קסופכ ןרמ תוכמסל םידרפסה ימכח סחי
תורעהה אלל ספדנ

(קרוי-וינ) ט"ס יולה רועאפ ףסוי

ו"כשת ,טנ יניס


:רמאמה ןכות
ןרמ לש ותוכמס םוצמצ
דרפס שוריג רחאלש הפוקתה
הכימסה שודיח
ךורע ןחלושה תקיספ
ןומדק גהנמ אוהש רבדב ןרמ יקספ םילבקמ ןיא
ךרבלמ םיענמנ - םיקלוח שי םא ,ךרבל בייחמ ןרמשכ

,ךורע ןחלשה לש הכלהה קספ לע קולחל םניינעש תויתכלה תומגמ רקוס רמאמה :תיצמת
.וראק ףסוי יבר לש ודמעמ תא תורישי רערעל אלב םג םא

וראק ףסוי יבר תוכמס ,ןרמ ,ךורע ןחלש :חתפמ תולימ


ןרמ לש ותוכמס םוצמצ
תוליהקה לכב אל ,הכלהה תועוצקמ לכב תוידרפסה תוליהקה לכב ולבקתנ ןרמ תוארוהש ףא
הארנכ ,ועייס םיבושח םיירוטסיה םימרוג .ןרמ לש םיקספל הווש ףקות היה םינמזה לכבו
תוישיאה םהיתועד ולטבי רודה ימכחשו ,הכלהה ימוחת לכב הדיחיו תחא תוכמס תוטשפתהל
וליחתה ,םימייק ויה אל בוש םיירוטסיהה םימרוגה םתואשכ ,םרב .איהה תוכמסה ינפמ
האב תוגייתסהה .ןרמ לש ותוכמסמ גייתסהלו ,הכלהב תוישיאה םהיתועד לע דומעל םימכחה
המצמוצ השעמלש יפ לע ףא ,ןכלו ,רוביצה תעד תא ררועל הלולע התייה אלש הרוצב ,םיבלשב
.רודה לש םיקסופל אלא עודי רבדה היה אל ,הברהב ןרמ לש ותוכמס

םתוגייתסהב םיקסופה תטישו םיירוטסיהה םימרוגה לע הרצק הריקס םינתונ ונא הז רמאמב
.ןרמ תוכמסמ

דרפס שוריג רחאלש הפוקתה
תא ןגראתש ,תחא ההובג תוכמס תלבקל המיאתמ התיה דרפס שוריג רחאלש הפוקתה
תויעבב טופשלו ,הליהקו הליהק ןיבש םיסחיל סיסב רוציל ;םינפבמ ןהייחב תוליהקה
תוארוה יפ לע תוליהקה וגהנתה שוריגה ינפל יכ רוכזל שי .תונוש תוליהק לש םירחוסה
רחאל ,םרב .להקה לש וחור ךלהלו דרפס לש םייחה יאנתל םיחמומ ויהש ,םהיסנרפו םהינבר
תוליהקה ןתוא ידירש ובשייתנשכו ,םיבר תומוקמל ורזפתנו תוליהקה וטעמתנ שוריגה
םבצמ יפלו םישדחה םיאנתה יפל םיקיתו םיגיהנמ ויה םלוכל אל ,םישדחה םהיתומוקמב
לגוטרופמ ושרוגש הלא םג תודחא םינש רחאלו - דרפסמ םישרוגמה .םישרוגמה לש ינחורה
תופקשהו תוברת ילעב תוקיתע תוליהק םש ויה רבכש תומוקמב ובשייתה - היליקיסמו
.םישדחה ןיבל םיקיתווה םיבשותה ןיב םיכוסכסו תובירמ וצרפ ןכל ,ןהלשמ םיגהנמו

הדיחי איה דרפס ץרא .םישרוגמה תפוקת לע רוא ץיפהל לולעה דחא טרפ לע םג ריעהל שי
לש הנש םישימחו תואמ עבראמ רתוי רחאל ,םויה דע .תיתוברת הדיחי אל ,אדירג תיפרגואיג
,ןתפקשהו ןנושל ,ןתוברתב וזמ וז תודרפנה תודיחי תצובק איה ןיידע ,יטילופה הדוחיי
הליהק לש םישרוגמה ןיב ףא ,תובירמה רוקמ ןאכו .ןהלש תרוסמה לע ףקותב תודיפקמה
.תחא

הכימסה שודיח
ןויסינה .העשה חרוכ התיה ,םלוכ םידוהיה לצא תלבוקמ ,תיקוח השדח תוכמס תמקה
הכימסה דסומ לבוקיש הפיצ ברה .הכימסה שודיח ןויערב ,ל"ז ,בר יב בקעי ברה השע ןושארה
לכב לבקתנ אל ,עודיכ ,הכימסה דסומ לבא .ההובג תיקוח תוכמסכ לארשי תוליהק לכב
.לארשי

ךורע ןחלושה תקיספ
תא החוכנ האר ןרמ .ל"ז וראק ףסוי 'ר ןרמ :בר יב י"רה לש םיכמסומה דחא י"ע אב ינש ןויסנ
,"רפסמ ןיא תורותכ אלא תורות 'בכ הרותה תישענ אל"ש ,הפוקתה לש תינחורה היכרנאה
הרות ונל תויהל תילכתה והז יכ" ,הכלהה קוספלו תועדה ןיב עירכהל ומצעל הבוח האר ןכלו
."'א טפשמו תחא

ולבק רבכ םה אלה ,הכימסה דסומ לש תוכמסה תא וילע לבקל ןכומ היה אל לארשי םע םא
הארוהה ידומע תשולש תויהל יכ" :ןרמ טילחה ןכל ,הכלהה ידומע השולש תוכמס םהילע
םהמ םינשש םוקמבש ...ל"ז ש"ארהו ם"במרהו ף"ירה ...ןהילע ןעשנ לארשי תיב תיבה רשא
."םתומכ הכלה קוספנ תחא תעדל םימיכסמ

 

ךורע ןחלושה יקספל תודגנתה
אלא" ךורע ןחלושה תא בתכ אל אוהש ןעטש ימ היה ,דימ ולבקתנ אל ןרמ יקספ ,םנמא
וא ,םיקייודמ םניאש םירבד וב םיאצמנ ןכלו וימי ףוסב ובתכש וא ,"ץראה ימעו םינטקל
דגנ ונעט םירחא .תויועטו םישוביש המכ ,הזמ האצותכ ,וב ולפנ ןכלו והובתכ וידימלתש
תלבק לש ןויערה םצע דגנו - דבלב הארוהה ידומע השולש לע ויקספ ססבל - ןרמ לש ותטיש
.הכלהה םוחתב ההובג תוכמסכ דחא קסופ

הווקמה םמחל ןורבח ימכח וריתה - ןרמ לש ותריטפ רחאל הנש שמחו םיעברא - ף"ש תנשב
.לארשי ץרא םוחת לכב ןרמ לש ותוכמס תלבוקמ התייה אל ןיידעש ,ןאכמ .ןרמ קספ דגנ

"ןרמ" ראותב וארו ,תוידרפסה תוליהקה לכב ןרמ לש ויתוארוה וטשפתה ףוסבל ,םנמא
ומיכסה ןרמ לש ורודב ויהש םינבר םייתאמש ,ונייה ,ךמס'נ םינב'ר םייתא'מל זמר
יעדי ווה יא קפס ןיאו" ,םיקסופ םייתאמ לע ךמוס וליאכ וילע ךמוסה לכ ןכלו ,ותטישל
ארד אוההב ווה יא רמאי תעכ ,םכסומ הז ללכ ןיאש םירמוא ויה אל ונינמז ינורחא אד
."םלועל טומי אלש אוה דתיד אללכ יאהד הירתבא יטהרו אמילג ילופשב יטקנ ווה
(ג,זפ ףד ,ע"קת יקינולס ,ב"ח הוצמ רנ ,חונמ רב הדוהי ברה)

ולבקתנ םוקמ לכב אל ,תוידרפסה תוליהקב וטשפתנ ןרמ לש ויתוארוהש העשב וליפא ,םרב
לש ויקספ דגנ וליפא "יל םיק" ןועטל קזחומה לוכי היה היקרוט ריעב ,לשמל .הדימ התואב
.ןרמ

ןומדק גהנמ אוהש רבדב ןרמ יקספ םילבקמ ןיא
לש םיגוח המכב ,ולבקתנ ,תונוממ ינידב םג ןרמ לש ותערכה ולבקש תומוקמה םתואב וליפא
:רמוא םיבושחה םיללכה דחא ,ןרמ תוכמס תא ופפור השעמלש ,םיללכ ,םיקסופ

רבדב לבא ,רבכ וגהנ אלו עבקב יוצמ וניאש רבדב אלא (ןרמ לש) ויתוארוה ונלבק אלד"
אל גהנמה ,ויתוארוה כ"חא וטשפתנש יפ לע ףא ,ריתהל וא רוסאל ןומדק גהנמ אוהש
."ומוקממ זז

היה אלש םינידה םה םיטעמ ירהש ,ןרמ תוכמס תא ףפורו םיקסופ הברה לצא לבקתנ הז ללכ
.ןרמ תוארוה וטשפתנש ינפל העובק הגהנה םהב

קספ דגנ היהש שדח גהנמ קידצהל אצמוהש אלא ,םיקסופה לצא "לבוקמ" היה אל ללכ ותוא
רובעל ונניינעל בושח דואמ .ומצע ןרמ ירבדב הז ללכ ססבל םיקסופה ולדתשה ךכ םושמ .ןרמ
.הז ללכ בטיה ךירעהל לכונש ידכ ,םיאיבמש תויארה לע

:ןרמ בתוכ י"בל ותמדקהב

,םגהנמב וקיזחי ךפהב עירכנ ונאש פ"עא ,םירבד תצקב רוסיא וגהנ תוצרא תצקב םאו"
םוקמ קרפב אתיאדכ ,רתיה גוהנל םהל רוסאו רסואה םכחה ירבד םהילע ולבק רבכ יכ
."וגהנש

גהנמב ךישמהל שי ,ןיד הזיאב רתיה וגהנ םא ןרמ תעדלש ,חיכוהל םיצור ולא וירבד ךותמ
תעדלש ,ןותיקכ הכפשנש האירה ןידב םיאור םתעדל רחא דעס .רוסאל עירכמ אוהשכ וליפא
בתכו ,הרשכ םירוכע םימב םג ש"ארה תעדלו ,הרשכ םיכז םימה םא אקווד ם"במרהו ף"ירה
םוקמב אל םא ,םיעמוש םהל ,רוסאל ומיכסה ם"במרהו ף"ירהש ןויכ הכלה ןיינעלו" :ןרמ
."ןיריתמה ירבדכ וגהנש

היולת וז תקולחמו ,ש"ארה תעדכ םיטקונ ,ן"רהו ,א"בשרה ,ה"זרהש ןויכ ,םירבדה תועמשמ
הזו .טלחהב רוסאל ןרמ הצר אל ,ל"נה םינברה תעדכ לקהל וגהנ דרפסבו ,תואסרג יונישב
תישיאה ותעדש תורמלש ,"םירמוא שי" םשב ריתמו "םתס"ב רסוא אוהש תומוקמל המוד
.ךומסל ימ לע שי םיליקמל םג - רוסאל איה

םוקמב וליפא םודק גהנמב קיזחהל שי ןרמ תעדלש הרורב החכוה ןאכמ ןיאש ,אצוי רומאהמ
.טלחהב רסוא אוהש

"יכישפנב" תבית טגב בותכל גוהנש ,ןרמ בתכש המב אוצמל םיצור ל"נה ללכל רחא סוסיב
,תחא ד"ויב בותכל גהנמה םאש ,ןרמ םשב איבמ ל"ז ,יטנלאג השמ וניברו .םיד"וי יתשב
איהש ,תפסונ ד"וי תביתכ ןיב בר לדבה שיש קפס ןיא ,םרב .גהנמ ותואב ךישמהל םילוכי
לש ותערכהל דוגינב רוסיא תרתה ןיינעל ,(וגהנ :בתוכו ןינעה שיגדמ ןרמו) אדירג גהנמ םושמ
.םודק גהנמ םעטמ ,ןרמ

ךרבלמ םיענמנ - םיקלוח שי םא ,ךרבל בייחמ ןרמשכ
,ךרבל בייחמ ןרמשכ וליפא יכ ,םינורחאה םידרפסה םיקסופה לכ לצא לבוקמ אוהש ,ינש ללכ
"לבוקמ" היה אל הז ללכ ."לקהל תוכרב קפס" םושמ ,ךרבלמ םיענמנ - רבדב םיקלוח שי םא
- ןרמ תערכהכ ךרבל םיבייחמ ודאינל המלש ברהו יזאגלא בקעי לארשי ברה .םיקסופה לצא
םושמ ענמנ אוה ןיא ,ל"נה ללכה םעטמ ,ךרבל אלש קסופ םימעפלש תורמל ,ומצע ןרמ הנהו
.םיקסופה תקולחמב עירכהלמ ךכ

,יאדו רדגב ןרמ לש ויקספ ןיאש החנהה לע ססובמ אוהש םושמ ,דוחייב ונתוא ןיינעמ הז ללכ
עגפיש "קפס" שי ירהש ,ךרבל ןיא וילע קלוח קסופ םוששכ ,ךכ םושמ ."קפס" רדגב אלא
.הלטבל הכרב רוסיא רמוחב

םיקסופה ןיב עירכהל וענמנ אל ,בייחמ ןרמש םוקמב ךרבל םירסואש םינורחא םתוא ,םנמאו
רדגב איה םתערכה םירקמה םתואב ןבומכו ,רטופ ומצע ןרמש ןמזב וליפא ,ךרבל בייחלו
.הלטבל הכרב רוסיא רמוחל שושחל ונל ןיאו "יאדו"

:םהו ,םירחא םיללכ ינש דוע וגרתשה ל"נה ללכה ךותמ

וליפא ןרמ לש ותערכה דגנ אקפס קפס תושעל ונל שי ,"קפס" רדגב םה ןרמ יקספש ןויכ
.וילע םיקלוח אקפס קפסה לש םידדצה ינששכ

ןרמ דמעש רוריבב" ונל עדונשכ וילע ךומסל שי ,אדירג "קפס" רדגב םה ויקספש ןויכ
קוספל יוארה ןמ וניא ...ןידה רקיעב ןרמ דמע םא ונל ררבוה אלש רבדב לבא ...ןידה רקיעב
קסופ הזיא לש ותעד וא ,הרבס וזיא ונממ המלענ ותערכהב םא ,ךכיפל ."ןרמ תעדכ תוטישפב
.וב רזוח היה ,ןרמל הז רבד עדונ היה םא ירהש .ותערכה לע ךומסל ןיא

םכח ותואשכ וליפא אלא ,ונמז ינפל היהש קסופ תעד ונממ המלעתנשכ אקווד ואלש ,ןייצל שיו
ףעיל ןתונה" ךרבל אלש קספ ןרמש וליפא ןכלו ,ל"ז ,י"ראה ןוגכ ,ןרמ לש ונמז רחאל אוה
."הכרבל הרוי אוה םג ,ל"צז י"ראה שודק תעד האר אוה ףא ןרמ אלמלאד ןל םיק" ,"חוכ

ךומסל יואר ןיאש אצוי ,קפס רדגב קר םה ןרמ יקספ יכ רמואה תעד יפלש ,ריעהל שי ףוסבל
.וילע םיקלוח םירחאש םוקמב אלוקל םהילע

אוה ןוכנ םאו ,תיתכלהו תירוטסיה הניחבמ תקדוצ ל"נה םיקסופה לש םתנווכו םתטיש םא
םוחתמ תאצויש היעב יהוז - תדה לע םהיתופקשהו תועדה יובירב "רודה יפל" ךרוצ היהש
ויה ,ןרמ לש ויתוארוה וטשפתהש רחא םגש ,תוארהל קר וניצר הז רמאמב .יחכונה רקחמה
םהיתועד םע בשחתהל ןוכנל וארו ,ןרמ לש תדחוימה ותוכמסב "וקפקפ"ש םיקסופ לש םיגוח
.תוישיאה םהיתופקשה לע ךומסל וא ,םירחא םימכח לש

,םרב .רומג "יאדו"כ ןרמ לש ויקספ האורה תרוסמהמ זוזל וצר אלש םיקסופ םג ויהש ,ןבומ
םיעגופ םניאש "םיללכ" :תוניתמ לש הדותמ םיקסופה וגהנ ןרמ תוכמסמ םתוגייתסהב
.ותוכמס תא ,הרישי יתלב הרוצב םיפפרמ ,ךדיאמו ;דחמ - ןרמ לש ויתוארוהו ותוישיאב