תוכמסו הכימס

קלפ באז

ו"כשת ,חנ יניס

ןכותה
תוסנק יניד
הכמסהה
השורי - הרותה
םינקז תכימס
14 -ה האמה ףוסב
תפצב הכימסה שודיח
רובידה יפ לע
הכלהב םישודיחו תויחישמ תועונת
דומלתה תכימס
םינקז תכימס םוקמב םידימלת תכימס
היתולובגו תיתכלהה תוכמסה
יאנכע לש רונת
ןימי אוהש לאמש לע ךיניעב םיארמ וליפא
ארתיהד אחוכ
ןמזבו םוקמב תובשחתה
םלועה ןוקית
לוק תב יפ לע ןיאישמ

לע ,ןידה יתב לש תוכמסה לע דמועו ,לארשיב הכימסה תודלות תא רקוס רמאמה :תיצמת
.םישדחתמ םיכרצ לע תונעל ידכ ונקתנש תונקתה לעו ,םייתכלהה םישודיחה

.ארתיהד החכ ,הכלהב םישודיח ,םלועה ןוקית ,הכימס :חתפמ תולימ

תוסנק יניד
תא שדקל ,תוסנק יניד ןודל תוכזה הנושארבו שארב איה הכימסב הרושקה תוכמסה
התיה אלש םשכ ,הזה ןמזב תישעמ תובישח םהל ןיא הלא םיניינע .םינש רבעלו םישדוחה
ןודל וא תוסנק יניד ןודל םוקמב .הכימסה ןיידע הגהנ הבש הפוקתה התואב רבכ תובישח םהל
תא סייפיש דע עבתנה תא םירחהל ךמסומ יתלב םדא םג לוכי ,חיכש וניאש רבדב תונוממ יניד
ןכ ,תודרמ תכמ לע תורוהל הזה ןיידה יאשר ,םיעברא תוקלמ וילע ליטהל םוקמב .וריבח
הז ןיבל ךמסומה לש וחוכ ןיב לדבהה .ךכל הכירצ העשהשכ תושפנ יניד ןודל וליפא אוה יאשר
םינשו םישדוח .הכימסה לש תובישחה ךכב אלו אדירג ילאמרופ אוה ךמסומ-יתלבה לש
ךרוצ ןיא ךכל םגו ,עובק חול יפ לע םינש תואמ שמחו ףלאמ הלעמל הז לארשיב םירדסומ
תובישח ול התיה אל םלועמ ילואש ,תוכמסל ףסונ דצ םייק ךא .תדחוימ תיתכלה תוכמסב
תלאש תא םויה םיקדוב ונא םא .ןיררוע אלל השעמל הכלה תורוהל חוכה אוה ,וננמזבכ
תופיצרב רושקה םרוג רוציל ןתינ דציכ :הלש ןורחאה דצה ללגב הז ירה ,תיתכלהה תוכמסה
תודמועה תולאשב ךרדה תא תורוהלו הרותה תא שרפל ךמסומה ,הרותה לש תירוטסיהה
ילבמ ,ויתוטלחהל שורדה ימצעה ןוחטבה תא הז םרוגל תתל רשפא דציכ ?םלוע לש ומורב
יפלכו הווהב לארשי ללכ יפלכ תוירחא ךותמ אלא לאמשמ וא ןימימ תובוגתל בל םישל
?רבעב הכלהה תלשלש

הכמסהה
דומעל הסננ ןלהל .הכימס היורק ודימלתל ברמ תאזה תוכמסה תרבעה תא תנייצמה הלועפה
ןוידב קפתסנ אל בושו .הרותה לש הבשחמה םלועב המוקמו תאז הלועפ לש ירוקמה הביט לע
ןהב ,תורחא תורוצ םג הז םשב לולכל הסננ אלא ,םצמוצמה הנבומב תירוטסיהה הכימסה לע
.תיתכלה תוכמס תרצונ

רשפא יא .דבלב הנממ אל ךא ,הכלהה תורפסמ הנושארבו שארב םיחוקל ונרקחמל תורוקמה
וכזש ,תודהיה ךותב תויתד תועונתמ טרפבו תירוטסיהה תואיצמה מ הז ןיינעב םלעתהל
תורוקמ העבראב ןיחבהל רשפא יכ תוארהל הסננ .הכלהה ימכח דצמ םג היצמיטיגלל
רובידה יפ לע ,םינקז תכימס ,השורי - הרותה :םשב תוריהבה םשל םהל ארקנש ,תוכמסל
.דימלתה תכימסו

לע רפסמ תורעה ףיסונ ןכ לעו ,דיחיה לש ודמעמב םג ןודל ילבמ תוכמסב ןודל רשפא יא
לש הפקיה תא ןייצנ ףוסבל .דיחי לש הכלה ןיבל תכמסומה הכלהה ןיב תירשפאה תושגנתהה
ךותמ רבעב העבקנש ,הכלההמ תוטסל חוכה ונייה ,ארתיהד אחוכ תא דוחיבו תוכמסה
.דיתעהו הווהה יכרצב תובשחתה

השורי - הרותה
אטבל יסוי 'ר ןווכתמ - "ךל השורי הניאש ,הרות דומלל ךמצע ןקתהו" :(בי ,ב תובא) ורמאמב
רתכש שיגדהל םיכירצ ויה ל"זח .ישיא דומיל ידי לע קר תינקנ הרותהש ,ונימכח תפקשה תא
לכב תלבוקמ התיה אל תאז הפקשה יכ ,דחוימ וניא םא ףא לארשימ םדא לכל יופצ הרותה
ורוי' :הכלהה תארוהב דחוימ דמעמ םינהכל הרמש המצע הרותה .םעה יגוח לכבו םינמזה
ינב" ומייק ןיידע םינושארה םיאנתה ימיבו ,(י ,גל םירבד) 'לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ
לש תוכמסה דבלמ ,תיאמצע תיתכלה תוכמס "םינהכ לש ןיד תיב" וא "םילודגה םינהכה
הנוש איה הזבו השוריב אופא תרבוע תאז תוכמס .הנביב תיזכרמה הבישיה לשו ןירדהנסה
.םינקז תכימס לע היונבה תוכמסהמ ידוסי ןפואב

הלוגה ישאר לשו םיאישנה לש םתוכמס םג .תודהיב ןפוד אצוי וניא תוכמס לש הז סופיט ךא
דחוימבו ,ולוכ םעה תא םיגיהנמ םה .דוד תיב לש סוחייה לשב ,ל"זח תפקשה יפל ,םהל האב
:בותכה תא םהילע ושרדש םושמ ,הכלהה תעבקנ הב תיזכרמה הבישיה תאו םייתדה וייח תא
אישנה לש תיתכלהה תוכמסה .(י ,טמ תישארב) 'וילגר ןיבמ קקוחמו הדוהימ טבש רוסי אל'
.ותשוריו ואצומ לש אלא ,ובר דצמ הכימס לש וא ימצע דומיל לש האצות הניא

.תינחורה הגהנההו תונברה תשורי לש ןורקעב ,רתוי תורחואמ תופוקתב םג רזוח הז ןויער
,זי םירבד) לארשי ךלמב רמאנש המ לע ,בסק םיטפוש ירפסה תשרד לע ללכ ךרדב וכמתסה
ונב תמ אוה םאש" :ןשרדה ףיסומ 'לארשי ברקב וינבו אוה ותכלממ לע םימי ךיראי ןעמל' :(כ
דומלת ?םהיתחת םידמוע םהינבש לארשי יסנרפ לכל ןינמ ,דבלב הז אלא יל ןיאו ,ויתחת דמוע
תריציל םש םרגו םידיסחה ברקב הז ןורקע לבקתנ דוחייב ."'לארשי ברקב וינבו אוה' :רמול
,אוה גייסה .תוידיסחה תועונתה בורב תמייק הטישה התוא יכ עודיו .םיקידצה לש תולשושה
הארנ ןכ ומכ .םש ,ירפסה תשרדב רבכ שרופמש יפכ ,ודיקפתל יואר היהי שרויהש ,ןבומכ
השוריה לש גשומל .תינחורה תוכמסה לש םירחאה תורוקמה תא םג הריכמ תודיסחהש ,ןלהל
קידצ לש ץוצינ איה קידצה תמשנ יכ העדבו תומשנה לוגלגב הנומאה תא םג תונמל רשפא
.םודק

אלמי אוהש ,םינבה ןיב ןבה תריחבב ךרוצה ררועתמ השוריה לע תססובמ הגהנהה תוכז רשאכ
אמגוד .הרוכבה תא ןבל תנתונה הכרבה ידי לע תאז הריחב תישענ ללכ ךרדב .באה לש ומוקמ
ריעצה אוהו םירפא שאר לע תשיו ונימי תא לארשי חלשיו' :השנמו םירפאל בקעי תכרב איה
תישארב) 'רמאיו ףסוי תא ךרביו .רוכבה השנמ יכ וידי תא לכש השנמ שאר לע ולאמש תאו
.םינבכ וידכנ תא ץמאמ אוהו וינבל הכרבה ןתמ ידי לע ףסוי תא ךרבמ בקעי .(וט-די ,חמ
אל ךכב תרבוע רוכבה ידיל .רוכבל תדעוימ ןימי דיו ןבה שאר לע דיה תכימסב תנתינ הכרבה
.תינחורה תוכמסהו הנוהכה םג אלא ,באה תיב ךותב הגהנהה קר

לע הז הרקמב .דימלתל םג תרבעומ איהו שי - דבלב אצאצל דימת תנתינ הניא תאז תוכמס ךא
תא ןיבהל שי הז ןבומב .רוכבכו שרויכ ותוא עובקלו ינחור ןפואב דימלתה תא ץמאל ברה
,ב ב"למ) 'ילא ךחורב םינש יפ אנ היהיו ,עשילא רמאיו" :איבנה והילא לש תינחורה ותשורי
תא םיעדוי ונא ןיא .ויחאל רוכבכ ותוא עבוקו "םיאיבנה ינב"מ דחא ןאכ ץמאמ איבנה .(ט
.תובאה תפוקתמ רוכבה תכרבל המוד הנכות ךא ,לעופל וז הקסיע האצי הבש הרוצה

:דודל חיטבמ 'ה .המלשל סחייב ראותמ אוהש יפכ ,'ה ידי לע ךלמה ץומיאל שי המוד תועמשמ
ינב ילא רמא 'ה' :הארנכ ,רמוא המלשו (די ,ז ב"מש) 'ןבל יל היהי אוהו באל ול היהא ינא'
קלח וידיל רסמו ךלמה תא הנימ 'ה יכ ןויערה תא אטבמ הז ץומיא .(ז ,ב םילהת) 'התא
,טכ א"יהד) 'תוכלמ דוה וילע ןתיו' :וא ,(ו ,אכ םש) 'וילע הושת רדהו דוה' :תיהלאה תוכלמהמ
.ץומיא ידי לע רשקנ החפשמה רשק ךא השוריב ,לוכיבכ ,האב תאז תוכמס םג .(הכ

םינקז תכימס
הרבעהל - ינשה תיבה ימי ףוסמ עודיה הכימסה גהנמ תא סחיימ (ב ,גי ןירדהנס) דומלתה
לע רמאנ כ-חי ,זכ רבדמב רפסב .עשוהיל השמ תכימס איה ,תינרותה תוכמסה לש הנושארה
עשוהיו' :ט ,דל םירבדבו ,'וילע ךדוהמ תתנו ...וילע ךדי תא תכמסו וב חור רשא שיא' :עשוהי
םג ךכ ,ודוהמ קלח ךלמל רסומ 'הש םשכ .'וילע וידי תא השמ ךמס יכ המכח חור אלמ ןונ ןב
הנממ האצותכו ,עשוהיל הכרבה ןתמ תא תאטבמ תאז הכימס .ודוהמ קלח עשוהיל ןתונ השמ
.השמ לש ומוקמ אלממכ עשוהי רכומ

'םיולה לע םהידי תא לארשי ינב וכמסו' :םדיקפתל םייולה ךוניח לע רומאה תא ןייצל שי
ינב תאמ שדקמל םינותנ םה .חילשו ןברק תחא הנועבו תעב םישמשמ םייולה .(י ,ח רבדמב)
םישמשמ םה ךא .ןברקה יבגל גוהנכ םהישאר לע םיידיה תא םיכמוס ןכ לעו ,ןברקכ לארשי
םיקוקז םה ןכלו ,להקה לכ לע םצעב לטומ היהש דיקפת םיאלממ םה ,"ןדיד יחולש" םג
וא "םיאולימ" וא "דיה-יאולימ" לש הרוצ שובלל הלוכי תאז האשרה .להקה דצמ האשרהל
-ל המודב ,חילשה דיב ודי חינמ חלושהש ,יל הארנ ,ןושארה הרקמב .שארה לע הכימס לש
חילשל ותכרב תא חלושה ריבעמ ינשה הרקמב .ודיכ חילשה די תא ךפוהו ,ימורה Mandatum
.ומוקמ תא אלמל ותוא הנממו

היה ,םהידימלת תא םיכמוס םימכחהש הנשמה ימיבו ינשה תיבה ימי ףוסב אופא וגהנ רשאכ
תרוסמ תגציימ וז הכימסש ,טלחהב ןכתייו אנד תמדקמ תולבוקמ תופקשה לע ססובמ רבדה
ידי לע ונודינש הכימסל רשקב תונושה תולאשב סנכיהלמ ינא רוטפ .וניבר השמ תומימ הפוצר
H. Mantel, HTR LVI I לש יפארגוילביבו םכסמ רמאמל םכתא תונפהל לכוא יכ ,םירקוחה
. (1964) 325-346

ותוא םיאלממה םירחא םיגהנמ םימייק םצמוצמה ןבומב הכימסה דצב יכ ןייצל קר ינוצרב
לע תורוקמב םיארוק ונא .הכלהה תארוהבו הרותה תונשרפב היצמיטיגל תתל ונייה ,דיקפתה
.לבבב הלוגה שאר דצמ ןהו לארשי ץראב אישנה דצמ ןה ,ןודל תושר ןתמ לעו םינייד יונימ
וא אישנה תארוה יפ לע קר הנתינ אלא םכח לכ לש ותוכמסב התיה אל בוש הכימסהש רחאל
ברהמ תוכמסה תרבעה תא תנייצמ הלועפה ןיא בוש .הייפוא תא תצקמב התניש איה ,הבישיה
ידכ ,תקולחמו תולצפתה עונמל ידכ ,יעצמא הווהמ איה אלא ,שרויכ שמשיש ידכ דימלתל
זא הקספנ ףא ילואו תואישנה לוטיב תעב יוניש לחש ,ןכתיי .תורות-תורות הרותה אהת אלש
תא "וכמס" אלא ,דיה תעונת לע ודיפקה אל םיאנתה ימיב רבכ ,בגא .תילאמרופה הכימסה
לש איהש לכ הרוצ .ןודלו תורוהל ול וריתהו "יבר" םיברב ול וארקש הז ידי לע דמעומה
ןכו ,ןושארה בלצה עסמ ימיב הנברוחל דע ,הארנכ ,תילארשיצראה הבישיב המייקתה הכימס
לע םידימלתה לש הארוהה תא ריתהל תוכמסה לע לבבב תובישיה ישארו הלוגה ישאר ורמש
ישעמ לדבה ןיא יכ ,דדגבמ ילע ןב לאומש 'ר ,לשמל ,ןעוט הרשע-םיתשה האמב .המוד סכט ידי
,ףסא .ש) דבלב תוסנק יניינעב אלא ,לארשי ץראב םיאנתה לש הכימסהו לבבב הכימסה ןיב
.(82 'מע ,ב-א ץיברת

הכימסה תא קר וריכה םש .דרפס תודהיב הליבקמ תרוסמ ונאצמ אל הז תמועל
:א"יה ,ד"פ ןירדהנס 'להב ם"במרה בתוכ ךכ םושמ .דומלתה ןמזמ תילארשיצראה

ךומסלו םינייד תונמל לארשי ץראבש םימכחה לכ ומיכסה םאש ,םירבדה יל ןיארנ"
רבדהו ...םירחאל ךומסל ןהל שיו תוסנק יניד ןודל ןהל שיו ,םיכומס ולא ירה ,םתוא
."ערכה ךירצ

גהנמבו וינפל תורוד ינש תילארשיצראה הבישיה לש הכימסה יגהנמב ם"במרה ריכה םא קפס
.ונמזב לבב תובישי לש

14 -ה האמה ףוסב
זנכשא תליהקב בר םדא שמשי אל יכ ,הניוומ יולה ריאמ 'ר ןיקתה הרשע עבראה האמה ףוסב
ןופצב ש"בירה רפסמ הז גהנמ לע .תונברב ומצעב שמישש יממ ונרומ ראות לביקש רחאל אלא
:(אער ת"וש) הקירפא

םהל םינתונו הארוהל ועיגהש םהב םיאורשכ םינברב םהידימלת תא םיכמוס םינברה"
."תורוהלו ןודלו םוקמ לכב הבישי עובקל תושר

:לאנברבא קחצי 'ר רפסמ ןכמ רחאל הנש האמכ

ןיב ותלחתה יתיארו ...ולאל ולא ךומסל גהנמה טשפתנש יתאצמ הילטיאל יאוב ירחא"
אל םא ,הזה רתיהה םהל אב ןיאמ יתעדי אל .םיכמסנו םיכמוס םלוכ ,םיזנכשאה
.ש הארו ;ב ,ו תובא לע שוריפ) "םה םג ושעיו רוטקוד םישועה םייוגה יכרדב ואנקש
.(27 'מע ,בקעי ילהאב ,ףסא

תפצב הכימסה שודיח
אוה ךא ,תפצ ריעב תילארשיצראה הכימסה תא שדחל בריב בקעי 'ר ,עודיכ ,הסינ 1538 תנשב
תא רושקלו הלואגה תא ברקל ןויסנ הז היה .םילשוריב ביבח ןב יול 'ר לש ותודגנתהב לקתנ
םידדצה ינש ירוחאמ ודמעש םיעינמה לע .הנשמה ימכח לש םימודקה תורודה לא רשקה
הניחבמ קמנל היה השקש ,רבתסמ .45-25 ,(א"ישת) ז"ט ןויצ ,ץכ בקעי האר - וז תקולחמב
םתד ורימהש דרפס ילוגל רשפאל ידכ תוקלמ יניד ןודל וצר םא .הכימסב ךרוצה תא תישעמ
ויה םיגחהו חולה יניינעו ,תודרמ תוכמ םהילע רוזגל תורשפא התיה ירה ,םהישעמ לע רפכל
שוריפ תתל תוכמסל רוקמכ הכימסה לע שגדה תא םימש ןיא הז תמועל .ןמזמ םירדוסמ
םינברה יכ תאז ןיא .םירקבמה תעדב בשחתהל ילבמ השעמל הכלה תורוהלו הכלהל בייחמ
.תילאמרופ הכימס םהידיב התיה אלש ףא ,ןכ תושעל יכה-ואלב םיכמסומ םמצע ואר

סופדב םינושארה םיידוהיה םירפסה ועיפוה תפצב הכימסה תא שדחל וסינש ןמז ותואב ךרעב
ללכל הב שיש תונכסה תאו תספדומה הלמה לש החוכ תא רהמ שיח ודמל תוליהקה .הילטיאב
שורדל היסנכה גהנמל המודב .םידיחי לש תועד דצמ הכלהה תודחאלו ןוטלשה דצמ לארשי
תנשב הרריפב םידוהיה תוליהק וניקתה ,רפס לכ תספדה ינפל ,תדה תונוטלש לש Imprimatur
תא ןתונה ברה .ידוהי רפס לכל "המכסה" השורדש ,תורחא תויולגב םג ךכ רחאו ,1554
ורבד תא רמול ותוא ךמס וליאכ הז ירהו רפסהו רבחמה ביטל אופא יארחא המכסהה
.םיארוקל

רובידה יפ לע
שמשל ידכ השמ ידי לע ורחבנש ,םינקזה םיעבש לע בותכה תא הכימסל רשקב איבמ דומלתה
הילעש הכימסל הוש וניא זי ,אי רבדמבב ראותמהש אצמנ קיידנ םא םלוא .ודי לע הצעומ
לע ,םנמא ,ורחבנ וללה םינקזה .'םהילע יתמשו ךילע רשא חורה ןמ יתלצאו' :הכ דע ונרביד
לש ךרדב תרבעומ חורה ןיא ךכ םושמ .'ךתא ואשנו' אלא ותוא םישרוי םניא לבא ,השמ ידי
ןאכ תמייק .םהל ןתונו השמ לש חורהמ חקול ומצע 'ה אלא ,ודימלתל בר לש וא ונבל בא
יפואה הנושארל אופא רכזנ ןאכ .םדיקפתל םינקזה תא הכימסמה תוהלאה לש הרישי האירק
תארוהב האובנל ןתינש םוקמה לע .הרותה תארוהל ליבקמ רוקמכ ,תוכמסה לש יטאמסירכה
יד .רובידה תא וילע ביחרהל ךרוצ ןיאו 27-1 ,(ז"שת) חי ץיברת ,ךברוא א"א בתכ רבכ הכלהה
רה לע (ואמטנש=) םינבאה תא וחיניו" :םיאנומשחה ימיל סחייתמה רופיסה תא ןייצל ונל
הנשמה יכ הדבועה תאו (ומ ,ד א םיבכמ) "םהל תורוהל איבנ אוב דע דחוימ םוקמב תיבה
הירוטסיה ,ןוראב .ש לש ותעד יפל .הכלהה תלשלשב םיאיבנה תא תבלשמ (א ,א תובא)
,איבנ ידי לע הכלה תארוהל תודגנתהה לש הרוקמ ,14 'מע ג ,לארשי םע לש תיתדו תיתורבח
,"לוק-תבב ןיחיגשמ ןיא" ,"איה םימשב אל" ורמא זא .םירצונהו םידוהיה ןיבש תקולחמב
."התעמ רבד שדחל יאשר איבנ ןיא" וא "איבנמ ףידע םכח"

תובורק םיתעל .םירחואמ תורודב ףא הכלהה לש ימיטיגל רוקמכ האובנה הראשנ םוקמ לכמ
ןיא םא ,לארשיל ןהל חנה" :רמאמב ,אתכמסא ול ןיאש וא ,הכלהל דגונמה גהנמ םיקידצמ
הרישי תיהלא הארשה לע ,לוכיבכ ,ססובמ גהנמה .(א ,וס םיחספ) "ןה םיאיבנ ינב ,ןה םיאיבנ
והילא עירכי אובל דיתעל .תיתרוסמהו תירסומה הכלהל דוגינב ףא ולש היצמיטיגלה יהוזו
ךמסומ איבנה וליפא היהי אל ,גהנמכ שבגתנ רבכש םוקמב קרו הכלה לש תולאשב איבנה
ןיא ,לדנסב ןיצלוח ןיא ;ול ןיעמוש ,לענמב ןיצלוח :רמאיו והילא אבי םא" :ונממ תוטסל
.(א ,בק תומבי) "לדנסב םעה וגהנ רבכש ,ול ןיעמוש

הכלהב םישודיחו תויחישמ תועונת
שיו ,הכלהב םישודיח םג רבדה ררג ,תויחישמ תעונת ונמעב וררועתנשכ ,םעפב-םעפ ידמ
לש תונשרפהמ לידבהל ,"האובנ ירבד" םה ולא תוכלה .תוארקה לש התישאר םג ךכב םילותה
רפסב אוצמל רשפאש יפכ ,תרחא ךרדב םיניינע המכב וכלה םילבוקמה םג .הכלהה ימכח
אלא ,הכלהה דומיל ךותמ דלונ אל הכימסה שודיח לש ןויערה םצע .י"ראה רודיסבו רהוזה
.(םש ,ץכ .י) הלואגה תבריק לש תיאובנה היווחה ךותמ

ןמ ינוארה ךכ" םילמב חותפל םיליגר ויה הכלה לש תולאשל ובישהש םינברהמ קלח םג םלוא
תוכמסה רוקממו הבושתה לעב לש ותנומאמ חפט הלגמ תאז הצילמ יכ ,רבתסמ ."...םימשה
םייקה יטמסירכ םרזל זמר והז ,תועמשמ אלל ןושל עבטמ קר ןאכ ןיאו הדימב .ותשגרהבש
.הכלהב ידסומה םרזה דצב

איה ןידה תרושו תווצמב קודקדה םוקמב .תודיסחב הייוצמ הכלהב םישודיחל המוד תוכמס
םידיסחה לש הייטנה דגנכ .בלה תנווכ רחא ךלוה לכהו "יעב אבל אנמחר"ש השיגדמ
שודיקה תאו החמשה ךרע תא םידיסחה םישיגדמ ,ףוגה תא ףגסלו תוינעתב בשיל םימדוקה
ינמז תרימש לע םידיפקמ ןיאו י"ראה חסונב ףלחוה יזנכשאה הליפתה חסונ .ןילוחה לש
תונווכהו הליבטה תובישח תא תרוסמהמ רתוי הברה םישיגדמ הז תמועל .הליפתה
שדוקה חור לשב םידיסחה יניעב םיכמסומ ויה הלא םירבד ושדיחש םיקידצה .הטיחשבש
,ארמגה לש הלגנה תרותמ רתוי םיבייחמכ ולבקתנ רתסנה תרות יפ לע םהירבדו ,םהב המעפש
.תובושתהו םיקסופה

תולכתסה ךותמ .תונויצה איה הכלהה יניינעב תיטמסירכ-ןיעמ תוברעתהל הנורחא אמגוד
ותרות .תולגה תלילשל 1830 תנשב תויח פ"צ ברה ררועתה הפוריאבש תוימואלה תועונתב
לש אצומה תדוקנ .םישעמ ידי לע ,הלואגה תא ברקל רכמטוג והילא 'ר קידצה לע העיפשה
יפ לע"ל הבורק התיה יכ חינהל םיאשר ונא ינשה לצא תוחפלו ,תיתכלה התיה אל םהינש
תנשמ לחה ,הטימש ינידב לקהל ,הלא תועדב ודדיצש ,םינברה וטנ תאז החנה ךותמ ."רובידה
היארב וננמזב תטלובה תומדה .תורחא הווצמ לע לארשי ץרא בושיי תווצמ תא ףידעהלו ,1888
תיהלא היווח הרביד וב םג .קוק י"ארהמ היה תויאובנ-ןיעמ תוחנה רואל הכלהה לש השדח
.וידימלתלו ול תוכמס השמיש רשא איהו

דומלתה תכימס
הלא דצמ הכימסב םג ןיחבהל רשפא ,ךמסנל ךמוסה םדוק ליעל ורכזנש םיסופיטבש דועב
המלו" :ה ,א תוידע הנשמ לש הארוהב תשמשמ הכימס הלמה ןאכ .ךמסנה רחאל םיאבה
ןיד תיב הארי םאש ?ןיבורמה ירבדכ אלא הכלה ןיאו ליאוה ,ןיבורמה ןיב דיחיה ירבד ןיריכזמ
,הליעפ אלו הליבס איה ,תלטונ אלא תנתונ הניא ןאכ הכימסה ."וילע ךומסיו דיחיה ירבד תא
ןב עשוהי ידי לע רבכ םצעב עבומ הז ןורקע .תוכמס תרצוי וז הכימס םג רבד לש ופוסב ךא
לבקמ אוה ויתוברמ תוכמס באוש ברהשמ רתוי .(ו ,א תובא) "בר ךל השע" :רמואה היחרפ
.ברל ותוא םישוע הזב ,וילע םיכמוס םה םא ;וידימלתמ חוכ

תועדה יקוליח תא ןירדהנסב עירכהל תורשפאה הללשנש רחאל תיחרכה התיה תאז הטיש
ךמסומ דסוממ הטלחה התיה אלש םוקמ .תורות-תורות השעית הרותהש הנכס התיהו
תעיבקל םידע ונא ןכ לע .דיתעה רודל הערכהה תא רוסמל אלא הרירב התיה אל ,הלעמלמ
תקולחמה ילעבמ רתוי םילודג םהש םושמ אל ;םינורחאה :ונייה ,"יארתב"ה" ידי לע הכלהה
הנה תאזכ "אתכלה" לכ .הכלהה תודחא ידיל איבהל תרחא ךרד ןיאש םושמ אלא ,םינושארה
םידימלתה ידי לע תנתינ וז הכמסהו ,ולש אתגולפה ילעב ןיב םייוסמ םכח לש המכסה ןיעכ
ףא ,(ב ,טמ תורוכב) "אנידב לאומשכ אתכלה" :םינורחאה םיארומאה ,לשמל ,ועבק ךכ .םברל
.הכימסל הכז אל ומצע לאומש וליאו ךומס היה ,לאומש לש אתגולפה לעב ,ברש יפ לע

הידפולקיצנאבש "הכלה" ךרעב הייוצמ הכלהה תעיבקל םינושה םיללכה לע הריקס
לקשמ תנתונו תוכמסב םינושארה םימכחה תא הריתכמ םינורחאה לש הקיספה .תידומלתה
אל תוכמסל הכז ,וראק ףסוי 'ר לש ךורע ןחלושה ,ונתוא בייחמה קספה רפס םג .םהירבדל
ורוד ינב דצמ וילא יבויחה סחייה לשב אלא ,רפסה לש וא בתוכה לש דחוימה ודמעמ לשב
תפצ ןיב תקולחמה בקע לעופל האצי אלש םינקזה תכימס םוקמב .םהירחא םיאבהו
תא העבק תאז הכימסו ,םידימלתה תכימסל ךורע ןחלושה לש "רבחמה ןרמ" הכז ,םילשוריו
.הכלהה םוחתב ודמעמ

םינקז תכימס םוקמב םידימלת תכימס
יפכ ,םינקזה תכימס הקספנש םוקמב םידימלתה תכימס תא עיצמ ם"במרה םגש ,ןיינעמ
ןכומ אוה ,תוכמס תריצי לש תאז ךרדל דומלתב אתכמסא לכ ול ןיאש יפ לע ףא ,ליעל וניארש
הנה ם"במרה לש ותארוה .םיכרצה תנבהו תואיצמה תייאר ךמס לע ,ותעצה תא עיצהל
יכ אופא םיאור ונאו ,תלשלשה קותינ לש ךבסהמ אצומ אוצמל ידכ ,העש תארוה תניחבב
םג .תידסומהו תיתרוסמה תוכמסה רדעיהב ללחה תא אלמל הלוכי םידימלתה תכימס
."יבר םישוע םידיסחה" יכ ורמא אלא ,השורי יפ לע קר קידצה תא ועבק אל תודיסחב
תוכמסהו הארשהה םג ךכ רחא האב היתובקעבו דמעומה ידיב חוכ תנתונ תיללכה המכסהה
.הלעמלמ

היתולובגו תיתכלהה תוכמסה
איה םאה ?היתולובג ןה המו תיתכלהה תוכמסה העיגמ ןכיה דע :ונמצע תא לואשל ונילע
תוכזה ול תרמשנש וא ,ותנבהלו ונופצמל דוגינב וליפא התעד תא לבקל דיחיה תא תבייחמ
יפ לע' :(דנק אקסיפ םיטפוש) ירפסה שוריפ תא ךכל רשקב איבהל םיליגר ?ותעד יפ לע גוהנל
ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל ,השעת ךל ורמאי רשא טפשמה לעו ךורוי רשא הרותה
ןאכ ."םהל עמש ,לאמש אוהש ןימי לעו ןימי אוהש לאמש לע ךיניעב םיארמ וליפא" - 'לאמשו
.תרכומה תוכמסה לש התארוה יפל ןידה תא םייקל וילע אלא ,תעד לוקיש לכ דיחיהמ ללשנ
םירחאה םיכמסומה לע םג ךא ,םילשוריבש לודגה ןידה תיב לע ןאכ רבודמ הנושארבו שארב
.הכלהה תודחא רמשיתש ידכ ,הז ללכ וליחה

הנממשו (ד"ע ,המ) א ,א תוירוה ימלשוריב תרכזנה הליבקמ תרוסמ םיאיבמ ןיא ללכ ךרדב ךא
ןימי איהש לאמש לעו לאמש איהש ןימי לע ךל ורמאי םא לוכי" :תרחא הנומת תלבקתמ
לאמש לעו ןימי איהש ןימי לע ךל ורמאיש ,לאמשו ןימי תכלל :רמול דומלת ?םהל עמשת
ןיא םא קר הל עמשיהל בייח דיחיהו ,תייגוסמ אופא הנה ןידה תיב לש ותוכמס ."לאמש איהש
דחאו דחא לכ דצמ הכלהה תרוקבל חתפ תחתופ וז הפקשהש ,ןבומ .הרורב תועט הארוהב
.הכלהה תודחא תא החיטבמ איה דציכ :לואשל ונילעו

יפל גוהנל םדא לכל רתומ .ארממ ןקז לש ןידה םע םאתהב םירבדה תא ןיבהל שי יכ ,המוד
תיב לש ותעדל דוגינב םירחאל תורוהל ול רוסא ךא ,ויתוברמ לביקש וא ול תיארנה הכלהה
תשגרהלו ילאודיבידניאה ןופצמל שפוח ןתינ ךא הארוהה שפוח םצמטצמ ךכב .לודגה ןידה
.הרותל ולש היצטרפרטניאה יפל גוהנל הבוחה

תא וליפא עובקל הסנאו ,רתוי המודקכ ימלשוריבש תרוסמה יל תיארנ וללה תורוסמה יתשמ
רומאה .לבקתהל ירפסבש חסונל םרגש תיתכלהה הפקשהה יונישל קיודמה ךיראתה
תווצמ לכמ תחא לע רובעל ןיד תיב ורוה" :א ,א תוירוה הנשמה תטישל םיאתמ ימלשוריב
...ןהיפ לע השעו ךלהו ,הארוהל יואר אוהו דימלת וא ועטש ןהמ דחא עדיו...הרותב תורמאה
,םדא לכ לש תישיאה תוירחאה תא תעבוק הנשמה ."ןיד תיבב הלת אלש ינפמ בייח הז ירה
תיב יכ עדויה .הרותה ינפב הכימס תלבקל יוארה דימלת וליפא אלא ,הכימס לעב אקוד ואלו
לעב ונניאש ימ קר .ותנבה יפל גוהנל וילע אלא ,תוכמס לעב לע ךומסל יאשר וניא העוט ןידה
אשי אלו םיכמסומה תארוהל תייצש ,ךכב ומצע רוטפל לוכי ,ןיד תיבב הלותו ימצע טופיש
עדויה דימלתה לש תועטה ,רתא לע ילבבה לש ושוריפ יפל .תילאודיבידניא תוירחאב אופא
עומשל הוצמב יעט אקו רוסאד עדיד ןוגכ" :איה םתארוה יפל גהונ תאז לכבו העוט ןיד תיבש
יפל אלו ותעד יפל גוהנל וילע ,ןירדהנסה לש תועטב ןיחבהל םדא לגוסמש עגרב ."םימכח ירבד
.ןירדהנסה תעד

הטלחהל דוגינב םתעד לע ודמעש ,סונקרוה ןב רזעילא 'רו לאללהמ ןב איבקע ,לשמל ,וגהנ ךכ
:ול ורמא .םירבד העברא דיעה לאללהמ ןב איבקע" :(ז-ו ,ה"פ תוידע) םימכחה בור לש
בטומ" :ןהל רמא .לארשיל ןיד תיב בא ךשענו רמוא תייהש םירבד העבראב ךב רוזח ,אביקע
ליבשב :םירמוא ויהי אלש .םוקמה ינפל עשר תחא העש תושעיל אלו ימי לכ הטוש ארקהל יל
,ינב :ונבל רמא ותתימ תעשב ...ונורא תא ןיד תיב ולקסו ויודנב תמו והודינו ...וב רזח הררש
יפמ יתעמש ינא :ול רמא ?ךב תרזח אל המלו :ול רמא .רמוא יתייהש םירבד העבראב ךב רוזח
התא לבא ,ןתעומשב ודמע םהו יתעומשב יתדמע ינא .םיבורמה יפמ ועמש םהו םיבורמה
איבקע ."ןיבורמה ירבדב זוחאלו דיחיה ירבד חינהל בטומ ,ןיבורמה יפמו דיחיה יפמ תעמש
הרומ וניא לבא ,הליגש הכלהה יפל ומצעב גהונ אוה ;ארממ ןקז לש ללכה יפל קוידב ןאכ גהנ
.והומכ תושעל ונבל

יאנכע לש רונת
.ונמיה ולביק אלו םלועבש תובושת לכ רזעילא 'ר בישה םויה ותואב" :ב ,טנ ,אעיצמ אבבב
ןמ ...וחיכוי שרדמה תיב ילתוכ ...וחיכוי םימה ...חיכוי הז בורח יתומכ הכלה םא :םהל רמא
'ר לש ותעד תתימאל תוישונא-לע תוחכוה לע םיעמוש ונא םעפב םעפ ידמ ."וחיכוי םימשה
'ר דמע" :רואיתב םייתסמ יטאמרדה רופיסה .עשוהי 'ר וריבח ידי לע םתייחדלו רזעילא
רזעילא 'ר רהיטש תורהט לכ ואיבה םויה ותוא .איה םימשב אל :רמאו וילגר לע עשוהי
יאנכע לש ורונת ןינעב הליקמה ותעד לע רתיו אל רזעילא 'ר ."והוכרבו וילע ונמנו שאב םופרשו
.הרהטב האצי ותמשנ ךא ,יודינב םנמא תמ אוה .םימכחה לש םייודינ תא ומצע לע לביקו
תוריסמל תפומ שמשמ רופיסהו ,רונתה תא תרהטמה ותעד לע ותדימע ידכ ךות ,רמולכ
.(חס ןירדהנס) תונמאנלו

ןימי אוהש לאמש לע ךיניעב םיארמ וליפא
,לאמש אוהש ןימי לעו ןימי אוהש לאמש לע ךיניעב םיארמ וליפא" לש הכלהה יכ ,יל הארנ
יכ ,ןייצל שי .חולה ןינעב עשוהי 'רו לאילמג ןבר ןיב תקולחמה ירחא השדחתה "םהל עמש
ענכיהל חרכוה ומצע אוהו ,רזעילא 'ר דגנ בורה תא גיהנהש עשוהי 'רל אקוד הרק רבדה
:(ט ,ב"פ הנשה שאר) ונינש ךכ .אישנה ,תוכמסה לעב לש הערכהל

לחש םירופיכה םויב ךיתועמבו ךלקמב ילצא אובתש ךילע ינרזוג ,לאילמג ןבר ול חלש"
ןבר השעש המ לכש דומלל יל שי :ול רמא ,רצימ אביקע 'ר ואצמו ךלה .ךנובשחב תויהל
,ןנמזב אלש ןיב ןנמזב ןיב - 'םתוא וארקת רשא 'ה ידעומ הלא :רמאנש יושע לאילמג
ןודל ונא ןיאב םא :ול רמא סניכרה ןב אסוד 'ר לצא ול אב .ולא אלא תודעומ יל ןיא
תומימ דמעש ןיד תיבו ןיד תיב לכ רחא ןודל ונא םיכירצ ,לאילמג ןבר לש וניד תיב רחא
המלו 'לארשי ינקזמ םיעבשו אוהיבאו בדנ ןרהאו השמ לעיו' :רמאנש ,וישכע דעו השמ
לע ןיד תיב ודמעש השלשו השלש לכש ,דמלל אלא ,םינקז לש ןתומש ושרפתנ אל
ןבר לצא הנביל ךלהו ודיב ויתועמו ולקמ לטנ .השמ לש וניד תיבכ אוה ירה ,לארשי
,ושאר לע וקשנו לאילמג ןבר דמע .ונובשחב תויהל םירופיכה םוי לחש םויב ,לאילמג
."ירבד תלבקש דימלתו ,המכחב יבר ,ידימלתו יבר םולשב אוב :ול רמא

התיה חולה יניינעב ירה ,תכמסומה הכלההמ הייטס ריתהל היה רשפא םירחא םינינעב םא םג
שיגדהל ואב ןאכמו ,םיגחה יניינעב תעמשמ ליטהל ולחה ךכיפל .תולצפתהו תויתתכ לש הנכס
.ללכ ךרדב ןידה תיב תוכמס

ארתיהד אחוכ
רשא ךרדה תא םירחאל תורוהל ותוא תבייחמ איה אלא ,הררש הנניא םדאל תנתינה תוכמסה
לכ םימוצעו' :(וכ ,ז ילשמ) ורמא וילע ,תאז הבוחמ טמתשמה .לושכמ םהמ עונמלו הב וכלי
.(א ,בכ הטוס) "הרומ וניאו הארוהל עיגהש םכח דימלת הז" - (הרזה השאה לש) 'היגורה
םיללחה תא ףוקזל שי ןכ לע .הרותה םע ההז איהו המכחה איה יותיפה דגנ הדיחיה הצעה
.ןכ השע אלו הרותה תא ץיפהל ךירצ היהש ימ לש ונובשח לע םיברה

ורמא .ןתוא רותפל לכוי אל ליגר םדאש תויעב לע הבישמ איה םא רקיעב הבושח הארוהה ךא
,ריתמה ירבד חוכ ונעימשהל ול בוט" :י"שר שריפו (ב ,ב הציב) "ףידע ארתיהד חוכ" :םימכח
ןילוכי לכהש ,היאר הניא ןירסואה חוכ לבא ,ריתהל ארי וניאו ותעומש לע ךמוס אוהש
םישקבמה לש תיללכה המרה תא ןובשחב איבהל קסופה לע ."רתומה רבדב וליפאו ,רימחהל
,ונל רפסמ ךכ .םהב גהונ ומצע אוהש םיקודקדהו םיטרפה לכ םהמ שורדל ול לאו ,ותארוה
ךכ לעו ,בוט םוי תוכלהמ תחאב ארמוח םיגהונ ויה ויבא תיבבש ,לאילמג ןבר אישנה ,לשמל
.(י ,ג"פ תוידע) "לארשי לע ןיליקמו ןמצע לע ןירימחמ ויהש ,ךיבא תיבל השענ המו :ול ורמא"

ןמזבו םוקמב תובשחתה
הכירצ העשהש יפכ הארוהה תא ןווכלו ןמזבו םוקמב בשחתהל שי :הארוהב ורמא לודג ללכ
לכ ןיאו ,םימודקה הכלהה תורוקמב רמשנ ןנורכזש ,וז ךרדל תואמגוד המכ ןאכ איבנ .הל
.הנהכו הנהכ העיריה תא ביחרהל ישוק

ץוחמ=) ןהב אצויה הנוהכ ידגב" :םימכח ונש ןודקומ רדנסכלא ידי לע לארשי ץרא שוביכל דע
ידגבב ףטעתנו הנוהכ ידגב שבל"ש קידצה ןועמש לע רפוסמ ךא ."רוסא הנידמל (שדקמל
תורודה .ינוויה שבוכה ינפ לבקל ידכ ,"ןהידיב רוא לש תוקובאו ומע לארשי יריקימו הנוהכ
- וכק ,טיק םילהת) 'ךתרות ורפה 'הל תושעל תע' םושמ תאז תוגהנתה וקידצה ןכמ רחאלש
םיימואל-ןיבה םיסחייה תא רפשל ידכ ,שדקמה תשודק ינידמ הייטס אופא יהוז .(א ,טס אמוי
.לארשי םע לש

ורמא םיאנומשחה דרמ ימיב

גייס תושעל אלא הרות ירבד לע רובעל אלו הרותה ןמ אלש ןישנועו ןיכמ ןיד תיבש"
ןיד תיבל והואיבהו םינוי ימיב תבשב סוס לע בכרש ,דחא םדאב השעמו .הרותל
.(ב ,צ תומבי) "ךכל הכירצ העשהש אלא ,ךכל יוארש ינפמ אל ,והולקסו

ךא ,הכלההמ רתויב הרומח הגירח איה ,הרותה ןיד יפל שנועמ רוטפ אוהש םדא תגירה
.ןמזה יכרצל הכלההמ גורחל ןידה ןיב יאכז ןינעה תוביסנב

ובש ,"ולתיהב תחא הבירב השעמ" לע וכמתסהב ,הדינ ינידב םייוסמ טרפב לקה רזעילא 'ר
.(ב ,ט הדנ) "היאר קחדה תעש ןיא" :וירבח ול ורמא ךכ לע .רוד ותואבש םימכחה ולקה
רפוסמ תאז לכב .רזעילא 'ר לש ותעדל דוגינב ,בורה תעדכ ,ארמוחל הכלהה הקספנ םייתניב
וילע ךומסל רזעילא 'ר אוה יאדכ :רמא רכזנש רחאל .רזעילא 'רכ יבר השעו השעמ" :(םש)
ךרוצ תא קפסל ידכ דיחי תעד לע ךומסל היה רשפא ללכהמ אצוי הרקמב ."קחדה תעשב
.העשה

.השאה וא שיאה לש רשכה סוחייב קפס ררועתה רשאכ ןיאושינ יניינעב ורימחה ללכ ךרדב
ושע הלעמ"ש םושמ ןהכל היאושינ רוסאל וגהנ ,סנאה היה ימ עודי אלו הסנאנ השאש הרקמב
:תרפסמ (י ,א"פ תובותכ) הנשמה ךא ."ןיסחויב

םא :ירונ ןב ןנחוי 'ר רמא - הסנאנו ,ןיעה ןמ םימ תואלמל הדריש ,תקוניתב השעמ"
,"הנוהכל אשנת וז ירה ,הנוהכל ןיאישמ ריעה ישנא בור

אלש ךרוצ ןאכ האר ירונ ןב ןנחוי 'ר .(א ,וט םש 'מג) "התיה העש תארוה"ש םיריבסמ בר םשב
.םינהכה לש ןיאושינה ירוסיאב לקהלו ןידה תא תוצמל

.אובל דיתעל תואובנה םויק קידצהל ידכ וליפא הז ןורקעב תשמתשמ תיתכלהה הירואיתה
היה ךכיפל ."התעמ רבד שדחל יאשר איבנ ןיא" רתוי םירחואמה םימכחה יפלש וניאר רבכ
אוה ירה ...יסוי 'ר ירבד ,אובל דיתעל םה םירוהט םירזממו םיניתנ" :האבה הכלהב ןודל ךרוצ
דציכ .(ד ,ה ןישודק אתפסות ;הכ ,ול לאקזחי) "םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו :רמוא
וישודיחב א"בשרה הנוע ךכ לע ?לארשי להקב אובל םיניתנלו םירזממל ריתהל אופא ולכוי
ןידמ דיתעב תוטסל ךרוצה לע אופא אבנמ איבנה .העש תארוה היהת וזש ,ב ,בע ןישודקל
.לארשי םע ןותיח ללכמ םיקחורמה תא ברקל ידכ ,הרותה

םלועה ןוקית
.תויללכ תונקת ןיקתהל חוכה תא תללוכ איה אלא ,תודדוב תוטלחהל תלבגומ הנניא תוכמסה
.תיתרוסמה הכלהה ןיבל םוקמהו ןמזה יאנת ןיב רצונש רעפה לע הדיעמ תאזכ הנקת לכ
הנקת תדגונמ םיתעלו תוצרפה תא ןקתל ידכ ,םינוש תורודב ונקתוהש תונקתה ןה תובורמ
רוקעל םימכחה ידיב חוכ היה דציכ תוארמה תואמגוד שולש ןאכ איבנ .הרותה ןידל שרופמב
.ךכל ךירצ םלועהש ואר םא ,הרותה ןמ רבד וליפא

ןיב תכמסה םרקיעב םינועט םניאו לעבה לש תידדצ-דח הלועפ םנה םיידוהיה ןישוריגה ,עודיכ
רוסמי רשאכ םפקותל וסנכיי ןישוריגהו חילש ידי לע ותשאל טג חולשל לעבה יאשר ןכ לע .ןיד
הצור חלשמהש דוע לכ ותוחילש תא תושעל יאשר חילשה םלוא .השאה ידיל טגה תא חילשה
(ב ,ד"פ ןיטיג) הנשמה .םיספות ןישוריגה ןיא בוש - טגה ןתמל דע לעבה וב רזח םא לבא ,ךכב
:הכלהה בצמ לשב העריאש הלקת לע תרפסמ

השאה וא חילשהש ילבמ טגה תא=) ולטבמו רחא םוקמב ןיד תיב השוע היה הנושארב"
."םלועה ןוקית ינפמ ,ןכ ןישוע והי אלש ןקזה לאילמג ןבר ןיקתה ,(לוטיבה לע ועדי

טגה הרות ןיד יפלש יפ-לע-ףא ,ןתחתהל שיא תשאל םיריתמ היפל ,וז הנקת קידצמ דומלתה
:הלאשל .לטב אוה הל רסמנש

שיא תשא ןנירש 'הפי ןיד תיב חוכ המ' םושמו אטיג לטב אתיירואדמד ידימ אכיא ימו"
ןנבר והניעקפאו שדקמ ןנברד אתעדא שדקמה לכ ,ןיא" :הבושתה האב "?אמלעל
(א ,גל םש 'מג) "הינימ ןישודיקל

רבכ היה ,םימכחה תמכסהב םינתומ הליחתכלמ ןיאושינהש ,הז קומינ םא ררבל ונדיב ןיא
לקה אישנהש ,איה הדבוע םוקמ לכמ - השעמה רחאל קר ןתינ אוה וא ,לאילמג ןבר יניע דגנל
.הכלהב הערל שומיש עונמל ידכ ,שיא תשא תרתהכ ,רומח ןינעב

לוק תב יפ לע ןיאישמ
םישנ לש ןלרוג לע לקהל ידכ ,תיבה ןברוחל ךומס הנקתוהש ,הנקתה איה תרחא אמגוד
וא לעבה תתימ וארש םירשכ םידע ינש לע אלא ךמתסהל רשפא יא ןידה יפל .ורדענ ןהילעבש
תא תרקועה הכלה ורוה ךכל דוגינב .הנוגיעב השאה ראשית תאזכ תודע ילבו ,טגה ןתמ תא
אלוקל הרוה אישנה םגו (א ,בכק תומבי) "לוק תב יפ לע ןיאישמ ,םירמוא ללה תיב" :הכלהה
דע יפ לע םהיתושנ ןקזה לאילמג ןבר אישהו אזרא לתב םיגורה וגרהנ" :יטרקנוק הרקמב
,ז"טפ םש הנשמ) "החפש יפמ ,השא יפמ ,דבע יפמ ,דע יפמ דע ןיאישמ תויהל וקזחוהו ...דחא
םויה דע םיגהונ ונא ויפלש ,תורודל רבדה עבקנ זאמ אלא ,דבלב העש תארוה התיה אל וז .(ז
.דבלב דחא דע יפ לעו הלוספ תודע יפ לע שיא תשאכ התקזחמ השא ריתהל רשפא .הזה

הכלהה .ויתחת התנזש תנעוט איה םא הלעב לע המצע רוסאל השא תנמאנ ןידה יפל .דועו תאז
יכ ,ךכל איבה הז רבד .השרגל ונממ תשרוד אלא היטסה לע ותשאל לוחמל לעבל הריתמ הניא
וגהנ ,םיידוהיה ןישוריגה לש ידדצ-דחה יפואה ללגב ,ןהילעבמ טג גישהל ולכי אלש םישנ
הלעב לע דימ הרוסא "ךל ינא האמט תרמואה" יכ העבק הנושארה הנשמה .וז הנעט ןועטל
רחאב היניע תנתונ השא אהת אלש ,רמול ורזח" הערל שומישה ללגב םלוא .טגב תאצל תבייחו
.(בי ,א"יפ םירדנ) "הירבדל היאר איבת ,ךל ינא האמט תרמואה אלא .הלעב לע תלקלקמו
,ושרדו וב הדגב ותשאש לעבה לע לחה אתיירואדמ רוסיאה תא אופא וריתה םינקתמה
םירחא תונורקע קזחל ידכו םלועה תא ןקתל ידכ הז לכו התייטס תורמל ותשא תא םייקיש
.הכלהה לש

ןמ םימייוסמ םירבד תורקועה םימכח תונקתלו העש תוארוהל תואמגוד ףיסוהל היה רשפא
הושה דצה ."תידומלתה הידפולקיצנא"ב םימיאתמה םיכרעל תונפהל יד ךא ,הרותה
ורפה 'הל תושעל תע'ש השגרה םירודח ויה םינקתמה וא םיקסופהש ,אוה הלא תוטלחהב
ומויק אקוד הווהמ םייוסמה טרפה תרפה יכ םיחוטב ויה םהו .(ףוס ,תוכרב הנשמ) 'ךתרות
.ללכה לש

המ ,"ךורע ןחלוש" רוציל רשפא יאו רדגומ יתלב דימת ראשיי ''הל תושעל תע' לש ןורקעה
תא ,שדחמ בצמ לכב ,ןוחבל שורדה ןורקע והז .וללגב ןקתלו תורוהל ,רוסא המו רתומ
ההז הרקמ לע דמלל אופא תואב ןניא ונאבהש תואמגודה .'ה ןעמל היישעל תוליבומה םיכרדה
לוק 'ה עמשיש ןוצר יהיו .שארמ םייופצ יתלב םירקמל השיגה לע אלא ,דיתעב הרקיש
."החנאו ןוגי ונממ רסהו הליחתבכ וניצעויו הנושארבכ וניטפוש הבישה" :ונתליפת