לארשי ץראב הנשה שאר לש םימי ינש

קוק .ח .ש

טשת ,הכ יניס


:רמאמה ןכות
ה"ר םימי ינש םיגגוח לארשי ץראב םא תקולחמ
םימי ינש הנשה שאר תושעל ןיכירצ :לבב ינואג תטיש
דחא םוי :תרחא הטיש
השעמל הכלה י"אב גהנמה היה ךיא
םימי ינש :םירחא םינואגו ןואג ייאה בר
דחא םוי :רואמה לעב
תופקשהה יתשב ןויד
?ה"ר םימוי לארשי ץרא ינב ולביק עודמ


םהילע ולבק רתוי רחואמ קר .דחא םוי הנשה שאר לארשי ץראב ורמש ורבע םינמזב : תיצמת
.ןיטולחל רפוש ןיד לטבי אל תבשב עוקתל רוסיאהש ידכ ,םימי ינש

.הנשה שאר ,רפוש תעיקת :חתפמ תולימ


ה"ר םימי ינש םיגגוח לארשי ץראב םא תקולחמ
םישדחה תא םישדקמש ןמזב םא ,םינושארה וקלחנ תידומלתה הכלהה לש הפקשה תדוקנמ
דחא םוי קר הנשה שאר תושעל לארשי ינב ןיכירצ ,אחריד אעיבקב ןיאיקבו ןובשחה יפ לע
,םיגחה ראשל הנשה שאר ןיב לדבה שיש וא ,דחא םוי קר ןישועש לארשי ץראב םיגחה ראשכ
.ץראל ץוח ינבכ םימי ינש תושעל ןיכירצ לארשי ץרא ינב םג הנשה שארבו

םימי ינש הנשה שאר תושעל ןיכירצ :לבב ינואג תטיש
שאר תושעל ןיכירצ לארשי ץרא ינב םגש םירבוסה ,לבב ינואג תטישב וכלה םיקסופה בור
ןמזמ לארשי ץראב גוהנ היה הנשה שאר לש םימי ינש :םמעטו ץראל ץוח ינבכ םימי ינש הנשה
םוי תא ןיד תיב ושדקו םידע ואב םא םג יכ .היארה יפ לע םישדחה שדקל וגהנש ןמזב ,םודק
ד"בה בשומ םוחתל ץוח םיחילש חולשל גחה תשודק ינפמ היה רשפא יא לולאל םישולש
םויה לכ שדוחה תודע לבקל וגהנש ןמזבו ,םימי ינש תושעל וחרכוהו ,גחה שדקתנש עידוהל
ךומס םידע ואבש רשפא (יאכז ןב ןנחוי 'ר תנקת ירחאו רישב םיולה ולקלקתנש ינפל :ונייה)
םוי הנשה שאר ושע "דעוה תיבב" קרו ,םוחתה ךותב וליפא עידוהל וקיפסה אלו הכישחל
גהנמ השענו קפס ללכמ אצי רבדהו .םימי ינש ושע ,םילשוריב וליפא ,לארשי ץרא לכבו ,דחא
.אחריד אעיבקב ןיאיקבש ןמזב םג גהנמה םייקל שי םתעדל ןכלו .עובק

דחא םוי :תרחא הטיש
ץרא ראשב ושעש המ ,דחא םוי קר ושע םידע ואבשכ דעוה תיבבש ןויכ ,םירבוסו םיקלוח שיו
תיב לש ןיד לארשי ץרא לכל שי אחריד אעיבקב ןיאיקבשכו .קפס םעטמ ושע םימי ינש לארשי
.דחא םוי קר תושעל ןיאו ,דעוה

השעמל הכלה י"אב גהנמה היה ךיא
רשפאש םירמאמ םנשי דומלתב הנהו .השעמל הכלה י"אב גהנמה היה ךיא ,רוקחל יאדכו
,תונושה תוטישה ילעב י"ע םינוש םינפואב ושרפתנ רבכו ,ןאכלו ןאכל תויאר םהמ איצוהל
.היאר םהמ איבהל השקו

.הז ןינעב י"אב בצמה לע תורורב רתוי תועידי ונל שי ךליאו םינואגה תפוקתמ לבא

םירהה ןיב ישאר סינכהל יל הלילחו .וז הלאשבש הכלהה דצב הז ירמאמב לפטל יתעדב ןיא
רתוי קיתע אוה ה"ר םימי ינש לש גהנמה ,תועדה לכל יכ ,דוחיב .םיקלוחה ןיב עירכהלו
.הנש תואמ הנומשמ

םינואגה תפוקתמ תורוקמה תא קודבלו תירוטסיה הפקשה-תדוקנמ קר הז ןיינעב לפטל ינוצר
.השעמל הכלה הז ןיינעב לארשי ץראב וגהנ דציכ .ךליאו

םימי ינש :םירחא םינואגו ןואג ייאה בר
,םימי ינש הנשה שאר תושעל לארשי ץרא ינבל שי ןידה דצמש םירבוסה ןיב היה ןואג ייאה בר
השעמל םיגהונ לארשי ץרא ינבש עמתשמה ןונגסב ג"הר שמתשה הז ןיינעב ויתובושתמ תחאבו
ןיספות לארשי ינב יכ ,וננודא רמאו" :הלאשב וילא הנפ םיסנ ברו .םימי ינש לש הנשה שאר
ךיראמ ותבושתב ג"הרו ."דחא םוי אלא ןיספות ןיא התע דע םיאור ונאו ,םימי ינש הנשה שאר
ךכ ,ה"ר לש ט"יב י"א ינב רובעב ונרמא רשאו" :לצנתמכ ףיסומ אוהו וז הכלהב ותעד ררבל
."שפנ יחונ םהיתובא גהנממ ונשי אלו ,םינושארכ ושעיש אוה ןידב ונרמא

אל ותעדלש אלא ,דחא םוי קר הנשה שאר םיגהונ לארשי ץראבש עדי ג"הר םגש ,םיאור וננה
.ןכ וגהנ ןידכ

םימי ינש ןישוע לבב ינב" :אצמנ (אמ 'יס) לבב ינב ןיבו לארשי ץרא ינב ןיבש םיגהנמ ףוליחב
רשפאו םתס םיבוט םימי בותכש ףא ,"הרותה תוצמכ דחא םוי לארשי ץרא ינב ,םיבוט
הנשה שאר םגש ,רבתסמ םיסנ 'רו ג"הר לש תועידיה רואל ךא ,ללכהמ הנשה שאר איצוהל
הז ףוליחל וכמסו תוילגרמ ר"דו ןיול מ"בר םיפוליחה ירקוח םירבדה תנווכ ושריפ ןכו ,ללכב
.הנשה שארל ךיישה רמוחה

ינש ה"ר ןישוע תויהל םיכירצ י"א ינב וליפאש מ"ש" :בתוכ הציבל ושוריפב לאננח וניבר
םניא לבא ,םימי ינש תושעל "ןיכירצ" י"א ינבש ג"הר ירבד דה עמשנ ח"רה ירבדמ ."םימי
.ןכ םישוע

לש םימי ינש דבעמל יכירצ לארשי ץרא ינבד אהמ ןניעמשו" :בתוכ ,הציב שירב ף"ירה םג
."ה"ר

ילימ ינהד בתכו וילע קלחנ ודימלת םירפא וניברו" :ףיסומו ף"ירה ירבד קיתעמ (םש) ש"ארה
ץרא לכ רזח ,רוביעה דוס לע ןיכמוס ונאש וישכע לבא ,היארה יפ לע ןישדקמ ויהש ןמזב
ירבד ."דחא םוי אלא רומשל םהל ןיאו םויה תשודקב קפס ןהל ןיאש דעווה תיב תויהל לארשי
.םריכזמ רואמה לעב םג ךא ,ונידיל ועיגה אל םרוקמב םירפא וניבר

תושעל שי לארשי ץראב םגש קסופ (ח ,ה שדחה שודק 'ה ;אכ ,א קרפ בוט םוי 'ה) ם"במרה
.וימיב לארשי ץראב וגהנ דציכ ,ונושל ןונגסמ תעדל ןיא לבא ,םימי ינש הנשה שאר

דחא םוי :רואמה לעב
:בתוכו ף"ירה לע קלוח אוה .הציב שירב רואמה לעב ירבד דוחייב םיניינעמ ונרקחמ אשונל

י"א לכ הרזח ירה ונידיב גוהנש גהנמה פ"ע רוביעה רדס ןקתוהש רחאמ וללה תורודב"
דחא םוי םא יכ רומשל ןיבייח ןניאו םויה תשודקב קפס םהל ןיאש דעווה תיבכ תויהל
התע דע ,ונינפל ויהש תורודה לכ י"אב תושעל וגהנ ןכו ,םיבוט םימי ראשב ןיב ה"רב ןיב
ה"רב םיבוט םימי ינש תושעל םוגיהנהו האיצניבורפ ימכחמ םשל ואב בורקמ םישדח
."ף"ירה תוכלה יפ לע

םהמש ,ג"הרו םיסנ וניבר ירבד תיצמת איבמ אוה ןכו ותומכ רבוס םירפא 'ר םגש ,ריכזמ אוה
.דחא םוי קר לארשי ץראב םיגהונ ויה אל םהימיב חכומ

לארשי ץרא גהנמל עגונבו ,ף"ירה תעד תא קזחמו רואמה לעב לע קלוח 'ה תמחלמב ן"במרה
:בתוכ אוהו רואמה לעב לש ותודע שיחכמ וניא

תולג ונילגש יפל ,הנעט הניא ,ונינפלש תורודב לארשי ץרא ינב רובעב ורמא רשאו"
רחא דונדנב הרות ינב ןניאו םיטעמ אלא םהה םימיב ץראב ראשנ אל וניתונועבו המלש
."[םיבוט] םימי ראשב םהל ףלחוהו ,לוטלט רחא לוטלטו דונדנ

,ןידכ ןמזה לכ לארשי ץרא ינב וגהנ רואמה לעב ה"זרה תעדל ,תונוש תופקשה יתש ונינפל הנהו
םהילע לבקל האיציבורפ ימכח םהילע ועיפשה ה"זרה לש ונמזל בורק תרחואמ הפוקתב קר
דע ,ןידכ אלש לארשי ץרא ינב וגהנ ךורא ןמז ךשמ ,ן"במרה תעדלו .םימי ינש לש הרמוחה
.בטומל םוריזחהו ץראל ץוחמ םימכח ואבש

תופקשהה יתשב ןויד
יכ ,רתוי תלבקתמ ה"זרה תעד ,יתעדל ?תעדה לע רתוי תלבקתמ וללה תופקשה יתשמ וזיא
בורק דע םהינפל דוע ילואו םינואגה תפוקתמ הכורא הפוקתבש ן"במרה תעדל םיכסהל השק
רבתסמ אל ןכ .ןידכ אלש וגהנ םלוכ יכו ,הרות ינב לארשי ץראב ויה אל ,ה"זרה לש ונמזל
תעד רבתסמ רתוי .לוח והושעו הנשה שאר לש ינש בוט םוי תא ולטב "תוצראה-םע" ינפמש
הפוקתב קר .אנד תמדקמ םדיב לבוקמ היה ,דחא םוי הנשה שאר לש גהנמהש ,ה"זרה
םהו ,ץראב בושיה לש ןינב בורו ןינמ בור ויה םישדחה םילועהו ,הלודג היילע ןמזב תרחואמ
ץראל ץוחבש םיקסופה ילודגש דוחייבו ,םימי ינש הנשה שאר תושעל םלגרה לע רתוול וצר אל
,השעמ הכלה ןכ וגיהנהו םתעד לע ודמעו ,םימי ינש תושעל םיכירצ לארשי ץראב םגש םירבוס
"הנשמ דיגמ"ה ירבד איבהל יאדכו .וז ארמוח וילע לביקו ענכנ לארשי ץראבש ןטקה בושיהו
:(אכ ,א בוט םוי 'ה)
ירבדו ,םיקלוח שיו תוכלהב שרופמ םוקמ לכב םיבוט םימי ינש אוהש ה"ר ןינעו"
."ה"ר םימי ינש תושעל לארשי ץראב ףא םיגהונ ןכו ,רקיע וניברו תוכלהה

?ה"ר םימוי לארשי ץרא ינב ולביק עודמ
ןיליגר ויה לארשי ץרא ינב .בושיה לש וז "העינכל" יגולוכיספ עצמ אוצמל רשפא ,יתעדלו
,תבשב םג רפוש ועקת תבשב הנשה שאר לחשכו םודק ןמזמ דחא םוי קר הנשה שאר תושעל
ןיד-תיב ויהש ןמז לכ קר םייקתה ,תבשב לחש הנשה שארב םג רפוש תעיקת לש הז גהנמ ךא
תבשב לחש הנשה שארב רפוש עוקתל ולדח ,םיכומסה תלשלש קספנשכ .לארשי ץראב ןיכומס
רמאמה לגרל ,דחפב םג וברעתה וללה םיעוגעגהו רפוש תעיקת תווצמל עגעגתמ היה להקהו
אלד אמעט יאמ .הפוסב הל ןיעירמ התלחתב הל ןיעקות ןיאש הנש לכ" :קחצי 'ר לש עודיה
ולתש לארשי ינב לע תורצ ואב ,ועקת אלש םינשה בורבש ,ןבומכו .(ב ,זט ה"ר) "ןטש בברעיא
זאש ןיכומס ןיד ןיב תקספה ןיבש הפוקתהב היהש רודה ימכח .הנשה שארב העיקתה יאב
הפוקתב קר יתעדלו ,רוביצה תא עיגרהל ולדתשה ,תבשב לחש הנשה שארב רפוש עוקתל ולדח
."אסנוא דילייתיאד אלא אתבשב עלקימד ואל" :קחצי 'ר ירבדל שוריפה רצונ הז

לע ללכ לבקתמ וניא ,םש הנשה שאר 'סותב אבומו תולודג תוכלהב ונינפל אצמנה הז שוריפ
אלש הנש ללכ הרק אל םש יכ ,הנשה שאר םימי ינש וגהנש םוקמב ץראל ץוחב שדחנש תעדה
ןיד תיב די לע תבשב םג ועקתש ןמזב לארשי ץראב הז שוריפל םוקמ ןיא ןכ ,התליחתב ועקת
ואר ,דחא םוי הנשה שאר תושעל וגהנ ןיידעו ,ןיכומסה ולדחש לארשי ץראב לבא .ןיכומס
תוכלה לש די בתכ רקבל יאדכו .רוביצה תא עיגריש ןפואב קחצי 'ר תנווכ שרפל ךרוצ םימכח
לע החונמה 'סב יתאצמ וז הרעשהל דעס .ג"הבל הז שוריפ לגלגתנ דציכ ,ררבל ידכ תולודג
,שממ ימלשוריל ותנווכ ןיאו ,"ימלשוריב ןניסרג"ל קחצי 'ר ירבדל הז שוריפ סחימש ,ם"במרה
.עודיכ לארשי ץרא םוקמל אלא

ימלשוריב .תבשב ןיעקות ןיאש םעטל עגונב ילבבהו ימלשוריה ןיבש לדבהל בל םישל יאדכו
השרד ."העורת ןורכז רמא 'א בותכו העורת םוי רמא 'א בותכ" :םעטה רמאנ (א"ה ד"פ ה"ר)
םשב אמחל רב יול יבר" :לארשי ץרא יארומא םשב םש םג ךא (ב ,טכ ה"ר) ילבבב םג תרכזנ וז
.הברד הריזג םושמ תבשב ןיעקות ןיאש קיסמו הז החוד ילבבהו ,"אנינח רב אמח יבר

אלא ירמגל תועיקתה לוטיב היה אל םעפ ףאו םימי ינש הנשה שאר וגהנש לבבבש הארנו
דחא םוי וגהנש לארשי ץראב .תבשב העיקתה לטבל הברד הריזג התיה יד ,רחמל הייחד
רבכו .הז לוטיבל הרותב ךמס ואצמ ,הנש התואל טלחומ לוטיב אוה תבשב העיקתה לוטיבו
.אתכמסא וא הרומג השרד יהוז םא םימכח וקלחנ

ידכ ,הנשה שאר םימי ינש לש ארמוחה תא ןוצרב ולביק לארשי ץרא ינב יכ ,ןיבנ התעמו
.תכרבומו הבוט הנשל ווקו ,הנשה תליחתב העיקת-יא לש תורשפאה ןמ רטפיהל