ץראל ץוחב םימשג תלאש תלחתה ךיראת

סנומייס םייח

ג"נשת ,א"יק יניס
תורעהה אלל ספדנ


:רמאמה ןכות
י"אל םיכומסה תומוקמב םימשגה תלאש
םלועה לש ינופצה קלחב םימשג תלאש
םלועה לש ימורדה קלחב םימשג תלאש
אדא ברו לאומש תפוקת
הפוקתה ןמז לש תועמשמ
ל"זח ירפסב םימשג תלאש תלחתהל ךיראת
םוכיס

.אדא בר תפוקת ,לאומש תפוקת ,םימשג תליאש ,(תופוקת עברא) הפוקת :חתפמ תולימ

םינשה תכרבב הלאשו םיתמה תייחתב םימשג תורובג ריכזה אלו העט" :תוכרב תכסמב אתיא
לארשי ץראב - תינעת תכסמב רכזומ הלאשה תא םיליחתמש ךיראתה ."ותוא ןיריזחמ
לש הפוקת ונייהד - "הפוקתב םישש דע" :בתכנ ל"וחל רשקבו ,ןושחרמב העבשב םיליחתמ
:ולא םילימ שרפל םיכרד רפסמ שי םלוא .ירשת
,ךכ לע ארמגב ןויד שי ?ותרחמל וא הפוקתה ירחא ומצע םיששה םויב םיליחתמ םאה .1
םוי לש תיברעב םיליחתמ ונייהד - "םישש רחאלכ םישש םוי אתכלה" :איה הנקסמהו
.םיששה

אוצמל רשפא ?ותרחמל וא הלח הפוקתהש ומצע םוימ םוי םישש רופסל םיליחתמ םאה .2
הלחש םויש רבס הדוהי 'ר .הנשה רוביע לע תרבדמ ארמגהשכ ,ןירדהנס תכסמב ךכל הבושת
ןושאר םויכ בשחנ הפוקתה םויש רבס יסוי 'ר הז תמועלו הרבעש הפוקתל בשחנ אוה הפוקתה
םוי ןכלו ,"יסוי יברכ הכלה יסוי יברו הדוהי יבר" :ארמגב ללכ שי םנמא .האבה הפוקתה לש
.השדח הפוקת בשחנ הלח הפוקתהש

ימנ הלאש ןינעל ךכלה" :וירבד יפלו םימשג תלאש אשונל וז הנקסמב שמתשמ "עורז רוא"ה
ירפסב ןכ ומכ ."יסוי 'רכ הכלהד ןניליחתמ םישש םויבו ןנינמ הפוקת םוימ רטמו לט ונייהד
.הנקסמה התוא תאצמנ םירחא םינושאר רפסמ

:ימלשוריה תא איבמש ה"יבארה אוה רוקמה .תעל תעמ םוי םישש רופסל םיצורה שי .3
העשת ולכשכו תעל תעמ והל םינומ ירשת תפוקתב םוי םיששד ימלשורי דומלתב שרופמ"
םימעפו םויב ןיליחתמש םימעפל ,רטמו לט ןתו ,הלאשב םישש םויב ןיליחתמ םוי םישמחו
אלו ויתשקב" :בתוכ ימלשוריב הזה עטקה תא שפחש "לאנתנ ןברק"ה םלוא ."הלילב
,ל"ירהמהו "הדוגא"ה ,תוינומיימ תוהגה ללוכ םירחא םינושאר רפסמש ינפמ ."יתאצמ
וסנכנ תורודה ךשמבו ,תאזה הסרגה התיה םהינפלש רורב ,ימלשוריה תא רוריבב םיאיבמ
תנשמ) אוונאה סופד יפל ןכ ומכ .ימלשוריה יפל הכלהל קספ וליפא ה"יבארה .םישוביש
יפל הלחתכל גוהנל רתומש עמשמ ,"דיבע רמכ דיבעדו" :אשונב בתוכ ל"ירהמה ,(א"עקת
העש רחא תעל תעמ ןיוכל ןיגה[ונש] תומוקמ שיבו" :בתכנ ויתובושתמ תחאב םג .ימלשוריה
."ןיללפתמ רבד [אמ]ע יאמ יזח קופ ןכ לע הפוקתה

"שדח ירפ"ה ומכ םינורחא שי ,הז ןינעב ימלשוריה יפל םיכלוה םניא םירחא םינושארש פ"עא
יתקתעה" :בתוכ "רשוי טקל"ה ןכ ומכ .ה"יבארה תעד לע דבעידב םיכמוסש "םדא ייח"הו
תחא םעפש ,ל"ז ןואגה ןמ עמשש ו"צי סחנפ ר"רהוממ קיתעהש ו"צי קינרבוא אדוי ר"רהממ
ימלשוריה ידכ רמאו ,הפוקתה ןמ [תעל תעמ] ל"עמ 'ס םוי היהש םדוק רטמו לט ןתו חכש
."החכשה תעשב וילע ךומסל

"הפוקתב םישש דע" ןידה םלועב תומוקמ וליאל ל"זח ירפסב םינויד רפסמ שי ןכ-ומכ
ונל שיו ,הנשמל ם"במרה שוריפ אוה וללה םינוידל ירקעה רוקמה ,הטמל הארנש יפכ .סחייתמ
,ירוקמ אוה הזה דיה בתכש ינפמ .תיברעה הפשב ומצע ם"במרה לש די בתכב הזה רוביחה תא
.םירפוס לש תוקתעה ךשמב די-יבתכל םיסנכנש םישוביש וב ןיאש םיעדוי ונא

י"אל םיכומסה תומוקמב םימשגה תלאש
ףסוהי ברה היה םימשגה תלאש ןינעב הלוגל י"א ןיב לובגה לע הלאשה קמועל סנכנש ןושארה
לע תופמ המכ ןיכהו ,ורודב י"א ירקוח ילודגמ היה אוה .םינש םישמחו האמכ ינפל ץראווש
ומכ י"אל םיכומסה תומוקמ לע איה ונינפל הלאשהש ןעוט אוה "ףסוי ירבד" ורפסב .י"א
רבדהש רבוס אוה .באומו ןומע ץרא ,יניס רה ,בוט ןיע ,שישרת ,איכויטנא ,קשמד ,בלח ריעה
י"א ומכ םילקא םע י"אל םיכומסה תומוקמבו ,םילקאב יולת אלא ץראה תשודקב יולת אל
ם"במרה שוריפמ וירבדל היאר איבמ אוה .ןושחרמב 'זב םימשג תלאש ליחתהל םיכירצ
הרות הנשמהמ הפיקע היאר ןכ-ומכו ,"הל המוד אוהש לכו לארשי ץראב הז לכו" :הנשמל
הל ןיכומסה תומוקמו לארשי ץראב אוהש הינש העיבר ןמזמ ודריש אוהו" :םירדנ תוכלה
."ךליאו ןושחרמב ג"כמ

םימי העבשמ" :הליפת תוכלהב ם"במרה לש הרות הנשמל ל"נה ןיב הריתס שיש הארנ םלוא
ץראב םירומא םירבד המב .םשגה ריכזמש ןמז לכ םינש תכרבב םימשגה תא ןילאוש ןושחרמב
תא ןילאוש ןהל ןימודהו ולאל תוכומסה תומוקמבו םירצמבו אירוסבו רענשב אלא לארשי
יפלש ןעוטו הריתסה תא ריבסמ "ףסוי ירבד"ה ."ירשת תפוקת רחא םישש םויב םימשגה
אוהש אירוס קלחב ןכא" ,לבב ומכ םיליחתמ י"אמ םיקוחרה אירוסב תומוקמה קר ם"במרה
."אירוס אוהש ףא ןושחרמ 'זב ןילאושש ותרבס יאדו י"א 'ילקאכ ועבטו י"א לובגל ךומס

ומכ י"א לש םידיתעה תולובגה ךותב תמאב) י"אל םיכומסה תומוקמ לש המישר ןתונ םג אוה
םי תפש לע םהש תומוקמה לכ :י"אב ומכ הלאשה תא םיליחתמש ,(וניבא םהרבאל רמאנש
אצמנ רשא ,(הטרדנסכלא) ןורדנכסיאל םורד דע שירע-לא ידאו םירצמ לחנמ ,ול ךומסו לודגה
םורדב אוה םויה ומוקימ רשא ,(היכויטנא ריעה ללוכ אל םלוא) היכויטנא ץרא לבחב
דצב ;הירוסב אוה םויה ומוקימ רשא ,הרימלפ רבדמב רומדת לובג דע - חרזמ דצל ;היקרוט
ללכנ םג ;יניס רהו ,(ץאוס ריעה ללוכ אל םלוא) ץאוסו ,(הבקע) רבג ןויצע ףוס םי דע - םורד
.הלוגכ םילאוש ץאוסו היכויטנא ,בלח םירעה םלוא .קשמד ריעה ללוכ הירוס לש ימורד קלח

תשודקב יולת אל םימשג תלאש םיליחתמ ובש םויה ,ה"ערת תנשב בתכ "בוטה ןיי"ה ןכ ומכ
.ל"וח ינבכ םילאוש "קשמד רבדמ לובגמ" םיאצוילו ,םילקאב אלא ץראה

.ןושחרמב םימשג תלאש וליחתה םה קשמדב השעמלש ונא םיאור "ארזעד ילימ"המ

םלועה לש ינופצה קלחב םימשג תלאש
םילקאב םילודג םילדבה שי םלוא .ןמזה ותואב ןה הנשה תונוע םלועה לש ינופצה קלחה לכב
העיפומה "הלוג" הלמל םינוש םישורפ שי .הדיחא הניא םימשגל םתכירצו םינושה תומוקמב
- לשמל] שיש בתוכ "לוכשא"ה .םימשג תלאש תלחתה ךיראתל רשקב ,תינעת תכסמב ארמגב
סחוימה "הרואה רפס" לשמל] - םירחאו "לבב" אקווד וזה הלמה תא םישרפמה [םינואגה
."תולגה לכ" םישרפמה [י"שרל

רבכ תאזה היעבה ?לבב לש םילקאה ומכ וניא םילקאהש תומוקמב ןידה המ :הלאשה תלאשנ
(םויה לש קריעב לוסומ דיל אוה ומוקימ) הונינ ריעה לע הנד ארמגהו ,םיארומאה ןמזמ העודי
ץיקב םילאוש הונינבש איה ארמגה תנקסמ ."זומת תפוקתב וליפא" - ץיקב םימשג םיכירצש
."הליפת עמוש" תכרבב "םידיחי"כ םלוא

לע םינושארהו םינואגה ירפסב ונא םיאור ?י"א ומכ םיכירצש תומוקמל ןידה המ םלוא
לכב" :בתוכ ןואג םרמע בר .ןושחרמב 'זב ונייהד - י"אב ומכ לואשל וליחתהש תומוקמ
."ןושחרמב העבשב רטמו לט םיללפתמ איקנרפו י"א ומכ רטמ ןמ ןיקשמו ןיתושש תומוקמ
היה "הלוכ איקירפא ינב גהנמ"ש עיפומ םינואגה תפוקתב "תולודג תוכלה"ל ףסותנש עטקב
ש"ארהו ,"היתוביבסבו אנוברנ"ב הז גהנמ האר "גיהנמ"ה ןכ ומכ .ןושחרמב 'זב ליחתהל
.רילשיפנומב

שוריפ לע ותרבס ססיבו םינשה תכרבב םילאוש חספ ירחא וליפאש רבוס ש"ארה הזל ףסונ
יוארה ןמזב הלאשה היהת ירה תוצראה ראשב לבא" :ם"במרה לש ונושל .הנשמל ם"במרה
תא בשייל ידכו ,"הרות הנשמ"ב ם"במרה בתוכש המ רתוס הז םלוא ."םוקמה ותואב םימשגל
תוצראל אלו םיה ייאל קר איה "הרות הנשמ"ב ם"במרה תנווכש רבוס ש"ארה הריתסה
ב"יצנה .םיקסופ רפסמ י"ע הלבקתנ אל וז הנקסמ םלוא) .זנכשא וא תפרצ ומכ תומלש
.(םימשגל תוינעת ינידמ ותנקסמל הרבס ןתונו התוא החוד שוריפב

ןמיס תרצעל חספ ןיבש רטמב יתלוז םייקתהל האובתל רשפא יאש זנכשאב" :בתוכ ש"ארה
םהל היהי םשגה דירומ לש הרזח ינידו .תרצע דע ריכזנו לאשנ אל המלו .םהל אוה הכרב
אלו" זנכשא ינבר ידיב ולא םירבד םש אוה ."ךליאו חספמ לארשי ץרא ינבל ומכ ךליאו תרצעמ
תריצע ןיא יכ זנכשאב גהנמה תונשל ןכירצ ונא ןיא ורמאש הלא ירבדל רערעמ םדא היה
להקהש ינפמ םלוא ."םימשגה בור ינפמ תלקלקתמ האובתה םימעפ הברהו םש יוצמ םימשג
.ותעדמ וב רזח אוה תודוגא תושעל הצר אל אוהו וירבד תא לבק אל

רמוא היה ורנ ירומו" :רחא םוכיסל עיגה םלוא ,אשונב תוכיראב בתוכ א"בטירה ןכ-ומכ
'או לבבל 'א םינמז ינש אלא הלאשל ל"זח ועבק אל דומלתה תויגוס יפל ל"ז םינואגה תעדש
."לארשי ץראכ וא לבבכ ןישוע תוצראה לכ ראשו לארשי ץראל

.א"בטירה תרבסל ש"ארה תרבס ןיב לדבהה תא ריבסמ טרפופר םהרבא ברה ,אשונב רמאמב
יפל םוקמ לכב םימשגה ךרוצ תעב" םימשגה לע לואשל איה םימכח תנקת רקיע ש"ארה יפל
םלוא .םילקאב ךרוצ יפל םירחא םינמז עובקל רשפא ןכלו "םוקמה ותואב ךרוצה אוהש המ
תנקת תוהמ םצע 'יה ,לבבבו י"אב םימשג תלאשל םינמזה תעיבק" :ורומ םשב א"בטירה יפל
.םיפסונ םינמז עובקל רשפא יא ןכלו "הזב םימכח

,הפוקתה ירחא םוי 'ס ינפל םימשג םיכירצש ל"וחב תומוקמב המל .הלאשה תלאשנ םלוא
,לגרה ילוע בקע התיה ןושחרמ 'ז דע גחה יאצוממ הלאשה תייחד .ןושחרמ 'זב אקוד םיליחתמ
?גחה יאצומב דימ םיליחתמ אל המלו ,ל"וחל לגרה ילוע ןיב רשקה המ ןכלו

."לארשי ץרא םע ישפנ רשק םהל שמיש הז ךיראתש ,טושפ אלא" :ץרתמ ןיוז המלש ברה
,ןושחרמ 'זב .(היסינוט ףוח דיל) אבר'ג יאה יגהנממ ןיוז ברה לש הרבסל הכימת אוצמל רשפא
אוה הז גהנמ דוסי .םיפא תליפנו יודיו םירמוא אל םה םימשג לואשל םיליחתמ םה ובש םויה
תביחל םינושארה ןכ וגיהנה ןכלו" ,י"א ומכ אוה אבר'ג לש ריואה גזמש תויה לע החמש ךותמ
אבר'ג לע ןויד ירחא י'גאלאפ םייח ברה קספ" ,הכלהה יפל רתומ הז גהנמ" ."הנורכזו ץראה
המב רוסיא הזב שי אלו םימשה רטמל 'יכירצו םיטעומ םימ םשד" :וירבד יפל .הז ןינעב
."י"א רחא םיררגנו ןימידקמש

אוה .תרחא הביס דומלל רשפא ("בקעי תועושי"ה לש דכנ) ןייטשנירוא שריה יבצ ברהמ םלוא
הלאשה ןירחאמ ריפש ךכלו .ירשת תפוקת רחא מ"כב איה הלאשה רקיע" ף"ירה יפלש רבוס
לוחת ןסינ תפוקת םאד ירשת תפוקת הפוקתה 'רחא םלועל היהתש ידכ ןושחרמב ןייז דע
ירשת תפוקת םא ,וז הרבס יפל ."ןושחרמב 'הב וא 'דב ירשת תפוקת היהי ןסינ שדוח ףוסב
וזה הלאשה תמאב] ?ןושחרמב העבש דע םיכחמ עודמ ,ןושחרמב 'הב וא 'דב רחואמה לכל איה
ריבסנש יפכ) םימיה רפסמב םיוניש בקעש איה הביסה .ארמגה ןמזב הקזח רתוי וליפא התיה
רחואמה ךיראתה ,לאומש לש הפוקתה יכיראת ןיבו המחל סחי םיגחה יכיראת ןיב (ןלהל
םדקומ רתוי םימי השמח דע העבראכ ונייהד - ןושחרמ שדח תליחתב היה הפוקתה לש רתויב
היה ק"מהבש ןמזבד ןויכד םושמ" :הלאשה לע הנוע ומצעב ןייטשנירוא ברה םנמא [.םויהמ
."ריכזמש העשמ לואשל א"אש ןויכ הזה ןמזב שדח ןמז עובקל ןיא וב 'זב ןילאוש ויה םייק
ןושחרמ 'זב אקוד לואשל וליחתה עודמ ץרתל הרבס התואב שמתשהל רשפאש הארנ
.ל"וחב םימיוסמ תומוקמב

תומוקמב םימשג תלאש ליחתהל רשפאש העדה תא םילבקמ םניא וילכ אשונו ע"ושה םנמא
תליפתב ץראל הצוחב רטמ לואשל ןיליחתמו" :ע"ושה יפל .ןושחרמב 'זמ ל"וחב םימיוסמ
לע ."ןושחרמב 'ז לילמ לואשל םיליחתמ לארשי ץראבו ירשת תפוקת רחא 'ס םוי לש תיברע
:הקזח רתוי איה "הרורב הנשמ"ה ןושל ."ןנילזא לבבד הלוג ינב רתב ונאו" :ז"טה בתכ הז
."ןנילזא לבבד הלוג ינב רתב ל"וח לכב ונאו"

ןכ םעבטש םלועב [הברה] 'ברה םיחטשו םילבח םיאצמנ יאדו יכ" בתוכ "ףסוי ירבד"ה ןכ ומכ
.המודכו ופראק ,אטלאמ ,איליציז ,אילטיא ץרא תימורד קלח ומכ [י"א םילקאו עבטל המוד]
."הפוקתה רחא םוי 'ס ןילאושו הלוגכ 'ינודינ הז לכ םע

ק"קד ד"בא ,רפוס ןועמש ברה י"ע הנתינ ןושחרמ 'זב ולא תומוקמב םיליחתמ אלש הביסה
חימצהל אל איה ןושחרמ שדוחב ל"וחב תומוקמב םימשג תליפתש ינפמש בתוכ אוה .איולרע
.םהילע רומשל תורחא םיכרד אוצמל רשפא ,םירבכעמו תופועמ םתוא רומשל אלא םיערזה
.הפוקתה ירחא םוי 'ס םימשג תלאש ליחתהל רשפא ןכל

םלועה לש ימורדה קלחב םימשג תלאש
ןיב אוה ץיקה ,הז רוזאב .םלועה לש ימורדה קלחב איה םימשג תלאשל רשקב הלודגה היעבה
םילאוש ,םלועה ראש ומכ םימשג םילאוש םא ןכל .ירשתל ןסינ ןיב אוה ףרוחהו ,ןסינל ירשת
!ץיקב קר

םיבשייתמה .17 -ה האמב ,הקירמא םורדב ליזרבב היה הז רוזאב ןושארה ידוהיה בושיה
,ןסינ דע ירשתמ םימשגהש ובתכ םה ."םייח תרות"ה ,יתבש םייח ברל הז אשונב הלאש וחלש
."םיער םיאלוחל ךפהנו ריואה ביטרי" םימשגהו "הברה םהל ער אוה" ,םהלש ץיקה ונייהד
.ירשת דע ןסינמ קר ריכזהלו לואשלו "הרכזהו הלאש ןינעב הליפת רדס תונשל" וצר םה ןכל

םילוכי םימשגש קזנל רשקב הנשמל ם"במרה שוריפ תא איבמ "םייח תרות"ה ,ותבושתב
ןיאו ,ץיק םהב היהי ןושחרמבש תוצרא שיו" :ם"במרה ןושל יפל .םימיוסמ תומוקמב םורגל
,ןושחרמב םימשג םוקמה ותוא ישנא ולאשי ךיאו ,דימשמו דבאמ אלא הכרבל וב םימשגה
ןיב ליזרבב םימשג םילאושו םיריכזמ אלש דמול "םייח תרות"ה הזמ ."רקש הז ןיא םאה
.ןסינל ירשת

איה הפוקתה רחאל םוי 'ס דע לבבב הייחדה תביס :ארמגהמ הזל תויאר איבמ אוה ןכ ומכ
שוריפ .לגרה ילוע בקע התיה ןושחרמב 'ז דע הלאשה תייחד י"אבו ,"ארבדד יריפ ןל תיא"
ילוע תא דירטתו לבבב תוריפלו האובתל קזנ םורגת תוכוס ירחא דימ םימשג תלאש ,רבדה
.התיבה םכרדב לגרה

לש ןורחא םוימ לבבב םימשג תרכזה תביסש רבוס אוה םיתמה תיחתב םימשג תרכזה ןינעב
ןכלו ,ער םהלש ץיקב םשגהש ליזרבב ןכ אל םנמא .הללק ןמיס םניא םימשגהש ינפמ איה גח
ץיק שיש תוצראב םימשג ,ם"במרה יפל :הישוק הררוע םלוא .ריכזהל אלש קסופ אוה
אל אוהו ,םילאוש אל קרש קסופ ם"במרה םלוא .הללק וזש רורב ."דימשמו דבאמ" ןושחרמב
.םיריכזמ אלש בתכ

הלאשה ןיב לידבה אוה הילרטסואב ברל טנאלס לאומש ברה י"ע חלשנש בתכמב ,הז אשונב
לכב ומכ המש גהנתהל יתעד התיה ,םשגה דירומו חורה בישמ תרכזה ןכא" בתכו הרכזהל
.םיתמה תיחתב םימשג ריכזהל קסופ אל אוה ריכזהל אל וגהנ רבכ םהש ינפמ קרו ,"םלועה
הארנ ."םיריכזמ ונלוכ זאו י"אב םימשג ןמז עיגהש תעב..." :בתוכ "ןחלושה ךורע"ה ןכ ומכ
-ה האמה תלחתה) "ןחלושה ךורע"ה תפוקתב רבכ ויהש םלועה םורדב םיבושי ללוכ "ונלוכ"ש
גח ימיבכ םלועה לכל םיקיזמ םימשגהש ןמזב קרש רבוס "המכחה לצב"ה ,המוד הרבסב .(20
םוקמב םג זא ,אמלעד אבורל םיליעומו םיבוט םימשגש ןמזב לבא" .םיריכזמ אל ,תוכוסה
:אשונב "םייח תרות"ה לש העדל הרבס ןתונ םג אוה ."ריכזהל שי ריפש םיקיזמ םהש
...הרכזה" :ארמגה יפלו ,הפוקתב 'ס םוימ לואשל םידיתע ,םיקיזמ אל םימשגהש תומוקמב
אלו ,הנשה לכ ךשמב םילאוש אל ליזרבבש ,"םייח תרות"ה תעדל םלוא ."איה הלאש יוציר
.םימשג םיריכזמ אל ןכלו ,הלאש יוציר םש ךייש

שוריפל ש"ארה לש ושוריפב קפקפמ "םייח תרות"ה ,םורדה לש ףרוחה ישדוחב הלאשל רשקב
אוה ש"ארה שוריפש ןעוטו ,חספ ירחא םינשה תכרבב םימשג תלאש ןינעב הנשמל ם"במרה
עמוש"ב לואשל םיכירצו "םידיחי"כ םיבשחנ םהש קסופ "םייח תרות"הו ,"דאמ קוחד"
."הליפת

דעו 19 -ה האמה עצמאב קר ליחתה ידוהיה בושיה ,םש .הניטנגרא םשב הנידמ שי ליזרב דיל
-ל בורק הנומ אוה םויכש דע לדג הז בושי וז האמ ךשמב םלוא .ןטק היה 20 -ה האמה
םינוש םינינעב תולאש רפסמ וחלש קשמדמ סריא סונאובל ועיגהש םידוהי .שפנ 300,000
ובתכ םה םימשגה תולאש ןינעב .קשמדב בר היהש בארט ןהכה הדוהי ברל ,הליפתל םירושקה
םא קשמד גהנמ יפכ ונכרב םירמוא ךליאו ןסינמו ךליאו ןושחמ םשג לואשל םיגהונ ק"קהד"
."ידבע ריפש

,הז ןינעב םיקסופה ירבד לכ ץבקו ףסא בארט ברה ,(ד"פרת תנשב הספדוהש) הכורא הבושתב
ברהמ המכסה תלבקל ותבושת חלש בארט ברה ."םייח תרות"ה לש קספה ומכ היה ומוכיסו
ךרוצ היהש הרקמבש ףיסוה םלוא ,םיכסה זולי ברה .הירבטב ד"באר היהש זולי והילא
תכרבב] ש"הכרבב חספ דע םהל ךירצש ןמזמ ולאשיד הארנ זא ...תוריפ תצקל" םימשגל
ךכ יתגהנהו" :בתכ סריא סונאובב בר היהש ןוהתס לואש ברה ,כ"חא םינש עבראכ ."[םינשה
ומיכסה םלוכו םינבר המכל הז אשונב ולש ןיד קספ חלש אוהש ףיסוה אוה ."םינש רשעכ הז
.ותא

בתכ אוה ,דוד ןב .א ברה י"ע ה"לשת תנשב בתכנש ,("קחצי תחנמ"ה) סייוו קחצי ברל בתכמב
ידסיימ .סריא סונאוב ריעב "לארשי הבוש" תליהקב םימשג תלאש לש גהנמה ךילהת לע
גהנמה .ןוהתס ברה היה םהלש םילודגה םינברה ןיבו ,הירוס יאצויל םיכייש ויה וז הליהק
בארט ברה ןכא) .ןוהתס ברה לש קספ יפל היה םימשג תלאש ןינעב תוקיתוה תוליהקה בורב
.("וירבדל ןזוא וטה אל" הליהקהש בתכ ןוהתס ברה לש ןידה קספ תא ותבושתב ריכזהש
.םלועה ןופצ יפל הז ןינעב וגהנ ,20 -ה האמה עצמאב "לארשי הבוש" תליהק תמקהב םלוא
ךרד וזיאב קפתסה דוד ןב ברה .ךכ וגהנ םג ,לודג היה םרפסמש ,הבושתב םירזוחה ןכ ומכ
.םלועה בור יפל לואשל הנע "קחצי תחנמ"הו ,גוהנל

.יאוגורואב איה הלאשה התוא הלאשש הקירמא םורדב ,הנטק רתוי םלוא ,תפסונ הליהק
שמחו םירשעכ םלוא .םלועה ןופצ יפל תכלל בתכ לאיזוע ןויצ ןב ברה ,ו"צרת תנשב הבושתב
איה תוכוסל חספ ןיב םימשג תלאש-יאש בתכ אוה .השדח הרבסב הנע רנזאו ברה ,כ"חא םינש
,חספה רחא םימשגה ימיו ,ירמגל םינמזה וכפהנש םוקמב" םלוא ,םלועה ןופצל תכייש קר
רוסאש רמאיש םסרופמ קסופ םושל יתאצמ אלו ,םיקסופה ורבד אל ...גחה רחא ריצקה ימיו
"קחצי תחנמ"ה ."םסרופמ ןואג ימע םיכסיש דע" ךכ קוספל הצר אל אוה םלוא ."לואשל זא
.וז הרבס החד

וליחתה םידוהי .םלועה לש ימורדה רוזאב םג הילרטסוא ,הקירמא םורדב תונידמה ומכ
תא ולאש ןכלו ,הילגנאמ ועיגה םה רקיעב .19 -ה האמה תלחתב הילרטסואב בשייתהל
,לשריה המלש ברה היה הפוקתה התואב רשא ,הילגנאל ישארה ברמ תויתכלהה תולאשה
ברה י"ע 19 -ה האמה עצמאב הנתנ הבושתה התוא ."םייח תרות"ה ומכ התיה ותבושתו
שי .הינמסטב טרבוהב הליהקל רלדא ןתנ ברה ,הילגנא לש ישארה ברה י"ע םגו ,ץרווש ףסוהי
.רלדא ברל הלאשה תא לאש וב רשא ןרובלמב תידוהיה הליהקה אישנמ 1848 תנשמ בתכמ
תובושתה לכ .אשונב רלדא ברה תעדב יוניש היה אל ,הארנה יפכ םלוא ,ותבושת ונל ןיא
.םיקיזמ ץיקה ןמזב םימשגש הדבועה לע תויונב ויה ל"נה תולאשל

תא םיקהו םכח דימלת היה אוה .ןרובלמל עיגה ץיוואשריה רבע םהרבא ברה ,הנש האמכ ינפל
הילרטסואבש רבס אוה םלוא .(ריעה לש ימשרה ןידה תיבל ץוחמ היה רשא) ולש ןידה תיב
.םלועה לכ יפל םימשגל לואשלו ריכזהל ךרוצ היה ןכלו ,ןסינל ירשת ןיב םימשגל ךרוצ היה
.םלועב םילודג רפסמל אשונב תולאש שיגה אוה

םיכסה אוה הב ,ןנחלא קחצי ברה ,הנוואקמ ברה י"ע ב"נרת לולאב הבתכנ הנושארה הבושתה
ץיוואשריה ברל בתכמב טנאלס לאומש ברה ."כ"ג יתעד ןכ" :ונושל יפלו ,ץיוואשריה ברה םע
לבק אוה רבעבש בתכ ג"נרת ולסכ ךיראתמ (סיוועד ףלוו הנוכמה) באז סומינולק 'רל םגו
,ינממ םה ולאשו אנדיסבו ןירובלעמב םיבשויה ,םילשורי ישנא םינוש םישנאמ תובר תולאש"
אל םהש הנע אוה ןכל ."ףוגה תואירבל םימשגה וקיזי ןסינ ףוס דע תוכוסה גח רחאמ יכ ובתכו
רמאש ץיוואשריה ברהמ בתכמ לבק אוהש וישכע .ןודנול ינבר י"ע עבקנש םגהנמ תא ונשי
יואר קפס ילב יאדוב"ש רמא אוה ,המדאלו תואירבל םיבוט םה חספ דע תוכוסמ םימשגש
."םינשה תכרבב םג םימשג ולאשי המש םגש

.בתכמ ול בתכ טבש ח"כ םויבו ,טנאלס ברה תבושתמ הצורמ היה אל סיוועד 'ר ,הארנה יפכ
םימשגהש שיגדה אוהש רורב (ןסינב וכ-מ) טנאלס ברה לש ותבושתמ אלא ,הז בתכמ ונל ןיא
הילרטסוא ישנאש רמאו ולש ןושארה קספל רזח טנאלס ברה ןכל .םיקיזמ חספל תוכוס ןיב
טנאלס ברה כ"חא םישדח השולשו ,ץיוואשריה ברהמ אב רוערעה וישכע .םגהנמ תא ונשי אל
םהמ יכ ,םיוש םניא הזב יתלבקש םיבתכמהש טרפבו ,תעכ בישהל יתעד ןיא" :ול בתכ
םיבתוכש םהמו ,ףוגה תואירבל םגו תודשל קיזמ ןסינ דעו ירשת שדחמ םימשגה יכ םיבתוכש
יתעדו ינוצר ןיא" :טנאלס ברה הנע ךכל ,אשונב קספ רלדא ברהש ול עדונ םגו ,"ךופיהל
וותשיו בתכמ וכירעי" םהש םינברה ינשל בתכ טנאלס ברה ,אבה בתכמב ."תעכ הזב ברעתהל
ועצב םינברה ינש ."ןסינ דעו ירשתמ םימשג ןינעב תאזה הנידמה עבט בטיה ראבל תחא העדל
.אשונב טנאלס ברהמ תופסונ תובושת ונל ןיא םלוא ,תאז

םאה - עבטה ירקוח ןיב חוכיו אלא ,יתכלה חוכיו ורקיעב וניא הזה חוכיוהש ונא םיאור
ץיוואשריה בר ןיב םג חוכיו עבונ הזמ ?םיקיזמ וא םיבוט חספל תוכוס ןיב הילרטסואב םימשג
הזו (םדוקה ישארה ברה ,רלדא ןתנ ברה לש ןבו) ןודנולב ישארה ברה ,רלדא ילתפנ ברה ןיבל
.ג"נרת תנשמ םהיניב םיבתכמב אצמנ

לש הבושתב ךמתסה אוה .אשונב ץיוואשריה ברל הכורא הבושת בתכ סעקשאר ביל 'ירא ברה
שמתשהל) "הלובחתו הצע"ב םייס אוה םלוא .םיגהנמ תונשל אלש ללכה לעו "םייח תרות"ה
הנשה לכב .ותליפתב אצוי היהי אלש בצמל סנכי אל ללפתמהש ידכ (םימיוסמ םיאנתב
לט ןתו" הנשה לכ דיגי םימשג תלאשל רשקב ;"לטה דירומו חורה בישמ" רמאי ללפתמה
וליפא הליפתב רוזחל ךירצ ללפתמה ןיא ,הז חסונ י"ע םינושאר המכ יפלש ינפמ "הכרבל
.םימשגה תונועב

ריעה ותואב "לארשי תדע" תליהק לש הברכ ןהכו ,ןרובלמב ד"בא היהש ןרטש לאלצב ברה
יפל םימשג תלאשב וגהנ םה ,םש היה אוהש ןמזה לכש בתכ ,ח"כשת דע ז"טשת םינשה ןיב
ןיב םימשגהש יאנת לע הזו ,הזב תכמותה הנקסמל עיגהו אשונה תא רקח אוה .םלועה ןופצ
,ךכ קספ דנליז-וינמ ברל הבושתב קנארפ חספ יבצ ברה ןכ ומכ .םיקיזמ םניא תוכוסל חספ
.םיקיזמ םימשגהש הרקמב תושעל המ ריכזה אל םלוא

,הללק םימשגה םא וליפאש רבילהומ לאומש יבר לש קספמ הארנ ,ליעל וניארש המ תמועל
ונימוקמב ,רטמו לט לואשלמ חכש םאד" :וירבד יפל .רטמו לט לואשל הליחתכל םיכירצ
אל דבעידב קר ונייהד ,"ללפתהלו רוזחל צ"א ,עודיכ ,ףרוחב הללק ןמיס אלא וניא רטמהש
.םירזוח

הקירפא םורדבו הילרטסואב ,הניטנגראב ,ליזרבב ויהש םינבר יפל ?םויה השעמל הכלה יהמ
.םלועה בור יפל תוכלוה ולא תונידמש איה השעמל הכלהה

בר" יפל ךלוה םלועה םורדב םירגה םידוהיל םימשג תלאש ,םיקסופ הברה יפלש וניאר
!?הכלהה היהת המ ,םלועה םורדל ורגהי הלוגה ידוהי בר םא :הלאשה תלאשנ ןכל ."םלועה
םויב היסולכואה םוקימ וא ,עבוק הפוקת התואב הלוגה ידוהי תיסולכוא םוקימ םאה
ש"ארה ןיב תורבסב לדבהב היולת הבושתהש רשפא ?עבוק ארמגה תפוקתב תעבקנ הכלההש
.ליעל וניארש ,א"בטירהל

אדא ברו לאומש תפוקת
?"הפוקתב םישש דע" םימשג תלאש ןידב "הפוקת" הלמה שוריפ המ :הלאשה תלאשנ

רמ ,ןכרואב תווש ןניא וללה תופוקתה עבראש פ"עא .תופוקת עבראל תקלוחמ המחה תנש
הארקנ תופוקתהמ תחא לכו ,תווש תופוקת עבראל הנשה וקליח הבהא רב אדא ברו לאומש
."תיעצמא הפוקת"

,ארזע ןבא 'ר יפל .קוידב הצחמו תועש 7 םוי 91 ךרואב איהו ,ארמגב העיפומ לאומש תפוקת
ידיב תלוכי ןיא יכ ורוד ישנאל בורק ךרדב הז ןקתו" קיודמ היה אל ורפסמש עדי לאומש
."םיינש יכ ףאו םינושאר םיקלח ןיבהל םדאה

31 םיקלח 519 תועש 7 םוי 91 איה ותפוקת .קיודמ רתוי היהש הפוקתל ןמז ןתנ אדא בר םלוא
'ר םלוא ,ס"שב תרכזומ אל ותפוקת .(קלחב םיעגר 76 -ו ,העשב םיקלח 1080 שי) .םיעגר
וניבר ןכ ומכ ."אדא ברד אתיירב"ב רפסמה תא האר ,(11 -ה האמב יחש) אייח רב םהרבא
תא האר םג ,ם"במרה לש "שדחה שודק"ל ושוריפב ,(םירצמב 14 -ה האמב יחש) הידבוע
.ונידיב הז רפס ונל ןיאש םינש תואמ םלוא .וזה אתיירבה

לע רזוח אדא בר תפוקת ןמז ןיבו דלומה ןמז ןיב שרפהה ,דלומב ססובמ ירבעה חולש ינפמ
אדא בר יפל ("ןטק רוזחמ" ארקנה) המחה תנש הרשע-עשת :הביסה] .םינש 19 לכ ירחא ומצע
19 -ב) .דלומל דלומ ןיב יעצמאה ןמזה לופכ 235 ונייהד - הנבלה ישדח 235 -ל קוידב הווש
הזמ אצוי [.(םישדח 13 םע םינש 7 -ו םישדח 12 םע םינש 12 ונייהד - םישדח 235 שי םינש
ינידב "הפוקת"ה םא ןכל .םלועה תאירב ימימ הזז אל אדא בר תפוקת ,ירבעה חולל סחיבש
לע רוזחי ,םימשג תלאש םיליחתמש ירבעה חולב ךיראתה ,אדא בר יפל איה םימשג תלאש
.םינש 19 ירחא (םיימוי וא םוי ךותב) םלועה ףוס דע ומצע

תחא העשב רחאמ םינש 19 לש רוזחמ ירחאו ,הכורא רתוי תצק לאומש תפוקת ,תאז תמועל
םימשג תלאש תלחתה ךיראתו ,םירבטצמ וללה םייריש"ה ,ןמזה ךשמב .םיקלח 485 -ו
שקבל תונמדזה היהת אלו חספל עיגי ךיראתה יתמ בשחל רשפא !!חספל טאל טאל ברקתמ
!ל"וחב םימשג

תונשב ראורבפ שדוחב םימי 29 ןיא (םויה םישמתשמ ונאש חולה) ינאירוגירגה חולה יפל
תנשלו ,ראורבפב םימי 28 ויה ,1900 -ו 1800 ,1700 תנשל א"ז) .עבראב תוקלוחמ ןניאש האמה
חולב רחאת םימשג תלאש תלחתה ,םינש 400 רחאלש הזמ אצוי .(םימי 29 היהי 2000
אלו םימי 7.8 לש הביסה] .םימי 7.8 לש רוחיא םינש 1000 לכב וא ,םימי השולשב ינארוגירגה
םינש 3323 ךשמבו ,המחה תנשמ רתוי תוינש 26 איה ינאירוגירגה תנשש ינפמ איה םימי 7.5
המחה תנש םלוא .[םינש 1000 לכל םוי 0.3 לש ןוקיתל הווש הזו ,דחא םויל רבטצמ הז
םימי 5 -ל בורק ונייהד - אדא בר לש המחה תנשמ הרצק רתוי תוקד 7 -כ איה ימונורטסאה
םימי 4.6 -כ לח חספ ,אדא בר יפל הנשה ךרוא לע ססובמ ירבעה חולש ינפמ .םינש 1000 לכב
ברקתמ םימשג תלאש תלחתה ןכל .םינש 1000 -כ ינפל תמועל ,המחל סחיב רחואמ רתוי
עיגה םגש ,ןיקלא סלר'צ י"ע בשחמב קדבנ הזה יונשה .םינש ףלא לכב םימי 3.2 -ב חספל
!!!חספ היהי םימשג תלאש תלחתה ךיראת םינש 42,000 -כ דועבש הנקסמל

בתוכ הידבוע וניבר ,הפוקת לש ךרואב הכרע שומש בקע תועשה תורבטצהל רשקב םנמא
,"רחואמה תעב ןידה היהי המ ונעידויו קדצ הרומ אבי" רייא שדחב לוחת ןסינ תפוקת ינפלש
דכנהו ;("הנבל לש רייא ךותב ךשמנ הפוקתד ןסינד ןינמיז" :תורשפאה תא לבקמ י"שר םלוא)
אל" הזה ןמזה ךשמבו הנש םיפלא תשש אוה םלועה ךרואש ארמג איבמ "בקעי תועושי"ה לש
."םוי ט"י קר [םיקלח 485 -ו העש וניהד] ל"נה ןורתיהמ וצבקתי

בר תפוקת וא לאומש תפוקת - םימשג תלאשב םישמתשמ ונא הפוקת וזיאל ,הלאשה תלאשנ
היהיש ידכ וילע םימשגה תלאשב וכמסו" :11 -ה האמב אייח רב םהרבא 'ר ץרתמ הז לע ?אדא
בתכ 14 -ה האמב ןכ-ומכ ."לאומש ירבדל ירשת תפוקתל 'ס םויב םהילע לואשל ליחתמ םדא
דיב איה הלבק יכ ל"ז םירפא לאדיו ר"ה שודקה ירוממ יתעמשו" :ונושל הזו ץ"בשתה
."אדא בר תפוקתל אלו םינומ ונא לאומש תפוקתל הפוקתב םיששד ל"ז םינואגה

הפוקתה ןמז לש תועמשמ
תאזה העשה םלועב םוקמ הזיאל .תמיוסמ העשב הלח הפוקתהש הנשה תוחולב וניאר
?תסחייתמ

,12 -ה האמה עצמאב ,ארזע ןבא םהרבא 'ר היה הזה אשונה תא ריכזהש ןושארהש הארנ
.םילשוריב העבקנ לאומש תפוקתש בתכ אוהו

הלאשה תלאשנ ןכל ."דלומ"ל רשקב םלוא ,םירחא םינושאר ירפסב העיפומ םג תאזה הלאשה
דוסי" ורפסב ,ש"ארה לש דימלת ,ילארשיה קחצי וניבר ?הפוקתל ךייש םוקמה ותוא םאה
ודסי הושה וקמ עודי םוקמ לע" :ונושל הזו ,בויחב הנוע ,14 -ה האמה תליחתב בתכנש "םלוע
לאיחי ברה לש י"אל חולב ,ונימיב םג ."תופוקתהו תודלומ ןובשחה ועבקו ל"ז ונינומדק ונל
.םלועב םוקמ ותואב םידסיימ הפוקתהו דלומהש שוריפב בותכ יקסניצקוט לכימ

שי םירחא םינושאר ירפסב ןכא .ללכ ם"במרב רכזומ אל דלומה דוסי םוקמ לש אשונה
רבס ,"הלולס חרוא"ה לש רבחמ ,בדח המלש ר"ב קחצי 'ר ,15 -ה האמב .הז אשונב תקולחמ
:ונושל הזו ,(הירוס םע לובגה לע היקרוט םורדב םויה) - לבבב ןיביצנב דסייתנ דלומהש
לש ומוקמ ילואו ןיביצנל בורק לבב ץראב [והת דלומ] ד"רהב דסיתנ וילע רשא םוקמה אצמנ"
ןרוד טאיפורפ השמ ר"ב קחצי 'ר תאז תמועל ."םימשה תוכלהמב יקב היהש היה לאומש
ןושארה דלומה הנהו" :לארשי ץראב איה העיבקהש רבוס "דופאה בשח" ורפסב ("ידופא"ה)
ולכ רובעה דוסו תודעומהו םינשה ישאר תועיבקל תודלומה תעידיל תויחדה ורדיס וילע רשא
רואמ"ה ."יחרזמה לארשי ץרא הצקב וא שדקה ריע םלשוריב םיקלח ד"ר תועש 'ה 'ב םוי היה
שי) .לבב תא ףידעמ אוהש הארנו ,וללה תועדה יתש תא קזחל םיפסונ תורוקמ ןתונ םג "םיניע
.(ל"זח ירפסב םיעיפומה םיפסונ תומוקמ

"שדק הואנ"ה .דסימה םוקמכ םילשורי תא םיעבוק םירבחמה ,תורחואמ רתוי תועדב םלוא
השודקה ריע לע ועבק רוביעה ןובשח םגו 'יארה טפשמ םש יכ םילשוריב םויה יפל" :בתוכ
דלומה" :בתכנ יקסניצקוט ברה לש י"אל חולב ןכ-ומכ ."י"א לש רוקמה אוהש םילשורי
תדוקנמ ,םויה דע ד"רהב ןמזה ןמ ,םלוע תומימ בשחנ ,(תיעצמאה הפוקתה ןכו) ,יעצמאה
."םילשורי

ןיא ,תמיוסמ העשב הפוקת הלחשכ .הרהבה ךירצ ונינועשל רשקב הפוקתה ןמז לש ןינעה םג
תא םגרתל ידכ .םלועה תאירבל ןסינ תפוקתל סחיב אלא ,ונלש ןועשה יפל הרומא העשה
:וללה םינוקיתה תא עצבל םיכירצ ונלש העשל תאזה העשה

,חונ רתוי היהיש ידכ .תחא העשב הנתשמ ןועשה ,םלועה ביבס ךרוא תולעמ 15 לכ ךשמב .1
םיוסמ רוזאב ןועשה .ורבחל רוזא ןיב העש לש שרפה םע ,דבלב ןמז ירוזא 24 -ל קלוח םלועה
."ימוקמה ןועשה" ארקנ יתימאה ןמזו ,("ינקתה ירוזאה ןועשה" וא) "ימשרה ןועשה" ארקנ
היה ןיביצנ וליא) תוקד 46 ןיביצנבו ,תוקד 21 -כ אוה וללה םינועשה ינש ןיב שרפהה םילשוריב
.(םילשורי לש "ןמז רוזא" ותואב

הפוקתו יעצמא דלומ יבושיח ליבשב ,הנשה ךשמב הנתשמ םויב רואה תועש ךרואש פ"עא .2
.הנשה לכ ךשמב םויה תוצח ירחא (העש לכ תוקד 60 לש) תועש שש ליחתמ הלילה ,תיעצמא
זז אלא ,הנשה ךשמב 12.00 העשב וניא - םדא לכ שארב איה המחהש תע - םויה תוצח םלוא
םיוסמ ךיראתב םויה תוצח היה יתמ תעדל .הרשע-םיתש העשה ירחא וא ינפל העש עברכ דע
ןטק ןוקית םע ינאירוגירגה חולה .המחב יולתה חולל הז ךיראת ליבקהל ךירצ ,ירבעה חולב
.הזה ןוירטירקה תא ףקשמ ("ןוקית"ה לע םיטרפל ליעל האר)

הפוקת ךיראת ;"הנושארה הפוקתה תועש" יפל םה ונלש תוחולב תועיפומה תופוקתה ינמז
יתמ תעדל ךירצ ןכלו ,הריציה לש הנושארה העשב רדאב ב"כ ,'ד ליל תליחתב היה הנושארה
23 -כ היה ,ןוקיתה םע דחי ינאירוגירגה חולב וכיראת .הנושארה הפוקתה םויב תוצח היה
-מ תוקד 13 זזקל ךירצ ןכל .12.13 אוה "ימוקמה ןועשה" יפל םויה תוצח הז םויב .ראורבפב
שי רשפא] .(ימשרה ןועשה) ונינועשל הפוקתה ןמז םגרתל ידכ ,(ליעל רכזומה) תוקדה 21
הפוקתה םויב התיה אל (ראורבפב 23) הנושארה תיעצמאה הפוקתה ךיראתש האילפ
.[יתימאה דלומה ןמזב היה אל (ד"רהב דלומ) ןושארה יעצמאה דלומה םג םלוא ;תיתימאה

עצבל ךירצש ןוקתה ,9.00 (לשמל) אוה "הנושארה הפוקת ןועש" יפל הפוקתהש ןמזב הז לכמ
ןועשה" יפל הפוקתה ןכלו - (תוקד 13 תוחפ 21 ונייהד) - תוקד 8 דירוהל אוה םילשוריב
.(8.27 העשב ןיביצנבו) ,8.52 העשב איה "ימשרה

7) ירשתב 'ל לילב התיה ירשת תפוקת ,ב"נשת תנשב :האבה הלאשה תלאשנ ל"נהמ
ט"כ היה כ"חא םיששה םוי .[ןיביצנב 20.27 העש וא] םילשוריב 20.52 העשב (רבוטקואב
םלוא .ולסכב ט"כ לש תיברעב םימשג תלאש וליחתהו ,הליל רבכ ריהקב ןמז ותואב .ולסכב
םימשג תלאש קרוי וינב ליחתהל ךרוצ היה םאה .ולסכב ח"כ לש םוי ןיידע הז קרוי וינב
?ולסכב ט"כ לש תיברע םוקמב ולסכב ח"כ לש תיברעב

לח ירשת דלומ לשמל םא .(ןיביצנב וא) םילשוריב "דלומ"ה לש ןמזמ הבושת דומלל רשפא
ותואב קרוי וינב םלוא .(ר"דא ח"י תייחד בקע) תבשב לוחי הנשה שאר .'ה םויב 12.30 העשב
'ה םויב היהי קרוי וינב הנשה שאר םאה .תכייש אל ר"דא ח"י הייחדה ןכלו ,רקוב ןיידע ןמזה
דלומה תעש יפל םלועה לכב עבקנ ה"ר לש םויה !אלש רורב !!?םילשוריב ה"ר ינפל םיימוי -
םימשג תלאש תלחתה תעיבקל הרבס התואב םישמתשמ ,הארנה יפכ .(ןיביצנב וא) םילשוריב
.הלוגב םוקמ לכב

ה"יבארה יפל "דבעידב םיקסופ"ש "םדא ייח"הו "שדח ירפ"ה ומכ םינורחא שיש ,ליעל וניאר
8.52 תעשב איה הפוקתה םאש הארנ ,וז העד יפל ."תעל תעמ" םינומ ונייהד - ימלשוריה םשב
.(הזה ןמזה ינפל םיללפתמש יאנתב) תירחשב הליפתה לע םירזוח אל ריהקב ,םילשוריב רקובב
תלאש םיחכוש םא תירחשב הליפתה לע רוזחל ךרוצ היהי ,הליל ןיידעש קרוי וינב םלוא
תוקד 22 תועש 18 םוי 14 אוה ונמז ףוס .הנבל שודק ןמז ףוס ןידמ הז דומלל רשפא .םימשג
תליחתב הקירמאב אוה ירה הלילה ףוסב לארשי ץראב אוה ןמזה ףוס םאו" דלומה ןמז ירחא
."הלילה

רבוס רבליז לאיחי ברה םנמא .ןיביצנ וא םילשורי וק יפל הדסונ הפוקתהש ונרבד וישכע דע
הנכס יבגל" הזש ףיסומ אוה םלוא ."םוקמל םוקממ המחה םע ךלוה הפוקתה תליחתש"
בקע רשפא "הפוקתה תעשב םימ תותשל אלש טושפ גהנמו" ונייהד - "'וכו תופוקתה תליחתב
ןינעב קר הפוקתה ןמז תעיבקל םיכייש םינוש םיללכ ,"ארוסיאמ אתנכס ארימח" ללכה
יפל םג תוריהז לע "קדצ חמצ"ה לש ותבושתמ םיאור ,הז גהנמל רשקב .םימ תייתש תעינמ
םהרבא 'ר לש י"א חולמו ,(לבוקמה בושיחל ףסונב) הלילה תליחתמ הפוקתה לש בושיחה
.(לאומש לש הפוקת ןמז ףסונב) אדא בר לש הפוקתה ןמזב רהזהל םג ץנול השמ

ל"זח ירפסב םימשג תלאש תלחתהל ךיראת
.ינאילויה חולה לח ,(תרחואמ רתוי הפוקת דע תונידמ הברהבו) 16 -ה האמה ףוסל בורק דע
- םינש עבראל קלוחמ היה םינשה רוזחמ .קוידב םוי עברו 365 היה המחה תנש ךרוא הז חולב
ינאילויה הנשה ךרואש ינפמ .םוי 29 תיעיברה הנשבו ,ראורבפ שדוחב םוי 28 ויה ןהמ שולשב
אל םימשגה תלאש תלחתה ןכלו ,ירשת תפוקת ךיראת ,לאומש לש הנש ומכ קוידב אוה
.ינאילויה חולל סחיב הנתשה

י"ע 14 -ה האמב בתכנ םימשג תלאש תלחתהל חולב ךיראת וב עיפומש ןושארה רפסה
.םוי ח"כמ רירבפ התוא היה םא רבמיבונמ םוי ב"כב אבי םישש םויו" :ונושל הזו ,םהרדובאה
.(ינאילויה חולה לח ןיידע) - ."רבמיבונ ג"כב הלאשה היהת םוי ט"כמ רירבפ היה םא לבא
יתש לכב יטמתמה בושיחהו םהרדובאה ירבד ןיב המאתה ןיאש ונא םיאור וירבדב ןויעב םלוא
ראורבפ שדחלש ןמזב ,ירשת תפוקת ירחא םוי םישש ,יטמתמה בושיח יפל .עברא ךותב םינש
םירמוא ונא םא וליפא .םהרדובאה בתוכש יפכ ךפהל אלו ,רבמבונב 22 איה ,םוי 29 שי אבה
םהרדובאהש ינפמ ,תרדתסמ אל היעבה ,ץרמב 1 -ב הליחתה הנשה ,םהרדובאה יחש ןמזבש
.ףלחש ראורבפ ונייהד - "ראורביפ ותוא היה" יוטיבב שמתשמ

ונינמזב א"חש יתיארו" :בתוכ "םייח תוחרא" ורפסב אנהכ ןמחנ ברה ,היעבה תא בשייל ידכ
םא רמול ךירצ ךכו סופדב לפנ תועטש קיש ם"רהמ ןואגה םכותבו רודה ינואג תמכסהב רריב
תנווכש רורב) "רבמעצעד 'ה אוה וינפלמ הלאשה זא םימי ט"כ ןמ אוה [ראורבפ] רבעפ שדוח
.(רבמצד 'ד לש תיברע אוה "רבצמעצעד 'ה" םילימל ,19 -ה האמב בתכנש "םייח תוחרוא"ה
י"תכב םלוא ."היהי" בותכל ךירצ "היה" םוקמב ,שוביש י"עש עיצה ןיקלא סלר'צ 'ר ןכ ומכ
סופד תועטל החכוה םוש ונאצמ אל םהרדובאה לש תואצוהה לש סופדב םגו ,ונידיב שיש
תא איבמ "ףסוי תרופ"ה םג .םיפסונ י"תכ םדיב היהש רשפא .םהרדובאה לש הזה עטקל
."ךופיהל אוה םהרדובאה תנווכ"ש ריבסמ אוה םלוא ,םהרדובאה

אוה הב .אשונב הבושת בתכ ("ץ"בשת"ה) חמצ ר"ב ןועמש 'ר ,םהרדובאה ירחא םינש האמכ
הז .םימשג תלאש םיליחתמש םויו ירשת תופוקת יכיראת םע וללה םינשה תעברא רוזחמ ןתונ
ירשת תפוקת הנושאר הנש :אוה ןכ םינש העבראה רדסו" :(םירבסהו קוסיפ ונפסוה) ונושל
ד"כב םהיתשו ,[םירהצה-רחאב 3 העש] תועש 'טב הינשהו ,[רקובב 9 העש] םויהמ תועש שלשב
תלאש תלחתהל םוי הזו ,רבמבונב 22 אוה הפוקתהמ םיששה םוי) "[רבמטפסב 24] ירבמ"יטש
25] ירב"מיטש ה"כב (הלילב 9 העש] הלילהמ תועש שלשב תישילשהו" .(וללה םינשב םימשג
תלחתב הממיה תא םיליחתמ ,םירחא םימע רפסמ םגו ירבעה גהנמ יפל ,עודיכ) ."[רבמטפסב
םוקמב ,רבמטפס 24 לש ברעב 6 העשב רבמטפסב 25 ליחתה ץ"בשתה המוד הרוצב ;הלילה
ג"כב הפוקתב 'ס היהיו" .(הלילה תוצחמ שדחה ךיראתה תא ליחתהל םויה גוהנש המ
22 םוקמב רבמבונב 23) רחואמ רתוי םוי לח הזש הביסה) ."[רבמבונב 23] ירב"מיאונ
.ירבעה חולב רחואמ רתוי םוי ןכלו ,ךשוח ירחא רבכ אוה הלילב 9 -ש איה (רבמבונב
רבכש ינפמ [רבמטפסב 24] ירב"מיטש ד"כב [רקובב 3 העש] הלילהמ תועש 'טב תיעיברהו"
םוי ופיסוהש ירחאש איה הביסה) ."[ראורבפב םוי 29 ,ונייהד] רירב"יפב דחא םוי ופיסוה
ונייהד) ."הלילח רזוח ןכו" .(רבמבונב 22 -ב םעפ דוע היהי הפוקתהמ 60 -ה םוי ,ראורבפב
ב"צק'ה תנשבש ,ותבושת םייס ץ"בשתה ,ןכ ומכ .(שדחמ ליחתמ םינשה תעברא לש רוזחמ
וירחא אבה ראורבפב שדוחב - 1431 רבמבונב 23 -ב ונייהד ;רבמבונב ג"כב הלאשה וליחתה
.םוי 29 היה

אוה םלוא ,יטמתמה בושיחה יפל קוידב םה ץ"בשתה לש םיבושיחה ,םהרדובאה תמועל
קחצי 'ר ברה יל רמאו" :הבושתה התואב ץ"בשתה בתכ .ךיראתב ועט רבכש תומוקמ ריכזמ
יל הארנו םימשג תלאש ...ירבמ"יאונמ ד"כב םיגהונ םה ןוגאראמ הטסקרסב יכ ל"ז תשש רב
םויש 'ירמאו הפקת םוי רחאמ תונמל ןיליחתמו רמוג הפוקת םוי םירמוא םהש םתועט לפנש
'ס םויד ימנ ל"יקו ליחתמ הפוקת םויד יסוי 'רכ ל"יקד הכלהכ וניא הז לכו םישש ינפלכ םישש
וליחתה םה ,םוי 29 היה ראורבפש הירחאש הנשב םאה הלאשה תלאשנ ,ןכ-ומכ ."'ס רחאלכ
הטסקרסב גהנמ איבמ קר אוה םא ץ"בשתה ןושלמ רורב אל ?רבמבונב 25 -ב םימשג תלאש
תועט דוע ושע םה וא (םינשה תעברא לש רוזחמ ךותמ שולש ונייהד) םינשה בור לש ןוגאראמ
.םוי 29 םע ראורבפ הירחאש הנשב דחא םויב הלאשה הרחיא אלו

יגהנמ םיאבומ הז רפסב .םימשג תלאש תלחתהל ךיראת עיפומ "ל"ירהמה רפס"ב םג
רפסב םלוא .(1427) ז"כק'ה תנשב ל"ירהמה תריטפ ירחא ,ןמלז ודימלת י"ע בתכנו .ל"ירהמה
תלאשנ ."םיוגה שדח [רבמבונ] ירמיונ ב"כ הלאש םלועל" :םינשה לכל דחא ךיראת קר שי הז
תפסות וז םאה וא ,(ןמלז ודימלת י"ע בתכנש) ל"ירהמה ירבדל הזה ךיראתה םאה :הלאשה
רבמבונ שדוחב ךיראתש ונל הארמ י"תכ לש קלחב םגו רפסה תאצוהב ןויע .תרחואמ רתוי
.רתוי תרחואמ תפסות יהוזש ןכתי ןכלו ,ללכ עיפומ וניא ךיראתה רשא י"תכ םג שי םלוא .ןתינ
תנשבש יתאצמ רפסה (?) הז בתוכה ינאו" :הפסוהה שי ל"ירהמה רפס לש י"תכהמ דחאב
לאיחי ר"ב רשא םואנ ירמיוונ ג"כ קר [רבמבונ] ירמיבנ שדחל 'ימי ב"כב הלאשה היה אל ב"לר
29 ויה וירחאש ראורבפלו ,1571 -ב לח ב"לר תנש לש רבמבונ ."ץ"י ןיכשנע הנוכמה אפר ןהכה
.הנוכנ התיה 1571 תנשב וז תוגהנתה ןכלו ,םוי

םיעדוי ונא םלוא .םהרדובאה תא איבה רוטל ושוריפב "ףסוי תיב"ה ,16 -ה האמה עצמאב
:הלאשה תררועמ ןכל .רוטל ושוריפב ןתוא איבמ אוהש ינפמ ץ"בשתה תובושת האר י"בהש
ץ"בשתה תבושת תא האר אל י"בהש ןכתי ?ץ"בשתה תא אלו םהרדובאה תא טטצמ אוה עודמ
יפל ,י"בה תפוקתב םעה וגהנ ךיא :הלאשה תלאשנ ןכ ומכ .םימשג תלאש ךיראתל רשקב
יתש לכב םיגוש ויה םה םהרדובאה יפל וכלה םלועה םא םלוא) ?ץ"בשתה יפל וא םהרדובאה
.רבמבונב םיכיראתה תא ריכזמ וניא י"בה ,ע"ושה ורוביחב .(!עבראה ךותמ םינש

ירבדש העצה םוש ילב םהרדובאה םשב י"בה תא טטיצ "לקשה תיצחמ"ה 18 -ה האמב
הבישי שאר היהו ,הימהובב דמלו דלונ "לקשה תיצחמ"ה .םיקיודמ םניא םהרדובאה
ןכל .1584 תנשב היה ינאירוגירגה חולל ינאילויה חולמ הרבעה ,ולא תומוקמ ינשב .היברומב
רשפא .ינאילויה חולהמ םיכיראת איבה "לקשה תיצחמ"ה ,18 -ה האמה עצמאבש ןיינעמ
.םלועל עובק ךיראת בותכל רשפא ינאילויה חולב קרש איה ותביס

רמול םיליחתמ" :רבחמה יפל .19 -ה האמב בתכנש "ךורע ןחלוש רוציק"ב םג עיפומ ךיראת
שדוחל 'ה םויב וא 'ד םויב אוהו ,ירשת תפוקת רחאל םישש םוי לש תיברע תליפתב רטמו לט
,רבמצדב 3 לש ברעב 6 העשב ליחתמ רבמצדב 4 םויש איה ותנווכש רבתסמ) ."רעבמעצעד
הירחאש הנשבו ,רבמצדב 3 לש תיברע תליפתב התיה םימשג תלאש תלחתה 19 -ה האמב ;'וכו
םיליחתמ םינש וליאב טריפ אל ע"ושקה לעב םלוא .(רבמצדב 4 -ב םוי 29 םע ראורבפש
(הירש ברה ןב) דוד ברה ,ע"ושקל ויתורעהב .שדוחב 4 -ב םינש וליאבו ,רבמצדב 3 לש תיברעב
'ו וא ,(םוי 28 אבה ראורבפשכ) רבמצדל 'ה - 2100 דע 1900 תנשמ לחה" :ףיסומ יקצילבד
."(29 אבה 'בפשכ)

מ"שת דע א"ישת תנשמ םימי לש הלבט העיפומ ןאמדלעפ דוד ברה י"ע ראובמה ע"ושקב
ירבדל םאות הזש חיכומ הלבטב ןויע ."וינפלש בירעמ תליפתב רטמו לט לואשל ןיליחתמ"ש
היהי רשא ס"רת תנשל עיגנשכו" :אנהכ ןמחנ ברה תא טטצמ אוה ע"ושקל ושוריפב .ץ"בשתה
האלהו אוהה ןמזמ כ"או ונילצא גוהנה ןובשחל ןשיה ןובשחה ןיב םימי ג"י זא 1900 םרפסמל
רבמעצעד 'ה םויב תויהל הלאשה הכירצו רעבאטקא 'ז םויב הטושפ הנשב תלפונ ירשת תפוקת
היהת תרבועמ המחה תנש אוה רשא תיעיבר הנש לכבו רבמעוואנ ב"כ ןשיה ןובשחל אוה רשא
ג"כ אוה רשא רבמעצעד 'ו םויב הלאשה םוי היהי כ"או .רעבאטקא 'ח םויב ירשת תפוקת
םלוא .םהרדובאה יפל בתוכ אנהכ ברהש הארנ תינושאר האירקב ."ןשיה ןובשחל רבמעוואנ
ידכ .םהרדובאב סופד תועט שיש ףיעסה ותואב רמוא ומצעב אוהש ינפמ ,הלבקל השק הז ןינע
רבמצד דע ראונימ תיחרזאה הנשה תא הנומ וניא אנהכ ברהש דיגהל ךירצ ,וז היעב בשייל
1 -ב תיחרזאה הנשה תא הליחתמה הנשיה הטישה יפל תאז ליחתמ אוה אלא ,םויה גוהנכ
בושיח יפל ."ןשיה ןובשחה" םע ךיראתה תא הוושמ אוה עטקה לכ ךשמב - ךכל היאר ;ץרמב
20 -ה האמב) הלאשה םיליחתמ ,ראורבפב םוי 28 שיש ,ץרמב 1 -ב הליחתמה ,הנשב ,יטמתמ
-ב םיליחתמ ,ראורבפב םימי 29 שיש םינשבו ,(רבמצדב 4 תיברע) רבמצדב 5 -ב (21 -ה האמבו
יא ,ליעל וניארש יפכ ,םלוא) .אנהכ ברה ירבדל םאות הז לכ ;(רבמצדב 5 תיברע) רבמצדב 6
.(םהרדובאה רפס ןושל תא ריבסהל הז רבסהב שמתשהל רשפא

5 -ב םינש וליאבו ,רבמצדב 4 -ב תיברעב רטמו לט תלאש םיליחתמ םינש וליאב תעדל
םימשגה תומיב רטמ לאש אל םא" :ע"ושב בותכ .השעמל הכלה םע רושק שממ אוה ,רבמצדב
םימשג תלאש םיליחתמ ראורבפב םוי 29 שיש הנשב םא :רבדה שוריפ ."ותוא ןיריזחמ
רבמצדב 4 לש תיברע תליפתב יזא ,ל"זח ועבקש רבמצדב 4 םוקמב ,רבמצדב 5 לש תיברעב
.תוליפתה לע רוזחל ךירצ רבמצדב 5 לש החנמו תירחש תוליפתבו

גחה ףוס ןיב םימיה םאה ."ותוא ןיריזחמ המחה תומיב רטמ לאש םא" :ע"ושב בותכ ןכ-ומכ
םירבוסש .םייח תרות"הו ז"בדרה יפל ?"המחה תומי"כ םיבשחנ הפוקתה רחאל 'ס ןיבו
ירבד לע קלוח "שדח ירפ"ה םלוא .ותוא םיריזחמ ןיא ,הללק ןמיס ואל וללה םימיב םימשגש
,וללה םימיב הנידמה התואב םשגל ךרוצ שי םאש רבוס "הרורב הנשמ"ה ןכ ומכ .ז"בדרה
הליפתכ ותוא םיריזחמ םימשגל ךרוצ ןיא םאש הזמ הארנ ;"הבדנ תרותב קר" רוזחל ךירצ
הב שדחלו תונתהל שי ללפתהל רזוחשכ" הזכ הרקמבש בתוכ "םייחה ףכ"ה םלוא ,הליגר
תלאש םיליחתמ ראורבפב םוי 29 שי הירחאש הנשב םא :םיקסופ המכ יפל ןכל ."רבד הזיא
4 לש תיברע תליפתב יזא ,ל"זח ועבקש רבמצדב 5 םוקמב ,רבמצדב 4 לש תיברעב םימשג
הליגר הליפתכ וא) תוליפתה לע רוזחל ךירצ רבמצדב 5 לש החנמו תירחש תליפתבו רבמצדב
.(הבדנ הליפתכ וא

.םימשג לואשל ליחתהל יתמ תוקיודמ תוארוה םירודיסב הניהתש תובישחה ונא םיאור הזמ
תא קלחל רשפא .ולא םיאנת יפל תוארוה םינתונ םירודיסהמ טעמ קר ,השעמל םלוא
:םיגוס המכל תורורב אל וא תונוכנ אלה תוארוהה
.הז ךיראתב םיליחתמ הנש לכב תועמשמה יפל ."רבמצדב 4 -ב םיליחתמ" .1
.5 -ה םינש וליאבו 4 -ה םינש וליאב טוריפ ןיא ."רבמצדב 5 -ב וא 4 -ב םיליחתמ" .2
!?20 -ה האמב ספדנש רודיסב רבמצדב 3 עודמ ."רבמצדב 3 לש תיברעב םיליחתמ" .3
וניארשכ ."רבמצדב 5 -ב ראורבפב םוי 29 שיש הנשבו רבמצדב 4 לש תיברעב םיליחתמ" .4
.ךפיהל קוידב ,ליעל
הדימעה עצמאבש ימ םאה ."ירבעה חולב ןייע .רבמצדב 4 -ב םימעפל וא 5 -ב םיליחתמ" .5
הדוקנב תואיגש שי הזל ףסונ !?חולב ןייעל ידכ ותליפת תא קיספהל לוכי רבמצדב 5 -ב וא 4 -ב
ברה ,מ"רת תנשב ,לשמל .םימדוקה תורודבו ונימיב רואל ואציש הנש תוחול רפסמב וז
אציש חולה ןיב הלאשה תלחתה ךיראתב הריתסל רשקב הלאש לבק זיירגנוי יולה דוד לאומש
ינשהו ,רבמצדב 3 תיברעב ךיראת ןתנ ןושארה ;גרובסערפ ריעב חולה ןיבו טסעפ ריעב רואל
.(19 -ה האמב ןוכנה ךיראתה) שדוחב 4 תיברעב

םוכיס
תלאש ליחתהל אוה ,םלועה לש ימורדה דצה ללוכ ,הלוגה לכב טעמכ םויה השעמל גהנמה
.ירשת תפוקתל םיששה םויב תיברע תליפתב םימשג

.לאומש רמ יפל אוה הכרואו ,תיעצמאה הפוקתה איה םימשג תלאש ינידב "הפוקת"

הפוקתה ןועש" יפל איהו ,ןיביצנב וא םילשוריב (רתיה ןיב) הדסונ הפוקתה לש העשה
."הנושארה

םינשבו ,רבמצדב 4 לש תיברעב אוה ,21 -ה האמבו 20 -ה האמב םימשג תלאש תלחתה ךיראת
.רבמצדב 5 לש תיברעב םימי 29 םע ראורבפ הירחאלש