ז"יה האמב זנכשא תודהיב םהימולשתו םיסמ
ת"ושה תורפס י"פע

רמייהסדליה ריאמ

ג"לשת ג"ע יניס
תורעהה אלל ספדנ

:רמאמה ןכות
אובמ
סמה תלטהב ךרוצה
סמה תסמעמ
סמה ימלשמ
סמה הבוג תעיבק
שוכר סמ
תלוגלוג סמ
ןישנוע סמ
הוצמ יכרצל תויבג
להקה לש ודמעמ
םיסמ יניינעב להקה תונקת
להקה לש ותקזח
םרח
העובש
ןוכשמ תדקפה
םיסכנ לוקיע
? טפשמה םייקתי ןכיה
תונוכנ יתלב תורהצה
הכרעהב תועט
םינוש םיסמ
רויד
המהב תריכממ סמ
תועממ םיסמ
םיכוסכס
אובמ
הליהקה יבזוע רבדב תונקת
אובמ
תוקולחמה
:תונושה תוקולחמה ואבוי ןלהל
:ויה להקה לש תונעטה ירקיע
הליהקל םיפרטצמה רבדב תונקת
אובמ
תוקולחמה
:ויה להקה יקומינ
תונוטלשה ידי לע ולטוהש םיסמ
"תינוריע"
(Schutzgeld) " 'דלעג ץוש"
בושי םוקממ הריקע
העיסנ תרשא
תומחלמ בקע םיסמ
םוכיס

םיכוסכסו םיסימה יגוס ,הליהקה ידי לע םידוהיה לע ולטוהש םיסימב קסוע רמאמה : תיצמת
.םיסימ םולשת ביבס
הליהק יסימ ,םיסימ : חתפמ תולימ

אובמ
סמה תלטהב ךרוצה
ןכ .תילאיצוסה הרזעהו תדה ימוחתב תונושה היתולועפ ןומימ ךרוצל םיסמ התבג הליהקה
.הליהקה תאמ זכורמב ,הל םיבח םידוהיהש סמה תא תובגל הנידמה הגהנ

סמה תסמעמ
,בוצק סמב :םירצונה לע לטוהש הזמ הברהב הובג היהש ,םיסמ אשמב םיסומע ויה םידוהיה
תלטה בקע רקיעב האב הליהקה לש התוששורתה .הליהקה ינב לכ ובייוח ,ליגרהו רידסה סמה
ןוערפב הליהקה התשקתה ןכ .תומחלמ בקע סמ וא ,ןישנוע סמ :ןוגכ ,םיבוצק םניאש םיסמ
,םימלשמה לע דיבכה םירידסה םיסמה םולשת לוע .תונוטלשה ידי לע הלעוה םרועישש םיסמ
םיסמב םידבכומ םה" רשאב ,החנה תשקבב ונפ תונוטלשה ידי לע דחוימ סמ תלטה םעש דע
."םיליגרה םידימת

םייפסכה תובוחה לטנב דומעל הליהקה תגהנה לש התורשפאב הנתומ היה הליהקה לש המויק
רפסמבמ ןוממב היולת רתוי הליהק לכ םויק" :ןייצמ ךרכב םייח ריאי 'ר .הילע וצברש
בור רתונ הב הליהקה תא ובזע םירישע םידיחיש הרקמב ,ךכיפלו .הליהקב םיבשויה "םישנא
ןכש ,"וראשנש-יינע יבור יבגל ידיחי ןיד" םירישעל ןיא - ןידל םמע םידמוע םהו ,םיינע לש
."בור 'יארקנ םירישע טועימ"

סמה ימלשמ
וגהנ תונמלא םיינע םימכח ידימלת איצוהל ,הליהקה ירבח לכ םיבייח ויה סמה םולשתב
הקינעהש תויוכזה ,"בושיה תקזח"ב קיזחהל הנכשמתש ידכ ,סמה םולשתב דימתהל
.םיירכנה תונוטלשה וקינעהש תויוכזהמ ןכו ,הליהקה

רדענ אוה םא םג סמה םולשתב וילעב תא בייחל ידכ ,הליהקב שוכרה לש ותואצמיהב היה יד
תרגסמב להקה ללכ ,םיסמ ינינעב תודחוימ תונקת ונקתוה םהב ,םירקמ המכב .הליהקה ןמ
'ועקרקו םיסכנ םיתב" םהל ויה ךא ,םוקמב ואצמנ אלש הליהקה ירבח תא םג סמה-יבייח
. "םריעב

סמה הבוג תעיבק
שוכר סמ
לש וכרע יבגל הדימ תומא ועבקנ .וילע לטוהש סמה הבוגל דדומכ שמיש הליהקה ןב לש ושוכר
םיכירעמה" ידי לע התשענ שוכרה תכרעה .סמה םולשתמ רוטפ וא בייח אהי רשא שוכרה
עדונ םא ,םנמא .םינש 'ג לכ וא הנשב הנש ידמ - םיסמ יניינעב םיחמומ ויה רשא ."םינוממה
,הכרעהה תא םאתהב םינשמ ,ןיאושינ בקע ,הערל וא הבוטל םושינה לש ושוכרב יוניש לחש
;וכרעמ םיערוג - וינב יאושינב ויתואצוה בקע שוכרה ךרע תחפנ םא .הכרעהה ןמז ךותב וליפא
הביס בקע בצמב תידוסי הרומת הלח םא ,ךא .םיפיסומ הינודנ האיבהש השא אשנ םאו
ךותש ימ" .יוניש היה "תוליהקה יגהנמ תצק"ב ,ךדיאמ ."וכרעב ראשנ ,לכל עודי 'יפא" ,תרחא
. "ףכית ול םיכנמ םהו ,םיכירעמה לצא ךלוה .גוהנל ץוח דספה ול עיגה וא ותב אישמ וכרע
.ןיאושינ וניא יונישל עקרהש הרקמב הכרעהה תא תונשל שי םא ,וניה םיגהונה ינש ןיב לדבהה

ומלשי ןובזעה תא וקליח אל דוע לכ יכ ,שוכרה לעב תריטפ רחאל סמ יבגל היה לבוקמ
.שירומה יבגל העבקנש הכרעהה יפ לע םישרויה

לש םתומשרתה התיה ,סמה הבוג תעיבק ךרוצל םירישע לש םשוכר תכרעהב םידדומה דחא
רחא ."תוינונראו תולודג תולטה וילע ליטהל ,רישעל ותוא םלועה םיקיזחמו" :הליהקה ינב
,ותיב ינב לשו הליהקה ינב לכ לש םהיתועידי דוסי לע ושוכר תא ךירעהל ןתינ רישע לש ותומ
.ונתמו ואשמ טוריפ תא םשר וב ,וסקנפ תקידב ןכו

תלוגלוג סמ
סחיב בצמה היה הנוש - הכרעה לש םיעובק םיגהונ םימייק ויה ,שוכר סמ יבגלש דועב
."הנקת הזב אצמנ אל" :תלוגלוג סמ ,(Hauptgeld) "טלעג טבייה"ל

םניאש ולאלו ,רגה בהז ונתנ םידימאה :סמה תייבג תורוצמ תחא לע דיעמ ךרכב לאומש 'ר
,םולשתב םיינעה תופתתשה-יא בקע ,רסחש םוכסה .םלשל םהילעש םוכסה בצקנ םידימא
תיבמ רבע רשא ,ירכנ טפוש ידי לע עבקנ עורפל שי ותוא ללוכה םוכסה .המוש ידי לע הבגנ
.םישנאה לכ תומש תא וסקנפב בתכו תיבל

ןישנוע סמ
םידוהיה לע םיינמרגה תונוטלשה וליטה ,דרפסב םיגרובסבאהה תשורי לע המחלמה םותב
ונק םהש םע ,ןישנוע סמ (Iller) ר"ליאו (Lech) ך"על תוגהנה ןיב ץראה םורדב ובשיש
לש תללוכ הכרעה יפ לע עבקנ סמה הבוגש ,הארנ .המחלמה ןמזב תולוזג תורוחס םיתפרצהמ
יבשוי ךירעהל 'היניע לשומה ינוממ ומש" :םירכנ םינוממ ידי לע םידוהיה לש תיפסכה םתלוכי
'יבתכב הארנ רשאכ .אוהה ךס ןתל םדיב (ם)תלוכיהש םתעד יפל ורעשו ,העיבתה םדוק הנידמ
רקח ומצע לשומה יכ םינוממה ורפיס ךכל ףסונ .לשומה ריעמ םהל בתכנש המ ,םינוממה דיבש
.הז םולשת עורפל םידוהיה לש םתלוכיב שיש רריבו

הוצמ יכרצל תויבג
יפל יצחו ,ןוממהו ךרעה לע יצח" ובגנ ,'וכו גורתא ,רובצ חילש רכש ןוגכ ,הוצמ יכרצל תויבג
ינש" :תואצוהה ובגנ םירישע םלוככ םבור הליהקה ירבח ויה הב ,תוליהקה תחאב ."תולגלגה
גוהנה יבגל ןפוד תאצוי הניהש ,וז םולשת תרוצב שי ."תולגלגה לע שילשו ךרע לע םישילש
.הוצמ יכרצב תויתרבח-תויטילופ תומגמ לש בוליש ,תוליהקב

 

להקה לש ודמעמ
םיסמ יניינעב להקה תונקת
םאתהב ,הרות ןידל תודגונמ ןה םא ףא ,םיסמ ינינעב תונקת ןקתל היה להקה לש ותוכמסב
יולה לאומש 'ר עבוק תאז םע ."עורג גהנמ רחא 'יפא 'כלוה 'יסמ ינינעב" ןכש ,לבוקמה גהנמל
,הרות ןיד ןהב לטבמ אמלעב גהנמד ,וב אצויכו םיסמ ינינעב" :הז ןינעב תמייוסמ תוגייתסה
'יכסהל דימת 'יגהונה ריעה יבוט בור ךכ לע ונמנש עובק גהנמ ותוא אהיש אקווד ךירצ
ךכ וגהנש אלו ,העשל וא תורודל ותוא עובקל ,תונקתו 'יגוהנה ראש ןיב בתכנ אהיש ,םתנקתב
הליהקה ישאר ידי לע ,סמה תעיבק רבדב הנקתה הלבקתנ םא קר ,רמולכ . "ןהילאמ
.הרותה ןיד תא לטבל איה לכות - תורודל העובק הנקתכ ,תונושה תונקתה תא םיניקתמה

ולאכ תונקת תנקתה ךירצהש עקרה תא וירבדב הלעמ Pfersee)) ישרעפפמ ביל הדוהי 'ר
םייולת 'יסמ ינידש אמעטש רמוא ינאו" :הלוגב םידוהיה לש םדמעמב ץוענה ,םיסמ יניינעב
יקדצט לכ ןווכלו 'ימעהל א"אש רשאב ,הרות ןיד רתוסש הארנ אוהש 'יפא ,גהנמב רתוי
.הרות ןיד וק לע ןמז לכבו רוד לכב םישדחתמש 'ואקתפרה
.םהילסכו םימש יבכוכ ףכל סרדמ תויהמו תויכלמה ןמ תורח ונתויהל אוה הרות ןידש רשאב
דע ,םדגוב דגב דגוב ןמזה יפכו ,םלוע רדסו הנידמה גהנמב גהנתהל ונא םיכירצ ונינווע בורמו
םימשה תכרעמ ונרובעב דדשיו ,תויטרפ החגשהו אחיקפ אניעב 'תי אוה ונילע חיגשיש הכזנש
." 'םוד ןועבגב שמש' :רמאש ,עשוהי הז ,תוינומדק םינשכו השמ ימי םלוע ימיכ

להקה לש ותקזח
ובויח לע רערעמ הליהקה ירבחמ דחאש הרקמב ,רמולכ .םיסמ ינינעב "קזחומ"ל בשחנ להקה
:םיסמ תועיבת ינינעב ןכש ."םיעבתנ רוביצהו עבותה אוה דיחיה ירה" :סמה הבוג לע וא סמב
ינינעב םיבשחנ הליהקה ירבח .היארה תבוח דיחיה לע ,ךכיפלו ."הנוילעה לע רוביצה די"
."ןמזה תולכ ךייש אל"ו הגפ הניא להקה תופתושו ,םיפתושכ םיסמ

םרח
טרפה תייפכ ךרוצל ,ותוכמסב ויהש העתרההו ןישנועה יעצמא תא ליעפהל יאשר היה להקה
םתבוחמ רענתהל םידיחי ושקב םהב ,םירקמ לע רסמנ .םיסמ יניינעב הליהקה תונקתל תייצל
הליהקה השמתשה םהב - ךכב םירושקה םירדסהמ וא ,הליהקה תונקתל םאתהב סמ םלשל
.וליעפהל הנווכתה וא םרחב

העובש
,הרות רפס לע ודי תא העובשה ןמזב חינהל שרדנ עבשנה .הרומח התיה םיסמ ינינעב העובשה
.שדוק רפס לע דיה תחנה התיה היד תועובשה רתיבש דועב

לע עבשי ימ םשוכר לע םיריהצמה ןיב לרוג וליטה ןהב ,תוליהק המכב וקקזנ הז יעצמאל
דיחיה רסמש ןוהה תרהצהש םינוממה ודשח רשאכ העובש השרדנ רקיעב ךא .ותרהצה תונוכנ
בורב גהנמ" .תמזגומ התיה םינוממ ידי לע ושוכר תכרעהש ןעוט דיחיהשכ וא ,הנמאנ הניא
רחא עבשיל לוכיש בוצק ןמז שיו .עבשי אוה ,ול השענה וכרע ןתיל הצרי אלש ימ . . . תומוקמה
המושה לע רערעמל ,רמולכ ."כ"חא עבשיל (לוכי וניא =] י"א ןמזה רבעשכו ,ךרעה אציש
.בוצק ןמז קרפ ךותב עבשיהל תורשפאה תנתינ ,ול העבקנש

ףלא וכרע דיגהש ימ ,טושפ גהנמ" . אבה הרקמב העבקנ סמה תכרעהל הרושקה תרחא העובש
שקיבו ט"ר [תואמ שמחו ףלא =] ק"ת ףלא" לש המוש ול העבקנ ,רמולכ - "ול השעו ט"ר
ףלא לע עבשי קר .ותוא ןיחינמ ןיא [תואמ שולשו ףלא =] ן"יש ףלאמ רתוי ול ןיאש עבשיל
עבשיהל אופא ול םיריתמ ."אל ותו ,האמל 'ה ותעובשב ףיסוהל יאשר יכ ,רתויה לכל םישימחו
יכ העדל דגנתמ ךרכב ריאי 'ר .דבלב םיזוחא השמחב - הנושארב בקנש הזמ הובגה םוכס לע
- הנושארב בקנש הזמ הובגה םוכס לע עבשיהל ןוכנ אוהש רחאמ "לודג סנקל יואר" :עבשנה
וילע םוכסה קר ודיב שי השעמלש ףא ,"העובשה רמוח ךותמ" :הרמאנ וז ותאדוה ןכש
.עבשיהל ול םיריתמ

יפכ תושעל להקה דיב תושרה" :םשוכר ךרע ימילעמב לפטל תויוכמסה אולמ ונתינ להקה ידיב
תצרפ יפלו שיאה ישעמ יפלו םתעד לוקישו םתניחב יפכ להקה דיב חכה ...םהיניע תואר
ןדמוא יפכ העובש וילע ליטהל וא ,העובשה תוכז תא הז םושינמ עונמל יאשר להקה ."רודה
םבל ונווכיש דבלבו" :השעמל םדוק יאנת ךא .רבדל םעט ןתיל םיכירצ םה ויהיש אלב ,םתעד
."םימשל

ןוכשמ תדקפה
תא הנושארב םלשל רערעמה לע הבוח ,סמה הבוג לע רוערע לש הרקמב יכ ,עבקנ תינורקע
.טפשמה ךרעי ךכ רחאו ,להקה דיב ןוכשמ ןדיקפהל וא ,סמה םוכס

םיסכנ לוקיע
דע ושוכר תא לקעל הליהקה ינב םיאשר ,הליהקה תא בזע סמב ובויח לע רערעמהו הרקמב
תליהקב רבודמה תאבומה המגודבו - להקל רתומ ,שוכר ריתוה אל םאו .טפשמה םויקל
םידיחיה םתוא ןוממ גרובמהו אנוטלא ריעב ואצמי םינמזה ןמ ןמז הזיאב םא" . גרובמה
.טפשמה םויקל דע הז ןוממ ודיב בכעל - "םייוג וא לארשי דיב ןיב םתריד ורקעש

? טפשמה םייקתי ןכיה
רחא ךליל עבותה תא חירכהל ןיא" :היה טפשמה לש ותכירע םוקמ תעיבקל ינורקעה סיסבה
תא ובזעש תוצובק רשאכ הררועתה הלאשה ."ויתועמ בכעל לוכיש םוקמב אלא ,עבתנה
תיבב - ובזע ותוא להקה לש םיסמ ןיינעב תועיבת בקע - טפשמה תא ךורעל שיש ונעט הליהקה
.ימוקמה ןידה תיבב טפשמה תא םייקל שיש ןעט להקהש דועב ,השדחה םתליהקבש ןידה

ץראב ןיידתהל תנמ לע" הליהקה תא בוזעל םתנווכבש םידיחיה תא יכ עבוק יזנכשא יבצ 'ר
לע רתי ."טפשמל ודמעי דע ןאכמ וכלי אלש תויפכ ינימ לכב םפוכלו םבכעל" רתומ ,"תרחא
ינידב ןיב לארשי ינידב ןיב םפוכל להקה דיב תושרה" :תוכמסב שמתשהל הז ןיינעב רתומ ,ןכ
םידיחיה לש םטפשמ תא םג םייקל שי ,ותעדל ."לארשי ינייד תושרב [םלועה תומוא =] ה"וא
."להקה לש םמוקמב" ובזע רבכש

ודגנכש תא ףוכל לוכי םידדצהמ דחא ןיא היפל ,ךרכב ריאי 'ר לש ותפקשה איה ךכמ הנוש
ושקביש תילכתל הניא םידיחיה תנעט םג יתעדלו" :וריעבש ןידה תיב ינפב טפשמל דומעל
."םלצא הליהקב ןודל 'דיחיה וחרכוי אלש קר ,םהילא ואוביש

תונוכנ יתלב תורהצה
הז יכ" :ןייצמ ךרכב ריאי 'ר .הרידנ העפות התיה אל יתימאה שוכרה תמלעהש ,הארנ
ןיאש םוקמב טרפבו ,רוביצה בורב טעמכ הטשפ [םיברה וניתונוועב =] ה"ועב הלישכמה
- ותודעכ - תוליהקה בורב ןכש ,החיכש התיה וז העפות ,רמולכ ."לרוגה י"פע חרכהב ןיעיבשמ
הבושתב .ןוכנ היה ,ובקנ וב םשוכר ךרעש ועבשי יכ ,םימושינה ןיב לרוג יפ לע ליטהל וגהנ אל
וב שיו אחיכשד אתלמ אוהו םיצרפתמה וברש תוכרעב לוע תאישנ ןינעב" :לבוק אוה הכומס
."סיכ ןורסח

םינוממה םיכירעמל ויה ןהיבגל שוכר תורהצה ןויצ םשל "דחוימ סקנפ" דעוי תוליהקה תחאב
.םיקופקפ

יבגל תספות הניא ,("ןניקזחמ אל יעישרב ישניא יקוזחא") עשרכ םדא ןיקיזחמ ןיאש הקזחה
וברש הזה רבדבו ,ה"ועב ,ונינמזב טרפב" :ושוכר לש הנמאנ הרהצה רסמ אלש ררבתהש ימ
אלזא - ךכ םישוע המה םגש ,וריבח תלקת ידי לע רתיה הרומ דחא לכ ךכ ידי לעו .'יצרפתמה
.םשוכר תרהצהב םימרמש הלא תא סונקל להקה יאשר ,ןלהל האריש יפכ ."ל"נה הקזח הל

: םיאבה םירקמב תויוצמ תונימא יתלב שוכר תורהצה תריסמל תואמגוד
היה ושוכר ,רמולכ "ונובזעב םילפכ ילפכ אצמנו תוכרעה ושענש רחא םייתנש" תמ םדא
ןודל שי םא ,הלאשב ד"בל הנפ םוקמב להקה .הכרעהה ןמזב וילע ריהצהש הזמ הברהב לודג
םא קודבל שיש קספ ךרכב ריאי 'ר .רשעתה םייתנשה ךשמב יכ חינהלו ,תוכז ףכל רטפנה תא
יפל עודי"ש הרקמב - אלו ,ונובזעב אצמנש שוכרל ויקסע בקע עיגהל תורשפא חונמל התיה
'יל ןניקזחמ" - בר הכ םוכס "ונתמו ואשממ ונרק חיבשהלו חיורהל א"אש ולש ןתמו אשמ
וילע ןיליטמ אנרקשל קזחוהו ררבוהש רחא" יזאו ,הובגה םוכסה - "כ"ג הכרעה תעב ול 'יהש
."ותאיצמ תעשכ ךס

ול שיש םלועה לכ וילע וננירש ינפמו" :ט"ר תואמ שמח יוושב שוכר לע ריהצה דחא םדא
:ט"ר ףלאב ושוכר תא םינוממה םיכירעמה וכירעה ," 'ת קר 'יהש םינפל וכרעמ רתויו רתוי
םינש שמח רחא ."עבשיל הצר אל מ"מ - םיכירעמל לליקו ףדיגו ףריח ,איכורככ חוצש ףאו"
הדוה םושינה .הברהב ההובג הכרעה ועבק םיכירעמה ךא ,ט"ר ףלא וניה ושוכר ךרע יכ ריהצה
ללגב ןה ,הז םדא לע סנק תלטהב דדיצ ךרכב ריאי 'ר .הנימא התיה אל הנושארה ותרהצה יכ
קדקדש" :התע ול ןימאהל ןיאש תמחמ ןהו ,הצופנ - שוכרה לש יתימאה וכרע תמלעהש
שי ,םישנועב ןירימחמ "להקה ינינעב"ש ןויכו .הנושארב בזיכ יכ וב הנע ויפש רחאמ ,"ונובשחב
.'דוע ןודיזי אלו וארייו ועמשי ןעמל' :הז םדא סונקל

:ט"ר ףלאב והוכירעה םה ךא ,"םיבוהז ףלא וכרע ךס רמאו םיכירעמה ינפל" אב םדא
אוה ,רמולכ ,"ט"ר ףלא לועב אשנו" :עבשנ אל - "עבשיל הצורש רמאו דאמ חוצ יכ ףאו"
השענ אל "תושדח תוכרע" תשעל תעה אובב .םינוממה לש םתכרעהל םאתהב סמה תא םליש
לש ועבט אצי" ולא םינש שמח ךשמב ,תופסונ םייתנש ורבע ךכו ,"תולשרתה ינפמ" רבדה
,ל"נה 'ה הנשב ט"ר ק"ת ןדנל הל ןתנו" ותב תא אישה רשאב ,"הפי הלוע ונתמו ואשמש ןבואר
ושענ םינשה תשמח תולככ ."םיבוהז ףלא עודיב וסיכמ אצי תונבה יטפשמו הסנרפ םעו
ותרהצה לע והמת םיכירעמה .ט"ר ףלא וניה ושוכר יווש יכ הלה ריהצה זאו ,"תושדח תוכרע"
,ררבתמ .ט"ר ףלאל הלע ושוכר יכ התע ריהצה תאז לכבו תובר ויה ויתואצוה ןכש ,הנושארה
םהירבד ועיצה קר רבד םיכירעמ ילעב ורבד אל" :ןכש ,הליהקב םיפיקתה לע הנמנ הז םדאש
לע םירבדה תא ולעה ךכיפל ."וב תורגתהל וצר אל להקה םגו ,להקה ינפל שיאה לע םתנולתו
ףדיגו לליחו דאמ םערתהל רזח" :הלה .ט"ר תואמ שמחו ףלאב ושוכר תא וכירעהו ,בתכה
ונובזעבו ,שיאה רטפנ ,וז הכרעה רחאלש ,תישילשה הנשב ."ךרדה וילע וריבעהש לע דאמ
שיאה תא תוכזל ןיא יכ ,עבוק ךרכב ריאי 'ר ."וכרע תאשל ול יוארש ט"ר םיפלא 'ג" אצמנ
.תומייקה תוביסנב "רצק ןמזב רשעתה" אוהש חינהל ןיא רשאב ,"ותומ רחאל ןיב וייחב ןיב"
ינפל אבו ,היינש הכרעהב ורובד פ"ע ,הנושאר הכרעהב וירבד לע יאדבל ספתנש התע" ךכיפלו
האיצמ אמלד םירמוא ןיאש .חנוי םא סנקלו שנועל יואר היה ,זאמ ןורכזל והובתכו להקה
."אצמ

הכרעהב תועט
ךומסבש ןויכ .תלוגלוג סמב בויח ךרוצל תימש המישר ךורעל ידכ תיבל תיבמ רבע ירכנ טפוש
,טפושה ןמ רטפנש ןויכ" :ןעט שרויה .ותמישרב והולילכה אל ,הליהקה ינבמ דחא רטפנ ךכל
ןכש ,סמה םולשתב ףתתשהל שרויה לע יכ ,ןעט "להקה השרומ" ."םרג ולזמש .רוטפ אוה ןכל
לע לטומ קזיהה" אהיו ,ךכ לע והודימעה אל עודמ טפושה ןעטי זאו ,תולגתהל היושע תמאה
." 'ינושארה

רשאב ,םידוהיה רתי לע סמה יובירל המרג אל וז תועט ןכש .שרויה תא רטפ ךרכב לאומש 'ר
,ורמאי" רבדה עדווי םא םגו ,אצמית תועטהש אוה קוחר ששח ,דועו .תלוגלוג סמב רבודמה
." 'יתבה ךות ךלהו ,וחכשו ומצעב ךלה טפושה ירהש ,וחכש םה םג

 

םינוש םיסמ
רויד
."תיבה תריד סמ" םלשל היה תיב לעב לע

לעב לש ודמעמ לע ןגמ הז ןינעב קספ .תוריכשה ימדמ סמ םולשתב היה בייח ,תיב ריכשהש ימ
אוה ךא הליהקב תיב ריכשהש םדאמ ,סמה תא תובגל להקה שקיב םירקמה דחאב .תיבה
.וז ריעב רוידה תויוכזמ הנהנ וניאש ןויכ ,םלשלמ רוטפ הלהש עבקנ - הב רד אל ומצע

המהב תריכממ סמ
'יפא רחא 'וקמב וא הפ ןה המהב הנקש ימ לכ" :ןלהלד הנקתה הלבקתנ תוליהקה תחאב
ךס ןתל ביוחמ - ןיפילחב וא תועמ דעב הנקיש ןה ,ללכ הנידמ ינפ הארת אלו םש הנרכמיש
[אתיירואד העובשבו רומח םרחב =] א"דשבו ח"חב ונילע ונלבק ל"נה לכ ...יאבגה דיל בוצק
." 'פ םוי השענ .ל"נה לכ 'ייקל םותחה לע ונאב תאש רתילו .ל"נה לכ 'ייקלו רשאל

לע הנמנש ,הליהקה ינבמ דחא ."סכימ םלשל 'יכירצש ליבשב" :הנקתה העבקנ ןודנה הרקמב
ןכו ,סכמ םולשתמ רוטפה םירחוסה דחא תוחילשב תומהב הנוק אוה יכ ןעט ,םימותחה
,המהב לכ רובעב עובק םוכסב ומכתסה וז הקסעב ויחוור .ותוירחאבו ל"נה לש ויתועמב
."רחוסל חילשו תרשמ" קר אוה רשאב ,הנקתהמ ורטופל שקיב ךכיפלו

ןיב הנחבה לכ ןיאש ירה ,"הנקש ימ לכ" :םתס רמאנ הנקתב יכ ונעטב ,ךכל דגנתה להקה
ול שיו ומצעל הנוקה םדא סמה םולשתב םיבייחמ םא ,ןכ לע רתי .םירחאל וא ומצעל הנוקה
ול ןיאש ימ לע לוחת הנקתהש המכו המכ תחא לע ,דיספי אמש ןוכיסב הכורכה תוירחא
.תוירחא

,סמ םולשת רבדב הנקת .םיילכלכ םימעטמ - ןקתמ להקה .תינורקע אופא איה וז תקולחמ
ומצע תא איצוהל שקבמ הליהקה ירבחמ דחא ."םרח" םויאב הליהקה ינב לכ םימתוח הילע
לש ותלועפ ךרד לע הפירח תרוקיב תחיתמ בגא להקה תדמע הלבקתנ - תובייחתהה ללכמ
.לטבתת הנקתהו ויתובקעב םירחא םג וכלי שקבמה תא ורטפי םאש ,ששחה עבומ ןכ .ןעוטה
םימייוסמ םירקמל תוסחייתה הב ןיא ןכש ,הנקתה ןושלל רשאב תוגייתסה הבתכנ תאז םע
.תופתוש לש

תועממ םיסמ
ץוחמש וא ,םירכנ תועממ סמ" :להקה לכ ףתוש ןהיבגל ,תונקתל המגודכ ,איבמ ךרכב ריאי 'ר
.וב ורחסיש ידכ ןתינש ףסכ וא ,םידוהיל הוולוהש ףסכ ,רמולכ ."ריעל


ך ש מ ה