ורוקמו גהנמ - הנותחב סוכ תריבש

ןאיליו יסוי

ו"נשת ,חיק יניס
(תורעה אלל ספדנ)


:םיקרפ ישאר
החמשב טיעמהל - סוכ תריבש
סוכה תריבשל םיזמר
הריבשל תילמיס תועמשמ
ןברוחל רכז
םיקיזממ הרימש
הריבשה תעב "בוט לזמ" תאירק

,החמשב טיעמהל :םיבר םירבסה ול שיו ,חוור גהנמ איה הפוחה ןמזב סוכ תריבש :ריצקת
.ןיקיזמ דגנכ וא ,ןברוחל רכז

הפוחב סוכ תריבש :חתפמ תולימ


שיו הנותחה סקטב בלתשה גהנמה .ןימוי קיתע גהנמ וניה תידוהי הנותחב סוכ תריבש
המכ ויה ויתוביסלו הז גהנמל .סקטה לש ואיש איה ןתחה ידי לע סוכה תריבש יכ םינעוטה
.םייוניש המכו המכ ולח הז גהנמב םג יכ חיכוי וניתורוקמב ןויע .תורודה ךלהמב םילוגלג

.(א ,אל - ב ,ל תוכרב) :ילבבה דומלתב עיפומ הנותחב סוכה תריבש גהנמל ןושארה רוקמה
אסכ יתייא אבוט יחדבק ווהד ןנברל והנזח הירבל אלולה דבע אניברד הירב רמ"
.וביצעאו והיימק רבתו אתרויח אתיגוזד אסכ יתייא אבוט יחדב אק ווהד ארקומד
ןיוו והל רמא רמ ןל ירשיל אניברד הירב רמד אלולהב יטוז אנונמה ברל ןבר היל ורמא
ונגמד הוצמ יהו הרות יה ל"א ךרתב ינענ המ ןנא היל ירמא .ןנתימד ןל יוו ןנתימד ןל
רמאנש הזה םלועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא י"בשר םושמ ןנחוי ר"א .ןלע
לידגה םיוגב ורמאיש ןמזב ?יתמיא .'הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא' (ב ,וכק םיליהת)
העמש יכמ ז"הועב ויפ קוחש אלמ אל וימימש ל"ר לע וילע ורמא .הלא םע תושעל 'ה
."היבר ןנחוי 'רמ

החמשב טיעמהל - סוכ תריבש
םהינב תנותחב תורקי תוסוכ ורבש רשא םימכח ידימלת לש םהישעמ ןאכ ראתמ דומלתה
ידכ היה הז השעמל רבסהה ראותמה יפ לע .("אתרויח אתיגוזד אסכ"ו "ארקומד אסכ")
ילעב .(םש) "הזה םלועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא" :רומאל ,הנותחה תחמשב טיעמהל
י"שר וליאו ,"ןיאושינב תיכוכז רבשל וגהנ ןאכמ" :םיעבוקו יתייא ה"דב םיקיידמ תופסותה
ןושארה ידומלתה רוקמה יכ םיאור ונא ןאכמ ."הנבל תיכוכז לש סוכ"ב רבודמה יכ שרפמ םש
."ןברוחל רכז"ב הנותחב סוכה תריבש גהנמ תא קמנמ וניא

תשרד תאבומ דומלתב .הזה םלועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא יכ רומאכ אוה קומינה
םוקמב ?'הדערב וליגו' יאמ בר רמא אנתמ רב אדא ר"א" :תאז הפקשה תקמנמה םיארומא
לש בוטרוק הב ברעל ילבמ לובג אלל האלמ החמש חומשל ןיא ,רמולכ ."הדער אהת םש הליג
.(ג ,ט תוכרב ,הנשמ) "הערה ןיעמ הבוטה לע ךרבמ" תניחבב תאז לכ ,תובצע

חונמה דיסחה םשב "ףסוי בקעי תודלות" רפסב עיפומ "הדערב וליגו" דומלתב האבומה לע
ידכ ,רמ רבד לכ ל"ר - רמ ןל ירשל ל"זמאש המ" .ב ,אל תוכרבב דומלתה ירבד לע רנטסיפ
לעש" ךכ לע רבחמה ףיסוה "רתסא יקומנ" רפסבו ."ןנתימד ןל יו :בישהו .הדערב הלוג היהיש
."ז"הועב לארשיל המילש החמש ןיא יכ - 'ו רסח ןששו בותכ ןכ

םידמול ונממש 'הדערב וליגו' קוספה ךותמ טילבמ "תקח" תשרפל "תמא ירבד" רפסה רבחמ
תומואו לארשי ה"בקה ןיב רשקה תא ,הנותחה תחמשב טיעמהל הדעונ סוכה תריבש יכ
םע םיחמש לארשיכ - הליג ."ת"ישה אוה - םוקמב .הדער אהת םש הליג םוקמב" :םלועה
."הדער א"טסה אוה םש ,הליג ה"ב םוקמב הזו .לארשי יאנוש לע דחפ לפונ ה"ב ארובה

סוכה תריבשל םיזמר
.םיזמרו םינמיס וב םיאצומו הפוחב ןתחה רבוש רשא תיכוכזה סוכל תובישח וסחימש ימ שי
תולוק 'ה .לוק םימעפ 'ה אירטמיגבו תנצנצ שדוקה ןושלב תארקנ תיכוכז" ,ןכ יכ הנה
סוכה תריבש גהנמ תא םירשקמש שיו ."הרות לש תולוק 'הל ןיכוזו ותח תחמשב ןימייקמש
הבוט הסנרפל הלוגסל הנותחב
ןותיחה תעב לארשי תא ה"בקה םהב ךריבש לוק םימעפ השמח אירטמיגב תנצנצד"
לארשי גהנמה הווהתנ תאזמו .הסנרפלו הנוזל ןתחה בייחתנ לוכיבכ זאו הרות ןתמב
םוש ילב החותפה ודימ ונתסנרפ זא התיהש ןברוחה רכזל הפוחה תעשב תנצנצ רובשל
."םצמצתנ ר"הועב םויהכו ענומ

תונווכ הל סחיימו סוכה תריבש ןיינעב ביחרמ ל"נה תוכרבב האבומל וישודיחב א"שרהמה
יכ ןעוט אוה .הקומע תועמשמ ילעב םיזמרו
והז ותריבשו רפעמ ותיישעו ותריצי רקיעו דואמ בושח ילכ אוהש זמרה וב ושריפ"
."רפע תויהל בושל דימת התימל דמועו רפעמ רצונ םדאה ךכ .ותתימ

תיסיסבה התנוכתו רפעמ הרוקמש סוכה לש הרתיה התובישח תא רשקל הטונ א"שרהמה
.ותנותח םויב אקווד םדאה לש יסיסבהו ידוסיה ולרוגל ,ררופתהלו רבשיהל

הריבשל תילמיס תועמשמ
:תילמס תובישח סוכה תרוצל םיסחיימ (ב ,זט תובותכ) רחא ידומלת רוקמב
ןיי סוכ הבהא רב אדא בר רמא ?הרושב לש סוכ יאמ .הרושב לש סוכ הינפל וריבעה"
אפפ בר הל ףיקתמ .המורתב לוכאל וז התיה היואר רמולכ .הינפל ןיריבעמ המורת לש
אינת .תישאר המורתכ תישאר וז אפפ בר רמא אלא ?המורתב הלכא אל ימ הנמלא וטא
ןיריבעמ הלותב הבהא רב אדא בר רמא .הינפל ןיריבעמ ןיי לש תיבח רמוא הדוהי יבר
."החותפ הינפל ןיריבעמ הלועב ,המותס הינפל

לש ותרוצ לע אוה ןאכ שגדה יכ השיחממ הלכה לע תודעב תקסועה תובותכ תכסממ האבומב
סחיימה תוכרבב ידומלתה רוקמל דוגינב תאז לכ .הלכה לש ישיאה הדמעמל סחיב סוכה
.סוכה לש יפסכה ךרעל הרתי תובישח

:הנותחב סוכה תריבש ןיינעב תוהימת יתש ררועמ ב"יה האמב יחש אצנגממ ןתנ ןב רזעילא 'ר
הזב שי ןובציע המ יכ תיכוכז ילכ ןיאושינב רבשל םינושארה וגיהנה הז רבד םא יל אמיתו" .א
."?הטורפ אלא הווש וניאש
."?דוביאל לכה וכפשלו הכרב לש סוכ תוזבהל וגהנש אמית יל שי דועו" .ב

תורקי תוסוכ ורבש םיארומאהש העשב דומלתב רכזנל דחא דצמ תנווכמ ן"בארה לש ותהימת
.ךדיאמ סוכה תריבש תעב ןייה תכיפש גהנמל ןכו ,רתויב

עבש ךרביו דוע וב גוזמיו" :ירטיו רוזחמ"ב רכזנ ןייה תכיפש םע דחי סוכה תריבש גהנמ
ןייה תכיפש תלועפ ."ןרבושו לתוכב תיכוכז לש סוכה חיטמו ךופשיו הקשיו התשיו תוכרב
.החמשב בצע ברעל הנווכה תא הז הרקמב םג תאטבמ

ןברוחל רכז
רוזחמב ג"יה האמב "ןברוחל רכז"ל סחיב הנותחב סוכה תריבשל הקמנהה תרכזנ הנושארל
תריבש תא סחייש ןושארה היה ורבחמ .םיגהנמו םיניד ללוכה הכלה יקספ רובח והז ."וב לכ"
ןברוחל רכזיי באב העשת תוכלהב ורפסב םיאצומ ונא ךכו ."ןברוחל רכז"ל הנותחב סוכה
ריעה קדצב יכ יל הארנ ."תוכרב עבש ירחא סוכה רובשל גהנמה טשפ הז לעו" :רומאל
רמאנל סוכה תריבשבש "ןברוחל רכז" ןיינעה תא ךימסה "וב לכ"ה ורבחמש ןכתיש עמש-את
האבומה .(םש תוכרב) םהינב תולולכ ןמזב םיאנתה תואתשמב החמשה רופיס רחאל דומלתב
דרמלו תיבה ןברוח תפוקתב ועריאש תוערואמל םינווכמהו ,ןנחוי 'ר םשב י"בשר לש איה םש
.םתפוקתב ועריא רשא אבכוכ רב

ףא החמשב תוברהל אלש ךירצ ןברוחה ירחא םוקמ לכמו" :יריאמה בתכ וז האבומ תובקעב
."הווצמ רבדל

ןכ א"מרה תאז תמועל ."וב לכ" רוזחמב רכזנה תא החד "ךורע ןחלש"ה רבחמ וראק ףסוי 'ר
:"ןברוחל רכז"ב תוקסועה תוכלהב הנותחב סוכה תריבש גהנמ תא ריכזה
ירבד ראש וא הרוחש הפמ םישל וא הפוח תעשב סוכ רובשל וגהנש תומוקמ שיו"
."םילשורי תוליבאל רכז ןתחה שארב תוליבא

םיקיזממ הרימש
ךכל .ערה ןיעו םיקיזמ ינפמ הלכהו ןתחה לע רומשל ןויסינ הנותחב סוכה תריבשב וארש שי
:ו"טה האמב הינמרגב יחש ןילומ בקעי יבר זמר
ןתנ ךכ רחאו סוכה קיזחה ברהו ,הלכל ךכ רחאו תותשל ןתחל ןתנ הכרבה רמגשכ..."
לא סוכה תא קרזו ןופצ דגנ דמעו רוחאל וינפ תא ןתחה ךפהו ןתחה דיב סוכה תא
םדוק הנותח תיבל וסינכהל החמש ךרד ןתחה םע ןירהממ דימו .רבשיהל לתוכה
."הלכה

תועווזלו ןיקיזמל רודמ אוה ןופצה" ?לתוכה לא סוכה קרזו ןתחה דמע ודגנש "ןופצה" והמ
."'הערה חתפת ןופצמ' רמאנש םלועל תאצוי הער םשמו םימערלו םיקרבלו םידשלו תוחורל
.ריעה תומוח תא ביואה ץרפ םשמ יכ ןברוחל רכזכ םג ךא םיקיזמה דגנכ םג אוה ןופצה ךכיפל

ןתחל ערה ןיע עונמל ידכ הנותחב סוכ םירבושש םעטל תוסחייתה הנשי םירחא תורוקמב
:הלכלו
הלועש ימ יכ הקלח ןידה תדמל תתל ידכ הפוחה תעשב סוכה רובשל ונקת כ"עד"
אכיל ,ל"ז וניתובר רמאמ הזו .גרטקמו הלועו ןטשה וב הרגתמ זא הלודגלו הלעמל
."היפ הצפק התלועו ךכ ידי לעו ארגת הב ימר אלד הבותכ

וניתובר ועבק רחא םוקמבו
ןיצור ונאש רחאמ ערה ןיע טלוש אהי אלש תוארהל הפוחב סוכ רובשל םיגהונ ךכלד"
,הפוחב שיש םע יוביר תמחמ קר .הלכו ןתחד ךרבתי ותמכחמ אבש בוט גזמה אהיש
הצורש א"סל ךלת אוהו סוכה לע ערה ןיע טולשיש סוכה םירבוש כ"ע .ערה ןיע שי ילוא
."דוריפו ןברוחב דימת

רומשל ידכ סוכה תירבש רבדב ןועטה תא איה ףא תקזחמה תיטסירולקלופ השיג ךברטואלל
דיחפהל םתרטמ ןתחה ידי לע רבשנה סוכה ירבש יכ אוה שגדה .ערה ןיע ינפמ הלכהו ןתחה לע
.יתימאה ורשואל דוגינב הבוצע תומד ןתחל תונקהלו םידשה תא תועטהלו

אוה .(1490-1420) ץנימ השמ 'ר טקנ הנותחב סוכה תריבש תא הריבסמה תיגאמ השיגב
:ןהיניב לדבההו ןתובישח שיגדמו ןיאושינל הינשהו ןיסוריאה תחאה תוסוכ יתשל סחייתמ
ינש ןמ הלכו ןתחהל ןימיעטמו תוכרב 'ז ןיאושינ תכרבל רחא סוכ ךרבמה חקיי זאו"
ותוא קורזיו ןישוריא תכרב לש סוכה ןתחה דיל ןתי ןיאושינ תכרב רחאו תוסוכה
יתיכז אלו רבשלו קורזל ןושארה סוכה חקיל וגהנ ייתובר יתיארו .רובשיו לתוכהל
תוסוכב התע שיר ןויכ אמעט תצק ל"נו .ןושאר סוכ אקווד המל יאמ אמעט ןהמ לואשל
ןיכרבמו גוויזה רמגל יתא ןיאושינ לש סוכ יכ ,ןישוריא לש סוכ רבשלו חקיל בוט
לע ח"וח הרומש ןיאושינ לש סוכ רובשל ארבס ןיא ןכל .דע ידע ןינב ונממ ול ןיקתהו
."ןיינעה תריבש

,"ןברוחל רכז" איה הנותחב סוכה תריבש יכ הסיפתה הדסמתה רומאכ ז"טה האמהמ לחה
.הנותחה תחמשב תובצע תליהמ לש תורחא תוביסנל רושק הז גהנמ לש ורוקמש יפ לע ףא

הריבשה תעב "בוט לזמ" תאירק
םעט ,'בוט לזמ' :םר לוקב םיארוק םיפסאנהו תיכוכז ילכ וישכע רבוש ןתחהש םיגהונ" ונימיב
דציכ :תושקהל םוקמ שי הז ןיינע לעו ."...שדקמה תיב ןברח לש תובצע ררועל אוה הריבשה
?שדקמה תיב "ןברוחל רכז" איה סוכה תריבש םעט םא "בוט לזמ" םיפסאנה םיארוק

ןויצ ןב ברה "ןויצל ןושאר"כ 40 -ה תונש ךשמב ןהיכש ימ אצי םויכ לבוקמה הז גהנמ דגנכ
לאיזוע
סוכב לבא תפיט ליטהל אוה ודוסיש הפוחה תעשב סוכה תריבש לש וז הלאש..."
לע םילשורי תא הלעא אל םא ...םילשורי ךחכשא םא' :רמאנש המ םייקל ונתחמש
סרוד ןתחהש הרובג לש תורדהתהו ןחלופ ןימל הז הפי גהנמ ךפהנ התעו .'יתחמש שאר
ןמיס' םירמואו קוחש םהיפ םיאלממ םיאורקה לכו םיסיסרל ורבשמו סוכה לע חוכב
.'בוט
עיבאו קלח הנעא ינא ףאו ,הנקתה רקיעמ ךפהב אוהו האנ וניא הז רבדש (תרעה) קדצבו
תונשלמ ירמגל ולטבל בטומו לפט גהנמ אוה יוושכעה ותרוצ יפלש הז גהנמ לע יחיש רמ
תונותחב אצמנ ינאש הרקמ לכב .ונמיה תדלוס הפיה שפנש תרעוכמ הרוצב ותומד
הוצמ' ימצעב םייקמ ינאש םושמ החומ יניאש אלא דאמ ינא רעטצמ הז גהנמ האורו
."...עמשנ וניאש רבד רמול אלש

אוהו ,ונימיב הגוהנה הרוצב ןתחה ידי לע הנותחב סוכה תריבש גהנמ דגנ אצי לאיזוע ברה
החמשה תאירק ןיבל ןברוחה רכזל איהש סוכה תריבש תלועפ ןיב תויועמשמה ידוגינב ןיחבה
.("בוט לזמ" וא) "בוט ןמיס" םיחכונה לש

םש .ד"בח תודיסחב גוהנה תא ןפוד אצויכ ןייצל יואר ונימיב הנותחב סוכה תריבש יגהנמב
-ש הנותחב םיגהונ
ימל םינתונ הלכהו ןתחה ונממ ומעטיש רחאל תוכרב עבשה תא םיכרבמ וילעש סוכה"
."תינמיה ולגרב ןתחה רבוש הז סוכו ,ומייסל אוהש

אוה ד"בח תודיסחל ידוחיי וניהו הנותחב סוכה תריבש גהנמב חתפתהש ףסונ יוניש
ךורדיש הפוחה תחת ןתחהל יוארש יילוגס רבד םינומדק םירפס םשב יתעמשש המ"ב
הזו (דוליסו רעצ ןימכ תצק אוהש) הכירדה שיגרתש דע חוכב הלכה ילגר לע ולגרב
ונממ לבקת איהו ךרודה אוה היהיש לעבה ןוצרל תענכנ דימת השאה היהתש לגוסמ
.בוטהו רשיה אוהו גנועו הביח תוררועתהב דוליסה

תורוסמ ויה תידוהי הנותחב סוכה תריבש גהנמב יכ םידמל ונאצמנ םירומאה םירבדה ךותמ
ימעט ונידיבש םיינושארה תורוקמה יפ לע .ונמע ימי ירבד ךלהמב םידחא םייונישו תונוש
,ערה ןיע ינפמ הלכהו ןתחה לע רומשל ןוצרבו הנותחב החמשה תטעמהב םירושק גהנמה
רומאכ רכזנ "ןברוחה רכזל" רושקה הנותחב סוכה תריבש גהנמל קומינה .םיקיזמו םידש
.הלא ונימי דע דסמתהו לבקתה אוהו ג"יה האמהמ לחה הנושארל

ישיא ןויער םג שי הנותחב סוכה תריבשל סחיב "ןברוחל רכז" ימואל-יתדה קומינל יכ ינמוד
םיריכזמ םתיב ןיינבב ןושארה םדעצ תא הנותחה סקטב םיליחתמה הלכלו ןתחל .יטרפו
.תולגו דוריפ ידיל איבה רשא םניח תאנשמ האצותכ ימואלה תיבה תברוח תא סוכה תריבשב
דיחיה לש ותיב ןברוח תא םג ריכזהל אב "ןברוחל רכז"בש יתד-ימואלה טביהה :רמולכ
.תוערו םולש ,הבהא לע תתשויש תיבה ןינב תודוסי תא קזחל ךכ ךותמו לארשיב