחאל םידחא םישדח ,(1666) ו"כת תנשב
תישארמ .הז ןיינעב העד עיבהל ושקבתנש הלאמ דחא היה השמ 'ר .ותונבר ןיינעב הליהקב
תונברה ןיינעב א"ר לש ותבושת .הז םע הז רשקב ודמע םירפא 'רו מ"ר יכ םידמל ונא הבושתה
(יבצ םכחה לש ויבא ,םירפא 'ר לש ונתח) יזנכשא בקעי 'ר ידי לע השמ 'ר לא החלשנ (זס 'יס)
.יקינולאשל זא עסנ רשא

לאשנ םייח 'ר .ז"יה האמה לש היינשה התיצחמב היפוס לש ישארה הבר ,ךרובמ םייח 'ר
אל ןואימה תודעו התונטקב ול האשינ רשא הלעבל הנאימש הנטק לע הדובמ םישנא ידי לע
הנאימש םישנאה יכו ןאמת יכ ותשא תא ותיסה ויאנוש יכ ,ןעוט לעבה .ןידה תיבב דוע התבגנ
ץראב םתויה םוימש איהה ץראה ישנא לכ םידיעמש" הנעטה רקיעו ,םה תוצראה ימע םהינפב
אלש ריעב [הדובב] גהנמהש הארנש ...הלעבב הנטק ןאמתש הזכ רבד עמשנ אל םלועמש איהה
."ןאמל

?ריעב בר היה םא םיקחרמב םכח לא הלאשב ונפ עודמ
ןאמל אל זנכשא גהנמ לבקל םיטונ וא ויה םיזנכשא ודצל םיטונהו לעבהש ,הארנ הלאשה ןמ
תאצויו ןיד תיבב הדיעמ תנאממה הנטק םגהנמ יפלש ,םידרפס ויה הרענה יבורק וליאו
ימכח לא הקיזה אוה בושחש המ ;ןאכ ונניינעמ הניא תיתכלה הניחבמ הלאשה .ןואימב
ןה תורס וליאכ תינמותועה תורסיקה יתכריבש תוקחורמה תוליהקה תא וארש ,םידרפסה
העגפ ,ותוכמס םוחתב הניאש ,הדובמ לאשנש וז הלאשב קספ םייח 'רש הדבועה .םתעמשמל
:וילא בתוכ אוהו םירפא 'רב
תורחא תוליהקל הלאכ םיבתכ בותכל וינפלמ תאזכ האצי רשא יניעב האלפנ תמאב"
."...הזב ל"זח ודיפקה הברה יכ וניצמו ...ותעמשמל םירס םניא רשא

.הדוב תליהקב םיגהנמה תורוקמ לע םיבושח םירבד םירפא 'ר הלעמ הכוראה ותבושת ףוסב
:להקה סקנפב בותכ אצמ יכ ,בתוכ אוה

פ"ע קספ םוש וקספי אלש 'היניב ונתהו 'ינבר המכ םהילע ולבקש [ת]ינומדק הנקת"
רוהטה ונחלשו י"בו רוטב ראובמש המ אל םא 'ינורחאמ ןה 'ינושארמ ןה 'יקספו 'ושת
"...רחא קסופ םוש פ"ע אלו םינורחאה םהישרפמו 'פמה לעב תערכה םע

הארנכ לבא ,וז הפוקתב תיכרותה הירגנוהב םידוהי לש תוליהק דוע ויה הדובב הליהקה דבלמ
.םהילע תועידי ונל ןיא םהיתומשמ רתויו תובישח ללכל ועיגה אל

ךשמב הדובב בר שמישש ,ןהכה ןושרג ןב החמש 'רל "תומשה רפס" אוה הז חטשב בושח רוקמ
- וניינע .(1657) ז"יתב ,ספדנש םדוק רצק ןמז וא הנשב הב בתכנ הז רפס .םידחא םישדח
,ונקז לש די בתכב אצמש ,רבחמה ריכזמ (דיק) רפסה לש ופוסב .ןיטגב םינוש תומש לש ביתכה
ןארג ,גרובנישייוו ,הדוב :וללה תוירגנוהה םירעה לש ןהיתומש תא ,םייח ר"ב החמש 'ר
,אקטפ ,(טטשיונ ל"צ) םטשיונ ,ףראדאנ ,יקרעצ ,אנג ,אטט ,אטשאפ ,שידנוג ,ןיידרוו ,ןעצטייוו
.ידוהי בושיי היה ולא םירעב יכ קיסהל שיו ,ךרעב ,1600 תנשב הכרענ וז המישר .הצצ

,ריכה אוה ,(חנ ףדב "תומשה רפס" לעב ,ודכנ רמוא ךכ) הדובב בר היה החמש 'רש רחאמ
תוליהקה שולש תא .הלעמל תויונמה ןה - יכרותה ןוטלשה תחתש תוליהקה תא ,אופא
ורפסב ,ןהכ .ש .ריכזמ אוה ןיא טדטשנזייאו ואנריט ,גרובשרפ :תומסרופמהו תולודגה
אל יכ ,ךכב וז הדבוע ריבסהל שקבמ 116 'ע (תירגנוהב) "הירגנוה תודלותל םיירבע תורוקמ"
וז המישר םא .תיברעמה הירגנוהבש ולאה תוליהקה ןיבו יכרותה קלחה ןיב עגמו רשק היה
היה יאדוו רשקהו תומצעמה יתש ןיב המחלמ בצמ היה זא ירה ,1600 תנשב תמאב הבתכנ
ולא םירעב תידוהי הליהק תמייק התייה אלש ,ענמנה ןמ הז ןיא לבא ,ללכב קתונמ וא ףפור
.תוישפוחה תויתוכלמה םירעה ןמ ז"טה האמב דוע ושרוג םידוהיהש וניאר ירהש ,ןמזה ותואב

תיכרותה הירגנוהב תידוהיה הלכלכה
.רסיקה לש הז רשאמ רתוי הברה ילארביל היה םידוהיה לא םייכרותה תונוטלשה סחי
תונוטלשהו םיסכומה םעטמ תושיגנה ןתואל םידוהיה םינותנ ויה אל תיכרותה הירגנוהב
.םיירגנוהה םיינויכראה תורוקמה ןמ הברה ךכ לכ םהילע םיעמוש ונאש

יכ ,היכרות ןוטלש תחתש תוצראבו הנידמה ךותב רקעב ויה יכרותה חטשב םידוהיה יקסע
אבש עורפה ןוחטיבה בצמו תופוכתה תומחלמה לשב םישבושמ ויה הברעמ רחסמה יכרד
לע .(מק 'יס ,םירפא רעש) "אב ןיאו אצוי ןיא רגוסמו רוגס םיזנכשאה תונידמו" .ןהיתובקעב
'ר רמוא ןכו .םייזעולהו םיירבעה תורוקמה םידיעמ הרובחתב םיישקה לעו ןוחטיבה בצמ
לכ היה מ"מ םיזנכשא םידוהיה םש היה רגותה דיב [הדוב] ריעה היהשכ ףא" :ש"א ריאמ
תומחלמ לש הפוקתב .הז ןיינעב הכלה עובקל ןיא םלוא ."םילאעמשיה םע םהיקסעו םתיחמ
ירפס .תולובג ץרופו חתפתמ רחסמה ובש יסחי םולשו הגופה לש תופוקת שי תוכשוממ
קלח וחקל םידוהיו תירצונהו תיכרותה הירגנוה ןיב רע רחסמ לע םירבדמ םיירגנוה הירוטסיה
.ביצי יתלבה ינידמה בצמה לשב תודימתמ תודונתל ןותנ ןבומכ היהש ,הז רחסמב רכינ

ףוכת עגמב ואבש הלאב ודשח םיכרותה .ידדהה רשקה לע הדיבכה תונוטלשה לש םתונדשח
.םימלסומה םע םירשק םהל ויהש הלאב םירצונה ודשח ינש דצמו םילגרמ םהש םירצונה םע
.רוזאל רוזאמ רבעמל עסמ תודועת וגיהנה תונוטלשה

,תורועב ורחס םה .םיפסכ יקסעבו הלק היישעתב ,הכאלמב ,רחסמב היה םידוהיה לש םקסע
רקב םיטחושו אבצל םיקפס םג ושמיש םה .חלמ ,רקב ,םיטיהר ,םיצע ,חמק ,םיחיטש
.ץראב םינוש תומוקמב וכרענש םידיריב ופתתשה .וליבשב

תורשמ ואשנ םגו רשגה סמ תא ורכש הדובב .םינוש םיסמו חזרמ יתב םירכוח ויה םידוהי
תויוריכש לע םיחקפמו תונובשח יאורכ ,תוסנקו םיסמ יבוגכ ולעפ ,הכולמה רצואב תונוש
.הנידמה םעטמ תונוש

הרובחתה ךרד לע תנכושכ ,יפרגואיגה הדמעמ לשב קפס אלב ,ירחסמ זכרמ התייה הדוב ריעה
םיוולמ ןאכ וניצמ .םידוהיה ידיב רקיעב היה הדובב רחסמה .חרזמהו ברעמה ןיב תירקיעה
שורדה םוכסה םדיב אצמנ אל םא הריעה ואבש םינוקל ףסכ תוולהל ויה םינוכנש םידוהי
קופיס לע ואובי םידוהיה םיוולמהש ,ךכל גאוד היה הדובב יכרותה החפה .היינקל
תונוטלשל עידומ היה החפה יכ ,םידיעמ אוהה ןמזה ןמ םיירגנוה תורוקמ .םהיתועיבת
,רזחוי אל ףסכה םאש ,םשמ העיבת יכרותה חטשבש ידוהי הזיאל התייה םא ,םיירטסואה
.ידוהיל ףסכה ערפיש דע וררחשי אלו ירצונ לייח רוסאל ץלאנ היהי

לעב ,ןהכה םירפא 'ר .ןוכיס לכ םילוטנ ויה דימת אל םיפסכ יקסע יכ ,הארנ וניתורוקממ ךא
:בתוכ "םירפא רעש" ת"וש

םניאו םינש המכ רחא ףא עשר תולילע המכל לולע אוה [תואוולה לש] הזה קסעו"
בגא לכ יכ תיברה םע ןרקה הלכיש עשרב ולילעי ילואו ןפ יכ םישונה תא שוגנל ןילוכי
."םייוגה ןיב תובוחב ש"כמו יתא אל קפס יתא קפס יואר רשא לכו יעב היבג

היה םידבעב רחסמה .םידבעב רחסמ םג תונמל שי תיכרותה הירגנוהב םידוהיה יקסע ללכב
.רסיקה אבצבש היוקלה תעמשמה ןמו לובגה רוזאב שבושמה ןוחטיבה בצממ הרישי האצות
.םתוא םירכומו םדא ינב יבשב םיחקול ,םיכרדב םיטשופ ויה ,יאדוו "םירידס יתלב" ,םילייח
ויה - םתוא ובשש םילייחה ןמ הארנכ - םייוגה ןמ םינקנ ויהש תוחפשו םידבע יכ ,וניצמ
.םהב םינתחתמ ףאו םירייגמ םידוהיה

ןיבו ןטלושה ןיב תומחלמהו םידימתמה תולובגה יכוסכס ידי לע הברה עייתסנ הז רחסמ
:דרגלבב ברה ,ונינשומלא ףסוי 'ר רמוא ןכו .רסיקה

רסיקה םע םולשב היה [יעיברה דמחומ ןטלוסה] ה"רי וכלמש םינש ךכ לכ הז"
םילייח] הטי'ג םיאצוי ויה היתוביבסו ןודוב ריעמש היה גהנמה .[ןושארה דלופואיל]
םתוא םירכומו ולש םעמ רסיקה תורייעמ םיאבושי םיפטוח ויהו [םירידס יתלב
םילאעמשיל םישוע ויה המה םג שאנאטאק םיארקנה רסיקה ישנאו ,תוחפל םידבעל
אצוה ידהב םיאבשה םילאעמשי םימעפל םג .םישירחמ ויה םיכלמה ינשו םהישעמכ
."ךלמל סמ יערופ לש תורייעהו םירפכהמ הבינג ךרד םיאבושו אברכ יקל

םינלזג םתס םג יאדוובו - אבצה ישנא :עובק וניא ןלובגש תוצראב הליגרה העפותה ונינפל
.םדא ינב םילזוגו םיסמוח ,םירפכ םיפקות ,םיננתסמ - םידדושו

םוכסב סמ תוכלמל ולעה הריכמ לכ דעב :הז רחסממ וקלח תא אוה םג לביק יכרותה ןוטלשה
.הריכמב הריכה וזו בוהז לש

ונומש םידוהי םינכוס וניצמו יבשה ןמ םתודפל םיכרד םישקבמ ויה הלא םייובש לש םהיבורק
םליש םימעפל .תיכרותה הירגנוהל עוסנל וזיעה אל הלא ןכש ,ןילופב ומכ ,םירצונה ידי לע ךכל
הילוי הבלאמ ידוהי תרכ הבש 1666 תנשמ הדועת ונידיב .וז הלועפ דעב וייחב ידוהיה
ןמ תודפל חילצי םא רילט 200 לש םוכס ול םלשל חיטבמו ירצונ םע הזוח הינאווליסנארטב
.הנבו הירצונ השיא יבשה

לשממה תטישב .םיינידמ םימעט םג ,ללש תלילשבש םימעטה דבלמ ,הל ויה םייובש תסיפת
םידבע "סייגל" הזל המוד ןויסינ השענ אל הנידמ םושב .דבכנ םוקמ םידבע וספת םינמותועה
ותורענב ויתובא תיבמ ףטחנש ריעצה :הטיש ןאכ התייה .םיהובג הנידמ ידיקפ םתושעל ידכ
םייושעה םיישונאו םיישיא םימרוגב ןיטולחל יולת יתלב היהו תיתחפשמ הקיז ול התייה אל
התוא .ודיקפתל ותוריסמ לע עיפשהל ללכבו המחלמב אבצה שיא לש וחור זוע תא ליבגהל
לכ אלל ןוטלשה תלעותלו הנידמה םשל ןווכמה םכוניחו םתביבסמ םיריעצ תריקע לש הטיש
.תוליעי לש הלודג הדימל םינמותועה םיכרותה לצא העיגה ,רויש

לש ותצפהב בושח קלח וחקל םה .תואקשמב רחסמה הירגנוה ידוהי לצא ספת דבכנ םוקמ
ןילופמ הירגנוהל אב היה ,םיעודיה תונורכיזה לעב ,בוחילובמ רב בוד .חבושמה ירגנוהה ןייה
ךא .םימלסומל ןיי ורכמי אלש יאנתב תיכרותה הירגנוהב םידוהיל רתוה הז רחסמ .ןיי תונקל
,תאז ושעש םהילע ולילעה םייכרותה תוחפהש וא ,הז רוסיא לע ורבעש הלאכ ואצמנש רחאמ
ןיטולחל ורסא ףא םימעפלו םיכרותל ןיי תריכמ לע רוסיא םינברה ורזג ,ףסכ םהמ טוחסל ידכ
התעו" .תיבב ןיי קיזחהל יעיברה דמחומ ןטלושה רסא 1670 תנשב .תואקשמב רחסמה תא
:רחא םוקמבו ."ךלמל ושאר בייחתי ותיבב ןיי ולצא אצמיש ימש ה"רי ךלמה ןמ הריזגה האצי
."רכשמה רבדמ ותיבב הקשמ םוש קיזחהל אלש ה"רי ךלמה תאמ הריזג אצי"

רעש"ב .היישעתב וקסע םידוהיש ,הפוקת התואמ ירצונ רפוס דיעמ ,הכאלמו היישעתל רשא
םג וקסע יאדוו ."ן"אמסאפ תכאלמ" - םירוזש םיטוח תיישעת לע קר יתאצמ "םירפא
.םדיב ץופנ היה וב רחסמהש ,ןיי תיישעתב

 

תיגרובסבאהה הירגנוהב םידוהיה :ינש קרפ
ומכ השק ךכ לכ היה אל םעפ ףא ז"יה האמב ירטסואה ןוטלשה תחת הירגנוה ידוהי לש םבצמ
,(1637 - 1619) ינשה דנאנידרפ ,(1612 - 1576) ינשה ףלדור לש םנוטלש תפוקתב ,הזה ןמזב
,םילעה אל ףלודור .(1705 - 1657 ןושארה דלופואילו (1657 - 1637) ישילשה דנאנידרפ
םירעה .הירגנוהמ תטלחומה םתריגה :התייה םידוהיה יפלכ ותוינידמב תירקיעה ותרטמש
ןכותמ ושריג ,םילדואיפ לש םנוטלשל תונותנ ויה אלש ולא :רמולכ ,תוישפוחה תויתוכלמה
:רתויב תולודגהו תובושחה תוליהקה ויה ןהבש םירעה ןמ םידוהיה ושרוג ךכ .םידוהיה תא
.ואנריטו גרובשרפ ,(גרובנדוא) ןרפוש

ותנמלא) היראמ הכלמה ידי לע הרשוא הריזגהו ריעה ןוטלש ידי לע םידוהיה ושרוג גרובשרפמ
ובזע םימי שדוח רחאלו 1526 רבוטקואל העשתב (ןורחאה ירגנוהה ךלמה ,ינשה גיוודול לש
.הכלמה לש הרושיאב ,הנש התואב םידוהיה תא שריג ןורפוש ריעה ןוטלש .ריעה תא םידוהיה
.ןושארה דנאנידרפ ךלמה לש ורושיאב ,ואנריטמ םידוהיה ושרוג 1539 ראורבפל 19-ב

תירסיקה הירגנוהב ידוהיה בושייה לש ולוסיחל איבהל תמאב התייה היושע וז תוינידמ
.תוזוחאה ילעב לש םתוסח םהל הדמע אלמלא

,האמה תיצחמב .םילדואיפה לש םחוכ תומצעתהל המרג תויושר שולשל הירגנוה תקולח
םהבש ,תוזוחמה ידיל רתויו רתוי הנידמה יניינע תלהנה הרבע ,'ץאהומב הכרעמה רחאל
ויה אלש םיקוחו הנידמה יקוח עוציב לע םינוממ ויה םה .תערכמ העד םילדואיפל התייה
םנוצרל התייה אל הנידמה ןמ םידוהיה לש םקוליסל המגמה .ללכב לעופל ואצוה אל םנוצרל
םיבושחה םיתורישה תא םידוהיה לש םשוריג ידי לע דיספהל םייושע ויהש ,םילדואיפה לש
ירכושכ רקיעבו ץוח תוצראב ורחסש םירחוסכ ,תיתיישעת תרצות יציפמכ ואלמ םידוהיהש
דוחייבו םירעה ישרוגמל תוסח ונתנ הירגנוה ברעמבש תוזוחאה ילעב .םיכוותמו םיסמ
תודועתב .וז תוסחמ ונהנ םיטעמ קרש רבתסמ ךא .יזאהרתסא תיבל םינזורה תחפשמ
,םש ובשי םידוהיש הברה תומוקמ םירכזנ ז"יה האמה לש היינשה התיצחממ תוינויכרא
דחא םוקמב םידוהיה רפסמ הלע אל ללכ ךרדבש םידיעמה ,םירפסמ םירכזנ םהמ ידחאבו
.תורשע המכמ רתויל

וברחנ תולודגה תוליהקה .תועידי ונידיל ועיגה אל תירסיקה הירגנוהב םיינחורה םייחה לע
ןיב לובגהש הדימב .םירע םיינחור םייח ורצונ אל םינטקה בושייה תומוקמבו םישוריגה לגרל
ידוהי ואשנ יאדווב ירה ,הדוב םע םיקדוהמ םירשק ענמ תירטסואהו תיכרותה הירגנוה
.היברומבש הרותה יזכרמו הניוו לא םהיניע תא הירגנוה

תיגרובסבאהה הירגנוהב תידוהיה הלכלכה
הנבמה ז"יה האמבו ,תרחואמ הפוקת דע הירגנוהב וכשמנ ,תילכלכ הניחבמ ,םייניבה ימי
םירחוסכ ינויח דיקפת הז הנבמב ואלמ םידוהיה .הירגנוהב דוע ךשמנ היה ילדואיפה ילכלכה
.םיפסכ יוולמו

ימעו ןוהב לודג רוסחממ הינמרגבו הירטסואב היה ז"יה האמה לש תדה תומחלממ האצותכ
תומחלמה דוע הזל ופרטצה הירטסואב .ימלועה רחסמב קלח וחקל אל הלאה תוצראה
לש םיבחרה םירשקה .תילכלכ הניחבמ הנידמה תא ולדלד םה םגש ,םיכרותה םע תובורמה
קלח וחקל אל םהש הדבועהו ,ברעמבו חרזמב - תורחא תוצראבש םהיחא םע םידוהיה
הנידמל ןה הבר תלעות האיבהש תילכלכ תוליעפ חתפל ולכויש ,ךכל ועייס ןירשימב תומחלמב
.תוזוחאה ילעבל - רקיעב ילואו - ןהו

םג .תילכלכ הניחבמ תיכרותה הירגנוהבש וזל המוד הנומת םיאור ונא תירטסואה הירגנוהב
הרוסא התייה םירעב הבישיה יכ ,םיירפכה םע רקיעב ורחס .שארב םוקמ רחסמה ספת ןאכ
לצא ספת דחוימ םוקמ .תורומח תולבגהל הנותנ התייה םכותל הסינכה ףאו םידוהיה לע
רחסמ םג היה .ץוח תוצראל ירגנוה רקב לש אוצייב קלח וחקל םה .תומהבב רחסמה םידוהיה
םידוהי .טיזנארט רחסמבו ץראל ץוחמ תורוחס לש אובייב םג וקסע םידוהי .תוכתמב רכינ
תומוקמו םידוהי לש תומש םיאצומ ונא .האיספילב דיריב ופתתשה הירגנוה ברעממ
יתבו סכמ ורכח םידוהיה .ח"יה האמה לש הנושארה התיצחממו ז"יה האמה ןמ םהיתובשומ
רמייהנפוא לאומש ידוהיה םיפסכה שיאו רחוסה טבלתה וז הפוקתב .םיפסכ וולהו חזרמ
וינכוסו ירטסואה אבצל םיכרצמ קפיס אוה .הירגנוהב רחסמב לודג קלח ול היהש ,הניוומ
.תשומחת םג אלא תונוזמ קר אל קפיס אוה .ץראה לכב וטשפ

תחתש תויזכרמה תויושרה ןיבש םואתה יאמ הברה וערפוה תירטסואה הירגנוהב הלכלכה ייח
םידוהיה םירחוסל םיקיצמ ויה רסיקה םעטמ סמה יבוג .תוזוחאה ילעב ןיבו רסיקה ןוטלש
יבוג .(יפלאפו יזאהרתסא תיבל םינזורה דוחייב) ברעמבש תוזוחאה ילעב תוסח תחת ויהש
קרו םתרוחס תא םימירחמ ויה הברה םימעפו קוחכ אלש םיסמ םידוהיה ןמ םיבוג ויה סמה
ןמ ,ומצע רחוסה תא םימעפו הרוחסה תא הדופ התייה ךלמה לצא הזוחאה לעב לש ותוברעתה
.הסיפתה

לבא ,תחא המצעמ לש הנוטלש חטשל רחסמה לבגוה תומצעמה יתש ןיב המחלמה תפוקתב
תוצראל םג ועיגהו הלוכ הירגנוה ינפ לע םידוהיה לש הלכלכה ירשק וטשפתה הגופה התייהשכ
תוכתמ הבונדה ינפ לע תוניפסב םיעיסמ ירטסואה חטשה ןמ םירצונו םידוהי םירחוס .ץוח
םיריבעמו ףסכהו בהזה תועבטמ תא םיצבקמ ויה םירחוסה יכ ,תודיעמ תודועת .היכרותל
.הובג רתוי םכרע היה םשש ,היכרותל םתוא

ירוביצה רדסהו ןוחטיבה בצמ
ןמ ורחסש םידוהי םירחוס .תילכלכה הלועפל הברה עירפה וז הפוקתב עוערה ןוחטיבה בצמ
.םילייחו םידדוש לש תופקתהל םינותנ ויה היכרות יחטשל רסיקה ןוטלש תחתש םיחטשה
םירחוס השולשש םיאצומ ונא 1676 תנשב .םירידנ םירבד ויה אל לזג ןכש לכו חצר לש םירקמ
ךורעל הווצ דנאנידרפ ךלמה .ודדשנ םהיתורוחסו םהיצפח לכו csepregh ב וגרהנ םידוהי
.הלא םירקמב הריקח

תורוקמ יפ לע .ז"יה האמה לש םישימחה תונשב רתויב רערועמ היה ןוחטיבה בצמש הארנ
ישנא .םילייח דצמ לזגו דוש לש ,םיכרדב ןוחטב רסוח לש המיהדמ הנומת תרייטצמ ןמזה
ןוחטיבל וגאד אלו הנידמל ישפוחה רחסמה לש ילכלכה ךרעה לע ודמע אל הניווב רצחה
תנגהמ ןאכ ונהנ םירחוסה .יכרותה ןוטלשבש הזל רומג דוגינב היה הז בצמ .הנידמבש ירוביצה
תא אלמ אל ןוטלשהש םירקמ ויה ןאכ םגש אלא ,םידיריה תנגהלו ןוחטיבל וגאדש םיטילשה
:יכרותה ןידה לע רמוא ןהכה םירפא 'ר .ותבוח

ארקנה לשומהל דיגה טפושהו טפושהל ודיגה םילרעהש וזמ הלודג הפרח ךל ןיא"
םש אל םירוסאה תיבב 'יפאו לכ המואמ חצורהל ושע אלו ידוהיה םד תכיפשמ ישאבוס
"...ותוא

ערק וינרופיצבש םשאוה הירצונ הייובש הנקש ידוהי .םד תלילע לע םג רפוסמ תחא הדועתב
.ומדב וינפ ץחרו היובשה לש קוניתה רשב תא

המכ רחאל .ז"יה האמה ףוס םע הצקל העיגה הירגנוה ידוהי תודלותב תיכרותה הפוקתה
.1686 תנשב הדוב לע םתירב ילעבו םירטסואה ולע ,תומדוקה םינשב וחילצה אלש תונויסינ
שובכל היגנירתול ךיסנ לראק תושארב תירצונה היצלאוקה דיב הלע םוי 77 ךראש רוצמ רחאל
.ריעה תא

.תומדוקה תומחלמב םגו ןורחאה רוצמה ןמזב םג ריעה תנגהב ליעפ קלח וחקל םידוהיה
"ןבוא תלגמ"ב םירבדה וראותש יפכ - הליהקב הערל ועגפ תוכשוממהו תושקה תומחלמה
.ןמז רובעכ קר שדחתנו ירטסואה שוביכה םע קספ המויק רשא - ףאהלוש קחציל