םירופיכה םוי לש ףסומ תברקה רדס

ראיורב ש"רב יכדרמ

אנשת ,חק יניס
תורעהה אלל ספדנ


םירופיכה םויב ףסומ ןברק :חתפמ תולימ


:א ,בל אמוי ילבבב תאבומה ,אתיירבב ראותמ םירופיכה םוי תדובע רדס

ידגבב םעה ליאו וליא ,ןבל ידגבב םויה תדובע ,בהז ידגבב רחש לש דימת ,ןה תודובע שמחו
.בהז ידגבב םיברעה ןיב לש דימת ,ןבל ידגבב התחמו ףכ ,בהז

םוקמ םושב רמאנ אלו ליאוהו .םינהכ תרותב םג - תצקמב הנוש ןושלב - ראותמ הז רדס
הזה רדסהש ,תופסותה ילעבו י"שר וחינה ,הזה רדסה לע קלוחש ימ שיש ,ילבב דומלתב
רחא וראיב םה תאזה החנהה יפ לעו .תקולחמ אלב םיארומאהו םיאנתה לכ תעד לע לבוקמ
,ז אמוי) הנשמב תראובמ וז תקולחמ .םיפסומה תברקה רדסל סחיב םיאנתה תקולחמ תא ךכ
:תישילשה הליבטב ושענש םישעמה תא תראתמה ,(ג

'ר ירבד הנש ינב םימימת םישבכ תעבש תאו םעה ליא תאו וליא תא השעו אציו
ץוחב השענה ריעשו הלועה רפו ,ןיברק ויה רחש לש דימת םע רמוא אביקע 'ר ,רזעילא
.םיברעה ןיב לש דימת םע (ןיברק ויה)

:(א ,ע אמוי) אתפסותה םשב ילבבב יוצמ ותטיש לש רחא חוסינ .אביקע 'ר ירבדב הליחת ןודנ

דבלמ רמאנש ןיברק ויה רחש לש דימת םע םישבכ תעבשו הלועה רפ ,רמוא אביקע יבר
ריעש ךכ רחאו ,םויה תדובע ךכ רחאו ,(גכ ,חכ 'מב) דימתה תלועל רשא רקבה תלוע
רחאו ,(אי ,טכ 'מב) םירפכה תאטח דבלמ תאטח דחא םיזע ריעש רמאנש ץוחב השענה
.םיברעה ןיב לש דימת ךכ רחאו ,תאטח ירומיא ךכ רחאו ,םעה ליאו וליא ךכ

לש תרוסמה יפל .אביקע 'ר תטיש לע תוקולח תורוסמ יתש ויהש ,הלאה םירבדהמ הארנ
- (הנושאר הליבטב) רחש לש דימת םע םישבכה :םידימתה םע םיברק םיפסומה ויה ,הנשמה
,אתפסותה לש תרוסמה יפל וליאו .(תישימח הליבטב) םייברעה ןיב לש דימת םע ריעשהו רפה
תלוע םע םיפסומה תולוע לכ :רמא הוה ;תאטח םע תאטחו - תולוע םע תוברק תולוע ויה
הליבט תליחתב) םירופיכה תאטח ירחא ףסומה תאטחו - (הנושאר הליבטב) רחש לש דימת
.(תישילש
לש חוסינה .םיחוסינ ינשב דומלתבו הנשמב הרסמנ ותטיש .רזעילא 'ר ירבד לא התע רובענ
:(םש) דומלתב אבוהש חסונה הזו .ליעל אבוה רבכ הנשמה

רפו תאטח ירומיאו םעה ליאו וליא השעו אצי רמוא רזעילא יבר לאומש יבד אנתד
.םיברעה ןיב לש דימת םע ץוחב השענה ריעשו םישבכ תעבשו הלועה

דומלתה .הכלהכ ותעד תא םיריהבמ םניא הנשמב רזעילא 'ר תטיש לש הלאה םיחוסינה ינש
תעבשב קר ןד אוה ירהש ."םינקותמ" םניא הנשמב רזעילא 'ר ירבדש ,ריעה רבכ (םש)
רשפאש ,הארנ םלוא .תאטחה ריעשו הלועה רפ ןיינעב ותעד המ ,ונעמש אל ןיידעו ,םישבכה
,רזעילא 'ר םשב הנשמב רמאנ ירהש .הלילשה ךרד לע תוחפל הז ןיינעב ותעד תא חיכוהל
הלועה רפש ,ןאכמו ;(תישילש הליבטב) םעה ליאו וליא רחא םיברק ויה םישבכה תעבשש
רפש ,אביקע 'ר םשב הנשמב רמאנ ןכ ומכ .הליבט התואב םיברק ויה אל תאטחה ריעשו
,ןאכמו :(תישימח הליבטב) םייברעה ןיב לש דימת םע םיברק ויה תאטחה ריעשו הלועה
הלועה רפש ,םיניבמ ונחנא ונילאמו .הליבט התואב םיברק ויה אל םה רזעילא 'ר תעדלש
םג ךכו .(הנושאר הליבטב) רחש לש דימת םע ,רזעילא 'ר תעדל ,םיברק ויה תאטחה ריעשו
.(ב תוא ,א ,ע אמוי) א"רגה תוהגהב רזעילא 'ר לש ותטיש הנבוה

יתמיא ,ונושלמ ערכה ןיא ירהש .םייעמשמ-דח םניא לאומש יבד אנת יפל רזעילא 'ר ירבד םג
תאטחה ירומיאו םעה ליאו וליא ירחא :םישבכה תעבש תאו הלועה רפ תא םיבירקמ ויה
אל וז הלאש .(תישימח הליבט תליחתב) תאטחה ריעש ינפל וא - (תישילש הליבט ףוסב)
יבד אנת תא דומלתה איבה אל ומצע לכ ירהש .דאמ הומת אוה הז רבדו ,םש דומלתב הלאשנ
אל וז הרטמש ,התע ררבתמ הנה ךא - רזעילא 'ר ירבדל "הנקת" אוצמל ידכ אלא לאומש
לאומש יבד אנת ןושל תא (לאומש יבד אנתד ה"ד םש אמוי) תופסותה והיגה ךכ םושמ .הגשוה
;ןגוהכ לאומש יבד אנת ירבד ולע רבכ הז יפלו ."הלועה רפו" םוקמב - "הלועה רפ לבא" וסרגו
ןיב לש דימת םע םיברק ויה ףסומה תונברק תשולש לכש ,שוריפב התע רמוא אוה ירהש
.(תישימח הליבטב) םייברעה

יפל .תוקולח תורוסמ יתשב ונל הרסמנ רזעילא 'ר תטיש םגש ,הז לכמ םידמל וניצמנו
תאטחה ריעשו הלועה רפ :תוליבט יתש ןיב םיפסומה תא םיקלחמ ויה הנשמה לש תרוסמה
הליבטב) םעה ליאו וליא רחא םישבכה תעבש - (הנושאר הליבטב) רחש לש דימת םע
לש דימת םע םיפסומה לכ תא םיבירקמ ויה לאומש יבד אנת לש תרוסמה יפל וליאו .(תישילש
.(תישימח הליבטב) םייברעה ןיב

יבד אנת יפלו הנשמב רזעילא 'ר לש ותטיש תא ריהבהל ונידיב הלע קר הלא םירבדב םלוא
,ןיבהל דאמ השק ירהש .הנקת םהל האצמנ אלו ,םישק םה הנשמב וירבד ןיידע ךא .לאומש
תאטחה ריעשו הלועה רפ לע ותעד וליאו ,םישבכה תעבשב קר שוריפב םש ןד אוה המ םוש לע
.הלילשה ךרד לעו אללכמ קר ונל העמתשנ

רדס לע הרותל ושוריפב י"שר ירבד תא ןיבהל ללכ רשפא יא ,הזה שוריפה יפל :דועו תאז
:םירופיכה םוי תדובע

לש תרוטקו םיימינפה ריעשו רפ תדובעו ,בהז ידגבב רחש לש דימת ,תודובעה רדס והזו
התחמו ףכ תאצוהו ,בהז ידגבב ןיפסומה תצקמו םעה ליאו וליאו ,ןבל ידגבב התחמ
ימינפה חבזמ לעש לכיהה תרוטקו םיברעה ןיב לש דימתו ןיפסומה יריישו ,ןבל ידגבב
.בהז ידגבב

ירהש .תורוסמה לכ יפל - םיאנתה לכ תעדל דוגינב םה םיפסומה תברקה רדס לע י"שר ירבד
וא (אתפסותה) תישילש הליבט ןיבו הנושאר הליבט ןיב םתוא םיקלחמ ויה אביקע 'ר תעדל
י"שר וליאו .(לאומש יבד אנת) תישימח הליבטב םלוכ תא םיבירקמ וא - (הנשמה) תישימח
אלד איה וז הטישו ;תישימח הליבט ןיבו תישילש הליבט ןיב םתוא םיקלחמ ויהש ,ןאכ רמוא
.ןאמכ

אביקע 'ר" הנשמה ירבד ,ותעדל .ש"שר ידי לע עצוה הנשמב רזעילא 'ר ירבדל רחא שוריפ
םירומאה םירבדה וליאו ;רגסומ רמאמ ןימכ אלא םניא "ןיברק ויה רחש לש דימת םע רמוא
שוריפה יפל .רזעילא 'ר ירבדל ךשמה םה - 'וכו "ץוחב השענה ריעשו הלועה רפו" - ןכמ רחאל
'ר ירבד ךא ;םיפסומה לכב התע ןד אוה ירהש ,רזעילא 'ר ירבדל הנקת האצמנ רבכ ,הזה
תא לבקל ונילע ךכ םושמ .דבלב םישבכה תעבשב קר ןד אוה ירהש ,םינקותמ םניא בוש אביקע
אביקע 'ר ירבד ירחא םירומאה םירבדה :קבלא ח"ר ידי לע עצוהש ןוקיתה יפל ,ש"שר שוריפ
לע אופא םירומא םהו ,ןיתינתמד אמתס ירבד םה - 'וכו "ץוחב השענה ריעשו הלועה רפו" -
תעבש לש הברקהה ןמזל סחיב אלא אביקע 'רו רזעילא 'ר וקלחנ אלש ,אצמנ .לכה תעד
תעדל וליאו ;(תישילש הליבטב) םעה ליאו וליא רחא םיברק םה רזעילא 'ר תעדלש ;םישבכה
ריעשו הלועה רפש ,םהינש םיושו ;(הנושאר הליבטב) רחש לש דימת םע םיברק םה אביקע 'ר
.(תישימח הליבטב) םייברעה ןיב לש דימת םע םיברק תאטחה

האצמנ וב קר ירהש ;הנשמה ןושל טשפ יפ לע הפי הלוע הזה שוריפה קרש ,קפס םוש ןיא
ירבד ובשייתנ הזה שוריפה יפל קר אלא ,דוע אלו .הנשמבש אביקע 'רו רזעילא 'ר ירבדל הנקת
תישילש הליבט ןיב םיפסומה תא םיקלחמ ויהש ,םש רמוא אוה ירהש ;הרותל ושוריפב י"שר
ח"רו) ש"שר שוריפ יפל - הנשמב רזעילא 'ר לש ותטיש קוידב איה וזו .תישימח הליבט ןיבו
.דבלב (קבלא

אל ש"שר לש הז שוריפ ירהש .דחוימ ןויצל היואר ש"שר שוריפל י"שר שוריפ לש וז המאתה
לע הנורחאל קר הלגתנ אוהו ,ותוא ריכה אל א"רגה םגו ,םינושארה ילודגמ דחא ידי לע רמאנ
ןיאש ,תרמואה ,ארמגה ירבדל הפירח הריתסב דמועכ הארנ אוה אלא ,דוע אלו .ש"שר ידי
,התע ררבתמו .ש"שר שוריפב הנקת םהל האצמנ הנה ךא .הנשמב רזעילא 'ר ירבדל הנקת
,הארנכ ,היה אוה אלא ,דוע אלו .י"שרל עודי היה רבכ - ינכפהמ טעמכ - ינשדח שוריפ ותואש
הז שוריפש ,חינה אוה אלא ;שוריפב ותוא רמול ללכ חרט אלש דע ,י"שר יניעב וילאמ ןבומ
.תודובעה רדס לש רואיתה תא וילע תיתשה ךכיפלו ,םדא לכל עודי

תורוסמ יתשב דומלתבו הנשמב ונל הרסמנ רזעילא 'ר תטיש ןיידע ,הזה שוריפה יפל םג
תעבש :תוליבט יתש ןיב םיפסומה תא םיקלחמ ויה הנשמה לש תרוסמה יפל .תוקולח
ןיב לש דימת םע תאטחה ריעשו הלועה רפ - (תישילש הליבטב) םעה ליאו וליא רחא םישבכה
לכ תא םיבירקמ ויה ,לאומש יבד אנת לש תרוסמה יפל וליאו .(תישימח הליבטב) םייברעה
.(תישימח הליבטב) םייברעה ןיב לש דימת םע םיפסומה

ןיב לש דימת היפלש ,תופסותו י"שר תטישל קר םירומא הכ דע וראבתנש םירבדה לכ
ילבבבש אתיירבה ןושלמ תעמתשמ וז הטישש ,ונרמא רבכו ;תישימח הליבטב ברק םייברעה
איה ךכ ירהש ;תאזה הטישה תא תרתוס ותנשמש ,ן"במרה חיכוה רבכ םלוא .םינהכ תרותו
:תישימחה הליבטה רדס תא תראתמ

וידי שדיקו שבלו בהז ידגב ול ואיבה ,גפתסנו הלע לבטו דריו טשפו וילגרו וידי שדיק
.תורנה תא ביטהלו םיברעה ןיב לש תרוטק ריטקהל סנכנו ,וילגרו

תבטהו םייברעה ןיב לש תרוטק קר תישימח הליבטב םישוע ויהש ,הלאה םירבדהמ רורב
אל וז הטיש .תישילשה הליבטה ףוסב רבכ ברק היה םייברעה ןיב לש דימתש ,ןאכמו ;תורנה
םידומ לכה" ;ןנחוי 'ר םשב (ב"ה ,ז"פ) ימלשוריב תאבומ איה ךא ;שוריפב ילבבב הראבתנ
תא ם"במרה םג ראית תאזה הכלהה יפ לעו ."םיברעה ןיב לש דימת רחאל איהש התחמו ףכב
.(ד"פ ףוס םירופיכה םוי תוכלה) םירופיכה םוי תדובע רדס

- ן"במרהו ם"במרה ידי לע הלבקתנו ,ןנחוי 'ר ידי לע הראבתנש יפכ - ונתנשמ לש וז הטיש
םש הנומ אביקע 'ר ירהש .ילבבה ןמ ליעל האבוהש ,אתפסותב אביקע 'ר ירבדב םג תפקתשמ
,םעה ליאו וליא ,הנוציחה תאטחה ריעש :תוימינפה תודובעה ירחא ושענש םישעמה לכ תא
התחמהו ףכה תאצוהש ,םש רמוא אוה ןיאו ליאוהו .םייברעה ןיב לש דימת ,תאטחה ירומיא
םישעמה לכש ,ןאכמ הארנ ירה ,םייברעה ןיב לש דימת ןיבו תאטחה ירומיא ןיב הקיספמ
.תישילש הליבטב ושענ - םייברעה ןיב לש דימת םג ללוכ - םש םיונמה

:לאומש יבד אנת ירבדב תופסותה תהגהל םג םיקוקז ונחנא ןיא בוש ,תאזה הטישה יפלו
'ר ירבד שוריפו ."תאטחה רפו" :תירוקמה הסרגה תא םייקל רשפא אלא ;"תאטחה רפ לבא"
תעבשו הלועה רפו תאטח ירומיאו םעה ליאו וליא השעו אצי :לאומש יבד אנת יפל רזעילא
תדובע ירייש - הלא לכ :רמוא הוה ;םייברעה ןיב לש דימת םע ץוחב השענה ריעשו םישבכ
.תישילש הליבטב םייברעה ןיב לש דימת םע ושענ - םיפסומה לכו םויה

שרפתהל תנתינ הנשמב אביקע 'רו רזעילא 'ר תקולחמ ןיידע ,תאזה הטישה יפל םג םלוא
ריעשו הלועה רפ לע םש םירומאה םירבדהש ,א"רגה שוריפכ רמול רשפא .םיכרד יתשב
,םינקותמ םניא הנשמב רזעילא 'ר ירבד ןיידע ,הז יפלו .אביקע 'ר ירבדל ךשמה םה תאטחה
הלועה רפ ןיינעב ותעד תא ונעמש אל ןיידעו ,דבלב םישבכה תעבשב קר םש ןד אוה ירהש
,ןכ אל םאש - רחש לש דימת םע םיברק םהש ,םיניבמ ונחנא ונילאמש אלא .תאטחה ריעשו
יפל .תורוסמ יתשב ונל ורסמנ רזעילא 'ר ירבד ןיידע ,הזה שוריפה יפלו .םיברק ויה יתמיא
הליבטב) םייברעה ןיב לש דימת םע םיברק םיפסומה לכ ,לאומש יבד אנת לש תרוסמה
ריעשו הלועה רפ :תוליבט יתש ןיב םתוא םיקלחמ ,הנשמה לש תרוסמה יפל וליאו :(תישילש
ןיב לש דימת םע תאטחה ריעשו הלועה רפו - (הנושאר הליבטב) רחש לש דימת םע תאטחה
.(תישילש הליבטב) םייברעה

םירבדה ,הזה שוריפה יפל .(קבלא ח"רו) ש"שר שוריפכ םג הנשמה תא שרפל רשפא םלוא
ירבד םה :בטומ וא רזעילא 'ר ירבדל ךשמה םה תאטחה ריעשו הלועה רפ לע הנשמב םירומאה
ותעד השרפתנ רבכ ירהש ,םינקותמ םה הנשמב רזעילא 'ר ירבד ,הז יפלו .ןיתינתמד אמתס
ותעד אלא ,רזעילא 'ר ירבדל סחיב תורוסמ יתש ןיא בוש ךכ לע ףסונ .םיפסומה לכל סחיב
לכ לאומש יבד אנת יפל םגו הנשמב םג ירהש .תחא תרוסמב קר דומלתבו הנשמב ונל הרסמנ
קלוח הנשמה לש אביקע 'רו .(תישילש הליבטב) םייברעה ןיב לש דימת םע םיבירק םיפסומה
.(הנושאר הליבטב) רחש לש דימת םע רבכ םיברק ויה ותעדלש ,םישבכה תעבש ןיינעל קר וילע

תטיש תא םילבקמ ונייה יאדוב ,ןאכ וראבתנש תוטישה ןיב עירכהל תושר ונל התיה וליא
ש"שר שוריפ תא םילבקמ ונייה ן"במרה תטיש תרגסמבו ;י"שר םע ותקולחמב ן"במרה
אביקע 'ר ירבדמ ,ונתנשמ ןושלמ תחכומ ן"במרה תטיש ירהש .א"רגה םע ותקולחמב
ש"שר שוריפ יפל קרו ;לאומש יבד אנת לש תירוקמה הסרג ןמו ילבבב תאבומה אתפסותבש
םג איה וז ןכאו .תחא תרוסמב קר ורסמנ וירבדו ,הנשמבש רזעילא 'ר ירבדל הנקת האצמנ
ילודג ןיב עירכהל הרות ידמול לש םכרד ןיא םלוא .םירקוחה לע םויה תלבוקמה הטישה
יפ לע ונתנשמ תא שרפל י"שר האר המ :ונתהימת תא עיבהל קר ונחנא םילוכי ךכיפלו .םלוע
האר המו .המצע הנשמב שרופמש המל דוגינב - םינהכ תרות ןושלמ תעמתשמה הטישה
- םישבכה תעבשב קר הב ןד רזעילא 'ר וליאכ - הנושל עמשמ יפ לע הנשמה תא שרפל א"רגה
.הנשמה לש הטושפ קמועמ לבקתמש המל דוגינב

ךכ ירהש .ומצע דומלתה לא םג תינפומ תויהל היואר א"רגה לע ןאכ ונלאשש הלאשה םלוא
ןהלוכ םימכח ירבד לבא ,הביקע 'רו רזעילא 'ר ירבד וז" :ונתנשמל ימלשוריב ןנחוי 'ר רמוא
םימכח תטישש ,(ב תוא ,א ,ע אמוי) א"רגה ריעה רבכו ."םיברעה ןיב לש דימת םע ןיבירק ויה
הנהו .לאומש יבד אנת םשב ילבבב תאבומה ,רזעילא 'ר תטיש איה ימלשוריב ןאכ תרכזנה
.תישילש הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,ונל שדיחש אוה ןנחוי 'רש ,ליעל ונרמא רבכ
- ש"שר שוריפ יפ לע - הטושפכ הנשמה תא שרפמ הז םע דחיו ,תאזה הטישה תא לבקמש ימו
ירהש .לאומש יבד אנת יפל ותטיש ןיבו הנשמב רזעילא 'ר תטיש ןיב לדבה אוצמל לכוי אל בוש
ויה תאטחה ריעשו הלועה רפ םגו םישבכה תעבש םגש ,רמוא אוה הלאה תומוקמה ינשב
יתשש ,שוריפב רמוא ןנחוי 'רו ליאוהו .םייברעה ןיב לש דימת םע םעה ליאו וליא רחא םיברק
קר הנשמב הראבתנ רזעילא 'ר תטישש ,רובס אוהש ןאכמ חכומ ירה ,תוקולח הלאה תוטישה
וליאו ;םעה ליאו וליא רחא םיברק םהש ,רמוא אוה םהילע קרו ;דבלב םישבכה תעבשל סחיב
- א"רגה שוריפ םג אוהש - הז שוריפו .רחש לש דימת םע םיברק תאטחה ריעשו הלועה רפ
.םינקותמ םניא הנשמב רזעילא 'ר ירבד ,הז ינפל ירהש ;דאמ הומת יאדוב אוה

ריעשו הלועה יפ לע הנשמה ירבד :ןמרביל ש"ר ידיב ךכ הבשייתנ ןנחוי 'ר ירבד לע הלאשה
ןיברק ויה ץוחב השענה ריעשו הלועה רפו" בותכ םיסופדב ;תוסרג יתשב ונל ורסמנ תאטחה
דגנכ .ימלשוריב הנשמה תסרג םג התיה וזש ,תוחכוה ונידיב שיו ."םיברעה ןיב לש דימת םע
םלוא ."ןיברק ויה" םילמה יתש תא סרג אל אוהש ,ילבבה לש אירטו אלקשה ןמ חכומ הז
יריבחת רשק שי תאזה הסרגה יפל קר ןכש .ילבבה תסרג יפל קר רמאיהל ןתינ ש"שר שוריפ
ליא תאו וליא תא השעו אציו" :וירחאלו רגסומה רמאמה יפל םירמאנה םירבדה ןיב האנ
ויה רחש לש דימת םע רמוא אביקע 'רו ,רזעילא 'ר ירבד) םימימת םישבכ תעבש תאו םעה
תונברקה לכ וז הסרגב ."םיברעה ןיב לש דימת םע ץוחב השענה ריעשו הלועה רפו (ןיברק
:םהינפלש אושנה לש םיאשומ םלוכו .דחא טפשמב םילולכ תישילש הליבטב התע םיברקה
ינש ןיב הלאה תונברקה תא אנתה קליח רבכ ימלשוריה תסרג יפל הז דגנכ ."השעו אציו"
וב םירכזנה תונברוקהו ,רגסומה רמאמל םדוק ןושארה טפשמה .םיאושנ ינש ילעב ,םיטפשמ
רמאמה ירחא בותכ ינשה טפשמה וליאו ;"השעו אציו" :םהינפלש אושנה לש םיאשומ םה
ףא ,תאז ."ןיברק ויה" :םהירחאלש אושנה לש םיאשונ םה וב םירכזנה תונברקהו ,רגסומה
ןיב לש דימת םע םעה ליאו וליא ירחא םיברק םלוכו ,הלאה תונברקה לכל דחא ןידש יפ לע
לע ןאכ םירומאה םירבדהש .רמול ןנחוי 'ר ץלאנ ךכ םושמ .םגמוגמ ןושל יאדוב הזו .םייברעה
רישי ךשמה םה אלא ,אביקע 'ר ירבד ינפל רמאנש המל ךשמה םניא תאטחה ריעשו הלועה רפ
תעבשש אביקע 'ר רמא הליחת .ןקותמ ןושלה הזה שוריפה יפל קרו .ומצע אביקע 'ר ירבדל
ריעשו הלועה רפש ,ףיסומ אוה המוד ןושלבו ;רחש לש דימת םע "ןיברק ויה" םישבכה
.םיברעה ןיב לש דימת םע "ןיברק ויה" תאטחה

ןמרביל ש"ר לש ותנעט םצעש ,רמול שי הליחת .םיקיפסמ םניא הלא םירבדש ,הארנ םלוא
,שדח טפשמב וירחאל חתפי אנתהש ,םרג רגסומה רמאמהש ,רשפא ירהש .רומג יאדו הנניא
הלאש הפילחמ קר ותבושתש ,הארנ ךכ לע ףסונ .רגסומה רמאמה לש טפשמל והנבמב המודה
םצע ירהש ,ש"שר שוריפ תא לבקלמ ונתוא תענומ "ןיברק ויה" תסרג םא ןכש .הלאשב
תא אצמיו שפחי ןנחוי 'רש ,היה יואר ךכיפלו .תשבושמ וז הסרגש ,החיכומ תאזה הדבועה
:הטושפכ הנשמה תא שרפל לכויש ידכ קר ולו - ימלשוריה תסרג לע התוא ףידעיו ילבבה תסרג
.א"רגה שוריפכ אלו ,ש"שר שוריפכ

םג הילאמ בשייתת ךרד התואבו ;תרחא ךרדב ןנחוי 'ר תטיש תא ראבל שיש ,הארנ ךכ םושמ
יפל רזעילא 'ר ירבד לש תירוקמה הסרגב תינש ןייענ הז ךרוצלו .א"רגה שוריפו י"שר תטיש
:לאומש יבד אנת

םישבכ תעבשו הלועה רפו תאטח ירומיאו םעה ליאו וליא השעו אצי רמוא רזעילא 'ר
.םיברעה ןיב לש דימת םע ץוחב השענה ריעשו

הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,הטישה יפל קר תבשייתמ וז הסרגש ,ונרמא רבכ
הנומ אנתה ירהש .תאזה הטישה יפל םג הפי הלוע ונניא ןושלהש ,התע הארנ םלוא .תישילש
ונושל תא הושיש היה יואר ךכיפלו ;תישילש הליבטב םיברק ויהש ,תונברקה לכ תא ןאכ
םג ןכ גוהנל וילע היה ,ןושארה ןברקה ירחא םירכזנה לכל רוביחה ו םידקהו ליאוהו .םלוכב
לש דימת םע" םוקמב "םיברעה ןיב לש דימתו" רמול וילע היה :רמוא הוה ;ןורחאה ןברקב
לש דימתל םירושק םיפסומה וליאכ ,םשורה תא תרצוי "םע" תבית :דועו תאז ."םיברעה ןיב
אל :דימתל םיפסומה תא רשוק אתפסותה לש אביקע 'ר קר םלוא ."ומע" םיאבו םייברעה ןיב
קוספה ןושלמ הזה רשקה תא דמול אוהו .רחש לש דימתל אלא ,םייברעה ןיב לש דימתל
,ונממ דומלל לוכי רזעילא 'רש ,קוספ לכ ןיא הז דגנכ ."דימתה תלעל רשא רקבה תלע דבלמ"
לכ תא הליחת םילשהל שיש ,רובס אוה אלא ;םייברעה ןיב לש דימתל םירושק םיפסומהש
רפסב םישרופמה ,םיפסומה תא בירקהל ךכ רחא קרו - ארקיו רפסב הבותכה ,םויה תדובע
ירה ,םייברעה ןיב לש דימת "םע" םיאב םיפסומהש ,וילאמ םרוג הז רבדש יפ לע ףאו .רבדמב
.תועמשמ תרסח איהש ,תירקמ האצות אלא וז ןיא

דימתש ,רחא םוקמב רבכ רמאנ וליא ,"םיברעה ןיב לש דימת םע" ןושל תא ןיבהל היה רשפא
םגש ,רמול קר אב רזעילא 'רש ,אופא אצמנו ;תישילש הליבטב התע ברק םיברעה ןיב לש
תא שרפל שי ךכ ןכאו .תישילש הליבטב - "םיברעה ןיב לש דימת םע" - התע םיברק םיפסומה
רחש לש דימת לש ונמז ירהש ."ןיברק ויה רחש לש דימת םע" :ונתנשמ לש אביקע 'ר ירבד
םיברק ויה אל םישבכה תעבשש ,רמול קר התע אב אביקע 'רו ;תכסמה תליחתמ עדונ רבכ
יא םלוא .רחש דימת םע רבכ םיברק ויה םה אלא - רזעילא 'ר תעדכ - םעה ליאו וליא רחא
םוקמב ראבתנ אל םייברעה ןיב לש דימת לש ונמז ירהש .ןאכ רזעילא 'ר ירבדב ןכ רמול רשפא
לכ תא רדסל אב אוה אלא ,דבלב םיפסומה ןמז תא ןאכ עובקל אב אל רזעילא 'רו ;רחא
אצי :דחא ןושלב םלוכ תא הנמיש היה יואר ךכיפלו .תישילש הליבטב םיברק ויהש ,תונברקה
.םיברעה ןיב לש דימתו 'וכו הלועה רפו 'וכו םעה וליא השעו

רזעילא 'ר ירבד תא םיהיגמ ונייה יאדוב ,הרבסה יפ לע היגהל תושר ונל התיה וליא ,ךכ םושמ
;הרבסה יפ לע ההגהל ןאכ םיקוקז ונחנא ןיאש אלא ."דימת םע" םוקמב "דימתו" םיסרוגו
הל רייתשנ אלא ,דוע אלו .דיה יבתכמ קלחב היוצמ ןכא "םיברעה ןיב לש דימתו" תסרג ןכש
:אנליו ס"שב ח"רה שוריפב בותכ ךכ ירהש .סופדב וליפא דירש

רפו תאטח ירומיאו םעה ליאו וליא [השעו] אצי רמוא רזעילא 'ר לאומש יבד אנתד
.םיברעה ןיב לש [םע] (דימתו) ץוחב השענה ריעשו םימימת םישבכ תעבשו הלועה

קר אוה "דימת םע" ןושל וליאו ;"דימתו" התיה ח"רה ןושל לש תירוקמה הסרגה :ונינפל ירה
די בתכ לש דומלתה חסונ םג אוה ח"רה לש הז חסונו .תרחואמ ההגהו ןוקית לש האצות
.םיינמית די יבתכ ינשו קייודמ ידרפס

ונחנא םילוכי ,רבתסמה חסונה םג אוהו ,סופדב םגו די יבתכב םג יוצמ "דימתו" חסונו ליאוהו
בורו םיסופדהש ,הדבועהו .רזעילא 'ר ירבד לש ירוקמה חסונה םג אוה הזש ,תואדוב חינהל
.ךשמהב ראבתת - "דימתו" םוקמב - "דימת םע" םיסרוג דיה יבתכ

םג רמאיי הז ןיעכש ,תופצל ונייה םילוכי ,לאומש יבד אנת לש ירוקמה חסונה היה הזו ליאוהו
'רו ,רזעילא 'ר ירבד) םימימת םישבכ תעבש תאו םעה ליא תאו וליא תא השעו אציו" :הנשמב
ןיב לש דימתו ץוחב השענה ריעשו הלועה רפו (ןיברק ויה רחש לש דימת םע רמוא אביקע
םידומ ויה לכה אלא ;השוריפב קפס ליטמ שיא היה אל ,הנשמב ןכ רמאנ וליא ."םיברעה
שוריפ תא םילבקמ ויה לכהו ;תישילש הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,ן"במרה ירבדל
םירומאה םירבדה וליאו ;רגסומ רמאמ אלא םניא םישבכה תעבש לע אביקע 'ר ירבדש ,ש"שר
הליבטב ושענש ,םישעמה רדס תא םילשהל םיאב םהו ,ןיתינתמד אמתס ירבד םה ןכמ רחאל
הנשמב רזעילא 'ר לש ותטישו .םייברעה ןיב לש דימתו ץוחב השענה ריעשו הלועה רפ :תישילש
.וירבד לש תירוקמה הסרגה יפ לע - לאומש יבד אנת יפל ותטישל אופא המוד

,רמול רשפא יא ןאכו ."דימתו" םוקמב "דימת םע" הב רמאנ אלא ,הנשמב רמאנ ךכ אל םלוא
;דיה יבתכ לכב היוצמ "דימת םע" תסרג ירהש ;"דימתו" היגהל שיו ,תשבושמ הסרג איה וזש
וז הסרגש ,ונחכוה רבכו ליאוהו .הילע תתתשומ ימלשוריהו ילבבה תייגוס לכ אלא ,דוע אלו
.רבסה הנועט וז הנשמ ןיידע ירה ,ללכ תנבומ הנניא

תויהל םיכירצ םישבכה תעבשש ,בותכה ןושלמ רורב .וז הנשמב ףסונ ישוק דוע שיש ,הארנו
יפל רזעילא 'ר ירבדב םיפסומה רדס םג הז ךכיפלו .תאטחה ריעש ןיבו הלועה רפ ןיב םיברק
אביקע 'ר ירבדב רמשנ הז רדס ןיא הז דגנכ .אתפסותה יפל אביקע 'ר ירבדבו לאומש יבד אנת
'ר תעדלש ,ךכב ,הארנכ ,יולת הז רבדו .םיפסומה ראשל םש םימדוק םישבכה תעבש אלא
םיפסומה ראש ,תחא הליבטב םישבכה תעבש :תוליבט יתש ןיב םיקלחתמ םיפסומה אביקע
ןיבו הלועה רפ ןיב םישבכה תא בירקהל תורשפא לכ ןיא בוש ךכמ האצותכו .תרחא הליבטב
'רו .םהירחאל וא םיפסומה ראש ינפל םישבכה תא בירקהל קר רשפא אלא ,תאטחה ריעש
,בותכה לש לודגה ןורקיעה תוחפל רמשייש ידכ ילוא - םישבכה תא םידקהל הרוה אביקע
.תאטחה ינפל תוברק הנייהת תולועה לכש

ירהש .הנשמבש רזעילא 'ר תטיש יפל םיפסומה רדס תא ןיבהל רשפא יא בוש הז יפל ךא
םג אלא - אביקע 'ר תטישל קר אל - םיפסומה ראשל םישבכה תעבש תא המידקמ הנשמה
איה - תחא הליבטב םיברק םיפסומה לכ ,רזעילא 'ר תעדלו ליאוהו .רזעילא 'ר תטישל
.ללכ ןבומ וניא הז רדס ירה - תישילשה הליבטה

ריעשו הלועה רפו" םילמהש ,ןוגכ ;תרחא וא וז ךרדב הלאה תולאשה תא בשייל רשפא ילוא
וז תועמשמבו ;אביקע 'ר ירבדל םויסכ ןרוקמב ורמאנ "םיברעה ןיב לש דימת םע ץוחב השענה
ירהש ;ןיתינתמד אמתסל ןתוא בסה הנשמה ךרועש אלא .ןנושלב םגו ןנכותב תונבומ ןה ירה
דצמ ותטישל תומיאתמ ןה ןיאש יפ לע ףא - רזעילא 'ר תטישל םג ןנכות דצמ תומיאתמ ןה
היה יואר ךכ לע ףסונו ;"דימתו" ןושל טוקנל היה יואר רזעילא 'ר תטישל ירהש ;ונושל
תויהלמ קוחר הז שוריפ םלוא .םהירחאל אלו ,םישבכה תעבש ינפל הלועה רפ תא ריכזהל
הליחת איבהל היה לוכי ירהש .הזה קחודה לכל הנשמה ךרוע האר המ ,ןיבהל השק ןכש .יאדו
אביקע 'ר" :ךכ רחא ףיסוהלו - לאומש יבד אנת יפל םנושלכ - םאולמב רזעילא 'ר ירבד תא
תא איבמ היה רבכ ,הז ןושל טקנ וליא ."רחש לש דימת םע םיברק ויה םישבכה תעבש רמוא
.הרתי תוכירא אלב םגו - םהל יוארה ןושלב םיאנתה ינש תוטיש

תלבוקמה ךרדב ללכ שרפתהל תנתינ הנניא וז הנשמש ,םינומדקה ורבס ,הארנכ ,ךכ םושמ
קר שרפתהל תנתינ איה אלא - ש"שר שוריפ יפ לעו ן"במרה תטישכ - םירקוחה לע םויה
,הארנכ ,הז ירהש .ש"שר שוריפ יפ לע וא - ן"במרה תטישכ וא :הלאה םיכרדה יתשמ תחאב
םעה ליאו וליא :תישילש הליבטב ושענש ,םישעמה לכ תא תרדסמ איה הליחת :הנשמה שוריפ
םיברק םישבכה תעבש ויה ,ותעדלו ,קלוח אביקע 'רש ,הפיסומ איה ךכ לעו .םישבכה תעבשו
ןיב לש דימת םע ץוחב השענה ריעשו הלועה רפו" :תרמוא איה םויסלו .רחש לש דימת םע רבכ
חיכויו ;תישילש הליבטב ושענש םישעמה רדס תא םילשהל ואב אל הלא םירבד ."םיברעה
יריישש ,רמול אנתה תנווכו .םיפסומה רדס תא קר םילשהל ואב םה אלא ;"דימת םע" ןושל
םע" ,ןכמ רחאל םיברק םה אלא ,םישבכה תעבש םע תחא הליבטב םיברק םניא םיפסומה
תדוקנב יולת רבדהו ,םיכרד יתשב שרפתהל ןתינ הז טפשמ םלוא ."םייברעה ןיב לש דימת
ץלאנ ,תישילש הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,אפיסה ןמ דמלש ימ .שרפמה לש אצומה
רשפא אביקע 'ר תטישל קר ירהש ;דבלב אביקע 'ר ירבד לש םויסה אוה הז טפשמש ,רמול
ימ הז דגנכ .םישבכה תעבש םע תחא הליבטב ברק ונניא םייברעה ןיב לש דימתש ,רמול
- םינקותמ ויהי רזעילא 'ר ירבדש ידכ - ןיתינתמד אמתס ןושל אוה הז טפשמש ,רמול שקבמש
תאזה החנהה יפל קר ירהש ;תישימח הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,רמול ץלאנ
תעבש םע תחא הליבטב ברק ונניא םייברעה ןיב לש דימתש ,םיאנתה לכ תעד לע רמול רשפא
.םישבכה

ןנחוי 'ר לש :וז הנשמ שוריפב ורמאנש ,תוטישה יתש תא ריבסהל לכונ רבכ הז יפ לעו
ןיב לש דימתש ,שוריפב רמוא ןנחוי 'ר ירהש .הזמ הרותבו ילבבב י"שר לשו הזמ ימלשוריב
ריעשו הלועה רפ לע הנשמה ירבדש ,רמואה םג אוה ךכיפלו ;תישילש הליבטב ברק םייברעה
ירבדש ,הרותל ורואיבב שוריפב רמוא י"שר הז דגנכ .אביקע 'ר תעד לע קר םירומא תאטחה
לש דימתש ,רמואה םג אוה ךכיפלו ;רזעילא 'ר תעד לע םג םירומא םיפסומה ירייש לע הנשמה
.תישימח הליבטב ברק םייברעה ןיב

הכלהכ ונראיב אל ןיידע ךא ,ונתנשמ שוריפב ורמאנש ,תוטישה יתש תא ונראיב קר ךכב םלוא
קר הטושפ יפ לע ראבמ וז הנשמל ורמאנש םישוריפה ינשמ דחא לכ ירהש .המצע הנשמה תא
ןיב לש דימתש ,י"שר תטיש יפ לע קר הטושפכ תראבתמ אשירה :הנשמה לש תחא אבב
לע הנשמה ירבדש ,רמול רשפא תאזה הטישה יפל קר ירהש ;תישימח הליבטב ברק םייברעה
.םינקותמ םה רזעילא 'ר ירבדש ,אופא אצמנו ,רזעילא 'ר תעד לע םג םירומא םיפסומה ירייש
ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,ןנחוי 'ר תטיש יפ לע קר הטושפכ תראבתמ אפיסה הז דגנכ
אפיסה ןיא המ םוש לע ,הפי םיניבמ ונחנא תאזה הטישה יפל קר ירהש ;תישילש הליבטב
יפ לע וז הנשמ שרפל שקבמש ימ ךכיפלו .דבלב תורנו תרוטק אלא תישימח הליבטב הריכזמ
ןיבו אשירה ןיבש תקולחמב יולת םייברעה ןיב לש דימת לש ונמזש ,רמול ץלאיי הטושפ
הליבטב אוה ונמז אפיסה תטישל - תישימח הליבטב אוה ונמז אשירה תטישל :אפיסה
.תישילש

לש תירוקמה הטישהש ,רבתסמ .תאזה תקולחמה םעט תא ראבל םג ונידיב שיש ,המודו
רתוי תרחואמ הפוקתב ךא .תישילש הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,התיה הנשמה
תרותמ תעמתשמה הטישה הלבקתנ המוקמבו ,םימכחה ןמ קלח ידי לע וז הטיש התחדנ
תנבומו הטושפ התארנ וז הטיש ןכש .תישימח הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,םינהכ
רחש לש דימתה תודובע לכ :םיניינע השולשל תוקלחתמ תוינוציחה תודובעה ירהש .רתוי
ןיב לש דימתה תודובע לכ ,םויה תדובע לש תוינוציחה תודובעה ,(תורנו תרוטק םג ללוכ)
קרו ,תחא הליבטב ולוכ השעיי הלאה םיניינעהמ דחא לכש ,רבתסמ אופא הז היה .םייברעה
:םינהכ תרות לש הטישה יפל קר םייקתמ הזה רבסה םלוא .הליבט התואב השעי ודבל אוה
תודובע ,תישילש הליבטב תוינוציחה םויה תודובע ,הנושאר הליבטב רחש לש דימת תודובע
;הנשמה תטיש יפל הפי םייקתמ ונניא הזה רדסה הז דגנכ .תישימח הליבטב רחש לש דימת
,תישילש הליבטב הלועה :תוליבט יתש ןיב תוקלחתמ םייברעה ןיב לש דימת תודובע ירהש
:םיניינע ינש תללוכ תישילשה הליבטה ךכמ האצותכו .תישימח הליבטב תורנו תרוטק
תויהל הלוכי וזו .םייברעה ןיב לש דימת תלוע םגו - םויה תדובע לש תוינוציחה תודובעה
המוקמבו - רתוי תרחואמ הפוקתב - התחדנ הנשמה לש תירוקמה הטישהש ,ךכל הביסה
.םינהכ תרותמ תעמתשמה הטישה הלבקתנ

לכמ תעמתשמ ,תישילש הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,הטישה :אצומ התא ךכ םושמ
'ר ירבדב ןכו ונתנשמ לש אפיסב :םיאנתה לש ירוקמה ןושלה םהב רמתשנש ,תומוקמה םתוא
הלא לכש ,ליעל ונחכוה רבכש ;אתפסותבש אביקע 'ר ירבדבו לאומש יבד אנת יפל רזעילא
הנוש .תישילש הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,החנהה יפל קר קחוד אלב םיראבתמ
תרכינ אלא ,םיאנתה לש ירוקמה ןושלה רמתשנ אל םש ירהש ;ונתנשמ לש אשירב קר רבדה
אביקע 'רו רזעילא 'ר לש תוקולחה תוטישה יתש תא ץביקש אוה ךרועה יכ .ךרועה די םש
אביקע 'ר ירבד ירהש ;הנשמה הנבמ םצעב לילעב תרכינ הכירעהו .תחא הנשמל ןתוא ףריצו
ןיתינתמד אמתס ןושלב םכשמה ןיבו - הזמ רזעילא 'ר ירבד ןיב רגסומ רמאמכ םש םיבותכ
התיהש ,הטישה תעמתשמ רבכ וז הנשמב ךכ םושמ .הכירע לש קהבומ השעמ אוה הזו ;הזמ
הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,הנשמה לש תיפוסה הכירעה תעשב ,הארנכ ,תלבוקמ
.תישימח

דומלתב הז שוריפ רמאנ אל ,וז הנשמ לש הטושפ ,הארנכ ,אוה הזש יפ לע ףא םלוא
לע ללכ ךרדב תלבוקמ הנניא "וז הנש אל וז הנשש ימ ארבת" לש וז הטיש ןכש .םישרפמבו
תוקולח תובב יתש ןיבש הריתסה תא בשייל דימת םילדתשמ םישרפמה אלא ;הנשמה ישרפמ
דבלבו - הטושפ ידימ ןהמ תחא איצוהלמ םיענמנ םה ןיא הז ךרוצלו ;תחא הנשמ לש
לש דימתש ,אפיסה ןמ דמל ןנחוי 'ר .ןאכ םג עריאש רבדה אוהו .ןהיניבש הריתסה בשייתתש
ךרוצלו .וז הטישל אשירה תא םג םיאתהל שקיב ךכיפלו ;תישילש הליבטב ברק םייברעה ןיב
ךכבו .אביקע 'ר תעד לע קר םירומא םיפסומה ירייש לע הנשמה ירבדש ,רמול וילע היה הז
הז דגנכ .םינקותמ םניא רזעילא 'ר ירבד הז יפל ירהש .הטושפ ידימ אשירה תא איצוה רבכ
שרפל וילע היה ךכיפלו ;תישימח הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,אשירה ןמ דמל י"שר
;דבלב תורנו תרוטק אלא תישימח הליבטב הריכזמ אפיסה ןיא המ םוש לע ,תרחא וא וז ךרדב
ןיב לש דימת לש ונמזש ,חיכומ רבכ אשירבש "םייברעה ןיב לש דימת םע" ןושל םצעש ,ןוגכ
אפיסה התיה אל ךכיפלו ;בר יב ירק ליזו - םינהכ תרותמ ילוא - םדא לכל עודי םייברעה
הפי הלוע ונניאש ,אמלעב ץורית רדגב אלא הז ןיאש ,רורב ךא .שוריפב ותוא ריכזהל הכירצ
.אפיסה לש הטושפ םע

יבד אנת יפל רזעילא 'ר ירבדב תוסרגה תקולחמ תא םג ראבל לכונ רבכ הלאה םירבדה יפ לעו
,אצמנו ;"םיברעה ןיב לש דימתו" םש התיה תירוקמה הסרגהש ,ליעל ונחכוה רבכש ,לאומש
,תאטחה ירומיא ,םעה ליאו וליא ;תישילש הליבטב ושענש םישעמה לכ תא הנומ רזעילא 'רש
.םייברעה ןיב לש דימת ןכו (ץוחב השענה ריעשו םישבכה תעבש ,הלועה רפ) םיפסומה לכ
הליבטב ברק םייברע ןיב לש דימתש ,הנשמה לש תירוקמה הטישל םימיאתמ הלא םירבד
אל ךרועה דיו ,רזעילא 'ר לש ירוקמה ןושלה םהב רמתשנ ירהש ;ןבומ אוה הז רבדו .תישילש
,ןנחוי 'ר תטישב םיכלוהה לכ תעד לע םהש תומכ לבקתהל ולכי םה ךכיפלו .םהב העגנ
םיכלוהה לכ םלוא .תאזה הטישה יפ לע - אשירה תא םג ללוכ - הנשמה לכ תא ושריפש
םתוא םיאתהל םהילע היה אלא ;םנושלכ הלאה םירבדה תא לבקל ולכי אל י"שר תטישב
,ךכ םושמ .תישימח הליבטב ברק םייברעה ןיב לש דימתש ,אשירה ןמ תעמתשמה הטישל
אלב תעפשומ וז הסרג ."דימתו" םוקמב "דימת םע" וסרגו רזעילא 'ר ירבד תא והיגה ,הארנכ
'ר ירבד תא םיאתהל תרשפאמה םג איהו ,ונתנשמ לש אשירה לש "דימת םע" ןושלמ קפס
תא הנומ אוה הליחת :וירבד שוריפ התע אוה הז ירהש .אשירה ןמ תעמתשמה הכלהל רזעילא
,ףיסומ אוה ךכ לעו .תאטחה ירומיאו םעה ליאו וליא :תישילש הליבטב ושענש ,םישעמה לכ
הליבטב) םעה ליאו וליא רחא םיברק ויה אל ץוחב השענה ריעשו םישבכה תעבשו הלועה רפש
.(תישימח הליבטב) "םיברעה ןיב לש דימת םע" ,ןכמ רחאל םיברק ויה םה אלא ,(תישילש
."הלועה רפו" םוקמב "הלועה רפ לבא" וסרגו תאזה ההגהה תא ךכ רחא ומילשה תופסותהו
לש אשירה ןמ תעמתשמה הכלהל רזעילא 'ר ירבד ומאתוה רבכ תאזה הלופכה ההגהה חכבו
.הנשמה

תרוסמב קר ונל ורסמנ רזעילא 'ר ירבדש ,רמול םילוכי ונחנא ןיא בוש הלאה םירבדה יפ לעו
יפל .תוקולח תורוסמ יתשב - תועדה לכל - ורסמנ םהש ,םירמוא ונחנא ונחרוכ לע אלא ;תחא
הליבטב םיברעה ןיב לש דימת םע םיברק םיפסומה לכ ויה לאומש יבד אנת לש תרוסמה
םייברעה ןיב לש דימת םע םיברק ויה םהש ,רמול ץלאנ ,ותטישל ,י"שרש אלא ;תישילש
ןיב םיקלחתמ םיפסומה ויה הנשמה לש אשירה לש תרוסמה יפל הז דגנכ .תישימח הליבטב
דימת םע ריעשהו רפה - תישילש הליבטב םעה ליאו וליא רחא םישבכה תעבש :תוליבט יתש
ויה ריעשהו רפהש ,רמול ץלאנ ,ותטישל ,ןנחוי 'רש אלא ;תישימח הליבטב םייברעה ןיב לש
.הנושאר הליבטב רחש לש דימת םע םיברק

םייולת וז הנשמב ורמאנש םישוריפה ינש :הלאה םירבדה לכמ הלועה ללכה אופא אוה הזו
לש תובב יתש ןיבש תקולחמב וא - םינהכ תרותבו הנשמב - םיאנת לש המודק תקולחמב
לש תובבה יתש ןיבש תקולחמב וא םיאנתה תקולחמב עירכהל רשפא יאש ךרדכו .תחא הנשמ
ללכה ןאכ םג םייקתנ אלא .הב היולתה םישרפמה תקולחמב עירכהל רשפא יא ךכ ,הנשמה
!םייח םיהלא ירבד ולאו ולא :םימכח תקולחמ לכב רמאנש