םינורחאה "ךורע-ןחלוש"ה ישרפמ
ותוטשפתהו "ךורע-ןחלש"ה תודלותל

ריעצ-בר

יעישת רפס א"פרת ולסכ - ירשת ,הפוקתה

:רמאמה ןכות
םינורחאה ךורע ןחלושה ישרפמ
קקוחמ-תקלח
"העד הרוי" קלח
וייח תודלות
"ךורע-ןחלש"ה תוריתס
שיבייפ לאומש יברל "לאומש-תיב"
ךורע ןחלשל וסחי
לאומש תיב לש ותביתכ ךרד
תומש יטוקל סרטנוק
םייח חרוא לע םישוריפ
םהרבא ןגמ
ץרא יניגמ
א"מרל וסחי
לקשה תיצחמ

.םתורודל ךורע ןחלושה ישרפמ לע הריקס : תיצמת

ראב ,לקשה תיצחמ ,ץרא יניגמ ,םהרבא ןגמ ,לאומש תיב ,קקוחמ תקלח :חתפמ תולימ

םינורחאה ךורע ןחלושה ישרפמ
תוטשפתה תודלותב םיספות (ך"שה) "ןהכ יתפש"הו (ז"טה) "בהז ירוט"ה ירחא
,לאומש-תיב ,קקוחמ-תקלח :ומכ ,םילודגה וישרפמ רתי לודג םוקמ "ךורע-ןחלש"ה
וא ך"שהו ז"טה ידי-לע ושרפתנ אלש םיקלחה תא שרפל ואב רשא ,הלוגה-ראבו םהרבא-ןגמ
.םימדוקה םישרפמה לע ףיסוהל

ירחא ,וניה ,ך"שהו ז"טה לש םתלועפ םע תחא העשב תנווכמ וללה םישרפמה לש םתלועפ
תובישיה וברחו אטילו ןילופ ולדלדתנש ארונהו לודגה לודלדה רחאל ,ט"תו ח"ת תרזג
שארב םוקמ "ךורע-ןחלש"ה ול הנק העש התואב .רבגתנ הקספהה חכו תושרדמה-יתבו
,ול ושע הז ידי-לעו וישורפ ישורפבו ושורפב םתלועפ לכ תא ומצמצ רודה ילודגו םיקסופה
אטילב םגו ,אטיל ילודג םש ולגש םוקמ ,זנכשאב תובישיה לכב םיכלהמ ,"ךורע-ןחלש"ל
.הלש הינסכא לע הרזח הרותהו המוהמה הרבעש רחאל ,ןילופבו

 

קקוחמ-תקלח
ך"שה לעב םג .ורודב םינברה ינקזמ דחא ,קקוחמ-תקלח לעב אוה וללה םישרפמבש לודגה
ך"שה בשחנ ךכיפל ,ך"שה רחא םסרפתנ קקוחמ-תקלחהש ינפמ אלא ,וניד-תיב לע הנמנ
תעפשהמ הברה הלודג ך"שה לש םייחב ותעפשה םג ."ךורע-ןחלש"ה תורפסב הלעמב ןושארל
"טפשמ-ןשח"ה קלח ספת אטילבו ןילופב םידוהיה לש הימונוטבאה תפוקתב .קקוחמ-תקלחה
ינינע לכו ,הז קלח ינידב ומצמטצנ רחסמהו קושה ייח לכש יפל ,םייחב רתויב לודג םוקמ
םיכוסכס הברה ויה םשש ,םידיריה לע ;ןיד תיבה יפ-לע םיכתחנ ויה ורבחל םדא ןיבש תונוממ
יכוסכס ןיב רשפל ידכ ,תוצראה ידעו לש םילודגה םינברה לכ םיפסאתמ ויה ,םירחוסה ןיב
הברה םג ויה םשמו ,לודגה ןיד-תיב ןיעכ םש היהש דע ,קושה ילגרל םש ודלונש םירחוסה
ןמזה תונקתב ולפט ,תוליהקה ישארו םינברה ופסאתנשכ יכ ;תוליהקה לכל תואצוי תונקת
"טפשמ-ןשח"ה קלח ספת תודדובה תוליהקב םג אלא ,דבלב םידיריה לע אלו .העשה ךרוצל
היה ברהש םושמ ,וב יקב תויהל חרכומ היה וריעב ןיידו בר לכו םייחב רתויב לודג םוקמ
איצוהל הפי היה וחכ םגו בחר רתויה ונבומב םייחה יפנע לכב הליהקה לש עבשומה טפושה
.לעופה לא ויניד יקספ תא

"העד הרוי" קלח
הנפ םעהש ,םינברל קר אל חרכה ןכ-םג היה ,רתהו רוסיא יניד ללוכה ,"העד הרוי"ה קלח
,הרותה ידמול םיתבה-ילעב םתסל םג אלא ,םוי םוי רתהו רוסא ינינעב םהיתולאשב םהילא
,רידת ולצא םיוצמ ויה םידמולהו םוי-לכבש םישעמ ויה וינינעש ,"םייח-חרוא"ה קלח ןכ-ומכ
,"רזעה-ןבא" קלח ןכ אל .םתומסרפתהל ףכת םישורפ וללה םיקלחל םישורד ויה ךכיפלו
,דוע אלו ,םיתב-ילעב לש דומלל ןתנ אלו םוי-לכבש םישעמה ןמ וינינע ןיא ןיטג ירדס דבלמש
תולאשה בור-יפ-לעו ,םעה ינינעב תולענו תושודק ןהש ,תולודג תוכלה ללוכ אוהש אלא
לש םתמכסה ילב הליהקבש בר םתס ידי-לע תוכתחנ ןניא תונוגעו ןישודק תוכלהב תודלונה
אלו רודבש הלוגס-ידיחי םינברה ילודגל ןינע רתוי ןתונ הז קלח ךכ-ינפמו .םימסרופמ םינבר
םישרפמה וב וספת ,יללכ קסופל "ךורע-ןחלוש"ה לבקתנשכ ,הז םעטמ .םידמולו םינייד םתסל
ורסמנ םהל רשא ,םינברה ילודגש ,חינהל דוע רשפא .הנורחאב םוקמ "רזעה-ןבא" קלח לש
ךמסומ קסופכ ולבקלו "ךורע-ןחלש"ל םשאר תא ןיכרהל ןידע ושקב אל ,וללה תוכלהה דוחיב
ןרקב חנומ ראשנ היה "ךורע-ןחלש"ה לש הז קלחש רשפאו ;םהידיל ואבש תושיא תוכלהב
לעב - םימסרופמ םינבר ינש דצמ רודה-ילודג ברקמ ןילאוג ול ודמע ילמלא ,תיוז
םתכמסה תא ונתנ םהירובח ידי-לעו - לאומש-תיב לעבו ,ורודב לודג היהש ,קקוחמ-תקלח
םג השענ ךכ-ידי-לעו ,םולכ וירחא רהרהל ןיאו ןיד ונידש ורזגו "ךורע ןחלש"ה לע הנורחאה
.רודה-ילודג לע םג אלא ,דבלב םידמולו םינוניב םינבר לע אל לבוקמ הז קלח

וייח תודלות
ףירחה ןואגה לש ודימלת היה קקוחמ-תקלח לעב ,אמיל הנוכמ ,הדוהי קחצי יברב השמ יבר
גהנ י"ת תנשבו אמינולסב בר היה ותורחבב ."עשוהי ינפ"ו "המלש יניגמ" לעב עשוהי יבר
הירק") הנש ג"נ ןב תמו קסירבב ד"באל לבקתנ וימי ףוסבו הנליוב ד"בא רותב תואישנ
ןכותל לבקש המ תורמלו ,לפלופמו ףירחל םסרופמ היה הזה ברה .(72-71 דצ ,ןיפל "הנמאנ
אל "עשוהי ינפ" לעב דדוחמהו לפלופמה וברמ לחנש וחור ,קיספמה "ךורע-ןחלש"ה תא ורפס
לעב לש הקיספה רפס לע םג תפחרמ ,הזה לפלופמה ברה תבישיב הבשנש ,לופלפה חור ;והבזע
אוה םימעפלש דע ,הזה רפסה לכמ תצבצבמ ,דודחהו לופלפה תנוכת ,וז הנוכת .קקוחמ-תקלח
םניאש ,םיידדצ םיקולחב סנכנו ,"ךורע-ןחלש"ה שרפמ תויהל הצור אוהש ,ותרטמ רקיעמ רס
.רקיע לכ ונינע אשונמ

"ךורע-ןחלש"ה תוריתס
יפ-לע-ףא ,בר קחדב וליפא ץרתל קיחדמ אוה םוקמל םוקממש "ךורע-ןחלש"ה תוריתס תא
יתש ןאכב ןיאש ,קדקדמ אוה ,תועד יתש איבמ "ךורע-ןחלש"הש םוקמב ;תטלוב הריתסהש
הריתס אצומ ומצע אוהשכ .(ז"י ק"ס ,ב"מ ןמס ןיע) העדל העד ןיב הריתס ןיאו רקע-לכ תועד
,"ןיהומת הרואכל ברה ירבד" :ןושלב ,דאמ היקנ ןושלב וגישמ אוה ,"ךורע-ןחלש"ה ירבדב
קדקדל וכרדמ ."ןויע ךירצ" ןושלב וא ,"רבחמה ברה לע המיתהמ" ,"ברה לע הומתל שיו"
לע רמוא אוה םימעפלו ,ולופלפב םיניד יקולח הברה וירבדמ קיידלו רבחמה ןושלב הברה
ןמס) "רבחמה ירבדב זמרנ רבכ הז קודקדש ליבשב ,היגהל ךירצ היה אלש" :א"מרה תהגה
רוטבו ארמגב םגו ונושל םתסמ הז קודקד איצוהל השק תמאבש יפ-לע-ףא - .(ב"י ק"ס ,ז"י
לעב באש םהמש ,םיקסופה ירבדב רתוי ןה ויתוריקח בור םלוא - .ומצע-ינפב ןינעכ והריכזה
תופירחב רקבמ אוה וללה תומוקמהו ,אפוג רבחמה ירבדב אלו ,םינידה תא "ךורע-ןחלש"ה
ונבומב "ךורע-ןחלש"ה םצעל שורפכ ובשחל טעמכ רשפא-יאש ןפואב ,הבר תוקמעבו המוצע
תא "ךורע-ןחלש"ה באש םהמש ,םיקסופה ינושארו ארמגה ירוקמ תא רקבמכ אלא ,יללכה
ךירצ "לאומש תיב"הש דע ,המצע ארמגה לע תוישוק עיצמ אוה םימעפל ;ויתוכלה יקספ
תערכה ןמ ומצע תא קיחרמ אוה ללכב .(ב ק"ס ,ז ןמס) ל"זח תרבס לע תושקהל ןיאש ,וריעהל
אלא ורמאנ אל ולאכ ,הכלה-קספ לש םתוח םהילע םיאשונ םניא וירבד לכו הכלהה-קספ
לכו ינא הארוה יארימ דימת תמאב ךא" :שרופמ רמוא אוה דחא םוקמב .אמלעב אלופלפל
ןמס) "ריתהל ףינס תויהל וליפא הזמ ימצע קיחרמ ינא ילש ד"ב די תחת תבשוי הניאש הנוגע
ןיאש" ,עדוי אוהש יפ-לע-ףא ,לקהל אלו רימחהל דימת הטונ היה הערכהה ןינעב .(י ק"ס ,ז"י
ירבד לע ךומסלו לקהל ךירצ ןיא אשנהל הפודר הניא רשא הנקז השא יכ ,תווש תונוגעה לכ
,לקנ אל םאו ,הער תוברתל אצת ןפ שוחל שי אשנהל הפודרו הדלי הנוגעהש םימעפלו ,דיחיה
םינידב אתגולפ וא קפס שיש םוקמבש ,ותעד תאז-לכבו ."הלש ןוגעל הפורת ןיא ,דיחיה ירבדכ
ךליל ,וז היטנו .(א"ל ק"ס ,םש) אלוקל ןנילזאש םינורחאה בור תעדכ אל ,ארמוחל ןנילזא הלא
.ורפס לכמ תצבצבמ ,ארמוחל

אוה םימעפלו הטושפכ "ךורע-ןחלש"ה תנווכ ךות םינפל בור-יפ-לע רדח אל ותופירח בגא
ןושל ןיבהל שיש םוקמב רבחמה ןושלב רפוס-תועט השוע םימעפל .רתויב ותנווכב קחדנ
"לאומש-תיב"בו - "קקוחמ-תקלח"ב ד"כ ק"ס ,ו"צ ןמס ןיע) רפוס-תועט ילב "ךורע-ןחלש"ה
.(ז"ל ק"ס ,ה"פ ןמס ןייע) ןושלב רפוס-תויועט תושעלו היגהל הטונ אוה ללכבו .(ג"ס ק"ס
אמק ארודהמב הז רובח היה ,הארנכ .דאמ ךבוסמו השק אוה "קקוחמ-תקלח"ה לש ונונגס
,וייחב סופדל ויבתכ תא רדס אל ומצעב אוה יכ ,(לאומש-תיב לעב תמדקה ןיע) רבחמה לצא
םהילע דומעל השק תומוקמ בורבו ,רודס ילב ויבא תחתמאב םירזופמ םתוא אצמש ,ונב אלא
ליבשב ,ויתוערכהו ויתועד םע ובשחתהו ומשל דובכ ורוד ינב ונתנ תאז-לכב .בר קחדו ןויע ילב
ידי-לעש ,םרגש הזו .תובושתו תולאש וילא וצירה םינברה לכו ורודב לודגל םסרופמ היהש
םינברה ילודגו םידמולה ןיב רזעה-ןבא "ךורע-ןחלש" קלח לבקתנ הז הארוה-ןקז לש ושורפ
אל יכ ,ו"כק ןמס דע קר ךשמנ "קקוחמ-תקלח" לש ושורפ .הכלהל -ויקספ ידוסיו ירקע דומלל
תוחתמאב ונב ןאצמש ,רדס ילב תודחא תובושת שי ףוסבו .ופוס דע ורמגל רבחמה קיפסה
.םהילא תוכיש ןהב שי תובושתהש םינמסה םתואל ןחפסו ויבתכ

 

שיבייפ לאומש יברל "לאומש-תיב"
ברה ןב לאומש יבר ןואגה אוה ,"ךורע-ןחלש"ה יקלח ראשכ רזעה-ןבא קלח ךרע םירהש ,ינשה
."לאומש-תיב" ומש לע ושוריפ תא ארקו רזעה-ןבא קלח לכ תא שרפש ,שיבייפ אגרש רוא
תומשב "לאומש תיב") אקארק ק"דבאה ןילבול לישעה יבר ןואגה לש ודימלת היה ופרח ימיב
ירחא אקארקב ד"בא ותויהב ,ביל יבר ןואגה ונתוח לצא דמל ךכ-רחאו (ק ןמס ףוסב םישנא
באל ל"נה לאומש יבר לבקתנ הליחתב .(י ק"ס ,א"נ ןמס ,רזעה-ןבא ,םש) ל"נה לישעה 'ר תומ
תנשבו ,זנכשא תנידמב אדרויפ ק"קב ברו ד"באל לבקתנ ךכ-רחאו בולדיש ק"קב ןיד-תיב
.הנושארה הספדהב "םהרבא ןגמ" רפס לע ותמכסה םש ןתנ ,יולסרב ריע ךרד ורבעב ,א"נת
תולאשב תחא הבושת ונממ הספדנו השעמלו הכלהל תובושתו תולאש ןכ-םג רבח אוה
לעב םע תובושתו תולאש תפילחב ירטו ליקש םגו ,א"לק ןמס ,"הדוהי-תיב ךונח" תובושתו
."בקעי תובש"ו ,"בקעי םת"

ךרדכ ,ןינעמ אלש "אבט אתינגרמ" בגא-ךרד הב איבה רשא ,דאמ הרצקה ותמדקהב
טבה" :שורפ וילע ןיאו םינואגהמ בזענ רזעה-ןבא קלחש ,ןנואתמ אוה ,רוד ותואבש םירבחמה
וסאמ תחא ןבא תלוז ;םיניע העבש תחא ןבא לע הנהו ןבא םירוט העברא ןינב תרוש רופסו
רמג וב האור וניא לבא ,אילפמ אוה "קקוחמ-תקלח"ה תא ."רזוע לשכ רזע ןבאבו םינובה
ראשנ היה םא - עמשנה-יפלו ;רודגל םוקמ חינהו העשה ,רבחמהל ,ול הפרטנש יפל" ,הכאלמ
וב השעו הזה תיבה ןינב תדובע ומצע לע חקל הז-םושמו ."שרודו ףיסומו ערוג היה ,םייחב
םושמ" ,השעמל הכלהל הבושח ויניעב התיה אל איהש ,אמק ארודהמ - תורודהמ יתש
תורוהל םישקבמל חתפ חותפל קר אב אלו ,דימלת אלו רבח אל :ותא שיא היה אל ותכאלמבש
רפס ודיל אב םגו םידימלת םע ןויעב דמלו אדוריפל אבשכ ,ךכ-רחא םלוא ;"השעמל הכלה
ךרע ומצעב רבחמה ןתנ וזלו ,ארתב ארודהמו תובורמ תופסוה וב השע ,רזעה-ןבא לע ז"טה
.השעמל הארוהל וליפא בושח

ךורע ןחלשל וסחי
םולכ רבחמה ונל הלג אל ,ומצעב "ךורע-ןחלש"ה לעבל וסחי - ונייה ,ונל עגונה רקיעה הנהו
אצמ העקב קר וא םכסומ קסופל ויניעב לבוקמ היה "ךורע-ןחלש"ה םא ,הז-לע הקיתשב רבעו
יפ-לע םהיניב עירכמ אוהש ,ורובח םצע ךותמ דומלל רשפא הז רבד לבא ;הב רדגתהל ןאכ
דגנ איה ארמגה ןמ םירבדה תערכהש וא םינושארה תועד בורש ,אצומש םוקמב ;ותעד-לוקש
םיקסופ תועד החדמ אוהש םשכ "ךורע-ןחלש"ה קספ תא החדמ אוה ,"ךורע-ןחלש"ה קספ
תא החדמשכ .ותעד לוקש יפ-לע ול הארנש המ יפכ םינושארה לע ארמגה תערכה ינפמ םירחא
,תימצע הרכהבו תעדה תופיקתב אלא ,קופקפ ילב התוא החדמ אוה ,"ךורע-ןחלש"ה תערכה
;(א ק"ס ,ה"מ 'ס ;י ק"ס ,ו"ל 'ס) "דאמ יניעב ןיהומת וירבד"ו ,"רקיע ןכו" "אתילו" ןושלב
"איה תועט" :רמאלמ ענמנ וניא םימעפלו ;(א"י ק"ס ,ח"כ ןמס) "טימשהש א"מר ברהכ אלו"
תא תוושהלו "ךורע-ןחלש"ה ירבד תא ץרתל ול רשפאשכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו .(ה ק"ס ,ב ןמס)
.הזב לדתשמ אוה - וב אצמש תוריתסה

לאומש תיב לש ותביתכ ךרד
ירבד תאו ,הכלהה תא "ךרוע-ןחלש"ה לעב באש םהמש ,םירוקמה תא תוארהל וכרדמ
דוחיב .ותרבסמ וא ס"שהמ ויתוחכוה יפ-לע םהיניב עירכהלו וז הכלהב םיקלוחה םיקסופה
אוה לבא .ם"במרה ןושל תא ףסוי-תיבה קיתעמ בור-יפ-לעש ליבשב ,ם"במרה תא איבמ אוה
המכ-דע אלא לפלפמ וניאו םיידדצ םילופלפב סנכיהל ידכ הכלהה ןמ ומצע תא קיחרמ וניא
תועד איבמו הכלהה לש הקמעל דרוי אוה םירבסומו םירצק םירבדב .הכלהה תערכהל עגונש
םוקמב .םהיניב עירכמו ,םהיתועד תיצמת אלא ,םהירבד םצע אל ,םינושארה םיקסופה לכ
תערכה תאו םהיניבש םיקולחהו תוטישה תא רוצקב עיצמ אוה תוטיש הברה שיש
םיכסהל ידכ איבמ אוה "קקוחמ-תקלח"ה תא .ףוסבל תימצעה ותעד תערכהו "ךורע-ןחלש"ה
ךיראהלו םיחוכיוב ומע סנכיהל וכרדמ ןיא יכ ,ודמע לפלפל ידכ אל לבא ,ותוחדל ידכ וא ודמע
,"וניאו" ,"אתילו" :ןושלב די-דחאלכ ותוא החדמ אוה ,ותוא החדמשכו ,דוחיב וירבדב
,ז"טה ירבד םע םג גהנתמ אוה הז ןפואבו .הלא תונושלמ המודכו "מ"חה הזב קיחדמ םנחבו"
.ונממ היאר איבהל וירבד לע ךמוסו ז"טה תרבסל םיכסמ אוה בורלש אלא

שיש םוקמב תלוז ,הרתיה תוכיראה תא בהוא וניא ,הבורמה תא קיזחמ טעומ ,יקנו לק ונונגס
ירבד תא ראבמ אוה םהיפ-לעו ,םינורחאהו םינושארה םיקסופה לכ תא איבמ אוה ןינעל ךרוצ
תא ףוסבל עירכמו םיקסופה תורבס לכ תא חתנמו ךלוהו ,םהיתורוקמל א"מרהו רבחמה
,וילע רמאל רשפא .םיקסופהו ארמגה תורבס ךותל הקומע הרידחבו המוצע הרכהב ,הכלהה
תא השע אוה ;וירבד ירחא רקבל םוקמ חינה אלש טעמכו ,ותמגוד םינורחאב ןיאש
םישרפמהו רוטה ילבו ארמגה ילב ומצע-ינפב דומלל לגוסמ רזעה-ןבא "ךורע-ןחלש"ה
ול התיהש ,רמאל רשפא-יא לבא ,תומוקמ בורב גישמ אוה שובלהו ח"בה ירבד לע .םינושארה
,הונעבו דובכב ול םימדוקה םירבחמה לכ םע גהונ אוה .םהירבד תא תוחדל תדחוימ הפיאש
םהירבד אצומ וניאש םוקמב .ןורחאל ןיבו ןושארל ןיב ,םינפ תואישנ ילב ,תימצע הרכהב לבא
וב ןיא ,אוהש ימ לע קלוחשכ ףאו ,אתוחינב םתוא החוד אוה ,םינושארבו ס"שב םיחרכומ
רומאה םע ןינע ול שי םוקמ לכב ,םיעמשנ תחנב וירבד לכ אלא ,תושגנתההו תולפנתהה תדממ
עוגפמ קחרתהל ץמאתמ אוה יכ ,אוהש-ימ דגנ םישק םירבד וב יתאצמ אלו ,רמואה םע אלו
,וצפח זוחמל עיגמש דע םיקסופה םיב ךרד ול הצוח אוה קזוחב לבא ,תחנב ;אוהש-ימ דובכב
.םיקסופה ילגב לאמש לעו ןימי לע רזוג אוה ךיא רכנ אלו

תומש יטוקל סרטנוק
םינברה וכלה ורואלש ,םינמאנ תורוקמ הלגו לודג רדס סינכה "תומש יטוקל" וסרטנוקב
ול הארבנ ןמזה ךשמהבש ,הזה לודגה עוצקמה לש ב"אהל בושחל רשפא הז וסרטנוק .וירחאש
ישרפמבש םילועמהל "לאומש-תיב"ה תא בושחל רשפא ללכב .הכבוסמו המלש תורפס
הארוהל רשכומ ילכ ותושעל םרגו לולכו ןבומ "ךורע-ןחלש"ה תא השע אוה יכ ,"ךורע-ןחלש"ה
ותוטשפתהל הברה םרג הז-ידי-לעו .הרותה ילודגל ףא אלא ,דבלב םיתבה-ילעבלו םינוניבל אל
.וירחא רהרהל ןיאש ,םכסומ קסופכ לבקתנו םינברה ןיב

 

םייח חרוא לע םישוריפ
יפ-לע-ףא ז"טה רפס יכ ;שורפ ילב "םייח-חרוא"ה קלח ןיידע ראשנ "ךורע-ןחלש"ה יקלח לכמ
םירחאה םיקלחה תשלשש דועבו ,סופדב העש התואב םסרפתנ אל ןידע ,ונממ ועדי םילודגהש
ןושארה "ךורע-ןחלש" קלח היה ,מ"חהו ך"שה ,ז"טה ,ע"מסה ידי-לע ,בטיה ושרפתנ רבכ
תרטע"ו "יבצ תלחנ" רפס ספדנ ו"ת תנשב דוע םנמא .שורפ רסח ןידע "םייח-חרוא" רוטמ
אל ורפס ךא ,ח"בה לש ודימלת היהש ,ץ"כ יבצ ןואגהמ םייח-חרוא "ךורע-ןחלש"ה לע "יבצ
ורובחש ,ןיררוע וילע ואצי םגו קיפסמ שורפ וב ואצמ אל יכ ,ורוד ימכח יניעב ןוצרל לבקתנ
קלח לע קיפסמ שורפ רבחל רודה ותואב םילודג הברה וררועתה ןכלו .אוה ויבא תחנמ
א"מת תנשב ספדנש ,םהבש הלועמו בושח רתויה ;םימכח הברה הזב ורחתהו ,םייח-חרואה
"דימתה תלוע" רפס היה ,םידמולה יניעב ןוצרל לבקתנשו תוצראה 'ד דעו תמכסה יפ-לע
ורבח הז דבלמו ,אקרק יניידמ דחא ,ףסוי ר"ב לאומש יבר ןואגה ברה רבחש ,"תבש תלוע"ו
לע הבר והילא רבחש ,אטוז והילא לעב אריפש הילא יבר ןואגה "ךרוע-ןחלש"ה לע םישורפ
תא רבחלו "ךורע-ןחלש"ה םע שובלה תא ביכרהל ,הארנכ ,שקב רשא ,םייח-חרוא "שובל"ה
לע "בקעי קח" רפס רבחש ,"בקעי תחנמ" לעב רשיר בקעי יבר ןואגה וסיגו ,דחא תויהל להואה
רבח אוהה ןמזבו ,דבלב חספ תוכלה לע םא יכ ונממ סיפדה אלש אלא ,םייח-חרואה קלח לכ
וילע חקל םגו םייח-חרוא "ךורע-ןחלש"ה לכ לע "םייח רוקמ" ורפס "ריאי תוח" לעב ןכ-םג
לע שורפ רבח אדיל דוד יבר ןואגה םגו .ספדנ אל ורפסש אלא ,תוצראה ינואגמ תוכמסה
תדובע" לעב א"מת תנשב וילע ומיכסהו "םייח םימ ראב" םשב םייח-חרוא "ךורע-ןחלש"
םסרפתנ אלו ספדנ אל הזה רפסה םגו ,אזיימרוו ק"דבא םימואת ןורהא יבר ןואגהו "ינושרגה
"הדוהי לוק" םשב םייח חרוא "ךורע-ןחלש" לע שורפ דוע רבחתנ העש התואב .םויה-דע להקב
ז"טה ידכנמ דחא םע רבחתנו ז"טה םע דחיב ואיצוהל ותעדב היהו לדוי הדוהי יבר ןואגהמ
ינש דצמו ז"טה דחא דצמ ,ודחי םישורפה ינש םע םייח-חרוא "ךורע-ןחלש"ה תא סיפדהל
םושמ לבא ;ורובח ןכ-םג טשפתי ,םסרופמ היהש ,ז"טה םע דחיבש ידכ ,,הדוהי לוק" ורפס
.הז אלו הז אל ספדנ אלו ותבשחמ המיקתנ אל תונוש תובס

 

םהרבא ןגמ
רשא ,דחאל קר העשה הקחיש ,םייח-חרוא "ךורע-ןחלש" לע ורבחתנש ,םירובחה הלא לכמ
רנ" רפס אוה - ,אוהה רודה ינואג ועיצהש םינושה םישורפה לכ תא קוחדל ,הארנכ ,ול התלע
ןייד רניבמוג ילבא םהרבא ןואגהמ "םהרבא ןגמ" םשל ונב ידי-לע ךכ-רחא הנתשנש ,"לארשי
תשקב יפ-לע ,הנש 'ל ןבכ ,םימיל ריעצ ותויהב דוע הזה שורפה תא רבח אוה ;שילאק ק"קד
.קיפסמ שורפ ןידע רסח היהש ,םייח-חרוא "ךורע-ןחלש" קלח תא תואלמל וב ורצפש ,וירבח
התיה רבכו ,וחבשב וגילפהש ,לודג ןילופ תנידמ ילודג לכמ תומכסה וילע חקל א"לת תנשבו
"תבשה תלוע"ו "דימתה תלוע" רפס א"מת תנשב םסרפתנ םיתניב אלא ;וסיפדהל ותעדב
החדנ היה ימ תעדל רשפא-יא ,םדוקמ ספדנ "םהרבא ןגמ" רובח היה ילמלאו - ןוצרל לבקתנו
וירחא קודבל ליחתה ,לודג הרחתמ םע ןינע ול שיש ,"םהרבא ןגמ" הארשכ םלוא .ימ ינפמ
ותוא לטיבו ,וירבד לכב קד אל "דימתה תלוע" לעבש ,וידימלתל תוארהלו הכלהו הכלה לכב
ילבמו ללכ וירבד תא איבהל ילבמ "ת"עכ אלדו" רמוא אוה הכלה לכב טעמכו ,לכו לכמ
ידיב יוצמ היה "דימתה תלוע" רפס יכ ;ןיעמה לע ךמסש יפל ,רקע-לכ םיחוכיוב ומע סנכיהל
תלוע" לעב תא לטבל "םהרבא ןגמ" לעב ידיב התלע תמאב .ותוא ודמל לכהו םידימלתה לכ
.רתוי ספדנ אלו להקה ךותמ ןיטולחל דבא הזה רפסהש דע ,ירמגל ותוא תוחדלו "דימתה

ץרא יניגמ
'ד ינואג לש םתכמסהו םנוישר יפ-לע ותומ רחאל רבחמה ןב ידי-לע ספדנ "םהרבא ןגמ" רפסה
,הברה "םהרבא ןגמ"ה ךרע תא םירה ,ןבומכ ,הזו ;ב"נת תנשב ז"טה רפס םע דחיב תוצראה
רפסה רעש לע .םסרופמ היה רבכש ,ז"טה םע דחיב ספדנש ירחא ,ותוטשפתהל הברה רזעו
ינש ורבח רשא םייח חרוא רוטמ ע"וש לע דמחנ רובח אוהו ץרא יניגמ רפס" :ןושלה וזב ספדנ
ןואגה ה"ה דוד ןגמ ונבקי 'ה יפ דחאה םש רשא ,םילשומ הלילבו םויב םילודגה תורואמה
רואמה ה"ה םהרבא ןגמ ינשה םשו ,בהז ירוט רפס ח"מהעב ל"ז דוד ה"ומכ ורודב אלפומה
אתרקב ןיוצמ ןייד ל"ז רניבמוג לגס םהרבא ה"ומכ ומש לודג לארשיב לדגמו זועמ לודגה
הרהמ דע ."ק"פל ב"נת תנשב טרופונהוב ק"ק הפ ספדנ ,ע"יז א"עי שילאק ק"ק אתבר
םהינש ירבד תא ולבקו ומיק רודה ימכח לכו ץראה יוצק לכב הלאה םינגמה ינש וטשפתנ
דומלל םירועש םהל ועבקו תודוגא תודוגא םהל ושע לארשי תוצופת לכבו השעמלו הכלהל
סיפדהל רתומל בשח "בקעי קח" לעבש דע ,םהב דומלה טשפתנ ךכ-לכו ,םינידו תוכלה םכותמ
בתכש ומכ ,דבלב חספ תוכלה לע קר סיפדהו םייח חרוא "ךורע-ןחלש"ה לכ לע רבח רשא ורפס
.םהילע םירואבו םישורפ ןכ-םג ורבחתנ רצק ןמזבו .םש ותמדקהב

אוה ;הקומעו הרצק ונושל ,"ךורע-ןחלש"ה לע דאמ ףירחו קומע שורפ אוה "םהרבא ןגמ"ה
םהירבדב לפלפמ אוה אחרוא-בגאו םינושארה לכו תופסותהו ארמגה ירבד קמוע ךותל דרוי
הפקשהב וירבד לע דומעל השקש דע ,אלפנ קמועבו בר רוצקב הז לכו ,םהיתוריתס בשימו
תואיקב לע וא ןיעמה לע ומצע תא ךמוס אוה בור-יפ-לע .הרתי תוננובתה ילב הנושאר
.םירבדה םיבסומ וילעש ,קסופה וא ארמגה ןושל איבהל ילבמ םיקד םיזמרב רבדמו םידמולה
ןיע-ףועמבו הלודג תופירחב הבלושמ איהו ,ןיעה תא האילפמ תופסותבו ס"שב ותואיקב
,םיידדצ םילופלפב סנכנ וניאו "ךורע-ןחלש"ה שורפ רדגמ אצוי וניא לבא ;המוצע תוריהבבו
הז ןינעל םיעגונ םירבדהש המכ דע אלא ,"ךורע-ןחלש"ה שורפ לא רשי סחיב םיעגונ םניאש
קספמ זוזל ומצע תא השרמ וניא ותואיקבו ותופירח לכב םלוא .וילע דמוע אוהש
ידכ קר ולופלפ קשנ ילכב ןידזמ אוה בור-יפ-לעו ,דאמ תוקוחר םיתעל תלוז ,"ךורע-ןחלש"ה
אלגרמו .וילע קולחל ידכ אל לבא ,בר קחודב וליפא ,"ךורע-ןחלש"ה ירבד תא בשילו ץרתל
.בשייל דמועו עבשומ אוה ולאכ ,ךכו ךכ "קחודב בשיל ל"נו" :ןושלה הימופב

תתרב הז השוע אוה ,תראובמ הריתסה ול הארנשכ ףא ,"ךורע-ןחלש"ב היגהל שקבמ אוהשכ
אוה דוחיב .(ח ק"ס ,ז"כ ןמס) "ס"ט ןאכ שיש ,רמוא יתייה ,אניפתסמד ילול" :ףיסומו דחפו
דימת הטונו ,הכלה קספ םהמ איצוהלו םהירבד תא בשילו תופסותה ירבדב רוקחל הברמ
ודומל ךרדו ורקחמ יפואו ולכש תיטנ תמאבו .(א"י ק"ס ,ד"עק ןמס) תופסותה קספכ גוהנל
.תופסותה ילעב דומל ךרדל בורק ללכב

א"מרל וסחי
יקספמ רתוי ויניעב םיבושח ולש תוכלהה-יקספ ,"ףסוי תיב"המ רתוי דבכמ אוה א"מרה תא
רמוא אוה תחא םעפו .ותעדמ זוזל אלשו וירבד תא בשיל םוקמ לכב ץמאתמו ,"ףסוי תיב"ה
ירבדו תמא ותרותו תמא השמד יל הארנ לבא" :"ףסוי תיב"ה םע קלוחמש םוקמב א"מרה לע
רזח "ףסוי תיב"הש יפ-לע-ףאש ,רמוא אוה רחא םוקמב .(מ ק"ס ,כ"ש ןמס) "ןיהומת י"ברה
ק"ס ,ו"ס ןמס) ומע ןידה - הכלהל הז ןיד איבמ א"מרהש ןויכמ םוקמ-לכמ ,הכלה וזיאמ וב
.(ד

ונאו" :בורל ונושלו ,וירחא רהרהל ןיאש ,םכסומ רתויה קסופה ויניעב אוה "ךורע-ןחלש"ה
קדקדמ אוה "ךורע-ןחלש"ה ןושלב .(ב ק"ס ,ו"נ 'ס ;י ק"ס ,ז"כ 'ס) "ע"ושה ירבד אלא ונל ןיא
ןושלמ "ףסוי-תיב"ה הנשמש םוקמב ,לשמל ;םיניד הברה קיידמ אוה ונושלמ ףאו דאמ
ןושלב קדקדמ אוה ןכו .(ב ק"ס ,מ ןמס) דחוימ ןיד הזמ קיידמ אוה ,בורל וקיתעמש ,ם"במרה
,וילע קולחל ובל והאלמי אל ,"ךורע-ןחלש"ה תארוהכ אלש ותעדשכ ףאו .דאמ א"מרה
ילעב לע רמוא אוה רתויה-לכל .(ב ק"ס ,א"נ ןמס) "ןקז הרוה רבכו השעא המו" :רמואו
ירבד בשיל ץמאתמ אוה ללכ-ךרדב ."ע"צו" :םהירבדל הריתס האורשכ ,"ךורע-ןחלש"ה
קוחדל ל"נ ןכש ינפמ" :רמוא אוה םימעפ בורלו ,לודג קחודב וליפא א"מרהו "ףסוי-תיב"ה
לעב רותב "ףסוי-תיב"הו רוטה שרפמ רותב "ףסוי-תיב"הש ,רבדה ןינעמ ."א"מר תעדל
ויניעב אוה "ךורע-ןחלש"ה לעב וראק י"רה :םינוש םירבחמ ינשכ ולצא םה "ךורע-ןחלש"ה
לעב וראק י"רהו ,םינפ המכב ובשילו וצרתל לדתשמו ,וירחא רהרהל ןיאש ,רומג הכלה-קסופ
תוטנלו ורקבלמ ענמנ וניאו םירבחמ ראשכ רבחמ ויניעב אוה רוטה שרפמו "ףסוי-תיב"ה
הזמו .אצויכו "י"ברהכ אלדו" ומכ ,היחד ןושלב ותוא החדמ אוה תוקוחר אל םימעפלו ותעדמ
יניעב םכסומ קסופ רותב אכמס-רב םש ול שוכרל "ךורע-ןחלש"ה קיפסה המכ-דע תוארל שי
.אוהה רודה ילודג

לקשה תיצחמ
,שורפ וילע רבחתנ רואל ותאצב דימו ,ושוריפל שוריפ "םהרבא-ןגמ"ה ךרצנ ותוקמע בורל
תא אלממו ףיעסו ףיעס לכב ותוא ראבמש ,"לקשה תיצחמ" םשב שורפ וילע רבחתנ ךכ-רחאו
לעב הנב םהילעש םיקסופהו ארמגה ןושל תא תומלשב ואיבהב ,רבחמה לש ונורסח
.ויתודוסי תא "םהרבא-ןגמ"

ך ש מ ה