הווהב תודהיו תורצנ יסחי

גרבספלוו והיעשי

ג"ישת דל יניס
תורעהה אלל ספדוה

ריבגמהו ונימיב השדח הרוצב דמעוה רשא תורצנהו תודהיה ןיב דוגינב ןד רמאמה :תיצמת
ונתנומאב קר יכ ורמאמ תא םכסמ רבחמה .תודהיהו תורצנה ןיב תוחיתמהו קבאמה תא בוש
.ונלעפ הלוכ תושונאה תבוטלשו ונקדצ תא וריכיו םויה אובי יכ הווקתבו ונתעושי

.תורצנו תודהי :חתפמ תולימ

ןיאו םיטלוש ךשוחו תורדק .ליבש תולגל השקו דמעמ קיזחהל השק הלאה םימיה תלוברעמב
היארו תוא ,התע םיסנתמ ונא םהבש ,ולא םירוסייב הארי ןימאמה .רוא לש ץוצנ טעמכ
.הזה םויה דע ונא םיקיזחמו וקיזחה םהבשו םדק ימיב ונל ונתינש תוחטבההו םידועי יולימל
תנוכתל ןיבהל וליכשה רשא ,וניזוח ואר רשא תא וניניעל םשגתמו ךלוה ,וניניע דגנ חישמ ילבח
רחאל םא יכ רשואה רעשל תעגמ איה ןיא ,הירוטסיה לש הכרד איה ךכ .הביטלו הדלותה
.הולשו םולשמ לכה ושאייתנש

ץקל תופצל ונחוכב ןיא םא .תיתילכת תיגולוכיספ תולכתסה ךותמ םג תקדצומ וז השיג
ןיאש ינששוח ,םילודגה תונוסאה ימי םצעב ןימאהלו ףיסוהל ונידי לאל ןיא םא ,תואלתה
לק לקשמ דוע .הבוח דצל וקה תא רהמ עירכהל לולע שואיי ,לארשי לש םהיאנושל המוקת
תא עונמל לולע קזח לקשמ ףדוע .הדלות ומשש טטומתמה ןיינבה תא לילכ סורהל לגוסמ
.אתלימ אילת הנומאב :רומגה סרהה

הרמה תואיצמה לע בושחלמ םירוטפ ונא ןיא םוקמ לכמ ,היחנ ונתנומאב קר יכ םא ,םלואו
ןניא המילשה הלואגה תארקל הווקתהו הנומאה .ונילע םיקיעמה םימויאה םיכוביסה לעו
תונולשיכו תונכס ,םילוטלט תוקפס םיאלמ םייחל - תואיצמה תביוחמ םנמוא - תרגסמ אלא
ןירוח ינב ונא ןיא ,ונלרוג םע קבאיהל םינוכנ ונא םאו .ונייח ללח תא וישכע םיאלממה
.ימצע רורחש לש ריבכו םוצע ץמאמל םינווכמה הלועפו הבשחממ ,השעמו ןויעמ רטפיהל

?םויאה לבסה תועמשמ המ ?תוגופה אלל םילבוס ונא עודמ ?האושה לכ תא ונילע איבה המ
ונייחב םישקנתמה םיירקיעה תוחוכה םה המ ?ונב םילכנתמ המלו עודמ
.םיירוטסיהה-םיימואלה

ןיועה דחא םרוג לע בכעתהל קפתסא .וניתולכל ונילע םידמועהו ודמעש םימרוגה לכב ןודא אל
ונילע םימייאמה תוחוכה לכ יבגל הפי הז טפשמש ןוויכמ - רמולו םידקהל יאדכ םלוא .ונתוא
רמולכ ,ונאש הרכההמ .דחא ןיעממ תעבונ ונתיווהלו ונל םינושה הינווג לע ,םלועה תאנשש -
ירבדב עירכמ ןויזיח ונחנאש ,תושונאה תודלות לש תודוסיה דחא םיווהמ ,ותרותו לארשי םע
םלועה ,הנומאהו הרותה חוכ ונב שתו רפסמ יתמ ונאשכ ונתשלוח תעשב וליפא .םלועה ימי
וליח תא םלועה סייגמ וז השגרהו הרכה תמחמו .ונמע םילשמ וניאו ונתוהמבו ונב שיגרמ
.ונדגנ

,הזה דוגינה לא .תורצנהו תודהיה ןיבש דוגינה לע ,דחא רבד לע רקיעב דומעל הפ ינא הצור
הדלותה תנווכל הקומע הרידח םשל םא יכ הביאו האנש ךותמ אל ,בושו בוש רוזחל ונילע
םידרוי ונחנא הירואיתה תראפתל אל .אדירג ינויע תויהמ אוה קוחר הזה חוכיוה .ונתוחילשלו
הווהב רתויב םיילרוגהו םיילאוטקאה םיאשונה דחאל בוש היה הז אשונ .סומלופה ףוסל
תא שטשטל וצרש םיגוההו םירפוסה ועט הרמ תועט .םוקיה לכ םויק תא עירכהל דיתעו
השיגה .ןושארה הללוחמלו ,תירצונה תדל םירתכ ורתכו םוהתה ינפ לע רשגל ורבסשו דוגינה
.ליעוה אלל איהו הרטמה תא האיטחמ איה ,הנוכנ הנניא תאזה

וניניב איהש וזיא הברק תמייקש ןעוטה לכ ינפל האיגשש תפסונ םעפ חיכוהל ךרוצה ןמ ןיא
םירפוסו םיררושמ ףאו ןודז הלועו התלע וז הגגש .תורצנה דובכל שורדל םיאשר ונחנאו םניבל
ונילודגכ תורצנה ילודג תא ראפל ןויסינהש העדה תמועל .םירחא וגשיהו הב וגש םירקוחו
ךא .הלא םיצמאמל תואיצמב תלעות ןיאש הדבועה תעיבקל בר לקשמ ןיא ,דוסי רסוחמ
.תאז יתנייצ ידכב אלש רמאמה תצורמב ארוקה חכוויי ילואו הז םג עבקייו רמאיי

םילוקישל הרוכב טפשמ ןתא אלו םיסחיבו תודבועב ,הווהב ,תואיצמב ןודל יתנווכ םעפה ןכש
ןיאש ,רבדה ןבומ יכ םא .היפוסוליפה ךרד םכרדשו תומודק תופוקת י"ע םירזענה םיטשפומ
עבונ ,התע הלועו עקובו הז םוחתב שחרתמש המ לכ .ירוטסיה עקרל דוסי תלוטנ העפותה
.םיבר םימי תב תולשלתשהמ האצות תניחב ,םיירוטסיה םיאנתמ

יסחיש ךכב שיגרי ,ןמזה תורפסב ןיינעתמו ונימיב תועראתמה תודבוע ירחא בקועה לכ
יבגל הדהאו הלמח ישעמ םייוצמ דבב-דב .שדח בלשל וסנכנ תודהיהו םידוהיה לא תורצנה
םה רשאב םידוהיל םינווכמ םיינאמוהה םישעמה .ללכל ללכ ןיב השק קבאמ ינמיסו םידיחי
ופוג לע ,ירוטסיהה םעה לע השוטנ המחלמה ;קוזיחו הלצה ,הרזע םינועטה םילבוס םדא-ינב
ונילא האבש הרותהו הנומאה תשוריב דוגבל םינכומ םניאו 'ה תירבב םיקיזחמה ,ותמשנ לעו
.רוד רודמ

?החקלתהו הביאה הרזח עודמ

קבאמה ףוסל דריל שי םימעהו לארשי יסחיב הווהנש ,שדחה חתמל בטיה בטיה ןיבהל ידכ
ןאכמ ,הדלותה לא ונתשיג תללוש תורצנה תרות :םינשב תובר תואמ ךשמ ךשמנה ירוטסיהה
תכרעה יבגל תושידאה ןאכמ .השדחה תירבה יללוחמ לצאו ונלצא תויחישמה ןיבש דוגינה
,ןיועה ףוסבלו ,ףפורה סחיה ןאכמ ;תושונאה ייחבו ונייחב ידוסי םרוגכ תילארשיה המואה
.תורצנה תחימצ לש ןושארה ןמזב ושרשש הנידמהו הרבחה ירדסל ,תווצמ ייחל ,הכלהל
תא תואנקבו הבר תויבקעב ריבעמ סולואפ ףיקתה חילשהשכ ואישל עיגמ הז לכ ,םלואו
ידבוע לא הנפו םידוהיה לא תוחילשה תא חינה רשאכ ,רחא חטש לא השדחה תדה תפיאש
תודהיה ןינבל דחוימ ךרע רייתשנ אל עגרב וב .שולישה יפנכ תחת םתוא סינכהל הרז הדובע
דיתעה ,הכלהה ,המואה ,הירוטסיהה ,תוימואלה יבגל תושידאה .וירבח יניעבו ויניעב
.ולא םיניינקב תינפקות המחלמ ידיל האיבהש האנש הכפה תויחישמהו

ימע לש תוברתה יניינקל הדהאה תורצנב הרבג הז חרואבש הדבועל יעבדכ בל םשוה אל ןיידע
תורצנל ורדח םיילילא םיטנמלא .םילילאב םתנומא לע תססובמה םהלש היגולותימל ,םדק
תוברת תונב תומואש ענמנה ןמ .תורצנ םשל הרז הדובע ידבוע "ורייגתנ"ש רחאל יעבט ןפואב
םיבורמ םיגהנמ םהב שיש םיכשומ םינחלופ תולעב תומוא ,םייתונמוא םיעבצ ללשו הרישע
ןנוהמ שדחה םתארי תיבל וסינכי אל ,םיינימ דוחייבו ,םירצי ינימ לכל יוטיב םינתונה
"רויג" דצל ףכה תא ועירכהש ולא לצא םג סותימה ךרדל הדהא םושמ התייה הארנכ .ןהיסכנו
םיווקה דיקפת לע .תורצנב םייק ונדועו םייק היה יטוראה טנמלאה .םיבכוכו תולזמ ידבוע
Griechische לודגה ורפסב (Rahner) רנהר דחא ירצונ רקוח דמע םנוטלש לעו תורצנב הלאה
. Mythen in Christlicher Deutung

תודוסי תא סורהל הפיאשל :וללה תומגמה יתשל ודגנתהש לארשי ימכח לש םתונשקע
םוקמב םיילילאה םיביטומה תא ריבגהל הנווכלו ,יאהמ הכלההו המואה ידומע תא ,הדלותה
.תדמתמה תינחורה תוחיתמל דוסי התוויהש איה ,הרומחה תיטסיאיתונומה הסיפתה
הריהב הרכה וריכה םה .המואהו הרותה תונורקע לע רתוול תורשפא לכ ואר אל וניתובא
רשאמ רתוי דוע ונתנומא ירקיעב קיזחהל השודק הבוח ונילע הסימעה תורצנה תחימצש
ךכו .התוא ןכסמה םלועב דחא דגנתמ קר הל שיש השיגרה ,הז תמועל ,תורצנה .םינפל
תרותב תודוהל הצור וניאש ,הנקת ול ןיאש ףרוע השק םע ונב תוארל תאזה תדה הלגרתה
םיאטוחל הרפכ איבהל ידכב ומצע תא בירקהש לודגה ךוותמבו םלועה לאוגב ,"דסחה"
דגנ המשאההש דחוימב ןאכ ריכזמ ינא ןיאו .וב וריכי ךא םא וירחא םיאבהו ול םימדוקה
םילודג רתויה םירקשה דחא אוהש) גרהנ ונידי לעש הנעטה ידי לע לקשמ ףדוע הלבק לארשי
.(תורצנה לש

ונוגרהו ונופדרש דע הרבג הביאהש תופוקת ויהו החבשהו הלקה הלח ולא םיסחיבש םינמז ויה
.םלועל םירבדה וחכשנ אל ךא ,ונינומהב

תויטמגוד תועיבתלו היולג האנשל םוקמ ,ןבומכ ,היה אל םזילאנויצרהו הלכשהה ימיב
ימי ופלח יכ העדה הקזחתה ךכו .תטלוב הרוצ תוחיתמה הלבק אל םג ךכ םושמו תוינדפק
.האנשהו הפידרה

,איה .םימי הכיראה אל הפוקת התוא .תונכס תבר התייה הילשאהו ךכב התייה תועט ךא
תוימצעה לש ןוסחה חוכ תא רתוי דוע השיתה איה ךא ,הפקתהה תמצוע תא השילחה ,םנמא
וניידע תא ונדרוה ,הכלהכ התוא ונוניבה אל ונחנא ךא יהשלכ הגופה ונל התייה ;תידוהיה
יניינק לכל הרומג תונמאנב תאטבתמה תידוהיה תומלשה תא :ונקשנ תא ונקרפו וננוצרמ
הנידמה תרטע תרזחהל םינווכתמה רמולכ) םיינידמה ,םייתרבחה ,םייגולויבה ,המואה
דימעמ חוככ הלכשההו םזילנויצרה תודוסי ורערעתנש ןויכ .םייתוברתהו םייתדה ,(הנשויל
ונמע לא ןיועה סחיה שדחתנו ונלש היצפיצנמאה ןושאר ןברקכ הלפנ ,םייללכה םייחב
.ונתרותו

,ומצע ינפב םע ,דחוימ עזג ונא רשאב ונילע הפקתהה .לכל הרורב תירוטסיהה הידגרטה
אלש המטשמ תובורא תחיתפ ךות ,זכורמב האב ,םייוגה לע האונשה םלועב תחא הביטח
תצמשה רשאמ ויתונווכ לכל ליעי סיסב אצמ אל ינמרגה םזירטילטוטה .התמגוד התייה
.השעש ךרדכ תודהיהו םידוהיה

םיבר םיבעותמ םישעמב האטבתהש וז הלילש .ללכב הלילשו האנש ישודג וכרדו םזיצאנה
סעכ תאצוה לש לובמו עפש ךות םישענו תושענ תולועפה לכו - הצמשהו סרה םרקיע לכש
לש םיקהבומה םינמיסה דחא איה - רבגומ םזידאס ךות ,יפוד תלטהו םימד תכיפש ,ףא ןורחו
תאזה העונתה בלב תועיבקב הלעפ ףוריט תעפות .ןועגישו ילוח ולוכש הז ירוטסיה ןויזח
הקפתסה אל איה ,ןיטולחל תינלוח התייה איהו תויהו .םויא םזיסכורפב םיקרפל התלגתנו
ויה תועפות ראש םג אלא ,הלש דחוימה טקייבואה ויהש ,אתיירואו לארשי ,דחא טקייבואב
יכרעב תקפתסמ הנניאו שממ לש הנומאב תושרשומה היסנכ לכו תד לכ .ררוצה רצל תודושח
תא וררוע תיסיפאטמ תיתד הפקשהמ תדרפנ הנניאש תודימה תרותב תוקיזחמה ,הזה םלועה
.קיצמה תמחמ ולבס תחאכ ןלוכו רלטיה לש וסעכ

םירצונה ןיב םידיחי ומק .תודהיה ןיבל תורצנה ןיב לבסלו הרצל תופתוש השגרוה המ ןמזל
תורוד ירחא הנושארה םעפב ויה .הז ןודינב םשפנ ונכיסש הלאכ ויה .ונל םתדהא לע וריהצהו
הייסנכה .םתנומא לשב ןירוסיי םהילע ולבקש תוצרא המכבו הינמרגב םירצונ םיבר
םינשה תצורמב ךא .ךכ לשב התלעו Martyrdom לש תמיוסמ הדימל התכז תיטנטסטורפה
תסונמו םירבשמ תדמולמ התויהב ,תילותקה הייסנכה .תושרה םע תרכינ הדימב ומילשה
.הילע הבוטה התוחקפ דיכ "הרדתסה" סויפו תורשפ

הנפמל המרג וז הרכהו .חצנל הינמרגל םייוכיס ןיאש רווחתנש ,ב"שת ףוסב ךרעב ,ןמזה אב
ועדי ,חצני רלטיהש וגאדו ודרחש תמיא לכ .תודהיה לאו תידוהיה המואה לא הייסנכה יסחיב
ףרוטמה היה אל ןמזה תצורמב .רחא רוקממ תונוזינ ותפקשהו ותעדש ימ לכל דחא לרוגש
רלטיה וליא ,לבקמ היה ןחלופה .תורודה ךשמב םקוהש ןיינבה לכמ ךבדנ לע ךבדנ ריאשמ
תאיציו אנד תמדקמ םילילא תייחת םע דחיו .תונסורמ יתלב תוילילא תורוצ ,םלועה תא שבכ
םק היה הלוגילוק .תומדא ילע יחה ץירעל ןווכמה ןחלופה שדחתמ היה ,תושדח תויומד
.דסומכ תורצנה לע ץקה םג אב היה זאו השדח תומדב הייחתל

תירבה הקזחתנ אל ,ותרטמל עיגהל עגושמל הווקת לכ ןיאש םהל היה ירבש ןוויכמ ךא
.םיפדרנהו םיבלענה לכ ןיב ,רושיא אללו םכסה אלל ,הילאמ התורכ התייהש

תויוכז ינב םירבחו הרצל םירחא ללככ םידוהיב תוארל הל הבוח ךרוצ בוש האצמ אל תורצנה
םידיחיה קר .םוצעה הלבסב תודהיה תייעב תורצנה יגיצנ ינפל הדמע אל האלהו זאמ .תווש
חוכשל לכונ אל ךא ,ליצהל ידכ השענש המב לזלזנ אל .הלצהו הרזעל םיללמואהו הלמחל וכז
.םתעד לעו םתד לע םריבעהלו תירצונה תדל םברקל תנמ לע םידוהי ליצהל ץמאמה לחה זאש
.חדינ ונתאמ חידהל רתויב ןכוסמה עגרה תא לצנלו תושפנ תושעל ,םדידל הרשכ התייה העשה

לא הינפה האבו תוצרא המכב הייסנכה תאמ בתכבו הפ לעב הלומעתה השדחתנ םימי םתוא
.ותויחישמבו ןבה תוחילשב ונא יכ זא רמאנ תדחוימ המעטהב .תורצנל ברקתהל םידוהיה
.התלועפ חרואבו הייסנכה יסיסכתב רכינ יוניש לח הזבו םידיחיל אלו ללכל התייה היינפה

העשה תא תוארל - םהיניבמ םיבר םינפ לכ לע - הירבדו הגיהנמ תא ,תורצנה תא עינה המ
.ןה תובר ןאכ תוררועתמה תולאשה ;ונימע ינב יפלכ המוצע תיתד הלומעתב ליחתהל הרשכ
ארוקה ינפב הנדומעת ןהש בטומ .ןלוכ לע בישהל הסנא אל יאדוובו ןלוכ לע דומעל יתעדב ןיא
.רבד רשפ אוצמל דחא לכ חרטישו

םהש ונתרות ךרע לע הכרעב הלוע םתנומא יכ םבלב תמאב םינימאמ תורצנה ירבד םאה
םויכ היתולוגסו תורצנה תמרש םירובס םה םאה ?הפונת תמחלמב ונדגנ תאצל םיאשר
םירחא םימעל אלו הזכ ןפואב ידוהיה םעה לא אקווד םינופ םה עודמ ?הזכ ןויסינ תוקידצמ
תד ינמאנ םלוככ םבור םהש ברע ימע לע ןמז קרפ ותואב עיפשהל וסינ אל עודמ ?ללככ
וז העשב רוחבל הככ ואר המ ?םאלסיאב םיקיזחמ םלוככ םבורש םירחא םימעלו תדחוימ
הרומח הגאדבו םישק םיאנתב םיאצמנ ויהש ,םידוהיה יראווצ לע תחנומ התייה הדח ברחש
?םהירוזפ תוצרא לכב

,הדיחיה ךרדה איה םכרדש םירובסה ,םיגולואית םירוספורפ וליפאו ,םירצונ םנשיש חינמ ינא
תא ושע ,הלומעתב העש התוא ואציש ,הלא לכ םא חוטב ינניא .יחצנה רשואהו דסחה ךרד
.ידוהיה ללכה לרוגל הדרח ךותמו תטלחומ תומימת ךותמ תאז

,ונל המויא הנכס תעשב האב - םינימאמ לש ללככ םידוהיה לאו ידוהיה םעה לא הינפה
הלמח םגו ליאוה ,דסחל .דסחלו טבשל וזכ העשב וז הינפ ןודל שי .תטלוב התייה ונתשלוחשכ
ןויפר לש לוצינ ,רבדבש לוצינה תא קידצהל ןיאש ןוויכמ - טבשל ;הייסנכה תא הצירמה
תעשב ןיקדוב ןיא" .רחא רבד םושל ןווכתהל ילבמ םדאל םירזוע םינוא רסוח תעשב .םיידי
."הנכס

תחת םירצונ יתלב סינכהל ,דימת ,םנמוא הצמאתה תורצנה .רקח קימעהל ונילע ןאכ ךא
.ןהיניבמ םירורג אוצמל הייסנכה יצמאמל הרטמ התייה אלש תד וא המוא התייה אלו היפנכ
ויה ,םייח םימ רוקמ תא םיבזוע םניאו יניס רהמ םידמועו םיעבשומה םידוהי ,לארשי םע ךא
ןיאו .תורצנ םשל בוריק יסיסכתל - יביטקלוקה המ תניחבו - דחוימה טקייבואה םדקמו זאמ
היסנככ המצע תא תראתמה ,תחצנמכ המצע תא האורה ,םאב הרחתמה תבה .אלפ רבדב
תירבב האנקמה ,Synagoga victa חצונמ תסנכ תיבכ תודהיה תאו ecelesra triumphans תחצנמ
ןמז רבכ תמייק ,תורצנה ,איהש רחאל םיירופ הרות ייח םעו המויק םע המילשמ הניאו הנשיה
ןוימד לכ ןהל ןיאש תורזומ תוחכוה י"ע התנומא תמא תא החיכוהו לבת תוצרא בור השבכו בר
תדמלנ הנשמ תרות דוע לכ השפנל עוגרמ וז תורצנ האצמ אל ;הנושל לע איהש דסח תרות םע
םאה לש הניע התהכ אלו החל סנ אלש תבה השיגרמ .םיבר תורוד ידיב תמייקתמו תישענו
.םייחב הנדוע םינשב תדבוכמהש תמיא לכ אוושל היצמאמ לכשו

תורצנהש איה היאר ןכש ,םתזיגרמ םתוינויח ךא .תירב ינב םניאש תא אילפמ תודהי לש החוכ
וחילצה אל ,ונידגנתמ וחרטש המ לכ םע .תילארשיה הנומאה תודוסי תא שרשל הלכי אל
,הנידמב ,םייחב תוקבדה .סולואפ לע אונש ךכ לכ היהש ,nomisurה תא ,הכלהה תא רוקעל
ןיאש ברעהו םכשה הפטהה ףא לע םידוהיה לצא הפקותב תראשנ דיתעבו הזה םלועב
תרות הקזחתנ ךכ .םהלש "וז" אלו ונלש האובנה התמאתנ ךכו .שממ לש ךרע הלא םיניינקל
לככ .ונתערל אלו תכשמנ תינחורה המחלמה .םירצונה תעדל דוגינב וניאיבנ לש תויחישמה
תונוויה תייחתל ונדגנתה ונא .התשיגל תויאר הפיסומ תורצנה ןיא ,תמדקתמ הירוטסיההש
.םירצונה י"ע התנבנש תוברתל הרזח הלש םיבר תורוניצ ךרדו ירצונה רעשל דעבמ - םלועב
.םירזה םיסכנה תא התייחדבו התוננוגתהב םידוהיה תרות התייה הרוצב המוחכ

הכ ,הנומאכ איה ןיא .תאז השוע תודהיהש הדימב תורצנה תא תרתוס דמחומ תרות ןיא
האנקה תודוסי םתוא הפ ןיאו םייחב התייה רבכ תורצנהש רחאל המק איהו ;תידוסי
.תודהיה יבגל םימייקה תורחתהו

השבלו הרוצ תואיצמה הטשפ הב תרגסמל קדצב ובשחנ הינשה המחלמה ימיו םזיצאנה ימי
דמעוה תודהיה לרוגש ןוויכו .תורצנה ינינע תגהנה םדיבש הלא םג ושיגרה הזב ,השדח הרוצ
הקיטקארפב כ"חאו תינכות לש רבד לכב ,יתאמרגורפה רפסב רבכ - הז רטשמב הליחתכלמ
.תודהילו ידוהיה םעל השקה ןחבמה תע העיגהש םיביואו םידידי וניבה רטשמהו העונתה לש
דימשהל ןנוכתה אנושה .ודרח ןכ והמת םהו ונל וז העשכ התייה אלש רווחמ היה וניבהוא לכל
ונתוא םיניועש הלא .ידוסיה חוכה אל םא - ןקותמה םלועה לש םידימעמה תוחוכה דחא
אל הנכסה ןכש ,האלמ התייה אל החמשה ךא .ובל רתסב ימו יולגב ימ ,וחמשו ולהצ רוד רודמ
המואה תודגל רבעמ התלע םא יכ ונל קרו ךא תברוא התייה אלו ונמוחתב המצמטצה
םינוגהה קר אלש ןאכמ .המויקו תורצנה יכרע לע םג המייא איה .התנומאו תילארשיה
תא ואר ,דימת ונלשב הרצ התייה םניעש הלא םג ,ועזעדזנו ודרח הז הנחמבש םירשיהו
.לצאנו רקי רבד לכ עוקשל לולע היה הב םוהתה

לכב םידוהי .וכרד י"פע הדלותב שחרתמל הקדצהו ןיד קודיצ שפחמ הגוה לכו גולואידיא לכ
לכה ,תונוש תובושתמ תובושת ואצמו ?השק הרזג ונילע הרזגנ המ םשלו עודמ ולאש ןדיעו ןמז
.וננוסאל הבושת אוצמל ושקתה אל םידוהי יתלבה ,םלואו ;בישמהו ןמזה חור יפל

,וז העונת התלעו העקב עודמ .רלטיה ימיב ועריאש תוערואמה תא ץרתל םיצלאנ ויה םה ירה
תריזגל הקמנה ואצמש ולאכ םיצרתמה ןיב ויהש חינמ ינא ?םדידל - הדלותה תנווכ המ
לבקלו בייחל רשפאו .הזכ ןפואב דעל רתפית תודהיה תויעבש תורשפאבו הייפיצב םזיצאנה
יכ רלטיה אב אלמלא .וז הבואכ המילבורפמ םלועה רטפייש דבלבו הלודג תינידמ הרצ וליפא
.םיבר תעדל - חבושמ היה תודהיה תא לטבל םא

אלו ליאוה .םשקובמ תא וגישה םרט ודרי ,וצראו ורטשמ ,אוה .היעבה תא רתפ אל רלטיה ךא
:תורצנה לע הקיעהש היעבה הבצינ םגו המק ,לארשי תיראשב הלכ תושעל םדיב התלע
םא רלטיה ימיב המשגתנש תוירזכאה תרזג תא יגולואית "יתד" חרואב םיקידצמ דציכ
הז ןולשיכו .םלועב ירצונה םרוגה ןולשיכ והז .הירוטסיהה םוחתמ ףגנה ןבא הקלתסנ אל
,הדמשהו האנש לש לובמה לכ המ םשל .תורצנה ךותב הדמעה תוטטומתה ללכל איבה וניאש
םא ,יפוס ןוחצינב תורצנה התכז אל םא ,היעב םוש םדי לע הרתפנ אל םא ,םלועב ערה ןופטיש
?הייסנכה ןוחצינל ןטשה רזע אל םאו וחרוכ לעב ןמא ער ךאלמ הנע אל

יעבוקו תורצנה ירבד םע היה רומגו יונמ .תונקסמה ברו עירכמה יגולוכיספה הנפמה אב הפו
לש גשיה אלל רובעל תערכמה הירוטסיהה תעשל תתל אלו םידי קוביחב תבשל אל הליבש
היהש ןויסינל ךשמה אוצמל םירצונה םיגיהנמה ברקב השוחנ הטלחה ,הארנכ ,התייה .שממ
הייסנכה ירה ,דחאכ ותוחילשלו םעל ןיע שטל רלטיה םא .תודהיה םויקל ץק םישל דעונ
המחלמה ימיב הלחהש המגמה חורל םיניבמ ונא ךכו .ותנומאב ,לארשי תרותב תקפתסמ
תא בוזעל לארשי ללכמ שורדל ,םנוק תעד לעו םתד לע םיבר םידוהי ריבעהל :הלודגה
בר רפסמב םידוהי ליצהל ,הלמחו הבהא ישעמ הברה תושעל הז םע דחיו בקעי תליהק תשרומ
.םיניוצמ םיאנתב םלדגלו םידלי ץמאל ,ןויליכו תווממ

ירצונה הנחמב םייוצמש קפס ןיא .תווש תועדה לכ ןיאש ינמוד - לארשי תנידמל רשא
תסחייתמ תיסאלקה תירצונה הפקשהה .התנידמב המואה תמוקת תא םידהואה הלאכ
תואיצמה םע תורצנה המילשה רבכ ךא .ינידמה ןויערלו הנידמל ,לוטיבב וא ,תושידאב םנמוא
.ןיטולחל ונתנידמ דוסי תא לוספל הל השקש תוינידמל קומע הכ המצועב הרדחו בר ןמז הז
הנידמה תמקהל ורזעש ,תירבה תוצראב דוחייב ,תונויצל םנשיו ויהש םירצונה םידידיה
תא אונשל התבוחמ ןיא - תורצנה .םה םטבמ תדוקנמ וכמסיש המ לע םהל שי ונצראב
לכ לע ופידעהלו ונמע תא בוהאל לגוסמ תירוקמה השיגל בורקש ימ - ךפהל ;ידוהיה םעה
וניא ךא ,ריבכו יניצר יד דוגינ ,הנומאה חטשב םצמטצמ ,םדידל ,דוגינה .תומוא ראש
,ומעל תירצונה תדה ללוחמ לש ירקיעה ץמאמה דעונ םדידל ,ןכש ,ימואלה םוחתה תא רבוע
ןניא ותייחתו ותמוקת .ידוהיה םעל האנש ,חרכהב תללוכ הניא תאזה הנומאה .לארשיל
םעהש וז תירוטסיה העשל םיפצמ םירצונו שיו תורצנה לש תידוסיה הפיאשה תא תורתוס
.וז הייפיצב םהלשמ תויתד תווקת הלא םירצונ םילות ןבומכ ךא ,וירוענ שדחי הזה

ןיינקכ לארשי תוימואל תא םיללושה ,םתעינמ "תינילואפה" השיגהש ,םירחא םנשי ךא
.תרחא תוימואל לכ םילסופשמ רתוי ונתוימואל תא םילסופ םה .דחוימ לקשמ ול שיש
םרוקמש הלאל ,תוצראה ייוגל ,אקווד םתוחילש תאו םהישעמ תא םינפמ םה ,סולואפכ
לארשיל המטשמהו הביאה םויה דע תעבונו העבנ ,םזינילואפהמ ,ןאכמ .הרז הדובעב
לכ ,ונמעל הדהא ןיא .םהל ארזל ותמוקתו םיאנ ודבעשו לארשי תולג .תימלוע הלטב הניאש
םיאור םה שדחמ ונתנידמ ןיינבבו ונתייחתב .תינידמה ונתמוקתל םבלב דה לכ ןיאש ןכש
תמקה .תירצונה הנומאהו הייסנכה לש רתויב תובושחה היתורטמו היתומגמל םויאו הלפמ
תוארל וצרי אל םה .ינידמה-יגולויבה האשונו לארשי תנומא ןוחצינ השוריפ תידוהיה הנידמה
."חכ ופילחי 'ה יווקו" :איבנה ןויזחל תפלאמ המגוד ונב

 

היופצ התייהש תדחוימה הנכסה .ונא ונימיב השדח הרוצב דמעוה תודהיו תורצנ :דוגינה
םידמוע דחאכ ודיקפתו ונמעש תכל הקיחרמ הייפצל םירעשה תא החתפ רלטיה תפוקתב ונל
אלש םויקו הדימע חכ ונחכוה ונכרדו ונא ךא .דוע לארשי םש רכזיי אלשו עגר ןב ןוימטל דריל
רותחל וחילצה אל תוררופתהה יכילהת ראשו היצפיצנמאהו תוללובתההש םשכ .רעושמה ןמ
המואה רשו .ונדימשהל ץוחבמ רתויב השקה הפקתהה ימיב הלע אל ךכ ,לארשי םויק תחת
.לארשי ץראב תירבעה הנידמה :התייה ותרטמש לעפמה תאו העונתה תא דעומ דועב ןיכה

ונתדירי .תודהיו תורצנ ןיב תירוטסיהה תוחיתמה תא שדחמו קבאמה תא בוש ריבגמ הז לכ
,ונתוראשיה .ץראה לכ ךרדב ךלת הלודג תירוטסיה העפותש וניאנשמ תובלב הווקת התלעה
רואיבו רבסה ול ןיאש רתסנ חכ ויניעב ונייה ,דגנכש דצה תא ודיחפה הנידמה תייחתו ונתיילע
תונויסינה .ונמע ברקב החימצו קוזיח לש הזה ךילהתה תא בכעל תונויסינה ורבג ךכ םושמו
.הכ דע םישענו ושענ

רמוא ונרמג קר ונא .תורחתו האנקו האנש ונב ןיא .תוקבאיהה תא שדחל הייטנ לכ ונדצמ ןיא
לכלו לארשי יקולאל םינומא רומשלו ונתנידמב ונייח תיב תא תונבל ,הייחתל םוקל ,תויחל
םלועב חוכ ןיא .ונחנא םילבוס ןיידעו ונלבס - ךכ םשל .םייחצנה ויניינקו לארשי ישדוק
תושונאה תבוטלש ,ונלכשהו ונקדצ יכ וריכיו םויה אובי .וז ונתטלחהמו ונתקזחמ ונאיצויש
קר ,םלועל הכרבל ונחנא תירוקמה תימואלה ונכרדב קר .ונתבוטל רשאמ תוחפ אל ונלעפ הלוכ
תיפיצפסה תיתדה ונתנומאב קר ,תדחוימה ונתמורת תא םורתנ ונא תירוטסיהה ונתסיפתב
.ללכה תעושיו ונתעושי ןיעמ

,ד הכימ) "דעו םלועל וניהולא 'ה םשב ךלנ ונחנאו ויהולא םשב שיא וכלי םימעה לכ יכ"
.(ה