ידיסחה רופיסה לע שדח רוא

לאגנ הילדג

טמשת ,דק יניס
תורעהה אלל ספדנ


םידיסח ירופיס :חתפמ תולימ

שורדה תורפס :םיירקיע םיגוס ינשל תקלחנ תידיסחה תורפסהש ,אוה תומסרופמה ןמ
אקווד יכ המוד ךא ,הלא םיגוס ינשב ונרודב קסע תודיסחה רקח .םירופיסה תורפסו תינויעה
רופיסה לע .קימעמהו יוארה ןויעל הכז אל ,בחרה רוביצב ךכ לכ יראלופופה ,ידיסחה רופיסה
תולאשה תובר ןיידעש יל הארנ ןכ יפ לע ףא ךא ,םיבושח םירקחמ רפסמ םנמוא ובתכ ידיסחה
.הנעמ ןהילע תתל שיש

:תואבה תוילאנידרקה תולאשב קוסעל ינוצרב םיאבה יירבדב
?ידיסחה רופיסה לחה יתמ
?ידיסחה רופיסה לש ותוהמ יהמ
?וילע וללה ועיפשה דציכו באש םהמ תורוקמה םה המ

הבושת אליממ הווהמ ןהמ תחאל הבושת תניתנו ,וזב וז וללה תולאשה לכ תורושק השעמל
.תורחאה תולאשל תיקלח

לב רשק הרושק ותוישיאש ,ט"שעבה תומד אוה ל"נה תולאשב וננויד תא דגאמה ינשה-טוח
.ותוהמ לע תובר העיפשה רשאו ידיסחה רופיסה לש ותעפוהל קתני

.הפ-לעבש רופיס םדק סופדבש-ידיסחה רופיסלש ,איה ,יוארכ השגדוה םרטש ,הבושח הדבוע
וכפה םויה אובבש ,םיאלמה םירופיסה םתוא ףאו ,םירופיס-יזמר םתוא םה ךכל תויודעה
רופיסה תודוא המואמ םיעדוי ןבומכ ונייה אל ,ןכ אלמלא ירהש .סופדבש תורפס תויהל
םירפא 'ר ,ט"שעבה דכנ ירבד תא ,לשמל ,ריכזא .ריבכמל ונל שי הז גוסמ תויודע .הפ-לעבש
ורפסב ןהכה לאומש ןרהא 'ר ירבד תא ,ובס ירופיס לע "םירפא הנחמ לגד" לעב ,בוקלידוסמ
ץויצ תא ןיבהל ט"שעבה לש ורושיכו ונתוח תיבב ט"שעבה רוקיב לע "שארמ ארוק"
רפיס ןכא ט"שעבהש ארוקל רווחתמ ,םיידיסח םירופיס יפסואבש םירופיסמ םג .םירופיצה
.ומצע תודוא םירופיס - רקיעב ילואו - םג םהיניבו ,וייחב םירופיס

'ר יבתכב היוצמ ,ספדנה רופיסל םדקש ,הפ-לעבש ידיסחה רופיסה תרכהל תובישח תבר תודע
.1782 - 1780 םינשב עודיכ וספדנ רשא ,םינושארה תודיסחה ירפס ,האנלופמ ףסוי בקעי
ךא ,תידיסחה תוגהה יאשונב וללה םירפסה לש םתויזכרמ לע ,קדצבו ,רבכמ הז דמע רקחמה
.יירבד ךשמהב עיבצא הילע תובישח ,ידיסחה רופיסה אשונב םתובישחמ ,המ םושמ ,םלעתה
ידיסחה רופיסה לש ותישאר תא "ט"שעבה יחבש" רפס לש ותספדה תנשב וארש ימ ויה
םש רתכ" רפסבש םיבושחהו םיחתופמה םירופיסה תששמ השעמל ומלעתה ךכבו ,סופדבש
יזמרש ררבתמ הנהו .הנש םירשעכב "ט"שעבה יחבש"ל ומדק רשא ,אטפאמ ןרהא 'רל "בוט
לעבש ידיסחה רופיסהש ךכ לע םידמלמ םהש דבלב וז אל ףסוי בקעי 'ר יבתכב רשא םירופיסה
.סופדבש ידיסחה רופיסה לש ותישאר תא ףא םיווהמ םהש אלא ,ט"שעבה ימיב ץופנ היה הפ
ינא ףאו ,תשקבתמה הדימב םהילא בל םשוה אל רופיסה-יזמר לש דחוימה םייפוא ןיגב ,ןכא
יתדמע אלו ,ףסוי בקעי 'ר יבתכבש םילשמה תא קר "הדעו גיהנמ" ירפסב - ותעשב - יתפסא
.תוכוראה תושרדה ךותב םירתתסמה םירופיסה יזמר לע

השולשב םינייפאתמ ,ט"שעבה לש ודימלתו ורבח ,ףסוי בקעי 'ר יבתכב םירופיסה יזמר
:םיביכרמ
.הזימרל םיטונו דואמ םירצק םה
- בור יפ לע - רושקה השעמ-רופיסב ונייהד ,רבעב עריאש עוריאב תקסוע הזימרה
.ט"שעבב
,יגאמ וא יטסימ אשונל היצארטסוליאכ וא המגדהכ ,אתכמסאכ אבומ זמרנה רופיסה
.תודיסחה תישאר תוגהב בלתשמה

:תואמגוד רפסמב םיגדא
ונייה תופילק ןתוא אלולו ,תופילק אלמ ונמלועש ףסוי בקעי 'ר ןעוט "חנעפ תנפצ" רפסב
.םיימימש תולוק ,םיזורכ עומשל םילגוסמ ונייה ןכו ,ופוס דעו םלועה ףוסמ תוארל םילוכי
רשאכ ,ןיזורכה עמשו קוחרמ הארש ,חיכוי ירומו" :ףסוי בקעי 'ר בתוכ תאז העיבק תחכוהל
"ותימאל ררבתנ
דיתעה תא תעדל ט"שעבה ורומ לש ורשוכב רבחמה ןד "ףסוי בקעי תודלות" רפסב
המ ול רמוא היה הנשמ הזיא דמול דחא היהשכ ,ה"הלז ירוממ יתעמש הז ןיעכו" :ףיסומו
."'וכו היהש השעמכ ,ימשגב דיתעל היהיש
קידצה לש ורושיכ םצע םאה :תיפוסוליפ הלאש הנודנ "חנעפ תנפצ"בש תרחא השרדב
לש וצורית אבומ הקסיפב .לאה לש ןוצר יוניש לע הדיעמ ,תוריזג לטבל ונייהד ,םיניד קיתמהל
בקעי 'ר .רחא םוקמב רובידה תא יתבחרה וילע ,ט"שעבה לש ימיימשה ורומ ,ינולישה היחא
."ל"נה ןינעב ומשב תחא השעמב ודיעהש יתעמש ןכו" :םילמב אקסיפה תא םייסמ ףסוי

בקעי 'רל .ועריאש םיעוריא לע ,הבר הטלבהב ךא ,הרצקב םיזמרנ ונא ל"נה תואקסיפה לכב
ןיא ךא ,םהיטרפ לע םיאלמה םירופיסה תא איבהל ןיינע היה אל ,הביטאראנל הטנ אלש ,ףסוי
גוחב ורפוס םיאלמה םירופיסהשו ,םיילאיר םיעוריא לע םיעיבצמ םירופיסה-יזמרש קפס
רבכ תידיסחה תוגהה ןיבל ידיסחה רופיסה ןיבש קודהה רשקה תא תוחיכומ ףא ןהו ,ט"שעבה
יכ ,רוריבב חיכומ ,קפס וב וליטה םימייוסמ םירקוחש ,הז רשק .העונתה לש הימי תישארב
הניא הנממ האצותכ חתפתה ףאו ,תרחואמה קידצה תרותב רושק ידיסחה רופיסהש העדה
ידיסחה רופיסב םיאצומ ונאש םיאשונהו םיביטומה לש םבור בור .תעדה לע תלבקתמ
שודיק' ןויערב םג תאטבתמה ,תיבויחה השיגהו ,םודקה ידיסחה רופיסב םייוצמ רבכ רחואמה
הז ןיבל ןושארה רודב ידיסחה רופיסה ןיב לדבהה .תודיסחה תישארב תמייק רבכ ,'רופיסה
.יתומכ םא יכ ,יתוהמ לדבה וניא םירחואמה תורודבש

שי ןאכ ךא ,רקחמב ונודנ רבכ ,ומצע לע ט"שעבה לישמה םתוא ,םיעודיה םילשמה ינש
ויהש ,םירחא תוגה ילעבמו םינשרדמ ט"שעבה לדבנ ומצע לע םילשמ תלשמהב יכ ,שיגדהל
םהייח ןיבל לשמה ןיב ורשק אל ךא ,םייטקאדידה םהיכרצל םילשמ לישמהל םיליגר
,םירופיס םג ומצע לע רפיס אוהו ,ויתודוא םילשמב ט"שעבה קפתסה אל רומאכ .םייטרפה
אוהו ,םיליגר תוגה ישנאמו םינשרדמ ט"שעבה לדבנ ךכב ףא .וישנא ידי לע ורפוסו ורזח רשא
.ךשמהב ןודנ וב ,םשה-לעב לש סופיטל הז ןינעב בורק

ןיא .ינולישה היחא לש ותעד תרכזומ ליעל יתאבהש םירופיסה-יזמר לש תישילשה המגודב
תא דמילש ימו ,ט"שעבה לש ורומ רכזומ הב ףסוי בקעי 'ר יבתכב הדיחיה השרדה תאז
ךא ,תורצק תואקסיפ יתש אקווד וכז םירקוחה בל תמושתל .תוגהבש םינוש םיניינע ט"שעבה
.לארשי ץראל ט"שעבה תיילע ןויסנ לע תורבדמה "ףסוי בקעי תודלות" רפס ףוסבש ,תובושח
.יתוגה אשונו עוריא םכותב םידחאמה ,םירופיסה-יזמר גוסמ ןה הלא תואקסיפ ףא ,השעמל
לש העודיה ותרגיאב ינולישה היחא לש זמורמה ורוכזיא תא הזה עדימה לכל ףיסונ םא
תוהזש חינמה רוכזיא "ףסוי תרופ ןב" רפס ףוסב הספדנש ,בוטיקמ ןושרג 'ר וסיגל ט"שעבה
ןהו ,תרגיאה ליבומ ,ףסוי בקעי 'רל ןה ,תרגיאה לבקמ ןושרג 'רל ןה העודי ימיימשה-הרומה
ינולישה היחא םע ט"שעבה ירשק לע חתופמו אלמ רופיסש חינהל ונל רתומ ירה ,םירחאל
רופיסה לש ירקיעהו ןושארה רפסמהשו ,םייחב ט"שעבה דועב ט"שעבה יברוקמ ןיב ךלהתה
.ומצע ט"שעבה היה

הניא תרחואמ הפוקתב םייוסמ רופיס לש ותספדה תדבועש אוהו ,לודג ללכ שיגדהל שי ןאכ
םרוקמ "ט"שעבה יחבש" ירופיסמ םיברש ,חינהל ריבס .םודק ונניא רופיסהש חרכהב הדיעמ
בוד 'ר טקלמה ידיל ועיגהש דע הפ לעבש םירופיסכ ורפוס םהו ,ט"שעבה לש וייח תפוקתב
יחבש" רפסב אבומה ,ףסוי בקעי 'ר יפמ ,רופיס שמשל יושע ךכל המגודכ .ץינילמ ריעב
טקלמ לש ונתוחו ט"שעבה רפוס ,רדנסכלא 'ר לש ורוגיפ תא ראתמה הז רופיס "ט"שעבה
,ףסוי בקעי 'ר לש ויתושרדב םג אצמנ ,ןדע ןגב ויוולמו ט"שעבה תכילה תעב "ט"שעבה יחבש"
יפמ רופיס אופא ונינפל ."ט"שעבה יחבש" רפס ספדנש ינפל םינש שמחו םישולשכ וספדנש
םשרנ אוה ינשה יתורפסה רוקמב וליאו ,ומצע רפסמה ידי לע םשרנ תחא םעפש ,דחא רפסמ
ץראל ט"שעבה לש היילעה ןויסנ תודוא םירופיסב םיאורה שי :תפסונ המגוד .עמושה ידי לע
יול לאכימ לש םנוימד ירפ ,םירחואמ םירופיס ,ןמז ותואב ותוא דקפש רבשמהו לארשי
,ליעל םונרכזהש םירופיסה יזמרל ףסונב יכ ,ררבתמ הנהו .םירחאו הנרמוקמ ירה ,ןודניקדור
ירופיס רמוח ונידיב שי ,לארשי ץראל ט"שעבה תיילע ןויסנ לע דיעהל ידכ םהב יד הרואכלש
ףסוי בקעי 'ר ידי לע ובתכנש םירבדל יתנווכ .הב לחש רבשמהו העיסנה תודוא ףסונ בושח
1866 תעשב קר ספדנו ,ורבחמ תומ םע םיבותכב - עודיכ - ראשנ רשא ,"םיספ תנותכ" ורפסב
,םיאלמה םירופיסב רפוסש המל אילפהל המיאתמה ,תיטנולרה הקסיפה ןושל הזו .גרבמלב
,[ותליפתב] ןווכל לוכי וניאו תונטקה דוסב [אוהש] אוה האור םאו" :לוכיבכ םירחואמה
לע ירומ דיעה רשאכ ,בתכה ךותמ ומוי ןב קוניתכ ללפתי יזא ,תורז תובשחמ וילע ןירבגתמש
היהו [ההובגה הגרדמה] ל"נה ונממ קלתסנש ,וז הניחבב המ ןמז תרחא ץראב היהש ,ומצע
הנוילעה ותגרדמל רזחש דע ךכ השעיש יטרפ שיאל הויצ ךכו ...'וכו תויתואה לע ומצע קבדמ
."...ימשגב םג הלופכ הילע ול היה ל"נה ותדירי ירחא :ומצע לע ירוממ יתעמשש ומכ ...'וכו

זמרנ ירה ,העוט יניא םא .יתוגה אשונל םירשקתמה רופיסה-יזמר גוסמ איה תאז הקסיפ ףא
השקבה רבדב לוכיבכ-רחואמה רופיסהש ,יל הארנ .ט"שעבה תא דקפש ינחורה רבשמה ןאכ
ט"שעבה לש ותרזחו ,תיב-ףלאה תויתוא תא ומע רמול ורפוס תאמ ט"שעבה שקיבש
."םיספ תנותכ"בש הקסיפב זמרנ רבכ ,תאז תובקעב ויתוגרדמל

תא םילשהל ידכ ךא ,ידיסחה רופיסה לש ותוהמ לע דיעהל ידכ רבכ שי הכ דע ונרמאש המ לכב
ידיסחה רופיסה תישארש ליעל ונשגדה רבכ .הז רופיס לש ויתורוקמב ןייעל ונילע הנומתה
תומד :ןהו ,תויומד רפסמ וגוסמ דיחי גוזימב וגזמתנ ט"שעבב .ט"שעבה לש ותוישיאב רושק
ירופיס דחוימבו ,ומצע לע םירופיס רפסל היטנה תא .גיהנמה תומדו הגוהה תומד ,םשה לעב
רשא ,םש ילעב - ךשמהב חיכונ דועש יפכ - ויה .ול ומדקש םש ילעבמ ט"שעבה שרי ,םיתפומ
,בחרה רוביצב עדויי םהיתפומ לע עדימהש םיניינועמ ויה אלא ,סנה תיישעב וקפתסה אל
.םיברב עדימה תצפהל ולעפ ךכיפלו

תעדל חכווינ ,ומויק ךשמהב ןהו וכרד תישארב ןה ,ידיסחה רופיסה תא בטיה ןחבנ םא
איהש תוישיא ,תיגאמ וא ,תיטסימ תוישיא לש היתולועפ תוכזב ללוחתמה ,סנ אוה ורקיעש
ךא ,המצע תוישיא התוא תויהל ,םנמוא ,יושע סנ ותואל קקזנש ימ .םייעבט-לע םירושיכ לעב
,תואירבה ,םיאצאצה םוחתב םא ,והשלכ רוסחממ םילבוסה םירחא םישנא םה הלא בורל
םה םיאיבנה רשאכ ,ארקמב רבכ סנ-ירופיס לש הז לדומ אצמנ הרואכל .המודכו הסנרפה
,ןכ ינפלמ דוע ילואו ,םינואגה תפוקת זאמ ,םרב .םייעבט-לעה םירושיכה ילעבו סנה ילעופ
לש הדסיימ תא ףא ןייפיאש יוניכ ,םש-ילעב ללכ ךרדב םיסנה יללוחמ םישיאה םינוכמ
תא םהב הלגנ ,ונידיבש םיידיסחה םירופיסה יפלא תא תויתטישב קודבנ םא .תודיסחה
אלא תאז ןיא .םהיתורודל םשה ילעב ירופיסב םיעיפומה םיאשונהו םיביטומה תיברמ
.םשה-ילעב לש םמוקמ תא ןומהה תעדותב םידיסחה םיקידצה וספת ,ט"שעבה תובקעבש
תפוקתב וליאו ,ללכלו דיחיל העושי ואיבהו "םישודק תומש" תרזעב ולעפ םינורחאה
.םש לעב יוניכה םלענ ךא ,ידיסחה קידצה לא םשה ילעב לש תויצקנופה םנמא ורבע תודיסחה
וללה לש םמוקמ תא .תועימקו תולוגסב ,םישודק תומשב שומישה ןמ העיתר הרצונ טאל טאל
אל ירוטסיהה םשה לעב לש םינייפאמה יכ םא ,ותליפתו קידצה תכרב רתויו רתוי התעמ וספת
.לילכ ומלענ

תמירג ,ךרדה תציפק תמגוד םירושיכ םשה ילעבל םיסחוימ םהיתורודל םשה ילעב ירופיסב
דועו קותיש תמירג ,םילוח יופיר ,םידש ישוריג ,םיתמ תואייחה ,םיביוא תתמה ,םיביואל קזנ
לע והולאשש ,ןואריק ישנאל ןואג יאה בר חלשש הבושתב רכזנ רבכ הלא םירושיכמ קלח .דועו
'רל ,"ץעימחא תליגמ"ב םיעמוש ונחנא םש ילעב לש םיפסונ םירושיכ לע .םש ילעב לש םתוהמ
תחאהו תירישעה תואמב הילטיא םורדב ותחפשמ ייח תא ראתמה ,לאיטלפ ןב ץעמיחא
,הנופצ תויקלטיא תוחפשמ תריגה םע ,הינמרגל הילטיאמ הארנכ רבע םשה לעב אשונ .הרשע
רשא ,םיסנ ירופיסב םילקתנ ונא זנכשא תודיסח לש םיירופיס םיטסכטבש ,אוה אלפ אלו
.םש-ילעב םידמוע םזכרמב

רופיסל דע ולגלגתנש ,ז"טה האמל דע םשה-ילעב ירופיסב םילולכה םיאשונהו םיביטומה לע
ילעב ירופיס תא םינייפאמה םיירופיס םיאשונו םיביטומ ףיסוהל שי ,וב ועמטנו ידיסחה
לוגלג תעידי ,קוביד ישוריג :ןוגכ םיאשונלו םיביטומל יתנווכ .ךליאו תפצ תפוקתמ היגאמה
תא טלק ודצמ יתפצה רופיסה .אטוחה לש וינפ לע אטחה תרכה ונייהד ,ףוצרפה תמכוחו שפנה
,שדח ירופיס גוס לוכיבכ רצונ אוה-ויאשונ תא םהל ופיסוהבו ,ול ומדקש םשה-ילעב ירופיס
,לאטיו םייח 'ר אלו ,י"ראה אלש ,הדבועה תא שיחכהל ןיא םנמוא .חבש ירופיס הנוכמה
גוסב הביטח תפצ ירופיסמ םיבר םיווהמ ןכ יפ לע ףאו ,םש ילעב יוניכב םירופיסב םינוכמ
יחבש" רפס רקיעב ךא ,ולוכ ידיסחה רופיסה .םשה-ילעב ירופיס ותונכל ןתינש יתורפסה
ןויצבו ,הבחרהב רבכ יתדמע הילעש הדבוע ,תפצ ירופיסמ םיינפוח אולמ טלק ,"ט"שעבה
תורפס תרצונו תכלוה ךליאו הרשע ששה האמה ןמ ."תידיסחה תרופיסה" ירפסב ,תוליבקמה
ירופיס לש םתעפשה .םשה-ילעב תורפסב הביטח אלא הניא איה ףאו ,הבחר קוביד-שוריג
קובידה-שוריג ךילהתב ללכ ךרדב ולעפש ימ ןכש ,תטלובו תרכינ ידיסחה רופיסה לע קובידה
תויבמופה ויתולועפמ תחא יכ ,הלגי ףא "ט"שעבה יחבש" רפסב בטיה ןייעיש ימ .םש-ילעב ויה
התואבש קובידה ."תעגושמ" ךותמ קובידה שוריג היה ,ןהב הנושארה אל םא ,תונושארה
רוסאש םיימשה ןמ ורזג ןכש ,וינפמ ששוח וניא יכ ,וינזואב ןעטו ט"שעבה לא הנפ ,השא
,ט"שעבל ררבתנ רשאכ .הנש ששו םישולש ול תואלמ םרט "םישודק תומש"ב קוסעל ט"שעבל
רשא ,רפוס ול חקל ,עיגמ ולש תירוביצה תוליעפה בלשו םינש ששו םישולש ול ואלמ ןכא יכ
וחתפל רחשלו ותוא דוקפל ולחה םילוחו תועימקו תולוגס בותכל - רתיה ןיב- היה ודיקפת
.אפרמ תשקבב

םיסחוימה םירושיכב ,םייפואב ,ט"שעבה לש ורודב ויחש םידחא םש ילעבב ונל דחוימ ןיינע
םיבר םיפתושמ יפוא יווקש ,םישיא ינש לע רוריבב עיבצהל ןתינ .םירופיסל םתקיזבו םהל
הנומשה האמה תישארב יחש ,ורודב עודי םש לעב ןגניסע לאומש 'רל יתנווכ .ט"שעבלו םהל
,הנוטלאבו ץמב עודי קסופו בר ,ץישבייא ןתנוי 'רלו ,הינמרגבש [הילפטסו] הפיל תנידמב הרשע
תויומד תא םתוישיאב הלא םישיא ודחיא ,ט"שעבל המודב .הפוקת התואב יח אוה ףאש
לע םירופיס ורפיסש םיעדוי ונא הלא םישיא ינשמ .םשה-ילעב תאו הגוהה תא ,גיהנמה-ברה
םאו תורגיא תרוצב םא ,םיברב וצפוי םהיתואלפנ תודוא םירופיסש וגאד אסיג ךדיאמו םמצע
ראתמה ."הרורב הכז ארונ השעמ" םשב סרטנוקש גאד ןגניסע לאומש 'ר .םיסרטנוק תרוצב
םיבתכמב ויתואלפנ תצפהל לעפ ץישבייא ןתנוי 'ר וליאו ,ץפויו ספדוי ,ודי לע קוביד שוריג
,תינמרגה הפשב ימינונא סרטנוק תספדה לש ךרדב ןכו ,תונוש תוצראל וידימלת ורגישש
.ץמב בר ותויהב השעש תואלפנ לע רפסמה

םירופיסה תורפס תא הבר הדימב ריכה ט"שעבה יכ ,חיננ םא תמאה ןמ םיקוחר היהנ אל
םילשמב .הפ לעב םירופיסה תעימש ךותמ ןהו םירפס תאירק ךותמ ןה ,ותפוקתל המדקש
יתורפסה רמוחה ןמ טעמ - אל - ןיעדוי אלבו ןיעדויב - עקשוה עימשהש םירופיסבו רפיסש
לא אב ךלמה רצוא לע רומשל ונמתנש םירש העברא תודוא עודיה לשמה ,המגודל .אוהה
בקעי 'ר יבתכב הברה טטוצמה ,ץישנולמ םירפא 'רל "םירפא תוללוע" רפס ךרד םא ,ט"שעבה
םיביטומ ףא ."תובבלה תובוח" רפסמ הרישי ךרדב םאו ,רוד ותואב יראלופופ היהו ףסוי
שמשל יושע המגודכ .םהב שמתשה אוהו ט"שעבה תעדותל ועיגה םיירכונ םירופיסו
"ךוב-השעמ"ה ךרד ט"שעבל עיגה יתעד תוינעלש ,העונצה רחוסה תשא תודוא רופיס-לשמה
ףא ,םיאשונ ,םיביטומ םג וטלקנ ללכב ידיסחה רופיסבו "ט"שעבה יחבש"בש קפס ןיא .וימודו
אל יאדו .ט"שעבל וקבדוה םימיה ןמ םויבו ,ט"שעבה ןמזב ןיידע ורפוס אלש ,םימלש םירופיס
יחבש"ב יתאצמ ."ט"שעבה יחבש" רפסל וכרד תא אצמ םש לעב םדא 'ר רופיסש אוה הרקמ
'ר לע ןכ ינפל םינש תורשע המכ רפוס ,ןדמע בקעי 'ר לש ותודע יפל רשא ,רופיס "ט"שעבה
לככ ץפוה םש לעב יוניכב ורודב אוה ףא הנכתנש ץישבייא ברה תודוא רופיסה .ץישבייא ןתנוי
חרזמב תומוקמ םתואל רופיסה עיגהב .םיקחרמל וידימלת ובתכש םיבתכמ ךרד הארנה
ט"שעבה אוה רופיסבש םשה לעבש עמוש לכל ןבומ היה ,ט"שעבה תא וריכה םהב ,הפוריא
.םהל רכומה

םע ותאוושהו ,תודיסחל םדקש ברה ירופיסה רמוחה לש תקדקודמ הקידבש רעשל ןתינ
ידיסחה רופיסה .ליעל הילע יתרבידש החנהה תא ץמאתו קזחת ,ויתורודל ידיסחה רופיסה
ירופיס רקיעב ךא ,וילא עיגה יהשלכ ךרדבש ירופיסה רמוחה לכ תא ,רבד לש ופוסב ,טלק
לא וירבחו ט"שעבה לש םחהו יבויחה סחיה .םהיתורודל םשה ילעב ירופיסב םרוקמש תפומ
וניפב תארקנה ,הבחר תיאדיא תכרעמ ךותב רופיסה דמעמ תא הבלישש השיגהו ,רופיסה
ידיל איבהו תודיסחל םדקש יתורפסה רמוחה תטילק תא ורשפיאש םה ,תודיסחה תוגה
.הנש םייתאמכ הז תכשמנה ,הרידאה ותוחתפתה

ימיב לחה הז רופיס .הפ לעבש ידיסח רופיס םדק סופדבש ידיסחה רופיסל :םוכיסל
תשרומ איה ומצע לע רפסל ט"שעבה תייטנ .ומצע לע רפסל הבריה ט"שעבה ןכש ,ט"שעבה
םתצפהב ףא אלא ,םהיתואלפנ רופיסב קר אל קסע םהמ קלח רשא ,םהיתורודל םשה ילעב
םשה ילעב ירופיס לש םיאשונהו םיביטומה תיברמ .בתכב םאו הפ-לעב םא ,םירופיסה לש
לש ושודיח .תבחרומו השדח הרודהמ תניחבב ,םכשמה אלא וניא רשא ,ידיסחה רופיסב וטלקנ
,תודיסחה תרות ןיבל וניב קודהה רשקבו תידיסחה תוגהב ובולישב אוה ידיסחה רופיסה
ןהו 'רופיסה שודיק' ןויערב ןה תאטבתמ ,תאז הקיז .העונתה תליחת זאמ םייקה
ןיאש ןבומ אליממ .תונוש תועדל תומגדה םישמשמה ,ףסוי בקעי 'ר יבתכבש םירופיסה-יזמרב
וכפהש ,םשה ילעב רופיס לש אצאצ אלא ,תרחואמה קידצה תרות לש הדלות ידיסחה רופיסה
לכ .ירוטסיהה םשה-לעב לש חתופמו שדח בלש אלא וניא אוה ףאש ,ידיסחה קידצה רופיסל
הריציל ומרג רשא םה ,תרחואמ תירוטסיה העפות אוהש ,םיקידצה יוביר ןכו ,ליעל רומאה
.הירוביח תואמו הירופיס יפלא לע תיביסנטניאה תידיסחה תירופיסה