ם"במרלו דומלתל "ךורע ןחלוש"ה סחי
םייאופר םיניינעב

ץיבובוקעי לאונמע

וכשת ,טנ יניס


:רמאמה ןכות
האופרהו תודהיה ןיב רשקה
דומלתהו "ךורע ןחלוש"ה
"םיאיקב ונא ןיא"
"םינמזה יוניש"
ע"ושב תונשונ תונומא
ם"במרהו "ךורע ןחלוש"ה
םילוח רוקיבו אפור יניד
שפנ חוקיפ
היזנתיוא
הלימ

םייק היהש עדיה יפ לע אלו ,דומלתה יפ לע האופרה יניינע תא םכסמ ךורע ןחלש :תיצמת
.דוע םיפקת םניאש האופר יניינעל םינוש םירבסה םג שי .וימיב

ךורע ןחלשב האופר ,םיעבטה תונתשה :חתפמ תולימ


האופרהו תודהיה ןיב רשקה
םיאשונל תוברה תורכזהה רשאמ האופרהו תודהיה ןיב קדוהמ רשקל הנמאנ רתוי תודע ןיא
זמר םוש טעמכ וב ןיאש דועב .ךורע ןחלושב דוחייבו ,הכלהה תורפסב ואצמנש ,םייאופר
םיאשונ - תוטעמ תוכלה קר תושדקומ הרוהט הקיתאל וליפאו ,היגולואיתל וא היפוסוליפל
יקלח תעברא לכב ,האופרב םיעגונה ,תואמל ןיד-יקספ םיאצמנ - הנומאו תדל םיבורק ליגרבש
.ע"ושה

הליפת תוכלהב תואופרו םילוח יבגל ןה ,םייאופר םיקומינ אלל יתכלה עוצקמ ןיאש טעמכ
אפור ,הלימ ,הדינ ,תורוסא תולכאמ תוכלהל עגונב ןה ;םייח חרואב - תינעתו ט"ויו תבשו
- ותשאל לעבה יבויחו סוריס רוסיא ,הייברו הירפ תווצמל סחיב ןה ;העד הרויב - תולבאו
ומכ ,םייתד םידיקפמ ץוח .טפשמ ןשוחב - הלפה ינידו ףוגה יקזנל רשקב ןהו ;רזעה ןבאב
םהש עוצקמ ילעב ואצמנ אל - םיטחושו םילהומ ,הרות ידמלמ ,רוביצ יחילש ,םינייד ,םינבר
איהש ,שדוקב הדובע דבלמ - הכאלמ םוש םש ןיא ןכ .םיאפורמ רתוי ,הכלהה תארוה תחת
.האופרב לופיטה ומכ - תיתד הוצמ המצע

דומלתהו "ךורע ןחלוש"ה
ךותב ע"ושה םוקמ תא ,רוציקב ,ראתל ונילע ,ןודינה ןיממ םביטו םינידה רקיע רוקסנש םרט
.תירוטסיה טבמ תדוקנמ ,האופרל עגונש המב דוחייב ,הכלהה תורפס

תפוקת לש אלא ,םייניבה ימיב ורוביח תפוקת לש אל ,ןמזה יאנת תא ע"ושה ףקשמ ודוסיב
ןמפוה דוד ברה בתוכ - ךורע ןחלושה ירבחמל" ,ןכל םדוק םינש ףלאמ הלעמל ,דומלתה
םתרכזה התייה םיניד לש היצקיפידוקל ןחבמה רקיע - ,(140 'מע ,1894 ,"ךורע ןחלושה")
י"ע דומלתה םויס ירחא ושדחתנש ,ןיד-יקספ ."הלא םימיב םיגהונ דוע םניא יכ ףאו ,דומלתב
אלא וניא ורקיע ;בגא ךרד קר ע"ושב םיללכנ ,ע"וש ירפסו םינושארה םיקסופה ,םינואגה
.דומלתב תואמגודו ןונגס שומישב וליפא בור יפ-לעו ,דומלתב תואבומה תוכלה

תואצמנ ןניא רסירת יצחמ תוחפ -ע"ושב תורכזנה תולחמ םיעבשכ ךותבש ,םיאצומ ונא ןכ
םניא םרוקמש ,ע"ושב םילופיטו תואופר םיעבראכ לש זוחאה ,טעמכ ,לודג רתוי אלו ;דומלתב
םיאצמנ םניא םהמ עברמ תוחפו ,ע"ושב ורכזנ האופר ילכאמו םימס םירשעכ ;דומלתב
תאז לכבו ,ז"טה האמה דע ארמגה ןמזמ חתפתהו הנתשה האופרה בצמ ,ןבומכ .דומלתב
.ע"ושב םיארנ םניא ולא םייוניש

"םיאיקב ונא ןיא"
,םינוקית אלל דומלתה ךותמ םאיבה רבחמהש ,םיינפוג םילופיטו תוקידב המכ שי הז םעטמ
דובכל לבויה רפסב ,סלמיצ י"ה האר) "רבדב םיאיקב ונא ןיא"ש א"מרה הדוה רבכש פ"עא
רכזנ ,ןואג םרמע 'ר הנושארב וב שמתשהש ,הז םגתפ .(235-223 'מע ,1962 ,גנוי 'ילא ר"ד ברה
קספ רבחמהש דועב ;תופירט יניד יבגל טרפבו ,דומלתב תועובק תוקידב יבגל םימעפ הברה
,[ב ףיעס ,ל יס ,ד"וי ע"וש ,אמגודל ,האר] הרמוחל א"מרה הרוה ,ולא תוקידב פ"ע אלוקל
.הלאכ תונויסינב תויחמומ רסוח םעטמ

ןיכרע י"פע ,(ה ,לש ח"וא ע"וש) רבחמה הרוה ךכ .האופר יניינעב םיאצמנ הלאכ םירקמ המכ
:א ,ז
הנטב ןיערוקו םיברה תושר ךרד וליפא תבשב ןיכס ןיאיבמ ,התמו רבשמה לע תבשויה"
;"יח אצמי אמש דלוה ןיאיצומו

:(םש) א"מרה תעדל וליאו
ךכ לכ בורקב םאה תתימב ןיאיקב ןיאד םושמ ,לוחב וליפא ןכ וישכע ןיגהונ ןיאש המו"
."תויחל דלול רשפאש

רתוי וימיב הז חותינמ עדי אל ,דומלתב איהש ומכ הכלהה תא חינהש פ"עא ,וראק י"רש ,רורב
הכלההו ,ןוחטיבב םאה תא חתנל רשפא יא םנמזבש ,וריכה םהינש אלא ,א"מרה רשאמ
.ידומלת ןיד-קספכ קר ע"ושב תללכנ

תתימ תביס לע אפורה תודע עגונב רבחמה לע א"מרה גישמ (ט ,המק ע"הבא) רחא םוקמב
ןמזב ךומסל ןיא ןכלו ,הזה ןמזב םיאיקב ונא ןיאד ,םירמוא שיו" :(ערמ ביכש טג יבגל) לעבה
ןיאד םירמוא שיו" :(ו ףיעס ,םש) רבחמה תעדל א"מרה דגנתמ ןכ ."םיאפורה תונדמואב הזה
."ןיאיקב ונא ןיאו ...יאדו סירס ןיד וישכע ןודל

:םילותב תנעטב ןוגכ ,דומלתב העובקה הקידב ,הגשה אלל ע"ושה לבקמ דבלב תורידנ םימעפ
"התוא ןיקדוב - הלותב ינא ןיידעו ילע אב אל ,תרמוא איהו הלותב היתאצמ אל :רמאו ןעט
וגישה רבכש ףא ,(ב ,י תובותכ האר ,וז הקידב יטרפ לע .הגהב) "ןיי לש תיבח פ"ע" (ד ,חס םש
.(ג ק"ס ,םש קקוחמ תקלח) "הקידב םושב ןיאיקב ונא ןיא"ש םישרפמה

"םינמזה יוניש"
:ורמאב ,(א ,זטק ד"וי) רבחמה :דומלתבש תויאופר תוארוה ע"ושב שיחכמ תומוקמ ינשב קר

,סרא םהב ליטהו םהמ שחנ התש אמש ןנישייחד ,םימכח םורסא ולגתנש םיקשמ"
;"רתומ - וניניב םייוצמ םישחנ ןיאש וישכעו

ול ולכש דלו לע יאדוב עודי ןיאש (ב ,חל הדנ) ארמגה ןיד לע ותגשהב (ד ,ונק ע"הבא) א"מרהו
:םירומג םישדח העשתל דלונ ןכ םא אלא וישדח

םוי דבלמ דחא םוי קר יעישתה שדוחב הסנכנ אל וליפא הזה ןמזבד ,םירמוא שי"
תדלוי הניא העשתל תדלוי :ארמגב ןנירמאד ג"עאו .אמייק דלו יוה ,וב הרבעתנש
רמול םיכירצ ונאש אלא ,הז שיחכמ שוחהש ,םיבר הז לע והמת רבכ - ןיעטוקמל
."םירבד המכב אוה ןכו ,ןיינעה הנתשנ וישכעש

ע"ושב תונשונ תונומא
האופרה בצמב בשחתמ וניא ע"ושהש ,רורב הארנ ללכה ןמ םיאצויה הלא םירקמ דבלמ ,םרב
דוחיבו תואופרו םילופיט המכ הכלהל איבמ אוה ךכ .דומלתה תוארוה םע אלא ,וימיב
חנוגל המהבמ בלח תקיני ומכ ,ישעמ ןפואב ז"טה האמב םיעודי ויה אל קפס ילבש ,תולוגס
לש ןשבו לוגרחה תציבב" תבשב האיצי ;(כ ,םש) ןיעה יבג לע לפת קור תניתנ ;(גל ,חכש ח"וא)
דומלתה יפל האופר םושמ םירתומה ירומאה יכרד ראשו (זכ ,אש םש) "בולצה רמסמבו לעוש
.(א ,זס תבש)

ם"במרהו "ךורע ןחלוש"ה
בור רבחמה באש ונממש ,ם"במרה לש הרות הנשמל ע"ושה תא תומדל ןיינעמ האופרל עגונב
וירוריבב ם"במרה תעד תא רבחמה לבקמ םיתעל .בהזה ונושלב וליפא ללכ ךרדב ,ויקספ
ותעדל אוה םיכסמ ,לשמל .הלילשל ןהו בויחל ןה וילע קלוח םיתעלו ,האופר יניינע לע ויקספו
- (אי ,אי ם"וכע 'לה) ם"במרה לש

,םולכ ליעומ רבדה ןיאש פ"עאו ,תבשב וליפאו וילע שוחלל רתומ ברקע וכשנש ימ"
.(ו ,טעק ד"וי) "וילע ותעד ףרטית אלש ידכ וריתה אוה ןכוסמו ליאוה

,םימש ידיב הכפש תורכו הכד עוצפש ,(ט ,זט האיב ירוסיא 'לה) ם"במרה תטיש אוה איבמ ךכ
ןכ .(י ,ה ע"הא) "ולא םירבא ונממ ולטבו ופוג תמחמ הלחש" ימ םג ללוכ - להקב אובל רתומש
תומוקממ םדה אציש" איה הלימב הציצמהש ,הרבסהה (ב ,ב הלימ 'לה) ם"במרה ןמ חקל
.(ג ,דסר ד"וי) "הנכס ידיל אובי אלש ידכ םיקוחרה

ואצמנש םייאופר םיניינע לע םידחא םיניד םהירוביחמ וטימשה ע"ושה םגו ם"במרה םג
םיעצמא וא ךומב שומיש י"ע ןוירהה תעינמו (ב ,אי ןילוח) םיתמה לווינ רוסיא ןוגכ ,דומלתב
.(ב ,בי תומבי) םירחא

תבוטל תוארוה יבגל דוחייב ,ע"ושה ןיבל ם"במרה ןיב םיבושח םיקוליח שי ,תאז תמועל
םירבדו "ףוגה תא םידבאמה" םירבדה תמישר לע הקיתשב רבוע ע"ושהש דועב .תואירבה
המכ ונא םיאצומ ,(ד"פ ,תועד 'לה) הרות הנשמב םלש קרפ תספותה ,"םימילחמהו םירבמה"
לוטיל הבוחש ,(ב ,וע םיחספ) ארמגה ןיד ,ןוגכ ם"במרה י"ע ורכזנ אלש ,הנכס םושמ ,תוכלה
,געק ח"וא) "ארוסיאמ אתנכס ארימחו ,רחא רבדל השקד םושמ" םיגדל רשב ןיב םידיה תא
,רפוס םתח ת"וש הארו ;ג ,זטק ד"וי) דחיב םתליכא רוסיאו (םש ,ןחלושה ךורע הארו ;ב
תונומא לע םיססובמה םיניד המכ ,דומלתה ךותמ רקיעב ,ע"ושה חקל ןכ .(אק 'יס ,ד"וי
ח"וא) הער חורו (טי ,אמק ;י ,זי ע"הא ;חי ,זש ח"וא) םידש תליאש ןוגכ ,תומייוסמ תוקיתע
תאופרל וקורב תושמתשה י"ע באל רוכבה תקידב ;(ה ,זטק ד"וי ;הל ,חכש ;ב ,אפק ;ב ,ד
אלש גהנמהו ;(ז ,לש ח"וא) "דלוה םחיש ידכ" הילשה תנימט ;(גי ,זער מ"וח) םיניעה ילוח
.ם"במרב רכז םהל ןיאש םירבד - (הגהב ,י ,חסת םש) םימיוסמ םימיב םד זיקהל

םילוח רוקיבו אפור יניד
ןרמ םגו ם"במרה םג .םילוחב לופיטהו םיאפורל םתדמעב דוחייב םיאטבתמ ולאכ םייוניש
שורדה לע ומצע תא ךמוס ןרמש העשב ,םרב .תיתד הוצמל האופרה השעמ םיבשוח ע"ושב
הוצמו" ףיסוהו (א ,ס תוכרב) "תואפרל אפורל תושר ןתינש ןאכמ - אפרי אפרו" :ארמגבש
וז הוצמ לש רוקמ אצמ אלא ,וז השרד איבמ ם"במרה ןיא - (א ק"ס ,םש ז"ט האר) "איה
בישהל איה הבוח ,רמולכ .(ב ,אפ אמק אבב) ופוג תדיבא וליפא - 'ול ותובשהו' :השרדב
יהוזו (ח ,ו םירדנ 'לה הושה ;ד ,ד םירדנל ,תוינשמה שוריפ) ותאופר י"ע ,םדאה תאירב תדיבא
,אפורה יניד יטרפ ,תאז תמועל .(םש אמק אבבל תויח ץ"רהמ תוהגה האר) הרומג הוצמ
ותוירחא ;(א ףיעס ,םש) תואפרל ותוכמס עגונב - (ולש ד"וי) ע"שב דחוימ קרפ םישפותה
ם"במרב םירכזנ םניא - (ג ,םש) םימס ימדו (ב ,םש) ודומילו ותמכח רכש ;(םש) תועט הרקמב
.השעמל אפור היה אוהש הדבועב ולא תוטמשהל םעט תוארל שי ילואו .ירמגל

תועש שולשב אל הלוחה תא םירקבמ ןיא"ש ןידה תא (ה ,די לבא 'לה) ם"במרה ריבסמ ,אפורכ
- רבדל םעט ןתונ ,(א ,מ םירדנ) דומלתה תובקעב ,ןרמ ."תונורחא שולשב אלו םויב תונושאר

...םימחר וילע שקבל (רקבמה) שוחי אלו ,רקובב וילח וילע ליקמ הלוח לכש ינפמ"
;(ד ,הלש ד"וי) "םימחר וילע שקבלמ (רקבמה) שאייתיו וילח וילע דיבכמ (ברעבו)

יכרצב םיקסעתמ (םישמשמה) ןהש ינפמ" ולא תועשב םירוקיב רסוא (םש) ם"במרה וליאו
תא שמשמ שיאה ןיא םיעמ ילוחב" :(בי ,תוחמש) דומלתה ןיד איבמ (י ,םש) ע"ושב ."הלוחה
,המוד ןיד אלו הז ןיד אל ריכזמ וניא ם"במרהו ,"שיאה תא תשמשמ השאה לבא ,השאה
:(בנר 'יס ,ןשדה תמורת) ןיילרסיא לארשי 'ר םשב (זי-זט ,הצק םש) ע"ושב אצמנש
רוסא אפור הלעב םאו ...השמשל ידכ הב עגיל הלעבל רוסא הדנ איהו הלוח השא"
הכירצו רחא אפור ןיא םא וא ...הנשמשיש ימ הל ןיא םא"מ ץוח ,"קפדה הל ששמל
.(הגהב ,םש) "הילחב הנכס שיו וילא

הב ןיאש ריע לכ" :ם"במרה איבמש (ב ,זי ןירדהנס) ארמגה ןיד תא ע"ושב טימשה ,ךפהלו
תועד 'לה) 'וכו "ןמואו אפור :ןה ולאו ,הכותב רודל יאשר םכח דימלת ןיא ולאה םירבד הרשע
האופרה תמכחב העידי הנומ - ע"ושה אל בושו - ם"במרה .(י ,א ןירדהנס 'לה םג הארו ;גכ ,ד
.ןירדהנסב רבחכ דמעומל (א ,זי ןירדהנס) דומלתה פ"ע תוצוחנה תולעמה ןיב (א ,ב םש)

שפנ חוקיפ
,דפ אמוי) ארמגה תובקעב .תובישח תבר תקולחמ ע"ושב שי ,הנכס םוקמב תבש לוליח ןיינעב
:(בי ,חכש ח"וא ע"וש) רבחמהו (ג ,ב תבש 'לה) ם"במרה וקספ (ב

םינטקו ם"וכע י"ע תושעל אלש ןילדתשמ ,הנכס וב שיש הלוח לע תבש ןיללחמשכ"
."תעד ינבו םילודג לארשי י"ע אלא ,םישנו

וא םינטקה יניעב ,רמולכ ."םהיניעב הלק תבש אהת אלש ידכ" :רבדל םעט ןתונ ם"במרה
:גישמ (םש) א"מרה וליאו ;םישנה

לבא ,םיגהונ ןכו .ם"וכע י"ע ןישוע ללכ רוחיא אלב ם"וכע י"ע ותושעל רשפא םאו"
.ם"וכע י"ע תושעל ןיא ם"וכעה לצעתיש שוחל שיד םוקמב

ארמג לע קלוח אוהש ,םירחא םישרפמו (ה ק"ס ,םש ,ז"ט) יולה דוד 'ר וילע והמת רבכו
לכוי םא הלוחל רוסיא רבד םוש ןיריתמ ןיא"ש ותטישל ךלוה אוהש רמול שי ילואו .תשרופמ
.(ג ,הנק ד"וי) "רוסיאב ומכ רתיהב האופרה תושעל

תוחנה ראשו שפנ חוקיפ יניד יטרפב קסעתמ םיקסופבו דומלתב יתכלה-יאופרה רמוחה בור
םיללכה ,םנמא .תואירבהו םייחה יקומינ לשב ,תווצמ םיחודש םיאנתב ,ונייה ,םילוחל
םיללכ ינש ףיסומ ם"במרה לבא ,דומלתה ןמ רשי ע"ושהו ם"במרה י"ע םיכרענ םיירקיעה
גרהי" ןיד תורדגה עבוקו םשה שודיק לע רבדמשכ ,שוריפב דומלתה םריכזה אלש ,םיבושח
."רובעי לאו

ידוסי 'לה) "ושפנב בייחתמ הז ירה - רבע אלו גרהנו ,גרהי לאו רובעי :וב רמאנש ימ לכ" .א
לע רימחהל יאשר "תד לע וריבעהל ןיוכמ ם"וכעה םא" קר ,ע"ושה ןושל ךותמ .(ד ,ה הרותה
קספ ןכו ,(א ק"ס ,םש ך"ש) ם"במרה םע םיכסה ןרמש עמשמ ,(א ,זנק ד"וי) גרהילו ומצע
:ם"במרה לע קלוח (םש ,ת"הדוסי 'לה לע) הנשמ ףסכבש ףא ,שוריפב (םש) ףסוי תיבב

םישרפמש ,הארנו ,ול בשחת הקדצ רבע אלו גרהנ םאד ,םירבוס םיבר ןכו םימלש לבא"
."גרהי אלש ידכ רובעל ודיב תושרה - גרהי לאו רובעי

ותוא סנאמ ם"וכעשכ קר תכייש וז תקולחמ ,םינפ לכ לע .םיקסופה תקולחמכ ראשנ רבדהו
תא רוסמל יאשר וניאש םידומ אמלע ילוכ - ילוח ךותמ אב סנואהשכ לבא ,גרהיל וא רובעל
יכרד) וחרכ לעב וליפא רובעל ותוא ןיפוכו ,גרהי לאו רובעי :וב רמאנש רוסיא ליבשב וייח
.(בי ק"ס ,זנק ד"וי הבושת

,םימד תכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע :ונייה ,רובעל אלו גרהיל ךירצש תוריבע שולשב .ב
םשה שודיק לש השע תוצמ לטיבו םשה תא לליחש פ"עא ,גרהנ אלו רבע םאש ,ם"במרה קסופ
ושפנ תנכס אוה סנואה םא לבא ,(םש ,ת"הוסי 'לה) "סנואב רבעש ינפמ" ,ותוא ןישנוע ןיא -
,םש) "ול יוארה שנוע ןיד תיב ותוא ןישנוע" ,ולא תוריבע שולשב אפרתנו רבעו ילוח םושמ
,ע"ושב אצמנ אל הז ןיד .רומג סנואל בשחנ וניא - ותנכסו וילח קחודו ונוצרמ רבעש ןויכ ,(ו"ה
.ןיד תיב פ"ע ןישנועב ,ללכב קסעתמ וניא ע"ושהש םושמ ,רבתסמ

היזנתיוא
,הפירטה תא גרוהה ןיד .ונניינעל עגונה רחא בושח ןיד םג ע"ושה ןמ טמשנ המוד קומינ םושמ
:(ח ,ב חצור 'לה) ם"במרה ררבמ ,םדא ינידמ רוטפש

,םיאפורה ורמאיו הפירט הזש יאדוב עדוויש דע ,גרהנ וגרוהו םלש תקזחב םדא לכו"
."רחא רבד ונתימי אל םא תומי הבו םדאב הלעת הל ןיא וז הכמש

הפירטל םדאב הפירט הוושמו (לכה ה"ד א ,חע ןירדהנס) י"שר תעד לע ם"במרה קלוח הזב
םורק וא טשווה בקנ ןוגכ" ,הלבק פ"ע ל"זח ונל ורסמש תופירט ינמיס קר ונייה ,המהבב
ןיאש ,ם"במרה שיגדמ תופירט ינידב םלוא .האופרה תמכח פ"ע תותיממה תוכמ אלו "חומה
(םינמיס) ולאמ ץוח ףועל וא היחל וא המהבל עריאש לכ" אלא ,םיאפורה תרעשה רחא םיכלוה
הניאו) היחתש רשפא - לארשי יניד יתבב ןהילע ומיכסהו םינושארה תורוד ימכח ונמש
- ןהמ היחתש רשפאו ןיתיממ ןניא ןתצקמש ונידיבש האופרה יכרדב האריש פ"עא ,(הפירט
.ע"ושב רכז םוש ןיא הז לכל - (גי-בי ,י הטיחש 'לה) "םימכח ונמש המ אלא ךל ןיא

םושמ ,("הפי התימ") היזנתיוא תלאשב תעגונ הפירט םדא גרוהה ןיד תרדגהש ,ןכתיי
בייחו ושפנב בייחתמ יאדוש ףא ,םירוסימ ותוא ליצהל ידכ הלוחה תתימ רהממ אפורהשכש
ןיבל ,ןיד תיב פ"ע התימ בייחש ,רומג חצור ןיב לודג לדבה שי םוקמ לכמ - םימש ינידב פ"כע
םדא" ארקנ ימ י"שרל ם"במרה ןיב תקולחמב יולת עשפה דבוכ ןכבו ."אליטק ארבג" גרוהה
,םיינויחה וירבאמ דחאב ןורסח וא יוקל ול שי םא קר הפירט אוה י"שר תטיש יפל ."הפירט
וגרוההו) הפירטל בשחנ הלוחה ם"במרה תעד יפלו ,הפירטכ המהבה תא לסופ םהב אצויכש
השק תצק ,םנמא .םיאפורה פ"ע האופר הל ןיאש ,תשאונ הכממ לבוס םא (םדא ינידמ רוטפ
תא גרה וליפאו תומל הטונה תא" גרוהל ,רוטפ וגרוההש ,הפירט םדא ןיב המ ם"במרה תטישל
ןיב קוידב םילידבמ ךיא ;(ז ,ב חצור 'לה) ם"במרה יפל ,התימ בייח אוהש ,םימש ידיב "ססוגה
וליפאו תומל הטונה" הלוח ןיבל םיאפורה פ"ע "הלעת הל ןיא (רשא) הכמ" וב שיש הלוח
.םהיניב לידבמה וק אוצמל לודג ןויע ךירצו ,"ססוג

.רחא ןפואב היזנתיואל הדמעה תא תראבמה ,ם"במרב הניאו ,ע"ושב תחא הכלה שי ,םנמא
:םידיסח רפס י"פע (א ,טלש ד"וי ע"וש) א"מרה בתכ ססוגה ינידב

,דרפיהל לכוי אלו ךורא ןמז ססוג אוהש ימ ןוגכ ,הרהמ תומיש תמל םורגל רוסא"
םימרוגש תופוע תצקמ תוצונ שיש םירמואש חוכמ ,ויתחתמ תסכהו רכה טמשהל רוסא
שיש ןוגכ ,שפנה תאיצי בוכיע םרוגש רבד םש שי םא לבא ...ומוקממ ונזיזי אל ןכו ,הז
םיבכעמ ולאו ונושל לע חלמ שיש וא ,םיצע בטוח ןוגכ ,קפוד לוק תיב ותואל ךומס
."ענומה ריסמש אלא ללכ השעמ הזב ןיאד ,םושמ וריסהל רתומ ,שפנה תאיצי

תאיצי שיחהל רתומ ,איהש לכ השעמ י"ע שונא-הלוחה תתימ רהמל טלחהב רוסאש ףא ,ןאכמ
תא םיכיראמהו התימה תא םיבכעמה םירבדה תקחרה י"ע ונייה ,םילילש םיעצמאב ושפנ
הלוחל םימרוגש תואופרו םילופיט קיספהל רתיה דצ הזב תוארל שי ילוא ,ןכ םאו .הסיסגה
ןאכ ןיאו ,וז הרומח הלאש לע ןוידב הברה ךיראהל שיו .וירוסיו ותסיסג בצמ ךיראהל שונא
.(19-16 'מע ,ז"ישת ולסכ ;31-28 'מע ,ז"ישת ירשת "סדרפ"ב ירמאמ האר) ומוקמ

רבועה תלפה
אלו ם"במרב אל תרכזנ הניא ,םייאופר אל םימעט לשב רבועה תגירה .א .ז ,תילילפ הלפה
ינב תווצמ עבש לע ויקספב ללוכו (ב ,זנ ןירדהנס) ארמגה ירחא ךשמנ ם"במרהש אלא .ע"שב
הלפהה לע םלוא .(ד ,ט םיכלמ 'לה) "וילע גרהנ - ומא יעמב רבוע וליפא שפנ גרהש חנ ןב"ש ,חנ
ע"ושהש (ב ,בע םש) ארמגה לעו (ו ,ז תולהא) הנשמה לע תססובמ הכלה שי ,םאה תלצה םשל
:(ו ,א חצור 'לה)" ם"במרה ןמ הקיתעמ

רבועה ךותחל רתומ ,דליל השקמ איהש תרבועמה ,(ףדור ןיד ךמס לע ,רמולכ) ךכיפל"
םיעגונ ןיא ושאר איצוה םאו .הגרהל הירחא ףדורכ אוהש ינפמ ,דיב ןיב םסב ןיב היעמב
.(ב ,הכת מ"וח) "םלוע לש ועבט והזו ,שפנ ינפב שפנ ןיחוד ןיאש ,וב

הזו ,"וייחל ןימדוק הייחש ינפמ" (םש) הנשמב ןתינ ותדיל םדוק רבועה ליפהל רתיהה םעט
הזב ונתנו ואשנ רבכו .ע"ושבו ם"במרבש ,"הירחא ףדורכ אוהש םושמ" םעטל םיאתמ וניא
- 20 'מע ,ז"טשת ןסינ "סדרפ"ב ירמאמ האר) וז הריתסל ןורתפ אוצמל וסינו םינורחא המכ
.(23

הלימ
,זלק תבש) ארמגב רמאנש המ לעו .הציצמה םעטב ע"ושהו ם"במרה ושדיחש המ ונרכזה רבכ
:ופיסוה - העירפה ןיינעב (ב

רשב האריש דע ןאכלו ןאכל וריזחמו ןרופצב רועהמ הטמלש ךרה םורקה תא ןיערופ"
.(ג ,דסר ד"וי ;ב ,ב הלימ 'לה) "הרטעה

,דומלתב הנושארב האצמנש ,תממדה תלחמ תרכה איה תירוטסיה הניחבמ רתויב תניינעמ
תמו ןושארה למ" ארמגה ןושלמ .הלימ תמחמ םינב ינש ותמ רבכ םא ישילש ןב םילמ ןיאש
קספ ןכו .םאה ןמ םיחאב קר ךייש הז ןידש עמשמ ,(ב ,דס תומבי)" "לומת אל ישילש תמו ינש
וז תיתשרות הלחמ ,רמולכ .(א ק"ס ,םש ,זט) "השאה ןמ אב םדהש יפל" ,(ב ,גסר םש) א"מרה
םניא ע"ושהו ם"במרה םלוא .התוא רשאמ ונימיב עדמה םגש ,הדבוע - םאה דצמ קר תרבעומ
תויחא יתש םא וליפאש ,(םש) דומלתה פ"ע עבוק (ג ,םש) דבלב ע"ושבו ,וז הלבגה םיאיבמ
דועב לבא .ןהמ תחאל כ"חא דלונה ישילשה ןבה תא םילמ ןיא ,הלימ תמחמ םהינב תא ודבא
ע"ושה וירחאו ,(חי ,א הלימ 'לה) ם"במרה הרוה - ירמגל ישילשה תא םילמ ןיא דומלתה יפלש
ויתונויסינמ קפס ילב תעבונ וז הארוה םג ."וחכ קזחתיו לידגיש דע ול ןיניתממ"ש ,(ב ,םש)
דומלתה ,ןוסלנצק ביל הדוהי האר) תחאו םירשעה ליג רחאל החנ הלחמהש ,האופרה תמכחב
.(233 'מע ,1928 ,האופרה תמכחהו
- (ןואג ןושחנ בר םשב ,חפ תוא ,ג"פ ןטק דעומ ,ש"אר האר) םינואגה ןמזב ורוקמש - גהנמה
...הנקב וא רוצב ורבק לע ותוא ןילמ (םימי) הנומש ןב תויהל עיגיש םדוק תמש קונית"ש
ונניא - (ה ,םש ע"וש) "םיתמה תייחתב היחיו םימשה ןמ והומחריש רכזל םש ול םימישמ
.ם"במרב