תידוהיה הכלהב רבועה לש יטפשמה ודמעמ
ילארשיה טפשמבו

קזב בקעי

ה"נשת ,וטק יניס


:רמאמה ןכות
אובמ
אשומכ רבועה
אשונכ רבועה
ואל וא "םדא" תניחב אוה רבועה םאה - םוכיס

.וילא סחיב םאה דמעמו ,ומצעל רוצי אוה םא :רבועה לש ודמעמב ןד רמאמה:תיצמת

.החפשמה ןוצרל דוגינב רבוע תלצה:חתפמ תולימ

אובמ
םוחתב ןהו ילילפה טפשמה םוחתב ןה ירבעה טפשמב ןודינ רבועה לש יטפשמה ודמעמ
אלא אוה ןיא אמש וא ,ומצע ינפב רוצי רבועה בשחנ םאה ,איה דוסיה תייעב .יחרזאה טפשמה
תכסמב רמאנ ,"אוה ומא ךרי - רבוע" .המצעל הירב אוה ךפוה ותדיל םע קרו ומא ףוגמ קלח
הליבט ךירצ ןיא הנב הרייגתנש תרבועמ תירכנ (םירבסהה דחא יפל) ךכיפל ;(ב ,גכ) ןיטיג
,ארקיעמד" :(א ,דמ) הדנ תכסמב םג ךכו ,(חע תומבי) רבועה ליבשב םג הליעומ םאה תליבטו
.(םיינש - הירחאלו ,םה דחא ףוג - הרבועו השאה ,הדילה ינפל) ."היפוג ירת - אתשהו אפוג דח

קיסהל ןתינ אל ,ןוסנילא םיקילא (טכ 'מע) ףיקמה ורמאמב חיכוהש יפכו ,ןלהל ררבתיש יפכ
ןכש ,הכלהב רבועה לש יטפשמה ודמעמ יבגל ארמגה תויגוסמ תינורקעו תיללכ הנקסמ
םגו ,הכלהב בשחנ רבועה רבד לש ופוסבש הארנ .רבודמ ובש ןינעה יפוא יפל הנוש איה הדמעה
םיניינעלו תיטפשמ תוישיאכ בשחנ אוה םימייוסמ םיניינעל ,םייניב רוציכ ,ילארשיה טפשמב
.אל - םירחא

בשחנ םאה - תיתוכאלמ הלפה לש אשונה ביבס רקיעב זכרתמ ילילפה טפשמה םוחתב ןוידה
השקמה םאה תלצה לש אשונה ביבס ןכו - חצר לש הריבע םושמ הב שי ותלפהו םדא רבועה
שפנ ןיחוד ןיא" :אוה ללכה ןכש .םלועה ריואל תאצל השקמה רבועה ייח תברקה י"ע דליל
םא ךכיפל .תרחא שפנ ליצהל ידכ תחא שפנ םיתיממ ןיא ,רמולכ ,(ו ,ז תולהא) "שפנ ינפמ
,םלואו .ומא תא ליצהל ידכ ותוא םיתיממ ןיא ,רבועה לש ובור אציו דליל השקמ השאה התיה
היעמב רבועה תא םיכתחמו םימדוק םאה ייח ,םלועה ריוואל רבועה אצי אל דוע לכ
םירבחמ י"ע הבחרהב ונימיב ונודינ רבכ הלא םיאשונ ינש .םירביא םירביא ותוא םיאיצומו
.היעבה לש יחרזאה םוחתל ןאכ וננויע תא םצמצנ ןכ לעו ,םינוש

.אשומכ ןהו אשונכ ןה ,תונוממ ינידב רבועה לש ודמעמ ןודינ יחרזאה טפשמה תניחבמ

אשומכ רבועה
,רבוע אוה האשומש הקסיעל ףקות שי םאה - הלאשב אוה וז הניחבמ ןוידה ?דציכ אשומכ
תובר תוניחבמ אוה רבועה ירהש ,ותחפש לש רבוע וא ,ותרפ לש רבוע תריכמ לע רבודמ רקיעב
והירה ,אוה ומיא םחרב דוע לכש יפל ,ומיא םחרב יוצמ אוהש י"פעא ,םלועל אב אלש רבד
.ונממ חתפתיש דוליהמ יתוהמ ןפואב הנושה רחא רוצי תניחב

הנתמב ןיב ,רכמב ןיב ,םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא יכ אוה ירבעה טפשמה יפ לע ללכה
תתל הפ לעב הוויצש (ערמ ביכש) ןכוסמ הלוח יכ ונקית םימכח ןכא .ערמ ביכש תנתמב ןיבו
ףרטית אלש ידכ" אוה וז הנקתל קומינה .היינקה לש ףקות וז הרימאל שי ,ינולפל ויסכנמ קלח
,תילמרופ היינקה אלל הפ לעב רמאש םירבדל ףקות ןיא יכ הלוחה עדי םאש "וילע ותעד
רובידב תונקהל לכוי ןכוסמ הלוחש ונקית אל םימכח םלואו .ותואירב לע ערל רבדה עיפשי
ןיינק ,הכישמ) תילמרופ היינקה תלועפ (אירבה) השע םא וליפא הנקמ וניא אירבש רבד ,הפ
מ"וח ע"שוט ה הכלה בכ קרפ הריכמ ,ם"במר ;ד 'יס יעיבש קרפ תומבי ,ש"אר) .(ב"ויכו רדוס
.(האלהו ל 'מע ז ךרכ ,הז ךרעב תידומלת הידפולקיצנאב הבחרהב הארו ;ד טר

ןיידע ונניא רבדהש אוה ,םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיאש ,ןידל ירקיעה קומינה
םא ,םלואו .(17 הרעה ,םש ,תידומלת הידפולקיצנא) ןיינקה לוחיש המ לע ןיא ןכ לעו םלועב
םינושארהמ שי ,םלועל אב אלש רבד תונקהלו תונקל םייוסמ םוקמב םירחוס גהנמ םייק
.(50 הרעה ,םש תידומלת הידפולקיצנא) הכלהה תניחבמ םג ףקות שי הז גהנמל יכ םירובסה

אופא שיו םלועב אצמנ רבכ - רשב תכיתחכ תוחפל - רבועה תומייוסמ תוניחבמ ןכא
ואלמ םא ,רמולכ רבועה רכוה םא יכ םירבוסה שי ךכיפל ,ןיינקה לוחי וילעש "רבד" הרואכל
ם"בשר וא ,במק ב"ב ;ב ,בס ;א ,בס ןישודיק - "הרבוע רכוה") ןיינקה לוחי ,םוי 40 רבועל
הידפולקיצנא) רבוע לע לח שדקהש ךרדכ (י ק"ס וכש ד"וי א"רגה רואב ןייעו ,"דלתשכל" ה"ד
.הירבאמ דחא ול הנקה וליאכ הז ירהו "אוה ומא ךרי רבוע"ש יפל ,(42 הרעה ,םש תידומלת
יפל" םלועל אב אלש רבד אוה רבועה ,(ב ק"ס טר מ"וח) "ןשוחה תוצק" לעב תעדל ,םלואו
."ןיעב וניאו הסוכמ אוהש

יכ איה הכלהה .ם"וכעל ותמהב רבוע הנקמ לש ונידמ וירבדל היאר איבמ "ןשוחה תוצק" לעב
,וז הריכמל ףקות היה וליא ,םלואו .הרוכבה תשודקמ רבועה תא העיקפמ הניא תאזכ הריכמ
תופתושכ תוחפל בשחהל רבועה ךירצ היה ,םייק רבכש רבועהמ קלח ותוא ללגב פ"כע ירה
ןידה ןיאש הדבועה ,(48 הרעה םש ,תידומלת הידפולקיצנא) הרוכב תשודקמ רוטפלו ם"וכע
.םלועל אב אלש רבד אוהש יפל ,רבוע תונקל ןתינ אל הכלהה יפ לע יכ הארמ ,ךכ

אשונכ רבועה
שי םאה רמולכ ,ןינקל אשונכ רבועה לש ודמעמ רבדב אוה הז תרגסמב וננייע רקיע ,םלואו
?רבועל המ רבד תונקהל ןתינ םאה ,יטפשמ רשוכ רבועל

םאה ,תויטפשמ תויוכזל אשונ אוה רבועה םאה - ךכ תאז חסנל ןתינ רתוי תיללכ הרוצב
?שירוהל וחוכב םאה ?תשרל וחוכב םאה ?תונקל וחוכב

רשכ םדא לכ יכ עבקנ (1 ףיעס) 1962 - ב"כשת תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחב
תורשכ לעב אוה ןיא ,אוה רבוע דוע לכ יכ אצמנ .ותומ דעו ותדיל רמגמ תובוחלו תויוכזל
ןאכמו רבועל סופורטופא תונמל ןתינ יכ קוח ותואל (6)(א)33 ףיעסב עבקנ תאז םע .תיטפשמ
ינפב ןוידל אבש הרקמב .תובוחו תויוכז לש תמייוסמ הדימ היהתש לוכי רבועל ףא יכ הלוע
התיה התנעט .רבועה םשב הרבוע יבא תא ןידל ןוירהב השא העבת םילשוריב יזוחמה ש"מהיב
תא יתינימ .הלא תואצוהב תאשל (הל יושנ וניאש) ויבא לעו רקי יאופר לופיטל קוקז רבועה יכ
תויוכזל רשכ וניא רבועהש יפ לע ףאש .התעיבתל יתרתענו הרבוע לע אפורטופאל םאה
רחאל הפוקתל ןה ,רבוע ותויה תפוקתל ןה ויניינעל גאדיש סופורטופא ול תונמל ןתינ תובוחלו
דיתע םתואש םיסכנ ,רבוע ונב דועב תמש חונמה ויבא לש םיסכנ להנל ,לשמל ומכ .דלוויש
.ותדיל רמג םע תשרל רבועה

תא רבועה שרי םאה ?ויבא תמ ןכ ינפלו ומא םחרב תמש רבוע רבדב המ הלאשה תררועתמ
ףיעס) ןלהל .רבועה ישרויל שרי ותואש קלחה רובעי ,ותוא שרי םאש ?ומא םחרב ותויהב ויבא
,הירחאל תמ רבועהו רבועה לש ומא התמ - הל הליבקמה הלאשבו וז הלאשב ןודנ (גי-בי
תא ויבא דצמ רבועה לש וישרוי ולחנ זא יכ ,ןכ םא ?ומא תא רבועה שרי םאה .רבוע ונדועב
.(םמא הנניאש) רבועה לש ומא תשורי

םלועב וניאש (םדאל ,רמולכ) רבדל תונקהל ןתינ םאה :אבה חוסינב וז היעב הנודינ הכלהב
םילימבו .(םלועב וניאש (ץפח) רבד תונקהל ןתינ םאה :רתוי תרכומה הלאשל ליבקמב תאז)
?"ןיינק רב" אוה רבועה םאה - תורחא

תלועפ תא השעי רשא - רחא םדא י"ע וא ומא י"ע - רחא י"ע ןבומכ השעית רבועל היינקהה)
והשע אלו ותוא הנימ אל רבועהש י"פעאו ,רבועה םשב (ב"ויכו רדוס ןיינק) השורדה ןינקה
ורבח השענ ,םדאל אוה תוכזש רבד לכש ,ותעדמ אלשו "וינפב אלש םדאל ןיכז"ש יפל ,חילש
.(האלהו הלק בי ךרכ הידפולקיצנאב הז ךרעב הבחרהב ןיעו) ותעדמ אלש וליפא ורובע חילש

:םיארומא וז הלאשב וקלחנ (ב אמק) ארתב אבב תכסמב היגוסב
.הנק אל ,רבועל הכזמה - אנוה בר תעדל
ה"ד ב ,גי ןיטיג תופסות האר) .הנק אל ,רבועל הכזמה ,ללכ ךרדב - ןמחנ בר תעדל
ןינעל םלועל אבש ימכ רבועה בשחנ ןמחנ בר תעדל .הנק - "דלתשכל" רמא םא םלואו ("רבדל"
שי ךא .(ם"בשר םשב ה 'יס םש ב"ב ירשא תוהגה) "דלווישכל" :הנקמה רמא םא הנקיש הז
הידפולקיצנא) "םלועל אב אלש רבד" רדגב אוה רבועה ,ןמחנ יבר תעדל םג יכ םירבוסה
.(226 הרעה םש ,תידומלת

."דלתשכל" רמא אל רבועל הכזמה םא ףא ,הנק - תשש בר תעדל

ותעדו ליאוה" ,רבועה הנק - ונב אוהש רבועל הכזמב םלואו ,םתס רבועל הכזמב רומא הז לכ
.(םש ,ם"בשר) ובל לכב ול הנקהו רמגו "ונב לצא הבורק םדא לש

תוכלהב ם"במרה לש החצה ונושלב ךכ) םלועל אב אלש ימל האנקה ןיאש ךכל קומינה ,הז יפל
ול ןיאו םייק וניא ןיידעש רבדב רבודמ רשאכש ינפמ אוה (ט 'סב ןלהל האר ,י בכ הריכמ
הרקמב רבודמ רשאכ ךכיפל .םלועב וניאש ימל הנקמו ותעדב רמוג וניא הנקמה ,תושממ
םשב) "ובל לכב הנקמו רמוג" ,(ונב לצא הבורק םדא לש ותעד ןכש ,ונבב רבודמשכ ןוגכ) דחוימ
.(257 הרעה ,םש ,תידומלת הידפולקיצנא - תצבוקמ הטישב ש"ארה 'סות

ןורסחה ללגב אוה רבועל האנקה ןיאש ךכל םעטה (םש ,ארתב אבב) ףסוי יקומינ תעדל םלואו
ותעדש הדבועה ךכיפל ,הנקמה תעד לש ןורסחב אלו (םלועל אב אלש רבד אוהש יפל) רבועבש
ףקות ןתמל הליע שמשל הלוכי הניאו הדירומ הניאו הלעמ הניא ,ונב לצא הבורק םדא לש
.האנקהל

אב אלש ימכ אוה ירה רבוע יכ (א ,יר מ"וח ע"שוט ;י בכ הריכמ ם"במר) קספנ הכלהל
,רתויב םימדקומה ןוירהה יבלשב קר אלו .הנק אל (ונב וניאש) רבועל הכזמהו םלועל
אלא ,"אמלעב םימ" אלא ונניאו ללכ רכוה אל רבועה רשאכ ,םינושארה םימיה םיעבראב
הנק אל - דלוושיכ קר רבועה הנקיש רמא וליפאו (םש ,רוט) רבועה רכוהשכ וליפא
.הנק ונב אוהש רבועל הכזמה םלואו .(233 הרעה ,םש ,תידומלת הידפולקיצנא)
:(י בכ) הריכמ תוכלהב ם"במרה ןושל וזו

.םלועל אב אלש ימל הנקמ םדק ןיא ךכ ,םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיאש םשכ"
ליאוה ,ונב היה םאו .הנק אל רבועל הכזמהו םלועל אב אלש ימכ אוה ירה ,רבוע וליפאו
."הנק ,ונב לצא הבורק םדא לש ותעדו

דלונשכ רבועה הנק ,דלווישכ הנקי רבועהש הנקמה רמא םא יכ םיעבוקה םיקסופ שי ךא
םלועל אבש רבד תאז לכב אוה רבועה יכ ,(234 הרעה םש הידפולקיצנא) ונב רבועה ןיא םא ףא
ךכיפל .(םש ,רוטו ש"אר) רבועה דלווישכ אלא רמגנ וניא ןיינקה ,וז העדל ףא ןכא .(םש ,ז"ט)
התיה האנקההש אוה ףסונ יאנת ,ותובייחתהמ וב רוזחל הנקמה לוכי רבועה דלונ אל דוע לכ
םלועל "תצק" אבש ימכ רבועה בשחנ זאש ,(ןוירהה תליחתמ םוי 40 רחאל) "רבועה רכוהשכ"
...(ש"ארהו א"בשרה ירבדמ ןכ חיכוהש ב ק"ס ,םש ,ןשוחה תוצק)

שי ,"רכוה" םרטו "אמלעב םימ" רדגב אוהו םוי םיעברא ול ואלמ םרטש רבוע יבגל .אי
הידפולקיצנא) ללכ םלועל אב אלש רבד והירהו הנק אלש (ב"קס כ 'יס מ"וח ך"ש) םירמוא
ןתינ אל ,השאה הרבעתנ םרט האנקהה תעשב םא ,תועדה לכל ,םלואו .(253 הרעה ,םש
.(ב ,גי ןיטיג) ללכ רצונ םרטש רבועל תונקהל

םירבוע שירומה לש ותומ םע ,רמולכ "הילאמ האב" השורי ןכש ,האווצמ הנוש השורי .בי
שופתל חכ השוריל שי ךכיפל .איהש לכ היינקה חכמ אלו ,ןידה חכמ ,אליממ םישרויל ויסכנ
,האווצב אוה ךכ אל .םלועל אב אלש רבד אוהש ,רבועב רבודמשכ םג (ב .במק ארתב אבב)
.("אתכלהו" ה"ד תופסות םש) "הנק אל - רבועל הנקמה" - ןכ לעו ,היינקה תלועפ איהש

ןיא ,(לפנ) יח דלונ אל רבד לש ופוסבש רבועב רבודמ רשאכ יכ םירובס םיקסופה בור םלואו
ברהו ,םש ,ףסוי יקומינו "לודג ןהכל הנמלא" קרפ ,תומבי ,א"בשר ,ן"במר) ללכ השורי רב אוה
ןכא .(א ,זס תומביל ף"יר) "דלוויש דע קלח ול ןיאו היינק רבועל ןיא" .(הנשמ ףסכו ,דיגמה
תפוקתב יאופרה עדיה יפל ."וישדח ול ולכ אל"ו ונמז םרט דלונש רבוע) לפנה ם"במרה תטישל
:תחא העש וליפא יחו ומא תומ רחאל דלונ םא ,שירומו שרוי (םויק ןב וניא הזכ דלו דומלתה

ול ולכ אלו ומוי ןב ןטק היה וליפא ,ןבה תמ ךכ רחאו הליחת םאה התמ םא לבא..."
התלחנה ליחנמו ומא תא לחונ הז ירה ,תמו תחא העש ומא ויחא היחו ליאוה ,וישדח
הייאר" איבמה וער מ"וח ,ןשוחה תוצק הארו) .(גי ,א ,תולחנ) "ויבא תחפשממ וישרויל
השורי רב לפנש ("דחא םוי ןב" ה"ד ,במק) ארתב אבב היגוסב תופסותה ירבדמ "הרורב
.(אוה

,רבועה תמו תרבועמ איהשכ ומא התמש רבוע יכ (ה וער מ"וח) קסופ (רוטה תובקעב) א"מרה
תמ ,ךכ הכ אוהש ןוויכמ ,רבועהש אוה ךכל םעטה .ויבאמ וישרוי ליחנהל ,ומא תא שרוי ונניא
התומ םא םלואו .("אשירב תימ אוהד" ה"ד 'סות ב ,במק ארתב אבב) .ומא ינפל דוע יאדווב
תומ רחאל המ ןמז תויחל ךישמהל רבועה לוכי ,םדא ידיב הגרהנ אלא יעבט היה אל םאה לש
שרוי - א"מרה קסופ ךכ - הזכ הרקמב .(א ,ז ןיכרע) התמה ומא ןטבמ יח ואיצוהל ןתינו ומא
.ויבאמ וישרוי ליחנהל ומא תא רבועה

,םלואו .דלוויש רחאל ,ויבא תשוריב ,ויחא םע דחי קלח לטונ ,ויבא תמשכ רבוע היהש ימ .גי
ויבאש יפל ,םינש יפ וז השוריב לטונ וניא - אוה רוכב םא יכ ודמל ("ול ודלייו") בותכה ןושלמ
.(ב הכלה ב קרפ תולחנ ,ם"במר ;ב ,במק ארתב אבב) ויבא תומ רחאל דלונ ןכש ,וריכה אל
;םש ,ארתב אבב) רוכבה ויחא לש הרוכבה קלחב טעממ וניא ויבא תמשכ רבוע היהש ימ ,דועו
:(היגוסב םש) י"שר תאז םיגדמ ךכו ."תוטישפ" קלחב אלא (ה םש ,םש ,ם"במר

רוכבה יואר .הנמ רשע םינש חינהו ,ןועמשו ןבואר ,םינב ינש חינהו תמש בקעי .1
(רוכבה) ןבואר לוטי ךכיפל ,םיחאה ןמ דחא לכ ינפ לע םינש יפ לוטיל (ןבואר)
.העברא - ןועמשו םינמ הנומש
ןבואר לטונ ,יול תדיל ירחא םויב וב בקעי תמו ,בקעי ויבא ייחב יול דלונ .2
.השולש יולו השולש ןועמשו ,השש (רוכבה)
ינשל רבוע (םינמ השלש) השוריב וקלח ירה ,ויבא תתימ ירחא םויב וב יול תמ .3
.ויבאמ שריש המ לע ףסונב יצחו הנמ לבקמ םהמ דחא לכו ,ןועמשו ןבואר ,ויחא
.שרוי אוה יול ויחא חכמ ירהש ,(םינש יפ) הרוכב קלח ןבואר לוטי אל ולאבו
טעממ וניא ,ויבא תומ רחאל דלונו ,ויבא בקעי תמשכ רבוע יול היה םא םלואו .4
רשע םינשה ןמ ןבואר לטונ ,ויבא תמ ?דציכ .תוטישפ קלחב אלא הרוכב קלחב
בקעי חינה אל ירהש .םלועב רבועה ןיא וליאכ ,הרוכב קלחב םינמ העברא םינמ
- ןתשולש ןיב וקלחי םירתונה םינמ הנומשו .ןועמשו ןבואר אלא םידולי םינב
.שילש רסח םינמ שולש לוטי םהמ דחא 'וכו יולו ןועמש ,ןבואר

ןידכ וניד ,וביא תריטפ רחאל םימי 300 דלונש ימ .(ב)3 ףיעס ,ילארשיה השוריה קוח יפ לע םג
שרוי רבועה ,רמולכ .ןכ ירחא התיה ותרוהש חכוה םא תלוז ,שירומה תומב םייחב היהש ימ
.שירומה לש ותומ םוימ ,ערפמלמ הלח השוריה םלואו ,ותדיל רחאל קר ויבא תא

םא הלאשב עריכהל ךרוצ היה (ד 'ס ,בפ ללכ ש"ארה ת"וש) ש"ארה תאמ האבה הבושתב .די
:רבועל האווצב שירוהל ןתינ

שריי ,ותלכ דלתש המש התימ תמחמ הוויצו ,תרבועמ ותלכ התיה ,ןבואר .ונבר ונדמלי"
יבא אבו .תמו םוי ט"כ יחו ןב ותלכ הדלי ותריטפ רחאלו .וינבמ דחאכ ויסכנב וקלח
:םישרויה ול ורמאו !ושרוי ינאש ,ינב קלח יל ונת :רמאו ויבא ןבואר תאווצב עבתו ןבה
?ימ םע ןידה .שריל יואר היה אלו ,הווה אמייק ןב אל יכ ,ךנב ליבשב לוטיל ךל ןיא
."הנק אל רבועל הכזמה - ןל אמייקד ,ללכ רבועה הכז אל :הבושת

ותעדו ליאוה" רבועה הנק ,ונב אוהש רבועל הכזמה םנמא יכ ש"ארה ריבסמ הבושתה ךשמהב
ףסונ קומינ .רחאכ אוה םדא לש ודכנ - ש"ארה עבוק ךכ - םלואו ."ונב לצא הבורק םדא לש
האנקהה ןיא ,"דלתשכ" רבועל הנקמ אוה יכ שירומה רמא םא וליפא יכ אוה ש"ארה איבמש
אוביש דע הנוק וניא" ,םלועב וניאש רבדל הנקמ םדאש קסופש ימ וליפא ןכש ףקות תב
."הכזמה חכ עקפו וידליל (ותומ םע) ויסכנ ולפנ ,דלונש םדוק הכזמה תמש ןוויכו ...םלועל
.(ומשב ,םש ע"ושב א"מר האר)

הכזו םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבב יתבשב ידיל אבש הרקמ ,רבוע לש הרקמב םייסא .וט
.תרושקתה ילכב הבר הדוהתל ותעשב

הסדה םילוחה תיבל תרחואמ הליל תעשב יתקעזוה (4.2.92) ב"נשת טבשב 'ל ךיראתב
רבכמ אל האשינש הריעצ השא .השק תיטפשמ המליד ינפב םיאפורה ודמע םש םילשוריב
ץרמנ לופיטל הקלחמב הסדה םילוחה תיבב הזפשוא (יעיבשה שדוחב) םדקתמ ןוירהב התיהו
(Lupus) תבאזה תלחמ עקר לע יתמישנ ןולשכ םע תואירב השק העיגפ לש ךוביס לשב יתמישנ
:רמאנ תיאופרה תעדה תווחב .וז הלחמב תורושקה תורחא תונוש תוכרעמב תועיגפל ףסונב

לכב הבצמב תורדרדתה אובל הלולע תאז םע דחי ,ביצי לבא יטירק היוסחה לש הבצמ"
28 -ה עובשה תוביבסב תאצמנ היוסחה .היוסחה לש התומ תויהל הלולע הפוסש ,עגר
.ג"ק 1 -ב ךרעומ ולקשמו םייחב רבועה ,הנוירהל
ךרד רבועה תא איצוהל היהי ןתינש יוכיס םייק ,היוסחה לש ינילק תוומ עבקייו הדימב
.םייחב אוה רשאכ ןפוד ךותיח
,יח רבוע דלוויש פ"עא ,ינילק תוומ לש בצמב היוסחה תויהב ל"נכ חותינ עצובי םא
40% -כ ןוכיס ,ותוגפ ללגב הדילה רחאל תומי רבועהש 20% -כ לש םינוכיס םימייק
יוכיס שי תאז םע דחי .םויה ךירעהל השקש ותוחתפתהב תוערפהמ לובסי רבועהש
."ליגר םדא לש םייח תלחות םע אירבו יח דלווי רבועהש

לש הלאשה תא היוסחה ינפב גיצהל תורשפא לכ התיה אל ,היוסחב םילפטמה םיאפורה תעדל
עוגפלו קיזהל הלולע הלאשה תגצה םצע ןכש ,היוסחה לש ינילקה התומ רחאל רבועה דוליי
ררבל תורשפא לכ התיה אל ךכיפל .הייח לע קבאהל התלוכי לע עיפשהל ףאו יאופרה הבצמב
.וז הלאשב היוסחה לש התעד תא

.וב לפטיש ימ ןיא יכ ומא תומ רחא רבועה תא ליצהל ןיאש העדב ויה החפשמה ינב

ץמאמ לכ השעי ,םאה ייח תא ליצהל ןתינ דוע לכ יכ יעמשמ דח ןפואב וריהבה םיאפורה
תניחבמ - ךרוצ ןיא הז בלשב .רבועל קזנל ששחמ יאופרה לופיטה תא וליבגי אלו הליצהל
זאו ,ימחר ךות ירבוע לבסל דשח ררועתי םא וליפא םלואו .ירסיק חותינב ותוא דליל - רבועה
לולע רבדה יכ תאז עצבל היהי ןתינ אל ,ירסיק חותינב ותוא דלייל רבועה תניחבמ ינויח היהי
.התומ תא שיחהל ףאו השאה לש יאופרה הבצמב תינילק תורדרדתהל םורגל

לש בצמל השאה עיגת םא קר ררועתי רבועה תא ליצהל יכ השאה תא חתנל ישעמה ךרוצה
:םיאבה םינוכיסה ויבגל םימייק הז בצמב חותינ עצובי םא .(יחומ תוומ) ינילק תוומ

אוהש 20% -כ לש ןוכיס שי (ןוירהל 28 -ה עובשה ךרעב) רבועה לש ותוגפ ללגב
.הדילה רחאל תומי
תוחתפתהב תוערפהמ לובסי אוהש 40% -כ לש ןוכיס שי םייחב ראשי רבועה םא
.םויה ךירעהל השקש
.ליגר םדא לש םייח תלחות םע אירבו יח דלווי רבועהש יוכיס שי תאז םע דחי

:ןמקלדכ יתעבק יתטלחהב

תיטפשמו תירסומ ,תיתחפשמ היגוסב עירכהל יתשקבתנ ,ילאיצוסה ריקסתב רומאכ"
רבועל ול בוט םא הלאשב קוספל ינרישכמ טפושכ ידיקפת יכ רובס ינניא .ןפוד תאצוי
אלש ול בטומ וא דלוויש ול בוט םא ,ליעל וטרופש םייוכיסהו םינוכיסה םע ,ונינפלש הז
.קרפה לע הלוע הניא ללכ וז הלאש יכ יל הארנ םלואו .דלווי

רש י"ע המקוהש הדעו תיאשר 1977 - ז"לשת ןישנועה קוחל 316 ףיעס י"פע ןכא
דלווהש תמחמ ,ראשה ןיב ,ןוירה תקספהל רושיא ,השאה תמכסהב ,תתל ,תואירבה
.ישפנ וא ינפוג םומ לעב תויהל לולע

השאה תא ןכסל הלולע ןוירהה תקספה ןכש ,תאז הלאש תררועתמ אל ונניינעב םלואו
.רבועה ייחל םימדוק השאה ייח יכ אוה ילארשיה טפשמבו תידוהיה הכלהב ללכהו
ןוירה קיספהל רתומ יכ 1977 - ז"לשת ןישנועה קוחל 317 ףיעסב עבקנ הז ןורקע י"פע
.ונקתל ןיאש רומח קזנ הנממ עונמל ידכ וא השאה ייח תלצה םשל

םא איה הדיחיה הלאשה ,ללכ ןוירה קספה לש היגוסב ונניא ונינפלש אשונה יכ אצמנ
התמ ומאש ררבתיש רחאל רבועה ייח תא ליצהל םיאפורה (םיבייח אמשו) םיאשר
,היגולותפהו הימוטנאה קוחב הייוצמ ךכל תיטפשמה הבושתה .יחומ תוומ ,ינילק תוומ
היה וליא .1962 - ב"כשת תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחב אלו 1953 - ג"ישת
תיטפשמה תורשכה קוחל תונפל ונילע היה ,םייחב הדועב םאב גוהנל דציכ רבודמ
הלדח םאהש העשמ םלואו ,ונתייעבל ןורתפה תא םשמ בואשל ידכ ,1962 - ב"כשתה
1953 - ג"ישת היגולותפהו הימוטנאה קוח תרגסמב אוה ונתייעבל ןורתפה ,תויחלמ
.קוח ותואב ועבקנש םיאנתב אלא היווג חתנל ןיאש עבוק היגולתפהו הימוטנאה קוח
תאצוה .'ג6" :רומאל 1991 - א"משת תנשב קקחנש - 'ג 6 ףיעסב עבקנ תאז םע דחי
."הז קוח ןיינעל חותינ הב וארי אל ,םייח ול רשפאל ידכ תרטפנ לש הפוגמ דוליי

.רבועה תא ליצהל ידכ היווג חתנל םיאפורה םיאשר יכ קפס לכ אופא ןיא
.רבועה תא ליצהל ידכ היווג חתנל םיאפורה םיאשר יכ םלועב לבוקמ םויכ

ךכל םאתהבו סורה חומה עזג רשאכ תוומה עגר תא עובקל האופרה םלועב לבוקמ םויכ
תולתשה (הטלחה התואב ועבקנש םיאנתב) ריתהל תישארה תונברה תצעומ הטילחה
וטרופש) םיאנתה לכ ומייקתנ םא ,םילשוריב הסדה יאופרה זכרמב הנואת יעגפנמ בל
:םה םיאנתה לש םרקיע .םרותה לש ותומ תעיבקל (םש
;תיעבטה המישנה לש תטלחומ הקספה
.סורה חומה עזגש תויביטקייבוא תוחכוהו תוינילק תוחכוה

,םאה ייח תלצה םשל רבועה תברקה לש היגוסב רקיעב תקסוע תיתכלהה תורפסה
רתומו םייחל וליצהל הבוח .הנטבב רבועהו התמ םאה רשאכ יכ תעבוק הכלהה םלואו
ףד ןיכרע תכסמב רמאנ ךכו .רבועה תא הזכ הרקמב ליצהל ידכ תבשה תא ללחל הבוחו
הסירכ תא ןיערקמו ןיכס ןיאיבמ - תבשב התמו רבשמה לע הבשיש השאה" :א ,ז
ןחלושבו וט הכלה ב"פ תבש תוכלה ם"במרב הכלהל קספנ ןכו) "דלווה תא ןיאיצומו
.(ה ק"ס לש ןמיס םייח חרוא ,ךורע

עבק א"טילש גרבנדלוו רזעילא ברה ,הכלהו האופר יניינעב ונימיב עודיה קסופה ףא
.רבועה תא ליצהל ידכ יחומה התומ עבקנש השא חתנל הבוח יכ הבושתב

ייח ליצהל םתלוכיבש לכ תושעל םידמועו םיעבשומה ,םיאפור יכ תעדה לע הלעי אל
,ומא תומ רחאל ומא יעמב טאל טאל תומל ונינפלש רבועל וחיניו םדה לע ודמעי ,םדא
ןייצ רקנש 'פורפה .הפוגמ תידיימה ותאצוה ידי לע םייח ול תתלו וליצהל םדיב שי דועב
תירסומה םתבוח יכ קפס יניעב ןיא .תויחל תוכז ול שיו םייח ול שיש רבועב רבודמ יכ
ומש ךשוחבו ךלי ךשוחבו אב לבהב" רשא לפנכ היהי לבל ותוייחלו וליצהל םיאפורה לש
((םסרופ אל) 3064/62 (א"ת) א"תב רטסיק טפושה 'בכ ירבד האר ד ,ו תלהק) "הסוכי
קוחב תשרופמ הארוה ךכ לע ןיא םא ףא .תיטפשמה םתבוח םג וז יכ יל הארנו
,ילארשיה טפשמב תמייק הניא "דלוויהל תוכזה" יקסדט .ג 'פורפ לש ותעדל) ילארשיה
(On Tort Liability for "Wrongful Life", I Isr. L. Rev 513, 527, 528) .(1966) ורמאמ האר
לע 1980 - ם"שת ,טפשמה תודוסי קוח חוכמ ירבעה טפשמה תוארוה ונניינעב םילח ירה
הכ בלשב רבודמ רשאכ םוקמ לכמ - ומא יעמב רבועל יכ קפס לכ ןיא ירבעה טפשמה יפ
םא אלא ,םייח ול תתלו וליצהל הווצמו תויחלו דלוויהל תוכז שי - ןוירהה לש םדקתמ
ייח יכ אוה ללכה ירה םאה ייח תא אוה ןכסמ םאש יפל ,ומא ייח תא אוה ןכסמ ןכ
הלאשהו תאזכ תושגנתה תמייק אל רשאכ םלואו .ןימדוק םאה ייח - רבועה ייחו םאה
ול חינהל אמש וא ומא תומ רחאל רבועה ייח תא ליצהל םא איה ונינפב תבצינה הדיחיה
ולדגל ושקתיש החפשמה ינב לע הסמעמל היהי היחי םאש ןוכיס םייקש ינפמ תומל
יכ קפס ןיא ,תמייוסמ הדימב םוגפ היהי דולייהש ןוכיס םייקש ינפמ וא ,םאה אלל
.תוומל אלו םייחל - תויהל הכירצ הטלחהה

ןוילעה טפשמה תיבב עבקנ הזכ רבוע יבגלו יעיבשה שדוחב אוה רבועה ונניינעב יכ ןייוצי
. Roe v Wade 93 S.Ct. 705;410 U.S. 113 (1973) ןיינעב ןידה קספב ב"הראב םירוערעל
םחרל ץוחמ תויחל רבכ לגוסמ רבועה רשאכ ,ןוירהל ןורחאה שילשב רבודמ רשאכ יכ
ןה םא אלא ,תולפה רוסאל הנידמה תיאכז - רזע יעצמאב שומיש ךות ולו - םאה
(3) הל י"דפ ינולפ .נ תינולפ ,413/80 א"ע האר) התואירבב וא השאה ייחב עוגפל תולולע
.(78 ,57 'מע

ויהיש םיצמאמ םירוה דימת ואצמיי ,ולדגל החפשמה ינב ושקתי םא ,דולייל רשא
לככ ,חרפיו לדגיש תנמ לע ול שורדה לכ תא ול קינעהלו החמשבו הבהאב ולבקל םינכומ
.ליעל וטרופ רשאו ויבגל תומייקה תושקה תוביסנב תושעהל ןתינ רבדהש

רדרדתי םאו היוסחה ומאל וא רבועל סופורטופא יונימב ךרוצ לכ ןיא יכ יתטלחה ןכ לע
קוחל 'ג3 ףיעסב רומאכ רבועה תא ליצהל רתומ ,יחומ תוומ לש בצמל עיגת םאהו בצמה
טפשמה תוארוה יפל וליצהל הבוחו ליעל טטוצש 1953 - ג"ישת היגולותפהו הימוטנאה
."טפשמה תודוסי קוח חוכמ ונניינעב תולחה ירבעה

רבועה תא הדלי הלוחה םאה .יאופר סנ הרק הטלחהה ןתמ רחאל עובש יכ ןייצל יאדכ ,םויסל
,הלוכ החפשמה לכו הפי םדקתה גפה דולייה םגו תוריהמב רפתשה הבצמ ,תיעבט הדילב
.הזה סנה תא םהל השעו םמייקו םייחהש 'הל םידומו םיחמש ,תבחרומה החפשמה תוברל

ואל וא "םדא" תניחב אוה רבועה םאה - םוכיס
ונניא אוה .םייניב רוצי אוה רבועה יכ איה ליעל רומאה לכמ תשקבתמה הנקסמה .זט
"םדא" תניחב אוה רבועה םאה הלאשל הבושתה ."םדא" ונניא םג ךא ,אדירג "רשב תכיתח"
תדלל השקמה ומא יעמב רבועה רשאכ ,לשמל ,ךכ ,הרקמה תוביסנב אופא הייולת ,ול וא
םירביא וכתוחל הבוחו רתומו ,"םדא" בשחנ וניא אוה הילא סחייב ירה ,הייח תא ןכסמו
.ומא שפנ תא ליצהל ידכ ומא יעמב םירביא

אוה הלגמ םא) רבועה תא ליצהל ידכ הסירכ תא ךותחל הבוחו רתומ ,םאה התמ םא ,םלואו
בשחנ רבכ ,הלא תוביסנב ,רבועה ."תבש החוד ,שפנ חוקיפ" ןכש ,תבשב וליפאו ,(םייח ינמיס
.תבש לוליחב ךורכ רבדה רשאכ וליפאו ,וליצהל הבוחו הווצמו "שפנ"

תרתומ המורת .המורת תליכא לש אשונב םג ףקתשמ רבועה לש יטנלוויבמאה ודמעמ .זי
וליאו ,ןהככ המורת תליכא ןיינעל תבשחנ ןהכל האשינש תילארשי .דבלב םינהכל הליכאב
אלו הלעב תמ .המורת תליכאב הרוסאו תילארשיכ הז ןינעל תבשחנ לארשיל האשינש תנהכ
תנהוכה וליאו ,המורת תליכאב הרוסאו היבא תיבל תילארשיה תרזוח ,ונממ םידלי הל ויה
,תילארשיה ,הלעבמ דלי הל שי םא ,םלואו ,המורת תליכאב תרתומו היבא תיבל תרזוח
תשא ,תנהוכה וליאו ,(התב א) הנב תוכזב המורת תליכאב תרתומ ,רטפנ ןהכה הלעבש
,ארקיו רפסב רמאנ ךכו .ילארשי אוהש הנב בקע המורת תליכאב הרוסא רטפנש ילארשיה
:(גי-בי ,בכ) "רומא" תשרפ

,רז שיאל היהת יכ ןהכ תבו"
השורגו הנמלא היהת יכ ןהכ תבו
,הל ןיא ערזו
הירוענכ היבא תיב לא הבשו
.לכאת היבא םחלמ
"וב לכאי אל ,רז לכו

?תרבועמ החינהו הריעצה השאה לש הלעב תמ םא ןידה המ

תליכאמ הלסופ הז ירה ,תרבועמ איהשכ החינהו לארשיל האשינש ןהכ תב יכ אוה ןידה
אלא המורתב תלכוא הניא ,תרבועמ איהכ החינהו ןהכל האשינש לארשי תב הז דגנכ ,המורת
רבועה (לארשיל האשינש ןהכ תב) ןושארה הרקמב יכ אצמנ .(א ,זס תומבי) רבועה דלווישכ
.םדא בשחנ ונניא רבועה (ןהכל האשינש לארשי תב) ליבקמה הרקמב וליאו ,םדא בשחנ ונניא
לסופ אוהש וז הניחבמ םדא תגרדל עיגה רבכ אוה ,םייניב רוצי אוה רבועה ,ונרמא רשא אוה
דע םדא לש וזכ הגרדל עיגה םרט ךא ,המורתב לוכאלמ (ילארשיל האשינש תנהוכה) ומא תא
,ליכאמ דוליי" .המורתב לוכאל (ןהכל האשינש תילארשיה) ומא תא רישכהל לכויש ךכ ידכ
.(םש) "ליכאמ וניא - דוליי וניא