"ךורע ןחלוש"ל דע תוכלה יקספ

ןאמלגופ יכדרמ

ו"כשת ,טנ יניס

ןכותה
דומלתהו הנשמה ימיב תוכלה יקספ ירפס
םינואגה ימימ תוכלה יקספ ירפס
ךורע ןחלוש :םשה
"ךורע ןחלוש"ה הנבימ
?ךורע ןחלושה דעונ ימ ליבשב
םוי םישולשל ךורע ןחלושה דומיל תקולח
?ךורע ןחלושה תא וראק י"רה םייס יתמ
שקבר מ"רהמ לש הלוגה ראב
"ךורע ןחלושה לעב"

בכעתמו ,םינואגה ,דומלתהו הנשמה ימיב תוכלהה ירפס תא רקוס רמאמה :תיצמת
.ודמעמו ומוקמ ,ךורע ןחלשה רואיתב

.הלוגה ראב ,ךורע ןחלש ,ךורע ןחלוש ,םינואג ,הכלה יקספ ,הכלה ירפס :חתפמ תולימ

דומלתהו הנשמה ימיב תוכלה יקספ ירפס .א
,הפ לעב ןרמואל יאשר התא יא בתכבש םירבד" :םיארומאהו םיאנתה ימיב עבקנ לודג ללכ
ינורקע ללכ ,םלוא .(ב ,די הרומת ;ב ,ס ןיטיג) "בתכב ןרמואל יאשר התא יא הפ לעבש םירבד
י"שרפו ,ב ,ו תבש) "םירתס תוליגמ" בותכל וריתהש ומכ ,ואולמב רמשיהל לוכי היה אל הז
ארתב אבב ;א ,וטק םש) "אברעממ אתרגיא יתא" הכלהב תורגא ;(םירתס תליגמ ה"ד ,םש
'הל תושעל תע' םושמו וחכתשי אלש ידכ ,הדגא םגו (א ,טכ ןירדהנס ;ב ,חמ תועובש ;ב ,אמ
תוקוספ תוכלה םהה םימיב רבכ בותכל וריתה רבתסמ ןכ ומכ .(םש הרומת) 'ךתרות ורפה
תופסות יקספ ;הרות הנשמל ותמדקהב ם"במר ןייועי .הפ לעב םעל תוארוה ירומ ורוה םהמש
אמויל םינשי תופסות ;טמ תוא ,ב-א עורז רוא ;א"חל רוטיעה לעב תמדקה ;וע תוא תוחנמל
.רושעבו ה"ד ,א ,ע

םגו םיבוט םימיב ,תותבשב רוביצב םהה םימיב םישרוד ויה םימכחהש תושרדה יכ ,חינהל שי
,אמגודל ,ןייועי) השעמל הכלהל תוארוה רקיעב ויהש ,ארמגה ןושלב "אקרפ" ,םירופיכה םויב
תבש י"שרפ ןיועי .דועו ,א ,וט ןילוח ;ב ,גכ םירדנ ;א ,ד הציב ;ב ,זע אמוי ;א ,נ ;א ,במ םיחספ
הכאלמב ןיקוסעש םיתב ילעבל השרד ןישרוד ויה תבשבו" :ןהב ןירוק ןיאש ןיב ה"ד ,א ,וטק
תוכלה יפסואמ ויה - ("רתיהו רוסיא תוכלה ןהל ןירומ ויה השרדה ךותבו לוחה תומי לכ
.בתכב תוקוספ

ורכזנו םיארומאה ימיב ועבקנש םיללכה יפל םירומ ויה ,םידומלתה ןמזבש תוארוהה ירומ
ימיב דומלתה תמיתח םע ופסוא הארוההו הקיספה יללכ .םידומלתה לש ןתמו אשמב
.םהירחאלו םינואגה תורודבש םיללכה ירפסבו "םיארומאו םיאנת רדס"ב םיארובסה

יפמ אלו דומלת יפמ אל הכלה ןידמל ןיא" :אוה תוקוספ תוכלה תארוהב עבקנש ידוסי ללכ
,ז הדנ ;דע ה"ד ,םש ם"בשר ןייועי .ב ,לק ארתב אבב ."השעמל הכלה ול ורמאיש דע ,השעמ
ויהש ינפמ ,השעמל הכלה תויהל הכירצ הכלההש ,איה השגדהה .ה"ה ,א"פ האפ ימלשורי ;ב
ימלשורי ;ב ,חכ הציב ;א ,דנ ;א ,טי תבש ןייועי .ןכ ןירומ ןיאו - הכלהכ ועבקנש תוכלה המכ
ןירומ ןיאו הכלה - השעמל הכלה :ירקחמב .ב"פס הדנ ;ה"ה ,ג"פ ןטק דעומ ;ו"ה ,א"פ תוכרב
.ךכ לע רובידה תא יתבחרה א"צרת תנש "לארשי תמכחל הפצה"ב ןכ

םיניידו תוארוה ירומ ורוה ,םיארובסה ימיב ילבב דומלתה בתכב תיפוס שבוגו ףסואש םוימ
תוכלה יפסוא בתכיהל וליחתה םהה םימיבש םירעשמ ונא םלוא .דומלתה תונקסממ תורישי
,הארנכ .בתכב זא ורבוחש םהירבחמו תוקוספה תוכלהה ירפס תומש ונל ורסמנ אל .תוקוספ
תומישר קר ויה .םירפס לש רדסו הרוצ התיה אל םהה םימיבש תוקוספה תוכלהה יפסואלש
.םתקיספב הארוהה ירומ םהב ורזענש ,תוליגמו

םינואגה ימימ תוכלה יקספ ירפס .ב
םה הלאו .תוארוהה ירומ ורוה םהמש ,תוקוספ תוכלה ירפס בתכיהל וליחתה םינואגה ימיב
ףסוי 'ר ןרמ לש ךורע ןחלושה דע םינואגה ימימ ,םהירבחמו תוקוספה תוכלהה ירפס תומש
:וראק
.ןואג יאדוהי בר וא אריאייק ןועמש 'ר תאמ תולודג תוכלה רפס
.ןואג יאחא בר תאמ תותלאש רפס
.ןואג יאדוהי בר תאמ תוקוספ תוכלה
.המודכו ,תוקוספ תוכלה ,תועוטק תוכלה ,תובוצק תוכלה :תומשב תוקוספ תוכלה יפסוא
.ןואג םרמע בר רדס
.ןואג הידעס בר רדס
.יספלא קחצי וניבר תוכלה
.תואג ןבא קחצי 'ר תוכלה
.הלוגה רואמ םושרג וניבר תונקת
.הנולצרבמ יליזרב רב הדוהי וניבר אישנה תאמ םיתעה רפס
.הנוברנב ןיד תיב בא קחצי ןב םהרבא וניבר תאמ לוכשאה רפס .אי
.אילישרממ ירמ אבא רב קחצי וניבר תאמ רוטיעה רפס .בי
.י"שר תאמ ס"דרפה רפס .גי
.י"שר תאמ הרואה רפס .די
.י"שר רודיס .וט
.ם"במרה תאמ הרות הנשמ .זט
.ם"במרה תאמ תוצמה רפס .זי
.י"שר לש ודימלת ,החמש 'ר תאמ ירטיו רוזחמ .חי
יאמא ה"ד ב ,דיק תבש תופסותב ורכזנ ,תוכרבו תוליפתב םיקספו םיניד יפסוא ,םירוזחמ .טי
.עקתיל
.ת"ר תאמ רשיה רפס
.ךורב וניבר תאמ המורתה רפס .אכ
.ן"במרה תוכלה .בכ
.ן"באר רפס .גכ
.ה"יבאר רפס .דכ
.תופסות יקספ .הכ
.ץיממ רזעילא וניבר תאמ םיארי רפס .וכ
.אזימרגמ רזעלא וניבר תאמ חקורה רפס .זכ
.אניוומ קחצי וניבר תאמ עורז רוא רפס .חכ
.א"בשרה תאמ רצקהו ךוראה תיבה תרות רפס .טכ
.הנוריגמ הנוי 'ר תאמ ךוראה רתיהו רוסיא רפס
.יריאמה םחנמ וניבר תאמ ילבבה תותכסמ לע הריחבה תיב רפס .אל
.יצוקמ השמ וניבר תאמ לודג תוצמ רפס .בל
.ליברוקמ י"ר תאמ ןטק תוצמ רפס .גל
.יחריה ןתנ רב םהרבא וניבר תאמ גיהנמה רפס .דל
.גרובנטורמ ם"רהמ יקספ .הל
.ש"ארה יקספ .ול
.יכדרמ רפס .זל
.יולה ןרהא וניבר תאמ ךוניחה רפס .חל
.לינולמ ןהכה ןרהא וניבר תאמ םייח תוחרא רפס .טל
.היצניבורפמ םלושמ 'רב םחורי וניבר תאמ הוחו םדא תודלותו םירשימ רפס
.בקעי וניבר תאמ םירוט העברא רפס .אמ
.יטאנקרמ םחנמ 'ר תאמ םיניד יקספ רפס .במ
.םהרדובא דוד 'ר תאמ תוכרבו תוליפת רפס .גמ
.ארודמ קחצי וניבר תאמ ארות ירעש רפס .דמ
.ובלכ רפס .המ
.אמורמ אפורה םהרבא ר"ב והיקדצ וניבר תאמ טקלה ילבש .ומ
ןמ ובורב טקולמ יתבר אינתה .טקלה ילבש לעב לש ורוד ןב היה ורבחמ .יתבר אינת רפס .זמ
.טקלה ילבש רפסה
.אדנל בקעי 'ר תאמ רוגאה רפס .חמ
םיקספ ,םיגהנממ םיטקולמ ,קודצ 'רב ןושמש וניבר תאמ םיניד יקספ ,ץ"בשת רפס .טמ
.גרובנטורמ ם"רהמ ובר לש םינידו
לארשי יבר ידי לע הנושאר רואל אצי ,גרובנטורמ ךורב 'רב ם"רהמ יבר םיגהנמ רפס
.י"חרפת ,קרוי-וינ ,(ל"ז) ןייבנפלא-בהנש
.ש"ארה ןב הדוהי 'ר דימלת ,חרז ןבא םחנמ 'ר תאמ ,ךרדל הדצ רפס .אנ
.רנזולק םהרבא 'ר תאמ ,םיגהנמה רפס .בנ
.ל"ירהמ רפס .גנ
.ךורע ןחלושה לעב ,וראק ףסוי 'ר ןרמ דע םינואגה ימימ דבלב תוכלה יקספ ירפס תא ונרכזה
תא ,ת"ושה ירפס תא ונבקנ אל .השעמל הכלה תארוהב םתובישחו םתוהמ לע ונדמע אל
;ן"רה ,ה"זרל רואמה רפס ,ם"בשרה ומכ ,דומלתה לע םישודיחו םישרפמבש םיקספה
.דועו א"בטירה

,לקשמ יבר תוקוספ תוכלה ירפס ורבוח ם"במרה לש הרות הנשמ רפסה תעפוה ירחא
הברהב וילע םיכמתסמו תובר םימעפ והוריכזה ,לודגה רשנה לש ופועמב וריכה םהירבחמ
וב ,ורפס הנבימלו תטישל ודגנתה דחוימב ,ויקספמ הברה לע וקלח לבא .לודגה ורפסב ויקספמ
תגשהב ןייועי .וינפלש םיקסופבו םידומלתב ןהיתורוקמ ןויצ אלל תוקוספ תוכלה קסופ אוה
לודג תוצמ רפסל יצוקמ השמ וניבר תמדקהב ;הרות הנשמל ם"במרה תמדקה לע ד"בארה
םהב ,תוכלה יקספ ירפס םהידי לע ורבוח ןכלו .הריחבה תיבל יריאמה םחנמ וניבר תמדקהבו
לש ךוראה תיבה תרות :םירפסה הנבימ והזו .הכלהה יקספל תויארו תורוקמ םיאיבמ םה
רוא ,םחורי וניבר לש הוחו םדא תודלותו םירשימ ,בקעי וניבר לש םירוטה תעברא ,א"בשרה
.לינולמ ןהכה ןרהא וניבר לש םייח תוחראו אניוומ קחצי וניבר לש עורז

 

"ךורע ןחלוש"ה
ךורע ןחלוש :םשה .א
םישת רשא םיטפשמה הלאו' :קוספה לע םיטפשמל אתליכמב אוה "ךורע ןחלוש" םשה רוקמ
םכרע ,'םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו' :רמול דומלת ?ןיעדוי אלו ןינוש לוכי" - 'םהינפל
."...םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלשכ" :הרותה לע י"שרפבו "ךורע ןחלשכ םהינפל

ןיעמו ."לוכאל המ ונל ןיאו ןיכס ירהו רשב ירהו ןחלש ירה ,ןנחוי ר"א" :ב ,ומ ןישודיק ןייועי
וערזו ושרח םינושארה ,ןמחנ רב לאומש 'ר םשב יגח 'ר" :א"ה ,ה"פ םילקש ימלשוריב הז
."לוכאל המ ונל ןיא ונאו ופאו ופטיק ושל ...ושכינ

'ר" - 'ץראה תאז וילא 'ה רמאיו' :ולק אקסיפ ,סחנפל ירפסב םג אצמנ "ךורע ןחלוש" :םשה
,ךורע ןחלשכ לארשי ץרא ירדח לכ תא השמל םוקמה והארהש בותכה דיגמ ,רמוא אביקע
."'ץראה לכ תא 'ה והאריו' :רמאנש

יקספ ףסואל "ךורע ןחלוש" םשב שמתשהש ןושארה וראק י"רה היה אל רבד לש ותימאל
,'םירופיכה םויב' רמאנש עמשממ" - 'םירופיכה םויב' :ט ,הכ ארקיול ן"במרב ןייועי .תוכלה
ןושל ...םכצרא לכב תבש החוד שדוחל רושעב תעיקת אלא ,'שדוחל רושעב' אוהש עדוי יניא
םתוסו ששוח וניא ךורע ןחלושכ וינפל לכהו דומלתב ותואיקב ינפמ ברה הנהו .י"שר
וגישי אלו ,םירהנ םוקמ םירפסה יכ" :תיבה תרותל ותמדקהב א"בשרה ןכו ."תותיירבה
וואתהו ,םינושארה ארמגה ירבדמ ארמגה ירפסמ ,םינינפ טקלל םירפכב ונילי ,םירצק םימיב
רוסיא ןינעב ,ןחלש םהינפל ךורעלו ,םתבוח ידי וב ואציו רעש םהל חותפל ,םתצקמ הואת
."תולילו םימי םיכירצ םה רשאב ,רתיהו

"ךורע ןחלוש"ה הנבימ .ב
רמוא ןיאב הקוספ הכלה" ,תוקוספ תוכלה רפס ,רמולכ .םיקוח רפס אוה "ךורע ןחלוש"ה
ןחלושב ןרמ ךלוה ינוציחה הנבימה תניחבמ .("ךורע ןחלוש"ל ותמדקהב ןרמ ירבדמ) "םירבדו
תניחבמו ,הקולחה התואבו םיחנומה םתואב שמתשמו םירוטה לעב בקעי וניבר תובקעב ךורע
םיקוח רפס אוהו ם"במרה לש "הרות הנשמ"ה תובקעב ךלוה אוה םיימינפה הנבימהו הטישה
.תורוקמ ןויצ אלל

,אתפסותו אתיירב ,הנשמ :םהו םירוטה לש תורוקמה תא ןרמ איבה םירוטל ףסוי תיבב
.הלעמל ונרכזהש תוכלה יקספ ירפס בור ,הכלהה תושרדמ ,ימלשוריו ילבב דומלת

ויתונקסמו ויקספ ירקיעמו םינושארה לש םישוריפו םישודיח ,ת"וש תפסותמו הלא תורוקממ
.ךורע ןחלושה שבוגו םקוה ףסוי תיבב

:הארוהה ידומע תשולש לע ףסוי תיבל ותמדקה יפל ,ויתוארוהב י"בה ןרמ ןעשנ ,םנמא
תועבוקה ןה ןהו ם"במרה תוארוה ןה ויתוארוהב היחה חורה לבא ,ש"ארהו ם"במרה ,ף"ירה
.ךורע ןחלושב הברהב

תפרצ ימכחכ קסופו עירכמ אוה ןהב ,ךורע ןחלושל תוהגה שילרסיא השמ וניבר ףיסוה ןכלו
םירוטה לע "השמ יכרד" רוביחל עינמה םג היה הז .(ךורע ןחלושל ותמדקה ןייועי) זנכשאו
תאמ "ארוד ירעש" רפסל תפסותכ רביחש ,רתיהו רוסיא לע "תאטח תרות" ורפס רוביחלו
.ארודמ י"רה

לע ויתוהגהל תורוקמ א"מרה איבה אל ןכ ,ךורע ןחלושב תורוקמ ןרמ איבה אלש םשכ
רקיעב ,םיעדונ יתלב הרות ימכח ידי לע ךכ רחא וסנכוה ויתוהגהב תורוקמה .ךורע ןחלושה
ןזוא ריעיו ,ג תוא ,חע 'יס ח"וא א"דיחרהל ףסוי יכרב ןייועי .םירוטה לע "השמ יכרד"מ
.די ןמיס א"מרה יללכ ,םיקסופה יללכ ח"דשו וט תוא ,נ תכרעמ

"בתוכש ימ שי" ,"רמואש ימ שי" ,"םירמוא שי"
םידמחמ ולוכ רשא ,הז רפסב םתוגהב םשפנ ועשעשיו" :ןרמ בתוכ ךורע ןחלושל ותמדקהב
לכ הגוהה אצמי וב יכ ,ךורע ןחלוש הז רפס יתארקו ,םירבד ןיאו רמוא ןיאב הקוספ הכלה
לש ףסוא אוה ךורע ןחלוש ,רמולכ ."םירורבו םירודס ,םירומשו לכב םיכורע םימעטמ ינימ
לכב םיכורע" ,אלא ,אירטו אילקשו םיחוכיו ילב - "םירבדו רמוא ןיאב" תוקוספ תוכלה
וילעש ןחלושכ ,השעמל הכלה תארוהל וב ךורעו ןכומ לכה - "םירורבו םירודס ,םירומשו
אלל ,דימ ובל תא דועסל לוכי ןחלושל שגינה לכו םילכאמו תונוזמ ינימ לכ םיכורעו םינכומ
.שופיחו החריט

התטישו התוהמ יפל .שממ תוקוספ תוכלה םלוכ םניא ךורע ןחלושה יקספ יכ ,ריעהל שי הז לע
ןיא םיקספו םיקוח רפסב .תועדה תחאכ הב קוספלו תורוהל ךירצ הקוספה הכלהה לש
ןאכ .תועד יקוליחלו םיחוכיול םוקמ ןיא ןאכ .תועד יקוליח אלו תורוקמ הל איבמ קקוחמה
,םנמא .הרות הנשמב ם"במרה לש ותטיש יהוזו .תחא העדכ השעמל הכלהל עירכמו קסופ אוה
.ם"במרה לש "הרות הנשמ" תנוכתמ תובקעב ךורע ןחלושב ןרמ ךלוה תוניחב המכמ

םימעפ הברה ."הרות הנשמ"ב ם"במרה תטישב תויבקעב ךלוה ןרמ ןיא הקיספה תרוצב ,םרב
הברה .םינושארה םיקסופה לש וא םיארומאהו םיאנתה תקולחמבש תחא העדכ קסופ וניא
ךורע ןחלושה יקלח תעבראב .ןהיניב עירכמ וניאו תועד יתש ךורע ןחלושב איבמ אוה םימעפ
קספ תא איבמ אוה םימעפל .תונוש תורוצב הכלהה קספכ תועד יתש םימעפ תורשע איבמ אוה
שי"ב ליחתה אוה םימעפל ."רמואש ימ שיו" :וא ,"םירמוא שיו" :קיסמ כ"חאו םתס הכלהה
"םירמוא שי"ב ליחתמ אוה םימעפל ."רמואש ימ שיו" :וא ,"םירמוא שיו"ב קיסמו "םירמוא
."בתוכש ימ שי"ב וא ,"םירמוא שיו"ב קיסמו

גהונש ומכ ,תועדה תחאכ םתסב ןרמ עירכה אל םימיוסמ תומוקמב המל ,ךכ לע דומעל ונילע
הקיספה תא ריאשהו הערכה אלל תועדה יתש איבה אלא ,ךורע ןחלושב תומוקמה בורב
תומוקמה םתואב ולש הקיספה ןמ ולטינ ךכב .ךורע ןחלושה ךותמ הרומלו דמולל הערכההו
.תעבוקהו הפיקתה ,הקוספה הכלהה לש דוההו ףועמה

לש תינקספה ותנווכב םיללכ ןיעמ םיעבוק וירחאלש םישרפמהו םיקסופה ילודג ,םנמא
ןחלושה יללכ ,יכאלמ די ןייועי .הערכה אלל תועד יתש וב תואבומש תומוקמב ,ךורע ןחלושה
;ע"מס ;הלודגה תסנכב ושבוגש םיללכה תא איבמו הלאה תומוקמה לכ ףסאש ,גי-ט 'יס ךורע
ןורתפ ונאצמ םרט הז ידי לע םלוא .גי 'יס ךורע ןחלושה יללכ ;םידרו תנג ת"וש ;ףסכב הפחנ
איבמ אלא ,תחא העדכ קסופ ןרמ ןיא ךורע ןחלושב םיבר תומוקמב המל :ונתלאשל
.תקהבומ הקיספ אלל ,תונוש תורוצב תועד שולש-םיתש

?ךורע ןחלושה דעונ ימ ליבשב .ג
לע .ץראה ימעו םינטקל ךורע ןחלושה תא בתכ ןרמש ,זס 'יס ת"ושב בתכ ןולהצ בוט םוי ר"ה
וראק י"רה לש ותמדקה ירבד ךותמ יכ ,רמואו ב 'יס ,ע"ושה יללכ ,יכאלמ די רפסב גישמ הז
וירבד םה הלא יכ .תוארוה ירומ םימכחל םג ךורע ןחלושה תא בתכ יכ םיאור ךורע ןחלשל
:םש
,םיענו הפי ללוכו חצ ןושלב הרצק ךרדב וירמא יריפס ינשוש טוקלל בוט יכ יתיאר"
םכח דימלתל ולאשי רשאכ יכ ,לארשי שיא לכ יפב הרוגש המימת 'ה תרות היהת ןעמל
םידימלתה ,דועו תאז ...תא יתוחא המכחל רמאי אלא ,הב םגמגי אל הכלה רבד
םגמגי אל הכלה רבד םכח דימלתל ולאשי רשאכ יכ" :וירבדב) "דימת וב וגהי םינטקה
לא ה"ד ,םש תופסות ,א ,ל ןישודיקל ןרמ ןווכתמ "תא יתוחא המכחל רמאי אלא הב
.(םגמגת

דעונ ךורע ןחלושה יכ א"בשרה לש רצקהו ךוראה תיבה תרותב שומישה ןמ עויס איבהל שי
ןיבש סחייל המוד ךורע ןחלושה ןיבל ףסוי תיבהו רוטה ןיבש סחייה .תוארוה ירומ םימכחל
תרות ,א"בשרה לש הלא וירפס ינש .א"בשרה לש רצקה תיבה תרותל ךוראה תיבה תרות
ךרענ ךוראה תיבה תרות רפס .תוארוה ירומ םימכחל ודעונ ,רצקה תיבה תרותו ךוראה תיבה
םיקסופהו ארמגבש ןתמו אשמהו ,אתפסותהו הנשמה ןמ תורוקמה םיאבומ וב ,הבר הבחרהב
הכלהל קספהו םוכיסה ,תונקסמה םינתינ ףוסבלו .םהיתונושלב םינושארה םישרפמהו
אשמו תורוקמו תואבומ לכ אלל ,תזכורמ הרוצב רצקה תיבה תרות בתכנ הז תמועל .השעמל
תיבה תרותב ושמתשה תאז לכבו .דבלב הקוספה הכלהה תיצמת תנתינ וב ,הכלהב ןתמו
לעב בקעי וניבר .םייח ונא םתארוה יפמש ,םינושארה םיקסופה ילודגמ ותומכ ורוהו רצקה
.רצקה תיבה תרות תא קר איבמ אוה םירוטב .ךוראה תיבה תרותב ללכ שמתשה אל םירוטה
םה ולא א"בשרה ירבדש ,יל הארנו" :בל 'יס ד"וי רוטל השירדב :אמגודל תומוקמ המכ הנהו
המכ י"בה חיכוה ןכו ,רצקה תיבה תרות אלא ודיב היה אל וניברו ,ךוראה תיבה תרות רפסמ
אלא האר אל וניבר לבא" :םירמוא שי א"בשרה בתכ ה"ד ,הק ןמיס ד"וי רוטל ח"ב ."םימעפ
האר אלש ,ידימ אישק אל רוטה לעו" :ג"קס ,דכק 'יס ד"וי ע"ושל ז"ט ."רצקה תיבה תרות
תיב ."אתפסות לע קולחל חכ ןיא יאדוד ,תאז אתפסותמ עדי אלו ךוראה תיבה תרות רפס
יפל ,ד"פק ןמיסב הנקזה ןיד ריכזה אל וניברו" :וליפאו ש"מו ה"ד ,טפק ןמיס ד"וי רוטל ףסוי
."תומוקמ המכב וירבדמ ,רצקה תיבה תרות אלא האר אל אוהש

ןייועי .רצקה תיבה תרות ירבד םימעפ המכ םייח תוחראב איבמ לינולמ ןהכה ןרהא וניבר םג
.דועו ,432 ,134-5 'מע ,ב"ח

,"רצקה תיבה תרות אלא האר אל אוהש יפל" :הלעמל ונאבהש ףסוי תיבה ירבד שרפל ןיא
תרות תא םג א"בשרה רביח רצקה תיבה תרות דבלמש ,עדי אל ירמגל םירוטה לעב וניברש
ירקיעה רפסה אוה ךוראה תיבה תרות רפסה ,א"בשרה לש ת"ושה יפלא דבלמ - ךוראה תיבה
"רצקה תיבה תרות אלא האר אל" :ףסוי תיבה ירבד תא .א"בשרה לש רתיהו רוסיא תוארוהב
ויה םהב ,םהה םימיבו .ךוראה תיבה תרות רפסה תא גישהל לוכי היה אל :ריבסהל שי
'יס ד"וי רוטל השירפה לש וירבד םה םהו .ללכ הימתמ הז ןיא ,די יבתכב קרו ךא םישמתשמ
הרוה םירוטה לעב וניברו ."רצקה תיבה תרות אלא ודיב היה אל וניברו" :הלעמל ונאבהש בל
אלו .ךוראה תיבה תרותב םדוק ןייעלו דומלל לוכי היה אלש י"פעא ,רצקה תיבה תרות ךותמ
הכלהב םדוקמ םינייעמו םידמול ןיאש דוע לכ ,רצקה תיבה תרות ךותמ תורוהל ןיאש רבס
.ךוראה תיבה תרותב ,ןידבו

,א ,בכ הטוסל א"שרהמה ;בוט םוי ינדעמל ותמדקהב ט"וי תופסות לעב ירבדל הבושת ןאכמ
,דועו ,נ ןמיס ת"ושב העבש תלחנ ירבדו מ"וחל ותמדקהב ע"מסה ;םלוע ילבמ ןיאנתה ה"ד
תיבו רוטב ןידה תא דמלו ןייעש ינפל ךורע ןחלושה ךותמ תורוהל תוארוה הרומל ול רוסאש
.'ה תוצרב הזל בושנ דועו .ךכל תורשפאה ול ןיא םא וליפא ,ףסוי

םוי םישולשל ךורע ןחלושה דומיל תקולח .ד
וב דומלל םישולש םיקלחל וקלח וב םינופ לכהש לת תויפלתל יונבה רפס ויפב רוגש ותויהב"
ןאכל אבש ימ ירשא וילע רמאיו ודומלת רזוח אוה שדוח לכבש אצמנו דחא קלח םוי לכב
.(ךורע ןחלושל ןרמ תמדקהמ) "ודיב ודומלתו

תוכרבב רקיעבו ,ילבבב תומוקמ המכב אוה םוי םישולש לכ ודומלת לע רוזחל ךירצש רוקמה
:ב ,חל
רב אייח 'ר ,אבא רב אייח 'ר לצא תפי רב ןימינב 'ר ןינע המ יכו ,אריז יבר הב יהת"
אייח יבר ,דועו .קייד אל תפי רב ןימינב יברו היבר ןנחוי יברמ אתעמש רימגו קייד אבא
אל תפי רב ןימינב 'רו היבר ןנחוי 'ר הימק הידומלת רדהמ ןימוי ןיתלת לכ אבא רב
ואל" :הידומלת רדהמ ןימוי ןיתלת לכ ה"ד ,םש תופסותב ושריפו ..."הידומלת רדהמ
םויב וינפל לכה רזוח היה םוי םישולשב דמול היהש המ לכ אלא ,ודומלת לכ אקוד
.(א ,זכ תותירכ ;ב ,פ ןילוח ןייועי) "דחאו םישולש

בר" :ב ,חס םיחספ ןייועי .םוי םישולש לכ םדומלת לע רוזחל םיגהונ ויה םיארומאה ילודג
,יאשפנ יאדח :רמאו אשדד ארביעב יאקו ילתו הידומלת היל רדהימ ןימוי ןיתלת לכ תשש
היה ןכל ,םוי םישלש לכ ודומלת לע רזח תשש ברש םושמ ."יאנת ךל ,יארק ךל ,יאשפנ יאדח
ברד הימקל אתא :ב ,אמ תועובש ןיועי .היפנע לכל הפ לעבש הרותב לודג ןרכזו םוצע יקב
,זס ןיבוריעבו ."ארמג אלוכו אתפסותו ירפסו ארפסו אתכלה אנינתד תשש ברו אנא ...ןמחנ
:תשש ברד אתיינתממ ה"ד י"שרפו ..."תשש ברד אתיינתממ היתוופש ןעתרמ אדסח בר" :א
."ןצרתל ול רמאיו הנשמ לע הנשממ ול השקי אלש אדסח בר אריו ול תורודס תוינשמ ויהש"

:ותומכ ורוהו אבא רב אייח יבר לש ותעומש לע וכמס םיקומינ ינש לשב יכ ,וניאר הלעמל
ארמגהו הנשמה תובקעב ךלה הזבו ,ומשב תועומש תריסמב ןנחי 'ר ובר ןושלב קיידש ינפמ
,(ב ,ה תורוכב ;א ,וט תבש ;א ,זמ תוכרב ;ג"מ ,א"פ תויודע) "ובר ןושלב רמול םדא בייח"ש
ינב" :א ,גנ ןיבוריע ןייועי .ןורכזל הלוגס איה ,אוהש לכ יוניש אלל ובר ןושלב תוכלהה תריסמו
:אנשיל יקיידד ה"ד י"שרפו "םדיב ןתרות המייקתנ אנמיס והל יחנתמו אנשיל יקיידד הדוהי
חינהל ןיעדוי ,ןושלב ןיקדקדמ ויהש ,ךכ ךותמו ...ןברמ ןיעמוש ויהש ןושל ותואב רזחל"
;"ןהמ ןיחכתשמ ןניאו ןינמיס
בר ןעשמ איה םג תובורק םיתעל ודומלת לע הרזח .םוי םישולש לכ ודומלת לע רזחש ינפמ
.הריהב ותארוהו הרורב ותנשמ הלאה םירבדה ינשב ריהזה תוארוה הרומ םכח לכו .ןורכזל

ןרמ עבק ךכ םושמ .תוארוה ירומ םימכחל דעונ ךורע ןחלושה יכ עייתסהל שי ןאכמ םג
רקיעב דעונ ךורע ןחלושהו ליאוה ,םוי םישולש לכ ודומיל לע רוזחיש ,ךורע ןחלושל ותמדקהב
ןנערו םהיפב רוגש היהיו וקמועלו ובחרל וב םיאיקב ויהיש ידכ ,ךכיפל ,תוארוה ירומ םימכחל
.םוי םישולש לכ וילע רוזחל םיכירצ םה - ונממ תורוהל רידת ולכויו םנורכזב

,ונינפלש תורודב גוהנ היה םוי םישולש לכ ךורע ןחלושה דומיל לע רוזחל גהנמהש ,הארנכ
"םילודגה םש" ורפסב א"דיחרה רסומ ,זנכשאב גוהנ היהש הז גהנמ לע .תוצרא המכב
:(בקעי ןורכז ךרע ,םירפס תכרעמ)

ול ויהו םירה רקועו יניס היהו רכזנה ףסוי ר"רהמ ברה תוארל יתיכז ריעצה ינאו"
תיבב שדוח לכב םיקלח 'ד ע"ושה ארוק היהו ,ןויעה רשויו תואיקבב ס"שה לע םישודיח
."שדוח לכב והודמליש םיקלח םישלשל וקלחש ,ותמדקהב ןרמ ש"מכ ,תסנכה

דחוימב ,א"דיחה ימיב יכ תעדל ונילעו ,זנכשאב הרותה ימכח לש הז גהנמ לע רסומ א"דיחה
רוזחל לק אל רבד והזו .א"מרה לש ויתוהגה םע דחי דמלנו ספדנ ךורע ןחלושה היה ,זנכשאב
רכינ קלח תווהמה א"מרה לש ויתוהגה םע ךורע ןחלושה יקלח תעברא לע םוי םישולש לכ
ןגמו בהז ירוטה תא ףרצנ אל םא וליפא ,ותוללכב ךורע ןחלושה לש תומכב םגו תוכיאב
.קקוחמ תקלחו לאומש תיב ,ך"שו ע"מס ,םהרבא

:הטיחש תוכלה ףוסב ,ל"ירהמה לש וירבדל דוסיה ןאכו

ןיליחתמשכ קדובו טחוש לכש ,הנוי ר"המ ויחא ןמ ודיב הלבקש (ש"רהמ) רמאו"
'ל השעי הכו ,תחא םעפ םוי לכב תוקידבהו תוטיחשה רוזחל ןהל שי ,קודבלו טוחשל
הפוקת לכל תחא םעפ הנש התוא רחאו ,תחא םעפ שדוח לכב הנש ךות כ"חאו ,םוי
."הפוקתו

.ב"וש ירפס דועו ,ל"שרהמה לש ב"וש רפסב אבומ הזו

הלאו .םימי העבש לכב הזה ןמזב תוגוהנה תוצמה תאירק תקולחב שי ,וזל המוד הקולח ןיעמ
:ק"מסה רפסל ותמדקהב לברוקמ י"רה ירבד םה

תוצמה רואיב בטיה םיבר ועדי אלש יתאריו תחכתשמ הרותה ,תונועב ,יכ ןעי"
דגנכ םידומע העבשב הזה ןמזב ונילע תולטומה תוצמה ולא יתבתכ ,ונילע תולטומה
."דחא דומע םוי לכב אורקל שיא לכ יתשקבו עובשה ימי העבש

?ךורע ןחלושה תא וראק י"רה םייס יתמ .ה
ךורע ןחלושה רפס" :בתוכ כ 'יס "בקעי ילהא" ת"ושב (ורטשאק בקעי יבר) ש"קירהמ ורוד ןב
ךכ לע ."םהב קדקד אלש םיבר םירבד וב אצמנ ותשלוח ינפמו וימי ףוסב וראק י"רהמ ורביח
תמאה םתוח ןיא הלא וירבד" :זסש-וסש 'מע ,נ ךרכ "יניס" ,ל"ז ,ןומימ ןהכה ל"י ברה ריעמ
בתוכ אוה יפכ ,ותריטפ ינפל הנש םירשע ורפס תא רמג וראק ףסוי 'ר ירהש ,םהילע עובט
היריב רפכב ורפס תא רמג (ו"טש) ה"בשח תנשב יכ ,םייח חרוא קלח ףוס ,ןושאר סופד ע"ושב
רדיס וז הפוקתבו ,החיל סנ אלו וניע התהכ אל הלאה םינשה םירשע ךשמבו ,ןוילעה לילגבש
:ל"זח ירבד וב ומייקתנו ,ם"במרה לע "הנשמ ףסכ" רקיהו לודגה ורפס תא וראק ףסוי יבר
."םהילע תבשיתמ םתעד ,ןיניקזמש ןמז לכ םימכח ידימלת

שקבר מ"רהמ לש הלוגה ראב .ו
הנליווב הרותה ימכח ילודגמ) שקבר ם"רהמ השע הלוגה ראבב תומוקמה יארמ די לע
תיברעמה הפוריאל הרות ילודג דוע םע חרב ט"ת-ח"ת תונשב יקצינלמח לש חבטבו הריטעמה
יארמב .וילע הסורפה הפמלו ךורע ןחלושה יקלח תעבראל םינזא ,(םדרטשמאב עקתשהו
ןחלושה ירבד תנבה םהילע לקהו תורוקמה ירעש םהינפל חתפו םימכחה יניע ריאה תומוקמה
ךורע ןחלושה תורוקמ תא רקיעב הארמ אוה - ףסוי תיבבו םירוטב א"מרה תוהגהו ךורע
םינושאר ת"ושב ,םיקסופו ם"במרב ,תופסותו י"שרפב .ארמגו אתפסות ,הנשמב א"מרהו
.םינורחאו

אלש ינפמ ,ףסוי תיבב םאיבהש םיניד המכ טימשהל רצקה רפסב וראק י"רה ןרמ לש וכרד"
יכאלמ די) "תונחמה לכל ףסאמ אוה יכ םאיבה ףסוי תיבב םוקמ לכמו ,םיקסופ ראשב םאצמ
םיניד הברה (א"מרה תוהגהב םגו) ךורע ןחלושה בתכ םימעפל" :ךפהל םגו .(ד ,ע"ושה יללכ
תרחא ארבס האר דוע ףסוי תיב רפס רחאש יפל ,ףסוי תיבב רכזו זמר םהל אצמנ אלש
בתכ ןכשו ,ל ןמיס ,ד ללכ ח"וא קלח םידרו תנג ת"וש .ךורע ןחלושב הבתכו םירפסב
.(ה ןמיס ע"ושה יללכ ,יכאלמ די) ש"קירהומ
הנשמב תורוקמה תא הלוגה ראבב איבמ א"מרה תוהגהו ךורע ןחלושבש םישדוחמה םינידל
תושעל הלוגה ראב לעב לידגה דחוימב .םינורחאו םינושאר ת"ושו םיקסופב ,ארמגו אתפסותו
ןמ םימילש םיעטק איבמ אוה םש .טפשמ ןשוחו רזעה ןבא ךורע ןחלושל תומוקמה יארמב
םינושאר םיקסופו ארמגבש אירטו אלקשו תויגוסה ןמ ,תותיירבו אתפסותהו הנשמה
.םינורחאו

"ךורע ןחלושה לעב" .ז
.ךורע ןחלשה לעב ל"ז וראק ףסוי 'ר ןרמ :םירבדה םיתורח תפצב ןרמ לש ותבצמ לע

"ףסוי תיב" רבחמ היהש ותרח אל .ותבצמ לע הלאה םירבדה תא תרח ימו יתמ םיעדוי ונניא
" ת"וש רבחמו ,ם"במרה לש "הרות הנשמ" לע "הנשמ ףסכ" רבחמו םירוטה תעברא לע
ןרמ לש ורכז הזו וראת הז ,"ךורע ןחלשה לעב" .רזעה ןבאל ףסוי תיב ת"ושו "לכור תקבא"
.םינמזה לכלו תורודה לכל לארשי םעב וראק ףסוי יבר